Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1931

1033Ü Telefoon ISVIB Koltordani MET Variété van Hotterdam Sylvester Schafter naar Amarlka NU o NOOIT irtotataH universflal artlat te bewonderen DageltJItt 2 16 8 30 Zwfai 2 ii 5 8 30 Ie v wrat 25o ƒ I Incl bel 2 on3ev BOc r I BOlfiol bel Plaatsbe prelfInt rails Ziekenfonds Gouderak Dr BEEKENKAMP noodi t al de le den van ziin zielcenfonds uit tot eene bespreking op ZATERDAG 24 JANUARI 31 s avonds 1 uur In de zaal van den Heer S O O M S 15 ËJhataiE BLAD STATISTIEK WÜ ontvingen dezer dagen van het Centraal Bureau voor de Statistiek het door genoemd bureau uitgegeven Statielisch Zakboek over 1930 waarin een schat van cijlers voorkomen die in menig opzicht er toe kunnen bijdragen den kgk op de maatschappij te verhelderen Met het oog daarop meenen wij goed te doen enkele interessante cijfers onder de oogen onzer lezers te brengen In de eerste plaatd die over den loop der bevolking Op 81 Dec 1 89 telde ons land 7 832 175 inwoners terwijl honderd jaar geleden op 31 Dec 1829 het aantal slechtu 2 613 487 bedroeg In honderd jaar is de bevolking van ons land dus tot bet drievoud gestegen De vraag zal bij menigeen rijzen of deze toeneming zoo zal kunnen doorgaan Ongetwijfeld niet Maar het zai ook naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren In dit opzicht geven de cijfers aangaande de geboorten en de sterfgevallen ons een merkwaardigen k k op den toestand De toeneming der bevolking toch had plaats niettegenstaande het aantal geboorten sedert omstreeks 1875 belangryk daalde Zoo vielen in de jaren 1840 49 op duizend zielen jaarlijks 33 5 levend geborenen In 1875 was het zelfs nog hooger n I 86 4 Sedert is echter eene gestadig doorgaande vermindering ingetreden hetgeen wel hieniit blükt dat het aantal geboorten in 1929 slechts 22 8 op de duizend zielen bedroeg Dat ondanks den teruggang der geboorten het bevolkingscijfer zoo sterk aangroeide ia te danken aan het In nog sterkere mate afnemen der sterfte Zoo stierven in 1875 per 1000 inwoners 25 6 personen en m 1929 slechts 10 7 Nu kunnen de geboorten voortdurend blijven verminderen Met de sterfte is zulks echter niet het geval Ja het ia zelfs waarschijnlijk dat op den duur het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners weer zal toenemen Het gunstige cijfer van thans is toch voor een deel hieraan te danken dat de levensduur is verlengd en zoodoende het sterven als het ware opgeschort H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde onkosten voor Varkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cenl bij 50 stuks T cent per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA berekeningstaat van Uwe inschrijvingen FEUILLETON Liefde laat zich niet dooden Uit het Engelach van 12 L G MOBERLY Het duurde een oogenblik voordat mencei Davidson haar kleine redevoering beitiUwoürtlde eiJnMelijk begon hij op zijn zachte manier maar voor zijn doen met ongewoneu ernst en nwiiuk Je speelt een heel gevaarlijk spel Qlivezelfs de twinUs ste eeuw met haar voor mijaoitis onbegrijiwlijke opvattingai ia niet in itaat ietfl te veranderen aan de grondsla lai van de scheppmgen van den menechelijKen aard Als Toby je werkelijk als zijnvrouw wenecht dan verzeker ik je dat hijzicb niet lang tevreden zal stellen metvriendschap alleen Maar vader wierp zij agm Toby kent immers zijn standpunt Weest u maar iet bang ik kan heusch op mij zelf p A n en ik zal Toby op voldoenden afstand louden ik houd mijn oogen wijd open € 3i Ix n op mijn hoede Meneei Davidwm glimlarfite en zuchtte tegelijkertijd Waren Olive s oogen wel zoo Wijd peopend als ze zelf daoht Of was zij Mmd voor het feit dat hoe de zeden en levensopvattingen zich van geslacht tot gewacht ook mochten wijzigen één gebied van N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven plm f 67 000 000 lie bank slelt beschikbaar 4 pCt Pandbrieven a 101 pCt C EURSKOEaS in sHtkken van f 1000 f 300 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG VAN NELLE S PAKJES KOFFIE MERK FAKKEL KOST THANS 25 CT PER HALFPONDSPAK VRAAGT UWEN WINKELIER VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij den Afdeelings Secretaria den heer M A A J Rijksen Kleiweg 34 Gouda 20 MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET We i ni t bang voor j kopja IrQosi nevn gabrujik daarvan xoovesl ja maar luii maar profiteer ven da voordellen die d vooruifitrevendo wetenichap en de lechniek welen te bieden I KoHia bekomt jommigen vrij slechl en velen moeten dit genotbekoopen met onaangename hartkloppingen renuvs prikkeling slapeloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een ingenieus procédé beschermd door NediïrlandschaOctfC en brengt echter urtfcomst Deze uitvinding maakf helmogelijk de ruwe kol ieboonen te doen zwellen daardoorworden de ponen geopend waarna men door middel van een exlracfieslcl de coHeine uit de koHieboonen kan haten All natuurlijke aangename eigenschappen btifven bt dit procédftbehouden Dit geldt m de eeVste plaats voor de imaak enaromagavende stoffen caléonen want deie komei eerst bi het branden tol onhwikkeling onverschillig ol de boonencoHerne vri zijn o1 niet Door Koffie Hag de gegarandeerd cofleinevrije koffiitboonen te koopen kan dus etke huisvrouw een koffie op lafel brengen die beter bekomt even pilhg is n hetzelfde genot verschaft Is gewone koffie zonder echter eeniga schadelijke w rking op Ytet organisme uit te oefenen Het bewijs te leveren is niet moeilijk BO Cents lult U daar wel voor over hebben want hel gaaf om mets meer of mipder dan om Uw gezondheid en hel welzijn v n Uw huisgezin Koop U heden nog een origineel pakje Hag en U tuit Hag blhvan ga bruiken want Hag brengt fj N ID MEER GENOT BETERE GEZONDHË Sanflulnosi Zuiver Plantaardig V rBterking8 middel De SAN0UIN06E doet tw e l eel v mame dingen voor zenuwiyders Z j wekt Uw eetlust op ookNwaar die al geheel weg was en zy maakt Uw etlaap diep en verkwikkend Daj zijmtwee hV 1 voorrisme dingen Want dait zijn de twee kanalen voor nieuwe kracht emnieuwe levenslust De pijnen verminderen en atraks verdwijnen ze geheel de moedeïooeheid wordt overwonnen heit gevoel dat U alles te veel ia laat na Gij durft uw taal weer aan gij ziet niet tegen alles op gij Jurft weer e leven Het leven zelf riet er v eer fleurig voor U uit en dat danjtt gij aan de RANGUINOSE SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 de 6 n ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrügen bü Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag jl Een helangrijke post Ia de wacht die de toegangapoort van het lichaam den mond be waakt Als U zich bi de verzor ging van den mond alleen tot het gebruik van mechanische taad poelamlddelen beperkt dan Is U urenlang per dag en gedurende den geheelen nacht blootgesteld aan den schadelijken Invloed van bacteriën Het poetsen der tanden is voor de mechanische reiniging der tanden natuurlijk wel goed als hef maar met een middel gC schiedt dat fijn van korrel Is zooals ObOL t ndpasta Voor een voortdurende bescherming U echter meer noodig O DOL bedekt de mondholte met een dun antiieptlsch laagje waaron der de bacteriën niet kunnen ge dijen Afwisselend reinigen met ODOL TANDPASTA en beschermen met ODOL MONDWATER dat Is het ODOL SYSTEEM viropnnpO cl r wrormoll ff Fernnltan verdrijven zeker en anel apoel madc en maagwormen zoowel bij volwassenen als bij kinderen Wormpoeders f 0 58 per doos Wormolie f 0 85 per flacon Verkrijgb bij Apoth en Drogist of na ontv van het bedr dour firma JeoobaMarU Wortalboer Postgiro 17039 Oude Pekela HOUDT WEL IN T 00 DAT Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel ia P AJCimel In Amerika een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten wel een goede reden voor lal tijn r A T een Camel versch moet lijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdil wij de alleenver tegenwoordtgeri voor Nederland zijn en als garantie waarvoor onze naam op d banderolle ilaaL Camel aan de markt komen van loogenaarade ramschpartljen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam nitl staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerd Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Olj betaalt en waarop 01 recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle vad elk pakje voorkomL CAMEL AllMnvert g nwoordlg ra or N i d ALVANA DEN HAAQ rJ Elk aakla kMtt aaa kaadnclie vin U et HO 17588 es Jaapgang ZAteiHlas 24 Jlinuai i 1931 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 5Ï ï So2 S bodegraven boskoop gouderak haastrecht moordrecht moercapelle pjieuwlkkükk ouderkerk oudewater reeuwijk schoonhoven stolwijk waddinxveen zevenhuizen enz lit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen Dit ADVERTENTlEVRIiSi Uit Qoada en omstreken befaoorenda tot den besorgkrinc 1 fi regels ƒ 1 30 elke regel meer f 0 25 Van bulten Gouda en de bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertentiëD in het Zaterdagnwiunar 20 et bijslag op den pr s Liefdadicbeids advertentiën de heiXt van den prijs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagablad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan on Bureau HARKT 81 GOUDA bti onie agenten en loopera den boekhandel en de poatkantoren Onze bureaux lijn dagelijks geopend van 9 uur AdnünistraÜe Telef Intarc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 4 400 INGEZONDEN tilEDEDEEUNGENt 1 4 regels ƒ 8 26 elke ragel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 heofer Gewone adverteutlën en ingezonden mededeeUngen bi contract tot seer geredoeeerdeo prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte AdvertentiSn kunnen worden ingezonden door tusschenktHnst van sollede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vMr de plaatsing aan het Bureau tjn ingekomen tencdnde van opname versekerd te sUil BAHLMANN ONTVANGEN H n somtiërMnthi oóltottil üAPQNNKN n H O D N voor hot a aoixoon Dit nummer bestaat uit twee Uaden BEL OPJ MBil8li a58ili8rih l ll ï Str aat8a Van het totale onder de vermogensbelasting vallende bedrag behoorde ruim 38 i aan hen die minder dan f 100 000 bezaten 32 1 aan bezitters van vermogens van ƒ lOO OOO f 500 00 terwijl 10 67 in het bezit was van personen met ƒ 500 000 ƒ 1000 000 Bovendien waren er nog 1279 personen met mcfer dan een millioen Deze millioimairs bezaten samen 19 21 van het in de veilmogensbelasting aangeslagen vermogen V ï Thans nog iets over de verdeeling der inkomens volgens de statistiek der Rijks inkomstenbelasting In 1 28 1929 waren 1 746 057 personen in de jRüksinkomstenbelasting aangeslagen naa een totaal inkomen van 4029 railUoen jjulden wat gemiddeld neerkomt op een i4komen van ruim ƒ 2300 Als al deze inkoi ens dus gelijkelijk over de aangeslagenen verdeeld waren zou ieder dus ƒ 2300 inkomen hebben Feitelijk is het gemiddotde nog kleiner daar de inkomens beneden ƒ 800 niet onder de Bijksinkomstenbdasting vallen Brieven uit de Hofstad Zie de prijzen van ons Restant Winterinantels en Hoeden Extra voordeelige aanbieding KËGENMANTb LS en HOEDEN danken z oo viel dan ten slotte de keuze o ien heer van Voorst tot Voorst een braven militair die b j memand antipathiek was en die ook geen belangrgker post zou openlaten als hij naar uen voorzitterszetel verhuisde Het is niet zoo n toer voorzitter van de Eerste Kamer te zijn Wie de techniek van het ambt te pakken heeft een otficieele apeecli ïemakkelyk kan afdraaien is al volaoende uitgerust lEn de heer van Voorst heeft doen zien dat men het zetts zonder deze beide kundigheden wel kan klaarspe leii W tfnt men lachte er maar eens om als hij de peren door de pruimen wierp als h j zijn necrologieën atdraaide t Was een goeie man zei men en men volgde hem Toch is daartegen één bezwaar geweest Het is vooral in de jaren van dit presidiaal beleid dat de Eerste Kamer hoe langer hoe meer buiten haar bedding is getreden en met haar breede welbespraaktheid te velde de politiek heeft overstroomd Misschien had een krachtij president kans gezien die overstrooming tegen te houden en de Kamer binBsn de perken te houden waarin de Grondwet haar positie heeft aangegeven Wanneer men eens nagaat wat eigenlijk in den loop der jaren de Eerste Kamer deed dan blijkt dat zij een zeker aantal wetsontwerpen welke zij van de Tweede ontving erwierp Daarin zit in feite het werk van den Senaat In alle gevallen waarin ziJ de ontwerpen Het verder gaan op den weg naar het Staatsblad heeft ze veel wijsheid verkondigd maar wij zijn ervan overtuigd dat die niet veel invloed heeft op de politiek in het algemeen Er is nog een bizonderheid v arüp wg willen wyzen Als men eens naast elkaar legt de beslissingen die de Eerste anders nam dan de Tweede en men vergelijkt de stemmencijfers waarmede de Tweede de ontwerpen aannam en de Eerste ze verwierp dan ziet men dat eigenlek de heele zaak om slechts enkele tonnen liep Het waren altijd dubieuse zaken waarin de meening der Eerste en der Tweede verschilden Een verschuiving van een paar stemmen van tegen naar voor zou in de Eerste een beslissing die nu tegen waa hebben verplaatst Wel zien wg herhaaldelijk dat de Eerste Kamer met groote meerderheid aannam wat m de IVeeue op het randje at werd goeugekeurd Het omgekeerde dat de tierste op net randjeaf aannam wat de Tweede mei groote meerderheid aannam komt veel minder voor Hieruit blykt dat het veel meer een toevalligheid is als de Eerste Kamer iets verwierp dan een gevolg van zooveel beter inzicht en zooveel deugdelijker gefundamenteerd overleg Dat alles overwegend kan men ger jst zeggen dat er niets wereldschokkenda zou geheurd ztjn wanneer de Eerste Kamer er niet geweest was Het resultaat in concreto van ai haar besprekingen is zoo mimmaal m vergelgkims van het geheel dat op grond hiervan handhaving der Eerste Kamer moeilijk is te veVd edigen Jammer is dat juist in de overgangsperiode toen de lüerste Kamer ook door evenredige vertegenwoordiging nog meer een duplicaat van de INveede werd de leiding niet krachtiger is geweest om haar binnen haar natuurlQke grenzen te houden Het instituut der Schoonheidscommissie Wij millen voor vandaag nog eens even en netelig puntje uit het gemeentebestuur behandelen n l het instituut der Schoonheidscommissie Herhaaldelijk hebben wij al eens gewezen op de moeilijkheden die dit instituut oplevert Hoofdzaak is dat men nooit goed weet welke personen men voor het lidmaatschap moet vragen Men heeft daarbij echter altijd vergeten dat er nog andere categorieën van personen zijn dia daarvoor een plaats zouden kunnen bezetten Om de zes jaar treedt een lid af en het is dan niet herkiesbaar Thans ia aan de beurt de eenlge niet bouwkundige die in de commissie zit het is een tuin architect die aftreedt Het zou nu eens gewenscht zijn in die commissie te benoemen een kunstschilder of een beeldhouwer Voor hen is daar alle gelegenheid om hun artistiek inzicht te toonen Een groot deel van deze commissie bestaat uit ambtenaren Dat lykt ons onge Meikwaardig is voorts dat er meer vrouwen dan mannen zijn Zoo telde ons land op 31 Dec 1929 3 892 513 mannen en 3 989 662 vrouwen Maar wat nog merkwaardiger is is het feit dat er meer jongens dan meisjes geboren worden Zoo zagen in 1929 op 100 meisjes 106 jongen het levenslicht Uit deze cijfers volgt dat onder de mannen meer sterfgevallen moeten voorkomen dan onder de vrouwen Dit is dan ook 200 In 1929 bedroegen voor mannen de sterfgevallen 10 78 en voor meisjes 10 60 per 1000 der gemiddelde bevolking Wü wezen er reeds op dat de menschen tegenwoordig ouder worden dan vroeger Dat dit in zeer sterke mate het geval it leeren de volgende cijfers In de jaren 1870 1879 stierven de mannen op den gemiddelden leeftijd van 38 4 jaar in de jaren 1910 1920 bedroeg de gemiddelde levensduur voor mannen 55 1 jaar Bij vrouwen zien wij eene stijging van den levensduur in genoemde periode van 40 7 op 57 1 Geen geringe vooruitgang dus die hoofdzakelijk het gevolg is van eene meer hygiënische levenswijze Vooral de zuigelingensterfte is sterk verminderd Zoo stierven in 1875 van de 1000 levend aangegevenen 218 zuigelingen beneden het jaar In 1929 was dit cijfer gedaald tot 59 Ter nagedachtenig aan Baron van Voorst tot Voorst Wij mogen wel een woordje wijden aan de nagedachtenis van baron van Voorst tot Voorst die zoovele jaren den voorzittersstoel in de hooggeachte Eerste Kamer heeft bezet Het eerste dat ieder van hem zeggen zal is dat hij zoo n braaf mensch was een ouderwetsche figuur een representant uit een voorbijgegane fase in de maatschappelijke ontwikkeling Het is een eigenaardig verschijnsel in de politiek dat dikwijls minder beduidende figuren zoo gemakkelijk op den voorgrond komen hetgeen in den regel hiervan het gevolg is dat zij weinig of geen vijanden hebben De menschen met sterkgepronon ceerde karaktereigenschappen worden altijd opzü gedrongen en voor sommige funclits kan inen hen nu eenmaal niet gebruiken Toen de oude heer Schimmelpenninck v d Oye den voorzitterszetel in de Eerste Kamer had verlaten en het vaststond aan welke politieke partij deze plaats zou worden gegeven was er niet veel keus want er zijn altijd figuren die men niet wil en er zijn personen die zelf voor de eer be Eene belangrijke vraag is natuurlijk hoe al deze menschen aan den kost komen Dit leert ons de Iteroepsstatistlek die om de 10 jaren wordt samengesteld uit bij de volkstelling verzamelde gegevens De laatste cijfers zijn op het oogenblik nog die van 1920 In genoemd jaar oefenden van de toen in Nederland wonende 6 65 146 personen 2 722 407 een beroep uit Hiervan waren 1 028 155 werkzaam in de nijverheid 622 514 in den landbouw en 533 296 in handel en verkeerswezen terwijl 538 443 personen in diverse andere beroepen hun bestaan vonden JAN VANDKRLAND MARKT 2 GaUDA Glazen deurplaten Eene andere belangrijke vraag is die naar den welstand zich uitende in inkomen en vermogen In het belastingjaar 1928 29 waren 184 953 personen aangeslagen in de vermogensbelasting en bezaten dus een vermogen van ƒ 16 000 of meer Het totale vermogen van deze aangeslagenen bedroeg 14 884 millioen gulden Dit is natuurlijk niet het geheele volksvermogen daar een niet onaanzienlijk bedrag in het bezit ie van hen die minder dan ƒ 16 000 bezitten en zoodoende dus niet in de vermogensbelasting zijn aangeslagen Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede l atige wijsheid siere den man iiij winde niet al te wijs Die wat hij weet ook werlielijk kent heeft het steeds licht in itet teven van haar vriendinnen in het dorp te beaoe ktyi en Eva verwachtte dat haar praatlustige gastvrouw ji iarvau v el niet w o spoedig zou terugkeercn Nu had zij een goedie gelegenheid om de koffer op haar gemak uit te pakkm Zij knielde nt cr en begon met trillende handen de riemen van het verwaarlwjsd uitziende stuk bagage os te maken Gelukkig bleek het niet op slot en na tnkele oogenblikken lag de inhoud vo ir haar op de grond uitgespieid En toen zij er naar keek voelde zij eynbrok in iiaar keel Kopien De weinige kleoren waren txjt op den draad vearsleten maar keurig in orde gehouden Ze getuigden van de grootste zorg van de eigmiares om er tot het laatst toe zoo goed mogdijk mee uiC te zien Het schutblad van een tweetal vergeelde kinderboeken droeg den naam Prudence Gampb ll in één er van stond Van je liefhebboide moeder en een datum van lang geleden Eva moest maar steeda denken aan hottgeen het zoo jammerlijK omgekomen meisje haar verteld had omtrent haar leven en omstandigheden familie Ze waa nog bijna een kind geweoet toen haar moeder stierf haar vader was al veel vroeger gestorven vix r zooveizij wiat had zij geen familieleden meer Moe lpr en ik waren arm straatarm hoorde Eva h ar nog zeggcai ken lioor verklaarde hij een tikje plagaid terwijl hij opstond Eva glliulaohte Uw vriendelijkheiid in aanmerking genomen zei zij hebt u ongetwijfeld het ti cht om het teist over mij te besclnkken maar ik denk dat ik nog wel üjd over zal houden om een paar kinderen les te geven deukt u ook nietP Mevrouw Cranmore waa erg aardig en zg doet haar uiterste best om mij te helpen Mevrouw Cranmore is iemand diegraag iets voor een ander doet maar tochmoet ik u in zekeren zin er voor waarschuden want zij is een vreeselijke babbelkouscji houdt er een bijzoodere handige manierop na om iemand uit te hooren Dat dacht ik al l ekende Eva zijhet ft op mij haar krachten ook al beproefd Maar gelukkig viel het mij niet moeilijk omop het grootste deel van haar vrageOi eenontwijkend antwoord te geven Zij glimlachte bij de hermnerlog aan de n oeite die de domineesvrouw sich had gegeven om de juiste venvantachap tusschen Eva en de familie Campbell die zij scheen ie kennen uit te viaschen Den dag daarop werd h groene koffwtje met de initialen P C er op geschilderd aaji het huisje van juffrouw Langley bezorgd en niet dan met de nrrootete mowle en tact alaag de Eva er in om haar goedhartige hospita te doen afzien van haar voornemen om bij het uitpakken behulpzaam te zijn Het mei sje zette deri koffer in een hoek en liPt hem daar lot jutfrduw Ijingley den volgenden middag w g uitgegaan om een frouw Prudence Campbell TranefïeldP Ja dat Je hij Wel bedankt voor uw moeite antwoordde Eva gejaagd Als u iiiissohien tjexie gelegenheid hebt boerHiieldon O dat komt wel in orde Ik moet morgen toch weer op het station zijn om eenzending schildermateriaal op te halen Danzal ik meteen dien koffei meebrengen Hij liet zich behagelijk neervallen in een gcmakkelijkeii stoel en keek Eva die de schok en de uitputting weer vrijwel geheel te boven was onderzoekend atm Nu moet ik het nog eens hebben over dat poseeren vervolgde hij Ik vrees dat u mij een eciiten zeurkous vindt maar ik wilde wachten tot u wcei volkomen hersteld v s Maar nu het gelukkig zoover ie zou ik x willen vragen wanneer het u gelegen komt om voor niij te poseeren Mijn schilderij schreeuwt gewoon om zijn Eva Onwiliekeurig schrok zij toen zij hem luiar werkelijken naam hoorde uitspreken Het feit dat zij en d vrouw voor wier beeltenis zij moest poeeeren denzetfden naam droegen acheen haar een beaiauwende fantasie een droom in een droom Ik wil voor u poseeren wanneer enaoolang u maar wilt antwoordde zij pogend zoo onbevangen mogelijk te spreken Ik hoop dat ik binnen niet al te langentijd nog meer werk krijg De vrouw van dendominee mevrouw Cranmore was gieterenbij mij en zei dat zij waarschijnlijk wel eenpaar kinderen wiat die lessen bij mij zouden willen nemen Dat Is heel prettig voor u ntaar ik heb het recht om het eerst over u te beschik li eft uieiB chelijk gevloel nog eteeidfl onbein vloed gebleven was door aJle eeuwen hten door tijdstroomingen en veranderde gewoonten dat tegen de macht der liefde nog altijd elke andere maoht ter wereld het onderspit had gedolven Begreep Olive dat wel in haai jeugdig enthousiasme HOOFDSTUK VII Prudence s koffer Juffrouw Campl ell ik hoorde toevallig vanmorgen in Transfield dat zieh daar nogfitoeds pn koffer aan het station bevindt die afkomstig moet zijn van eeo paseagleYvan den verongplakten trein en bij naderonderzoek ia mij gebleken dat uw initialenen naam erop staat Rupert Dane merkte gelukkig niet dat het meisje schrok bij deze mededeeling Hij wa onmiddeliijk naar het huisje van juffrouw Langley gegaan om Eva of beter gelegd juffrouw Campbell zooals hij haar noemde het iiieuws te vertellen dat haar zooals hij meende zeker veel genoegen zou doen en hij was daarvan zóó doowih c igen dat het hem ontging hoe aarzelpjid haar antwoord klonk Wordt vervolgd Ik was eerst van plan om een rijtuigte nemen en den koffer mee te brengen maar tater bedacht ik dat het beter was om u er eerst over t spreken om zeker tezijn dat het inderdaad uw koffer is ofschoon twijfel eigenlijk buitenge loten iaHet is toch zoo n groene nietwaar met uwinitialen erop geschilderd en een label aanhdt handvat met er op gesohrevan Mejuf