Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1931

de iiitztyidin vaji iotografistli astgeliigde J ewefiiigen U jl ij op wiix gevoelige irfaat ot op i t Jiiïbaud in DiiJtaUiliUid wotdeu ihiuui iihtm uii eioQdeii en m ü ut xewte gekunien un 16 beeld j econde Hitr let ujf u e eji i Ufa d gKniilaljigen g l lfd vuui t ui Lutkudii gt Mitfmhifg v u ré Het evit dlft Tm ddA te Ü ui tutp4 iiag woMl l ravht b rtu k op het i eds ijfktfodt systfcui a t up de Ivipkow tiijf beiuat liï dezü öLhyf ia tu spiraal vim ii a j ft gei ii tj wd idDoi iii litatralou imt U14 eu lKn b eld altaateu Het resul taat uir un wtudt ma ottK l aig zet lu pu f4 t tritchei htniom d m via en zendw 01 ia tijj kabel kan otd eii uitgezonden on dool I iiddel vaji efn ontvanger waar etn tlfde Nïpküw djijf draait kunaeo wor d iieiUid lyt enn beeld j ttüiniBvli ff l led hebbe de ondentoe kiugtii ï Lh nyg wfder uitgebreid behalve dat het thana mogelijk j om de muaiak van n ifraiiiofooiiplant ptiach wef j te gevMi doof in awital atpnt pjes van crschiUende grüottCj zoekt iiw n tUajas naai de auögelljfe heid oTQ grimd ta klou g ijktijdig uit ie zendeü PxacttóLhe toepaeaingsuiogeljjkliedeu van dit allei liggf eöbtex n m de toekomst VHirlwrg tliana moeten wij met het onmiddWUjke teviederi st ellen en ij eeo vöudigt televwiesp5 arafttje voor Iwl ueniöD lii V A HjV zal alJi ea daajuoeitsevcai uitzea d jj i uog niet tot fümiutzendiug oVej gaAn Jk JiQ dat mjjB oratio pro doirio dat m populajrtn m het televiaie rao atuk behandeU vel j m BIWNBNLANP l e nJleiiwe l ransche lK palin t n omtrent invoer van vleeicb Jiet i Ifi ldiidaohf toittiopoudejitiebureau n I tii ilaag i pldt Hot o i rlï j i U6 üieu de vctai U taiojkundj e rtiriOs uj vaji J rankiijk i oderiand ik ai gilcid tot l e redg ude opheldena gen Herdenkittf J C J vu bpeyk Uomlt i da f 6 l ibiuau zal in de He e Ideidinkirig gaat mt van de Koiiuik hjke Marine Ji Hei OreMwIliDj BffnpDument in ontwerp i ereed VvoS A H Ole j l Lft het ontwerpVoi r het JJrt = f yiii fsinia 4iiiieut dat uienaidi vooiiti Lt tpi tn jfylwt te plaal en in h t plafitów o ftau ihn Cawwgie weg waaruiijBi dt u aohteig ïV ei vau liet ïede paledboverkaaU si l vdltooid l Op wn ruitu vjlii meter lahge jjlmt ei helt Kich Ltjni iifW kortere opbouw ajles viui FuvJJlp ui 4 Jjp eiid Aegen ona weer en Klimaat bctttaau Ïxan4i 4tf uuidsleeilt wel ke ook rupt groen veorwf t Dem opijoow bestaat wt twee vlakken waartusethen een hoog W fijHnjtefid blok lu it blok komt na naedaillRjiport cet vau mr Uressfrlliuys ui brans üit portret dat naar foto s gemaakt ia moeten wwdftQ i 1 profiel n trefe lioos do mtnem nde gÊbjkenie tn liet k x ktef tiat er mt gpreekt prof Odé IS m dit opüuUt zt s gelukkig geweest Waar d 7ij takken aan be i middeabloik aaa luiteji ontwikkelen er aich uit ymboböLhe figuren au d i vrede en vrijheid de beide I e ppeiï waar nir Drwwlhuys ziju loveai aan Jiad gewijd De M linke met MiendeJijk gelaat de rechterhawd tn ru t en vriendaehap betulgeijde houding jweiitven m de Imkar hand feu palmtak de Vnjheid rei hts met i e i gelaat vol strakke aaftheradenheid m iW neerhaag ude itwiden du mhalmen van en erbtvk ai keten het licltaani nog ge npacncn van d ftangeweude kraciit In d vlalLken der flankntukken worden woordrai van mr uree Jhuye gehouwen wolJie zijn sireven duideljjk karaktenseereiii Lmk Vi edebrenjren wajjai vrede ar bewWvita bfleekent vtjratenend opbf uw i tn Mi7t geven AJUjpti uit vrede word het goede geboren Rwht Het m iu jeul 5twaar vchijnli k np i a D half jaar ffqi sd m njii z l aoo eplaaJ worden aan dp ranitT elian dat men er nu t vap eeni bepaald jmnt zu ht p heelt dioJt lat men er lanso wandel GenveftlHIBdise Controle Ziektewet loati tic eener studie cmnmuMie In hl t xP w uV van Ie NfiprlandBclu MaatwIiappTj tör bev mleruig dei gencpf ki Ki tt in tertl iui h een i imnuieeie geuwtftHeer I wetkt ol doel hteft t belang ifjke viangt tuk vfen de gpneeekandige nou iFole dat vo r he l m werkinp tredeu dei lakUj wet ppu ifrcKiteii fm anjr h pft aan genomen lu étiiniie to nen en Bij Iri aiiien f1i ling i r onimiesie u tF ii ia i m tro fd T v alleen de voornaainffc iniJitn e4i f veri ntginireu die met dit r a uk u nh ikui h Miben 1 ij leze tudie te bptnkken maat ook door de keuze der p0r ön i de ervaring van v vof mogelijk uiUoxrm ft rxwien Ar xiekte wet aan de erkE amh ipn der eoti inipsie rii nstjjr ip UI aken Dp v K rAt l r van d MaatwAmppji drUa ieni heeü A ïmmisne gein t öeerdnwt i n korte laile jo i ttaar p iiigeroerde ïj Wewet Wi de wel htht wwldraiu le wemi liekentondsWe ten doel hebben de werkUftmittM te besehermen teiïeiï cha ep diP ewj gsVMg sijn van ziek te zal d c ommii iie aldus tips oiig twij feia de bettandelende genee hee wj die bij de uJtroermg dezer irottan eeo w belang njke rol moeten spelen bereid vmdeu ten vutle mede te wei ken aan het erhevendoé dal de wetgever zich ia dezen voor oogen Il ft gesteld uuis dt intuxoUegiale ver liouduigeo en die tuaeehen niedioua en pa t en er ui t onder lijdeo Tn de comn itwie hebben utting genomen ViMi dp JSiöIrTlandsrhe MnaHnAitppii tar be I I van Bruggen vo r de werkgevers ten ral i mr P W J t ic van der LindenE i vua Wety en 11 van Ier bthanr voorde werkt puier tuilralen I oet t J Kuippr eu J S Kiip ert Jr v or de lederatievan Bedrijfvcrniiigmgeu mr B J M vanSpaendonck S de Ja Biila eu lur J Hagen Tot vooftutier en vice vooraiUer der oom mib e werdöi gekozfn reep l ron mr l B F Witlert van H K gland voorzitter van de v rMniginè van Raden van Vrbeid tu mr I W J Cort van der Linden alg BBiretarie van het verlwod van Nedeijand oh Werkgevtrs lot ÉMHretarw werd geku zen dr b Sturkop voorzitter van de Nederlandechi veremtgmg vtm controleerende genee heereïi Liberale Staatspirtq De Vryheidsbond 4fdce ing Lilden De afdeeting Leiden van de liberale staatspartij de Vryheidsbond hce t gister avond in he Witte Hiils te OetriLgee rt en der voorzütJterscliap van profet ior B D ii rdnian s een openbare eigaieritig gehou tten welke goed bezocht was a een opemm woord door den voorzit ïer heeft de party secreuiriB mr J Itutgers eïffi rede mtgiesproken waarin by de begm seleoi van de liberale staatspartij uiteenzette CM waarby h j oa de verhouding van an dere fr ote pohtuetoe par ijen m üu Imd ten aanzien van de liberilc parlg uitvoi ng schetjte t Tcruimen tgd tond spreker ver iolgpns stil by den loor de soualisten g proodigeenlen klassenstrjd waarby hy 01 aantooadie dat in de knngen v on de arbei dersklasiien aelf geen eenheid is zoojIs deze stoAdü hebben gepredikt fapreker wekte twnslotte p oïu op te ko men voor de hberale beginselen en zatfh aan te sluitsi tot een liberale party die door ach te köWten tegpen het protec ion ine de verdediging an den vryhandei het meest ertoe medewerkt om de verbroedermg tus achen de volkeren te bevorderen By de vragen die hierna werden gesteld iriforraeerde profesfior Knappert of de ge nichten als zouden pogmgen m liet werk worden gestield om te komen tot een rrij zinnige godsdienstige liberale partij op waarhwd berusten Prufeaso Lerdmans antwoordde hierop dat er een gropp is die een dam wil opwerpen tegen het overgaan van vrgainmggodadien tigen naar de aotia ht 8che pajptij Liberale omroep Ingebonden redevoeriDgen voor de uitzmding up DonderdagavtHld met goedgekeurd Nu lal de mituetei vtui UratOTiataat aan dtTi Liijeraiwi Omrotp dt bestJiikking had gt Lveii ovei hel idatatiou Hiivereum 875 met t p as Dundeixiagavond atht uur hteft dezt oimogp den wtnbch te ken iien get t niitrotoon zija utand puul op ladio gebied uiteen te zt teu i inzeaidjng van de deabölieffendt lerievoeim inlu Hihen Ituudt dezK Ae eru j verband II el eeji nieuwe rtgelmg van de Radio mloipCojitiole Coniinisiue aan de omroepvöippnigii gen ia nl niedegedetld dat uiliet tr olg nut zullen worden toegelaten U eudmgen du en biiepreking luhoud n van liet Inleid dei legtcuafe eu vunrtgeiriugricolhges inzake dan radio omroep uitzendnifeen wajul ij iritiek wordt uitgco fenl p audere omroepvereenigingen Bij niet lUKojKhng van den teket of indien p dezen Ifket niet ifc oedktuiing van de t oiunnueie w verknveti aullenopdeartikehn 8 en 11 van Int radio oiitrole ieglument worden toegepast De vaate Rijnbrug by VrihemAls alles meeloopt in ISSi gereed Geen massaal bouwwerk dat domineert IJe N tit hecift zkïli gewtiid tot den liidci van het Bureau RijJvHbiuggenbouw te ravtnUage ir W J H Harrnaen d e h efl 1 eüegedeeld dat al 5 alle e goed gaat de vftite brug reeds m 19M gereed komt Bij etn vlotKsn loop der voorbereidiugou zal in Juni de aaiibeet dmg Viior ifm onder houw plaat vinden 001 de nionteenug is inen p den z vuier aang weztai omdat het te rwkant i ntei het o 6 tp ijagang in den VIlater slwgerwtrk m de rniör te plaateen Na due jaaen kau dan de brug meit optltten kant en klaar voor hit vtrkier worden op i ji uld Ben l lrag v ui f 350000 it tp de Irw grMtiag van hn Wegenfonds voor 1931 uif i etiokken vo r het 11 aken van itai aaninnp n pt den bouw ik leffiie K rbenMdiut n het maken diw dwarspuifieleu zijn deu vongert zomer rpödg iettv ffen m de t rTte plaat om een ujtapraak tt verkrijgpn over d planninvsn de RijnvaBrtiMniniiwiie die de eischen voor de LhöPpviart ctelt Daaronder vajien de ü ttti van den ondea kant der brug de wijdte van de over panntajf en de maatrege l a wetkt tijdens den bonvi vpordien gen öien ter garantie van j onbelfmrner e scheepvaart De Kijnvaartr muiifwie Iweff hrta b Ws su in deae lepd eenonien dè ï itónen oh dervoii len hartrzij U fcv n pukele bedènlfinf D lireedte van de nieuwe hri niet allwn voor het locale verk ftr van groote 1 eteekeme De nimwe brng tal een totale breedte van c a 21 meter krijgen flvenaia brug over i de Waal Uet totale tij en wandelvlak zal 20 meter wtjrden Tusflplien de lioofdliggem komt de rijweg voor het groote Verkeer van 12 meter Breedte eu aan wierazijden daar van een g Aehimpkan van ongeveer een liaJve meter Builen tie hoofdhggeaa worden op conso le4 anu wetrMijien plalvotmen gebotlwd ter bi ewt+p van 4 uié er waarvan li nieter voor Hieinjdeps Pii 2J meter yoo voet ngeipi l e vt Piiid al zijn Omtrent den aard van het weRdiek ig nog gien lieslisemg genomen Op het gr K te 12 M bre dte rijvlak m bet midden zullen vier voertuigen elkander tege lijkerlijd kunnen iwirtseeren In verband met den landrang van Am t Tiii geineentebestuur wordt met de moge Iijkh ld rekening gehouddi dat m het midJen van len rjwig dubbele rails kunhen word n retegd F van Harpen overleden Stichter van het rusthuid vuor jour naUiten Ue i J noeiit m 111 liet Manu Pavilj mn te AiuDtejdain ov ei leden de lu er 1 van lïarpeh utiiclitei van liet ruaUiuis voor jour itaJisteii te I aren N H m don oudtJdom au 73 jaar GEMKNtrDË UERlCUrEM Uverleden in het huis van bewarmg Verdachte abkte metalen voorwerl ea uu In Ii4it I uiH van bewarmg te Breda het ft II tiiibjuuge IMtenJaniache stoffeiidif onlang tiu lepflsteU uigeslikt toen hij op 15 Jajiuati ji Wecht moest etaan wegend lie uet n ader ge t i de mbraük ia den uae it van 23 op 24 Oitober j i bij de torma van Hoetktl te Filbiirg Hij uielddo acli Aiek düeli de rechtbank nam aan da liij öimuleiixle lat it ft lijj wen eeinge metalen voorwerpen ingeaitKt met hen gevolg dat hij in iiet ziekenhuis Moeft woiden opgenomen wtui hij geojïereprd wei d meldt liPt Hbl lu d I nutlit van a irrdag uj i la ib hij laai et hiel t verleden l t reetilbaiik ha l op deu d der behan debug ovP eJikoii tig het reqiu jitoir van den oft tur van justitie een ondej atwk naar maii g r fltveiniogi ö bevolen De begrafenis van Anna i awlüwa FiCn tragijich wcident iLven vuor It i laii aug van den rtniw dienst dooi deu iiekseh Katholieken piieu ten vond m de kap 1 t eu iragia h mcident jt laiiifl Jbei der leden van het gezekthap I aelil e n geweldig gioute kiaus met net up hrifl aa om e oafcterfeiyke Aiuia I ftwiowa vm iiaar gezt lsihap m JiugelBtJi 1 Kiiesjseh er óp gexlrukt itiwijl Iiij t tt k kist ne rzette vitl hij bewusteloos De jiiikri h hathffheke geestelijke kuritlde bij htm netj terwnl piisoueel van hei ziieken lims 01 middellijk toeocliooi De man kreeg 111 zenuwcrisis en begon hevig te roepen en tl snikktn De pnester sprak hem met Ical meetreftde wowlen toi Daarna begon de d edit De heer van Bartnk en de C P H Naar wg vernemen heeft du heer Or van Bunmk hd van den RtMeixlanu chen Ge meenteraad en van de provinciale staten van Zu d HoUadKt opniBUw bExlankt voor de Comm Part4j Holland IIij heef het dus m de part slechts tnkele weken na zyn toe latmg uitgehouden en staat dus nu weer daarbuiten in gezel tchap van zyn mede raad hd van flpn Dnngen die hoewel daar tiw door de C P R aangezocht voor toe troding bedankt had en van den heer Hoo targpel tiien dp leiding van de C F H reeds dadehjk had afgev sen ioederenwakons ontspoord Beide sporen an de lyn Ltrecbt Hiivenmm ruim een uur versjierd bl ttlmlddug tieii itiiiiultii vooi half vier ijn bij dtn Lib iger ovuiwe g bij Hilveibum p ie hjn naai iJtredit van ten da ir lan g iititi lLn goüdirenfretin tengevolge vua 011 ttjdifci w I Mielbediening tw e goedereiiwa€onfa ontspo rd Tenigevolge van dit leraillenient itmkttn leiiie Kfwieu veispeid en wa £ daar Uooi liPL j tisoneii erk A 1 Hilverbum I t eeia fii otteiad Het ieuigeioverVt er uit llilvei urn niuest ovir An erefoor worden jjileid till zoodocnd e de veitragmg tot het geiingKte ic Inperken Van d ontspoi ide fc jedcj ön vagons was ten geliuien Oiiiiiiddülljk ia begonnen de npoorbaau wtiSi vnj te maken en te kwart vtH r vijf kon bel verkeer Hilvert uni Ltreehl w 1 1 ver pnkej pooi wurdwi geleid Ruim zt uur wai eïl belde lijnen geliepl vnj en km wier over beide sporeij worden gereden De materlpölp sch ade it Atfl gering perwKHiüijke mgatukkeu d deu zioh niet voor De overval te Nieuwe Niedorp Een beloming uitgeloofd De buigtuijLi te vau de gomttJite Nieu We Niedorp looft een bedrag van f 1000 mt am ben of haar die aanwij ingen geeft aan traande de dadere vsm den overval op den kac Jor der Boereuktnbank te tuwe Niedi rp m den naüit van p 24 Januan welke tnt gevolg zullen hebl en het gelicil of gedeelbeli k tot kUaihetd brengen van het tl iJeefïdt fo t Bij gcd eltehjke klaaiheid f till d burt eni t lpr liet dan uit te kewaï t ediag vast RADIONIEUWS Programma voor hedeii Hiiveraum 6 00 uitzending voor de bm ïiienvaart 6 30 mandoline rursufc 7 OU radiovol ksuniveraitdt 7 45 gran ofoonplaten lO arbeadersuitzemding 9 00 concert 10 O sraimof oonpl aten Huizen ft 00 landbouwersuii7tr e 6 45 jeugdhal f uurtje 715 gramofoonpïaten 8 00 concert 60 lezing 9 20 vervolg concert 10 26 gramoftmnplaten Daventry 8 20 Symphomeconcert 10 50 iMmcert 11 26 1220 diuumuziek KUNbX De Tooneelcruits in Amflteidain In een nieuw stadium gekomen Het Vad raoldt da t er ttm opioBftmg IS gev jnden m de Anifiterdaniathe tocmeel erisirt welke Itietm bestaat d t de vvethou iter voor de Ku t akeiv an jbir i iirtijeo de Kon Ver Het Neditr audflcli Toiaieei eu de arükiteu van Jiet AöWt rUa usüli ïuoiieil iieeft voorgt teld etfn eonmiiasie te I enoeiiien beilaande uit een even gioA aan tftl leden van wetiMijdeo iHidei ïiju on IMvr ikliHe leidmg ij al vgiNtetellen de I cHto wijze waaiup het nieuwe uit fusie vaa l eide troepen te voimon geaelsehap dat met te groot msig zjjn en lut de bciiiekradi I n begiaa al worden sameugeeteld zoo dat de l ii Ie kunslri litmgeiJ het klaa +ieke met hel otietv rt rtoirt van de Kon Ver epniging en het moderne repertoire vftii het Anuïterdatitflch lotuiei 1 elk het beste tot liaar i mt uUcn komen Voor een aizjondcilijk vo I ll pÉitaan van het De artislen van liet Vnwtentiamsch Toont el mopleii hun btsliasing nog geven de wethoudir vroeg antwo id loor 29 dezer maar er heetaaf g grondc ho p dat zi het voorr tel waar loor tenisje in wordt tege moet gekomen aan hun bezwaien aullesi aannemen De K V heeft hefelteds ge ö ti teerd zoodat vermoedelijk binnenkort de toontflmoeilijkhetlen tnt het verleden zullen beiiooren lumiddels 11 elddi m i oua gisteravond uit nifiterdam Naar ij vemtmcu lieeft jn de vergadering vun Ie le deu van het Amaterdamsch loonetJ 111 welke veigadenug het voorstel van deu wttboude r vo 1 de KuiLitzakeu betietroiide de a menweiking van Amater daiiisth iKiiietl tn Koninklijke Veieeniging bespioken l All J tic l o hoi r de Een mededeeling van Ednard Verkade De hen Fduard eika k verzoekt tlianb het volgtnde medi te dtielen In verlaud met de mededeiling dat Mr f de Vne e peratwalijk of noiuefts den luei lenslotte tra it het te ens om de recliten van tm de verplieh ingen tegenover tredi teiinn aardtplhoudere tn den dirocteurder NV in verland mot dt aanwenge bezittingen De tooneelcnsis opgelost Naat WIJ venieimn w m de nedennïuldag gthouden veigadermg van de letien van het Amsterdunifldi Tooneel het vooiateï vanden weüiouder vtm de Kunstzaken aangenomen Naar mui weet houtlt dit voorstel m dat tie fOTitiatten van het AinsterdanuscJi Too neel tot AugU tua overgaan aail de Koninklijke Vereinitfing Met de vtvu stellen ktvrden zich niöt ver 4 3ijgen de dameb Nel Slant en Miee Elout en d hdien Boli v ItreeJ Paul Huf sn Hans van Meerten OObT lNDIë Htt bandjir niveau by de Bocjaranbruggen gedaald Gevaar voor op ichting van de bruggen Nadat gistermiddag het mveau by de Boejaranhruggen nog ongeveer 30 c M was gestegen trad in den loop van dennacht en daJmg in van O cM zoodatthans by de dahng van hu water gelegenheid bestaat vpor den afvoei van ongeveei 50 000 M3 voor die bruggen verï meld vuil waarby echter gevaar voor oplithting vande bruggen optieed LÜCttTVAAkTr De Do S naar Duitschland terug In Le Havre aangekomen l u 1 aitju wordt j emild dai het Dornioi vliegtuig Do S dat i p de I aiij6 he lutdit vaarteutoonsttlling te zien wite gisttrnnd dag dt terugreis naar Duitschland hetft aanvjud Om kwart over eén by de vooi ötad Angtuttuii htt om 5 minuten over drie m J Hivre aangekomen ian bfxrd bevonden 7itii beiialve de ben aiming 9 ptrsonen waarbij twto mge nicuni van het imnietene van luchtvaart die aan de proefvluchten zulltn deelnemen By aankomst in Ia Havre werden be nmnnmg tn pa sagiere welkom geheeiten do ir den vice pinwidcnt van de Kamer van Kioophandel en vertegenwxKjirdigeiii van den haven diejist De datum waarop de vludit wordt voort gezet Is nog niet vastgesteld KA DIO TELEGRAFISCH WËERBBIUCHT 28 Ssnatfti 1 Verwachtttg Maitige tot krachtige zuidwestel lke tot weatdgke vwlnd Betrokken tot zwaar bewolkt Tydel k opklarend later opmeaw r cn AanvaskeUJk zachter fcJÉl 45 k NEDESL STAATSLOTERIJ Hooge pryxen 5e Klasse Trekking van Woensdag 28 Jan ƒ lOOO i ft096 9875 ƒ 400 41 59 10316 1 803 16036 aOO 893 1638 4985 7271 13796 172 0 J OO 060 3996 3198 626 6150 S94 17S51 19315 Pry zen van ƒ 70 Ui 163 169 211 5 594 720 H25 895 1049 1077 1112 12 1340 lS23 1639 1720 1800 1877 1999 2222 2244 2378 240 2472 2886 3168 3242 SolO 3564 4008 4018 4709 4757 4841 5011 5356 j482 5617 688 5706 5742 5762 5788 5915 5919 6177 6225 6270 6284 6391 6407 6441 6491 6494 6609 6661 6664 6742 6814 6829 6931 6959 7022 7027 7044 7220 7291 7338 7346 7469 7470 7593 7700 7706 7955 7968 8220 8232 8268 8634 8645 8772 8803 8833 8880 8910 8993 9008 9027 9058 9086 9093 9155 9190 9197 9373 9597 9688 9828 9839 985 9879 998o WW l 10234 10289 1 1373 10176 10166 1059 10659 10783 10787 11188 11238 11241 H573 11619 11642 11769 11869 11946 12104 12116 12321 12417 12440 12504 12552 12508 12614 12674 12758 12764 12791 12878 12912 12940 12969 13028 18056 13247 13259 13288 13294 13448 13580 13769 13830 11859 13B06 1 936 13975 14067 14123 14190 14289 14493 14552 14 60 14619 14652 14694 14813 14818 14834 14847 15025 15037 15082 15247 15347 15544 15625 1j875 16940 16 9 16165 16169 I6SIO 16413 16668 16672 IGllo 16742 16774 16792 16808 16992 17050 17072 17158 17266 17459 17744 17965 18045 18084 18120 18444 18484 18489 18569 18749 18911 18928 18995 19010 19020 19035 190®6 19089 1920 19299 1J396 19439 19488 19720 19807 19826 19999 2014 20311 20334 20387 20421 20442 20474 20515 20521 20571 20849 Kleti n 7 47 56 85 97 127 133 Ub 196 208 281 311 312 320 354 377 414 419 430 450 452 528 641 656 683 702 77 781 812 873 942 1002 1008 1035 1039 1074 1U3 1114 1118 1120 1142 1164 1185 1189 1230 1267 1288 1294 13 9 1357 1373 1401 1409 1418 1422 1442 1483 1545 1557 i56o 1589 1668 1709 1780 1V85 1893 1910 1968 2179 2183 2184 2202 2216 2251 2263 2267 2336 2384 2408 2415 2459 2520 2606 2646 2680 26 2726 2736 2749 2752 2765 2858 2874 2902 2958 30O1 3002 3031 30 2 3054 3087 3138 3166 3 2 3228 3249 3372 2324 3481 3494 3509 3Ö20 3621 3548 3552 3567 3601 3633 3661 i708 3734 3750 3791 3805 3811 3813 3854 387 3889 3901 3953 3984 4013 4016 4074 4076 4079 4090 4118 4129 4138 4193 4210 4216 4226 4272 4267 427d 4291 42 7 4313 4423 4448 4469 4495 4542 4546 4560 4564 46 2 4638 4777 4778 4870 4889 4929 4964 4974 4993 5006 5054 5117 5141 5157 5172 5260 5264 319 5345 5373 5386 o410 5453 5473 5484 o506 5538 5556 5660 5576 5604 5621 5632 5641 5690 5750 5757 5761 5822 5840 5871 j921 5945 5981 6119 6153 Q134 i 26K fi822 324 6850 6413 6440 6401 6497 6512 6516 6518 6591 6608 6632 6666 6669 G720 726 67ol 6797 6824 6825 6827 6828 6852 6854 6862 6942 6990 7015 7026 7082 7168 7187 7193 7217 7239 7262 7308 7366 7878 7438 7478 7581 7667 7569 7685 7665 7712 7785 7830 7942 8092 8145 8149 8160 8163 8188 8211 8311 8382 8425 8429 8437 8456 8637 8676 8688 8836 8870 8904 8922 8938 8957 8959 8965 9086 9098 9118 9181 9ill 9249 9269 927b 9384 9305 9445 9479 9488 9o40 9643 9558 9693 9646 9686 9696 9701 9729 9766 9799 9836 9864 9867 9900 9910 9916 9953 9965 9995 10088 10093 10U8 10121 10126 10206 10216 10229 10236 10254 10269 10281 10286 10299 10321 10409 10417 10497 10604 10512 10589 10610 10631 10673 10704 10799 10800 10816 10837 10839 10844 10870 10890 10898 10945 10957 10996 11005 11037 11152 11189 11191 11236 11240 11243 11276 11301 11314 11323 11334 11343 11390 11392 11437 11439 11441 11463 11462 11491 11631 11665 lieOl 11602 11620 11722 11736 11763 11831 11908 11904 11947 11956 11959 11970 11973 11971 12018 12062 12085 12103 12120 12164 12166 12208 12216 12218 12242 12260 12267 12269 12299 12308 12319 12332 12357 12393 12400 12406 12428 12436 12457 12471 12651 12584 12642 12683 12704 12710 12762 12828 12842 12850 12854 12869 12874 12871 12876 12884 i2Ö00 12934 12963 12968 12975 13018 13079 18087 13121 13177 13193 13202 13214 13268 13349 13381 13402 13486 18469 18614 13Ö22 13531 13S92 lSo96 136S8 13689 13724 13764 Ï8819 13825 13832 13842 13871 13876 13904 13922 13930 13933 13941 14064 1407S 14083 14126 14127 14194 14249 14306 14400 14419 14428 14489 14529 14865 14606 14609 14676 14765 14761 14764 14766 14810 14839 14870 14910 14924 14926 14968 16001 15008 16030 15035 15039 15148 15168 15181 16266 15289 15322 15344 16370 16477 li6518 15616 15635 15706 16712 15739 16756 16760 15786 15826 16840 16852 15874 15985 16986 16989 15995 16029 16051 16123 16164 16198 1 6230 16248 16259 16409 16434 16515 16669 16574 16601 6607 16616 16634 16658 16663 16705 16793 16827 16862 16869 16883 16886 16890 1 895 16949 16950 16964 169ei 17019 17089 17092 17115 17128 17180 17181 17186 17187 17264 17280 17880 17386 17388 17410 17422 17443 17453 17470 17487 17551 17569 17572 17607 17620 17o59 17699 17748 17788 17886 17881 17911 17939 17965 17967 17960 18076 18067 18076 18083 18092 18148 18191 18240 18264 18284 18402 18428 18448 18475 18704 18709 18727 18742 18796 187Ö7 18802 18807 18886 18887 18946 18973 18976 18993 19081 19059 19089 19111 19129 19W2 19197 19200 19213 19228 19229 19247 19269 9271 19280 19292 19296 19310 19822 19370 19371 19894 19400 19418 19465 19487 19511 19547 19575 19615 19699 19780 19789 19845 19862 19867 19928 20026 20138 20156 20238 20317 20354 20377 20412 20423 W477 20487 20528 20638 20639 20646 20Ê6S 20681 20597 20608 20627 20640 20664 20668 2QS20 20853 20869 20890 20988 20968 20960 BTADSKIStrWB GOLDA 28 Januan 1931 De Piedikantsbeioepini in de Ned He v Kerk Keikeraad ol hiescollcBe nel bUjtt bil den Kerkeiaad i e verkiezing vvellte g stèren in de Ned titrvoinule Kern heett ptaat gehad en vaaiby is besUs t aan wie het recht wordt tiwgekemi van de predikintsber leping lan aeii AerHaeraad 01 aan het kiescollege heeft gi Leren veler belangstelImg gilnd Dit was ook te verwachten da r uit de vtrsttullentle ingezonden stukken ovti deze verkiezing lu ona blad opgenomen bleek hoeaeer deze aangelegenhewl veter harten heeft beroerd De uitslag der stemm ng is geweest tiat de bestaande toestand luer ter stede dat het beroepmgswerk aaji den Ivtrkeraaa is opgedragen is gehandhaafa L e volledige mt lag der toteiinramg is dezt Op ion Kerkeraad wertien uittfpbracht 736 Btemmen op het kiescollege 1 0 van on waarde waren 7 stemmen In totaal hebben dua 1 1H2 ki gtiechtig ile lidmaten hun stem uitgebra ht In overgroote meerderheid u liet j leit dus ten gunste van den Kerkeiaad beslist V Deze verkiezing heeft A ter n heel vat beroering gewekt De veftegenwoordigor ter verschillende troomingen hebben zuh voor deze verkiezing ingespannen ui voor een vrkiezmg voor de oponba e iverhe di lichamen Men heeft zich veel n oc te gege ven om door t ophalen vwn geest e wanten ïooveel mt el jk stemmen u te brengen Maar met alleen dit gaf aanleiding tot die beroeonng Ook het feit dat vele lidma ten der Ned Herv kerk die i h voor tte bbemming aanmeldden tlaaraan met moch ten deelnemen heeft die veioorzaakt Dat met toestaan om aan de = temmmg deel te nemen aan een groot aantal lidma l en wy vernamen zelfs een getal var JOO 400 was gegrond op het feit dat deze lidmaten met voorkomer op de l jst voor deze verkiezing en dat door hen geen beawaair daartegen ib gemaakt gedurende de periotie dat deze kiezerslijst voor de lid maten ter inzage heeft elegen De kie ers lyst ia daarop formeel va stgeateld on aan merkingen daarop kunnen thnnt met meer worden aanvaard Fr zyn naar oiu is nvedejgedeeld talrijke gevallen bekend dat hdwaten de Ved Herv kerk die siuids vele ja en als zotxlamg inge schreven en zoowel aan hun beUs mgphcht hebben voldaan als aan von e sttmmingen hebben deelgenomen thans op i e nieuwe lyst niet vooritemen en deswege aan dt lembite werden gewen erd Ook een klein verscJitl in datum g vf i e wel de identiteit van tien betro tkene volko men vaotutond aanleiding tot w Igerrng tot leelnemlng aan de stemming Het ote aant tot de stembus nuet toegelatenen behoort tot verschillende itioo tnmgen m de kerk zoodat hier alleen van zeer onpxcurttte nmenstell n der li st kan worden gesproken daar zeker alle gegevena aanwezig waren om de lijat volkomen in orde te doen zyn De uitslag van thans kan door de gednon gen onthouding van eeii zeer gi oot aantal ledfen daarom met de juiste ster inmg onder de letien weergeven Vele luet m deze kerkelijke aangelegen heid ingewijden kennen met de geschiede mi en de feitelgke beteekenis der thans uveral in de Ned Herv Gemeenten plaats l bbende verkiezingen Daarom laten wij hier een uitcenzetlmg volgen De invoering van het ilgemeen mannen kiesrecht in de Hervormde Kerk n het jaar 1867 lieeft behalve het omzetten van dekerkeraden vooral in de grtwte steden zoodat het Vr izannige Bestuur wldia o eialtioor een Rechtzinnig vrvangen werd nogdit gevolg gehad dat e kiesco leges werden mgeeteld In grootere plaatseh was het stemmen voor leden van den kepkeraad en voor de predakantsbe roe ping te imslachtig vreesde men en daarom werd een hcha m geseha pen tiisschen de kiezers en hun functie in Dat werd het kieBcollege gekozen door de stemgerechtigde manehUmaten en uitslui Lend sam igekonmen oih te kiez i m plaats van de bneede ma sa der stemgerechtigden A s de voorzitter van het kie lollege het verlangt dan wordt er i een woord gespro ken geen inlichting gevraagd geen mee mIngsMerschil ter sprake gebracht men komt alleen tezamen om zyn ütem mt te brengen Het bestaat mt d leden van den algemeenen kerkeraad en mt tweemaal zoo veel gemachtigden ils er kerl eraadfïleden behooren te zgn en wordt benoemd uit en door de stemgerechtigden Een kiescollege verving óe stemgerech tlgden als er meer dan 100 stemgeiec itig de manalidmaten vvaren Sinds de mvoering van het vrouwenkiesrecht de geiallen stem gerechtigden meer dan verdubbdde zou het getal der gemeenten unar eeit kiBMollege noodzakelyk werd ook zeer sterk toenemen Maar juist te rechtertijd met ingang van 1 Januari j I heeft de Kerk een reglemente w ziging ingevoerd Waarby het aantal stemgerechtigden verdubbeld moet zyn dus 200 mtïet bedragen wil er van een kieacol lege sprake zyn Nu is de instelling van een kiescollege n let verjrfieht Men heeft m een gemeente de keuze tuaschen een kiescollege óf Het ipcht der stemgerechtigden leggen in de handen van den ke lceraad Fn derde weg jyv de stemgerechtigden in gemeenten waar hun getal bovtm de 200 itijgt in d uitoefening der atemfumtie laten is uitge s loten Elke 10 jaar kan de gemeente beslisfien over de vraag wat zy wil Ki3scollege of kerkeraad De eerste keuze viel oór 1 Maart 1871 en moest vallen in de maanden Januan of Pebrtian Dexe neigielmg ia gebleven zoodat men tlnns oveittü de verkiezingen heeft De eene Ifötieente rivt thans een kiescollege toegewezen de andere moet zich neerleggen btj bebluiten van den tl ans f ungeerenden kerkeraad Dit laatete gddt voor de leden van de Ned Herv K rk hier ter stede want de stemming van gisteren liesUate dat het beroepingBwerk blgft m handen vm den Kcrkeraad Ned Natuurh Ver afd uonda De aid Gouda van de Neder andsche Na tuurhistorjBche Vereemging houdt op Dina dag 3 1 ebruar a s te 8 uur precies m een der bovenzalen van De Hcunit een alge meenen vergadering No afhandehng der huishoudtHjAe zaken Jaarverslagen begroo mg lÜ3f bestuitrs verkiezing mededeeliragen zal Drs A facheygrond t een en aniier vertellen uit het leven der Aalscholvers me lichtbeel den Hinderwet Rurgemceober en Wethouders bnengen ter algemeen © kennifi dat op de beeretane ter vhue IS gelegd een verzoek met bylugen van de NV Goudsche Mach nefabnek om ver gunning tot het mtbreiden van haar bedriji met e ai perceel en plaatsing Uann van 3 electromotoren resp 6 6 en 7 2 PK voor bat dry ven van eenage machmes in het per ceel gelegen Kattensmgel no 9 kadastraal bekend sectie A no 4575 eu een verzoek van den heer 1 d Antheu ms aldaar om vergunning tot het uitbrei den der aardewerkfabriek met een glazuur spuitery m een electromotor van 2 PK voor het dryvcn van een luchtcompressor on exhauster m het perceel gelegen Raam 278 kadastraal bekend gemeente Gouda in sectae D no 711 2766 en 2720 Dat op Dmadag deai 10 Februari 1931 d a nwniddaga ten 2 ure op het Raadhiua ge Legenheid 13 om bezwaren tegen de gevraag de veryimninig in te brengen en dat gedu rende dne dagen vóór dien das op de Secretarie der gemeente van de terzake mge komen schrifturen kan worden kennis gtno men olksuniveraiteit Lezing van Willem Puper Wyhermneren eraan dat voo dt ftfd Gouda van de Volksuniversiteit de heer Wallem Pyper op Maandag 2 Februan ti uur m de Soc de Reunie een lezmg komt houden over Moderne Muziek Deae lezanig zal vergezeld gaan van nmzi kale illastratie Verplaataing van den kantonn van de Kamer van Koophandel Jn verband met de verplaatsing van de kantonen van de K mer van Koophandel en Fabitetoen naar Crabcthstraat 3 nullen deze gesloten zyn van Donderdag 2 Januan des middags te 12 uur tot Maandag 2 Februari des morgens 9 uur Voor le lisaties of afgifte van certifira iten van oorsprong bestaat geiegenhei op Vrydag en Zaterdag 31 Januari aan het meuwie adres Voor meerdere bijzonderheden raadplege men de betreffende advertentie in dit num mer Aanbesteding Het bouwen van een woonhuitt Uitjdag Ier ttooi den aroldtecft D Stuur 11 an tt Gouda gehouden aanbestedmg ttttlot bt uwen van em woonhuis te Goudavo r rtJienuig vun den htei M Moons teWa ldinsvpen is als volgt I O H Veeltntuit Bodegraven f 12550 Oebi Gioenewoud Gouda f 1O063 W de Wilt Gouda f lOOOÜ 98S0 Iloth Ml Ooms tolwijk J oh Ka l ergen Mmixdrecht A 1 die Koite Oouda G L r Middelkoop Goudn H F van Deest Gouda C Kraan Haaatiech C Verweij BosKoop D Verveij Rietveld K Klem Ikigdbibaoht f 8610 1 BLumti Ber mbacht f 8608 loh Blom AmmS stol f 8350 Het werk is a m den laagsten in phnjver I gedrHppn Demonstratie van werkloozen tot verbetering der steunregeling Kooaia gisteren gemeld is gisteren door afgevaardigden van de werkloozen die ni opföcht naar et stadhuis z Jn getjokken een verzoekschrift aan den burgjweester overhandigd De inhoud van dit verzoekschrift luidt aldus OndergeteekendCn secretanasen van den Goudschen Bestuurdersbond en Sociaal De mocratische Arbeidersparty kennis genomen hebbende van de aanhouding van het voorstel van de S D Raadsfractie om de steunnormen van de Gemeentel jke Steunregeling te verhoogen met ƒ 1 76 voor man en vrouw en 25 cent voor ieder kmd in de Raadsvergadering van 19 Januan dnngen aan op een spoedige beshssinft ten opzichte van de minimale steunverhoo ging neergelegd in vbomoemd voorstel teneinde den fmancieleen nood der werk loozen te verhchten Burgemeester Gaarlandt heeft den afgevaardigden doen weten dat h het adres zatstellen m handeff S n B en W De stoet aan hèt hoofd waarvan de S D A P raadsfractie ging met het bestuur van den Goudschen Bertuordersbond trok daar na van de Markt door de Groenendaal Umgs de Gouwe en Turfmarkt naar het punt van uitgang de Nieuwe Markt waar ze matig ontbonden werd Aanrijding Giituavcnd omstreeks hall zeVen liod op eïi Kleiweg een aanrijdmg plaats tuaschen een anto tiiaetuiud door £ v d B ui Rttuwijk en de iiielkwagen van O h won adt alh Cl Htt apatbord van de auto uprd beBchadigd welke sehade door Q h zat worden verg ed Persoonlijke ongelukken haddea natt plaata OnbeWutmbaarverklanngen te i iet gedaaiii 11 p lul Iwrtep van ile weiliiwi VI 11 Ue liVti UI Ic weu J VUil liei tiooii leseii itcit bentmt van den Raad dezei btiiitaiie van 17 Nov l Jdü vooizoovei daai Uil woiuiigta H ielsttóe g 110 15 on lun suaai nu t i ibtwoont luti zij i vtikiaard 1 bDtn ieu ölMleju vau üin Hollimd de unJjewiHjuljuaiVeiklaiiug teniet gedaan Schuuwbuig iMUBCiiuii L n miUdug vtMir ot woiiera va i Guudaene geaticniei vi ituil y iteiiui i Lüj iag i w im cUl c D tol imdeii van iit tiii leuoiieiti vuil liet Ouut Viounen Jiutó titt liesletielmgijnhiw nel Üuüt Man i LiuiuiB het Gtutraal Ithuü vooi laraelioleu e ii de VVeikinrieiituigmtien St iouwburg wa ir ZIJ untvuiigeti iveidin dooi de a lueiVan Liei aüttt dtzc t ux e vlitadelijkc welkoma vv orden had ge pitrktn waarm hij er den nailiuk p le gilf dat dezi middag met beloeld 1h als pi opaganda iinuldel maar uitsiuilGud om tic geiioodlgUen mot het nieuwe de ipiektiide tilm wat amusement te ver oehaittn draawh als e ititc nuumiei au i tt Il uitgebieid en amusante progiani ma htt fellunlajournaal Verder bevatte ut vtMirprogiamma nt een dot geaellige mu lek U ktiifUui eu ten vixiolqjce twee actor die dt I jizoeinï h el a iigetiaam bezig J leltleu tiet iKxifdnuminer was de bekuidc ipi 1 ttefilm wK i Heiztn in 3 4 Takt die miet de mooue medc toepende bek ide me 1 lillen de gi ipi en en uiooie decors ein waai genot vormde v h i de tiKiaehouweru tlic zekei tm zeel aangeauMiic hcrmncimg zullen b houden aan dezen ouddag in de iMiuzi weitkui alttm getiacteeid op 1 yffeH bananen aanjrebodui door dm heer slant Dt dn ecfie d eJde ons nog mede dat de kipdpien van hpt Wteahiua gem vrij kon ikn krijgen tU dut veiachiUende dame v ul ie Hoffman euchtmg door ongejiteltllieid V ilnnderd wmen dezen multlag bij te woutai Uttvoermg Invalidif tswet it 101 lil e ütii Kaail van ibei d tt t iitilit 11 II uibe gup Bu den vi uiiiiigiJi 1 uut van Ulx kl te Goueta u lil men ly t et volgende mede lot op 1 Janiiaii 1931 ViOafkii toe fokead Wiu invttlidudiörtnteu tot jeu toLaAl jaar l tiu var 248584 4678 ouderdomsrenten tot iï totaal jaaibedia van f 699946 898 wtdiiwtnitnttu lot een totaal jaart e driii van f 163393 67 646 we zenxeaten ti t ten t taal jaurbudiag uau 110006 64 Gf netakujiftiige behandeling aaiflt VtJrpieging wtid verlamd in 2411 gevoilea ob vatie had plaats m 39 gevallen BttroNtniU alle Kaden van Arbeid teza ni4m lol op 1 Januari lö3i werden toegeJcend2ï 319 mvaliditcitsrenten tot een totaal Jaatlediag van 4358409 24 87071 ouderdoniaienten Lo een totaal i arbedrag van 73029247 4ü 1676o weduwenrenten toit entotaal jaiiibediag vAn Ö84601004 12219 wtiweairentwi t Jt lui totaal jaarbeiliag van 2074473 98 Geneeskundige behandeling en of vtrpleguig weid vtil end iii W83 gevallen tibsei vatie iiJitl plaalfl in 1211 gtvaüeu Koloniale politiek De Jicii J Schoutim uit Rotteidam lid van de Twetdo KamtJ ati vooi de A R partij Goiidn en oinatrekeu volgende wees attrftagiuiddag 3 uui m Daniel alhier ten inleiding houdin ovir Koloniale polu tieik Een leel ke val D Goudn si el i C de JquÉ dit ni d iZondag gespieiden wedstrijd D C L jGoudaiSuiui zijn linkeibeta eiufalig werd gewond u naai het Van Itersou Ziekenhuis oveigobiaflht eu aaai tei verpleging oi enomuiHet lh o ïblekeii dat liet ftohetnbeen vanden sptler gescheuid ie Moi olgeheU hersl4 l zal gt ruimen tijd liteiigaan Aicnda 26 Jan 6 uur G bonw DanlU Curnus EH B O voor damea 29 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Abon nementRvoorfitelling De mao die beslig legt 81 Jan 8 uur Zaal Kunstmin Feestavoi d Utile Duld Febr 8 4 uur boe de Réwite U zing vanWillem PyjSer Februari 8 uUr Soc Ons Genoegen zaalKunstmin Uitvoering van de Bazuin Pebr 7 uur Nieuwe Schouwburg Propagaisda avond van de Laiditormcommisaie Febr 9lVi uur v m Zaal Concordia AlgVerg Coop Tumiers ereenigmg voorGouda en omstreken G A s HAASTRECHT Aanbesteding Voor rekening van tien heer A vai len gen alhieiis door den bouwkundige Th Jan en aanbeste de vtrbouwmg van een werkplaats tod woonhuis en kaaep khuas Het weii is gegund aan de laag te machrtj vers t w melftelwerk fh Hooft 873 timmerwerk J Janibn f 927 lood en van i rilT DEN OMTREK jdnkwerk L Mlmpen 168 gli o verf i werk J Ktrichard 214 en electrldteitj werken O C ten BrummeQer 62 Olympin De g umtislM kvtiii iigiJig Olympia gal ji leiuagftvoiKl tui zeet gesiaagot uiivoeiiiig in Goocoid De rumie zaul was g ieei l ii wt zoutiuit ivei tie twiangsLeiimg mei v i l Kta tn Vlle nuiuiuerH werueii vlot en ooneti aigeweritt terwijl na aJioop een gezellig bal ontü 1 k idmg vau den heer W ivoR VI len nog geiuimeii tijd Mjten lijeld Werkverschaffing Vltidi uit pen NlkUWKRivlUlK a d Uï bL hrnsliï auto onseluK Ëen veenienjaiige jongen doodgerMlen Gisieimurgctii is op üeu a Giavunwtg 011 Ier uaijeile aan uea IJhAl uij caló De HooUe L euw een et rut g auio oiigtiuk geem 1 Ue vttiutajaiigo L rwoulimis Uic iiieL een 11 et lioadeu bi pauateu ka langs a n lötUieikant van tlta weg reed werd uangeruften ittM i ctMi Vj a ttea legtJi vutlt Leltitn kant koineaüt vraotitauto bestuuixl dtur vaji Vliet te Nieuwerkerk ami tien lJs el Ue jotigea dte toen liij de auto zog iiankiiutn van zijn km wa igeaprongen eu lan ti5 reeliterzijdt daaivan was gaan loo pan wtrd doordat d auto tegen tie kar ivanned dioui dt kar ti geu de auio aangoMiagcn De jtrngen die tin ernstige wonde aan liet achterlioold haid was terstond bui ttu ktimiB Ku overleed spoedig De Justitie WB9 spowiig tör pJaatbc en nam iLUio en kaï ui beslag Het lijk van den jtmgtm werd vtnecns naar Rotterdfmi over t ebiacht De viuüiUijder weixl tloui de polttio aan gehoudeu llij n aut beikead als een woeato lijder RiuLUWüJK il n visscber Jcunniti Vanwege de HoofdafdeeLmg 7oet water vi acheru der Nederlaiidiiche eidemaat schappy zal op plaatsen waar iaarvoor vol doende belangstelling bestaat em viaschertj cursuïi giehouden worden Vrydag 23 dezer is te lEeeuw jk by Gou da de eerste curbus vun dien aard egopend De difecrttur dei Nederlandschu Ueidemaat achapp i tie heer ir J P van Lonkhuyzen wee tn mii openitiigsw oord nog eens op het doel dat met cursua beoogd wordt al het vtrapreiden van kenms zoowel om tPent het leven viln zortwattrvis icnpi aU aangaande de zoetwatervisschci y zcif De cursussen zyn dus tn de eerste plaats be stemd IVr cuifsua ziUlen 4 baden geven wol den per week óén les Het programma van de cursus lujidt als volgt le lts door den heer A Brink ambtenaar der Netterlainidache Heidemaatacha fipy Bouw en levensverrichtmgein van den visth kut tmatige vischteelt boekhouding j ae li door deh l per G A Pennekamp hoofd der viaschkvweekeryen u r Nederl Heidemaatsc pp Biolo sche verhoudm gen m het wtater doelmatige inrichting dei V isachery 3e les door dr J Olie Jr directeur van het Nedferlandsch Visschery Proefstation Het tanen taannuddelen 4e les door de heeren L N van der Hey den technisch opzichter der Vi s heryen en W Oskamp visscher te ZegveU Wettelijk regeling der zoetwatervisschery en prarti sche viaBchsryaangelegienheden Bij do eerste 3 leeaen wondt het besjiro kene met lanrtaamplaatjes verduitlelykt bTOLWlJK De Ned Herv gemeente te btolwijk Uitvoeni is indertjd m dit biad de kwes tie Stolwyk behandeld Ds B J Kanis de pt dikant aldaar deelt thans in zyn ge meenteblad JCerk en Samenleving mede dat 1 Provinciaal Kerkbestuur vun 7uld Holland nu zal doen wat des kerkeraad ifi en op 4 I ebruan m het ï y node te h Gravenhttge onder leiding van ds Kanii zal vengadeijen om een nieuwe kerke raad te kiezen Déze verkiezing voimt het eenige belimgryfce punt der aginda De re kenmg en verantwoonkng van de Diakome over 1929 en 1930 wil het Provincuiat Kerk bestuur aan den meuwen kerkeraad overla ten evenabi de vaatstell n van de kiezers lyst Welhcht zal dus beigin Maart weer e i normale toestand in de gemeente zyn Deze kwestae heeft dan jmst een jaar ge duurd PORT N WIDSTIIIJDKN WATERPOLO Eindeiyk een beslissing De G Z C bl ft in de eerste klasse Ia verband met de nog ateeda hangende kwealio inzake het spelen van etm promoüeliegradatiewedetrijd door G Z C I hetgeen dooi het verstrijken van het spceleeiioeu op 1 December j 1 met mter mogelijk was I eeft de Polo commissie van den N Z B liesloten aart algemeöie vergadermg voor te stellen de vereepigingen G ZiC en B V H beiden m erste klaaao te doen uitktHnen waarby beiden in een aftleeling zullen é Mlen Eindigt een vui beiden daar ais laalst don tle adeert tleze onherroepeb eiadlgt ten van beiden in tie afd van 5 clubsvifc no 4 dus efn andere vereenigüig dan 02 C of S V H aU no 5 dan spelen de nrs 4 met S en do 4 der andere aftleelmg en de kampioenen 2e klasse een promcftie degradatie competitie MABKTBSan ftEK KuAmnkt Weerden 28 JanuariAan voerd 73 partijen kaas Frasen m t m Ie 300H sa f 2e Boort ia 37 H n del m faig LAAXSTÜ BKWCHTKN ÜHAAUljUU iAti Ukkéi i Het atoirenj overacnut van AiUia favlov te L onaen aangeKometi Die DataviertMJol met net swuenjk o tr soJiot vun ae ivuswatne cuuweies Am i av lova aan boord is nedemnorgen te iMiusen aangenomen ii r wuren le Gravsend waar de tx ot meeroe eenige belang teiienüen vnenoen aanwezig Per trein werd het storieiyk overscnot georacht van Gravsend naar net Vactona station en vandttaT nitar de iGrieKsch ortnodosè kerk waar ten Itor te rouwmenst piaats had Het lUk werd opgebaaird op eiep siatiebed wftw bet tot morgennwddag zal biyven voor de tjlticieele rouwdienst Daarna zal het wonden overgebracht naar het crematonum te Goiders Green WMf de crematae zal plaats vindesi bratulMticating v HouiAerg afgebrand Ad lHïlN Jon Vmmacni i btteii uit gjebroken in een nooiborg van de getroéders van Scme ande aan ue noorn te Aipnen Geüieken is t üe brand te jten w ge wees aan kwaadwitbgbeid Ue dader een tanuiooper die den ilafiht inden hooinerg had doorgemaettt heeït zienvanmorgen m a Gravennage hy de po itieigemeid met de mededeeimg dRt ö d nunyid nad aangesto en c Hoeft afgebriutd aOHOONitiiOvi rt a Jan ümadapnul dag te ruim 6 uur brak nab i ichooruioven onder de genteente bergamtMtcbt brand uit in de hoeve Jnuize Gena wetice hoeve to taal lutbrandoe i u wftï bevvoonu door twee gezinnen die ter plaatse een pimmveeoedruf mloeteawien Verzekermg dekt de schadt Concentratie in het Provinciate bankierabedriltf Dprichtlng van een uank centi le Ken N V Centrale Uank te Xmitcr dawi Naai het ixjabuieuu Diaa vetueuat hebben sedcil ctiwjjo maaadea basptekni gtn plaau geliad tus tUeii leideis van divet M piovmciaJe buukiuskantoreü ut comnua bioaaii i m effeet a tui doul hobbeuda to geraken tol tic aUchtUig van oen b kc n trulu te Amsteruain als bolwerk tcgea de ottods verdüi voortdeluijdeade i eiWitrat U van iuit gro6t biJAkbudnjf in do zg provin ie waardooi Ah provmciale bankiOM Oïi conimlaaionairs Wth ernstig bemoeilijkt ge voulivn ia een gèZ0a4e ezpapdSie van hiet van oiiddhar gevMl lgdiljedllijf Beoogd wordt een tegenctmtMlltf Ué Van utje b drijvcai iih den lande welk6 ondc liaudluLvuig van iedere llataadigiMlfl en onafhankelijkheid ó m door de fftichtmg tcner uentrale baak m Anlsterdam v Dir de auigiHlotea baiikiera to honunlwloitairs deh we zal effetttin to tAft centrum van tie geld on effectenhandel Door een vtwrioopig c6nuté sdju tie nfx dige voorbereidende maatregelen gAnomeiivoor de tot stand brtnging van de te Btichten beoogde organisatie Dit oonutë asthanazoover gevoVlërd net de voorbereKlancleweikzaamheden dat het de verdere leklmgleeft overgedragen aan een voiOTloopig be stuur dat ziob heeft gevormd waarm meerdere bestuurder van oude Vnje bedrijven oIa vertef enwoordigere van epaalfle geweelen hebben s ittmg genomen welk voorloopig bestuur zal worden uitgebreid roet aJgevaartlHgdea van vrije bedrijven in diVerSeprovmciee v lorzoovei the aog Aief in hetvoorbereidoigBconiité dat de kern zal blijven uitmaken van het voorloopig bestuurvertegen wt ordigd waren Verwacht wordt dat de oprichtingavergodei mg Van de N V Centrale Bank weUtei inRtelluig de bakenuat zal wortlen van de beoogde tegencönccntratie der vrije bedrij ven uiterlijk in den loop van de maand Febriiaii a r zal Ifunnen plaat hebben Na de spoorwegramp te Groningvn De toestand van de geikwlen GRONINGEN 2fl Tan De toestand der gewontten van het spoorwe jongeluk te Groningiin is bevredigend Geen hunner ion eebter nog worden ontslugen uit het Aeaden i5ch leketfhuis Bears van Amsterdam WISSELKOBRSEN zr lu 28 Jan OlHdiwl L Nii n 4 r7 12 08 Berii n HOS 5910 l aiij 9 74i 9 ICi Briusel 34 661 MMi Zwutaerland m lli 48 12 Wionen 34 71 3497 Kopfiihageii t6 471 66 £2i tttockholm tMli 66 ni Oelo M47t am Now York 48H a48 Niet oIlKiKl liaan 13 OH 13 08 Mixirid 2S371 2im Praag 7364 136 Beuraoversieht De hardel of de Anmterdamscbe beun waa heden iet omvangnjker doch ctmöen treurde zich op enkele Industneele caidMn wnarbij PhilipHaandeelen de hotrfdrol tspeH tien D koers d r Philips monteerde tot 212 waaraa h aanbod weer de overtiand hreeg en het ftnds moest eei root gedeelte af stana Ur leve nagenoeg onveratiderd Saikarwfiard fa gaven nu en dan dmdeSijlc ttekenwi van a nwexi rheid Amsterdam rtibba ateldon zich bovesi de vurige prpzeo Tabakken bleven vaat gewtetnd De i Betflr tt n da iuiip Itopen vnrdec p