Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1931

2 mmU mm v ei ia d heer M gearres teerd in verband met het ongeluk eert zyner knechts oveifciunen op een toren V Amsterdayn Aonvankel k werd vi rmoed dat deze knecht gevallen wma T4iter do ken geruchten op die voor de jJstiUe eei aaiUeiding waren eien onderzoek iit te stnllen LAATSTE BERICHTEN OHAADLOOZE Dl £ Groota overatroominyfiv k enisland IQ Au rfipl 1 ONDEN b h ebi Tongev e van den lievigen rotfenval der laatste dagen wordt Uueenaioitd geteisteid door ernstige over troo ii JigtJ waardoor een lOOO hienacheu dakloos ïijii geworden Gedurende de laatste 24 uui viel 45 c M i ea eo oog steeds houdt de regenval aan Do rivier bij Bnelane u geweldig gestegen zoadat men vreest daf de stad Brisbane gedeej onder water zal komen te atafUL Rondom de stad IS alles reeds uveratroonid I e stad is gtdièel gelaoleetrd Vele strAttn ataan reede onder water waardoor talrijke trams in het water nud den op Btiaat zijn blijvew stefcew In de buitenwijken moest de pfiLitie re oda honderden meneeiieu uit hun huixen bevnj den waarby veretheidene emsUg gevaar Ue4 en te verdinmken Vlle schepen hebben de hoven verlaten aangezien de rivier met groote tracht groote htukken wrokhout en puüi heeft roeageeleurd en m de haven stuwde waardoor da sihejoen gevaar Iwpen Ten gevolge van d i sneeuwinst zyn 1 telefoon en de telegraafdraden bezvucken fiedert 4 dagen is er geen enkele verbir ding meer met het dorp Sepsrathiten arrestatie ut d m Pbaltii lv l LRhL OrKRN 6 t obr Lit goode btoa wordi veinonien dat de j oiitie giste UMI te KaMorslaulern au Solupperstadt ver selieideu separaUsbeu iieeft gearresteerd die verduuht worden van het voorbereidtui van het politiek iioogverraad Underzoek zou hebben uitgewezen dut de geai resteerden lu verbuiduig tonden met offieieele personen in Frankrijtf en zich ten doel zouden hebben gesteld de HtÉj uiung van het Rijnland en den Poltz vafl met Duit Llie Rijk De onwijzin en der politie gaan Iin de nditing van Metz wawr eeft liefdadig heidsvereeiiiging volgens de uiededeeluigen I van Duiteche zijde een beruchlen st HU abls teh tentrale zou zijn die bepaalde politieke plannen heeft Het oudei zoek cou voorts hebben uitgewezen dat de lu het Rijniand achtergebleven en alt Metz naar het Rijnland geeonden separatisten m varbmdMig souden staan mat de coniinuiustwi en tui doei zouden hebben een levolutiounaire arbeidecapaiijt to atich Hevige sneeuwstormen in Midden EngeiJtut LONDEN 6 l ebr TeDg vol w yM de hevige sneeuwetormen di t tw cii Ih Muiden ife iand m tttg in m 96 jaar kaniiermneran u het dot tje ufialBaahland lu Northumberland g eel vta Séa b ii ttwereldatgesnedeu uu De sneeuw hgt eeniga meten Jlpog aoodat het autobus als het fostverkeeic moest wor den st49 geaet Loonsveriaglnl io Duttsch mUnen DUIÓBURG 6 Febr De beambten van de imjn Ruhrort Meidecich hebben een loooe verlaging van 30 pot aanvaard Aanslag op een Eurupeeschen employe BATAVI 6 Febr Een Javaan werk Aaam op de hoorder y Develetein m het Sian tajBche deel viel de Europeesche employe Oldeman an en bracht hem een steek in dan buïk toe In emstigen toestand moeet de heer Oldeman naar het hospitaal wordesi vervoerd De aanleidmg was eöi vrouwen twist Beurs van AnuiterdaiiL VVI bËLKOËRSEN 6 Febr 6 Febr Of cieelLonden 12 09 n QI u Bieriyii 5 20 ap 24 Panje 9 7014 9 7 Bmasel 34 3 S4 76 Weenen 36 00 2506 Zwitserland 48 09 4812 Kopehhagen 66 62 a 68 7 Stockholm 6 67 6f 72Mi Oslo 66 56 se 6 New York 2 48 2 49H Niet o f ci e Milaan 13U 3 18 04 Madnd 26121 26Jt5 Praafl 7 87 7 87 Prolongatie l Beursovenicht Ho Amaterdanische beurs liet zicii met ntiniidecren door de lagere koersen uit allsitrt it maai gmg lustig haar gang De hechte positie onzer fondsenmarkt kon he den haai beetaianerecht bewijzen en zij deed dat uitstekend Vooral in Suikerwaardett was enkele v raag de koersen hepen m mei tempo op tot ruim 10 pet boven vpngen lot koers De n loder courante suikerwaarden kwamen ook op hooger niveau In Philips werd ruin handel jiedrtven er was veel kooplust waardoor et n avance van pi m 10 pet kon wonen behaald Unielevere gol den enktle procenten hooger terwijl Akn eindelijk wtor ns bóven 60 kwamen Colve Delft RADIO TFLBGRAPISCH WïiEftBERÏCHT Verwa htmg wakke f t matigen O tot Z wind halt tot hcht irewolkt weinig of geen aeeuw des nacht natigo plaalselijk welhefit strwige vorst overdag matige tol lichte voret kiesrecht wooxlt vetlcelid Daardoor zal hot mital kiezare met 16 nuUiocu worden ui gt breid lu pofnUeke Jtrmgea in Ja aa seemt II m aau uat m iiet pbjlenïcot eu iiicei ierh d ITAUe Aunenxwermg tegen Mussoluu GjHTBulqiEe maccliiflt gMrrevteenl ULijkeiUj en officieel bericht ie te Borne gearrestfc UjiWikare Mioheii fechirru een ge aorbjk auuïchikt die m het bezil bleek van tviee zpüx M herplBft dofbaie bommen waar iiiöde kialrblijketijk eq aanslag werd bt oo 4 till ju overbit utfing naar het lioofdbu reau vaa K lilae haalde S huTa jdotselmg u levolvetf ta vootachijn waaruu hjj viji Hclioted iMte tfp de inspecteurs vao pobtae die hèm bewaakten n waarvan 14 er dru f nvoixld ¥ waarmi hg een poging deed zichzell n er te schieten Deze pogmg tot IfuMXura ULuAokte evenwel daar de kogel door zijn mtmd gin tjoldc waagan door bocffdo doth hem nget gevaarlijk wondde Vuu de drie gewonde uupedéure bl en Iwie sleditb gering letsel te hebbesi bekomen de derde ecbte wiens longen door boord waren door aoti kogel overleed giateFavon4 in het nekenliuis Schirru schijnt Italië te zyn binneogeb mt niut betiulp van c n Amerlkaanscbe pU8 waarvan echter uiet bekend u of hij werd afgegeven door de Vereeougde Stetta of door een der ttid Ailtónkaaneohe repu bhekeu Op hcfti hoofdbureau van pohtie weigerde Sohiddai CLiuge verklaring af te geven Op alle hem göBtelde vragen bewaaide hii eeai itreng fitilzwijgen Het is due ouwaarechijnlijk dat Schirru een gtiaehikte o ftoheid afwachtte wn de bommen uit hei v uter Tan zijn hotel naar MuaaoUm te werp i die d ar dagelijks paeseert Schurii JB oen knap lutziecad attilotuch peTBoon nog jong Hij scheen goed van jfeld vooiEien en leadde tfiu vroohjk lerveu Hij waa eea geregeld besoeker van de nach telijk dansgelegenheden van Eome binnbnland lie ervÊta en de werklooi ieid De neemng vm prof VerrlJD Stnart In het fcmgfite nummer der Ec bta Be jichWaï scnnjlt prof mr dr G M Venijn Stu art ftn artikel over EakeJe conjunciiuui ïïegevei a lut 1930 waarin aea paragraaf ovei de wertdoo iieid voorkomt wa j tan WIJ het volgende aatleenen Met de wockiooelieiLd ie het uitecttaxd m ioMiï tijd bedenkelijk gesteld l e aturiie van Ai ooajnnctuur leert dat m het algemeen de l tuiti op mAximiun werkloosheid liet grootst ib UI den winter van hed jaar volgende op dat van een groeten conjmu tuuromBla AU het ook ditmaal zoo gaat dan oii dHfi doae umter het maximum te zitai lAfki siÈa f tivLa Voomhands kan mai Bleolita s i ilfeldt H4ett dat de werklooehcid momtiote èUëiW l i P ooter ia daa 10 den voiu gen wmtur ihe i lijft al te wachten ot dit inderdiodl r al iibvteekenen dat wij nu hot mkximum bereikt hebben of aliaan m de eeoratvolgende maanden imBen pa aeexen Het artikel vervolgt dan nterti den Neder luad9 ihen werkloosheodAindex van 1985 tot en met 1930 en gaat dsa Men jet uit dese cajfere duidBhjk hoe Aier df werkloosheid geeAegeii is tegenoveir d e beide vonge jaren Het ia te betreuren dat de werkloo eadsmdex wemig up to date f JuiRt m de laateto maanden toch ifi de werkloogheüd heib sterkat geategen Ook Ihet aantal ingeBobrevenen bij de axbeide Iwurzen vertoont groote etijgong vcdgene de Jaatate opguvo van November wae het 126 700 tegenover 63 000 een jaar tevoren Mpi r dan ooit zal het m het licht van deze cjjfere voor het economiuch leven hier te lande m het algemeen rtii voor de arbei ders voor wie werklooeheid het ralgflte kwaad ir in hot bijzondici van belang 2ijn om verstarring an het huidjg loonpeil te voor komen ypi ch v oor den na ooriogetijd hier ïD elders ie het steeda minder bewcegbjk wond i van den pnje der menaohehjke ar bekbprestatie hen groote mate van be staanszekerheid kan men den arbeider van harte gurme i mita zij met gepaard ga met ent Diate van werkloosheid die grooter 19 l an het normale minimum dat zicJi steeds als gfcvolg UI gebruikehjko wnjvïngsver tchijnseleai en var aaizüenauivioeden zal oordoen De algem ene trend der werk loosheid w3e hie e lande m de laatate jaren Btellig gunatig wij hebben daarop vjoeger in dif wttjtblad aJ een gewezen Nu zich echter de slechts oonjmKïtuur ook hier te lande bedepkelijk begint Ie doen voe len gullen Ie bakens verzet moeten worden Op beperkU oliaal kan d overhead de werk gtlegtnheiJ verruimen loor versnelde uit voennt va 1 oxerheidflwtrken welketr uit voering men onder andere omstandigheden tot later zou hebben aangehouden Maar als dat ftiet voldoende zou zijn om ae werklooeh id t t 4en minimum U doen dalf en het IS niet te verwachten dart zulka het geval Mti zijn zoo wijst ♦ Ml tijgend werk loozenbhfer ala gevolg van een voor ona land ztPr pfjnlijken omslag m ie werddeonjun luui erop dat op het moment het loonpeil tt hiKg ih t itfitel van lanpeetting bij nieu wt ónwtandigneden steun maatregelen wel kf etn dt el der arbeiders kunatmaAig uit de arbeidsmarkt hiuden al dan met ala pn iuctieP aangediende werk ei8chaffinK zijn naar het ona voorkomt remwhen van zadite hephn e ters die de bekend kwalijk neken d wonden eroorzaken Mo e Öhze riffiftring die tot dueverie iii ken Vöfflllandïftpolitiek ulk Len open oog had soï l+a voordielen an aanpaeamp van liet prorfiiisj eapparaat hier te lande aan de iCh tteda wijzigende iwhoudingen ui den mternatior alen handd een even juiatenbhk hebben op de welUcht nog vee grootere voordeelau an een vlotte aanpawing der ajbeidsverhoudingen aan een slechte coo jiniotuui Deze laatste is een wereidver dchijnsel lange internationalen weg men denk Ban het goudvrufltt uk aoudea mèatia eoherpe katuten aan de cnnjunotuurbawegiim oatuomeu kunnen worden Nederland kan luerm op jichzelf adhter weinig doen het kan slechts trachten zich in ogen huidiou dmg zoo goed u vooral xoo qwedig rnoseh k aan te passeai aan de moioeoteei oogw stiige tijdaomqiandigfaeden in alwMhtmg van hetere Uiden Laat het dat na d n zal awi land m de erate piaaliS zichselt dupee 455e NBDBRL STAATSLOTEIUJ 5e KlaiBc Tnkking van DondenUg l ebr Nieten M 44 139 io2 191 2U 275 töl 475 4 5 4 4 503 515 55S 592 59 650 656 69ö 711 TiH 738 747 755 7i58 791 807 859 874 998 106 1 1098 1115 1139 1161 1163 1269 1379 1382 1473 1478 1481 1498 1500 1520 1 1 1596 1611 1673 1697 1738 1744 1752 1756 1762 1783 1846 1966 1973 1983 2066 2089 2102 2106 2130 2194 2218 22ld 2272 2290 2818 2314 2364 2376 2412 2421 243t 2443 2468 2494 2535 2632 2637 2685 2743 2789 2801 2 1 3048 3069 3081 3100 3172 3230 3261 3309 SSi9 3362 337a 3396 J420 3431 3474 3487 3505 3540 3608 3630 3651 3683 3701 371 3760 3776 3792 380 3816 3828 3847 3930 3940 3941 394a 3999 4027 4087 40o5 412r 4155 4188 4200 4222 4249 4306 4336 44 9 4444 4496 4533 4544 4553 4574 4575 4693 4707 4712 4733 4799 4Ö10 4920 4961 4971 4988 49ft2 4996 5014 5091 d138 o164 520o 5215 0241 i371 5396 5899 6401 5406 544 5476 5477 d483 6488 5599 5624 5629 o634 5698 5708 d812 5855 5862 t 940 5953 6112 6127 6158 6165 6167 6190 6198 6229 6237 62o3 6269 6292 6304 632Ö 6332 6382 6398 6406 6420 6470 6471 6477 6500 6d37 654 6577 6579 6777 679 1 6821 6844 6848 6849 6875 6889 6897 bWl 6944 6952 6966 6994 7068 7086 7100 7151 7261 7272 72Öo 732to 7388 7424 747 7481 7482 7492 7505 f 66 7576 7579 7632 7705 774 77o6 776S 86j 7947 7950 7982 8002 8U0 8128 8133 8155 8184 8241 8262 8265 8258 826 8265 8305 8326 8333 8336 8351 8380 8391 S40Ü 8441 8462 8499 8614 8583 858 8626 8667 8742 8750 8796 8836 8838 8937 894o 8966 8967 8986 8989 9012 9016 9031 9040 9078 M16 9175 9198 9274 9286 9302 9306 9828 9354 9380 9S83 9437 9439 9447 9561 9664 965o 9580 9504 9660 9687 9691 971o 9718 977J 9781 9809 9820 9868 9894 9901 9938 9940 9951 9962 9972 10041 10077 10106 10107 10109 10160 10170 10175 1019S 10212 10217 10274 10333 10372 10391 10396 10438 10o24 10539 10567 10629 10722 1072 10817 1084a 10847 10851 10975 U0993 UO09 11057 lll02 11161 11167 11180 11242 Itiöa U264 11277 11294 11303 11399 11419 U468 U47o 11490 11498 11569 11593 11822 H83Ö 118 6 11881 11884 11906 11908 11912 11917 12008 12010 12051 12052 12102 12110 12148 12240 12268 12271 12273 12281 12288 12291 12309 12322 12339 12355 12390 12399 12409 12411 12422 12483 12650 12556 12670 12682 12611 1262Ü 18663 12668 12693 12737 12740 12760 1276S 12778 12798 12802 12821 12834 12902 12938 13040 13172 13195 13215 13224 13238 13251 13274 18296 13387 13397 13428 13462 1345S 13460 13472 13488 13506 13523 13653 1 3663 13660 X3667 13676 13712 13750 13755 13765 13766 13778 13606 13860 13924 13949 13940 13974 13993 14016 14028 14039 14062 14081 14119 14162 14173 14188 14250 14252 14290 14303 14306 14310 14390 14393 14447 14469 14473 14483 14525 14582 14617 14677 14686 14€88 14713 14735 14761 14778 14792 14821 14948 14989 16033 15042 16141 15216 15294 15304 15343 15377 15452 15503 15616 15521 15670 15603 15612 15613 16632 15641 15659 15714 16726 16729 15804 16826 15881 15932 16980 16022 16042 16044 16096 16147 16163 16163 16183 16190 16195 16222 16271 16323 10386 16393 16441 16466 16460 16490 16492 16505 16614 16663 16677 16S61 16913 16936 16959 i6970 17013 17023 17056 17139 17171 17186 17191 17223 17232 17257 17272 17293 17829 17332 17349 17373 17375 17458 17611 17566 17573 17602 17622 17674 17707 17736 17764 17766 17794 17809 17812 17826 17827 17942 17946 17969 18012 18030 18038 18035 18044 18048 18077 18116 18139 18231 18269 18286 18293 18308 18328 18351 18383 18436 18461 18542 18546 18571 18572 18591 18609 18626 18670 18699 18722 18746 18769 18788 18827 18829 18840 18846 18859 18862 18882 18908 18943 18969 18974 19000 19063 19113 19157 19230 19307 19326 19344 19860 19392 19428 19527 19537 19669 19603 19614 19620 19671 19674 19677 19691 19760 19777 19785 19814 19824 19848 19851 19966 19979 199 0 20044 20061 20067 20149 20177 20203 20220 20226 20248 20261 20294 20372 20408 20509 20668 20673 20660 20692 20700 20749 20768 20796 20800 20807 20827 20833 20836 2084 20864 20882 20895 20900 20969 GEMENGDE BKRltHllDN MIm Europa De Jt ranfaise abt zoodanig ekozet tUflttruiuvond i L ta Parija dt vi ikiezmq plaat gehad van Mtse Furt a waar bij lan de trmache sihioonheidskomngm Julia de overwinning wt rd toegekend Bjj li stonmuag volgden op haar de Duitacht en Oostenrijksciit sTïoünhu lökomnginnen fraade by een Vakvereeniging Aanklacht tegen twee penningmeesters By de afd Almelo van de frederatie van Transportarbeiders moet een belangryke fraude zyn gepleegd door twee elkaar opvolgende penmngmeesters G P en F H Beiden hebben zich in den loop van het vonge jaar geld uit de kas toegeëigend ook zouden zy uitkeenngen bestemd voor werk loQZen hebben achtergehouden waardoor talrijke er looze arbeiders zfjn gedupe Beide penningmeesters werden reeds ge ruimen t d geleden ontslagen Een vervol ging werd met ingesteld daar z de ver duisterde bedragen zouden terugbetalen Daar zq echter in gebreke bleven is thans een aankJacht tngadieDd De voortitter der afdeeling heeft xj n ontzag genomen Auto in een winlwl gcreilMi De gevel in gevaar hen chauffeur die een vrachtauto be stuurde van de firma van Nelle moest gis termidctag in de HoutrUkstraat te Amster dam plotseling uitweken voor een groepje schoolkinderen Het gevolg was dat zijn wagen tegen de pui v n een sigarenwinkel botste op den hoek Van die straat en d KnolleiMiamstraat De piu bezweek en in de etalage went een ware verwoesting aan gencht Door het vernielen van de pui ont stond gevaar voor Het InsUtHen van hi t huis De brandweer heeft m den loop van den avond eenige stutten aangebracht om het gevaar te beswercn IJebanen geopend De banen op het Sportpark te Bussuin zullen heden door de Kunstschaatsenruders Club worden geopend hr staat een laag van 3 c M ys op Het biuBcooiKonfhct te broningen Ook geen toone vooratellingen meerr aar de lYov Gron Crt veitneemt zal dBn c dagen een conferentie plaats vinden tusschen vertegenwoordigers van den Ne üeraldnschen Hioecoojibond ta directeuren van tooneelgez lschappen teneinde de maatregelen ttj bespreken die uit het bios coopcontlict iouden moeten voortvloeien Natuurlijk is het doel van lien Bioscoop b Hid er toe te komen dat de tooneeldirei teuren zich solidair zullen verklaren en du hangende het conflict met meer naar Oro Hingen zullen koiAen De overval met root te Nteüwe Niedurp Meji meldit aan de N UXt hu ee gi tt ren t £ Ambterdara iemand is g anestt ri in verband met den overval met mo tt Nieuwe Nicdorp maar dat h ia met de famjüie van den heer Schooit Itn berïof den kaaaier te zyu gecon ronteerd weer m vruheid is gesteld Oplichting met overlydens ictes Door een tevenavtfrcekenngensent De uiöpeOuem van pohtie te Iraziekei sL lt 1 n ujtgBhieid jiiderzoek m naat gepkt dt liafban t andeiuigea waardoor een lfcveiiaverzokttiing maatscliappij te m steadaai baiaduld ia geworden De te ltx 11 kei wouuide ngent tt U van de maat 3rhaj pij ht L t vaisehehjk dooi Jiem opge 11 aaktt uittrekBela ai bet ovetlijduusregifl liet van Fianaker en vaa ecnigt naburige jj nteenten bij dé maatschappij ingevsonden im deoe daftrduor bewogen tot uitkeeiring van de oitunen waarvoor de als overleden ► pge even personen bij iiAar ver keid wa ren Deze sonuneii geld kwamen ten goede aan den agea Voorte rtioet hij volgöha de r eeuw Ot ook een verkjlaiiBg van drtpaohit h bcn opgemaakt ritof diu door oen i x tarts te IVaI ektr m tegenwoordigheid van getuigen wa upgemi kt Ook jjeze toiogi luj bij de ULaat K iappij hebben gebrwkt om fen uit kt crmg te bevonden Maandagmiddag is de verdachte naar It e iwapden vorvoead om voor den fioiiQr van justitie göletd te worden LUCHTVAAKl De Postvliegtuigen met slech weer te kampen Wij U 1 VI ziju dtvtiw lenUiloii I geKou eti onilreiit de i ostvlJiei tuigen Het Miegtuig bebtemd vour Dauia SLU £ dat he d Jimoigeu te lü 35 Prau had gepasseerd ifi vtig iid rtleeiit weel terutgekeero en te XI 10 te liaag geland liet liedeiiiuui en 9 uui van 1 raag ver üokkeii postvUegtuig voor Lidie ib inplaate van be Budapaat te Weenen gedaald even e a $ wegeiis dlechbe weersgeateldheid AU ib wel aan boord Het Se Retour vliegtuig Blukens by de K L M ontv ingwn Ip gram is hedenmorigen te 6 40 hjt 9i postvhegtmg PHAb uit IjUihtan ver trokken Het vli tuig kwam te 3 1 a t ± i iembifng aan en vertrok vandaar t 9 40 Ie 15 45 arriveerde het toestel te Meden Al les IS wel aan boord Morgen worij de reu voortgezet De postvluchten naar en van Indie Hf wa bUjlennorgen vioeg op ctóhaphol irukkei dun gewoonlijk Dij het vartiek der IKffi tvliegtuigen naar Indie Oorzaak hier van was a t behalve het vii uig voor In di not iPO tweede groote fokker maehine ndar iiet teu etartte Te 7 03 uur vertrok het elfde poetvhegtuig vooi Indie diePH Ai K metde beman iimg bestaande uit de paJoten Hondtmg en Pellenu de werktuigkundigen Weber en de long en de nmiconiaten Hegener van de N S ï en Pronk van Radio HtlUand Het vliagtuig had 192 7 K G poa en 17 K G ladmg aan boord Vijf iiimuteu later gmg de P H A F T de IdLht m Dit toeptel een Fokkw VU B met drie Tétan moto en heeft de K L M ver huurd Orient die den daftist tusschen Saigon en Iai edlo onderhoudt Het okkar toestel ie bestemd voor den dienst van Damaecus naar I SflJgoö Voorloopig bhjft het toeetel ondter Sederlandsche benanung vlijen De vhe I e Beekman aal de P H A F T nur Da j maacuB brengen Hij wordt veigeoeld door 4 en PVanBchen Vheger tsi een Franschen I narooniet I DFHAFK endePHAFT zuUan 1 tra hten gezamenlijk naar Athttie te vüej gm Vandaar m1 het vhegtmg voor Indiè koere zeiten naar Caïro het imdere vlle I tuig naar Ba rentti ssÊÊsmÊsmmÊmÊBÊSÊmmÊÊÊtÊÊmÊmB De heer H Martin 91 retarii van da Dt i c tio vau de K L M heeft den vllegem gtót rnjoTgpn hi kol Ie reiö gewmaoht Bgwii H i I II I M PBBIP INGEZONDEN Ue tol op de Haantrcchtsriw brug 1 jiiiieei Ui KMJatleui uogüiiwüs en plaatsje ux uw Lourfriii bt rellende de toi op de Hau ueehtM he Brug Mijo dank hiex voor Keu Actie van ruim 100 jaar geleden Door tH alligt onkttnadigheden kwam m iiujn handen en seluijvon xajt Ue bui ge iiien jteM van Haastrecht Goudejak en Bar konwoude muiu II De o copie bru l is ui landen van oen iKikfind iMi HaasLi ieht geboren verzajuelaar van mde goHcJiritteii on uit zgn merkwaar digo viriumeljng d i l li £ c imj ter in age i xk Miieai Het zal 1 dtj Ktiiiipeueiwaardei 00 waar sehijiilijk ook wel I endg bouwjaar tntejesmeren dizi buit te lezen die ik hieron der la t volgen iloa treciU 8 November 1827 Sedert meer dan een uw bestond er tus eheii de blad uda en de gemeenten van Haastrecht Gouderali ui Berkenwoude met uojj in order andere enne bepaalde Conven tia p wftder ijditeUe legten gegrond ucn opzigten dea pae age van de zoogetiaamue Haastieuiitstilu brug vei de rivier den IJstsel nt il ij d btad Gou la gelegen De lofqj Ofi tijden tu vooral de m zoovele upijgLen Het is ons echter lu onze lespective relalien voöT ejtoniem dat het jer m het belang dei aan on l e t lur toeveitiouwde gemeen l ii konde ffeacht woideii te 7ijn deze vroe L eie bestanndi bipatmKWi op nieuws weder om 11 werkmg te do r komen ten einde luerdoor met allet n te bev rdeien de her kiijgmg un wettig toekomende verordeain gen uii ar voorai ook werkzaam te aijn ten nutle en vx jdei e van het individueeïe belang ler liigeB tenen onzer onderecheideno Gem enten een belang dat voor aeker ten I Auwste met diit der Htad Gouda zelve m verband öüiat dewijl het toeh weieene bewezLiie waurtieid kan worden geaofit to zijn tat tt in er en meer gemakkelijke en on kostbare oniniunicatie den buiten om bg gtiude geil x uten tot de Stadt zoo door dagtJijksthe verteruig als wekelijkache qoöt Ie Mnaktddgui plaate hebbende aa v f d r landpix ducteii alzm hoogst aangelegen vooi de tadt Gouda is Het ware de c Opmerkingen welke bretd 00 iger te betogen onö gci nsziufa moeilijk oudi n vullen die ons eii onzts overwregin gen gtleid iiebb n tot het be luit ona des vegMi tot Ijw f lelaohtbare te vervoegen iooals ij di et i JiobboQ te doen door déze ten einde Uw deUiLhtbare voor te stellen nn weKitn ii op nu uws deze butaan heb bende Oouventien m it voeren eh hiiendoor t 1 wederkerig belang erkzaam te Mjn en wij vemeuiöi Inermede niet te moeten aar tel ui aangezien wij bewust zijn dait wette lijk folang eeiie n euwe verpachting der tol tot pasöaga over de HaastrechtscÉie Brufe dooi Uvi tdelachtbare zoude wordftn aan besteed eai het kon derhilve voorshand nuttig te iijii daarvoor op jueuw vooral dezo V lofiger beetdan hebbende Conventie ifi wer Itmg t e brengen Wij neii n derhalve ae Vrijheid Lw Iwiel aehtbaio uoor deze te verzoeken deze onze aanviage n deleberatie te willen brengen en Ons I delachibane gevoelene d we genb medö te willen delen ten einde daar loor oen wedeizijdache zoo belangrijk punt tot stand te kunnen brengen waaromtrent het ons oeiliaive aangtaiaam zal zijn U Ed Vehtbare vooidiae it n m antwoord te niof eii Vernemen Bui gein cdteron van Haaatreoht en louderak ook namens den Burge meester an Berkenwoude gt J C Muller G J ten Brummeler au dea Edelachtbare Heeran Burgemeester en Wethouders der Stad Gouda Het ma n erkw aardig iijn om te traditen die fonv iilie m handen te knjgen waai over m dit scduijven ge eproken werd en ook het ontwooid van B n Vv van Gouda op deze bnef Wwffwet l WIJ Krimpeneiwaarders krach tens die uude Conventie met vnjdom van tolgeld genoten en dus Gouda smde 1837 onreehtmatïg deze gelden vau de ingelanden I lef li rfat o dan a x het Gouda een aardig duit e kunnen koeten al al deze onrechtmatig geheven gelden moesten wor den teruf gegeven maar we zullen deae illusie uiair met laag koesteren en tot de tegenwoordige werkelijkheid terug keereu Gebleken is uit de eiten dat de tol geen vrijdom he t gegeven du bovenstaand adirijven wel evanals alle pogingen daarna gedaan tot nist hebben geleid i n ding taai echter Vast ti waa toen gem wegbelastmg en daar draait thanö al tea om Er Mpi eoi vele Krinipaierwaar der die miei betalen aan de tol te Gouda voor tolgeld dan aan wegbelaetmg terwijl Gouda bovendien de revenuen trekt van het verblijf dier buitenmensohen m Gouda Het staat ee iter ook bi mij xmt dat de on het Goudeche b tuur wélvan goede wille zijn om de tol t dooiverdwijiMu en dat als Gouda een gemeentemet epn rug was de tol eigener bewegmgv el orden opgeheven daar tegeo Uat dat Gouda er no slechterT IS zon ijn ab het ommeland ni t in Goudakwam en dat het toeh met aanmat de mela s 1 lat bet l i en het gatm de füiancieele koos van haar téadtemaagd te sto wi D ni uw t l foon Invo rins van h t automatisch yatMm In verband met de ingebruikneming van Je autoiivaitiaclie telefoon uunchttug 4yp mor gen 7 Februau had hedenmorgen ten postkantore een conferentie plaats tot bijwtaung waarvan de pers door den directeui van het Postkantoor wae uitgenoodlgd Met den dkuecteur de heer Gastelaai w den referendaris warea behalve de vertegan woordigeiM der bladen aanwozijg de heeren Wwriung hoofduiigenleur hoofd vjan den dienst der telefooii centralen Prick inepeoteur P T 1 m het district Claaasen admi niatjatpur aliel van de afd exploitatie der telefonie b J 1 Hoofdbestuur Winkel hoofjdmgenieur van T en T m het dibtrict Ttrecht au liiel elect rotechnisch hoofd ambtenaar belast met den bouw der centrales Hotigeveen en Blok electratectuiische aml tentu en De heel Gaisl laar verwelkomde de aanwezigen en veiheugde Tich dat dte pers asji Ie uitnoodftguig gelioor had wiUen ge ven Hij zag hierui een bewijs voor de goede voj houdmg tuaschen de pers en den Rijksdienst Het kantoor Gouda knjgt thanu een naai de oisohen des tijde ingenchte een trah waiiin de inanipulatiea die hiWR nng me de hand woideo vemoht automatiMh woïdeai uitgevoerd De h tr Wi rning gaf duaraa een korte eohe 9 V UI de ontvwikkehng der telefoon in Gouda In 896 werd lan de Goudsche Tde foon maatöoJiaj pij waaivaii df oiwichtOTs I a wari n de heeieii H T Nederhor Sr u Mr M Al Seluin uwi der 1 oetf 000 cesMie veri end en m 1897 werd het nel ge end Het Hijk nam in 1920 he net eo lies wat daarbij behooid Wer en hppft het tot op he len op dezelfde wijae geexploiteeid Met de mvt eiuig van de autoraatieche in 4 tal atieh kietj ook Gouda 7ijn beuit Mot den bouw ervan weid m luli 1930 begonnen Dti 111 stallutie v au de firma B em i s en Halske voldoet aan de modeniBte eischen Dl Goudsehe teletwn was op bettcheidöi vott ingeruht en voora m den laatsten tijd wdfc ei m velband met de op handwi zijnde m voeimg van bel nieuwe svötpem wemiig aan lerbeterd H t aajitfll aim luitingen bedroeg op i Apnil 1920 575 en thana 966 Dat is vom f jRfli gipji groote gnoei Het hootffltt aantal nieuwe aansInHmgen was 58 het k MnstilU per jaar Met de mvoermg van het nieuwe tarief en de ingebruiknenung van htt eutomatiache fij Ste m hebben zidi echter tal van nieuwe ireabonneeiden opgegeven De Goudseht automatische tenlrale is in ist instantie ttebouwd voor 1400 RBq llu tingen 7onder moeite kan 71 echter voor 3000 aansluitmgen worden urtgebouwd Tegthjkertijd met d locaile centrale ui eeo Hieuwt interlocale eontrale gelmuwid De mterlotah teh toon is altijd m rijkebf HPT lïtsweeht Dezo irterlooaje centrale is mat al te groot in verband met be voorgenomeh automHiLs I uin Van het teAefoosnet dqqr he ehjteJe land He land w in veri fiA darirmee ingedpeld n 22 distnetui Ifetéeto t foniidi n idde unt van + eü distarict knjgt en mterlocale distp ots oemtrale Gouda zal l ehoi nefli tot het cjwtcrict Rotterdam De Goudache f aitrale zal clan weer worden ont ruimd maar m elk geval it htermee nog wel 5 a 6 jaar gemoeid Ocdt dese centrale IS gelnel volgens liet nieuwe sfstatvi gebouwd De inv jering van het geepsekkoxkazief lïeeft pHalft op 1 Maart De abonné a heb ben dufl tot dien gelegenheid nBch m toetd len op hel gebruik van hoi nieuwe systeem Het 1 esprpkkentarief l antwoord geheel aan de vprwa htmg in Vlinelo betaalt 80 in Middelburg 85 m Het systeem werkt eöhter sUmuleerend op de toetreding van abornie a Op 1 Jan 192B I edcoeg het totaal aantaj aangeslotenBp 108 810 op 1 Jan 1930 toen op vele plaair sen het autonutiüsche systeem vwrd mge voerd 114 465 op 1 Tan 1951 128 657 Het geaprekkantarief zoo merkte da he T Plaassen r aar aanleidmg van een gestelde vraag nog op ig veal billijker dan het vroegere De kleine verbruiker betaAlde toen immei evenveel aila de groote Hot gesprek kentanef werkt een j imt en oekonomisch gebruik van de telefoon m de hand Na dezö uiteenzetting werd een rondgang emaakt door het gebruw waarbij een m aader na hr werd foegelioht en godenxm streerd Tn ons blad van morgen zuHan vnj een meer uitvoerige teehnische besdinjving van dit nieuwe systeem opnemen De direeteui van het Telefoonksjotoor te Gouda heeft allen geabonneerden per circu laire van de ingebruikneming van het automatiKche ysteem m kennia geeteld In hun oigen belang worden alle aangeslotenen drin gend ventodit de in die circulaire gegeven aanwijzmgen nauwkei ig op te Volgen Het m dien t teilen van de nieuwe Centrale begint mwgenavond te 9 uur en duurt ver inoedelijk tot 12 uur Het publiek wORÏt verzöoht gtdurende dien tijd geen gebrail te maken van het telefoontoeetel De kans is groot dat g eii verbmdüig tot stand kan worden igebiacht Alleen zij d e om bijMHV dere redenen hun tdefoonaansluïtmg niet kunnen mi sen kunnwi wanneer aij voor 7 ïebruan te 12 uur een terzake dienend schriftelijk verzoek bij den reöteur van bet Telefoonkantoor alhier hebben ingew den met voorrang geholpen wor ten Intuaschen blijft er oen kledne hoop tU Gouda zelf spoedig al handelen en beginnen staï n te doen want werkelijk hotkan zoo niet langerMijn dank voor de plaatsruinite Hoogacbteod J KOEMAN Notaris Hasfftreoht 6 Wébr ISU STADSNIEUWS GOUDA 6 l ebruari 1931 Verdaging der beslissing op len verzoek om vergiummg Burgeni ester en Wethouder der h meente Gouda Gelet op het verzoek onder dagteeke mng van l November 1931 ingediend door J vt borsje aldaar in benandehng geno men den M December 1930 viarb j ver gunning wordt gevraagd tot hi lutbreidei üer meubelfabriek door bypiaatsng van e i meerpers een fineeizaagmachiiie en eer i toonilQetel met een verwarmingnptitrvHk te van 16 M2 en 10 atm druk m de percee len Ve t no 2 15 17 en 19 kadaatrafll be kend in gemeente Gouda Séttie D No 2901 2902 en 2869 Overwegende dat de beslissing op div verzoek juet kan worden genoni eii biinnen dien termen bepaald in artikel ecrate hd der Hinderwet op grond dat neg mwt zijn ingekonen van den Hoofdmspecwui var der Arbeid d verl laringen ex artikel 7 bit en 12bi3 der Hinderwet Gelet op arfcikel 8 tweede lid der H nder wet Hinderwet Burgemeester en Wethouders hiengei ter kennoö dat iy vergunning hebben erleend jttn van Onselen en zj ne rechtver r seii den tot het opnchttn van een menbelma kerweikplaatft en hel plaaLsen d ann van 1 ectromotor van 3 P K voor net dry van eöiïiige mathines in het perceel plaatse lyk gemerkt I eperstraat no 48 50 ka daistraal bekend gemeente Gouda ectie D So 1784 en aan de N Kaat handel ftidHtscbippij jiGoiKia en hare reehtveikry jenden tot het uitbrfwien der innchtitig met eeli druV keiy Wftawn een ekrtromotor van 1 K in het pereeel plaatselijk genwikt Kat en Hiingel no 64 kadastraal bekend genemte tiouda beetle A No 5381 behoudens het reebt van belanghebbenUe tot ► et J stellen van beroep binnen 14 dalgen bty H M de Koning n mgevolge artikel IC der Hinder wet Mrandalarm De Uurgemeester van Gouda maakt aan die ingezetenen bekend dat Zateidag 7 Ve bruan a s van 9 12 uur n m geen telefo noBche verhmding te verkrijgen zal yn met het Politiebureau t mgevolge van de om zetting van de telefooncentrale in automa tisch bedrijf In verband daarmede wordt verzocht by heit ontdekken van brand gedurende die uren drt onnmddelluk aan het bureau van pol tiL te melden of te doen melden Gemeentelijke Centrale cursus voor Machineschr ven A ati de op en iJ i ebtuaii ia let euraus Iwtaaal Jeruztiteniatrttat ÏÖ geHoiiden evo ment voor MachineschriiJvèn namen 20 ie r Lingiea deel Geslaagd zyn de dames J n Blon I van Doip T Gaarlandt 1 d llenb M L M JaspeiB G b de J mg l Koov K Polman D de Sti ter en J M Welz ma eïi de heeren J B Bouwer J l Bourian J Bol H G J van den Heuvel G W le Jong O Kasbergen W A Plete en A 1 Y ka Afgewezen 2 candidatwu De examen fetonden onder controle van le CommiseiL van loe Lcht op liet Mj li 1 baai Onderwijs Wij vestigen tevens de aandachv op de in dSt nummer voorkomende advertentie ow treilt de aangifte van meunve ieb hngen Codperatiev Tuimeisveieeniginp yGouda en Omstreken De Jaai vigadciing Onder leidlmg van haren voorzitter den beer J Fredenkze heeft tie L ope atieve runnersvereeniging Gouda en Omstrektn gisteren m Cwicordia hare j iarvergade tmg gehouden welke door 14 eden was bezocht In zyn openingswoord herdatht de voor zitter den overleden veibnjrn oester Hen dnksen wiens verdiensten door nem in het lacht weiden gebeld Voorts gewaagde l j met leedwezen var den slechten gang van zaken over het af geloopen jaar Door den Secretaris OudaKoom wi ad het jaarverslag uitgebracht Ook dit was ir somberen toon gesteld De onyet wa ƒ 72015 93 lager dan vong jaar Er ia in totaal voor ƒ 404 649 58 aan de veiling om Regaan In meerdere bedryven i een roodtoestand ontstaan waardoor ze ni meer öp te been kunnen wordlen gehouden Niecte min de moed moet met worden verloren In het ledental kwam geen verard Tunc het bleef 182 Er ito zeer veel aandacht best ed aan de luizensla Moet deze sla worden vernietigd Voor alles is het noodig de luis te bestry Aen De wenkeij door het Centraal Bur a i gegeven moeten worden opgevolgd Door beperking van credietveileemng aan koopers zyn groote sclwden voorkomen Plannen tot nieuwbouw die vrel besproi en zyn zyn nog met tot ujtvoermg kunnen worden gebracht Ook m het veiling ia tan wy t n J n vei lingmeestei Hendrtksen hulde gebracM voor z jn getrouwe phchtsbetrachtmg ge durende 27 jaren De Commissie van Toezicht de ïpH by stand van den accountant der 1 O Rutten jte boeken en bescheiden heefi mtge ien Wft deze alle m orde bevonden aftT öm ot goedkeunnflr der balans en esultatenrekening wend bedoten De rekenü süiit n t een verUes van ƒ 10 121 72 dat echter M noofdtaiak ontetïum 13 mt het verlies van 1A29 ƒ 3474 0 en door a schrijvmg op den jjoat dubieuwe deb leuren Het exp eitafi verlieo bedraagt fdtclyk ƒ 3uH 17 De balaofi wijst een totaal aan van ƒ 29 716 10 Deor dea acoounant werden mede wa ar deerende wooirden geint voor de w zd wair op wylen de heer Hetudriksen y n nak heeft verticht yiyn opvolger li eft r eds getoond dit goede voorbee d te volgen De Voorztter bracht den accountant toor diens bemoeiingen den dank der vereemging ovel Hiet aftiiedende bestui rs id de heer D If raaoi rwerd bij enkele eandidaatstelimg herkozen In de vacature van het aftred n l ld die heer W Blom werd met zoo gemaUk lyk vooririen Na een aantal steuinungen kreeg het aftredend iid evenveel stpmmen ais zijn teglencandidaat de heer G Steen land Op ledei wemon 59 stemm n uitgf bracht Als oudste n jaren nam daarop de heer G Steenland aitting Tot leden d fr Commissie van Toezicht werden benoemd de heeren f K A Anker en G Kraan Gzn Op voorstel van het bestuur werd beflloten in 1931 te veilen voor 5 waaronder l Door den na r A Molennar werd voorgesteld om een jaargeld uit U Kee n aan de weduwe van den heer Hendr l sen ïebCfituur adviseerde afwy end on grind van hetgeen door de vereeniging was gedi an Meerdere leden wezen op de coi Quentiefi hiervan ook tegenover het EUidere personeel Met 81 tegen 26 stemmen werd iet voorstel van den heer Molenaar daarop rerworpen Voor eien voorstel van d n neer T Voorwindten tot verimnderinig der toelage van de bestuuniJeden werd geen voldoende instem nutxg aanwezig geacht Pen pojiTig dooi den heer heer J de Ron gedaan om de ver eenigii los te maken van hoogtre orgi n saties had geen succes Ban voorstel om het kantoorpt suneel n provttsie te verleenen van 14 A bov ii eer omzetbedrig van ƒ 400 OOO werd aano hou den Voorts werd besloten het verhv van wit lof aan de eiigen veiling veroiicht nd te stellen Medegedeeld v erd dat voor tipa ecnf statiegeld zal worden betaald terwyl men met verpücht ifi terug te nen en Daar de agenda met geheel kon wolden afgehandeld wegens het vergevorderde uur werd de veigadenng verdaagif t t over 14 dagen Steun aan oiuie werkeloozen r tit onze verschillende korkelyke toHeget en gemeenteleden heeft z eone corrmi aie gevormd die zich ten doel stelt de tot o ifi Ned Hervormde Kerk uehoorende werkeloozen ih deze moadyke dagen zoo veel mogeiyk te hulp te komen De Commissie acht het allcre rit nos dig VQpr onze werkloozen een gelegehhe d te Inlenen waar een de l van d n nngun dajg Van gedwongen ledi gang nutUg en nangenaam kan worden doorgebracht Deze g ele i eniheid is bereids gevonaen nl 1 een lokaal van het 4 lau He It ruis aan de Westhaven Men kan daar rustig en warm aitten hoeken en couranten Ie zen en voor een Jlaar cKiten koffie of thee fiekomen Van Maandag 9 l ebr a s at can men daar terechit en wel des voomddags nn 9 12 uur en des namdddags van 2 6 uur Des avondb met onwiat de commissie v m meenin is dat dan de mannen en zomen thuis Dftl iooren te z n Verdpr zal waar noodig eemg n finan titelen steun worden verleend il eii fhnk bedrag waarmee al va t dr ergste nood kan worden gelenigd v erd reeds toegezegd t Spreekt vanzelf dat de commissie ook een beroep zil doen of de railddadigheiid van de leden onzer gemeente B idragen voor dttt doel zullen gaarne door de commiaaieleden inzonderheid door den pennmiigmeester in ontvangst worden genomen Wy hopen over deze noodige zaak zoo spoedig mogelijk nadere mededcelingen te doen I e werkeloozen die tot onze Ned Hervormde gemeente beSiooren en van bovengenoemde voorrethten wen schen te profiteeren gelieven zoo fpoeiig mogfelyk n am en adies op te geven aan den conciërge van t iBlauwe Krui of aan een dei onunisiaieledeiL De Cinnn issle Ds H AN DIJBEN flleekerssmgel 76 Voorzitte J v d ENDT V Beverninghlaan IS Pfnningn W N VAN ELK Oonjéstraa 16 J G VAN HOFWPGEN Klei veg 91 G VAN NÏBUWPOORT Ridder van Catweg C V d OEVER tioelekade 102 J G DiE WfiGiEÏR Burg Marter Singel 7 W VAN VLIFT Westhaven 34 tot opkeffing van den Tol 00 StolwQkerBlttis Op Vrydag 18 Februan zal na av de N R Ct meldt een vengadenng worden a e houden van bedanghebbenden o een actie tot ophefftoig van den tol der gemeende Gouda aan den HaaatrechtachendyL Dez tol die toegang geeft tot den provircia k weg Gohda Utnecht die korter i daa de in aanleg zynde rykswtjf Rotter dam Bodegraven Uifcreeht vrrrat een hinderpaal TWiet alleen voor het foorgaanci vwkeer maar voot ook voor die inwo ners uit de Knmpener en Lopikerwaaïd die voor marktwi en handel op Jouda lyr Tn het voOrlot g comhé toi opb ffing van ditt erkeersobatakel hebben zitt m 1 de heeren J A A UdlkMK buriremeester van Bergambaeht M Gaytler burgerrees f ter v n BerlcenWouide G4 G üoos burge I meester van Lekkerlterk U A ochieuder Schoonhoven voorzitter van de Kamer van Koophandel van Gouda et onjitreken en J de Groot Becretan van den bund on kaasprodocentfin te Berkfrwo ide Ned Natuurhiat Ver afd Oetida De Aquatiumaectie van de a d Gouda van de Nederlandsche atuurhsstoria he Vereeiuging houdt een vergaierlng on Donderdag 12 l ebruan tua dea nan 8 unr m het gebouw Danael Na behandeling der jaarvers a en en n beatuorsfverkiezBng zal d voorzitter der seoüe de heer G Holnier een met hcht beelden verduidelykte voonUaeht JAouden over Het mnchtefi vai een terranum Belangstellenden zyn in de e oyeenkom rt van harte welkom Onteigening voor den RijKsweg Rotterdam Gouda Bg K B is bepaald tlat tnn behoevevan aanleg van het gedeelte Rotieriam btation Moordrecht van den ntworpenRyksweg Rotteidwn ftpudt tin algemeenen nutte ten nam van het lUi t zullan worden onteigend twintig i erceelen inde gemeenten Hillegerst erg Capelle anden IJsel Nieuwerkerk aaii df n Uset enMoordrecht Persdag St Jodepb Paviljoen Nu het at Joseph Paviljoen ie Coudu ruim een jaar m exploat ttie i beeft het College van Beg0 niben besloten it pers of Dinadag 10 Fehruan A m de gelegen heid te stellen nadei met dere stichting keiiniij te maken Aanrijding Il teiuiavoad onistieeks 6 uur had op k eugestraat hoek Nieuwe Markt een aam jdiiig plaat tusbchen het vierwielig niotoriijtuife L 17242 beötuurd door W V w nepde te Jaareveld eü W vierwi lig nsotoirijtuig H 77237 bestuurd door Th J woueiidi alhiei niet htït gevolg dat het redh tervoorwiel Wiid ontzet en de vooras van de auto van de J werd verb RMi De schadü al oiiderlmg warden gete eldAgeadJi 18 abf 8 uut Gebouw I niel Cursus K B Ö y onder leiding vah Dr C van Elk 26 Febr 8 uur Gebt uw Domél Ouxsua E H B O aJletn voor dantea Apothek a De apotheek an den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 6 Februari benevens den daarop volgenden nacht ge o iend zyn na 8 uUr des avonds dés nachts echter alleen voor recepten üfFdën omtrek bï R CEmWoUDE Burgerl ke Stand QE BOIRBN Leendert z v G e Jong eft J Honkoop Janna Wouihna d v D Spei n N van d r Bia3 Jac b Uannus 7 v T DoeLuod en C @ tvÜ jq Jethamia Jaceba d v M Boer eii H vaiider Vliist In 4Ï6 O L Itool alhier hrd deze weeft een oudlerav ynd iflaats Door éfm heer A Kool hoofd der schoolwerden alle aaaweziifen welkom geheetet en werd door hem ee n Ihleidtng houderover De Tuchf Vorvolgene werd door den heer Burgé meester het woord efQerd be o a wees op het groote belai vah eön ge ede lanien werkmig tuaschen school ep huid Door de leeröngen dèr hoogste klasse derd onder leadteïig van Mevr Koo en op de piano begeleid door Mlej Plcmip eenigè Nederlandsche hederen en andere veisie ten g oore gebracht waarvan voo al Engelen ziang zeer m den smaak voel Twee meisjes zongen daarop samen een lied andere kinderen gaven gediehien ter beste TydeiiB de pauze werden ververschingen rondgediend en bet werk der le rlineen be ZQcht d Nadat gezamienlvik het Wilhelmus was gezongen dankte te heer Dogterom het on derwTjaend personeel voor dez i mooien avoA STOLWIJK Het prov kerkbestuur doend wat ded lïerkeraada la Goisteren beeft te a Gravenhage het H rvprov kerkbestuur van Zuid Holland vergaderd om wegens de moeilykheden tosschenden rechtz kerkeraad der N d H rv Gem te Stolwyk en den vt z predikantder gemeente db B J Kanis te doen wntdes keikeraadb ia w het claeaicaal oestuurvan Gouda geweigerd heeft deze oak te be slechten omdat naar zyn oordeel met tenp redikant met tot ovej eenstemnuag tp kni en was Het claaaicaa bestuur haa mecgedeeld dat al zyn leden zouden aftreden indien het prov kerkbestuur het class Vstzou sonimeeren tot afdoening van dezezaak De vergadiemng van het als kerkeraad fungeerend prov kerkbestuur werd geprepi deerd door ds B J Ktuiis als voorzitter en scnba van den kerkeraad De leden van net prov kejtbfötuur kozen dne ouderl nger en dne diakmiieni allen recbtzinnrg zulks ir tegenstelling met den wenach van s Kanis die een pxw jat niet namen vah ryz canffadaten opge£rteld had Da Kanis zal du nu deze ze amfctsdtn g ft moeten bevestigen Komen er bti wu tegen hun verkiezing dan komen deze op d synodus contract die wyl het prov kerlbestuur voor kèTke aad fungeert dar als cïasais optreedt Bjj hooger bemtp komt de zaak ter synodus plena By de bevestiging van deae ambtsdragers zou een der lef en van het prov berkbeahiur fungeeren als dienstdoend ouderhng Daarvoor s de heer Van der Wülde te Rotfierdam lid ouderlmg van het prov kerkbestuur van Zirid tolli nd aangewcaetk De vergadering besloot de rekening rf verantwootxkng van de diacenie over 1929 1980 aan den nieuwen kerkeraad over te laten en ook het vaststellen van at klesere lyst MOORDRECHT De tooneelgroop van de afde üng Volk onduw s alhier verleende medewerking Mn den houden feestavond vivn it gyiii naaltekvereeniiiging te Ouderkertv ad IJs el Met de opvoenng van een blysptl in drie bedrijveïi oogstte de e groep v el sueeei Aon het ednd oi vin i n de medfispelend bloemeiL Voor de uitvoering van de wt rkep noo dig voor de nieuwe verbinding tus hen Gouwe en Usel worden than over den XJaeldyk weer spoorraals gele voor bet vervoer van materiaal Db jaarbjksche propaganda avoid mix de afd Moordreoht iGouderak van len lte ituurden bond wordt op 13 dezer gehou den in het Posthuna ihier Vertoond za wonden de film Triomf r e ijonc reeraging Kunst en Stryd alhier zal ver der medewerking verleenen RbhUWUK Dooi B en W van Waddinxveen ia aan len hter l M Flux te Gouda vergunnnig i j ie j Ji juuui uuibosteihng vua htt n imenteweik ia iuigee luceven aie volgt 1 van IJoüegiaven 3760 I Hcdiiakerk 3826 1 Üioenescliej 3391 0 Plak 3069 V 1 de Klerk 3243 BontenbaJ 3478 c Macdaniei ƒ 343Ü J Kuüenburg 1 3109 1 J Snut 4U L Verby 3737 Da l LgnK ting waa f 3600 Het waik ia e uud uaii den laagsteii maohnjvei den beei G Ilak In de afd bteyit alliier aireuleeit onder de mgazeteu i een lijst om Uondtctkeningen u ei i uiiclen ttii euide do afd Öteyn te hiengen bij de gemeente Hekendorp Als iiH tiol wordt aangevoerd minder bdasting en goedkoopere waterleiding WAUUlNXVEfcN By het wtlspo en van i aschgoed geraakte mej E m het water van de Pette Haardochter snelde op haar geroep hulp doch by hoar pogong om de moeder te redde ï raakte zy ook te water Oehikkigerw ze hoorden vw rbyiiaéigers op den Kerkweg het angstgeschreeuw der beade Vrouwen wefloé moeder t n uochttir no f jmst op t d vat het qskouda water konden halen By het opLadui van een benyir e locomo tiet in gebrmk bjj den aanleg van den nieuwen spooriija Kantelde de in je Met behulp van takels heetc men locomvbef vveer op lut droge geluald waar na men de bok ook koa hcjiten Door het te ver uitweken vror een pa seerCnde auto in de bocht van de Smepweg aan hét Gucte Dorp verhakte cei van de markt te Gouda komende vrachtauto gela daa met vettie slachtvark na Daar men vne Hg dat de wag n zou om éan probeerde ffin m aller haast de iiw BS tteladen auto net behulp v n een 1 de nabyheid ïtaande beladen vrachtauto op den weg te trekken Het resuHaat wa dat de auto nog in schcevere positno kwam te staan waarna men tot het ontloeen dei krulstaarten zou overgaan Bg het opschuiven van het achterhek rolden de varkens er echter allen tcffcljk uat waaïrdoor 3 dei kolossen m de ondiepe modderslooit terecht kwamen Met zeer veel moeite slaagde men nn de logge doeien met behulp van kettingen en touwen op het droge te halen waarna de reis naar de alachtplaats kon warden oort gezet Programma voor heden Hilveraum 6 1 £ concert 6 60 Actueel alterlei door het NVV 7 05 grairofoor platen 7 10 causenie door W H Vliegen 7 46 gramofoonplaten 800 1100 V l R O avond 1100 12 00 VARA gr mofoonplaten Hulzen 6 00 6 30 cursus handenarbew voor de ouderen 6jSO 6 80 oikcI 6 30 7 00 R uiio dokter 7 0 V 7 30 cursus bn gelsch voor beiginioers 7 30 00 A J Henwiff 3 snoeien van vrue itboomen 8jOOr ÖOO Amh Orkestvereen 9 00 9 3 spreker 9 30 10 20 vervolg Corevrt 10 20 1030 Vaz Daas 10 30 1130 gra mofoonptoten Om SN WKOaTRIJOftN KORFBAL Dooi daj beer J v an Dnel secratai is vim de Rott Korfbal Bond zal op Woens ddg 11 18 25 Febr en 4 Maart een cursus worfden gehoudöi tot het aankweejten van scbejdsrediLers voor het korfboispel Alle Itelangstellenden zijn welkom de toe gang ie viij De curau w i i geiiouden m Het Blauwe Kruis Westhaven te Gouda des avonds 8 u RECHTZAKEN Het Ameterdamsche torenürama De leidekkersflrma M fnlIHet veHdaard De Haagsi e rechtbank h t gisterer I het faülMBemenit uitgesproken van de V I eÉde4ckei bedr f vh firma M en Co te s Grav nbaspe I ot rechter pminuwaris werd benoemd mr Bomn Ijn en tot cura tor mr Sasburg