Goudsche Courant, zaterdag 21 februari 1931

TE HUUR een groote tuin omtrek Spoorstraat Zeer geschikt voor het houden van Hoenders Te bevragen bij C Noordegraaf Groenendaal 62 g löO COO tot conaöfidatie van bij haar kassier opgesioiii u kaagölxleo iz Uit Jiet verslag der op 30 April 1930 gehoudfin Aij em eae Vergaderiiif van Aafi leeJr houders der N V blijkt dat van da wineteii verUerekdoiug eeo bedrag van f 44 944 biuteugewoon werd gereeei Veeni ter ijl uit de door den voorzitter der vergadering gogieven toeliditing blijkt dat dit niet uit etaltu van dividend maar bet buiiteuge woon reaeivbexeo daarvan beteekeflt het oppotten daarvan Hieruit blijkt h i overduidelijk dat dit niet uitkcereo van dividend aan de gemeenle aandedhoudeter niet beteekent yerMes voor goed daarvaÉft maajc het blijven behouden van oen vordering wegena achterataihg dividend Nu zijn ZIJ van meening dat oiok de vordtTingen die do gemeente heeft op de begroeting dienen te worden vermeld en lijomiöde bij de ramiug der ontvaagst i wel degelijk rekening moet woraen genouden Zoodra tocli overeenflteiiundng met de N V inzake de nog niet tot oploeaing gebraolite kwestie wordt verkivgen zal meencai zij uit de toeliohting bij deze buitengewone reserveormg gegeven te mogen aüeiden dat lutkeormg daarvan aJisnog kan ge achieden Op grond van deze overwegingen liebben zij dan ook op den betrekkelijken ontvangst po t een bedrag van f U 440 geraamd n l het eventupol over 1930 te ontvangen divi lend en dat hetwelk over 1929 niet ie uitgekeerd De Straatbelasting Voldoende middelen voor de eerstkomende jaren Uit de den lïaad tliav £ toogezonden ontwerp bugnxytaug w cff liet dienaljaai 1931 zal kunnen blijken dat de door den Eaad vostgestelUe Itelimgen incluaiel de aJanog aan de goedkeuring te onderwerpen slraatbela tJUg voor 1931 met alleen een sluitende begrootmg veraekeren rnajj ook een be hoorlijk bedrag voor 1932 eu komende jaren aan de reserve tuevocgen Meu kan ui iaard verschillen owar wat veistaan wordt onder de eerstkouiendo jaxen B en W m en evenwel aaanenien dat Gedeputeerde Staten lueronder met een langere periode dan tweo of drie jaren verstaan daar m het tegenove efltelde geval hier zeker een eiach ou worden geeteld die een unicum bebeekent in hc t gemeentelijk financieel bi eer Blijvend zuinigheid geboden Voor zoüveriB en W bekend ia nog getue gemeente van hoogerhaad een dergelijke eiscli gesteld Slede giiet op do tijdsomfltan iighedeii mee en zij dan ook niet tp mogen veronderstellen dat Gedeputeerde btateii een eiecli zullen leUeii die alu onuitvoerbaar en ongemotiveerd van de hand zou moeten worden gewezen Op de baais van de e begrooting zal evenwel met gebruikmaking van de te vormen en nog aanwezige le erve en gelet ep het natuurlijk accree zoowel in iukonifiteu als uitgaven het h i mogelijk zijn de eerste jaren een sluitende begrooung t e verkrijgen mite de ge KX zumigtieid in het beheer n aokt wordt genomen eu aJieen datgene wat voor een doelmatig dnderhoud noodzakelijk i s wordt uitgevoerd Geschiedt dit eu ut bij allen met het bestuur ai beheei der gemeente belast de wil en de weuAch daartoe voor dan zullen de door deu Raad vastgestelde belastingheffingen voldoende blijken i zijn tot financiering der gemeente in de eeretkomeu de jaren Op do ontwerp begrooting verder de post voor OAoorziene Uitgaven overeenkomatig de opvattingen tot een bedrag van ongeveer f 30 000 lager uitgetrokken dan voor 1930 geraamd en wtl tot een bedrag van 47 044 48 B ei W acJiten dit bedrag voldoende fcn mcenen den Raad ter toeliehting Jnervan naar liet hierbij gevoegd overaioiit tot welke bedragen deze post m een zevental ondero gonioeaten ir deze provincie over 1930 wag uitgetrokken te mogen verwijzen Mlt Dordrecht Peroentage in verlioudang tot uitjfaveii v d gewonen dienst 46402 o a 39184 0 5 Gouda 91348 3 4 Gouda 1931 47C0O 1 7 fl Grav nhage Leiden Rottel dani Buhjedam Vlaurciiugen 728360 60000 792679 23666 4000O 1 1 0 6 O S 0 5 1 6 Inclueie f 10 IX Iwt Salaxisbesluit 1929 ter uitvoering van Mind rheidsnota van de Wethouders van Financiën en van Onderwijs De Wethouders van Financiën en van Onderwys hebben in een zeer uitvoerige ïiota kennis gegeven aan den Raad dat zy de begroeting 1931 niet beschouwen als een product van gemeen overleg tusachen ds meerderheid en de minderheid van het college van B eft W waarom zy dan ook van hunne afwijkende meeningen daarover aan den Raad doen bUjken Na uiteenzetting van hunne beiwaren komen zij dan tot de conclusie dat zjj in de ontwerpbegrooting de volgende wy igingen wenschen te zien aangebracht aan den Reiniglngsdienat wordt een2e opzichter gegeven het crediet voor den bouw eener garage voor den Reinigingsdienst worde gesteld op ƒ 20 000 de afschryvingsterniijn vo r de opstallen der veemarict worde gehandhaafdop 20 jaar è de bezuinigingen op Gemeentewerken gaan niet verder dan aangegeven in het advies der commisaie van b stuid 5 een crediet worde verleend voor den bouw van een nieuwe Kleiwegsbrug en het dempen van de Nieuwebaven vanaf Kleiwegstraat tot Vrouwensteeg 6 de door de meerderheid voorgestelde verlenging der geschatte levensduur van de in het vooratel genoemde objecten vinde geen toepassing De bestaande levensduur blyve voor de afschryvingen gehandhaafd 7 de aflosaingen van de kapltaalscliuld wegens de vernieuwingen van de walmuren der Oosten Westhaven worden ook in 1931 gebracht ten laste van den gewonen dienst de functi van ingenieur van Gemeentewerken ook al is het geen volle betrekkmg blijve gehandhaafd de jaarwedde van den tjjdeliJken opzichter van Bouw en Woningtoeaicht Wulffraat worde niet geschrapt in 1 931 worde minstens uitgevoerdde electrificatle van school 1 en de beideeding der glaswanden van de scholen 1 en 4 voor den bouw der 4e openbare bewaarschool in Kort Haarlem worde een crediet verleend voor de in 19S1 benoodigde uitbreiding van het aantal brandkranen worde eenvoldoende bedrag op de begrooting derBrandweer uitgetrokken het geraamde dividend der N V Goudsche Waterleiding Maatschappy over 1929 worde geschrapt onvoorzien worde evenals voor gaande jaren geraamd op circa ƒ 80 000 de uit bovenstaande wyzigingenvoortvloeiende kosten zullen moeten wordengedekt door verhooging der directe belastingen De beide wethouders vertrouwen dat de Raad het bovenstaande zal willen aanvaarden ongeacht de daaraan verbonden lastenverzwaring TADBNIETTWir GOUDA 21 Februari 1931 Lezing over SUeltenhuisverpleging voor de Ver van Huisvrouwen Op Dinsdag 24 Februari a s des middags om 3 uur zal in Hotel 4e Zalm voor de Ver van Huisvrouwen aid Oouda spreken de heer de Jong uit Medemblik over 2iekenhuisverpteging Voor dezen byzonderen middag voor de leden is introductie toegestaan UalTheater Gnta Garbo in De Kus Het Thalia Theater brengt ons deze week weer een musiceerende kunstfilm waarin lij die zéér terecht tegenwoordig beschouwd wordt als de grootste film tragidienne der wereld Greta Garbo de hoofdrol vervult Het feit dat die göttliche Garbo speelt moest eigenlyk al voldoende aanbeveling zyn voor een bezoek aan ïhalia Wy zullen aan deze korte mededeeUng ook slechts weinig toevoegen De inhoud van het hoofdnummer e Kus is eenvoudig maar door het sublieme spel van Greta Garbo wordt het tot iets zeer byzonders Ons worden de gevolgen geschetst die een onschuldige kus hebben kan jalouzie een moord en den aankleve van dien Greta Garbo speelt de rol van de jonge vrouw waardoor het liefdesdrama ontstaat op schitterende wyze Conrad Nagel vertolkte de rol van de sympathieke jonge rechtsgeleerde die haar steun en raad gaf uitstekend INtiJSZUNDUN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Een aardig nummer uit het voorprogramma is The pirates een zingende en musiceerende revuefilm in twee acten met leuke scènes en vlotte pittige muziek Een groote attractie is stellig ook dat onze bekende humorist X uis Davids het bekende liedje Moeder gaat dansen een opname van Paramount ten gehoore brengt De Tol te Haastrecht Geachte Redactie In de Goudsche Courant van gisteren schrüft Notaris Koeman in een artikel ever den tol by Stolwykersluis Dok t een en ander over den tol by Haastrecht Wi r zelfs een voetganger over de brug moet komen om over de brug te mogen gaan Notaris Koeman fvil zyn lezers suggereeren dat dit een heel ander geval is en houdt daarover een min of meer uitvoerige beschouwing waaruit dit zou moeten blijken Ik wil hier slechts dit tegenover stellen ook deze Haastrechtsche tol is een verkeersobstakel en moet daarom weg Dat de beteekenis en dus ook de inkomsten ervan veel geringer zyn omdat de automobilisten die deze brug niet mogen passeeren er niet aan benoeven te offeren is m i een punt van ondergescMkt belang dit pleit er zelfs voor om dezen tol eerder op te heffen dan den Goudschen die in t vorig jaar vroeger waa t altyd minder nog ƒ 17000 in de gemeentelade bracht Kn dat kunnen wy in Gouda best gebrtiikenl Met dank voor de plaatsing Gouda 21 Febr 1931 A S Als steeds brengt het Thalia Theater ook deze week dus ijper een keur prograrama Zorg Men schryft ons De vier leerlingen der Buitengewone School die den 2eii Januari door Zorg zyn uitgezonden naar de speciale gezondheidskolouie te Ede zyn weer terug De resultaten dezer winterverpleging zijn waarlyk verbluffend De inrichting en verzorging zyn dan ook schitterend ruime eetzalen groote speelvertrekken voor de jongens en een zaal geheel als poppenkamer ingericht voor de meisjes lichtp groote slaapzalen met ten hoogste 6 bedden vaste eigen waschtafels voor ieder kind afzonderlijk eigen kleerkast enz Naar aanleiding van het bovenstaandekunnen wij het volgende opmerken Blyke de Memorie van Toelichtmg van de Begroo ting 1931 is in 1929 ontvangen een bedragvan ƒ 20 229 02 De opbrengst van de tolte Stolwykersluis in 1931 is in verbandmet de ontvangsten over het eerste half jaa 1930 geraamd op ƒ 23 000 Hier staannatuurlyk de onderhouds en personeelkosten tegenover De bediening van tol en brugeischt een uitgaaf van ongeveer ƒ 3700 a ƒ 4000 De onderhoudskosten van brugen weg zyn in de begrooting niet preciesna te gaan RED De medische verzorging is ook up to date dagelyksche controle van een geneesheer een gediplomeerde verpleegster is dag en nacht in de inrichting om groote en eine afwrykingen volgens Ëiediech advies te beJ delen een weivoorziene apotheek is aanwezig het apparaat Oor hoogtezonbestraling te bedienen ön tC orgen dat ieder kind elke twee dagen een bad krygt zoo noodig vaker Er zyn 8 mo fcme badcellen De inrichting Zoimeoord voldoet aan de allerhoogste eischen ook wat de ligging tusschen bosch en heide betreft Geen wonder dat de kinderen gezonder naar lichaam en geest terugkeerden Aan allen dank die dit mede hebben mogelyk gemaakt Konden we er dit jaar nog maar een paar heen zenden het is zoo hard noodig in dezen tyd We hadden juist nog een meevaller wie legt er nog ƒ 60 by Dan kunnen we weer twee bleekneusjes voor 6 weken uitzraiden 6 weken bosch en heide 6 weken goed eten 6 weken good gekleed ook daarvoor wordt gezorgd Onze Penningmeesteresse Mevr L Prince Schim van der Loeff wacht Postrekening 160130 PREDIKBEURTEN HEEFT U REEDS 12 ONZE PRIMA RDOMBOTER GEPR OBEERD FAANS VAN VLILT KLEIWEG 43 45 TELEFOON 2267 Zondag 22 Februari GUUDA Rem Kerk JÜJ u v m Ds H Cramer Vrijz Herv öoc de Réunie It u v 14 Dü C B Burger van Bilthoveii Onderwerp Waarheid en Illusie Luüiersoüe Kerk 10 u v m De J J ijimon Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6H u n m Ds J P C ten Biiak Geref Gemeente Turfmarkt 10 u vjh en Schonwburgbioscoop ScHaefer LUiputters Paramount op parade De feroote attractie deze week in de Scheuwburgbioscoop fe natuurlyk Schaefer s beroemde Liliputters rovue die in de vorige herfst ook Öi Goud is geweest Thans komt dit gezelschap dat ook elders groote successen oogstte wederom in Gouda met een geheel nieuw programma dat stellig weer een grooten toeloop naar den Schouwburg zal veroorzaken Het is ook zeer begrypelijk dat de frAaie en elegante dansen de kunstige acrobatieknummers het vaardige kunstwielryden en de uitstekende muzieka Kcties van deze kleine menschen voor velen een groote aantrekkingskracht hebben De prestaties van de Liliputters zgn inderdaad boitengewoon Wy waardeeren het dat de bioscoopdirectie behulve deze schitterende revue ook een Ülm vertoont die er in alle opzichten mag zyn Paramount op parade Is en rolprent in revuestyl samengesteld uit een groot aantal tafereelen die elkaar zoo snel opvolgen dat zü als t welre ineen vloaen maar waarby toch niét is vergeten voor de noodige variatie te zorgen Buitengewoon geestig is de geschiedenis van een man die door zyn familie als reeds overleden wordt beschouwd een tafereeltje vol tintelende humor dat in hóoge mate de lachlust van bet publiek opwekt In Toma a Sorriénte een voordracht van het bekende Venetlaansche gondellied i door den Italiaanschen tenor N o Martini valt naast den inderdaad prachtigen stem SJ u u iu Lcoiidienst Chr Geref Gemeente Gouwe 139 10 u v m en 5 u n m Ds Croes Ver Calvijn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v m en 5i u n m De heer J Vxoeg indeweij bërkënwoudë Ned Kerv Kerk 10 u v m Ds ten Bruggekate BOSKOOP Ned Herv Kerk Iq u v m Dr I Glas Reau K rk 10 11 v m De heea Spanjaard Prop Geref Gemeente 9i u v m en 6 u n m GOUOERAK Ned Herv Kerk 9 u v m De heer de Jong G O te Krimpen a d IJssel 6è u ü ni Ds Jacobs te Krmipen a J IJsael HAASTRECHT Ned Herv Kerk u v m Dr A Land Geref Kerk 9 u v m en € li u n m Ds J F W Ëiduian MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Evangellsatiegeboow 9 u v m en 6U u n m De heer J Muller 0 0 te Bodegraven WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9H u v m en 6 o n m Ds 1 do Looze Remonetr Kerk 10 u v ra De W N van Nooten REEUWIJK Ned Herv Kerk 9i u v m De Verwey van den Italiaan ook de goedgesUagde technicolor opname te waurdeeren Last not least vermelden wy nog Tinus als verkeersagent door Louis JDavids Waaruitblykt 4at Jwt Hollandsche meisje toch maarje wart i Theo Frenkel en Mien Duymaer vpnTwist geve i telkens een korte inleiding voorden aanvang vah ieder tafereell Een mooie en interessant programma Gemeente stortingsdienst annex spaarbank Gouda Gecombineerde balans en e ploitatloreke ning per 31 Oeotmber i9 0 Bezittingen Belegging in Overheidsiondaeu 1 0 10 Gemeentebedrijven 564328 82 Div bezittingen 4695 31 Debiteuren löO Salido i 5em Gouda 2541 55 702071 78 Schulden Te goed Spaaideru 5666 7 77 11e goed Boawvereenigiagen 73052 62 Te good Geineento Gouda 57806 33 Ciediteuren 14486 93 Koerswiust effooUaj 566 10 Afsctirijvingen 484 01 maï Laeten 1 4401 07 Diverse onkoatea Salarjssea 7867 75 Gemeente Inleg kinderen 606 Rente voor spaarders 13 71 06 Afaclirjjvingeu 414 03 26458 91 Gekweekte rente 23592 36 2541 55 Bijdrage andere bedrijven Saldo öxpJ rekeningen 36458 91 Spreekbeurt Vr z Hervormden Ia de Godadienetoefening op Zondag a s v m half elf te houden vanweg de Vereen V Viijz Hervormden in do groote zaal der Réunie zal voorgaan De O B Buirger van BilUhoven Onderwerp Waaiteid en illusie fielangryke opdracht De Directie det Nederlandsche Spooiwe gen Jieeft aan de N V tot Aanneming van Weiken voorheen H J Nederhorst alhier opgediagea het bouwen van een lievisieloods oor electriseh spoorwegmaterieei aan deu Spaarndanmerdijk te Amsterdam voor de fcomnia van f 287 000 De firma NederUorst Jmd voor dit werk op één na het laagste ingevsch reven Besmettelijke xiekte Xeit stadliuize werd in de ajgeloopen week aangifte gedaan van een geval van besmettelijke ziekte roodvonk Natuurkundig Genootschap Lezing Prof Wateriuk Gisteravond sprak voor het Natuurkpndlg Genootschap voor Gouda en omstreken in De Réunie Prof Dr J Waterink hoogieeraar aan de Vrye Universiteit te Amsterdam over Moderne methoden ter omschrljying en herkenning van het karakter Aan zyn interessante voordracht ontleenen wy het volgende De vraag naar den aard van het karakter interesseert ieder mensch Het woord karakter heeft echter tweeërlei beteekenis een zedelyke en een psychologische Het karakter in zyn eerste beteekenis is niet zoo gemakkelijk te benaderen de waardeering daarvan is zeer subjectief Het karakter in psychologischen zin is in de laatste jaren vooral een onderwerp van studie geweest Toch zyn we niet erg véél wyzer geworden W j weten wel veel maar begrijpen er weinig van Men onderscheidt tegenwoordig temperament en karakter een onderscheid dat vroeger niet werd gemaakt In Nederland heeft vooral Rümke hierover geschreven Onze waarneming wordt door ons altijd als van veel beteekenis beschouwd We mogen eohter nooit op ona oor en oog vertrouwen er zijn geen middelen om op meer onbetrouwbare wyze de waarheid te benaderen dan juist deze Spr laat eenige Jrappante staaltjes van onjuiste waamemmg gezichtsbedrog zien Onder bepaalde ongunstige condities zien wy onjuist Dit teert ons voorzichtig te zyn wy worden spoedig op een dwaalspoor gebracht Ook voor contrastwerking geldt dit Een stip van dezelfde intensiteit maakt een zeer verschillenden indruk op een ondergrond van verschillende intensiteiten Jje geheele entourage is van veel belang Wij hebben een zekere practische ervaring verworven en verwerken die ook In onze beschouwingswijze Het ding maakt geïsoleerd een anderen indruk dan het ding in relatie Dit geldt nog meer voor menschen Men üeeft altyd gepoogd om uit een enkel gezichtspunt de karakters te schematiseeren Oorspronkelijk heeft men de karakters onderscheiden naar de levenssappen in sanguinici melancholici cholerici phlegmatici VersohlUende van deze benamingen zijn blijven bestaan in de medische wereld Achteraf beschouwd is die indeeling in vier groepen nog zoo dwaas niet Fout erin is dat men nog altyd wilpogen alle menschen in een van die vier groepen onder te brengen Er zQn inderdaad wel zoive typen maar de meeste menschen zijn in die opticht ftlet zuiver H e y m a h s de Groningsche hoogleeraar heeft gezegd dat de karaktefs te onderscheiden zijn naar een drietal eigenschappen emotionaliteit spoedige beïnvloedbaarheid activiteit fhandelingsdrang j secundsiK funeüe t onmiddellijk of eerst lanÉrzaam in functie komenyde nawerking Denkb men duie drie eigenBohappèa als de drie ribben vim eefi kttbus dan kunnen we allereerst onderscheiden het amori e type dat in t nulpimt staat De overige zeven hoekpunten worden 4Dgenom$n door Toch een nieuw Weekblad Ga n sanctie van de Goudsche Winkelier vefeenifing JDe heer H A A Houtman én de Goudsche Courant K nige waken gWed i is in de vergadermg der Goudsche WinketliereverewDgiiiQg hei dooleenige leden naar voren gebradit denkbeeld b ax k6i om aan i ven bla den die Gouda telt nog eens oen meu Weekblad toe te voegen dat zoo het li ette óp betera wijze aou moeten V Oor ie in de behoefte aan goede publiciteit voor lie winkeliers dan dioor de bestaande bladen WQnjt versohaft Die besprekingen liebben toen uooals men aieh zal herinneren tot resultaat geliad dat ccn kleine meerderheid der leden dier veroenigitjg zich vóór de totstindkomiug vdu een xlengelijk nieuw orgaan heeft ui tg prekeii waarbij ecïhter tevens bleek dat een groot aantal voor dat plan niet de niinsta belangstelling lieeft Sindsdien heeft het baatuur der Wtukelierav aieeiiiging nader overwogen of onder die omstaU dighoden liet gewenscht zou zijn zijn medeweiking aan de totstandkoming van ewi zoodanig nieuw orgaan te verleo r eii en de uitgave daarvan te bevorderen Die overweging iHselt toen geleid tot het besluit dat ide Winkeliersvereeniging xioii luet tleze aangeletgenliieid met verder zou iiüuten en dat aan hen die het denkbeeld hadden geopiïerd zou worden oviergelaten of zij Imn plan al of niet zelf tol uitvoering zouden willen brengen Nu heeft zich het wel zonderiinge geval voorgedaan dat de heer H A A Houtman die zicji ala secretaris der Goudsche Winkoiiemvereeuiging voor de tatatandkomiug van het hiervoren bedoelde weekblad bijzonder heeft geïnteresseerd zijn pogingen om de uit avo van een zoodanig orgaan tütötand te brengen lu tft voortgccet en daarvoor met varscliilleude winkeliers besprekuigcji heeft gi liouden waaibij 200 is ona attlians door oMi tweetal medegedeeld de iiidiuk iH gewekt alaot liet uit te geven blad liet door de Goudscilie Wiukeliersvieirecniging besproken orgaan zou zijn Daarbij is over de Zaterdag oplage van de Goudaclie JCourant gesproken op een wijze dia niet toelaatbaar ia Na kennisneming lüervan hebben wij gi teren den vi orzitter der Goudsche Winkelieraveieenigiiig mededeeUug gedaan van deze ervaring en deze heeft ons no mfoiluatie zijnerzijds verklaard dat aooalshieiboven is vermeld het bestuur der Winkelier ieretniging besloten had zioh niet met die uitgave in te laten en uitdrukkelijk l ad doen weten dat bij eventueele uitgave van een nieuw oilgaan do or de belangiliebbenden mededeeling moest woi den gedaau van liet besluit van de Winkalierdvwieeni gmg De verzekering werd ons daarbij gegeven dat ons giflterem nog dat besluit ter publicatie in ona blad door dan genoemden sücae ana aou worden fcoegezondea Yel heeft deze ons bureau t fonieqh t ieeioe pen doch eenige mededeeling van daen aard ia ona tut op het oogenbUk van het tar perse gaan van dit blad hodenmorgeni niet geworden Een nadere telefonische oproep zooals was toegezegd is ook uitgebleven Wij achten het Üians noodzakelijk de ons gedane mededeelingen te publioeeren opdat men wete hoe deze zaak zioh heeft to dragen en hoe de secretaris der Wlnkeliersverecniging in deze ia opgetreden Wij fuiden hierin te meer aanleiding waar do heer Houtman zich de vrijheid heeft veroorloofd ten aanzien xmx de Goudsoiie Courant luodedeelingen te doai welke met de waarheid in strijd aijn en die wij met zullen toJereeren Wij veraoeken vriendelijk indien er aDde len zijn wien door den heer Houtoian is n edegedecid of door hem den indruk is gewekt dat de Zaterdag oplage van ons blad n d e t de door ons aangekondigde 6600 ex bedraagt maar belangrijk lager zou zijn ms dit te willen beriohtea opdat wij In staat zullen zijn maatregelen tegm dit ongeoorloofd oijtreden te treffen de volgende typen apathisch senümenteel nerveus en sanguinisch cholerisch gepassionneerd phlegmatisch Heymans meende dat voor elk karakter een plaats in die kubus zou z jn Dit is echter gebleken niet juist te zyn Er zijn karakters die men hierin niet kan onderbrengen Jung heeft een fyn onderscheid gemaakt dat we in het Stelsel van Heymans missen het verschil tusschen het geïntroverteerde en geëxtroverteerde type tusschen de menschen die naar binnen gekeerd zijn of meer naar buiten leven de diepe en oppervlakkige figuren Jung onderscheidt het karakter naar waarnemen denken voelen en willen In zjjn systeem ontbreek echter het harmonische karakter Ook wordt vergeten dat er karakters zijn die ai naar gelang van de omstandigheden tot verschillende typen behooren KI ages onderschei Ule de karakters naar het opnemen en verwerken van indrukken Wat het opnemen betreft ziji er vier onderscheidingen mogel k die hy als volgt aanduidt leegvol koud warm licht zwaar vlak diep De moderne karakterkunde heeft het echter opgegeven vanuit een enkel gezichtspunt de karakters in te deelen Echter is wel geUdïen dat er een onmiddellijke samenhang twstaat tusschen t psychische en het somatische In den laateten tild komt dan ook meer en meer jip den voorgrond de oude volksopvatting dat men aan iemand uiterlijk en gedrag xün karakter kan zÏQn Talrijke kunstwerken leveren hiervan het hewijs tn de laatste jaren gaat men vooral bij de karakterologie inzien dat het idoorzien h t min of meer intuïtief verstaü van faet leven van een aadér de piyehognoiitiek van ♦ Een geschil In de Radio Wereld Een meriiwaaw opvatting van eeh pleiter over een Middenstander Tusschen den heer j de AaacU alhier ends PliihpsffU rieken is een geschil gerezen dat m de Arbitragecommissie van den Ned fiond van vRadioJiandelaren is behandeld Btj de gehouden pleidooien Het de heer Mr Hamming van Philips Radio zich volgens de Bom het orgaan van den Ned Bond van Radiohand lar i als volgt uit MJl de Voorzitter Mr van RU spreekt daar over den middenatander Daar hebt u het juist Zoo n middenstander is een speciaal Nederlandsch versch nael In ieder land wil iemand naar boven klimmen Maar een Nederlandsche i iddenatander is een meneer met een boordje om en een dopje op die z n heele leven middenstander blyft en daarin zyn hoogste eer zoekt M de Voorzitter Ik zou vrillen vragen wat doet zoo n middenstander waarvan Louis Davids zingt de man met zyn confectiepakkie sn wat doet zoo n middenatander zoo n beroep te kiezen waarbü hy van te voren weet althans kan weten dat hij zijn vingers gaat branden aan octrooien van een ander ï Laat die man bedden vullen of dekens maken of een ander niet technisch vak kiezen maar met zijn vingers afblyven van een technisch beroep waarvoor een groote fabriek een laboratorium en technisch personeel noodig heeft dat zoo n man toch er niet op na kan houden Zoo iemand moet dergelyke technische vakken overlaten aan de groot industrie en zich meer tot het gewone bepalen Als de heer De Raadt zyn verontwaardiging moeilijk kan verbergen zegt de voorlitter Prof Dr Bibbius Mynheer de Raadt er wordt maar ge Nadat Mr Van uy gepleit heeft zegt de heer De Raadt in antwoord op Mr Hamming s woorden de Voorzitter Men moet maar brutaal zijn om zijn tegenstander ter verantwoording te durven roepen over t door hem gekozen beroep Laat ik dan erop mogen wyzen dat ik lang voordat Philips toestellen maakte reeds toestellen fabriceerde en in den handel bracht en dat ik mij voor dit bij uitstek technisch vak de welwillende medewerking heb verzekerd van niemand minder dan den pionier op dit gebied die naasl mij zit Ir Idzerda te Den Haag pionier omdat hy de eerste was die In Kuropa uitzendingen deed en wiens gaven talenten en capaciteiten mij welwillend ten dienste staan Dan nog breng ik in herinnering dat juist de mannen met de confectiepakjes an of liever de tobbers van de zolderkamertjes gelijk iedereen bekend is de radio het verst vooruit gebracht hebben waaraan Philips zijn opkomst heëff te dethkeÜ Voorts zou ik de vraag van partij Pldlips met een wedervraag willen beantwoorden Wat beweegt zoo n man al is het dan niet met een confectiepakkie an om waar er meerdere firma s in t land waren die goede toestellen bouwden zioh op dit terrein te gaan begeven en zijn eigen klanten te gaan beconcurreeren Ik doe dan ook een beroep op U als Raad van Arbitrage en vraag U in gemoede iGeef ook ons middenstanders een beetje A lucht beteekenis is In de psychognostiek ligt echter een groot gevaar Bjj het vertoonen van een aantal interessante lichtbeelden had spr o a gelegenheid te wijzen op de graphologie want niet alleen in liohaam iouw en houding maar ook in gedrag en beweging en schrift komt het karakter tot uiting Verschillende lichtbeelden van allerlei gelaatsuitdrukkingen werden tenslotte door den spreker vertoond waarbij hij gelegenheid Itad nog nader op verschillende punten in te ga i De zaal was hechts matig bezet wat gezien het is teresBante onderwei en de boeiende wjjze waarop het door den spreker werd behandeld inderdaad jammer was Burgerlijke Stand GEiBOBiEN 1 SFebr Adriana ComeUa d V J de Vries en M J Sas Keilerstraat 70 Christifian z v R P Neugebauer en U Remijn K Tiendeweg 16 Johannes z v £ Bouma en A Kalsbeek Burg Martenssingel 85 19 Febr Maria d v W W Vergeer en G van den Hoven v Heusdestraat 11 ONDERTROUWD 19 Febr D van Grieken te Reeuwijk en A H C Kooistra Ie Gouda C Rodenbach en G M van der Vlist A van Driel en G de Langen P A van Wynen te Maartensdijk en M Potharat OfVEBLEDEN 18 Febr Dirk Palsgraaf 66 j Aart de Jong 7 m 19 Febr Arte de Gn t 81 j AgWHla 21 Febr 8 hur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Feestavond Goudsche H B S Vereeniging Febr 7 uur njn RaadMal Stadhuis Gemeenteraad Febr Vk u Soo de Réunie Volksuniversiteit LlederenavOTid Mevrouw BéUeRimatb Febr 2i4 u nju Officieele ingebruikstelling van het eigen gebouv der Kamervan Koophandel en Fabrieken Apotheken De apotheek van de firma Weijet Gouwe xal tot en met 27 Februari benevens den daarop volgenden nacht geopend z n nu 8 ur des avonds des nachts echter alleen voor recepten Zondagsdienst doktoren Bij afwezigheid van eigen huisdokter zijn Vroegtijdige Inzending van Advertentiön verzocht 1 1 Daar reedg Yr dag met het drukken der Zaterdac editie van de Goudsche Courant wordt begonnen veraoeken wü den adverte r lers ibeleef d hunne advertenties des Vrijdags vóór 12 uur in te Zenden teneinde ze in de gehede oplage te kunnen opnemen f jaar aanleiding Tan tendentieuze mededeelingen elders gedaan dat niet alle advertenties in de geheele oplage van 6500 ex versohünen deelen iw ü niiode dat wie vro tijdig inzendt ran opname verzekerd is onverschillig of de verapreidingseditie met 4 8 of meer pagina s uitkomt Dat hangt af van het aantal binnengekomen advertenties DË ADMINISTRATIK Zaterdagmiddag en Zondag te consulteeren de geneesheeren Dr Meeter Fluweelensingel enDr V d Nagel Crabethstraat UIT DEN OMXKEK SCHOONHOVEN Du Jieor W Brouwei directeur der rijkakweeksöliool vuor onderwijzera en onderwijzeressen to SchoonUovien lieeft tegen 1 September eervol ontelag als zoodanig gevraag WADDINXVEEN Onrechtmatige Hteunuitkeering Eenige weken geled i vond hier een pogmg tot oplicliting door een pseudo weffklooze plaats In veiband hieimede wordt op last van het Gemeentebestuur door de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld daar er x ermoedelijk ii ecrdete personen zijn die ouPüdlitmatig uitkeering liebben ontvangen Thans blijkt dat meoidera personen die zicti voor ondersteuning hebben aangemeld absoluut geen uitkeerlng noodig hebben Er zijn zelft gezinnen waai van de vader werkkws is doch de kinderen wel werken en wekehjkacii bedragen Van SO BO gulden Jnbreiigeu die tooh nog zoo brutaal geweest zijn om zich voor ondersteuning aan te ineldeu De politie treedt in deze gevallen zeer streng op zoodat hieraan spoedig een einde gekomen zal zijn Raadsels voor de Jeu d Oplossingen van de raadsels van vorige week Waal aal Zes acht een drie zeven Een ei i Leeuwarden Rusland leeiwHtloftje De prijs viel bij loting ten deel aan R M VAN DETH Groenendaal 19 Gouda De prijswümer kan zyn prijs Maandag aan ons bureau Markt 31 in ontvangst nemen Nieuwe raadseüi Wie kan van maan 1 3 put 1 3 pilen y el een lichaamsdeel van een diermaken Kruisraadsel Op de beide kruisjesl nen komt de naam van schrijfgereedachap X X X X X X X X X X X X X Ie rij een medeklinker 2e een dier dat onder den grond graaft en heel wat schade aan kan richten 3e een lengtemaat 4e t gevraagde woord 5e i een snaarinstrument Oe het tegenovergestelde van glan 7e een medeklinker 3 Men voelt my en men ziet mij Miaar in den nacht toch nietEr zou een ramp gebeuren Als k in den steek je liet V IJH k Stoof heel wat vruchten rijp en Goed missen kan my geen Spreid w rmt en licht op aarde Maar soms ga ik toch heen j i Dat is als donk re wolken Boos kijken naar de En ik om hen te dreigen Mij fluks verstoppen kon 4 Wie eten meer de witte schapen of de zwavteT 6 My geheel wordt met 9 letters geschreven en noemt een plaats in Noord Hol 1 4 7 wordt zoowel door den bakker als door de huisvrouw gebruikt 6 8 7 8 is een ander woord voor zacht 6 7 8 9 lp een metaaL Je 9 2 4 7 is een lichaamsdeel Een 9 2 7 9 is een deel van een bloem 6 Als 1 2 3 4 6 een insect is 6 7 een Voegwoord en 8 9 10 een vreemdeling wat is dan een 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 KADio T£i4EGfaF scH w£ ebbeiu bt V erwaehting Jiatif tot krachtJigai Zuidelijken t t Zoidwestelijkem wind betrokken tot waar bewolkt wvarscfaünülik regen zachter In het Westen ia het Oo tcn mogelijk nog neveL De verder voMPifr zichten zijn waarschijnlijk reyen RUltBUREAU voor bons en plaatjes Verzonden aan D J Q te Gouda 61 Lever é bons A Gr de B ie Gouda 87 Van Nelle s bons C V te Gouda 117 Verkade a bons A Pt te Gouda 286 Kiaverbladplaatjes Bij het Klaverblad te iüuulem kunt U ruilen wat U wilt hebben Verzwil l ars z dt ona Uw bons enplaatjes Breng een weinig neen liever veel leven in de brouwerij U t gaat dit voorjaar nog zoo laks HET RUILBUREAU PORT BN WBDSTRUDtN DAMMEN Diusdagavioud werd in liM clublokaal van de damclub Gouda de oompotitiewedatrijd gespeeld voor de 2de klasse Nod Dambopd Gouda Constant C Gouda verloor deze wedatffijd met 7 13 De volgende pai tijen werden gepeeld Gouda Constant C van Eijk L R Vermaat 2 0 I V d Linde A LaagewiScli 3 0 G V Ardenue J Coeter 0 2 A V d Tooren A v d Howt 1 1 H de Jong A v Broek 0 2 Th V d Veer W SteaoMna 1 1 W Verhoev L Breedsveld 0 2 C Eikenaar M Evers 1 1 Til van Khijn L Spruit 0 2 i Sdwuten M de Jong 0 2 7 13 De volgende wedstrijd speelt Gouda te Rotterdam op Donderdag 2S Februari teg i Dordrecht 2 De stand in deze aWeeling i tharisGouda 3 2 0 14 34 26 Dobbetman 3 2 0 11 29 31 Dordrecht 2 3 1113 35 27 Constant D 3 1 1 1 3 29 31 Constant C 4 2 0 2 4 50 30 Chr Damver 4 2 0 2 4 40 40 Vlaardüigeii 2 2 0 0 2 0 5 35 ADVERTKNTIEN De Heere verblijdde ons hedenmorgen met de geboorte van een welgeschapen Dochter DIRKJE JAC VAN VLIET C V VLIET VAN Wijk Gouda 21 Febr 19 1Fluweelensingel 50 14 L S Hiermede heb ik de eer U te Iwnchten dat ik den HANDEL IN UKBRWAREN GEREEPSCHAPPeN IIAA DEN KACHELS HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN enz en tot nu toe door my gedreven onder de firma P BOND Pz met ingang van 1 Januari i l heb overgedragen aan mijn Zoon en Schoonzoon de Heeren P ROND Jr en G W ABERSÜN Jz die sedert vele jaren in mljne taken zyn Wiirkzaam geweest Terwijl ik de hoop uitspreek dat U op mün opvolgers het vertrouwen zult willen overiarengen dat U aan mü steeds In zoo ruime mate hebt geschonken teeken ik met de meeste faooeachtlng P ROND Pz Onder referte aan bovenstaande kennisgeving berichten wij U dat wij de zaken tot heden gedreven door den heer P ROND Pz met ingang van 1 Januari j hebben overgenomen en deze voorloopig onder dezelfde firmanaam zullen voortzetten terwijl door oius de Koninklijke goedkeuring is aangevraagd voor de oprichting eener Naamlooze Vennootschap onder den naam van N V IJzerhandel P ROND Pz Wij verzoeken U vriendelijk het vertrouwen zoovele jaren aan onzen Vader den Heer P ROND Pz geschonken op ons te willen overdragen terwijl wij van onze zijde alles zullen doen om dit vertrouwen waardig te worden Ho achtend 7ft IJzerhandel P ROND Pz GOUDA Ons telefoonnummer blijft 3134 Ona voorloopig Gironummer is 126658 Kennismaking Een degelijk persoon P G eenigzins bem 29 jaar eigen bedrijf zoekt ernstige kennismaking met een degelijk meisje met eenig fortuin vaii gelijken leeftijd Br met feto onder No 688 bureau Goudacbc Courant Markt 31 10 evr NAOTGLAS BOOT Krugerlaan 18 vraagt tegen 15 Maart een Dienstlioilo voor dag en nacht 10 Straatwag Qouda Bodagravan Net Dagmeisje GEVRAAGD Adrei Burjm Martenssingel 79 ONDEBHOUDSWEBKEN op ZATERDAO 7 Maart 1931 ia middags 12 uur in het Stationihotel te GOUDA De aanwijzing ui geschieden dti Zaterdag 28 Februari a l Bestek en voorwaarden tegen betaling van f verkrijgbaar bü den secretaris J Tb van Oheul Orotti 24 Bodegraven Eeo DaodienÉBde UEVRAAGD Gouwe 66 ZQodiigi vrij Dienstbode gevraagd voor dag eo nacht Adres Oroenendaal 10 Aanmelden na 6 uur g GEVRAAGD 1 Slachtduiven in elke hoeveelheid Liefst jonge B SMITS Poelier Spieringstraat 5 Tel 2599 AANGEBO0EN 2 goed gtnié Zit Slaapkamers met prima pension 8 BOELEKADE 25 Nieuwe Bouw A Te koop of te Huur RUND EN VARKENSVLEESCM Wnkel en Woonhuis Runderlappen Polet en Gehakt 6 et Rib Riblappen en Rollade 75 R08bief 80 in het centrum der stad Te bevr Kuiperstraat 19 Biefstuk en Haas ƒ 1 20 10 Pek Ivleesch per ons 25 et Te Koop gevraagd een Plano mag een gebruikte zijn maar moet in prima staat verkeeren Br met opgaaf van prijs merk en kleur onder no 722 bureau Goudsche Courant Markt 31 g Jager WESTHAVEN 20 GOUDA iiR zitr RBoii piiRO f 100 Stemmen Verhuren Inruilen VARKBNSVLEE8CH Karbonade 5 etMagere lappen 60 Gehakt en Saucyien 60 Versche Worst O Fricandeau 70 Vet Rookspek 23 A J KAARS LANGE TIENDEWEG 67 Tekf 2902 SCHOUWBURG BIOSCOOP Paramount op Parade Schaéffer s Lilliputters troep Met het oóffspp de te verwachten drukte raden wijU in uw eigen belang aan uwe plaatsen te bespreken 40 ZONDAG 3 VOORSTELLINGEN Aanvang 3 30 precies 6 uur en 8 30 CASSA GEOPEND ZONDAGMORGEN VANAF 11 UUR VRAAGT CREBAS BESCHUIT V pkp abaap bl H H Wlnk ll pa 30 N V Fa J H Crebas Oouda TMPinnaPkl Talat 3S77 DE OUOB VOLKEi I I gebruikten teer reeds als een geneesmiddel tegen alle mogelyke borstkwalen welk medicijn zü bereidden uit een aftreksel van dennenwortela Dit sedert eeuwen beproefde middel wordt toegepast by de gamenstelling van GEBUCO S TEERSTROOP het eenigste geneesmiddel tegen hoest dat slijm oplost en de ontstoken slijmvliezen desinfecteert IN FLACONS VAN ƒ 0 90 J C Langeraar Gediplomeerd Drogist 26 BURGEM MARTENSSINGEL TELEF 2839 Februari Aanbieding 2 FAUTEUILS EN 4 STOELEN o c o 3 0 X o massief eiken met los raam vanaf ƒ 50 4 EIKEN STOELEN met los raam O d o met veeren 125 2 FAUTEUILS EN 4 STOELEN vanaf ƒ 22 50 STERKE BEKLEEDE STOELEN vanaf ƒ 18 de s 2 PERSOONS SPIRAALMATRASSEN vanaf ƒ 15 AanbeivBlend B BELONJE ACHTER DE VISCHMARKT 22 28 30 nabö de Groenendaal REPARATIE INRIOHTtNG Hiermede hebben wij de eer U te berichten dat het RUNDVLBBSCH met 20 CENT PER KILOGRAM is APOESLAOBN Prbscourani tst aanvraag en aan de zaak verkrdgbaar Aanbevelend 0 TEBKENS O2 Teief 2094 L TieHdewe 49 EERSTE ELECTR RUND KALFS EN VARKENSSLAGERU ANNEX WORSTFABBIEK