Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1931

No 17603 Te huur gevraaod Droop vrij huis of bovenhuis tegen 1 April a s Opgave van liggingen huur per maand Brieven onder No 534 bureau Goudsche Courant Markt 31 12 Borgerwoonhnis TE HUUR GEVRAAGD door rijksambtenaar tegen Maiof Juni Brieven onder No 535 bureau Goudsche Courant Markt 31 10 PenintWaïefi voor Reclame MAISON SPAANS NtoumMiHlMwig 320 Rottsraim Tllit 361120 H H Aannemers 1 maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningataat van onkosten voor Uwe inschrijvingen V rkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel iO cent bij 50 stuks T i cent per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON aouDA In den Dmbachen rgkadag i het debat over d buitenlandsche politiek begonnen Tevoren dienden de oppositiepartij n een protest m tegen de wyziging van het gLement van orde waartoe be loteti is en verklaarden dat zy dese w zi mg in strijd met de grondwet beschouwen De nationaal aodaüat Stohr deelde mede dat de natio naalsocaalLsten met meer nati de wtirkaaamheden van dit parlement zullen deelnemen y zullen eerst i an in den ryksdag terugiieeren indien er een byzonder listige aaiffllag op het voïk wordt geUïuin ten einde óéffD af te weren De vernlaring van Stöhr werd door de nationaal fcuciaUstiacht afgevaardügden staande aong ihuord die daarop alle de zaal verlieten President Loebe las later een brief voor welken hü van Stöhr heeft ontvangen naarin deze zjjn posft als vice voorzitter neerlegt Ook zullen de nationaal socitdi itiBchi leden uit het bureau van den rüksdag treden Voor de Ouitachnationalen protesteerde de afgevaarduigde von B reytagh Loringl oven 4Üe eveneens verklaarde dat de glateren genomen besluiten tot wyziging van het reglenwnt van orde in strijd mei de grondw zÜn Hy richtte hevige verwijten aan bpt adrra van de Duitsvhe voikspartb en van de christelyk isoaalen De 0uitach natitmalen zullen zdch aan de w riuaamheden vm iten rytsdar téet mtxmAettt doch aan de beraadslagdn n over de bïftitnlandsche politiek zullen zy niat deelnenKn Dn irop Verlieten ook alle Duitsch natlooalen de zaal Ook Dr W ndthauaen iirotesteerde voor een klejhi deed van de landvolkpartij tegien de wijziging van het reglement van orde on ook hy verliet met eeu klein deel zyner fractie de zaal Voor de communiste doot de afgevaardigde Stöcker zich by het proteat van die vorige aprekera aan idoch voegde er aan toe dat do communis ten in den rijtkada blijven en den strijd zullen voortzeittüa Eerst daarna kwam Dr CurUus aan het woond Deze besprak in de eerste plaats de heraadsla ngwi te Geneve over de Europeeache aamenwerkmg Met betrekking tot de ontwapening verklaarde Dr Gorbius dat Duitschlafid daarop duddelyke juridieche aanflf raiLen heeft DuitBchland verlanigt voor zich denzedfden graad van veiligheid dien andere attaten voor zich eiBchen De toekomst van den Volkenbond loopt gevaar indien de bond het ontwapemngtsvraa 3tuk niet kan oplossen Vervoljfens behandelde Dr Curüiua uitvoerig de beslissing van den Vr4k n ond in het vraagstuk d ir minderheden en de ver houding tot Polen I beecherming der minderheden is een der voomaamflte doeleinden van Dmtachland puitenlland =che politiek De belangrijkste waarborgen in Huiszoekingen bij Nttiwiaal sociallstcn De Nat Social VóllcUschc BeoUicater beticht dait gisterenmiddag een aaital politleagtttten verscheen in J womng van dm oud kapitein lUchter een der leiders der ni onaal socialvten te MUnehcp wa ma een hiuezoeking plasts vond Bovendien werd tegelijkertijd een huiszoeking verricht b Mn d r andere riders den voormaligen majoor Schneideuber die zelf niet aanwexig waa Schrijfbureau en kasten werden verzegeld TV 6 uur kwam de politie terug en onderzocht den mhoud van de kasten ondanks d proteat n van den afgevaardigde Heine ZW£ÜEN De kinuag van Zweden wint dea hoofdpritu vaa een liefdadlgheld lotfry De koning van i weden die lydelyk aan de Kiviera vertoeft heett eea prya lut een Mtwiü i tro üt a H UI een ïiuis aan de Cap d Antlhes te Canws 1 1 bezocht een FranschAusGSLsc h galafee en nam de 25 laatste lootjes Knkete nunuten later wer d n de pryswinnende nummerti afgeroepen Tot zyn niet geringe verbaxiag w hij de winnaar van d i hoofdpr a De koniaag hee£t nog niet bealist vat hij met Let huda zal doen POL£N Demonstratie tegen Polen Uit Moskou wordt gemeld uat g steren te Kiew een groote betooging werd gehouden tegai de door de PooIschiJ Regeering uitgeoefende ter ur tegen de minderheden in het westen van de Oekraïne De Communistische organisaties nam n een scherpe resolutie aan tegen de Poolf che Regeering en verlangden dfit de Sovjetregeetdng zich met de xa k zou bemoedeo Het Poolsche onsalaat werd door politie troepen bewaakt FllANKRUK Oiistric en de Enquêtecommissie zyn weigering om te verschQnen Zooals men weet heeft de bankier Oustric reeds geruimen tyd gel den doen mededeelen diat hij niet voornemens is laboor te geven aan de uitnbudiging ier perlementadre enquètecornmisste naar de finandeele schandalen om voo haar te Schat naar de gevels van de huizen het geluk daarbinnen niet Liefde laat zich niet dooden L G MOBPRLT Uit het Engelsch van 27 Nadruk xerkKtden Maar hoe zou aij aan den amJeren kant zijn invitatie kunnen afslaan terr ijl Rupert die met alle kracht ondersteunde Ze had het gevoel alsof ze in een val Mat Ik vind het erg vriendelijk van u ommij uit te noodigen mee near Londen tegaan acei zij na een lange aaraeling Iaqczaam tegen Drake maar Natuurlijk natuurlijk viel hij haar ivda rede ik kan het me volkomen indcari den Het valt je moeilijk Marchmere te valaten Weet je wat overlegden jullie hei n gmaar eens met elkaar je hoeft ook niet opstaandeu voet te bealieeoi dan ga ik dataardige dorpje van jullie ondertusadianfwifi bekijken Ik ben dol op Bngalsche lo pjes Prudeoce of Eva of boe je haarnoemen wilt moet maar zoo gauw mogdijknaar Londen komen om zich eens flink teaniuseeren en haar uitzet te koopen Endan zullen we binnankort een bruiloft vte iPt l Bkt ala een klok eai bnii ft o H8 je nog nooit hebt me eanAakt Ev deed dien nacht geen oog di t haar wUfl gedadi fo haar angst n laar twijM DONDERDAG 12 FEBR OPENING VAN HET FOTO ATELIER EN KUNSTHANDEL KORTE TIENDEWEG 7 GEDURENDE EENIGE WEKEN GEVEN WIJ MOOIE BRUINE KAARTEN VOOR I O 1 SALON FOTO I l aS Werkelijke prijs f 4 S0 FOTO NIESTADT Vanaf MAANDAG 16 Februari rijdt STADSVERKEER ALLEEN de dienst STATION KRUGERLAAN 3 STATION KORTE AKKEREN it vanaf dien datum v pvall n De ondernemer T P van Loon Centraal Garage Telefoon 2986 Nieuwe Markt 27 etandaanslana ontaiert hrt knipale gexiclit Kwfclxkriekenda deni werkt afstootend Beid Hhacnlirf Kabtöken worden grondif TwUoIpen dikwijls reed door eenmai poetMn met de heerlijk Terfriaachend imakende Chlorodont Undpasta De Unden krijgen du eeo prachtifw iToowlwii ook op lijde in het bijionder wannfei men te g lijkerttjd dw daarrooi expree geconitneerden Chlorodont tandenborstel die ieU t jïonder8 n Jjebrolkt Rottende pijsreeten in de tnascbenrnimten der tanden als oorMak voor onaangenwpen renk nit den mond worden daarmede grondig yerwijderd Probeert U bet eerat met aeo tube TftB 36 cent giooU tube 60 cenL Chlorodont taniienboratel voor dnmes 76 ocBt lachte bonttli Toor heeren 75 cent banle bor t ls Allpen echt U blaow groene re kinf m t t opschnft Cblorodont Oveial verknjgbac MERKEN Petitos 5 cent Bouquets 8 cent Reinas 10 cent Elegontes 10 cent Regalia Hobaneros 12 cent Coronas 12 cent ROODE KRUIS SIGAREN Wij hebben t voorrecht mede te kunnen deeien dat wij met toestemming van het NEDElJL ROODE KRUIS een serie uitstekende sigaren in den handel hebben gebracht onder het Embleem en Etiket van voornoemd instituut Bovenstaand de verschillende modellen welke bij alle vooraanstaande winkeliers verkrijgbaar zijn ALVANA CY Plein 8 Q DEN HAAG Tel 14203 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pl m f B7 000 000 I e bank alelt beêchikbaar A pCt Pandbrieven a 101 pCt in êlukken van f 1000 f 500 en f 100 De Di recti e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Gesch Hircn 9Sh blfTêinde waarde in GERO ZILVER EN GEROTIN naar ontwerpen van bekende kunstenaars en Jn klassieke Holiandsche modellen Keuze voor eïke beurs Verkrijgbaar in de vooraanstaande zaken Raadpleeg het geïtiustreefde geschenkenboekje uG Gerol Bloedarmoede Zenuwzwakte Daar ia een lyden daar men niet gering over denken moet een lyden dal alle dagen terugkeert arm bloed is een arm leven een lüdend leven somber bedroefd verdrietig gestemd z n en zich voor alleb te zwak gevoelen De hulsgenooten lüden mede En de toekom st is dreigend Algemeen zwakte zennwzwakte neurasthenie chronische hoofdpijn maagPXJp algemeene depressie dat alles komt voort uit armbloedlgheld Het beate zuiver plantaardig middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte is de SANQUINOSB SANGUINOSE verrekt het bloed SANGUINOSE versterkt de zenuwen SANGUINOSE voorkomt anaenue en neurasthenie SANGUINOSE helpt snel en afdoende SANGUINOSE hielp honderden die den moed reeds hadden opgegeven SANGUINOSE is het middel VOOR UI Prüs per flesch f 2 6 fl ƒ 11 ƒ 12 fl f 21 Bij Apothekers en Drogisten verkr gbaat VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Ferinltain f II wopnnpeaclars voptnoll verdriJTCD zeker en snel spoel made en maagwormen xoowel bij volwassenen als bij kinderen Wormpoeders f 0 58 per doos Wormolie f 0 85 per flacon Verkrijgb bij Apoth en Drogist of na ontv van het bedr door firma JaeobaMaria WorMlboer Postgiro 17039 Oude Pekela VEREENIGING VOOR EACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtiagenbliden en Tarieven en Voorwaarden op schrifteiijke aanvraag verkriifbaar bq den Afdeelinfi Secrelaria den heerM A A J Rijkaen Kleiweg 34 Gouda 20 36 SB Jaargang Woanadag II Februari 1831 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena ADVEBTBNTIKPEUSi Hit Oouda w oaitrakin i ékmnmét tot dn beMrgkrtat 1 6 regeli ƒ 1 Un nfü meer BJ6 Vaa battan Qovda a den beiorfkitaff 1 6 regels ƒ 1J 6 elke rcg meer ƒ 0 0 AdTertentUn tn bet Zaterdagnnmmer flO byilag op dm pry ii rf gi iii rt nrifw 4a haUt Tan den pi i IMOfiZONDEN MEDSDKBLlNGENi 1 4 i g la SJS elke Mg l meer IkM Op de Toorpagiae 60 hoogn GowoBe adTertentUIn a ingeaaiidn madadeeUngen t4 coi faet tot laar gtxedorewdaa prQs Qroota tettMV en randen worden berekend naar nlaatamimf AdvertentÜB konnan wordaa ingeiendu door tinarhenfcomat Taa aoUede BoeldMiö laren AdverteutiebiuMiu ea onaa agenWn en moeten daao róór de plaataing aaa hak Bureau lyn ingeJunam teneinde van ovoMKim Taraakard t sKd Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AfiONNËUENTSPBUS per kwartaal f2£6 per week 17 cedt met ZondaciUad per kwartwU ƒ 2 per week 22 cent overal waar de besor nc per kwper geichiedt Franco per post per kwartaal S 16 met ZondagsUwl 8 8Q Abonnementen worden da eUika aangenomen aan ona Boreau MABKT Si GOUDA Ui onxe agenten en loopera den boekhandel en de peetkantoivn Onte bureaux zyn dagelyka geopend van g e uur Admimatratie en Redactie feief Interc 2745 Postrekening 48400 boden I e financieele operatie met grooten ijvei door de recbtnche partyen tegengewerkt komt o rigens niet tens neer op steun van de zijde der Fi anach regeering doch beteekent slechts en particuliere actie die door het Fraitfche gouvernement wordt goedfftïkeurd Tevens diend te worden op fcmerkt dat het geen bu3temq oiig hooge sommen zyn die Duitschland ontvangt t totale bedrag dat Duitschland verkrjggt ia slechts 135 millioen mark van Franache z de wordt hiervan 35 millioen Verschaft Voor de Frunsche banken is d transactie bovendien geen onvoordeelig zaakje in Frankryk zelf kooinen zij l t f d nauweljjk s hooger dan tegen tw procent plaatsen terwijl zij van Dultsciland eer aanmerktlyk hoogere rente onvrangen Democratische Doitirh bladen als de VoBsische Zeitunig enï verheti en zich er inmilddels over dat dif Fransenen ditmaal door het verschaffen van particulier kapitaal deelnemen aan de internuUonale fl nancieele steunverleaiiiig ten behoeva v in het Duitiidie rijk Iedereen die de 7 iken objectief beschouwt kan dan tok zonder overdrijving zeggen dat het bovenvastgestelde feit ais een vooruitgang kan worden aangemerkt die hoopgevende perspectie ven opent Er kan toch uit worden a geleid dat Frankryk tenalotte tot het mruht is gekomen dat het met alleen zijn plicht maAr tevens in zjjn eigen belang ia DuitAchtand by te sprkigei au lut ia emsiigen economlBcb b nood wrkewfvn op dew ijzft te verhoeden dat een ineenstorting plaats vindt die voor geheel Europa de noodlottigsbe gevolgen zou kunnen hebben In d zen geeat wordt de Fransche deelnenjing dan ook door verreweg de meeste Fransche kranten uitgelegd Frankryk is te eerder bereid het Duitsche volk te huilp te komen zoo mf rkt bijvoorbeeld de Voloné op omdat men den indruk krijgt dat Duituchland door mannen wordt geregeerd met wie men op een loyale wijze kan onderhandelen en op wier oprechtheid men staat kan maken Deze hulp ffoet tweeledig zün materieel door Duitschland de middelen ler beschikking te stellen waaraan het behoefte heeft om met u op welelanren de werkloosneid meester te wonden en de economische crisis te overwinnen en psycholo iscb door aan het Duitsche volk duidelijk te maken dat wanneer het e rlyk bijdraagt tot de pacificatie en consolidatie vun Europa Frankrijk bereid is zijn natio iele tósthen en aanspraken objediaf m zonder voongenomenheid te onderzoekeii In nagenoeg denzelfden trant If teii zirh niet alleen alle links zich oriënteerende bladen uit maar tevens de gemacigide organen Men slaat de pinnk dan lok stellig ni t 1 te ver mis wanneer men dezen ommekeer in de stemming beschouwt ala één van de eerste gevolgen der hdnren TEL 2745 Pr0t st n in d n Rijksdag I LET SVP OP ONS NIEUWE TELEFOONNUMMER N V GOUDSCHE COURANT TEL 2745 Vooi l r C rtius aan het woord kwam De verhoutUnic Duitschland Frankrijk la dach polit4eke consolidatie van Duitschland die op ha3r beurt het if vlot isel U van de successen dóe rljkekanae ier Brüning de laatate t dui beef weten te behaten ondanka de roerigheid van de oitentr rechtscho en uiterat nksche elementen iti z n land BUITËNLANPaCH NIEUWS DUITSCHLAND Duitachlanda Hetrkger van werklooreu Niets verderfelijker dan en ongezond optimism De vakvereensmgskring van Duitache arbeiders kanboorbediie nden en betmbteu heeft heden zyn twaalfde rijkscomtiiislfr ergadering gehouden waar o m h t woord m gevoerd door den president van hftt ryksinstituut voor arbeddabemiddeüog en w BFklooMBv en karing tr Qymp Deze verklaarde dat van de thms bijna 5 millioen werklooz n on g veer 6b pet uitkeenng ontvangt van de werKlon enverzekering en de criaisvoorzorg Spreker Mrijst et op dac de invoeting van het negende Leerjaar het volgend jaar ongevcvr 260 000 arbeidskrachten van de arbeidsmarkt zal houden en het rijksinstituut van de uatgaven van ongeveer 22 nu lioen R M aan tutkeerui sgelden zal ontlasten De kosten welke de nieuwe schooh et met zich zal brengen zullen evenwel belangryk hooger zyn De kwestie van oen arbeidsdienistpdicbt jis geheel utopssch ï e vrywillige arbeidiBdienat Jo in beginsel niet volstrekt omnogelijk maar de practische uitvoering hiervan zal vele moeilijkheden ontmoeten Het ryksinetituut hoopt het v ilgend jaar met de toegestane middelen rond te komen Het aa ital er3oiien dat aan die verzekering bijdraagt neomt voortdurend af De kwestie of de uitkeelingsgelden ndei productiever zouden kunnen worden aangewend ia maar niet xoo eenvoudig poatief te beantwoorden Er ie voor het werklooRen raagstuk evenwel niets verderfeiij kei dan een onj zond optimisme Slechts met em f zond economische en finaïfcie le poK iek en een geheele eonaolideering der politaek zal aldus € dndigde spr een verbetering op de arbeidsmarkt te bereiken zijn dit opzicht bestaan voor Diiit ictiland en de I nmnderhedeii in de mogelijkheid dut op de Mei erjïadering van den Voltoinbond de rapporten van de Poolsche redering over de uitvoering van de door den Volkenbond geiwenschje maatregelen onderzocht kunnen worden Over da verhouding van Duitschland tot den Volkenbond verklwirdv Dr Curtaus dat kritiek op den VoU nbond niet gelijk staat met de noodzakelykheid om Diatechland lidmaatschap van den bond en daarmede den strijd te Geneve op te geven De Duitsche belangen kunnen bunnen den VoUdenbond beter behartigd worden dan daar buiten l ii regeeroiR staat niert op het irtandpunt dut Duit chland onder alle omstandigheden in den Volkentbond moet bleven onverschillig hoe de besliasiagên van ilen Volkenbond uitvallen Ook over het vraagstuk van de schuld aan den oorlog sprak Dr Curüus waarbij hij er op weea dat alle Dintsche regeeringen ateediB ten scherpste hebben geprotesteerd tegen het eenzijdige dictaat van VeraaitileB In zyn atryd voor de waarheid zijn eer en de vrijheid heeft Duitschland ook den weg betreden om de wereld in te lichten en op desen weg zijn be anifrijke vorderingen gemaakt e dag h root ver meer v erwüdenl dat een vergadering van redrters van g leavd n eindt mk eeu uitspraak overeenkomstig de waarheid en de rechtvaardfig heid zuilen doen De rijksregieering heeft toen zy aan ht t tx nd kwam als doel van de buitenlandache pohtiek het erkrygen van de nationale vryiheid € 01 van gelyke rechten voor Duitschland genoemd onder verwerping van iedere avontuurlijke politiek Op dezen weg zal de ryksregeerin f een voortdurend toenemenden steun vinden Na Dr Curtdus kwamen de sprekers van drie partyen van de sociaal democraten het oentrum en de Duitache vciksparty aan het woord Deze betuigiden allen hun instemming met de politiek van Dr Cirrtius liet merkwaardige van de internationale credietactie ten gunste van Duitwhland is dat oojt Franfiche banken daaraan deelne men De Franache nationalisten hebben Wel een luiden keel opgezet maar zij hebben met kunnen verhinderen dat de Fransche regeerbifT als geheel zlclf achter Flandin den minister van financiën heeft geplaatet zoodat Franklin Bouillon en de Kamerleden die diezelfde opvet Jngen huldigen al3 laatstgenoemde niet in hun opzet zyn geslaagd Trouwens de nationaUiStisUie P ransche pers beginit al aardig bij te draaien en be ruat er nu al grootendeels in dat ook van Pransche zijde Duitschland hulp wordt ge Drake klopte haar hartelijk op den schouder Juffrouw Davidson u behoeft niet tegenmij te spreken alsof ik u cipier wae Gaatu maar direct boor aU u zoo Oigeruatbent Als u lust heeft komt u vanmiddagn oar er Ik snak er gewoen naar om nvan mijn nichtje te vertellen En ik verlang emeiar om allee van haar te hooren Ze deed haar uiterste best om belangstelling en sympathie ii haar toon te leggen Ik had half en half gedaeht dat u haar mee zou brengen Dat was ik ook van plan Maar eigenlijk verw HMJert het mij nirt dat zij niet bijzonder gnf op mijn mvitatie inging Alles 18 eagenlijU anders uitgevallen dan Ik gedacht bsd want Prudence is van plan tiaar heele l en in dat aardige dorpje W blijVSeft Z gaat namelijk bmnenkort trouwen Maardaar sta ik me te prupi over mijn eigenzaken terwijl u popelt om weg te komen U gast cmmwldellijk nafir het ziekrahuis en vraagt hoe het met dien jongen maaIS begrepen In 4 en oogwenk was zij het hotel uit en een half uur later stond ze voor de groots poort vwi het 8t Hnbertus ziekenhuis Meneer Denis HwdcastleP vroeg depqrtieir die haar opendeed Juist v kont dooirioopeo ofadiooo liet geen beooeknnris j Geen bezoekuur En kan ik toch doorlocfpen vroeg Olive verwonderd De toestand van den patient is heelernstig legde de portier haar uit Zijnfamilieleden en vrienden hebben voort4hirend toegang Wordt Tarr ltd zy werktuJgelijk had opengemaakt Het wea aiiBof de letters ha oogen met een mysterieuze kracht tot zich trokken Toby zei zij haidt Toby Er kunnen toch geen twee Penis Hardcastle zijn Maar Toby Ze duwde haar ato 4 aohtaruit ze etoad Ifjigzaam op en met angstige oogen staarde ZIJ naar het atuk papier dat ze m de hand hield Het kan nnM eUjk Toby ïajn zei se haXflmd En nauwelijks had ze deze woor den geuit of meneer Drake stond naast haar Goeden morgen juffroow Davidson begroette hij haar joviaal En plotseling be merkend hoe versdhrikt zij er uit zag vroeghi op zijn vriendelijken toon Ia er ieta Ik begrijp er niete van antwooKfcie zij terwijl zij hem den brief Wui zien Kentu Toby ik bedoel rfi Denis Hardcastle En ia het waaj wat er in duen brief staat pDrake nam éen brief van haar aan en keek hem vlucditig door Dat spijt mij riep hij uit Of ikDebis Hardcaetle ken Het aou onjuiel zijnom te zeggen dat ik hem ken kant ik hebhem maar één keer ontmoet Ik zoek iemandeen jongeman om als ik terug ga mee tenemen naar AuatraliJ en een of andere kennis had hem mij aanbevolen Hij voelde erveel voor om mee te gaan en ik heb bijaonder goede referenties over hem regenHij is zeker een vriend van je niét OHve kleurde hevig Ja antwoordde zij met onzekere slem A zou hst heel naar vindsn ala hij liak Tk kan het mij levendig voorstellen datu het met prettig vindt dat een vriend vanu ziek iB gaf meneer Drake tofe en naardoi inhoud van den brief te oordeelen vree ik mderdaad dat uw vriend ernstig ziek is Ja dait blijkt duidelijk genoeg hetmoatwel heel eiig met liem jn enikte sdj plotselmg terwijl zij weer voor haar bureaugmg zïttöD en haar geaicht een oogenblik inde hfflide verborg Kom kom troostte meneer Drake je moet niet zoo gauw den moed ojievenHij m nog jong en maakt een sterken Jndn Kom juffrouw Davidson tk zou hetmaar niet zoo zwaar c memen Niet zwaar openemen herhaalde Olïve bit r terwijl zij haar betraande oogen naarhem opsloeg Ik heb hem kebjk behandel beel lecUjk En nu is hij miascliien BtePvende en ik Kom kom daar ie immer geen sprakevan en weer keek hij den brief in Deftdirijver schijnt een vriend van Hardcastlete zijn Ik had hem gevraagd mij een dezerdagen nog eena te komMi opzoeken maarnaar zijn vriend whriift ia hij te adc omte komen Waarschijnlijk is hij plotaejing ongesteld geworden hij is in een ziekenhniB opgenomen Menepr Drake dïivo sprong ik weet dat ik een grooite gunst vraag en miss hien vindt u het wel erg brotaaJ van me Maar zou ik vandaag wat vroeger mogen ophouden Mag is zoo vroeg mogel k weg Ik moet najtr het aefcenhnk om fasm on te osksn FEUILLETON heteiii hdar geen rust Zou zij Rupert de waarheid bekennen of niet dat wae de allea oï tófhföTBohende vraag want na Londen yuan zonder dit gedaan te hebben beteekende met noodlottige zekerheid dat hij de waarheid van andere zijde zou hoeren Haar bekentenis zou ongetwijfeld het einde van haar geluk zijn Rupei a afeohuw van beAtog de haat die hij tegm Violet had opgevat omdat zjj hem bedrogen had wezen er ni£t op dat zij op genade van zijn kant tö h 9 en had En ze hield zooVeeJ van hem dat alleen de mogelijkheid óm heni te verliezen haar met een bijna waanzinnige vreee vervulde En toch besefte ze ten voUe dat weldra het oogenblik komeai zou dat de waarheid aan het licht moest komen uit haar mond of door dien van anderen Wild woelend in haar bed wacttte ze slapeloos het aanbreken van den dag ai HOOFDSTUK XVII De Toetssteen Systematisch werkte Olive zich heen door den stapel correspondentie die meneer Drake ook hen dag ontvangen had Nauwkeurig beantwoordde zij lederen brief dacht nu en dan aan haar sympathieken patroon en het nichtje die hij den vorigen dag waa gaan opzoefcen Hij was dien morgoi nog eit in de zitkamer verschauen en Olive verlangde er naar om Iets te hooiFeai van het lendtaat van zijn tocht Pktoelii viel haax oog op en bri f dim 1