Goudsche Courant, zaterdag 14 februari 1931

elkaar gepraat worden Bui eoneester Uilken prak daarna een slotwoord waarin hij zeidc met voldoening op dezen middag teru te zien Verechillende meening Mï zijn gehoord en de Commissie voor Weg en Brug h ft stellig 0m krachtigen steun hierdoor gekregen Hoe te tol echter zal verrfwijwn behoefden wiJ niet u t te makn Een beI ahiit vras dan ook niet noodig BKIEVEN UIT DE HOFSTAD MLVIll I e aankoop van Bronovo Het voorstel van de Regeering om het ziekenhuis Bronovo aan te koopen zoodra dit na oplevering van het nieuwe en grootsche gfliottw verlaten zal ziJn heeft niet zoo n tdgmrn instemming gevonden ali wellicht jSèKht werd Er ziJn bezwaren aangevoerr fe niet afgemeten kunnen worden Vaststaat dat er voor de Regeeringsbureaux gebrek aan ruimte bestaat maar het is dan de vraag of door den aankoop van dit gebouw een juiste oplossing daarvan gevonden zal worden Vast staat ook wel dat het een heel dure geschiedenis zal zijn omdat het te stichten gebouw een eijonne som zal eischen Een raming daarvoor is nog niet gemaakt maar men kan er zeker van zijn dat het gebouw als het eenmaal gereed is een slordige duit zal kosten Tal van thans door regeeringsbureaux bewoonde huizen zullen dan leeg komen De meeste van deze ziJn rijkseigendom geworden als regel tegen een niet al te laag prijsje en op geen stukken na zal men er voor terug krijgen wat ze gekost hebben Er is aan dergelijke groote huizen heelemaal geen behoefte en het kan dus zijn dat men ze niet eens kwijttaakt De hoofdfout in de kwestie der behuizing van regeeringsbureaux zit hierin dat men nooit volgens een vast plan heeft gewerkt Het is at tientellen jaren vooruit te zien geweest dat er geleidelijk meer ruimte noodig zou ziJn en men had dus een desnoods niet voor het publiek bestemd plan kannen opmaken volgens hetwelk men geregeld uitbreidde Het Rijk heeft ten slotte in zijn lAacbt om te Mttaigenan alt het dit mida noodig heeft voor de uitvoering van ijn plannen Het is daarbij niet noodig dat alle gebouwen op een hoopje staan midden in de stad want dfc telefoons zijn voldoende verbindingsmiddel Noodig is naar onze meening een nieuw departementagebouw voor Waterstaat Dit ministerie is in den loop der tyden zeer uitgebreid en het zit nog altijd op het Binnenhof in een nauw bestek Wanneer dit departement in ziin geheel met zyn vele dependances ergens werd neergezet was er al weer veel gewonnen Op die wijze ware een betere oplossing te yinden dan met het samenvoegen van allerlei los staande bureaux in één huis De uitbreiding van het Twet de Kamergebouw Hoe het toch wel staat met de uitbreiding van het Tweede Kamergebouw Men koii gelooven wy de illusie wel opgeven dat daitr aan begonnen wordt Spoedig Is misschien in de Kamer een debatje daarvan te wachten De gemeente Den Haag heeft namelijk een gedeelte te koop gevraagd van de vroeger aangekochte terreinen telt einde de verkeersweg daar ter plaatse te verbeteren Bij de behandeling van het desbetreffend wetsontwerp zal dan de vraag wel ter spmkj komen of het denkbeeld van uitbreiding der 50 Xoorlslliermoinelers bij Anton Coops H H Autepl d pa Vulcaniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vlug en billijk onder garantie Eertle Goudsclu VilcaDiieef InrichlIng GOUDA KLEIWEG 38 aoliter Maieon van SljII Uittenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Schiedamscheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADEESvoor DAMESHOEOEN bok voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINTEnoriTe sorteeringKINDERHOEOEN Laat Uw oude hoed vervormen vanaff 1 7S U krijgt het nieuwste model weer terug Het was nog vro in den middag toen Oiive varr het primitieve stationnetje in Marohniere langs den weg die haar ctief haai had uitgt lei d naar het huisje van juffrouw Langles wandelde Ik zou uii r8ag m zoo n stii dorpjewonen dacht zij Ik zou Londen al heelgauw nwft en maar bij wijze van afwisseling lijkt het mij toch wel aardig Ja juffrouw Campbell is wel thuis vertelde Kva a hospita maar ze i dood ziek Ik w et gewoon niet wat ik niet haarbeginnen moet Mene r Dahe is al eHti week uit de stad Maar komt u binnen Ze brftrfit de bezodester naar een kleine zitkBHier maar voordat Olive nog é n wxvd kon zeggen ging juffrouw I angley met haar gewone radheid van tong voort Ze ia plolseling ziek geworden mootu wetenZe mankeerde nie absoluutniets En ineens zakte ze in elkaar Zakte zij Jn elkaar Ta zoo maar V kunt u vooreWlen hoe ik gesiAnAkeii ben Haar oom washier èn dat scheen haar een goed gedannte hebben Hij kwam heelemaal uit Australië en zij had hem twfi nooit gewen of gesproken begrijpt u = En u kunt u niet voorstellen hoe zij er uit zag toen zij dm volgenden la heneden kwam Zoo wit tün eendoek TELEF 3316 Wordt vervdgd Timfflerlieden en Aannemers Heeft U Kozijnen Denren Ramen Lijsten Triplex Stofdorpelti of Deurkrukken noodig Komt dan Donderdag eens kijken in Pakhuis Wilhelmtnastraat 21 Er is beslist iets voor U bij I Levering uit voorraad en op beatelUng T V d BERG Lzn TiilptbtMiitr 16 18 Til 3St909 DEN HAAB Blro 12127B HET BESTE UIT HET GOEDE onderscheiden is het beleggen van SPAAREN KASGELDEN bij de GEMEENTE SPAARBANK Stortin ja en Uirodienst GOUWE a DE HOOGSTE VEILIGHEID door Waarborg der Overheid en 3 6 o rente van dag tot dag Dagel open van 9 i 3 uur Zaterdag 9 i 12 en 6 7 j uur mat onzen 15 Balans Uitverkoop is reden dat wij nog even voortgaan met opruimen van SCHOENEN tegen spotprijsjes Wilt U er nog van profiteeren Wacht dan niet lot de mooiste er uit zijn JAN VAN DAM KEIZERSTRAAT 62 4 Telcf 2376 Oouda Schocnhandel en Reparatlën STEENHOUWERIJ M ROODBOL BARDSTEEN ZANDSTBBN SCHOOBSTBENMANTEIB GBAFWERKEN ACHTER DE KERK GOUDA Een Kaas Ipjen Gulden Kaashandel TEEKENS Oouda OtaM v SB filcaiimr lirieliliiii DHiin Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandsn 2eWeena traat 17 Tel 43929 R dam IN KORTEN TIJD KREGEN Jb MAARLEVELD s ZELFBEREIDE VLEESCHWAREN EN WORSTSOORTEN EEN GOEDEN NAAM Vraagt onze heerlijke Kalfslcverworat Berliner LeverworstLeverkaalBotcrhamworstOekookte RookworstPreskepTongenworstZure zult 40 Schouderham Oek fekelvleesch Oekookte ham Gebraden Rosbief ONZE REEDS BEK2NDE ROOKWORST OM TE KOKEN a 60 ets per pond WESTHAVEN 64 Beleefd aanbevelend WIJ VRAGEN NAAISTERS en MEISJES die ra 4 het aaaiyak willen leeren Hoog loon en prettig werk KINDERCONFECTIE ATELIERS HOLLAND PEPERSTR 18 30 Bouwgrond te koop aap straatweg Gouda Reeuwijk Pracht gezicht op de Plassen Electriciteit en waterleiding in wording Adres C TEEKENS Oz LANGE TIENDEWEG 49 ONSTËLEFOOIjlNUMMER IS THANS 2728 A VERBLAAUW Complete Meubileering KLEIWEG 37 CREBAS BESCHUIT 10 Stuks 12 cent Crebas Lange Beschuit 18 stuks 13 ceat VRAAGT UWEN WINKELIER so Rlbbius Peletier Sigaren Electri8cls Triynifator 10 ets Zéér Licht en Geurig fabrikaat Verkrijgbaar bij D G VAN VREUMINGEN WIjdstraat 20 en G BAKKER Spoorstraat 1 J HULLEMAN GOULA KLEIWEG 20 èHTELEFOON 2850 Official 7 Dealer tut WMivauM aa FORD TUDOR SEDAN 2 portieren FORD FORDOR STANDARD SEDAN 4 portieren FORD SEDAN DE LUXE 4 portieren FORD TRUCK wielbasis 3 S5 meter FORD TRUCK wielbasis 4 meter Allen uit voorraad leverbaar Diverse ingeruilde Personen eu Vrachtauto s tegen Opruimingsprijzen 50 Prelti lezen MET EEN BRIL VAN A TEUNISSEN BOELEKADE 229 Autobanden alle maten voorradig OPTICIEN = GOUDA LEVERANCIER DER ZIEKENFONDSEN ws ipp j iv I Bestelt Uwe Brandstoffen bij 1 JAC MUL 9 BRAN DSTOF ENHANDEL SPOORSTRAAT 31 TEL 2955 Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA BLAUWE DRUIVENTAPELPEBENTAPELAPPELENKAAPSCHE PBUIlfEN SINAASAPPELENCITROENENMANDARIJNEN POMPELMOES Aanbevelend BANANEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS DOFFE KASTANJES VRUCBTBN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS STUDENTENHAVBE BUSGROENTEN merk Slealela DIVERSE SOORTEN NOTEN De Goudsche Fruithandel d A RIatvald Plpitia Wi LANOE TIENDEWEO 27 Vrmmu Unvan 20 F VOSKUIL MTlnkallap VOSKUIL s Koffls Thee Tabak Koffiebrandery Thee en Tabaksfaandel MOLENWERF 7 GOUDA m IN DEZEN TIJD VAN BEZUINIGING KOOPT MEN GRAAG IETS DAT GOEp IS EN TOCH NIET DUUR DAAROM WORDT VICTORIA S HUISHOUOBISCUIT THANS ZOOVEEL GEVRAAGD EEN RIJK GEVARIEERDE MELANGE BEVATTENDE 12 VERSCHILLENDE SOORTEN 9ISCUITS EN WAFELS PER BLIK VAN 1 4 KG NETTO F 1 50 PER HALF POND 30 CTS VERKRIJGBAAR BIJ UWEN WINKELIER ENGROS 100 Fa J VAN WIJK Azn Gouda Tel 3391 S S van Dantzig N W O Goederen van Janaen Tilanus RADIO ƒ 2 per week GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 123 s RAPPEL Snoystraat 69 GOUDA Verf Lakken Kwa len fa P UEIIETSZii Oosthaven 65 Gouda Beter verzorgd Schilderwerk Onze Qlansverf Is ook verkrijgbaar in ontliggende dorpen 31 DROGIST WIjdstraat 31 Gouda Het adres voor Kantooren Winkeljassen is De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA MET UW SCHOENREPARATJE NAAR DE KOOPT OP DE DONDERDAGEN UW KOEKJES on BANKET OP DE MARKT Ze zijn ïja van smaak en Toordeelif Oitiluitend vaa INOPPEI s Banketlnlddrij Spcciatlteil in de fiJBere banketaoorten Staiidpliiti BIJ HET STADHUIS SCHOENMAKERIJ VAN H V d POOL RAAM 107109 Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door bet nieuwe ideale toestel WELLA blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskappcr L GroenendaSl110 b d Gouwe = Hebt U = PERSONEEL noodig Zoel t U PLAATSING Plaats dan Zaterdag Uw AANVRAGE in da JEUK HOEST ASTHMA BBONCHITia SUIKERZIEKTE NIERZIEKTE BLOEDARMOEDE BLEEKE GELAATSKLEUR ZENUWPUN RHEUMATIBK JICHT BLOEDVATENVERKALKING LEVER NIERENEN BLAASSTEEN ALLE MAAG INGEWANDEN LEVER HUID BAARAANDOENINGEN AAMBEIEN VERSTOPPING lader leest za dan I EliJiiiiliiniHS i rqils fl Inzending tot VrijdnffmiddaE 4 uur aan het Bureau MARKT 31 Indien U Itjdt aan een dezer ziekten zend dan onmiddelltjk een uitvoerige beachryving van Uw aandoening aan Fa J H j SNABILIE Afd A 15 Groote Markt 7 te Rotteidam depothouder of aan den uitvinder zelf Dokter 6 DAMMAN Troonatraat 7S te Bnuael Belg Afd A 15 die Uw geval zal onderzoeken en U de brochure zal toezenden met bewijzen van genezing door de behandeling van Uwe Ziekte door middel van zijne plantenremediën Verzoeke te vermelden voor welke ziekte want er is een speciale brochure voor elke ziekte I GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 14 FEBR 1931 TWEEDE BLAD TEL 2745 LET S V P OP ONS NIEUWE TELEFOONNUMMER N V GOUDSCHE COURANT TEL 2745 De Tol bij Stolwijkersluis Geen Crempeatohe Tol nbe tormerf £ cD drukbexoehte bqccokomit D Rénnie De Goudsche Raad unanlam voor ophaffintfP onbeperkten duur is vwleend De vraag ia echter hoe raken wü er van af Dat ia nie zoo gemakkelijk meent apr want de rechtszekerheid vaa éetoi tol ia boven allen twijfel verbeven d IJssel daarna het woord voerend acht elke actie naast die van de Commissie voor Weg en Brug die zich een goede reputatie heeft weten te verwerven uit den booze Spr wyst o a op een conferentie met den directeur generaal van Waterstaat Dr Ringers Het bestuur van de commissie heeft op 24 April 1930 een adres gericht aan den raad der gemeente Gouda waarin gewezen werd op het groote belang dat Giouda heeft bij een ongehinderde verbinding met de Krimpenerwaard en waarin op opheffing van den tol werd aangedrongen Aan de Goudsche Middenstandscentrale werd adhaesie gevraagd en door deze gegeven Van B en W van Gouda kwam een schrijven in dat het college terzake diligent was doch dat d gewenschte resultaten nog niet waren bereikt Van Gedeputeerde Staten werd op een schrijven geen antwoord ontvangen Op 29 October 1930 werd opnieuw een adres aan den Goudschen raad gericht en gevraagd op 1 Jan 1931 den tol op te heffen Spr verheugt zich dat deze actie steun wü verleenen aan de Commissie voor Weg en Brug Spr dringt er op aan dat men zich uitsluitend zal bepalen tot het geven van steun aan deze commissie De heer Kraak Steemfcnn sprekend als secretaris van den Bond van Autobusdienstondememers herinnerde aan de geschiedenis van deze actie die op 27 Nov 1929 in een vergadering te Krimpen a d IJssei reeds werd ingezet Thans moeten wy alleen voortgaan op den weg die de Commissie voor Weg en Brug reeds heeft ingeslagen Spr heeft respect voor de activiteit die thans wordt getoond Die activiteit moet echter geleid worden in dezelfde bedding als die van het Comité voor Weg en Brug Men poet weten wat men wil Spr waarschuwde ervoor gescheiden op te treden Wat in het bijzonder de tollen quaestie betreft wilde spr ervoor waarschuwen hedenmiddï een actie te beginnen De tol moet weg maar dat kunnen we alleen bereiken door dat te doen wat langs wettelijken weg want jen anderen wenscht spr niet daarvoor itAn worden gedaan Tollen zijn uit den tijd en spr heeft er verbaasd over gestaan dat men zich in Gouda zoo straf en stijf aan het behoud van den tol vastklemt Met vreugde vernam spr dat de burgemeester zich voor opheffing lieeft verklaard Al brengt de tol voor Gouda ongaveer ƒ 17 000 op in dezen tyd met z n wegenbelasting moet hij weg Echter geen tolbeatorming wairt t kan wat langer of korter duren zÜ gaat toch weg Laten wy hedenmiddag aan de Commissie voor Weg en Brug ouidelijk maken dat de tol zoo spoedig mogelijk weg moet De heer B r o e r e uit Lekkerkerk stelde een vraag inzake het bedrag van ƒ 17 000 dat de gemeente Gouda van dezen tol mt burgemeester Roos van lekkerkerk heeft met verbazing eenige mededeelingen van burgemeester Aalber gehoord n l dat B en W van Gouda hadden bericht dat hun pogingen om tot opheffing van den tol te komen tot nog toe geön resultaat hebben gehad Spr meent ook dat de Goudsche raad besloten heeft niet tot opheffing over te gaan Spr begrijpt dat de gemeente Gouda geld wil hebben voor afkoop van den tol en daar wil spr niets van weten De gemeente Gouda mag wel dankbaar zijn dat zü reeds zooveel jaren zoo n winstgevend verkeersobstakel heeft geëxploiteerd Tegen afkoop moet worden opgekomen Gouda besteedt ook niet veel zorg aan onderhoud van weg en tol Er is geen enkele reden om haar thans een afkoopsom aan te bieden De heer Mr H e e g juridisch adviseur vanden Bond van Be lrijfsautohouders jn Nederland wil enkele middelen jar even die tot opheffing van oen tol kimnen leiden Deze tol is een bela itingtbl die voor Door een uit een aantal belanghebbenden aamengstclde coramisBie werd gistermiddag in De Réunie een vergadering belegd om middelen te beramen om te kcni n tot opheffing van den tol der geniconie Gouda aan de Haaötrccht8che brug Onder d talr ke belangstellenden merkien wy o a op de Goudache raadsleden nevr Riesz wethouder Van Staal en de lieeren MuUïwük Mr de Witt Wijnen Zanen Steenland en Maaskant de burgemeesters Üitkens Bergambacht en Ammeratol GaiilJer Berkenwjde Roos Lekkerkerk baron Van Hemert tot Dingshof Haastrecht Stoiwijk en Vlist Bergman Gouderak Van Oordt Krimpen a d Lek Aalbers Krimpen a d IJssei Mjt Cambonnet Schoonhoven en tal van wetliouders en raadsleden uit gemeenten in de Krimpenerwaard Mede waren aanwezig de voorzitter van de Kamer van Koophandel ja Fabrieken voor Gouda e O de heer Herman A Schreuder vertegenwoordigers van dtn A N W B K N A C den Bond van Bedryfsautohouders in Nederland den Bond vur Autobusdieiïstondememers de Commissie voor Weg en Brug in de Krimpenerl aard de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Gouda de HoUandsche Maatschapptj van Landbouw en den Bond van Kaasproducenten Van het Statenlid Dr T Beekenkamp en burgemeester Van Doorjiinck Oudewater en enkele andere autoriteiten was bericht van verhindering ingekomen Burgemeester U i 1 k e n s sprak als voorzitter van het comité dat de bqeenkomst had belegd een inleidend woord Spr wees erop dat deze bijeenkomst was belegd om ae Commissie voor Weg en Brug den noodigen ruggesteun te geven bij haar actie voor oplossing van het vraagstuk der tolheffing op de Haastrechtsche brug Deze commissie zal stellig gaarne deze actie aanvaarden Het comité dat deze büeenkomst heeft georganiseerd heeft zich eenvoudig als een groep van belanghebben i ïn hetzij persooniyk hetzü q q beschouwQ Na deze bijeenkomst verdwijnt het weer Spr gewaagde nog van de vele bewijzen van Instemming die met betrekking tet deze actie waren ingekomen De tol op de Haastrechtsche brug is al sinds jaren een punt van ergernis geweest uil het laatste artikel van Notaris Koeman bleek spr dat al ongeveer een eeuw geleden toen een tol nog geen aanstootgevend object was aanmerkingen op dezen tol gemaakt werden en men het vreemd vond dat Gouda dat toch aangewezen was op de omgeving van hen die in de stad kwamen allereerst tol ging heffen Men heeft er zich bij neergelegd Wanneer men nagaat dat Gouda alleen heeft te onderhouden de brug en een klein eindje weg naar den Zuidelijken IJsseldijk dat met z n hobbelig keidek niet bepaald een mooie weg genoemd kan worden dan lijkt deze tol wel ongemotiveerd Van de inkomsten van den tol komt slechts een deel aan de brug en den weg ten goede Spr wil niets afdoen aan de wijze waarop het gemeentebestuur van Gouda ook het belang van de nietingezetenen behartigt maar men mag niet vergeten dat hoe minder obstakels er zijn om gebruik te maken van wat de gemeente kan aanbieden des te beter het voor Gouda is Gouda is reeds bezig geweest om door afkoop den tol op te heffen Dat is niet gelukt en daarom is deze bijeenkomst belegd om de middelen te kunnen bespreken die aan de commissie voor Weg en Brug steun kunnen geven in haar actie Spr verheugt zich over de aanwezigheid van verschillende leden van den Goudschen raad ziJ zulten hier wellicht een en ander hooren dat voor hen Van belang kan zijn Burgemeester Aalbers uit Krimpen a Br vrondt op dezen tol een geweldige winst gemaakt die moraliter ongeoorloofd is ook al omdat Gouda m oncurrentie met andere groote stedt i het platteland moet trekken in plaats an afstoo Er is van twse kanten de goede wil aan wezig Dit obeUkel moet weg Spr geeft den B a A N echter in overweging haar actie niet alleen tot deze tol te bepalen maar ook uit te strekken tot andere verkeersopstakels byv de tflUen op den Bodegraafschen Weg Daar hebben alle Gouwenaars ook belang bij Spr deelt overigens de opvatting van hurgemeerter Rambonhiet Voorzitter burgemeester U i 1 k e n s danikt den wettiouder voor het ruimestandpunt dat de gemeente Gouda inneemt Spr meent echter dat deze vergadering niet praemafcuur ie op de bijeenkomst die het gemeentebestuur van Gouda voomemea is te beleggen maar nuttig werk verricht De ïieei Kraak Steeman is dankbaar voor de verklaring van dcii wethouder Er moeten nu twee vragen beantwoord worden gaan we accoord met den afkoop van den tol en wan wie moet de afkoopsom komen Be locftüttiten Maar die verwi zen naar Ged Statenl Spr ia met tegen afkoop t De heer Schreuder vraagt ich af of die tol wel zoo winstgifvend is geweest Want zg heeft jaariijks wel ƒ 17000 geind maar wie weet hoevelen er uiat om de tol uit Gouda zyn weggebleven Dat afkoopbedfag komt wel in orde dat is er eigenlijk al want door meer üezoek aar Gouda komt dat weer terug in den vorm I van meerdere belastingopbrenj bt Burgemeester Roos uit Lekkerkerk verheugt aich over iiet standpunt dat het gemeontet tuur van Gouda inneemt Spr bestrijdt de opvatting van den heer Kraak Steeman Wy moeten than niet over afkoop praten Ewit antwoord op de door hem bedoelde vragen moeten wij thans nifrt geven vooral nu de gemeente Gouda een conferentie wil beteggen Daar moeten wij niu op wachten De derving van en bedrag van ƒ 17000 kan voor Gourta een sthd waarin zoovwel perspectief zit niet van xooveel beteekenis zjjn Wethouder Van Staal maakt nog enkele opmerkingeat lli ia nift van meenbff dat Gouda om de anwëidglieltl van den tol ooit heeft gemeden De heer Schreuder wil thans de laat op de ruggen an de Goudasohc belaatingb alers afwentelen Eai daarvan zal niets gebeuren Spr wil er echter ernstig naar strcen het ob takel u t den weg te ruiracn De heer Schre uder merkt nog op dat hii niet bedoeld heeft dat lie Goudsch bela tingbetalers zouden moettn betalen Spr is van meening dat er dan meer zou binnen komen en dus meer belasting zal worden opgebracht Notaris K o e m a n s maakt als automobilist eenige opmerkingen Spr zefft wy willen geen tollenb ïstormers zijn a heeft spr voor een dergelijke actie tal van bewijjten van instemming ontvangen Ien moet nu echter ook niet te lang meer wachten want dan zou het er toch wel eens van kunnen komen De Krimpenerwaard is het zaf I Wethouder Van Staal internimp ert Dan halen wy de brug op De heer Mr Heeg betoogt tenslotte nogmaals lat Gouda zich aU jtn baseer op ee Koninklijk goedgekeurde belastingveroiytening Wanneer er in Goud echter bijzondere omstandigheden zjjn hot e belastingen of hooge uitgaven voor een lïituwen weg dan moet daarover eena met Spr acht deze tol in strijd met de wet want er maf op de geheven retributie niet zoo n groeten winst gemaakt rorden Spr raadt aan zich te rieten tot de regeering om verlaging van de tarieven te bevorderen zoodat Gouda er geen belang meer by heeift dezen tol te heffen Wanneer Gouda niet wil meewerkoi om den lol te doen verdwijnen moet men ervoor 2X Tgeii dai van iioogerhand preesk hierop worden uitgeoefend evenate in Nijmegen met het veer is geöchiedt Er zijn nog genoeg middelen om van dezen tol af te komen Spr is het met burgemeeeter Roos eens dat van een afkoopsom geen sprake mag zijn De gelden van de wegenbelasting zijn niet bü in gebracht om de gemeente Gouda een douceurtje te geven Burgemeester Mr R a m b o n n e t uit Sohoonbovwv stelt zich op een ander standpunt Spr meent dat Gouda een oud privaatrecht heeft oorspronkelijk gebaseeitl op een veer dat later op een brug is over gegaan Schoonhoven heeft ook zoo n recht eiB spr kan zich voorsteUeii dat men daar zuinig op iSj vooral waar die tol groote inkomsten voor de gemeente geeft Men vindt de hamdelwyze van Gouda onrechtmatig terwijl Gouda een volkomen rechtmatigen iaad doet Men moet met Gouda onderhandelen n deze gemeente movt daarvoor schadeloos gestald worden Spr is van weemng dat de commissie voor Weg len Brug op zakelijke gronden een met het gemeentebestaur van Gouda moet gaan onderhandeleo Gouda zou een schadevergoe Mng moeten krijgan zoodat op deze wijze de tol zoo gauw mogelijk zal kunnen verdwijnen iVi r H e i g repliceerend if twist dat deze tol op een pnvasttrecht berust zü berust op een beHuNlNP rordening en nag daarom geen extra broH van inkomsten vormen iJe gelden daaruit verkregen mogen slechts voor een bepaald doel worden gebruikt Spr Jtan zich echter voorsteilen dat men v ü gaan onderhandelen maar eersL dan wanneer Gouda meer aan de tol heelt ten koste gelegd dan zij eruit heelt ontvangen Gouda heeft daarop nu geen Bnkei recht Wethouder Van Staal wil d aanwezigen het verdriet besparen dat de Goudsche raadsleden als verslagen deze byoenkomst zouden verikten en d d j Goudsche de heffin van den Spr wü verklaren raad unaniem voor tol is Wij heben echter meer verantwcordiedykhewlsgevoel dan hedenmiddag bijv door burgemeester Koos is getound Het gemeentebestuur van Gouda staat al een paar jaren oj het standiHmt daï deze tol weg moet en heeft ook al tal vari pogingen daarvoor m t werk gesteld De regeering weigert echter in óc voorstellen van het College te treden en heeft hanr voortdurend langen tijd laten wachten liet college van iB en W had ziich echter reeds voorgesteld een bijeenkomst te beleggen ï ooais thans bediemniddag is beleg d Spr i ook van meening dat het re t op den tol esn privaatrecht is Met de idddelen diP Mt Heeg aangeeft wordt het obstakel niet uit dsn weg geruimd Juist deze week heeft het college van a en W van Ged Staten een brief gekregen waarin de medewerking wordt gevraagd van net gemeentebeï tuur van Gouda voor den aanleg van dat deel van tiet wegenplan waarin de Haastrechtsche brug en heit bübehoorende wegdeel is opgenomen waarmee gemoeid ïa een bedrag van ƒ 600 000 a ƒ 1 000 000 Wanneer men wil nagaan wat de inkomsten en uitgaven van den tol hebben bedragen moet men daarmee nog even wachten dan zal t er heel anders uitzien dan thans of iiaai veraadermg lierhaalde zij dof en ei e 8 op doen dat ik Eva gezioa heb I probeerde zij op zim gezicht een uitdruk i adiim De begeerte om groot te schijnen heeftmenigeen reeds klein gemaakt j FEUILLETON liefde laat zich niet dooden L G MOBERLT Uit het EngeLB4 van 30 Nadruk verboden Rupert spreek ni t zoo smeekte zij Zewas doodsbleek ieder woord van hemfttriemda haar als en zweepslag maar hetviel mij zoo moeilijk Ik was bang dat Jenujn woordesn aoudt gnomen zooals j aeau op noanen hebt tk vpeeede jouw viiendBchap te zullen varüezöJ Rupprt Onbewogen lnoorde hij haar aan Jn zijn oogen lag een uitdrukking van onuitsprekelijke vera chüng zijn gezicht stood atreng en er was eea tuttere l ek om zijn mond K an ik het dan aBdet opnsme i vroeg hij Hiv€a chillig O Rupert geloof mij tocfa Heusch ik vertel je da wsarheid Ik heb er de liedenadit over gepiekead ik dorst het eers niette do maar ill zag in dat het laf ou ïijoeii dat ik alle moieet vertellen Bijzonder prijaenawsardig yan je merktö Rupert Bpott ïd op Je MA t me f dii8 verder niets te aeggen Rupert haat je mijftnu ik alles verteldheb JOcfli haten is zoo n groot woord Maarje beerijpt wel da4 er in onze verhoudSnp f en TToote veranderiniif is gekomen Js dat had ik ai geidacht e n groote Maar Toby ben je er zeker van dtó j met gedroomd hebt of Absoluut zekeir Hij aait half overeind in bed en keek Olive die naast hem gezeten was aan met jfln blik die bevestigde dat hij volkomen zeker was van wat hij zei Maar denk nu zelf e w even wftt voorongerijmdheden je daar ligt te verkondigen Je weet evemiroied aJs ik dat Eva maanden geleden in Tiansfiel egraven as Ennu vertel ji me dat je hM gezien hebt eendag voor je naar tiet zieBnhuis ging Precies Of het was Eva ol het washaar schim hield hij vol Tk geef toe dat ik haar maar een kort oogenbUk geoieoheb Ik reed haar in mijn wsg€oi Voorbij mik had haast Maar Eva ie iemand waarinuien zicti niet gemakkelijk vicrgist Maar waar denk je dan dat je haar g zi€0 hebt Ik denk niet dat ik ht r gezien heb ikben er zeker van En wanneer ik niet zoo nvreeselijkf haast had ffehad dan zou ikf entopt en haar aangesproken hebben He wae in Marchmere een klein dorpje niefver van Tranefield Zij stond voor het he vafi een klein vUlatje en had petai erg inmij Ik reed haar met een groote vaart voorlij en ala ik den volgenden dag niet pJrt line hutkvli fiontstekins hM gekrei m zeker naap Marohmere teruggereden En ik artten naar Ma rdhmere teruggereerbi ESi ik ben daarna zoo zw en slap geweest dat ik mij vandaag pa weer herinnerd t ik Eva gezien had king van medelijden of synipeiUiie te ontddikeaï Ik ga uit Marelimere weg ik zal meneer Drake schrijver dat ik zijn nichtje niet ben Maar OHve mag er niets van weten omdat zij al mijn geld heeft Al je geld vroeg Rupert verbaasd lit heb Olive mijn geld nagelaten legdezij uit Ze dttchten iramerB dat ik doodwas zoodat Olive mijn geld geërfd heeft Ikvertel haar nooit wat er gebeurd is Maar gic zij voort en ze strekte haar handen ttaBteB l voor 7ioh uit ik ga ao gauw ino elijk uit Marehmere weg Het spijt ipijzoo vteeselijk Zij zweeg plotseling en met haar handen nog steeds tastend vcor zich uit veïliet zij het atelier Ebi Rupert keek haar zwijgend na zijn gezicht trak als een masker HOOFDSTUK XIV Olive grijpt ia Ik verzeiker je da het Eva Was Maar Toby todi als ik niet overtuigdwas dat je bij je verstand bent whi ik veronderstellen dat je of ijlde of krankzinnigwas fwwondan Hoe kan je in vredesnaamEva garien hebben Ze ïa al maanden dood tM weet je net zoo goed als ik En tóch hel ik haar gezien hield hijko ig vol Ik wist wel dat je zou danken dat ik plotflrfin eek jrewordeti oaai eerlijk gerêgd dacht ik dat z f ook heteemte oogenbtÜc Haar ik kan er een eed Het i wel eigejnaardig dat je haarjuiftt in Marchmere gezien hebt waar hetongeluk gebeurd is zei Oüve peinzend Weet je w t ik doe Jk ga zeil naar Marchiitere Maar aXhexi om jou te bewijzen datje gedroomd hebt Je kunt Eva onmogelijkgezien hebben Maar ik ga er zelf heen Misschien kan de nicht van meneer Drake Ulij inliciitingen geven over de dame diejij voor Eva hebt aaageziOT Zij woont teevallig lin Marehmere Mijn baas maakt erzidh al ongerust over dat hij niets vanhaar heeft gehoord aedertjiij wiser in Londen ie Een week geleden was hij in Marchniere en toen hij terug kwam wss hij ééneJi al verrukking over de verloren nicht die hij had teruggevonden Hij reVeode erop d t zij in Lap den ïbij hem zou komen logeeroi maar hij beeft taal noch beeken vanhaar ontvangen en hij heeft het te druk omweer naar Marehmere te gaan Ik zou tegelijkertijd zijn nicht kunnen cpwyekem en Eva vulde Toby aan Toby doe toch niet loo dwaa 1 berispte zij Als je zoo doorgaat word ik nog bang voor je Meneer Drake juichte OUvw plan om den volgfenden dag jnffrouw Campbell rn Marchmere te gaan opzoe en van haflte toe en gaf haar een ontelbaar aantal boodschappen mee voor zijn nichtje U moet uw mterste beet dom om haar o overreden naar LonAjn te komen hijtaislotte Zij kan bÜ mÜ of ewf i totdatzij met dien schilder ï otiwt Pk weet zeker dst juïïie bet pmt nwt elkainder kunnenjirinden Jullie beait allebei van en en hetKÜfde sÏHgl f