Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1931

7 i t rn Mi mm i mat mvimaKim STADSNIEUWS zoowel als die voor heeran faven veel goeds te zien Toen het eervte gedeelte van het programma was afgewerkt werd de directeur de heer Bom door dteo aecr fiJcié der vereenigiiig de lieer Soea t toegesproken Door dezen werd er o m op geweien hoe de heer Bom zijn beste krachten aan de vereeniging wijde en er ook door zijn studie van getuigt veel voor de vereeniging oter te bobben Den heer Bom werd een fraaie koperen yaaa met bloemen geoffreerd Ook mevrouw Bom kreeg bloemen als blijk van waardeering voor de opoffering welke zij zidi getroost en vei bond met den tijd welke haar man aan de vereeniging geeft Namens luet bestuur werd den heer Van Soeet een bloem stuk aanigeboden als blijk van waardeeiing Naar door den heer Van Soest o a was meegedeeld telt de v ereeniging thans 70 leden het vorige jaar is er een afdeeJing juniores o gerioht De avond werd opgelusterd door musiek rvaai Van Berkel e Ensemble dat voor ditmaal onder Isiding stond van den iieer W Griinder Verdienstelijke muziek lïe avond werd besloten met een bal onder leiding van den heer Vain Tijn Een botsing Door A B is by de politie aangifte gedaan dat hü met aün auto op den hoek Vlamingstraatt Raam is aangereden door Artikel 16 Door het orgaan worden wekelyks uitbe talingsataten opgemaakt welk met de benoodigde gelden aan het bestuur der be trokken vakvereenigingen wordtn ter hand ggglxAd ter uitkeering van den steun aan de betrokkenen Na de uitkeering van den steun worden de staten door het bestuur der vakvereenigingeh weder by het orgaun im ple verd voorzien van de haWdteekoningen der ondersteunden ten bewijze dat de steun aan de betrokkenen is uitgekeerd Ai ikel 17 De steun zal worden ingehouden indien a de werklooïe Me voor steun in aanmerking komt opzettelijk verkeerde inlichtingen verstrekt b dB ondersteunde opzettelijk een ofonvoUed4ge opgave verstrekt van zijn inkomen en van dat van de overige leder vanhet ge n of hij nalaat an vrranderde omatandigheden die op den steun van invloedkunnen zijn ty üg aan het oryaan medeóeeling te doen c dewerklooze nalaat er voor te zorgen dat hij ais werkzoekende hij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs oi den plaataelyken correspondent voor de arbeidsbemiddeling is ingcfichreven en ingeschrevenblijft d de werklooze weigert werk te aanvaarden waarvoor hij lichamelijk geschiktkan worden geacht e de werklooze weigert te allen tijdede n daarboe gemachtigde n persoon personen in zyne woning te ontvanger of zich lüet onderwerpt a an de vastgestelde maatregelen van controle B Voor de reglementair nog nietrechthebbenden dubbeluitgetrokkenen enon georganiseerden Artikel 18 Voor de hierbo genoemdj groepen geldt het voïgende tarief van st iunverleeninig I e steun bedraagt ten hoogst a voor gehuwden en ongeïiuwde koetwinnefs ƒ 11 0 per week benivens ƒ 1 50 per wwek per gezinslid hovende twee personen b voor kostgang rs ƒ 8 er weel Oe sub a vermelde noim wordt virhfo met 2 3 van de huishuur boven ƒ 3 per week tot een maximum van ƒ 3 per week Artakel U De steun aan gehuwde en ongehuwde kostwinners mag ndet meer bedragen dar 65 9i voor gezinnen van 6 en meer personen en van ÖO voor gezinnen van minder dan 6 perwnen aan kostganger niet meer dan 50 van Het loon dat zy bjj 48uri gen arbeidsweek in het bedryf waartoe zy i ehooren zoutten kunnen vertüenen Artikel aQ Aan deze groepen kan op grond van deze regeling steun worden v rlp nd gedurende ten hoogste Ie Dubbeluitgetrokkenen a 16 weken aaa kostgangeis h eu wefkesL aan pehuw n i on huwde kostwihuiers ae Reglementair nog niet rechthebbenden en ongeorganiseerden a 26 weken aan kostgangers b 36 weken aan gehuwden en ongehuwde kostwinners De overige bepalingen der steunregeling voor uitgetrokkenen zijn voor ïoover mogelyk ook op dew personen van toepasHimg De regeling is vast festeld door B en W van Gouda den 10 Februari 19 U en goedgekeurd door den Minister var BinnenUndache Zaken den 4en Februari 1931 Afd W S no 410 GOUDA 12 Febr 1931 De eierenmarkt in het Kazemegebouw B en W deelen den Raad mede dat zij ler verdeie uitvoering van de reroganisatieplannera van het MarktWaaen aan Gemeentewerken opdracht Isebben gegeven tot het vernelilen van weikzaaiiJieden in het voormalig kazemegebouw teneinde het lokaal voor de eierenmarkt beetemd iü orde te brengen De koeten daarvan bedragen volgens begrooting f 521 welk bedrag B en W vertrouwen dat de Bftad uit den kapitaaldienst z al voteCTen Overname van stopen aan de Raam Ter bevordering van een behoorlijken toestand aan de Korte Raam stellen B m W den Raad voor over te gaan tot overname van den giond aan die straat tegeo betaling axi 10 cent poi pciceol of peroeelengedeelite waai bij alle kosten op koop en overdraobt vallende komen voor rekening der Geaneente Betonnen grafkelders op de Algememe Begraafpla its Daar dts op de Algemeena Begraafplaarte aanwezige drie gemetselde grafkolders blijkens niodedeeling v n den directeur dier Begraafplaate lek zijn en niet te repareeren hebben B en W aan den Directeur van Gemeentewerken J f en met 2 paarden bespannen vrachtwageni gedfagen Nu dofe Directeur tot dezelfde ftJ TA i t conclusie is gekomen heeft hij aan B en W d V wohfiïide alhier met het gevolg dat die voorruit van de auto werd vernield De politie stelt een onderzoek in De jeugdherberg d Uaneb ilk llé lieiT en mevrouw Week hebben hun fuiuftiio als vader en moeder van de jeugdherberg Do Hanebalk neergelegd Benoeming Mej J F Uennink heoft wegene huwelijk met ingang van 15 April a s op verzoek eervol ontslag gekregen als onderwijzeres aan de Groen viui Prinstarersdiool alhier in haar plaats is benoemd mej E de Vrirtw onderwijzeres aan de Ohr sohool te Bergambacht Een jubileum Op 1 April ajï zal het 25 jaar geleden zijn dat lo lieer C J van dö Putte werd benoemd tot onderwijzer aan de Groen Van l rmatcrers chool aliiier De bisschop van Haarlem komt naar Goudit Üc bisschop van Haarlem mgr J D J Aengeaient zal in de weekA ao 22 Maart in stad on dekenaat Gouda het H Vormsol ko ii cn toedienen De eisch van den heer de Beun afgewezen Ue kantonrediter heeft uitspraak gedaan m het ioor don heer 1 W de Beun tegen lie gemeente gavoerd prooes Bij jiat uiitbaggeren van den Fluweelen singel üi de inaad Juli 1929 vlogen door het op den kant Wierpen van de modaot eonige siia t en tegen den voorgevel van het liuis van deji heer Oe Beun De heer De Beun eischte van de gemeente f 90 37 schadevergoodiJig w ena besdiadi ging van den voorgev van zijn woning Deskundigen luabben evenwel geea schade kunnen vaststellen op hun advies wees de Kantonrechter den emch af Voor heitstjiooo maken van den gevel werd f Ifi toegewe n T Een brandje In de touwfabriek van den heer B aatt hi de Varkensmarlet ontstond gisterochtend een begin van brand De eigenaar kou zelf met een minimax apparaat het vuur blusschen De seliade ie ni groot Bekneld geraakt Gistermiddag te 4 uur geraakte de Ifrjari ge Valk op de Jan Katt brug bekneld tusflolien een auto van de firma Jonker en een handwegen De jongen werd op eigen verzoek per E H B O nftar het v Itersonzie kenhuis gebraehit waar bleek dait hij een beenbreuk bekooiMi had Kantongerecht Gouda Veroordeeld werden Wegens schoolverzuim A J v d B te Waddinxveen 16 sul 3 d h J v d S te Zweniuüeen f 5 subs ld h G V te Waddiaxwen f 5 subs 1 d h J O te Gouderak 5 subs 1 d b J V te Zwamuierdom 2 l h A v d F te Waddinxveen f 2 subs 1 d h Wegene op de straat voetballen te Gouderak J A O te Gouderak berisping Wegene mef een auto c een verboden weg rijden J v V te Gouda f 6 üubs 2 d h J V d D te Reeuwijk f 5 subs 2 d h Wegens te Gouda een rijwiel onbejicerd laten staan J F R te Gouda f 3 aubs 1 d h Wegens rijwiel rijden xonder reflector C J H te Gouda f 3 aubs ld h J W K te Gouda f 3 subs l d h Wegens met een rijwiel aonder licht rijden W S te WaddJnxveen f 3 subs 1 d h A B te Boskoop f l sube 1 d h Wegens mot auto Bonder licht rijden H H te WaddSnxveen f 3 suba 1 d h Wegens openbare dronkenschap C G te Gom f 5 subs 2 d h A V te Wadldinxveöi f 5 Bube 2 d h Wegens auto rijden zonder rijbewijs J P O M te Loosduinen f 5 subs 2 d h W ens overtreding van de Jachtwet A C te Moercapelle f 40 eubs 10 d h Burgerlilke Stand GEBOREN 6 Febr Hermanns z V H den Haag en D F de Vroom PrertiMiaplem 7 Febr Corrle d v M Botfi en A P Haadijaer R van Catsw a44B Abraham Laurens z v A Prevo en 8 Hoogteijling Kanaabitra 4 Pieter 7 v H J BwAking en M C de Bruin Turim 69 Febr Hubertus z r R den Haagen C de Wit GETROUWD 11 F r J J A Smits en A M Steenbergen OVERLEDEN Starre wed D Geerlof 65 j 9 Febr Daatje Johanna Quast 43 j oorgesteld deze drie gemetselde keld te doen vervangen dwr vijf lietoiuien grafkelders waarvan de kosten met inbegrip van 15 pet i edri tskoïten voor Gemeentewerken op f 943 zijn begroot B on W kunnen ziiijh met dat advies vereenigen en ateUen den Raad voor dienover enkom tig te besiliuteai Hlri iMinoodÜgde bedrag kan mt den kapitaaldienst 1951 worden gevonden Publicaties van den Nieuw MaltlHisiaaiischen Bond ap df Gemeentelijke aanplaklwrden Naar aanleiduig van een op de Gemeentelijke aanplakboiden versclieneu publicatie van een door den N Malthusiaan dhen Bond hier ter stede tp houden vergadering heeft het bestuur der Staatkundig Gerefor heerde Partij a£d Gouda zich tot den Raad gewend niet liiit verzoek maatregel etn te treffen dat deze h i God on tee rende en aedekwetewide hiljcttten niet nieei op de openbare nrtniplakplaatsen zouden vorscïiijnen B en W in wiens handen dit adres d d 8 Dec door den Hand werd gesteld en daarop van advice to dienen deelen Üians aan den Hand merie dat naar het govoeltfli der iieerdei heid van het college dat de inhoud van de gewraakte biljetten niet in etrijd is met de ffoede zeden De voor het aanplakken op de openbare aanplaki laat9en geldontle bepalingen achten B en W voldoemde oiu ingeval van exoesaen met sucpes daartegen te kunnen optreden m Verhuur van grond voor volkstuintjes De Goudsche VolkstuinVereeniging die van de gemeente vorig jaar een terrein aan den Graajr Florisweg had g uurd voor volkstuintjes bet taat niet meer zo is gediquideoi d eii de liquidatie oommisfliie heeft de gemeente de huur opgezegd B en W zullen aieh bij deze simpele opzegging neerlegen vooral nu een nieuwe vereeniging genanmd Genoegen na Arbeki is opgericht die heeft aangevraagd een gedeelte grond ter grootte van ca 90üo M2 te mogen huren R en W stellen voor aan dit verzoek te voldoen onder voorwaarde dat de huur en verhuur wordt aanK aan uiterlijk tot 1 November 1131 on ingaande op ec n nader te bepalen tijdstip De huuiprijs bedraagt 3 cent P W2 B en W houden de bevoegdheid aan zich de huur tusschentijda ten iUlen tijde te kunnen opzagen Mij tot Nut van t Algemeen Chineesche avond Het depaitement Gwida van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen organiseert ip Woensdag 18 Februari a a des avwids kwart over acht een Chineesche avond te gm en doof Gerard Pilger te Amsterdam Voor de pauze vermeldt het programma een korte geschiedkundige inleiding an wetenswaardigheden ov er de beroemde Chineesche muur voorts voomftaiAatie gebruiken en gewoonten Na de pauze zal OhineeecJuft poëzie en muziek behandeld wordenden een Chineesche 4nacter worden voorgedragen VirtM et Celeritas De dames en heeren rymnastiek en athletiiekvereeniging Vires et Celeritas directieur de heer Ph Joh Bom gaf gisteravond in Kunstmin een uitvoering voor een vrij talrijk publiek Het programma lievatte een voorwoord van den heer Bom waarin er op wordt gewezen dïit het een verheugend feit genoemd mag worden dat i i de laatste jaren als tegenwicht van hef moderne gehaard leven de lichaamsoefeningen meer en meer de plaats gaan innemen die haar toekomt Verder vestigt de heer Bom de aandacht op hrfj stelsel Bode inzake rythmisohe gymnastic welk stelsel door den heer Bom lij de verschillende oefenimgen zijner verettfriging in toepa8 ing gebracht wordt de g uitdrukkingsgymnastiek ia een directe toepasing van de gron toe eningen van dr Rode Met veel geno g i hebben we de prestaties van de leden van Viiea et Celeritas gezien en ongetwijfeld zal door zeer velen onze meening gedeeld worden dat genoemde vereeniging onder leiding van haar energieken directeur ernstig en met auccee gestreefdwordt naar een ontwikkeling v n het licihaam en de spieren ook in den ïin als De iiub a vermetde norm wof Jt vcrhoofl i met 2 3 van de huishuur loven ƒ 3 per week tot een maximum van ƒ 3 per week Artikel 7 Van de inkomsten zoowel n den uitgetrbkkene zelf als van de leden van diens gtzin wordt i mindering gebracht op zijn steun vastgesteld volgens deze regeBng Deae innvnd idngbrenging van 2 3 heeft echter niet plaats voor de bedragen van werkgeverszijde uitgekeerd tot verhooging van den isteun echter slechts tot een maximtnn van 15 van het steunbtdrag Artikel 8 De steun aan gehuwden en ongehuwid kostwinners mag nimmer meer bedragen dan 70 r voor geiinnen van en meer personen en van 65 voor i innen van minder dan 6 perjionen en aan kostgangt ra niet meer dan 56 Vc van het loon dat zij by 46 urige arbeidsweek in net bedr jr wiiartoe zy behooren zouden kunnen Verdliienen Artakel 8 Slechta één lid van het gezin knn voor ateim overeenkomstig deze regeling in aanmerking kMnen AxtUoBl VÜi Gei nitkeerilig wordt vvntiwkt aan B dóegenen die den ieeftiijd van 60 jaar overschreden hebben b diegenen die een jaar of langer uiteen werklooBeiukas en of voigene dezeateujiregellnig uitkeering hebbe genotenzonder in dien tyd ten mimrte een maandin het vrye bedrijf te hebben gewerkt c dtuegenen die moeten worden geacht niet meer aan het werk te zullen komenin den bedryfstak waarin zy geregeld geVk erkt hebben d vrouwen Voorts wordt in het algemeeit gewi uitkeering verstrekt aan diegenen die n den Isten Jamiari 1931 zyn ehuwd In bijzondere gevallen echter kan na verkregen goedkeuitlng van den Miniater van Binricnlandsche Zukcn en Landbouw aan deze personen uitkeering worden verütrekt Artikel 11 Aan de uïlgetrokkenen kan op grond van deze regeling steun worden verleend gedurende ten hoogwte a li8 weken aan koftganger i b 24 weken aan gehuwden en onigehuwde kostwinners Heeft een uitgetrokkene gedurende Ii i te z nen opzichte bepaalde aantal weken gteun genoten dan beh jort hij tot ie dubijel uitgetrokkenen Artikel r De stenubedragen worden voor eiken persoon in het byzonder vastgesteld door het orgaan Zjj worden door net b iituur der betrokken vakorganisatie voor de leden in ontvangst genomen ea aan dozen ter hand gesteld Van de contrtric Artikel 13 Door hèt bestuur der betrokken vakvereeniginjf wordt aan elk lid dat voor ondersteuning in aanmerking wen cht te komen een aanvraagformulier ter ihvulling en onderteekendng uitgereikt Het ingevulde formulier wordt vervobga is door genoemd bestuur na accoordbevindihg geteekend en by het orgaan ingediend Veranderingen in de omstandigheden van den geateunde en diens geïin moeten voor zoover deze van invloed nunnen zjjn op de vaBtatellJng van bet steunbedrag oor den ondersteunde onverwijld aan het orgaan worden medegedeeld Artikel 14 De giegievens der aanvraagformulieren vormen voor het orgaan den grondslag barer beooJxiecUng of en in welk mnte ondersteuning zal worden verleend De juistheid der gegevens door den ondersteunde op het aanvraagformuEer ingevuld wordt door of vanwege het orgaan onderaocht Het orgaan neemt ge n aliasing dan lukdat de resultaten van dat onderzoek bekeiMl aijfk Aitik 16 De aaBvraagfommUeren wonden bet orgawa kovbelooa vantrakt RECHTZAKEN Vrijgesproken Het HaagBche Hot heeft vrijgesproken de musdkont R K te Gouda die door derechtliftnk te Rotteidani wegens verduistering tot drie weken gevangenissitraf wae veroordeeld MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda 324 magere vurkene prijzen van f 20 30 per uk 543 biggen pr van f 6 9 p at 9 runderen pr kan 275 360 p t 440 nuchtere kaivier OT pr van 6 10 p st 14 Rchapen pr van f 20 28 p at 8 bokken en geiten pr van f 2 5 p st Handel matig 12 Febr Aangevoerd in totaal 1674 stukswaarvan 336 slachtvarkpn Vette ƒ O JP 0 20 per pond lewend met 2 pet korting Loudensehe van f O 17 O IB p p lev met 2 IK korting Zouters van f aa 19 p p lev inet 2 pct korting f Kaasmarkt Gouda 12 Fehr 86 paFtijen kaas Prijzen Ie kw m r m van f 38 41 Ze kw ni r m f 35 37 Handel matig 721 ponden boter Goeboter van f 0 80 0 90 per pond Weiboter vnn f 0 70 0 80 por pond Handel vlug 196 jwrtijen eieren Kipeiwen van f 5 6 25 per 100 stuks Eendeierein van f 5 50 6 00 per 100 stuks Handel matig 12 Febr Aanvoer 44800 kapeieren Prij zenr 5658 K G f 5 30 6 50 58 69 K G f 5 40 1 80 60 62 K G f 9Q 6 lQ 62 64 K G 6 10 6 30 bruine 60 66 K G f 5 80 6 60 kleJne eieren f 5 2 5 40 alJee per 100 stuks Aanvfoer 300 eendeneieren PriJMti f 5 40 5 S0 per 100 stukc Graanmarkt Gouda 12 Pehr Granen Tarwe f 7 50 fl Rogge f 4 4 76 GerPt f 6 2 7 00 Haver door den Duifschen gdee rdë B ie woMt 8 76 6 50 Erwten 9 25 14 60 Bnibw boo bedoeld De rythmisehe oefeningen namen r i f 9 li SO per lOo K G vooral die welke meer speciaal krachlsont Kaaunarkt Weereen wikkeling bedoeïen een voorname plaats in 11 pehr Aangevoerd 39 partijcaï Pfijs M wart op dit gebied door de leden bweütt Ie srt m r miY JS lirZe 4 m r m 3Ö Is bleek de moeite waard De verschillende 37 zwaardw m rm f 42 z r m 34 nummers van het programma werden vloi 36 psï 50 K G Handtó matig j afgewerkt De tumoefeoingen voor dame BINNENLAND De StatenvM kifzinsMi iy afdee4mg Bottorciam van de Liberale tstaaUportij li VnjheidsboDd heett coodi da t igtsteld voor de Provinciale Staten 1 mr J Brijfft 2 A J tan Hope 3 üievr L W Cnjiijfet HuWboB 4 rnr W C Meea 5 K J Kowpmemeni 6 H J Hijman 7 J Ljunaiaon van iteeiivliei 8 dr j W Loos 9 piiui dr N J Paiak 10 mevr A vau üO se Van Geldemialsen 11 L de G root 12 D U d ai Beeten ïi mr H SanderB IiiT et van roicn in Cansfla Heffini van buitengCM one recht tt Het Tft t de Kaoiei lSd ut itó T Lovmlc heeft den miniriJer van BuiteulaudBciie Zaken de volgende vragen gesteiü is het deu miniiit ei bekeiKi Jat de Cauor deesclie iegetjrmg voör eoiio wdkeo Ned r landsolie rozen heeft bolasi met eeu zoodauigü dumpingduty dat de mvoex Wills van 750 000 reeds venkochte rozoi onuiogeIijk IS inel name dour hert vastatellen van eeu zougtaiaamde fair maiket value up hat buiteogewoou houge bedrag van tü UollaroJint per etuk eu doi over Uet veraohii van ao üioUar unt en de werkelijke fautnaiwaardf So pet dumping duty te vorderen boven de gewone Invoerreclitenr Ifi hut den imniöter bekend dat deie plotflelüuj ingevoerde boiteugewone rechten tuet geheven woKieiL vau p ant n welke uit En geland en zijn Domnuong worden ingevoerd Vreest de minister niet dat op deze wijzE cha expor naar Canada ook van varschillende andere Npderlandscitie artikelen wtUekeurig door verkapte iuvoerverbo len kan worden onmogelijk goniaukit ttm KUnste vandeoi expoït tut Engedand Aüht de ininisler dtóze handelwijzo der Canadee scliti vegeerjn ui overccsistenuuiug nist het Kranscli Cujiadeeflche verdrag waaiin dtó mvo rieH liten ad valorem zijn vaatgesteld iu welke voordeeLai Nederland aSfi meesibtigunHigde natie dtieit Ia de nimierter bereid mede te deelen welkö stappen t r isafae door hem zijn gedaanP Aanknop van Russisch graan H A wae de X 14 Ct vr oore gekoiuan dat het Ceutraul Bureau uil imt NoderlandBclifl LRndl ouwüonuté G A Coöperatieve Auukoopvei eeniguig het lichaam da als inkooporgaaiaatie optreedt van NederlandAohe coöperatit vour voedetaJitikelen eu kiui tme t f n tut nauk x p van Rufi töch graan was ov t aan l let bbvl th eft oti iiUddellijk gcpoog l van de diiie io van de ze organisatie mliditingen Xa verkrijgen over de al of met juidthedd dei getuchteu docli mun bleek daar niet bereid eenige mededeeling ot inü Utiiig te viemchaffau IntusBcheiiL zijn de bodoelde geruchten de N E Ct van zeor goed ingeliclilia zijde voikonifin beveslagd Reeds j l Zateniag zou het Centraal Bureau een Kuker kwantum Uussls eli graan Jiebten gekocht Men herinaeE sócli den bijval dien de liouding van het Bureau indiertijd vau tal va kantei iü deelachtig gewoïd er toen h t den boycot uvet het Ru i6ciie graan durfde uitspreken Men be üJiiouwde dat als lyan mooie geste die etiiler rolgene tien aegaman vau het blad niet aoo lieel vjel te beteekenen had omdat toentertijd tegenover etk kwantum RuBsische gerst waar het in hoold aaJc um ging RuMÏeche niaia kwam pra itisch met in aaninctrkuig ook Donau gerst Roemeenscii en Bulgaaruoh product te krijgeai wae De prijzen voor beide soorten waren Vrijwel gelijk Teogpvolge ocihter van het luitMi van Belgie a en FranJorijke grenzen voor het Russisolie gewas i ei veel meer vraag ontefaan naar Dijai au gierst waardoor Ut laatste uu niet meer zoo gemakkelijk te krijgen is aXé het Ruasische ailjikel No de Oöifttandigbeden v rajtderd zijn heeft het Centraal Bureau blijkbaar zijn aan V tui kei ijk noozeer t4 aurej iiiohte begioeel prijsgegeven Kapitein Bormi Zifn straf ondergaan Kaptteiiii Borren die in weibMid mat den bekende ovwvai op Curasao door het Hoog Militair Gtirechtahof lot één d gevaugeuie straf is veroordeeld heeft M tumdag j l in dö gevangenis te Rnedji tieze Btcaf ondergaan De verkoop van flesschenmelk Ongeveer 40 der he irö en verkoopt ze Thans eetiige vermindering te bespeuren De Alg i 4 Zuivp b ind lifi It e n en uéte mgeelddd iz gepasteuriseerde melk m lesbchen üit dte bmneiigeiiomen anlwoordöi bloek dat ï1 m 40 pat dei aU meikinrichtmg uigeBchriwn liedriiit en flest cJienmelk verkoopen Da ontvangen cijfers lei ren dat aan bovenb doekl bedrijven jfeuiiddeid ong 3veer 15 pti van den verkoop nis melküi fles schon aiui den ccMisument wordt afgegevenDe h lft hiei van komt l vien een pere©nta teVBflfi 10 pet terwijl als ho gRte cijfer 33 8 jot Hue ruim I S dceJ kou woixleu genotf erd Drt percetita eH loopen belangrijk uiteen AU factoren wiallte van invloed zijn kunnen o a genoemd wordeu a ik iroott van do tnd en de aanweiüirhefid van industrieën kantofen ed b de kat ki ulit der oonsunwuten c het prij wei Bc i t o v louse meld d de proviaie van ói melkverkoo l er e de gemaak t propngan ïa f hPt afgeleverde product qualiteit der melk ên uit TJijk de verpakkhig Een nadere i e lKmwing d cer factoren ifert dat het betMffende b drijf aan de pantiT ouder ti n b genoemd ivd nief zaj kunnen vfrandciren Vooral de invloMl van factor h wordt iu den laatgten tijd L Rvodd en vereehillefMUï Itednjven nieldeai dan ook dat door de imidige malaifie de flRSisehenmelk vt rkoop merkliöar w aigemomen zoodart de jaariijk rhp fofflienung plaatg tremaakt h pft voor wji afm ming Wat dpn anhoud betreft any het zeer zeker van belang zijn dii t eens onderweht werd welke melk uit een oogpimt vau duur j zuiuuheid ia te prefereertai die in o £ die buitcu d 3 flesch gepasteu seerd vi Inzake de paateonsatiË uiethodien ea de gtH raikte toest Uep kan voorta wordeu mectegedeeld dut vs de nibUunrichtu gesi die fleBacheiiiiielk ber dt n ruim 90 pet aan het pasiteuiuioerea vau de melk m de flesch heeft vastgehoudesi Hieivan maakt 78 pet gebruik van paateunsi erbakken van hout of iKik wel van beton vervaardigd terwijl ruim 12 pot Wra enbad pfl feurs of mat el s Xed irrlan Ii9 h woord etoonipa iteurö gebruiMt Die inrichtiugen welke buiteci de ÜeHcU paöteunseiwen gebruiken én of ii i reeUige atandi a leurs De cijfers betreffende de gebruikte sluituig Jiiju ate volg 66 pet gebruikt de beugtilaluiting 13 ptt gebruikt de z g Dan luitmg 17 pet gebruikt aoowel de beugelaLs de Dan sluiting al dan dikwijls zoó de beogeleluiting Voor de beele en de Dan sluiting voor de halve flesschen TWEEDE KAMER Concurreerende interpellaties Uet aardappelmeeUteunwetje aangenomen onvervulbare wenacken Alvor uis niuii t r Ruys de Beoreu broui li tel verdethging van het d aidapptflmeelcin du t aan het woond kun komen ï er giöteiiiiiddag fin vnj langdurig djebat geveerd f vev de verbdullejide interpellatie aanvrar gun ioeii n l e voüi antter vooretelde het uiterp dlatiDvcrzoek van deu heer vao óeit Tentpe ft d b treffende de genomen cii tiemaatiegelen toe te ulaan kwmn de heer WijrÜMJop c p ertegen up dat de heer van den Tempel deze interpellatie had aangevraa fd omdat dit een on mr ree reside interpellatie wae n i ccaicurrperettul met die van den 1u t de Via er c p ovei den nood lier wcrkloozen welke piffteren wafi toegeatajin Dezf bewering wprd zoowel door den Voorzitter aLa dottr den lieer van den Teaii ei weer oproken imnivr de mterpellatievan den Tempel wtts veel ruKjita van strekkiiig Toch bleef de heer de Viasö volhouden dot de t üiiimunirteu oubiUijk behandeld w rden Eén succes mocht hij Iwekeji l es iloten werd beide interfwllaties tegeiij k te ikieii idaats hebben Dii hwr Wiinkoop beleefde van d door hem u ffxliende mterijellatie aanvraag over de uorlngftmuuBting m Wtiht Euiopa m verband i iet uitlatingen van den cihef van den generalen staf niet veeJ plexter De VooriiiUw was vaii meening dat de Ih iiWijnkoop van liet viageniecht kon gebruiik inakifli Ook de lirer Vliegen a d wig geen aanleiding voor dez iuterpellatie Z i wats niet geblitdteu dat on land 7Jcli Uiternationaal In een moeillijke positie bo uidt Md dij temmen dej commuiiiftted tegen werd de interpellatie geweigerd Uaania kon dan de Minister van BiniLpniland ifl Zakon on Landbouw liiet plfiit voeien voclr de credietverleming aan de aardappehneelindustrie Het voorstcil aldus de minister beoogt in hoofdzaak de indiietrie over het doode punt heen Ie helpeh en de boeren in de veeïifoolomfP iti taat te steilen aieh kulistmest zaai en poot roed aaji te schafron De bRpalingcn van de regeling oudeni zou fKiopel mogelijk worden toegepast De minifiler zette verdor uiteen dat de steun weike door het amendement geboiden werd inderdaa iMlachelijk wim Denkt men met 90 000 per jaar deze geheele btreek te kunnen heljieni nep hij uit Voort stelde liij un het licht dat do jr eiken axtrtt ïteun m den vorm van het laien vervtdien der rente of van andere sul flidie een groote onbillijklieid zou worden begaan jegens tal van andere bedrijven die met onverkochte voorraden zit ten o f genoczaakt zij n gewet Ht ze met verlieH van de liVid te doen De minister werklalrde zirh w bereid üi do ontworpen re A ling betreffende de teruffbrataJing van het crediet die tfeschl xJt iiaamiatw de aanwezige voorraad w idt v kocht met f 4 per baal nog deze wijziging te hreaigen dat li hts dan f 4 per baai moei worden afgelost indien de prijs f 10 of hooger ie Mochl en dit was indeïidaad een nwxïie tegpinoertkoming na den totalen verkoop de aflassing niet zijn i oitooid dan zou do Regeening de veiderp afiosFinp van jaai tot jaar vBatstellen MH algtimeene nttnimen op die 1 r communifiten na lieeft de Kan er zich tenslott © met het wetje vereenigd Na de aanneimng van het eredietwefje kwam de hrcr de Visser aan het woord voor zijn interpellatie Veel meuws vertelde bij niet Er zijn overvloedige voorraden en er is p m it ueachtige werklooshesd op de wereld het kapitaliame hci ft volkomen fiasco eieden ziedaar de hoofdinhoud van het eerste gedfelte van zijn Rpeech Om het feit dat er een wanverhouding is to scheti de prijzen dt r producten en ae pn ductiekostj n n dat daaruit de risin in hoofd za k voortkomt bekreunde hij zirh niet Toc+i begrijpt ied r normaal mensch dat T waklooshi id moet ontstaan wanneer het onmogeIi k ia op normale wiiz d w z met voordfel voort fe produce ren en dat dufl de crisis slechto ksn verdwijnen wanneer rloor daling van de produftJeVofiten heit evenwicht tusschen prijzen fji voortI hren HUgskosten za zijn hor teId M een I fiase van het kapitalisme hepfi een en t ender aelffl in de vert nie4e uit te Ftaan Dat de verbruikers van de door rationa l tie en mechajiisafie ontzaglijk verhootti de vo irraden geen profijt trehken zooalo hij verder beweerde = volkomen onjuist I Nog zelden hebben de verbruikers zoo geprofiteerd an de Merke prijedaling van de lied afgrioo niepate levensl hof ften aU pen jnar en indien nie door alleriei m a r selen dtprijs weer kunstmatig moc i worden nptrevoerd dan zullen ij daarvan in toenemende mate profiteeren Volgens den intei7 el aot moet een orteiefond worden lineeateld om 50 pet uit te keivKen boven de thans gedane uWuerinffen Aftrek van geMQsinkoniBtefi bij rteunuitkeeringen aan werklocwm moefft vtHraUen FitwsKÜng van werkloozen nau ée werkrer BchafiiDgen mocht niet meer verpliciitend v ordm gesteld In de wetrkverachaifing moeat li t loon eyen hoog zijii als in de stedöu Niemand die iu de weirkv sfic ffing wiide wtsrken moclit worden uitgeslot i politiebewakmg in of bij de workvwrBchaffuigen luoeot worden opgelieven was men langer dan 3 maanden werkloos dan nioeat men f 100 ineens extra ontvangen vertrouwensmannen uit en door de werkloozen te kiezen moesten ooutrolo uitoefene i op de u tvot rüig dezer maatregelen en de thans door de Regccrmg getroffen regeling moest coimiddf llijk worden mgetrokken Men ziet dit was een interpellatie waar de reclame rluim indik op lag Vandaag komt de heer van don Tempel an liiet woord hij kan moeilijk nog meer vragen 455e NBiDëRL STAATSLOTEKU Trekking van Dwiderdag 12 Kebr 5e kl ƒ SOJMM 313fi ƒ 10O0 r met pr nie van f u OOO 303 ƒ 10 000 2608 ƒ 1000 5121 ƒ 400r 6525 6627 ƒ 200 6344 7690 7336 X3192 ƒ lOO 759 943 b4 7 17®8 3460 5ö37 U2S 0570 13668 10667 Pry ten van ƒ 70 Ó7 14S l O 274 328 433 508 556 827 846 970 996 1000 1838 1420 1649 1661 1766 1840 1913 2022 2127 21S6 246 2615 2723 2734 2983 3066 SlOS 3302 3317 S336 31J04 3Ö2Ü 3698 3780 3876 3Ö94 3986 4104 41W 41 8 4fa04 4 413 7 4359 4422 4749 4794 4831 4892 4696 4944 4063 5023 5032 5i 66 5079 5150 5347 5448 5655 568 1 5893 5931 5980 6056 6140 eii94 6402 6482 6546 8717 6728 6789 6768 6892 7042 7176 7212 7226 73127 7 3 7498 75ffl Ï583 7708 7715 7 03 7814 7904 7960 8073 8097 8131 S137 166 8470 8475 8479 8810 8 8 8840 9150 9229 9282 9316 9610 9804 9890 lOlOl 10 125 lOiföö 1 0081 10692 10726 10805 11828 10962 10969 10989 11021 U030 1US7 jn48 11253 llfiU 11700 118i32 11834 11983 120 1 12091 12290 12406 12407 12515 12526 1 599 12600 12885 X2893 12970 13069 13074 ifflSfi 1S337 13346 13370 13460 13609 13733 bSRl 1 3S6n 13944 14087 14248 14284 14322 14fi77 14658 14ff75 14TO7 147fi9 14796 15026 15029 1507 15091 15114 15149 15173 15238 15270 15333 1544a 15463 15493 1 5499 15582 16692 15698 15887 16040 16356 16362 16 38P 16458 165t 9 16582 16689 16743 16806 17042 17170 l SiJO 17316 17 46 17397 J7466 17574 17704 17766 17880 17948 18079 18130 18247 l32e 3 18349 18366 1S376 1S662 18910 18333 19042 19053 19143 1921 § 19268 19275 19364 19340 19 Ï82 19429 19491 6 3 19791 19830 lii932 20020 20076 20087 30190 20345 2 fö40 20536 20562 20644 20726 30805 20871 2097 De financfëele moeilij khedin der Christelijke LI B S De scbuld aan de Handel j en Land bouwbanjt vastgesteld op ruim 3 ton Het op law ivf justitie ingestelde yccountiinfioiHièiajek Aflar de fmaiiOtee le verlioumng tjiö Hclien de ChriHtelijke Hoogere Burgi ihchool in dejr Haag en de N V lianuelacn Landl uuwl H tUij m len dezer dagen bet uidigd bij dit ondei doek is uaar d Coop vernteiui gebleken dat de gewez ai directeur der bank de ïicji tliane in voorarrest bevin deiulf AI die ttiven iieiuimgiueeeler dar Ciir H B IS waB op de rckenimg der Chr 11 iJ ij grooLe bedragen heeft geboekt als untviiiigen van de bank welke b edragen door hem te eigen bate zijn aangewend ri t totaal der op diejie wijze dooi M vexdoisterde beoiugcii beloopt ongeveei 35 ton Ho wuii iieL aa de actouutanta niet gelukt 1 S dtj üoeKiiouding der Chr H B S geheel it üiitvvaiieu Ja uit het onderzoek toch geiilekeii dat die schuld welke de Clir H B ö werkelijk ujui de Handels en Landbouwliflnk heeft ruim 3 ton bedraagt De zakelijke bedrüfsbelnnting en de loonen Loonsverlaging aan Almelo be textielfabrieken Door If iirma H ten Cate Haii eu Co de X Katoenmaatsoliappij v h Uebrs ÖclioJteu til Co de N V Hedeman Jr textielfabrieken en de firma J tdcn Bo Oe N V htf om Sp innerij Twenthe en de N V Textielfabriiekeu Almelo welke labneken aangesloten zijn t ij de fabrikanten vei ecniging te Almelo is lïiet ingang van 2 Ma a a s t en löujiBvcihiging aangekondigd cp aJlo loonen van pl m 1 pel Vermoedelijk is deze n aatjiigel een gevolg van de handjisvmg der aakelijke Jjednjisbelaj ting door oen üeijK enteraad Indertijd hebben de fabrikanten gedreigd deze belasting op de arbe dcrh ie verhalen aj de liaad haar niet afechafle Brand in meubelmagaBün te den Haag Gisteravond Itist hen 10 en hallelf heeft tm zwaren bi and gewoed m het meubelmaga jn an den heer H J W Vonk aan de La n vfan Meerdtrvoojt j£8 160 in deu Haag De lieer Vonk en zijn bediaade waren tia ruim 9 uar nog in het peroee aanweiag De hedtende had zich daarna aog even naar boven begeven en daarop hadden baideo het p nd dat niet bewoond wordt verlaten en war n naar huis gegaan Ongeveer een uur laiter Ktood de eerat étage in liditeloaie Door de hevugen trek van den wind ver preidden de vian meji zich snel naai de tm ede étage welke gehc uitbrandde De braiidw4 r bluschte het vuur met twee motorspuit ïn De schade is grcxA daar op de tweede ét ige versebdlende slaapkanierameublemen i n een prooi der vlammen zijn geworden terwijl op de eerst étage ook salonineubilair en venscluJlende magazijngoedei i door iie vlamraen werden verteerd In het maRazijn gelijkvloers dat ook behoort tof de zaak van den heer Vonk werd walerwhade uangerielit Verzekering dekt de cha le OmtreïLt de oorzaak wordt vermoed dat er r on vonk van een brandende igaar ia gevallen waardoor de wandbokleeding vaiii de trap in brand ia geraakt Staunragelinf voor werklooze arbeiders in de Gemeente Gouda OVERZICUT VAN DB MAXIMUM STEUNBEDRAGEN WELKE KUNNEN WORDEN UITGEKEBRD INGEVOLGE DE GEMEENTELIJKE STEUNREGELING VOOR WERKLOOZEN TE GOUDA Gezin met minder Geiin met meer dan 6 personen dan 6 personen Criaisregeling Gewone CrieisregeUng Gewone Ie per 2e per regeling Ie per 2e per regeling ƒ 13 ƒ 12 ƒ 13 ƒ 14 ƒ 13 ƒ 14 13 66 12 60 13 65 14 70 13 66 14 70 14 30 13 20 14 30 16 40 14 30 16 40 14 96 18 80 14 6 16 10 14 96 16 10 16 60 14 40 16 60 16 80 16 6Q 16 80 16 25 16 16 26 17 60 16 25 17 60 16 90 16 60 16 90 18 20 16 90 18 20 17 66 16 20 17 56 18 90 17 66 18 90 18 20 16 80 18 20 19 60 18 20 19 60 18 86 17 40 18 85 20 30 18 85 20 30 19 60 18 19 50 21 19 60 21 20 16 18 60 20 15 21 70 20 16 21 70 20 80 19 20 20 80 22 40 20 80 22 40 21 46 19 80 21 46 28 10 21 45 23 10 22 10 20 40 22 10 23 80 22 10 23 80 22 76 21 22 76 24 60 22 76 24 60 3 40 21 60 23 40 25 20 23 40 25 20 24 06 22 20 24 06 25 90 24 06 25 90 24 70 22 80 24 70 26 60 24 70 26 60 25 36 23 40 26 36 27 80 25 35 27 30 26 24 26 28 26 28 dragen zijif voor de crisiswerkl oozen Ie periode ƒ 12 60 I 2e 1 1 B0 gewone werklooien tl 50 Inkomen ondersteunde voor zijn werkloos worden ƒ 20 21 V 22 28 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Deze minima worden verhoogd met ƒ 1 50 voor elk gezinslid boven de 2 personen alsmede met het 2 3 van de hldahuur boven ƒ 3 tot een maximum van ƒ 3 dus op huren van ƒ 4 met ƒ 0 65 op huren van ƒ 5 met ƒ 1 36 op huren van ƒ 6 met ƒ 2 enz Van Gemecniteweg ontvingen wij ler publicatie de volgende steunregeling voor werklooze arbeiders 1 3ij da toepoasing van de navolgende steunregeling zijn de werklooze arljeiders te onderscheiden in a UitgetTokkenen Dit zyn de uitgetrokkenen van eene vanwege het Departement van Arbedd gesubsddieeide functiu neerende werkloozenkas die nog niet gedurende het door den Minister van Binnenlaiidsche Zaken en Landbouw bepaaldeaantal weiken iüteim hebben geno b Dubbel uitgetrokkcnen t w die uitgetrokkenen van eene hierboven bedoeldewerkloozïerïkas die reedb gediiteftdc hetvoor uit etrokkenen bepaalde aantal Atrkftn stemi hebben genoten volgens de doorden Miniater van Binnen landscne Zaken enLandbouw getroffen regeling c Reglementair nog niet rechthebbenden op de oitkeeiing uit de weckloozenkas d Ongeorgrandseerden Hieronder worden verstaan diegenen die geen lid ijr van eene werkloozenka als hltrhoven iiedoetd 11 Steunregeling A Voor de uitgetrokkenen Algemeene bepalingen Artikel 1 De onvryTvillig geheel of gtdeeltelijk werklooze valide arbeiders die in de drie maanden voorafgaande aan iiet tijdstip waarop zq werkloos werden len minste zes weken werkzaam waren in bi drij en door den Minister van Binnenlandfrche Zaken en Landbouw met name te noemen ontvangen indien zij gjeen recht meer hebben op uitkeerdng uit de werklouzenkas hunner organisatae omdat zij lyn uiige trokken zoolang zij naar het oordeel van het door genoemden Illinister erkende orgaan voor steunverleening daarvoor in aanmerking komen en ten hoogste gedurende het aantal weken door genoemden Miniater te huimen aandien bepaald Jart 11 eene vrekejyksche ondersteuning in geid Dit orgaan zal verder in deae regeling kortheddahalve worden genaemd hetorgaan De Minister heeft als zoodanigerkend de genie ïteiijke dien st voor werklooahei teverze8fieriiïg en arbeid sirtjmiddeliïig liïig Artikel 2 Bij de beoordeeUng van de vraag of en in welke mate onjlersteuning nou g is wordt met inachtnemii van de na te noemen normen die als maxima gelden namvlettend met den toestand van elk gezin in het byzonder a ekemng gehoudenVoor ondersteuning komen t levhts in aaJimerking diegenen tUe zich het noodzakelijk levensonderhoud niet luimen verschaffen terwyl slechts in zooiianige mate steun wordt verleend als met het oog op de behoeften en de omstandigheden van den ondersteunde noodzakelijk moet worden geacht Niemand kan aan deze regeling eenig recht op ondersteuning ontleepcn Artikel 3 Als ko twiniwrs worden alleen diegenen beschouwd die door hun lucn geheel of byna gehieel in het onderhoud voürza n van liet gezin waartoe zy behworen Artikel 4 Aan kostgangers kan slechts steun worden verleend na goedkeuring van elk geval foor den Minister voornoemd Artakel 5 De bepalingen der reglemenun op de werkloozenkassen der betrokken vakvereeaisingen betreffende n3ch ij ing by d ï arbeidi beurs zijn van toepassing De onderateunde is verplicht aangeboden werk waarvoor hy lichamelijk geschikt kan wordai geacht te aanvaarden Van den steun Artikel 6 De steun bedraagt ten hoogjt a voor gehu rfden en ongehuwde kostwinnerg ƒ 12 50 per week benevens ƒ 1 60 per week per geainslid boven de twee personen b voor kost ajiigers ƒ 9 per wfak Elisabeth Maria Jonkman 1 m CaÜïarina Maria van der Putte geh met P 3 Vertfteeg 40 j 10 Febr Koenradina Verduijn g met A de Groot 74 j Jtrtianua Gornalia Vermeulen 1 w Agüiula 12 Febr 8 uur Nieuwe Schouwburg Laatste abtometiitfntsvoorstelling Febr ö uUr Daniël JaarvtrgaderingE H B O Febr 7 uur Café Harmonie Bovenzag Ledepverg Hóll Mij van Landbouw Febr 8i4 u Café Central Zeugstraat Ledenverg afd Gouda Ned Reisvereen FeBr 8 uur Gebouw Dwüël Curtus E H B O Apotheken De apotheek van den beer F Grendd Tiendeweg zal tot en met 18 Februari benevens den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 uur des avonds dei nachts ech ter jOlaen voor reoBpteo UIT l tóN UM l KEÜ moest worden geregeld was juist te voreu door vetftütuUeade üftmcBfttell i aV S i Krimpen et waard c a oridèr voorgaan van nu wijlen den heer Mr J Th C Viruly in leven buigemeester van Haastreotit en VUst een scluiltelijke bewegmg begonnen om tot optiefting der tol te geraken floöh helaas kwam liet verdoek ts laat m de hefftü had juiet de Konmkhjke bewilüging Verkregen Toan ter tijd yta ik o m sectetans van Ilaaatrwcht en Vllst en heb aan die ac ie meegedaan tan vol é overtuigd iat een groot onrecht met langer mocht worden geduld In den loop der jofeu heb ik méér dan eenmaal vooraanataande nhenschen in Gouda op het onbillijke der JieHing gewea i en had men iiiijn zin gedaan dan wM de tol 1 sinds jaren afgeschaft Nu koiiit e d weer een actie van Heeren Burgemeesters Uilkens ujft Bergambacht e ft eu ik betreur het ten aeeiste dat da öenveenteraad van Gouda niet rei s lang gevoeld hoeft dat hier geldt vooduMnen ia boter dan genesen ALPHEN a d BUN ilij B en W 08 bericiit mgekonien vau don vooraitteivoji liet college vaij Gedep Maten van Zuid HoUimd uat kratJitens tl aciitigiiig vftu de Koningin aan de door dun Kaïwl va itgeetelUo veit rdeuiug um de geuietnte voor do peraoneele belastmg in te welen lUi de 6e klasse gi kcuring is onthouden GkKlep Staten wenschen de kom ciei jtMiifv ato ingeu Ttd Ui iieii m de 6de kioeae en het overige deel in de 7de klasse B en W stellen daarom den Raad voor dienovereenkomstig te besluiten BfcitülilNWÜUDl ïe Gouda i het tiploma voor het inachi i esctmjven beliaald dour C Oskam De Heer D de Bruijn ig benoemd tot voorzatter deipluimveeveieeuiging T V B Uuisdagavoind is iu li L cafe van den heeiU du Bruijn vt itoond de fUm Prieslamd s laiidlM uw CU tuinbouw Da loiding van den avond Lerustte bij deu heer W van Wijnen van Gouda Een eai ander was tot verduidelyking voor den Jon erenböïid van Kaaspmdui ünten ï eu veeirtigtal personen was bij de filinvertoonitig Lege iwoordig WADDINXVEEN Ter gelegenheid van het lü jarig peetasn der gymnastiek vereeniging T O O S wejxl gusteravond ui de eet t lyk versierde zaal van hotial Kwaak voor loden en gonoodigden ewn uitvoering gegeven Door het niet tijdig lalten sakken V4ui de ntuurkost en pijp kwam do Stoomboot der Mij De Vooruitgang hiermede jji botsing mot de spoorbmg De atuurkast werd bijna gelieel vermeld terwijl aan de pijp emstiga schade werd toegebrodht Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor Versclvdieiwio paesaguers waren do r de he vigu clu k echter zeer geaclirokken Door du duisteiniB liep de iiewr Ui J v d H mei ziju lioold tegon een dar steigerpalen welke vour de verbouwing van en gedeelte der oude scliool A aan liet Oude Dorp zijn geplaaUrt Hij kreeg hoeardoor en idiep bLoodendo wonde N door een dokter vttfbonden te zijn kon hij weder huiswaarts keeren Al waardeer ik dat er alreeds stappen zijn gedaan b j de Esgeering en inogelijk ook op andere wijze gfArocht wordt vergoeding te krjjgen voor het eventueel gemis dec rechten dan moet mij toch van het hart 4 1 ik ten volle overtuigd ben dat Gouda in doze de duro plicht heeft een offer te brengen en niet kan nocii mag rekenen op steun vah andoren hoezeer do moeilijk in evenwicht te brengen eu te houden geldnuddeten der Gemeente door het gemis van die lecditmi ixik in het gedrang souden komen Daarom zou ik het w o bijzonder toejuichen als 4 Raad der Gemeente Gouda ds eer aan sioh hoirtlende een waardig besluit nam en Kich aonder verwijl ton spoedigate uitiprak dat de lieffing van de tol op de Haaatiecditsche Brug niet ingang van de datum van Ivet geiiAiien raadsbesluit is ingetrokken Hét is mijn vseto overtuiging dat de Gemeente op den duur indirect ei wel bij vaart en ook d t een evwitueel besluit tot opheffing de volle sympathie heeft van een isder die Jiet wèl meejit met de tad onzer inwoning Met de opname van deze regalen zal Umij t u zeerste verplichten en betuig ik Ubijvoorbaatwel zeer mijh dank Hoogachtend C J M KROON Burgemeester Martenaslngel M Gouda 9 Februari 1931 ll AUIO NIKU W ti Programma voor heilMi liilveisuui 500 CoiKiert 6 30 Radio olKsmiiveraitöit 7 00 EngelÈche e i 8 01 Hi oi tpraatje 25 Concert uit Couqeirtgebouw Adam 9 15 Populair ooncert 10 16 Orkest U OO 12 0Ü üramolooaplaten Huizen 5 tX Concert 6 3ü Gramofoonpla 7 00 Lezuig 7 30 als 6 30 6 00 Ooncert uit TUburg 9 46 üramofoonplaten 11 00 12 00 Gramofoonplaten Daventry 7 00 Pianom Ziiek 7 50Con cerl 10 40 12 20 Dansniuzaek lAAXblK BKKlCHi KNr UUAAllLOU K UlKJNb i Ew voorstel van Senator Walsh inzake de protocollen van het Permanente Hof van Int JwUtie lNUl lZONUl N buitan verantwaoraelvk teid der keüactu De Tol bÜ de j aastrechtatbe brug Geachte Redactie Het zij me vergund in zake de weer op touw gezette bewegmg om tot ojihef Jmg van de Haabtrecilitsche tol te geraken een woord iiu 6 te spreken als goed mwoner van Gouda die liet zoo wèl luet de Gemeente meent en daarom zich uitepreekt dat het hem al sinds jaren een groote ergernis is dat de Gemeente Gouda tolreehten h t VOti een deel der oevolkuig van het achterland Krimpenerwaard ca dat Gouda aoo noodig heeft om te kunnen bestaan en te blijven bestaan Er zit iets schreeuwend onrechtvaardigs in deze heffing die bovendien de Ingeoetenen uit Gouda vrijstelt 1 Inplaats van alles te doen om ée omgeving t it zich te trekken om den wmkdstand de markten en al wat doai mede samenhangt te Iwvoordeelen blijft hier een hinderpaal voor Krimpeneiwaard ca ii den vwm van een tolheffing die als bedafiting beschouwd meer dan immoreel drukt Het 13 mij bekend dat o m do gemeente Alkmaar geitieel of ten deele bijgedragen heeft of nog bijdraagt in het onderiwud van toegangewegen tot die sted die klinkt heel wat anders meer tegemoetkomend dan hier waar een tol al tal van jaren lustig bloeit ten koste van den velen die dan aken mogen gaan doen in Gouda Niet alleen omdat er de laatste jaren over het algemeen een veridaarbare actie is begonnen ïaeen de toUen ik schrijf dit ook toe aan het toenemend verkeer doch hier klemt de zaak hoofdzakeliik om het feit dat do heffing door mij en tal van mede inwone s als onrechtvaardig in hooge mate wordt beflchouwKl niet alleen doch belemmerend werkt voor de opleving en de bloei onzer stad Het is toch bekend dat die brugrechten feitelijk niet hooger geheven worden dan voor onderhoud en in standhouding noodig is en dua wil Gouda van de heffing ni et profrteeren In hoeverre Gtoud dit w of nie doet ia uit te maken uit de jaariiiksrtie opbrengst en de uitgaven daar t enover En gesteld eens Gouda legt er geld aan toe dan nog is en blijft de tol een a in den weg om Gouda vooruit te brwigen De markt moet floreeren 4e winkelstand profiteeren Gouda moet als woon en ats zakenoord beijtend worden het onderwijs moet er i oed zijn om ot de vele buKenkinderèn te trekken en men laat een heffing die immoreel is voortbestaan en be WASHINGTON 12 Febit De Senaat oommissie voor buitenlandeche zaken heeft uMst 10 tegen 8 stouinien verworpen een voorstel van Benator Walsh om de pn tecöU i iniake het Pennanente Hof van Int Justitie aan deip Senaat te overi gen Een Belgisch visschersvaartuig in nood VLI3S1NÜEN 12 Febr Door de blorm is gisteren een Belgisch visschersvaartuig op het paalhoofd hï J 16 gt lagen De vier opvaitind eu zijn gered Twet boote zijn ler asaiiitentie vertrokken Beurs van Anuterdam VVIüSELKOEKSËIS 11 Febr 12 Febr Ollicieel Londen Berlijn l iuriji Bruaael Weenen 12 11A 50 231 9 77 34 76 36 00 12 10U Ö9 22 0 763 36 00 Zwitflerland Kopenhagen btockliolni Wo Now York i 48 11 40 09 66 674 66 66 66 76 66 72i 66 70 66 671 2 40A 2 4 Niet oflieieel Milaan Madrid Praaii 13j04i 26 96 7 37 13 07 24 46 7 Ï7 I rolimgatie 1 BeursoverKicht De affaire op de Amsterdanische elfftoten beuis was heden on beteek enend dcoh de tendens viel erg mee De geweldige fluctuaties die New York gisteren te aans cbouwen heeft gegeven maakt veel indruk ook de flauwe stemming in Berlijn werkte ook al niet kalmeOrend Desalniettemin was ervan verkoop op de markt miet veel te bespeuren By de opening waren wat verkooporders aan de markt De Philips openden op onveranderd niveau Accoastiek waren goed prijahoudend evenals Unielevers en de Nederl Ford aandeelen Van de oHowaapden golden Koninklijken een kleinijtheid lager De ovwige soorten ondergingen geen wijziging Rubberaandeelen kwamen over de geheeJe linie lng r te liggen in verband met een kleine reactie der rubberpriJMn Wat de Tabakken betreft Sumatrasoorten liepen eenigszlniii terug Op de Mijnafdeeling werden Alg Exploraties lager gemeerd RAWO ÏO TELE RAFISCH WEKRBEUrCqT 12 Februari rwachting Krachtige later afnemende noord weste lij k tot westelijke of zuid weste 8 Pehr Margja van der ISli kt de Mk p r as komende en jfasnde I lt ® J waar bewolkt Buiïg menadwnP f P aj uw Weinig verandering in Toen om treeki 1908 de heWng o mieuw temperatuur j