Goudsche Courant, maandag 19 januari 1931

Ho 17684 Dr TBN CATB 8p Arlt Toor SpUirsrUriagf Kh u ii tia b n ZcattwiUkUn ia MiUlnltcad DINIDAG 20 JANUAKI 6 nIM t oonsultaapsn EaalnahUwel 6 KOTTERDAM Woensdag Donderdag Vrijdag en Zaterdag 12 Permanent Wave Waterondulatle Watechcn en Knippen f 4 MAISON SPAANS Nliu BlnmnVn 920 Rattnlaia Tiitt 3MI0 H H AannÈmersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijf ingen Verkrijgbaar al of niet met losse iniegvellen Prijs per vel tO cent bij 50 stuks y cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Gebruikt tegen trage ontlaatinff slechte spysvertering gebrek aan eetlust slijmhocBt koortsigheid gevatte koude influenza gal en maaglijdGn hoofdpijn duizeligheid onzuiver blobJ huiduitRlag verstoppiijg enz Wortelboer Kruiden ot Wortelboer fl Pillen Reeds duizenden hebben er baat dooi gevonden en zij zullen ook U helpen Wortelboer s Kruiden 60 cent pet pakje Wo elboer B Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrügbaar 25 WAAROM 14 laten velen hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Het eenvoudigste Handelsdrukwerk De fijnste Kleurendruk 23 4 kleuren u N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Parïdbrleven pl m f l e batik Dlelf beschikbaar 41 pCt Pandbrieven a 101 pCt CBEURSKOERS in stukken tan f 1000 f 500 n f lOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG mifgfm MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET Weet niet bang voor e kopje troost ne n gebruik daarvanlooveel je maar kist maar profiteer van de voordeelen die de voorui ltrevende wetnnschap en de techniek weten te bieden KoHie bekomt sommigen vrij ïlecht en velen moeten dit genol bekoopen met onaangename hartkloppingen lenuwprikkelmg lapelooiheid en andere nerveuie venchijnselen Een ingenieui procédé beschermd door NederlandicheOd t en brengt echter u komit Deie uitvinding maakf hetmogelL k de ruwe kollieboonen te doen iwellen daardoorwordet t e ponen geopend waarna men door middel van eenextractiestcl de coHeine uit de koflieboonen kan hai jn Alia natuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procédébehouden Dit getdl m de eerile plaats voor de imaak eneromagevende itol en caféonen want deze komen eeril bij het branden tot ontwtkkriling onverscKtllig ol da boonen coHeïne vnj zijn ol niet Door KoHie Hag de gegarandeerdcofleinevn ie koffteboonen Ie koopen kan dus elke huisvrouw een koHie op tafel brengen die beter bekomt even pittig is en hetzelfde genot vertchaH all gewone koffie zonder echter eenige schadelijke werking op hel organisme uit te oefenen Het bewijs te leveren is me moeilijk 60 Cents lull U daar v el voor over hebben want het gaat om mets meer ol minder dan om Uw gezondheid en hel welzijn van Uw hutsgezin K90pt U heden nog een origineel pakje Hag an U lull Hag bli4ven ge bruikttn want Hag brengt U MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID idbn Zuiver Plantaardig VcrsterkinKS middel De SANGUINOSE doet tw e Keel votmame dingen voor zenuwlydera Zy wettUw eetliMt op ook waar die al geheel weg was en zij maakt Uw glasp diep enverkwikkend Dat J twee bV l voorname dingen Want dat zijn de tweo kanalenvoor nieuwe kracht en nieuw levenslust Re pynen verminderen en otrak ï veidwijnen ze geheel de moedeloosheid wordt overwonnen het gevoel dat I alles teveel is laat na Gij durft uw taak weer h h x gij ziet niet tegen alles op gij durftweer te leven Het leven zelf ziet er v eer fleurig voor U uit en dat danKt gij aande SANGUINOSE i SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Jf Witte tande n Mdmaürroor ipsAmJ meoMlruMrdMi CUeredoat tMideclwriltl Rotl ndt ï Mjmïd tolSSmSnSrdM iMdm lüioonuk n on ngenemen reuk 3 dï moJw iSïriMm i g lie l TwirfMd Probeert U bel eer 1 met een TT e t Sdil boStUl TOOr heeren 711 edUI berde boreleto Me edrt I nskiT im Adverteert In dit Blad U WEET TOCH DAT VAN NELLE S PAKJES KOFFIE 10 CENT PER POND IS VERLAAGD BS Jaaptanfl Dinsdag 20 Jèiiuapi 1931 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRLISt Uit Gouda en omitreken behoorende tot den bexorgkrlag 1 regels ƒ 1 80 elke ng meer ƒ 0 25 Van buiten Gomda en den bezorgkilngi 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel iWr ƒ 0 30 Advortentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den pr a UefdatUghme advertentiia de helft van den pr e INGEZONDEN MEDEOEEUNGENt 1 4 regeli ƒ 2 26 elke Ngel meer ƒ D M Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingexonden mededeelingen m contract tot leer geredurtenlen prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaattmbnte AdvertentiSn kunnen worden ingezonden door tuagcbenkomat van eaUeda BoelthaBOftlaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga T6ór de aa t ai ng aan hot Bureau zQu ingekomen teneinde van opiyune veraelcerd te iQn Dit blad verschijnt dagelij ks behalve op Zon en Feestdaèen ABONNËUBNTSPKLJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondaffibUd per kwartaal ƒ 2JM per week 22 cent overal waar de bezorgine per looper gaichledt franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZondagsUad ƒ 8 80 Abonnementen worden dag ks aangenomen aaa ons Bureau ÏIABKT SI GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoren On bureaux lijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Intere 82 Kedactie Telef 83 Postrekening 4a400 Rusland n Turkije uita noodigd Een pleidooi voor den viede verworpen dan zou de regeering oogenblikkelyk beslissingen van tte grootste politieke beteekenis moeten nemen w artü de president van de senaat niet ontbreken kan Van hoeveel beteekenin de aanwezigheid van den Senaatsvoorzitter dr Ziehm als vertegenwoordiger der nieuwe regeering juiat bij de huidige besprekingen van den Volkenbondsraad te Geneve voor de vrijstaat ook moge zyn de interne crisis maakt het noodzakelijk dat hy te Dantzig aanwezig is aia daar belangryke beslissingen moeten worden genomen gisteren gesloten met een rede van MatDonald Hy stelde daarin vast dat de confereaitie haar taak voor zoover mogelijk heeft volbiacht ei dat alle spnekers zich voor een federatie hebben verklaand Thans moeit n de Indische gedelegeerden de voorstellen ter aanneming aan hun landgenooten aanbeve len w ama de openbare leeninp in Engeland gelegenheid zal hebben haar oordeel mt te spreken MacDonatd betreurde het dat de Indische nationpliaten op de conferentie met vertegenwoordigd zijn geweest Wie wantrouwen koestert en niet door tien gee t van samenwerking is bezield handelt niet in het belang van d viyheid van Indiè MacDonald deed de toezegging dat hij de afkondiging van een amnestie zal overwegen zoodra de campagne tot het weigeren van gehoorzaamheid gestaakt al worden De minderiiieden zijn door de conferenUe nader tot elkaar gebracht De Engel che regeering wil van de in Britsch Indie bestaande meeningsverschiUen tusschen Mohammedanen en Hindoos Sikhs pana s en andere minderheden geen gebruik maken Zy wenscht eenheid in Indie MocJit men over het vraagstuk der mlpdeihed n niet tot oveneenatenuning geraken dan zal de Engeiache regeentng in de grondwet de noodige beschermende maatregelai voor de minderheden moeten rwmen Verder kondigde MacDonald aan dat de nieuwe ondeikoning binmen enkele dagen naar Engeland zal komen ter bespreking van deze vraagstukken MacDonald las daarop e n verklaring van de regeering voor De verantwoordelijkheid voor het bestuur in Ifttfie zal opgedragen worden aan de wMgei l vergaderingen onder voorltehoud van enkele waarborgen tydlena het overgangstijdperk De taak der Engelsche regeering zal zyn voor die afschaffing van de reservation s te zorgen in zulk een vorm dat een rustige ontwikkeling van de constitutioneele verantwoordelykheid verzekerd wordt BELGIË Ernstige vechtpartij tusschen Fascisten en Vlaamsch Nationaliaten Verscheidene gewonden Nft afloop van een vergadering van pen fascistische vereemging te Bomhem by Antwerpen waaraan ongeveer 500 personen hadden deelgenomen kwam het tot ten hevige vechtpartij tusschen fasfisten en Vlaamsch nationalisten Van beidie zyden maakte men van wapens gebruik er werd geschoten en aan beide zijden werden personen door messteken gewond Met veel nii pite kon de gendar nerie d i vechtenden sciwiden Er bleken verscheidene gewonden te zyn DUITSCHLAND Crisis te Dantzig De Senaat g president niot naar Geneve Officieel wordt medegedeeld dat de president van de iDantziger Senaat Jr Ziehni zyn voorgenomen rt ifi naar Geneve om aldaar deel te nemen aan de besprekingim met toestemming van den Senaat heeft moeten opgeven De parlementaire toestand maakt zijn aanwezmgheid te Dantzig dringend noodzakelijk Donderdag a s valt in den Volksdag de beslissiiing over de fmancieele voorstellen Wanneer deze voorstellen zouden worden Mevr Suze Groeneweg Geen lid meer van den KotterdamMhen Raad I re landen de intellectueelèn niet dadcloo zuilen sitaan tegenover de buitensporigheden waaraan het nationalisme zich bij voortduring bezondigt beschouwt het irtellectueele Frankrijk het op het oogenblik al i zyn voornaamste taak om den oorlog te ver klaren aan het nationalisme in het eigen land omdat Frankryks ware wezen door dit nationalisme wordt miskend Niet een politiek van prestige en wapengeweld aldus wordt betoogd doch loutor en alleen een politiek die gebaseerd is op delijkheid en verzoening is een groot volk waardig In het belang en ter wille van de eer van het eigen land eiachen tlians Frankrijk intellectueelen dat de verwerkelijking der Enropeesche idee d e ook a in Briand s plannen ten grond slag Hgt niet tegf n maar met Frankryk tot stand zal komen Teneinde dit mooie doel te bereiken is t echter volstrekt noodzakelijk dat Frankryk voorgoed afziet van de p ihliek wair by geweld wordt gebruikt deze politiek toch is het geweest die reeds meer dan een eeuw lang de betrekkingen tus chen de olkren heeft vergiftigd Frartkryk moet aldus de geduchtengtmg van hen die den moedigen oproep hebben onderteekend gedachtig aan ziji roemrijk verleden den moed vinden om in te i ien dat een vernieuwd Europa en inzonderheid Duitsch Framfiche toewadeiing die den krachtigen pijler moet vormen van het op te richten gebouw slechts voort kan vloeien uit verdragen die tot stand züit gekomen door de vrywiUige instemming van volkomen vrye en tevreden volkeren Ofschoon in den oproep niet rechtstreeks wordt gewaagd van herziening der vredesverdrageoi kan uit het vorenstaande niettemin worden afgeleid dat inderjaad op onloochenbare wyze op deze revisie wordt gezinspeeld De wereld mag de Fransche intellectueelèn dankbaar zyn dat zij op zoo geestdriftige wyze een pleidooi houden voor de EuropeoBche eendracht en samenwerking De dflor die Europeeache commissie ingestelde commissie welke Iwataat uit Briand Henderson Gramdi Dr Curtius en Motto heeft gistermiddag na langdurige besprekiagen besloten met het oog op de huidige economische wereldcrisis uitnoodigingen te zenden aan Sovjet Rualand f n Turkije om deel te nemen aan de commis ie beBpreking n waarbij dan tevens zal worden medegedeeld dat de Europeesche commissie zich uit luitend met economische vraagstukken zal bezig houden De uitnoodiging zal onverwijld door den secretarisgenera al van den Volkenbond worden veriondfrn Omtrent de beteekenis van deie invitatie loopen voor het oogenblik de meeningen nog uiteen Be veerd toch wordt dat wel degetijk de politieke qunesties besproken zullen worden Hedenmiddag zal in openbare zitting de deolwming van Sovjet Uusland en Turkye worden besproken Van harte mag worden toegejuicht het initiatief dat een lS4 tal Fransche inteUertueelen mannen met klinkende namen op het gebied van t Fransche geestesleven literatuur en kumst hebben genor cn Zy nebb i namelijk in het ransche weokblad Notre Temps een oproep gepubliceerd waarin onomwonden wordt te kenn n gwgevpn dat het gewoonweg misdadig is dot than nauwelyka tien jaren na het sluiten van den vrelte opnieuw het krijgsgest hreeuw in l juropa weerklinkt Zoo nadiukkelyk mogelijk lAordt in den oproep die een pleidooi is voor den vrede en de solidariteit der volkeren verkl iard dat het de plicht van eiken Franschen intellectueel is met alle middelen ervoor te titryden dat Europa niet opnieuw wordt getroffen door een cateatroplve aU de jongste wereldoorlog omdat een herhaling ervan de vemjetiging te aanschouwen zou geven van iiUe menschelijke t eschaving en cultuur In de verwachting dat tevens in de ande BINNENLAND Naar mevr Suae Gioenoweg aan den secretaris der party federatie der 8 D A P liceft medogedceUJ zal zy in de komende joroii igee n deel ineci uitmaken van de eoc doni laaidsfractie te Rotterdaia Haar werk p liet gebied van volksvertegenwoordiging on partijwezen heeft zich zoo uitgebreid dat zi genoodzaakt ia daarvan eeu deel te laten votvollen tenemde zich met dea te nieei kracht aan haar overige werkzaamheden te wyden Dejeuner in de Fransche bgalie Rotterdamsche autoriteiten onderscheiden De Fransche gfzaut i n mevrouw Kaïiimerer hebben Zaterdag j l m het gebouw van di FraiLÈche legaiiü een déjeuner gegeven ter etTe van den heer Droogleever Fortuyn burgemeester van Rotterdam en De gezant heeft vervolgens uit naam van de Fiansche regeeiing do varBieraelen overhandigd vun conuiiftndeur van het Legioen van Eer aan den hfor Drooglcover Fortuyn van officier de I Instruction Publique aan mevrouw Fruin preeidente van de vereeniging Nederland Frankrijk te Rotterdam vaa oMicier üi hei lAgioen vaa Eer aan d n Iwer Uittai geni m qwcteur van hel middondeiwijs ta Rotterdam van ridder in het Legioen van Eer aan den heer Verschoor van Nisae havenmeester van Rotterdam en aan den heer Max Dutilh gedelegeerde te Rotterdam van de Parijsche Jaarbeurs De heer Droogleever Fortuyn heeft naiiienfl da genoodigden den Franechen gezant dank gezegd Minister Deckers in Lissabon Een diner aangeboden De Nederlandache gezant te Liasabon hetiit tei eere van den Nededandsolien Minister van üoriog een dmer aangeboden Het eorpe dipiomatKiue venseheideu adimraala en de officieren van de m de Taag voor anker liggeJido Nederlandache torpedobooten namen ei aan deeJ Nationaal verbond van gemeente ambtenaren Do Zatei dagmiddug te Utreclit gehouden sameukomet ter gelegenheid van het 25 jaiig bestaan van heb Nationaal Veibond van ge meenteambtenaren waarin prof mr R Kronenburg te Leiden gesproken heeft over de ontwikkelmg van de admmiatratieve rechtspiaak in Nederland wna druk bezocht Dr J P Fockema Andieae burgemeeater en dr J de Lange secretaria der gemeente Ijtreolit leden van den gemeenteraad de w M Jac Bakker te Rotterdam vooraitter van de Nederlandsclie Vakcentrale waren o 11 aanwezig Ook het college van Gedepu teejde Staten van Utiecht was vertegenwoordigd Jhr mr A W van den Brandeler t Te Den Haag is overleden jhr mr A W an den ErandeJer oud ollicier van justitie te Semoraiig Hy was ridder in de orde van Oranje Naasau Mevr Groeoeweg heeft sedert 1919 zitting in den Rotterdamschen Raad Zij wa litl van de conimiasies voor ondenvijs en voot de ziekenhuizen Voorts was zi einde de heer J tei Laan wethouder werd tweede voorzitster van de raodefractie en sedert een weck voorzitster Liberale leden van gemeentcWsturen Zaterdag j l ia to Rotterdam een tweede iflfgndermg golioudai vau deu kring ZuidHolland van da Veu eniging van liberale loden van üemeentebeaturen Door Itet voor loopig comité waa een reglement taitworpeai dat na uitvoerige diacusme werd goedgekeurd Tot leden van hot bestuur wertien vervolgeiLB veikozeu de heeren C G Roos Lekkerkerk W J Baatiaana a Oravenliage H J H man Rotterdam mevr Th O Ritman van Rhyn Oudewater J van Dijko Bri6lle J Vhelander Numansdorp ir ü Houtman Bcluodam J Beijen Bodegraven en N Moerman Vlaardmgen Do heer C G Koos zal als voorzitter van den Ki4ag optreden de betr W J BaaUaanK als ecietaris penningmecster J Morks f Te a üiavenliage is in den ouderdom van 50 jaat overleden de heer J Monks uitgerei L u direc teul vau do itaanüooze vennoutBcliap Advertentiebureau en UitgeversmaaL ecliappy v h i Morka Prof Heering voorgedragen voor d n NobelpriJB voor den Vrede BUITENLANDSCH NIEUWS VER STATEN De begrafeofs van den heer Diekema in Holland Michigan Men schryft ujt Washington a m het Vad Het stoomschip Deut ichland met oan boord het stoffeiyk overblijfsel van den heer Gerrit Diekema Amerikaansch gezant m Den Haag ja op 3 Januari te New York aangekomen Daar werd mevrouw de weduwe Diekema begroet door den Nederlandaehen consjil generaal den heer W P Montyn Het l jk werd per specialen trein ii iar Holland Michigan de laat=rtc merlkaansche woonplaat van den overledene vervoerd waar het Zondag 4 Janua aankwam In de kapel van Hope College werd de kist opgesteld en op den middag van deiuelfdfen dag lieeft een groot aantal pei onen daar een laatsten afscheidsgroet gebracht De herdenkii sdienst had plaats op Maandag J Januari Het zakenleven stond stil en dy vacantia van Hope College yen stichting van de Nederlandsche kolonisten waar de flei r Diekema heeft gestudeerd A as met een dag verlengd De gedachtenisrede werd uitgesproken door den senator voor Michi I gan Vandenberg waarin hij vooral den nadruk legde op de warme vaderlandsliefde van den overleden gezant In zyn preek trok Reverend John M van der Muelen mt Louisville Kentucky een verge yking tusschen Diekema Uncoln en den Prins van Oranje alle drie atryd rs voor een goede zaak By de god8 üenstoefening doo meer dan 2500 personen bijgewoond warer van Nederlandsche zijde aanwe ïg aU offitieele afgevaardigde der Regecring de heer J Steketee consul te Grand Rapids on als per soonlijk vriend consul goneraa J Venremn uit Chicago Onze gezant te Washington dr van Royen en mevrou w Van Royen hadden bloemetn gezonden Bij de begriifenis waren ook de heeren Steketee wi Vennema tegenwoordig In een officieele proclamatie van de Stat admini strative board werd hulde gebracht aan de groote verdienate van d n ontslapene als burger van den staat Michigan ENGELAND De Britsch Indische conferentie Een rede van MacDonald De Ronde Tafelconferentie te Londen i Het bestuur van de NooitMeer Oorlog Federatie heeft op voorstel van het beatuur slid de J B Th Hugeuholtz die al = lid van den Raad van het Internationale Vredesbureau te Geneve bevoegd is ieder jaar een candidaat voor den Nobelprys voor den Vrede aan het Nobe com té van het Noorsche parlement aan te wyzen besloten en ds J B Th Hugenholtz daartoe gemachtigd prof dr G J Heering te Leiden schrijver van De Zondeval van het Clirifitendom als candidaat voor genoemden Nobelprijs voor te dragen Genoemd boek is ook in het Duitsch en het Engelsch verschenen en een Fransehu vertaling ervan wordt voorbereid Democratische Bamenwerking R K Volkspartij en DemocratischtParty bü de a fl verkiezingen Namens de R K Volk paitij en de Demo uaiisthe party vüizoïkt men ons mede te dci h u dat UI eeu gecombiueerdo vcrgadei tig welke Zaterdag j 1 m Deu Hang is ge houden de dagelyksche besturen dezer beide partijen het reeds vromer aanhangige plan om samen te werken bij de aanstaande Staten tenen Roods verkiezingen m onderdeelen hebben uitgewerkt ter adviseering aan de afdtelingen en dat het legineel der samenwerkmg ia neergelegd m een motie welke met uigumeene stemmen is aangenomen Al gaat het noodlot iemand vaak voorbij eenmaal vindt h et hem toch FEUILLETON liefde Iaat zich niet doodenl L G MOBERLY Uit het Engelsch van Nadruk verboden Eu toen als met een schok drong de oplowing eoi flUaps tot haar besef door Het wtts zoo prachtig dat ze den adem moeet in louden toen e het zich weer herinnerde Den dag voor ze wCgging had ze een cheque van duizCTid pond ontvangen geJd dat haar nagelaten waa door een oude nicht vMi haar vader Ze had het bedrag bij de bank goincaaseerd met het oog op haar voorgenomen vertrek en het geld bij zich gehouden Het bevond zich m opgerolde bankbiljetten W het tasdije aan haar ceintuur Hoe had Zö het kunnen vergeten Die duizend pond Bou alles zijn wat ze op de wereld bezat als i gehoor gaf aan den aandrang die steeds sterker in haar werd om doi naam en de trem zat neen ik zal niets van me laten hoonm Ik wil het leven opnieuw beginnen en ga werk zoeken Denkt u dat u in deze buurt blijff Erklonk een apannuig in iyn stem die Evamet ontging Ik blijt daar waar ik werk kan vinden antwoordde ze ik moet in niijn eigenonderhoud voorzien Mag ik u een voürBt el doen Rupert Vas m Ie vensterbank gaan zitten Het 18 hier pen rustige mooie omgeving waarom zoudt u met hier blijven Ik geloof dat juffrouw Langley dolgraag iemand op kamere zou liebben n u kunt dan voor mij posecren V liel t precies het gezicht dat iknootlig heb voor een schilden waaraan ikbezig hen ik heb maandenlang vergeefsraar iemand gezocht die er voor poeeeren kon en nu heb ik die perjwxai in u eindelijk gevonden Ik zon haast zeggen dat de godenu mij gezonden hebben U hebt predea hetigezicht dat ik hebben moet Ik Het meisje zette groote ot eii opIk kan me niet voorstellen dat er aan mijngezicht ieta de moeite van schilderen waard persoonlijkheid van die andere aan te nemen De reet van haar geld dat haar een jaarlijkaeh inkomen gaf van honderd vijftig l ond per jaar wa in soUde effecten belegd en bevond zich m bewarmg bij een Londedisclie Bank Als zy haar plan ten uitvoer braelit ging dat geld naar Olive De familie advocaat liad haai dadelijk na den dood van haar vader dwi raad gegeven haar jongste nicht van wie ze alttjd veel gehouden had tot uniVereee erfgenaam aan te wijzen Olive krijgt mijn geld daar ben ik blij om dacht ze nu staat ze ook vrijer tegenover tante Laura s dwinglandij Dat zal het leven van dat arme kind h el wat gemakkelijker maken En ik Bponnen Eva s gedachten voort wat moet ik doen als ik Prudence Camj hell word het meisje dat vergeefs werk zocht Ik zou ongeveer vijftig pond rente per jaar kunnen maken van die duizend die ik bij me heb meer niet Dus rfioet ik zien dat ik werk krijg misschien ergrais in het buitenland waar Nigel Bannlffter mij nooit meer lastig kan vallen en tante Laura my niet meer plagen kan Ze wns nog heelemaftl verdiept in het overdenken van haar plan toen Rupeit Dane de kamer weer binnenkwam Ziezoo zei hij met mijn brieven ben ik gelukkig klaar tk heb h t lielfdhaEtigp besluit genomen om een oïide dame te ficliilderen die me maar niet met rust wil laten En vervolgde hi op ernstiger toon hebt u ook een bekende in de lijst gezien Hy knikte in de richtin van de krant die op den grond lag Staat uw naam erbij Neen antwoordde ze kordaat verbaasd over zichzelf dat zy het besluit dat nog nieteens vast had gestaan in haar geeat al begon uit te voeren en dat ze metee n ha arschepen achter zich verbrandde mynnaam staat er heelemaal niet bij Ik heet Prudence Campbell Dat had ik u nog heelemaal niet verteld U wilt nu zeker uw familie wel berichten dat u in veiligheid benf vroe hy of wilt u ze in onwetendheid latènp Ik wil niet dat ze weten waar ik ben was het besliste antwoord dus wat dat ongeluk betreft maken ze zich niet ongerust Ze wisten bovendien niet dat ik in dien Ze zei het zonder een apoor van vaJsche beselieidenlieid of behaagzucht zonder de min te poging om naar een compllmfflntje te vissdien en Dane antwoordde dan ook volkomen onbevangen Er ifl iets m uw geziclit dat ik noodiglieb voor het sciiildenj waarover ik daarnetsprak en waarvoor ik nov niemand heb kunnen vmden Aia het met uw plannen strooktom hier in de buurt te blijven zoudt u dan voor mij willen poseerenr Ik be loel atuurhjk met dat ik het bij wijze vnn vriend achapedienst van u verlang O maar op eéii andere manier zou Ikhet met wfll begon Eva maar toen zeaan de veranderde omstandigheden dacht hield ze op Ik vergeet dat ik ecJit naatwerk moet zoeken nu ik met mijn familiegebroken heb begon ze weer onzeker lachend en als u mijn geïieht werkelijkgeschikt vmdt wil ik heel graag voor u poseeren Maar u vraagt het toch heusch nietnit medelijden of omd u denkt dat Ikarm ben Rupert liet een hartelijken jongraisa hti gen Iflch hooren Wordt vervolgdj v