Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1931

No 17581 Heden overleed z cht en kalm mi n geliefde zuster eÉiriia JolisDoa DrassÉar WM in H 8 W Vil dan Toorn in den ouderdom van bijna 87 jaar Wed A R SEIBERT geb Brasselaar Gouda 26 Januari 1911 Keizerstraat 1 De teraardebeitellmg zal plaatshebben Donderdag 29 Januari 1931 te 12 uur 25 Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Grootmoeder Calliarios Joliaoii Brauilaar Wod vinH S W iraiiilaoToorn in den ouderdom van bijna 87 jaar Haar kleinkinderen H P VAN DEN TOORN N A L VAN DEN TOORN VAN OlJE W H J VAN DEN TOORN en Verloofde B HOUTHOFF C J HOUTHOFF VAN DEN Toorn Gouda 26 Januari 1931 Keizerstraat 1 29 contact tus thoÉi Eender en ontvanger nog eu leeïnte schuilt welker oplossmg nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten rt er lezwaarhjk voor de ttlevwie uiteen ding iïi voorla nog het feit dat to m aii betid over oen aparteai zejider moeten wor dm uitgtzonden zoodat wanneer men een toon uitzextdmg met telovuiebeeldau wu illustretren men over twee zendera moet l t cJiikken Wel woeden thans onderyoekln gen godaan In de richting van een bevredi gende ooinbtnatio van toon beeld ip één zender en het ia verheugend om mede te det len dat de laboratorium proeven een leer geslaagd karakter vertonnen doch voor de puutijk Aol men Aich nog wel langen tijd met het jgetwheiden systeem tevreden moeten eteaien In Duitttcliland waar ik ai l den aard der zauk tii4 t de t eat indeii or vertrouwd ban btsttuit oiwJei de radio tutsUvaarB een zeer groote inlereiBB voor talevwie uitzending inei diHummg ttoidt da ook het oogenblik legiTi oet geAitJi dat de onderzoekingen van de Uuitscho Hijkspout d e ttians in vollen gang zyn do golfleugtekwastle tot ten be vredigtiido plosamg al bobben gebracht Niet alleen van 6taatd uiaar ook van uidtu liioelu zijde Jelehor Ab werkt m i in Duitsclitaud ztor hard om het televisie yat t in steeds weei te vt rbetcren i t tmciiten htt prijsnueau op lager peil tt brengen vooA i binnenkort ui Dultschland te verwachten is dat4 en teLevkle uitzending t on gemeen iehapsuitzendinjg 4Hui worden it i luBgel iM beweegt Dnit9oi Hind alch aan den apitA der televisie landen en het hans rcods voor ten i aiticulieT ui Duitschland mogelijk zich voor een geringen pnjs een televiAie ontvangtoestel aan te schaffen Len groot gevoai voor de populariteit van het televisu ystcem xs wel dat men vaak vun televisie uitzendingen te hooge ver uaclitmgati koestert In de toekomst zal het waamchynlijk mt lijk zyn toonee of dans uitvoeringen uit te zenden maar zoover ziju we nog lang met Weliswaar heeft men in d liiboratoTia rtede bereikt dat levende figuren kunnen worden uitgezonden maar voor omnoep 7yn deze lesiUtaten nog niet bruikbaar Een vooruitgang ie zeker ie noenieoi dat men than £ reeds is genaderd tot Gistanavond zou Gandhi vooi het eerst na zyn invnjheidttellmg te Bombay een gr lote openbere Kdevoemig houden De belang rtelimg hiervoor was zoo groot da reeds n uur or Gandhi m vcrsijlnjiien on ft Meda ne plamwle niim 200 000 laensrhen waren namengestroonMi Het duunle meer ttan een mr alvorens Ga idthi het spreekgestoelte kon bereiken Het gedrang was zoo hevig dat 91 perac iien werden geiwond aarvai een vrouw i ernBtig fet zy iwi opname in hot rieken huis aan de gevolgen overleed hl een mtervieuw heeft Gandhi verklaard dat pas te Allahabad zal worden besloten welke houding het congres ten opzichte van de Mitwerp constitutie zal aannen en GtiJidiii zag echtei geen enkele reden waarom het onvrettig maken van 7üut zou moeben worden gestaakt zoolang de on recJitvaardige zoutbelasting blyft bestaan Hij geIoof te ook dat het mojfehjk was diat het posten zou moeten worden voirtge t RENA TBlsfoon lfl33a 19918 Sylvester Schaffer a 5rootin u i a u t cl8 kaim mj t tot nu to Dttmt o 2 1 tinr l rankrijik heeft weer een miniBterie zoo lang het hiurt Seokator Pierre I aval heeft tensiotte een euide aan de crUi weten te mak i maar de oplosMng die ny heeft ge vonden beantwoordt geenszins nan zyn oorspronkelyke idealen Hy had n 1 niets hever ii VkUd dan een ministerie aamen te atelleni waarvan de parlenientiiire grond htg TOO wtevig mogïïtflk wasr Htl wlWe 1 ü voorkeur steunen op alle repubhkeinsche elementen die naar Senaat en Kamer zyn afgevaapfiigd Vandiaar dat hy ook een be roep deed op de medewerking van de radi caalsocialisten vlen met minier dan een vyftal portefeuilles werden can eboden Het streven van I aval om het aanzyn te geven aan een verzoemngakabinet is ech ter te elfder ure m islukt daar de radicaal socialisten die aanvankelijk t escliietelyk lefeen op het laat te oogenblik oor de eer bedankten Electorale iverwegingen zullen hierby vermoedelijk geen geringe rol hebben S peeld De ridii oal suriahsten weigerden t t bet kabinet toe te tr iden daar m het mimstene ook enkele groepen zouden zyn vertegenwoordigd die in hun aygen nog al reactionair zyn en met vnfi zy meta willen hebben te maken Vooral golden deze bezwa ren de repubhkeinach democrat ache fracüe waarvan Mann de leider is Daar de xadi caal socialisten vreesden dat toch enkelen hunner masschien ni©t aan de verleiding weerstand zouden kunnen bieden om deel mt te maken van t nieuwe ministerie Laval werd mtdrukkelyk m e n met a gemeene ttinmen aanvaairde re olutie U p ald dit alle eden der fractie zich hebben te houden aan hetgeen m het besluit is vervat De radicaal socialisten die in stryd met de tfiss zorg voor n qóS sptjivertvrinQ door Bullrlcti Zout dslOOjon n rrlrotTen bil moelllllie ipllrref lilt 1 uu i j p 1 eD ao gr 1 OGO Teblelten Ö I en n UO Slfchlsecht in blBiiweTcrpakking met hrt portret v n den uitvinder Monstert p 1 e fr nco va i den hoof i ve r legen woord Igef aridl UMlvAMOWt UlWMHpilInWlW Sbids lerli gepleegd is meent de Zwitserache regewing echter dat Zwitserland in geenen deele voor htït gebeurde venmtwoordelyk is Ook de rt geenngvan Zunch heeft oniniddellyk aan de Itahaansche regeenng haar leedwezen be tuigd en de viarzekenng gegeven dat zy al het mogelyke zal doen om den dader zoo spoedig mogel k voor den rechter te doen verscbynen opdut hy de hem toekomende fatraf zal ontvwn en De consul neraal is gistermiddag ge opereerd en ofschoon de toestand zeer em 0tag is hebben die doctoren de hk up ntet opgegeven hem m het leven te houden Wat gij alléén kunt doen roep daar fjeen ander bij FEUILLETON Liefde laat zi niet dooden I G MOBERLY Uit het ËngeXsch van 15 Nadruk verboden Myn lieve Fva Zij voelde haai hortsneller fcloj en Hy had het met love I vuur gpztgd dat aij xooi em oogenblikvei at dat zij voor hem niets meer betetkende dan een bij oxid r gwichikt modelvoor feji werk waarvaai hy groote verwachImgen had Zy herstelde zfich spioedig en zei een wei nig aarzejend Ik ben hlij dat ik u Van dienst kan ïyn nu ik dan tocli c nmaal in dien ongeluketrcin moest zitten mag ik nog bhj zijn dat Ik ei enu terecht gekomen ben waar ik mij nt nuttig kan maien Nuttig Alsof dat het goede woord is Het resultaat dat ik nu bereikt heb heb ikalleen aan te danken Ik b chouw dit ehildery alfi het heete dat ik tot nu toegemaakt heb Natuurlyk u liet heel goedmogehjk dat ik inij vergie gmg luj voortterwijl hy een paar passen aciiteruit liep enhet doek met een cmüachen blik bekeek een kunstenaar heeft nooit een onperwx ihj koordeel over zyn ei n werk maar toch hebJit het eterke voel dat ik nog nooit zooiete goeds geaoluldeid heb I een u mag het hy ook Movul van witte rozen hield De ude man nad wel gelyk gehad sponnen 1 aar gedachten voort dn het hier een van de mo istt plekjes voii het kerkhof was Ovei den muur heen zag zy de wijde velden hier en daar door boschpartycn afgewisseld en h I m do verte sloten de golvende beu vel zilverig den horizon af tet ten hart vol twyfel en schaamte staarde y naar den grafheuVel aan haar voeten toen m een opwtdiing die ze zelf lïiet geheel b reep knielde zy neer als om het mcisjt dat daar begraven Ln op den terugweg naar huis en nog vele lange dagen daarna laet de herinnering aan liH graf by den kerkhofinuur Eva met los Het bttld ervan was een voortdurende aan iopf om etrhjk te zyn om haar leugen uit te wfcaschen Maar ze Kon niet ze durfde nifrt Hoe ï u Rujwrt het opnemen HOOPBSTTTK X De HewetimiB Hoopstwaarachynhik een echt brutaal poqUet ne t Maar Nelly wat kom jy toch altijd tof SQhnkwekk de conclusies Er w geen en kele reden om te verwiderstellen dat ze brutaal en oquet en een neet ia Waarom zou zij dat zijn Waarschuwing WAAROM laten velen hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Het eenvoudigste Handelsdrukwerk De lljnste Kleurendruk 23 4 kleuren ONDERVINDING IS IMMERS DE BESTE LEERMEESTERES Dil ficldl oot voor Vv Itopje toflie Duizer cn on crsdiilli cn Ubbcn aan onic uitnoodi i ng tot iKocfncmin wepr c volg écè n en liebten fictuigc Un clirfu jl e rbeveitjing inmiddcll ondervonden d t toffie Ho indcrdtad meer genot en betere gczoidlic d verachaft Mevr J L ae K AmUerdam fiirijft nKofut Ha li en hitjft voor om een uitltonmt Wy heijhmn nu $ ten onruiti e en Kla ye oote nachten meer De liwaliteit an Uv mofut lê werkelijh onovertrefbaari vij hadden no noo t zoo n hjn bakje hoffe met zoo n heerljh aroma gedronken Oo Aeihen ry gecomlateerj Jat Uw hoff e zelf m het ebruth foeJ oo w ia c oor tie f nma h alituf en een erouUneerdleUen VEREENIGING VOOR 1 FACULTATIEVE UJKVERBRANDING I Inhchtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden oi schriftelijke aan I vraag verkrijgbaar bij den Afdeelings Secretaris den heer S M A A J Rijksen Kleiweg 34 Gouda 20 1 Wanneer U tabletten onderden naam Wvbert anders dan m onze bekende ongineele blauwe doozen worden aangeboden dan is dit namaaici Wybertlableden zijn alléén echt in de 3 boven afgebeelde hygiënisch verpakte blauwe blikken doozen met het dne ruiten merk Weiger namaak Let op het ongeschonden sluitstrookje en den naam ti ês N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pi m ff 97 000 000 De bank tilelt besehiltbaat A pCt Pandbrieven a 101 pCt CBEURBKOERS in tukken van ƒ 1000 SOO en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Alle ziekten van urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte deaer organen gfl l dt mannen of vrouwen acute of chronische lekten aarzel met om een uitvoenge beschrgving Uwe znekte of alleen den naam daarvan op te zenden aae den uitvmdei dezer behandeling G DAMMAN doctor m de medicvinen hi M Sn ihilie Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wflze van behandeling met de bewuzen vm de verkregen merkwaardige resultaten KU N T U EEN HALF VAN KOOPEA PONDSPAK NELLE S KOFFIE 1 1 MERK FAKKEL VRAAGT UWEN WINKELIER es Jaoniong Pi leai Woensdag 28 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVËBTENTlEPBliS tilt Gouda an omttnkn bebeomid tot den beioivkzlnc Dit blad verschijnt dafieliiks behalve op Zon en Feestdaèen AfiONNEMËNTSPRlJS per kvartaai ƒ 2 per week 17 esut met ZondAffsblod per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de betorgixm per looper geadiledt FraDCO per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZondagsUad ƒ 8 90 Abomiementen worden dagel ks aangenomen aan ona Bur aa MABKT 31 GOUDA bti onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux xijn dagelqka geopend van 9 6 uur Admiuiftntie Telef Interc tl2 Redactie Telef S3 Postrekemrg 48400 1 6 regels ƒ 1 80 elke nüiel meer ƒ O 26 Vm bulten Gomda en den beMrgkrlnc 1 5 regela ƒ 1 55 elke re S meer ƒ 0 0 Advertentlën in het Zaterdagnommer 20 tt bititlag op den p ï IiefdMtlgh d 4dT rtenttln i helft van den pr4s INGEZONDEN llBDEDKSLlNG£Ni l i reffali ƒ 2 elke ncel mew ƒ ASO Op de TOOTpagiM 60 hooger Gewone advertentiën en ingexonden mededeeUngui bQ contnet tot leer gUMartenlan prtia Groote letters en randen worden berekend naar j natarulmt Advertenüen kunnen worden ingezonden door taiachenkomst van soU d BowuuMnlaren Advertentiebuieauz en onze agenten en nontan daaga vóór de piaa t a in g aan heit Bureau z in ingekomen taneinde van opname WMlssrd ta ifln =¥ S Qandhi s Yrijialiaa TELEVISIE IN HOLLAND Voor h t Mrst op een Ntdarlandsch z nd r to g p t Gandhi Iwpleit handhavm i van het recht om te pofiten en zout te winnen Laval voimt een nieuw minsterie dwi Dl l NQACK eidei dei Nmierlaudflche TeleviRio expei inientai Naur itiiltiding viMi de eenste televiHH uitzenduigeii in Nederland dooi de VARA Vlet ooU vreugdt heb ik geconstateerd i thans ook ia Nederland hot verlangen nam nuti male televisie uitzemiingtMi heeft buui gebiokeii nu jok over en HoUtMidsche cinioep ui lei IlIlvwi uit endmgen plaats vonden Van harte hoop ik dat deze ertoe 7h1Iui hjdiagui iat iu de naaste totkomst l it piiiWitig tikvHie piotromn as niet liuigei til r aan en uiluTnato bij radio nntvaug t g iiittresaef rd publiek als dat ui Hollanl zulten üntlioudeii worden lil welk ütadiuin w hot huidige televisie ysH m nu reeda gekoii en In teclmiisêli p7i It beeitiian et ooi televirSie uitzending nog groote moei lyk heden de eynchfonisatie der aandrijvende motoren de keuze der goll lengten dOL b men is thiuw rt eds zoo veff gekomtn dftt em vrij groote beeldscherpte kau ttordvn bereikt waimetr de televisiegoHleng eu t t aecj hooge frequentie kuu ntn wordeu pgevoeid oor televMiouit zuiduigen w de ultiakorte golflengte de nieist K noiisclite want hoc Unger de gol ven les t genngei de beeldacherpte £ en gioot ot 7waar tegen de A uiti idiug i de geruist draugMijdte van de ultiakorte golf In Berlijn hteft men getradit dit euvel te flikdervnngui dooi de zfuder zoo lioog mogelijk te bouwen doeh men beelt nog deflhta eui diiiagwijdte van 30 a 40 K M kunnen bereiken Hieiuit volgt dua dat men zich voorloipig i o met do televisie uitzendttiig van de lange golven teviedeai zal moeten tellen Voor tlo conatructie van de televisiezen der en het ontvangapparaat b taan hoe genaa nd geen moeilijkheden meer Het is thans iceis mogelijk genorden ontvangapjiaratciii inet een hooge beeldscberpte te con struct ren allien bestaat er nog een aeer g ooie moeilijkheid die van grooter gewicht IS luii alle andeie n 1 Ie moeilykheid van de beeldoverbrenging van den zender op den futvaniger Met een nadere vnje omschnj Mng f n men kunnon zeggen dat er m het De locomotief de tender tsvc e jagage w genB deraïlleerdeix met maar het eerste personenrytuig ontspoorde Slecit een rM zigcr kreeg kneuzingen paitytucht handelen zouden buiten worden geworpen Daar de republikeinisch sociu isten nad den besloten hun houding afhankelijk te stellen van de beslissing d rad aal socialiisten zag Laval zich oüI versteken van len steun der eerstp eno nde gruep waartoe Bnand behoort doch vooi dezen werd een uitzondering L eraaak A an den anderen kant voelde Laval er eveni m voor zwh de wet te laten voorsclrijva door de radicaal feocialksten die nog wol zouden willen meedoen alü de groep Marlr bulten het mini tene werd gehouden hr zat toen oor Laval nieis anders op dan tie trachten een ministerie te vorme n dat groote gelykenia vertoont net de vo nge kabinetten onder leiding van Taidieu Laval zelf is eeai knap staatsman die elf al eenige keeren nunsster is g wreest maar wat baat dit alles wanneer politieke stormen het broze scheepje maar a te gïjniikkelyk een pr oi der golven kunnen doen worden HJet LB dan ook te voorzien dat f aval van zyn mMU ter presidentschap n et al te lan gen tyd plezier zal beleven daai regeenngs partyen en oppositiegroepen wat haar nu merieke steikte betreft e kaar met al te vefcl ontloopen Uitgesloten is het dan ook met dat men tenslotte zyn oe irht za moeten nemen tot parlementsontbmding en het uitachryven van nieuwse verkitz ngen Blykens de eerste resultaten van het tm derzoek waren de bulten ite r ild losge schroefd Toen die trein er over heen reed werden die rails verbogen Onder dezelfde om tandïghedf n had wee jaar geleden met ver van daar een dt rge lyke aanslag plaats ïlen N T A bericht meldt dat vier reizi gera en dne poatbeambten icht gewond werden bPANJfi j Zware stordt Talrgltt ongelukken Aan de Spaansche noordkust eerscht se dert gisteren een hevige storm die ondei de bemanrmg ii der jsschersöchepen reeds ettelyke ölachtotlcrs heeft geeischt Verd r aaji tie oostkust by Alicante het vrachL chip Lezo uit St Se iiBtiaan dat van Harcelona naai Cartagena c erweg vargi onken Vader meldt B f A dat tan de kust Van Craiocie talryke zeilsv liepeu z n vergaan By de stiandmg van de lezo die een lading calciumcarbid aan boord had tncht te nien die lading te red leni do h etn vonk van een toorts dae werd gebruiKt om eeing licht te vei schaffen wel m het acetyleen gas en stak dit m brand De 1 t zo en twee andere vaartuigen werden toti il verbry zeld Dertien man kwamen om ler SbidenteiMmliistea in b Pt aD he l ntverBifeitsieoen BUITËNLANDSCH NIEUWS Uitbreiding gevreesd FRANKRIJK trancoiB Coty Maire van AjacLio Onlangs meldden wy reeds dat de tegen woonüge maire van Ajaccio het verzoek had gemcht tot Prangois Coty den bekenden parfumeur en directeur van Figaro om m zyn plaats maire van Ajaccio te worden hetgeen naar hy zeide met den wensch van de overgrooit meerderheid der bevolking in overeenstemming zou zyn Ongeveer twee weken geleden werd Coty Corsicaan van geboorte tot hd van den ge meentefToad van Ajaccio gekoz n Thans lezen wy dat hy met algemeene 21 temmen tot maire gekozen is Pomcare s gezondheidstoestand verergAd In den afgeloopen nacht verspreidde zielig het gerucht dIat de gezondheidstoestand van oud preeadent en mimster president Pnn car wederon was vereigeid Treinontsponng by Vngoiileme Vermoedelijk booü opzet De sneltrein Bordeaux Par s is vanmor gen om kwar voor vieren by A ngouleme ontspoord Te Madrid is het wederom tot ernstige tudenten onlusten gekomen Oi k te Se illa kwam het tot ernstige incidenten tusscher Katholieke studenten en leden an de stu dentenvereendgmg Te Granadi was ook Len protouitbeweiging tuaschen de studenten ont stuin doch de rector van de umversiteit wist de Htudeniten tevreden te stellen Sedert gisteien heef de politie te Madnd by7on dere maatregelen getroffen Vanaf 7 uur surveilleerdie pohtie patrouilles te voet en te paard door de straten terw l reservea gereed werden gehouden consul generaal te spreken die hem de be sliSBilig van de regeering voorlas Daarop schoot hy op den consul generaal die ge vrond werd doch niet levensgetfaarlyk BasBi werd op traat gearrestperd Officieele betuigen van leedwezen De Zwitserache regeenng heeft naar de corr van het Hbld te Geneve meldt onmid dellyktelegrafisch aan de Itahuansche re geering haar leedwezen betuigd over het feit dat de aanslag op den Italiaanschen consul generaal te Zunch op Zw tsersch ge bied heeft plaats gevonden Me net oog op de ams4an hgheden waaronder de aanslag Niar verluid vrecêt n uitbteiding van de studentenonlusten ZWITSERLAND Aanslag op Italiaansch nsul Gewond doch met levensgevaarlijk Gistermorgen werd een aanslag gepleegd op den Italiaanschen consul generaal te Zurich door een jeugtfag Italiaan Lmo Bassi die FLods herhaaldelyk zo nder si cces op het conauiaat was gewetat om een ondersten mng te vragen uit zyn militairen diensttyd afkomstig Bas due ook vandaag weer door den viceconsul was afgewezen verlangde den rog niet utn voegde hy ei snel aan toe t en hij za dat zy aanstalten maakte om op te staan TI mag het met zien vooi htt heelemoul af is voordat ik alle ruwe kantje ervan heb afgeslepen zooal mijn zuster liet afwerken van een sohiHeri noemt Uw zuste Tk wist met dat u een kus ter nad Waaxoni 7ou ik geen zuster hebbeai antwoorïde hy laeheoid Ik heb een getrouwde uflter m twet broers Myn eene 1 roer is ju Nit nw Zeeland de andere m Bnföch Columbia Maar mijn zuster is m Engeland gebleven ze wwmt in een dorpje m Cornwall Fva zwpeg Rupert g mededeeling omtrent zyn zitóter had haar onaangenaam getrof fen y had altijd gedacht dat hy alleen = tond omdat hij zoo Volkomen getBoleerd 1p fde En ze voelde by intuïtie dat het de moeilijkheid om haar geheim te l ewaren zou vergrooten wanneei zij met zyn famihe m oontaet kwam Maar het geeft toch niets om daarover te piekeren docht ze en Ke vroeg Uw zuster komt u zeker wel eens opzoeken nietwaar Zoo nu en dan Haai man is domineeen zy kan thms en in de parochie zoo slechtgemi t worden J ij is zooiets als de aasisitent van haar man en altyd aan het werkvoor zoeken en armen O ze ns een scliateenig in haar soort Ik hoop dat u haar eenszult ontmoeten ze heet Hewetson Nelly Hewetaon Het vooruitzieht van een dergelijke ontmoeting trok Fva niet bijster aan Jen vrmii dacht ae iierkt voel vluggei dan een man dat er iets onnatuuilijks in een bepaalde situatie is en vrouwen trach trn je altyd uit te liooren I et gespiük nut Rujjert had haar angs tig gemaakt m o voelde weer een heftig ver tangen ly zieli opkomen om den st luider lUlt te bekennen Maar tdkens liet haar moed haar op het beslissende oogenblik in Iffli steek e kon voor zich zelf net uitmaken of ze tegen de bekentenis opzag omdat ze haar schaamte met kon r vei winnen of om Ie onzekerheid hoe de schilder het verhaa van haar l fcdrog zou opnemen Dcït gedachte kwelde haai tofn j p een zonnigen mid dag over de heide tuas hen Marthmere en Transfield zwierf 7ij h Oe zoo door haar overpein mgen m beslftg genomen dat zy vofrfliep totdat zy na een heelen tijd tot haar srooten i chrik benerkte dat zy zich l evond op de helling die wdi in Transfield als High Street vorrtsnette Het was den eerstan k er sinds mj er in haai kmderjaren geweest was dat zy in I et stadje kwam en haar gedachten weiden steeds onweerstaanbaar getrokken naar het wtiktiiigttyk i mg iL dl n kant mt en heleikte weldra het ou Ie schilderachtige kerkje By het hek dat toegang gaf tot het kerkhof bleef y even staan Toen opende aj het hek met bevende vingers en liep 1 uigzaam het breede pad langs de ryen van wel onderhouden graven m Ze ontdekte een oude man die be ig was het onkruid tuaethen de graven te wieden Zenuwachtig Ijpp y op hem toe Kunt u my zeggPn waar waar de jongedame begiaven lig dip hier by het i poorwegongeluk is omgekomen vroee 7y Zp a to h hier befïraven metwaar Ja zektr antwoordde de man terwijl 1 y 7 ch langzaam oprichtte en haar eenoogenblik nieuwsgierig aankeek Ta dfieligt h er begraven Arm kmd zoo m denHoei van haar leven Het is precies zooalflde i almdiehter zegt juffrouw afgesnedengelyk len bloem en vei welkt als gras Map ik haar graf eens zien vroeg Fva l wopr zonder op zyn woorden m te gaan Zeker juffrouw gaat u maar me t Iseen van de mooiste plekjes van het kerkhof Hy strompelde lanczaani voort en Eva volgde hem ïwygend Dit 18 het graf zei hy eindelijk toenz epn poosje voortgeloopeai haalden ditmet dien rozenstmtfc De heer die by haarbegrafenis was zei nog dat ïuj hoopte dathet witte rozen waren omdat aj daarvan 7o V pI hield Wordt vervolgd Fva