Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1931

Mo 17597 RENA 20 De curator in het faillisjement van J BLOM te Moordrecht deelt mee dat heden de ecnige uitdeellngsiyst ter Griffie van de Arrondiasementi Rechtbank te Rotterdam en een afschrift daarvan ter Griffie van het Kantongerecht te Gouda 19 neder Selejd De Curator Mr A A J RIJKSEN Gouda 3 Februari 1931 Kleiweg 34 Pension gevraagd voor vader dochter 1 z k + 2 si k tejen 1 Maart Brieven W A SCHIPPERS Oostdiik 169 OudBeijerland De prafnjk van Tandarts L E BICKNESE Rózenlaan 9 te Boskoop is met in jang van 1 Februari 11 over gegaan in handen van Tandarts J C HULST en zal worden voortgezet ZIJDEWEG 27 naast de Veiling Boskoop Tel 296 Spreekuur 12 Air Voor minderwelgesteldcn bijv leden van doktorenfond 9 9 uur Verder volgens afspraak 20 D a 8 ontw p iiina oonfttr ntie al Jhr van Kaï nebeek vooizittei wotdeu De wxiziging in de KngeUiche kieswet aangenomen De LaboiUTCgeenng en de Vakvere niginKSwet Naa r m pohtaoke knTi n tP enève vei Imdt is van NederiandBche zydt te keniien gegeven dat jhr van KimebefV het voor ïitterbchap van de ontwapeningsconferentie siechtb dan mi aanvaarden als ei uitzicht wp het welslagen van de conferentie bestaat I e voIkeaibo dacommi ïme die t ver de re organi mitie van het secre arj ti beraad laagde heeft vandaig liair verkzaamhe den in hoofdzaak geëindigd Het voorstel om den post an algf neen o dfrs fit secretana af te schaffen werd fü k vfi wacht werd verworpen venala iet vjo t l om het aantal ondersecretarissen uit te br id n door de benoeming var de directeu ren tUi afdeeiingen tot fl n raa van J ge meesi onderataatsaecretans wnarmede zy ook m salani geluk sttld ouien worden Het was de hedoelanf den Pooi clien direc teur der byzondere afdeehr Rp ibntann en den directeur der jundifiche afdeeling Bue fO tot dfcüï n rung te verheffen Het waa een gemeenjichappeiijk Fransch Lngelach voor tel dat ook door Bplgic Polen en T jecho Slowakyt werd je iteun I Daf rpiite on Het Driftsche Lagerhuis heeft gisteren hf f nieuwe o nttwerp kieswet in tA eede lezing aangenomen en daarna naar de com miesie verwezen By de debatiben zeide MacDonald dat bet wietsontwerp ten doel heeft de mogelijkheid weg te nemen dat een mmderheid van de kiezers de meerderheid der parlementsleden aanwyst iwoals hert geval wis onder de jongste conservatieve regeenng MacDonald aeide verder dat de regeenng begen de evenredage vertegenwoTdiging ib hc een WLskuwJlge vertegenwcc nfiging der mitiderhedfln verzekert Dfl regee ing zoekt geen verte e woordl ging van nunderhedrai maar de MacDonald zeide dat hy heel goed be grewp da hft ortweri den tourn vin de conservatheven had gaande gemaakt want het zou immers voor ed een eindie maken aan de heer chappy van de Tones die ge wend waren een meerderheid m het HtJia te J bebaien met een mmdterheid dier in totaftl uitfpebrachte stemmen alle werkdagen van PRIJSVERLAGING BESCHUIT ROL THANS 12 et PER 10 stuks THEEBESCHUIT Kaneel of Vanille 10 oent per pak 12 atuks VERGELIJK PRIJS EN KWALITEIT Aanbevelend A VERBURG Spierintttraat 65 Teleiooo 663 GRIEPII Gebruikt Oercksen s EDCl HEIITIO iaslillis in rollen Erkend voorbehoedmiddel Verkrtipbaai bu DroRisteni t Groene Kuiis Kleiwes Drog J C Langeraai Buik Mar tenasinge Drogisteni t Westen Revet Moordr Verlaat Oeen omgang met menschen die on mverschilliif laat Zoo is die omqane e n voortdurende aanslag op on e f emoed lijkheid het evenwicht van ons h tzen FEUILLETON Liefde Iaat zich niet doodenl H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschripingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij SO stuks 7 l cent per vel bij 100 stuks 8 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA 21 Nadnik verboden Tlt heb haar nooit over fanuüe in Hampahirte hoeren epreken M lai 71J moet toch argen fanujie heb n hernam mevrouw Heweleon veixmt aardig eg p jj Eupert vindJe het ni t h tl vreemd dat nog memand an haar familie haar een bezoek heeft ge iiracht Pn dat tarwijl ze bi dat spoorw ongeluk op het kantje a aan den dood onlkomen jel Wat heb ik er mee te maiken of mfhouw Campbell bezoek krijgt van haar la Mie of met antwoordde hij geprikkeld IJ voelde grooteo luet om njn zuster eens Uik door elkaar te ehudden obchoon het 7 gevallen zon zijn een verkla eeerte terlijkc ben m J P n uitnemend IV innerlijke gevoeJeoa a hrZrli t X HET Varlét4 tui Rottsrdam l03M TW tooii 18918 Om Fsbruarl Prtgramma la weer een onsemeeR euooeil Uttl viola M rUn Ho é Oklto Tounr China Ploardy ii lS 2xüS VERBURG S J i t i a Woansdag 4 F 9i uapi 1031 fioiMHË mmt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWÜUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHÖyEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADTERTENTtEPBUSi mt Gouda a omstnkaii ibshaezand tot kn bMorgkriiw 1 5 Kgeli ƒ 1 80 Ike r homt 0 25 Vaa boltsit Go da den buoi kriiiC 1 5 regels 1 6 elke regvl mMr 0 80 Adv rtentUln in het Zaterdacunmmer W btislag op den pz fs Iiefdadi wU dvttitttitito da halft nm doo pÜli IMGSZONDEN HKDKDBEUNGENt 1 4 ngda 2J Uw i c l naar l 5t Op de vootpagtoa 60 hoogar Gewona adveitantUn en Ingwondea madadedincia b eonttaet tot aaar fandvfetdea pr s Groote lattan an nuuton wonton barakand naar i aateniliiita Advertantiën Inuuwi wordaa incaaonden door taMehedLimat vaa aoHada Boakhaadalaren Advortentiabaraaax en oma aguiten en moaton da s T66r da ylaatalnc aaa hat Bureau yn ingakonmi taneinde van opnama vtfaaterd ta ign Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal fZM per week 17 cent met ZonilagiUad per kwartaal ƒ 2jB0 per week 22 cent overal waar de bewrgüic per looper geichiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad fijaü Abonnementen worden dafelqks aangenomen aan o Bureau MABKT 81 GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de pMtkantozen Onze bureaux zjin dagelqks geop ud van 9 6 uur Administratie Telef Intan 82 Kedactie Telef 83 Postrekening 46400 EEN NIEUW LUCHTSCHIP E n fantastisch projact Mat dan bouw raada bagonnan huiifl van het regeeringsdirtrict KaEsel de echtgenoota van eeai amhjfnaar geopereerd wegens borstkanker gd en der motoren kunnen door en buu lange lietluUitsobip geleid worden Doordat ij de oi pei vlakte tlaaivan verwannen ver wariiitiu £ y tevens tiet vulgae Dit zet ucli dan dooi de vurwaxming uit bet drijft de zywauden uU eUaar on £ oo kan uMn bek luoln cibip naat w1 U lk w Utau atijgeo terwyl men liet door afkoeling kan laten dalen De vioorstandera vau hei luchtaolup van Ziolkowsky leggen den nadruk op de vox geaitde vootdeelen Hot 10 onbraodbaAi Het watersiLo afi waani ede hei luciitgchip gevuld wordt ontploft u 1 met mt lotueitdooh aittcu wanneer het in aanraking icomfluet zuurstof en alleen 4an nog wanneer d4 zich 111 groote lioeveolhieden er mee vm mengt inplaats van geleidebjk te verbranden Nu m den wand van dat Iuoht chip omde een of andere reden gaten oatataan souden da ruii dleolits vlammen komen diealletin buiten het luchtschip branden omdat de inwendige druk van h et uitetroomende gas de buitenlucht belet bmnen te dringen Het gas 111 bet toestel kao aidi dusnimmer vennengan met de buitenluoht n et kan g wi ontplof fmg ontataan De roetalen wanden branden ot k niet en het luclktaohipzou Alleen door het verminderen van delioeveedieij vulgas klemer worden aO langzaam dalen i Het omhulsel is ondoordrbighasr Daar I door heeft dit lutaluitend van metaal geI nutakia luohtachq geen veslieB van stuwende kracht te vreezen door het ontsnappen van waterstof Daardoor is het ook bestand tegen stormen landingMuooilijidiedan wind en weer Het luchtsohip bebondt ten allen tyda het vermogen om naar rustigei luchtlagen op te stajgen en kan even lang op deze hoogte blijven tüe man wensohelyk acht Het luchtecJiip wordt niet zwaarder door vocht en regen Het uitsluitend van metaal gemaakte luchtAchip is stevig en duurzaam Het luchtaohip is goedkoc want de tot ru toe gebruUtte gummistof is 60 T aal zoo duur als het metaal ongeacht nog het ver dul m duurzaamheid De glimmende oppervlakte van het metalen omhulsel wordt door de MHine tfl alen mmder sterk verwarmd en koelt s nacht mindei f door uitetreling By normale lucht öhepen k men n 1 door deze tempe latunrsverandenng gedwongwi eenig vulgas te latai ontsnappen of ballait uit te werpen Door de reed genoemde verhitting van Lik land ktnt a u pioniers der weten achap die tijdena hun leven boacliouwd worden alb antaetisLh dwazen die onver vulbaii dioomen lUjagen Sleolite zeldt 1 bet hun gt geven op hun ouden dag buo idealui in veivullmg te zien gaan au gevierd te woidm als den sucoeavoUen uitvm d i ten van de weinigen ia graaf ppobn luu joienlang allteu bekend is gewueat aJa de dvvaze graaf fc t n nog fantaelieclier uitvinder die voor Ie afwtoseUng ttiitallen van jaran de gek kt Jttroair beette woont in Rusland en h t L offiLi tl Kt tanUn lolkowsky Onder de yioi fih dijfi iake t og tuigen is aijn naam i t eds lang bel end want hy i een lt i vo trvet hterB van de Vlucht in de weitldmimte Hij Iweft n l reeds m 1903 een brothuit uitgegeven getiteld Onderzoek dtr woreldruimte door reageerende stoffen Maarin hij de wiskundige groudslagea van intcrplanebaire vluchten met raketvliegtuigeubtliandild Ën reeds lang tevoren in k tachtiger ja tn had hi de Bueeisehe neg ermg tn nauwkeurig uitgewerkt ont worp iroorgelegd an een metalen bwtuur baar iucntütchip het werd echter door de gelctiden atgekeuid omdat een luc teobip altijd eeai speelbal der winden zal blijven Totlï bleef lolwoski trouw aan zijn idealen en thans als 73 jarige st ijnt hy nog te i ulleii bedeven diat jn denkbeelden verwezenhjkt worden De betrokken Sovjetautoriteiten hebben U bsaktten de oatwarpen van Ziolkowsky dae hij wel een dozijn keeren omgewerkt Jieett uit te voeran Doch zelfs nu m den tyd dor ZeppeUne en ande10 ludiffioiiepen met vaaten vorm doen de ideeën vaji Ziolkowsky ons nog tantaetwch aan Een fantastisch luchtschip Zyn luoht chip heeft den vorm van een platten langen handkoffer die naar de ran ueii toe ainalleir wordt De zijwanden be staan geit el uJt gegoten metaal van een laag soortelijk gewicht Door de golflijn in iiet bovenvlak en de acharnierverbtndingen tussohen de ijwandeai en het grondvlak kan hel lutht ohip ziJi uitzetten het kan zoru lei moeite of sLoomifl al naar den gasdruk zyn giootte en vorm veranderen Wanneer de druk n I lager wordt gaan de zijwanden inter naai elkaar toe terwyl zy verder uit elkaar gaan wanneer de druk hooger wordt Len tweede eigenschap van dit luchtechip im dat men de temperatuur van beu vnigae jiaui wilJökeur kan roeien De afgewerkt De regeering wees de bescVuliiging met veromrtwaardiguig af alsof zy alleen op ze teiwan t uit ware geweest by de indiening van dttt ontwerp Niemand kan van te vo ren weten hoe in de practyk de alterna leve stem zou uitvallen en and re partyen konden er mischien nwei van proatipren dan de arbeidersparty Neen het jmste be ginsel had voorgezeten om een parlement samen te atellen dat een zoo juist mogelyke afepaiegelmg was van d verhoudingen on der de kiezers hr was geen geneesmiddel mogelyk voor socialt ongerechtigheien zonder eeai vaste meerderheid voor de aan het bewind zynde party De eonbtrvatieven bezaten in het Hoogerhuis reeHt etn bol werk dat nooit uit zichzelf voor hen verlo ren zou gaan en nu wilden ze het I ngernm ook nog met een meerderheid r gcen n Di + ontwerp was zeer urgent wani het raakte een der beginselen van eeai gezonde demo rafeische staatsuirichtdup De regeenng had de vjftien uni situts Aetelji afgeschaft ook iaet omout er 12 in vattte conservataeve handen rren maar omdat het t zuiverst voorbeeii was van dubbel stemrecht waarop niemand recht had omdat niet allen de g el jk kan 1 ad dien aan eem universiteit een gn id te b ha len MacDonald heeft in een yirtirg va i d lagerhuiafractie der aI1beld rspartI o ün red gediondeoi waaruit blijkt dat de re eermg zal weageren af te treden indien belangrijke amendementen van de liberalen op de vak vea eaiïgingswet worden aangemmen De regeenng is zelfs beread van ón wet ijvlieel af te zien en zal eerst dan aftre ien uxd en een dmdelyfce motie van wantrouwen tegen iiaar wordt aangenoinein Men neemt aan dat Macdmiiald deze houding aanneemt om dat de arbeidiersparto en de liberalen van reenin r zyn dat als thana nieuwe verfcie zangen worden uitgeschrevCTi de conserva tie en de overwmmng zullen behalen Het genezingsproces verliep 11 de zware operatie met bevredigend totdat de pattón te na enkele w flcen over p f ten klaagde zoo dat de wonde weer moeat Worden opengemaakt B j het onderzoek Werd oer in de wonden een achtengeblevm verbandatof tampon gevonden Fen half jaar ater stierf de vrouw en het Laiidgencbt Houau veroor deéWe den chirurg die de pperi tie had ge diaan tot schadevergoeding aan den ecHtge noot dae een proces had uitjjEelokl Thans is diit vonms echter in hooger be roep te niiet gedaan In de overweging van dit tweede vonnis wordt OJi veiklaar l dat het den t cher met gelukt Was te bewezen dat het achterblyven van den tampon ge wertjen kan worden ian de sthuid var d n chirurg Volgens het deaitund Renrapport had men bier luet te doen met een toi hm sche fout een weten chipp Mijkf tekortko ming Diaar het hier een gi ote gecompU ceerde operatie gold Inm in het jcbteflaten van een tampon met wn tit kort achietien m technische oplettendheid en nauwke rigneid wolden gezien NiettegensUande de voort durende verbetering van da te hniek over komt zoo iets ook mt rnt orgvuldig ope poerende chirurgen en er beètaat zooals ook het Keax h gencht bealiat heeft geen af doend maddel om zoo letfl fct elk geval te voorkomen Octk kan volgmb d deskundi gen in het feit dat de mediens by latere be zoeken van de patiënte de fforzi ak van het niet geawzen va de wop i niet ontdekte fleem schuld worden genen BUITENLANDSCH NIEUWS DUrrSCHLAND Weer een ongeluk met de Do Z Volgens en Havasberi ht mt Lag Palnms la le D O X door twee hevige oiftzeeen niet einstiff maar toch zoodanig beechadigd dut men eerst lutiuwe onrierdeelen uit E edriehsiiafeu moot laten komen De voortzetting vAii den tocht naar Zuid Amerika on dervindt hierdoor opjiieuw 2 weken opont iioud Fout van den chirurg Een mtereBsant proces Te Kaesei i een proces gevoend dat ook bmten de knngen der echtstre lts ertoe betrokken personen van belang is Cenigen tyd geleden wös m een zieden laatste berichten houden de aardachokken nog Bteed aan 1 De gouverneur generaal van Nieuw Zeeland meldt m e n telegram aan de Engel scJie regeenng dat de verlieeen aan men BthenlevenB tengevolge van de aardbeving weliswaar belangryk zijn doch met zoo groot als m particuliere berichten wordt gemeld n 1 80Ü doodoi en 1100 gewonden onder dondertaid geweld teru waapdoor de havenwerken grootendeels verwoeet werden Van Wellington zyn dne vliegtuigen met doctoren en gwieesmiddelen aan boord ver tiokken Verdere hulp wordt voorbereid De kustlijn is op vele plaatsen geheel versn derd Vele rottien zijn mgestort en kaap Pmtt Hall dAe den mgang tot de haven aanwees is m zee verdw ien Volgens de NlfiUW ZËELAND De aardbevingsramp De aardschokken houden nog s eedü san Belaagrdke verliezen aan mauchenlevena Het aantal elachtoffetis van de aardbeving in Nieuw Zetland ia nog steeds met nauw Aeurig bekend Sommige beriohten Bprek i van 7G0 dooden on ruim 1000 gewonden docdt h t la nw e ijk dat deze eijfera overdreven zijn De üoimnaiidant van de Veponoca heeft nog geen nauwkeurige cyfers gezonden Wèl 18 van hjem een tele am cmtvangen dat lui Napier alle uit ateen opgetrokken en ook de meeste uit hout opgetrokken gebouwen terstond ingesiort zijn In een straat zijn de beide hoizfenujen uigeatort en wei naar elkaar toe zoodat alles wat zaoh in dteatraat bevond ondei de pumhoopen bedolven werd De commandant heef levensmiddelendepots en noodlaaaietten latui inncliteu Op vele plaatfiu woe Ieii iio bianden waart€ gen de brandweer bij gebrek aao water slechts weinig kan uitnohten De zakenwijk van de atad ia ten groote puinhoop Ook de moeste ziekenhuizen tn hotels zijn ingMtort Vtle verpieegsteia en doctoren zyn daarbij om het levefl gekomen De zee week eerst terug zoodat Jiet grootste gedeelte van de haven droog kwam te liggen Daarop keerde het water met etn ontsiaggelyke kradit en Hij liaalae zijn sahonders op en maakte een gebaar al iof hi en emde wilde maketti aan liet gesprek over dH onderwerp Nelly begreep den wenk en weeg ofschoon haar ongenistheld nllerminfft was weggenomen Ik begrijp er nieta van zei zij tot haarman den avond varr hflAr thuiekonw Dat iiHBieje die juffrouw Campbell w eejieohte dame Te kunt merken da zij eengoede opvoeding heeft gehad en dïiafrombegrijp ik heelemaal met waarom zij daarm eeii at ais Marchmere blijft hangen Zijschijnt leeeen te gev i maar dat zou zetooh met veel meer ïucces im een grooteplaats kunnen doen Maar wat kan het jou toch f helem vi oeg Martm luditig Eerlijk gezegd maak ik me ongerust dat Rupart wel eens het slachtoffer zou kunnen worden van een avonturiereter Een aivontunerster En je zegt zoojuietzelf dat die juffrouw Campbell een echtedame ifi T zieker Maar dBoram kan zij tochwel een avontunerster njn En Rupert iszoo goed van vertrouwen dat het voor eenhandige bedriï ter een klein kunstje ieom hem in te palmen Maar Nelly Rupert weet heel goed wat hij wil en ook wat er m de wereld te koop Alles goed en wel maaf hij ia een manen dat m deje ia knap genoeg om den slimaten man er in te la n loopeai Jjj kuntzeggon wot je wüt maar ik vind het emvreemde gescbiedBnis Haar man keefr haar vragoKl aan ea ze I maar tetkene ben ik dat spoor weer byster geraakt Het srhijnt dat ze een paar maal verhuisd ia die arme meid Ik vrees dat ze het füiancieel niet heel sohrttereod heeft gebad en dat iB het juist wat mij zoo hin dort dat ik daar niets van wist eij h ar dns ook niet heb kunnen helpen In den loop der jaren hebben wij elkander vnjwel getie uit het nog verloren zocals ik u ver teJd heb gedeeltelijk door mijn eigen schuld gedeeltelijk door de hare Maar och hoe gaat dat als je zoover van elkaar woont en een di uk lev i hebt en nooit gelegenheid om elkaar te Iwzoeken a is het maar wn de vyf of tien jaar In het begin schreven we elkaar nog wet maar dat hield ook na m paar jaar op Arme Eethar het spijt my zoo dat ik haar met teniggev dan heb Ik had 200 graag geweten hoe het haar gegaan iB m den loop der jaren en ik kan misschien een kleinigheid voor haar n haar kind oea voejrde hi er bescheiden aan toe Maar kunt u er dan niet achter komen wasr ze het laatst gewoond heeftvroeg Nelly Ik heb kunnen cnktdeftken dat ij m Dransdale heeft gewoond Daar woood © ookeen zekere mevrouw Fox en het schijnt datdie heel wat viwr haar gedaan heeft Mijnzuster had daar een kleine particuhereschool Maar door een of andere oorzaakdie me met duidelijk ie geworden arfiijntZIJ haar ieerhngai kwijtgeraakt te zyn entoen 1 mj naar Graeeborough verhuisd Wordt Tervoï d laten groeien over haar voornemen Dieozelfdeii avond nog schreef zij een inviiatiebnef aan Henry Drake en den volgendrai naddag kwamfer al een telegram van hem dut hij de herhaalde uitooodigmg gaarne aanvaandde Twee dagen later reed hij met Maitin Heweteon m het vervoermiddel dat do predikant 7ajn eigendom mocht noemen t ji wankel iijtuigje an de t poorweghalte naar de pastorie De gnjze Australiër en de vnendelyke don mee van Tctdethley voelden zich oniiiiddellyk tM elkaar aangetrokken en lang voordat ze m het dorp waren hadden zi al tal van onderwerpen ontdekt waarm 7ij beiden belang stelden Prachtig 18 het hiec verklaarde de gflst Verrukt toen hy na den maaltijd me zijn gastheer an gastvrouw voor het raam zat en met welbehagen den geur van sermgen en ha edoorn opsnoof Die aardige turn vol bloemen en Tn dwi loop van het verdere gesprek ver telde Drake van de zaken die hy in Engelisnd had sf te wfkkfflen en kwam ook op het En hebt u haar gevonden vroeg NeBy vol belangetelhng Neen helaas niet Tk heb eenige malen haar spoor tmtdekt het blijkt tUKdioi twee baahjes dst ze ook een dochter heeft vervolgde L G MOBERLT Uit het Engdfloh van Ik heb goede redenen voor wat uk zeg het IS geen kwestie van onberedeneerde an tipaithie Tk heb opgemerkt dat zi zenuwachtig en gejaagd was en zich niet op haargemak voelde toen ik kwam Neen met gewoon verlegen echt aenuwaohtig Je konduidelijk merken dat zij het hcei wat prettiger gevortden hjad wanneer Rupert mijmaar met meegenon en had En myn vragennaar haar familie en levensomstandigheden mwep ze zooveel mogelijk Uit al die ver sohyneelen maak ik op dat er iet niet ind eii haak m Matar Nelly gesteld dat je gelyk hebt Rupert is toch geen kind meer wierp Martintegen wij hebben net het mmste recJïtom ons met zijn zaken te bemoeien en het 18 onzin om je overstuur te maken over iet waar je tooh niet aan doen kunt Natuuriyk maar Rupert ffl myn broer en hij 1 al eenmaal door een vrouw sleobt beiitandeld Het zou my aan t hart gaan om zooiets nog eens te zien gebeuren En je kunt mij niet uit bet hoofd praten dat dat met öie juffrouw OampbeU heelemaal m den haak w Maar ik merk wel dat ik JOU toch niet overtuigen kan dus laten we er het beste van hopen en over wat an dei praten Zou je het vervelend vinden als die AuütraliBcbe meneer waarvan ik je vertelde een paar dagen kwam logeeren En of ik het verrolend zou vuodenWel naen NeJly Naar je beschryving teoopdeelen moet bij eeii aardige mtereeaante kerd zijn Het is nog eens een afwisseling in ons stille levcmtle Merl Nelly Hewet on was niet gewoon gra te