Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1931

Mo 17815 Thans ook Raasiach aardappelmeel AUof wiJ er niet reoda genoeg van Nu onie aardaM lmeetfabri ken tot nok toe vol zitten m t hun product zoodat ZIJ lu fmancBeele nioeilijWiedan zijn geraakt ffli de regeeriiig deswege een vooraclvot tegen lage i nte heeft verleend wekt het weleenige hcvreemdmg dat binnenkort een groote pantij Russisch aardaj pelraecl zal wonden u ge öehl Naar het Hbld verneemt wordt het eerste gedeelte ÖOOO balon in de Huum Ö von de Groningei Rotterdammer Stoomboot Mij overgeheveld uit een Ruaaisch sohlip om lioar Granmgen te worden vervoerd Het Hbld wijet er op dat dï voor d e credietvierleening dooi de regeering mgeatelde vOmmissieBrulns Vaai Doomlnck Spitzen j9n in ons land aanwezigen surplusvoorraad aaidappelineLl heeft berekend op ruim honderd milljoen küotgram dat is bijna de oogtit vdü een noi maal gewasjaar en dat de crisia m de aardappelm eelindxistrie juist veroorzaakt wordt door deze geweldige vootxadeu dia op de markt drukken Nederland i zooals men weot verreweg de grootste produdent en exporteur van aardappelnwe der geheele wereld Zoo er thans dua RuReisch sardappebneel wordt geimpiortetrd in etai tijd waarin de regenring met een crediot van ze milWiDMl gulden heeft moeten bijispringen ohi de geweldige onverkochte en onverkoopbare voorrsdcii der fabrieken te helpen financieren mag men dit h 11 nog sterker noemen dan het dragen van water iinai dg zee Het feit of de Hueaiaehe mvoeian groot of klein blijken te zijn is daaibij slechts van secondair belang Voisreofl het N v j N is dea © party Ru i iifldh aardappelmeel een proeflading wel ke bestemd ls voor vei chillende speculatieve fahneken Wat deai invoer m Nederland van Rus sisoh eu ander huitenlaind aaiylap linieel tetieft kiyi liH bind mendeeleTi dat volgens M i fer B van het eentroal bureau van de Rtttl i lii k o a in Mei 1930 voor de glucoee en di X trinftmdustiie werd aangevoerd een partij Huiteuiandseh meel groot 2 063 432 ken Was Jack dan niet bij je Tk moet straks eens een ernstig woordje met hem praten Hij wild niet hebben dat ik het deedHet was heus ïi zijn schuld niet mammieIk wou meneer Austin zoo graag alen Het spijt me erg dat je dat gedaanhebt Thea klonk het verwijtend Watmoet meneer Hii denkt niets biizomder hij waa heel vriendelijk Toen hij Doppy gekalmeerd had heeft hij mij mee naar huis genomenHij vroeg of ik nog eens terugkwam Ikkreeif dirio klontjes suiker lU de thee enlu erlijke koekjes ve l lekkerder dan hiei En hij lieeft een heelen grooten hond Nero en 11 il Hiirt pnuró fR m ig 11 p inja ht zien en hij wü me meenemen op jacht Dat kan niet h xw Thea Maar ga je nueerst maar eens verkkeden Hè moesje majg ik nu heusch aiet methem mee Hij zal goed op mij paaeien vleide lh t kind We zullen n eens zien ga nu eerstmaar naar binnen Als haar moeder zei we zullen nog eens zien wiet Thea wel dtet ze het pleit al half gewonnen liad en e vroolijk liedje zingfend huppelde ze naar haar kamer Nadat ze Jack onder handen genomen had 7ette Lady WinManley zdch weer in haar stoel onder de acacia om de situatie te overdenken waarin Thea s eigenmachtig bezoek aan de Grange haar had gebracht Wordt vervolgd Een ongeluk in da Andes Naar het Enjgelsch van MORIOE GERARD 6 Nadruk verboden Ik beo Thtea Winstanley Mammie heeftu dit huis verhuurd Ei is niemand zoo lief als mammie voegde zij ei vertrouwehjk aan toQ terwijl ze moeite deed om reahtop teaitten in een van de groote stoelen bij detafel Dit wil ik graag gelooven antwoordde Miles vriendelijk Hij was tegenover het kind gaan zitten en de groote herderehond lag in zijn volle lengte op het haardikleed Thea kon Miles gezicht igoed zien nu het haast op dezelfde hoogte was als het hare Ze vond dat hij heel knap was maar bedroefde oogen had Ik dacht dat u heel anders wasMiles waa lichtelijk verbaasd o er deze pmeriung vooral ook na hetgeen ze straks al over zijn uiterlijk gezegd had maar hij vond het verstandiger het kind niefcs van zijn vwwondering te laten blijken Hoezoo vroeg hij alleen maai Ik dacht dait u veel grooter was GEVRAAGD te Gouda een nette Werkster een keer per week Vrijdags Adres te berragen bureau GoudscheCourant Markt 31 10 Te Huur BOERDERIJ te Braek i W met stillingvoor 40 stuks hoornvee enz met ruim 20Vs Hectaren zeervruchtbaar GRASLAND Te bevragen bij Fa G BLOEM Monnikendam N V Utrechtsche lypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pl m f 57 000 000 Ve bank stelt beachikbaar 4 pCt Pandbrieven a 101 pCt BEURSKOERS in stukken van f tOOO f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG h H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 centbij 50 stuks 7 i cent per vel bij 100 stuks 8 cent per vel Uitgave A BHINKMAN ZOON QOUDA REEDS VOOR 2LS cent KU N T U EEN HALFPONDSPAK VAN NELLE S KOFFIE KOOPEN FAKKEL MERK Daiiwworm ZeerHoott VRAAGT UWEN WINKELIER Wiltjrij sp wdigbMtTlndan probe r dan mui D DJ Bat il toch too gemalckelijk aan ta waodao MD zuiTsre vloeistof geen vetta ol akellga ealf Hot zinkt wog in de huid of ia de hoofdhuid en gij voelt U direct opgelucht Puistjes roos blaren en jeuk worden door desa rerzaobtende vloeistof in een enkele naobt genexen Kog altijd heeft het den lijder beal wat verllobting van zijn kwaal bezorgd DDD infi é o 75 rfO D D D $ a P éf £ tg 1 lU apolh a r v MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET Weet niet bang voor je kopje troost newi 9ebruik daarvan zooveel je maar lust maar profileer van de voordeden die da vooruitstrevende wetenschap en de lechniek welen te biedenl Kolfie bekomt sommigen vri slecht en veten moeten dit genol bekoopen met onaangename hartkloppingen zenuwprikketing ifapeloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een ingenieus procédé beschermd door Nederlandsche Odrocen brengt echfer uitkomst Deze uitvinding maakt hel mogelijk de ruwe kofdeboonen la doen zwellen daardoor worden de poriën geopend waarna men door middel van een extractiestol de coHeïne uit de koffieboonen kan halen Alle Hdtuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procédé behouden Dji geldt in de eerste plaats voor de smaak en aromagevende stoffen caféonen want deze komen eerst bij het branden lot ontwikkeling onverschillig ol de boonencoHaïn vrij zijn ol niel Door Koffie Hag de gegarandeerd cofteïnevrije koffieboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een koffie op tafel brengen diQ beter bekomt ven pittig is n fietzelfde genot verschaftais gewone koffie zonder echter eeniga scfiadelijk werkingophel organisme uit te oefenen Het bewijs te leveren is mei moeilijk 80 Cents zult U daar waf voor over hebben war het gaal om mets meer of minder dart om Uw gezondheid en het welzijn van Uw fiuisgezin Koopt U heden nog een origineel pakje Hag en U xutt Hag blijven ga bruikan want Hag brengt U MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID Verkrijgbaar bii Boskoop P L BINKKN Telef 124 Oouda T POBLBNIJK Telef 480 Waddlnxveen A J JANMAAT i dU I WAAROM laten velen hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Hst eenvoudigste Handelsdrukwerk De fijnste Kleurendruk 23 4 kleuren Dc mondverzorging met Odol is in één woord een weldaad De rottingsprocessen in den mond die de tanden langzamerhand verwoesten worden met zekerheid gestuit en na iedere spoeling met Odol verspreidt zich een verkwikkende frischheid in den geheelen mond Wanneer U de tanden daarenboven nog met Odol tandpasta borstelt blijven ze wit en glanzend t Gebruikt tegen trage ontlaeting slechte spiJBvertering gebrek aan eetlust sUJinhoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maaglü den hoofd pijn duizeligheid onzuiver blotJ huiduitslag verstopping enz Wortelboer i Kruiden o £ Wortelboer s Pillen Reeds duizenden hebben er baat dooi gevonden en zij zullen ook U helpenWo rtelboer fl Kruiden 60 cent pei pakje Wortelbo Pillen 60 cent per doos S doozen ƒ 1 70 Overal verkr gbaar 25 Voop een ieder die te veel van zjjn kracht gevergd heeft wiens zenuwen zijn uitgeput die de verschynselen heeft van anaemie bloedarmoede of neurasthenie zenuwzwaktc is de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene trachten herstelt Door dat de SANGUINOSE het bloed vernieuwt verrijkt en versterkt grijpt zy met vaste hand in tal van kwalen die allen BÓmenhangen met zwakke zenuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Bij alle Apothekers en Drofdsten VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag Adverteert in dit Blad 88 Jaargang Woensdag 25 Fobraari IB8I fiomisaiE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en oustrekm beheerendB tol den be r Eiinc 1 5 reg ƒ 1 80 elke lei meer 0 26 Van buitan Gowla en dm beaori Blng 1 regels 1 66 elke regal moer ƒ 0 80 Advartentlte In bet Zaterdagmunmer 20 ft byslag op dan piiis lirfdadighaida adTertentUn de halft van den pttfa INGEZONDEN MEDEDEBUNGEN 1 4 regda S elka ngel meer ƒ Mf Op de Tooipiaglaa 0 ft hooger Gewone advertenttln en ingeionden medadeelingan btf ooniKaet tot aear geradvccardan prfls Qroote letten en randen worden berekend naar pla amlmta AdvertentUn kunnen worden ingetondan dow taaaehapkomat van aollade Boekhaadalaren Advertentiebuieanx en ome ago taa en moeten daags vMr de Jaataing aan hat Bureau EÜn ingeïtomen teneinde van opname veraekerd ta itfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AfiONNEUENTSPBUS per kwartaal 2JUi per week 17 cent met Zondactblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper gaadtiMl franco per post per kwartaal B 15 met Zondaffsblad 8 80 Abonnementen worden dageUJka aangenomen aan ons Bureau BIABKT 81 GOUDA l y onze agenten en loopers döi boekhandel an de psatkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 utir Administratie en Bedactie Telef Interc 2745 Postrekening 4S4O0 BUrrENLANDSCH NIEUWS ITAtlE De hertog fan Apulië De hertog van Apttlië die geruimen tyd achtereen m Tripoli vertoeft en aan alle veldtochten van de laatste jaren deel heeft genomen aan het ho van zijn schitterende troep intandsche lïereden artillerie is gisteren te Tripoli scheep gegaan naar Italië waarbij bijna da geheele bevolking Italianen zoowel als inUuiders den prins uitgeleide heeft gedaan n hartelijk heeft toegejuicht Natuurlijk Tftaren de troepen aanwezitg om d n aanvoerder de militaire eerbewijzen te brengen De hertog van ApiÜie ib met ingang van 15 Maart benoemd tot kolonel commandant van het 23e regiment veldartillerle De hertog komt te Triest in garnizoen waar hy het beroemde paleis Miramar zal belrekken dat te zijnen behoeve is gerestaureerd Het noodweer in Zaid Italii en op Sicilië hoodt asn Tengevolge van de oog stof s voorUiureu i stormen en den a lioudleaideii neerslatt m Zuid Itölie eu op Sicihe werd o mieu w iianjiLealijkt niaterieole luliade aangericht Dc trein telegi aal en felefoonverbnndmg n zijn imix fXfüie gestoord Te Mestina heeft oen aard torting de im enstortmg van een lood verooizaakt Twee vrouwen die bedolven weiden konden op het laatstp oogenhlik ncMï v orden gered In db provincie Measmn liebben vrijwei oTle pl atsen snliade doordat de beken huiten haar oevers zijn betreden Oroote jDitflgaitrekthedfa bouwland zijn onder eloopen De provincio Agrïgent ly dooi een heviigen cycloon geteisterd Te Catanzaro is de watervloed reeds tot nan de woonhuizen gestegen waardoor taJ van gezinnen daRlooe zijn Te Cairo zijn 14 huizen ingestort en te Paolo heeft een befgstoiting het oude klcxister verwoeet DUrrSCHLAND Het Duitsche landhouwprogram Nog geen overeenstemming over boter en kaas Van doorgaans goedl angieliiohte zijde vernajn de N R Crt dat men hei in deai schoot van liet Dmtsehe rijkskabinet nog niet eens 19 geworden over de tarieven voor boter en kaas De beslissing hieromtrent zou voorloopig uitgesteld zijn Het BterJuier Tageblatt ficlirijft in zijn iiunimer von Woensdagoohtend da uit de rede vim Schiele blijkt dait men vrijwel op elk gebied wiii gaan tomen aan het bestaande systeem van verdragen Dit T eteekent in vele gevallen ematrge tarieflionflietea die ook met zullen kunnen worden vermeden Is dia taiieven door exi volmacht zullen v orden varvangen Minister Schiele ziet ï ch zelf in het middenpunt van den Dmitechen landbouw en 3chijn t van plan te zijn van de volmaoht 4ie het kabinet moet worden veileend rumieehoots gebruik te mak i De fracties zouden goed doen de kwestie van dezo volmaoht nauwkeurig ie onderzoeken waar burgemeester Ramsnn den nabestaanden beloofde dat alles zou gedaan worden om hun lot te verzachten Vertegenwoordigers van de directie en de vakvereenigingen spraken woorden van afscheid tot de kameraden en onder orgelmuziek werden de 32 kisten op 10 groote wagens geladen By den stoet sloten zich de katholieke en Evangelische geestelijkheid de schoolkinderen en de afgevaardigden van alle vereenigingen te ï ohweiler met omfloerste banieren aan De bevolking toonde innige deelneming en alle zaken waren gesloten Op het kerkhof zongen de aanwezigen een koraal tijdens de ter aarde bestelling D Vlooib sprakin0 n m Parijs De Engelschen naar Rome vertrokken Onrust in de Zuid Amerikaansche Staten Versctiillende conflicten Belangrijke rede van Minister Schiele in den Rijksdag Aanbouw van rogge beperkt Het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken publiceert een mededeeüng waarin gezegd wordt dat de FranschEn gelsche vlootbesprekingen op een punt zijn gekomen waarop het noodzakelijk blykt dat met de Italiaansche regeering nader overleg wordt gepleegd De Engelache delegatie geleid door minister HendffsoiK vertrekt derhalve naar Rome Zoowel de Amerikaansche ais de Japansche regeering zijn over den inhoud der besprekingen die op de meest vriendschappelijke wijze verliepen voortdurend op de hoogte gehouden Omtrent de bijzonderheden van de bereikte overeenstemming ia men op het oogenblik nog niet volledig ingelicht Het schijnt echter vast te staan dat Frankrijk zich bereid verklaard heeft zijn totale tonnage tot 680 000 ton te verminderen De oorspronkelijk door Frankrijk geëlschte meerderheid van 244 000 ton tegenover de Italiaansche vioot werd eveneens verminderd en dit getal zou volgens de nieuwe afspraken omstreeks 170 000 ton bedragen Aan de andere zijde schijnen echter de Engelsche bemoeiingen om Frankrijk te bewegen den voorgenomen bouw van een 23 0OQ tonskruiser te staken zonder resultaat te zyn gebleven 9 Pas ia de secretaris generaal van den Volkenbond S t Eric Drumniond Van 2ijn ZuidAmerikaansche reis terug of er komen berichten dat het in de republieken van dat werelddeel voor de zooveelste maal niet geiheel en al pluis is Het schijnt wel dat men zich daar rustig heeft gehouden totdat de vertegenwoordiger van Europa was afgereisd om toch vooral een goeden indruk te maken maar dat men nu hÜ goed en wel weer thuis is de bloemetjes weer eens buiten gaat zetten Heel lang rustig kan het in dese republieken nooit zyn Pas is de eene regeering met behulp van veel revolverschoten op het kussen gekomen of er is alweer een samenzwering tegen haar ook en zulk een samenzwering lukt byna altijd Dan zitten de rebellen aan het roer en de vroegere regeering is dan weer aangewezen op de revolver teruggedrongen als zij is in de rol van oppositie Waarmee wü maar zeggen willen dat revoluties en staatsgrepen in deze warmbloedige landen een periodiek terugkeerend verschijnsel zyn waaraan men zoo langzamerhand gewend gaat raken En één opstand per jaar schijnt wel het minimum te zijn Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor dit verschijnsel aan te wijzen als b v de omstandigheid dat deze republieken in de rij der naties nog zeer jong zijn en dus alle mazelen en pokken aan de jeugd eigen nog moeten doormaken en anderzijds dat breede lagen dei bevolking nog bestaan uit ruwe lieden avonturjters dikwyla de bevolking dergrootste steden natuurlyk niet te na gesproken wier grootste argument nog steedsde revolver is of zü nu in een groote stad of in de pampa s wonen En het samenzweren zit hen nu eenmaal in het bloed Vandaar ook dat elke revolutie poging directveel aanhangers heeft C Op het oogenblik komen er weer min of meer alarmeerende berichten uit Peru uit Argentinië en Paraguay Het is altijd heel moeilijk om de telegrïuAmen dfe men uit ZuidAmerika kr gt te controleereh omdat men daar de gewoonte heeft om direct bij opstanden of dergelyke den staat van beleg af te kondigen en de censuur m te stellen Wat tot gevolg heeft dat de buitenwereld alleen verneemt dat de regeering de teugels flink in handen heeft Totdat zy de teugels moet loslaten en dan blykt eensklaps dat het geheel land in vuur en vlam staat Umo ook thans weer wat betreft Peru De regeering zond gerustellende verklaringen de wereld in dat de opstand was onderdrukt en het blykt uit andere telegrammen dat de toestand veel ernstiger is dan de r eering wel laat voorkomen Vooral in het Zuiden schijnen de revolutlonnairen grooten aanhang te vinden terwijl verschillende beidchten er ook van gewagen dat een deel wan de vloot en niet het onbelangrijkste deel zich by de opstandelingen zou hebben aangesloten De beweging wordt wel licht veroorzaakt door het feit dat gisteren een proces zou aanvangen tegen een veertigtal revolutlonnairen uit een vroegere periode wier aanhangers blykbaar door het omverwerpen der regeering een veroordeeling willen voorkomen Ben dergelijk feit doet zich ook in Argentinië voor met dit verschil echter dat daar het complot nog tydig is ontdekt Het bleek op touw te zyn gezet door aanhangers van den vorigen presiden Irigoyen die zooals men weet door Uriburu werd vervangen De samenzwfeerders hebben hier echter geen kaois gekregen zy zagen zich door de politie op de vingers getikt en zullen de gevangenisdeuren wel voor zioh zien openen Ten slotte Paraguay waar de algemeenestaking is uitgeroepen Het conflict draagthier evenwel geen staatkundig doch eensociaaleconomisch karakter Kort geledentoch hebben et in de h oofdstad van dezerepubliek arbeidersonlusten plaats gehad waarop de regeering heeft geantwoord methet afkondigen van den staat van beleg enhet arresteeren der leiders De vakvereenigingen hebben nu de algemeene staking geproclameerd om de regeering te dwingen deze maatregelen op te heffm BINNENLAND Minister Schiele heeft bij de behandelingvan zijn begrooting in tweede lezing zijnaangekondigde rede gehouden Hij verklaarde daarin dat de landbouwpolitiek der regeering niet alleen bestaat in het nomenvan maatregelen voor dezen of genen takvan den landbouw Eerst onlangs is vastgesteld dat 80 i 90 o van de Duitsche productie geregeld in het binnenland wordt afgezet De hoofdslag voor het herstel vanhet economische leven zal derhalve op debinnenl andsche markt geslag eft moetenworden Hoe sterker de bimienlandschemarkt is des te sterker zal Duitschland okstaan in den internationalen concurrentiestrijd Door versterking van de koopkrachtzal ook de vlucht van het ll tot stilstandworden gebracht De regeering is bereid vooral in den overgangstijd den weg voor een vruchtbaren arbeid om zichzelf te helpen zooveel mogelijk te effenen De regeering wil de noodige middelen beschikbaar stellen om het rationaliseeringswerk der coöperatieve vereenigingen te voltooien Op het gebied van den aanbouw van suikerbieten zullen nieuwe wegen met behulp van het ryk moeten worden ingeslagen om de overschotten van de voorraden op rationeele wijze beschikbaar te stellen voor veevoeder Voor de zuivelindustrie zyn verdere maatregelen getroffen tot bevordering van den afzet Ten einde de afzet producten van de binnenlandsche houtveaterlj te bevorderen zullen maatregelen worden getroffen dat by alle bouwwerken die uit openbare middelen bestreden worden slechts binnenlandsch hout zal worden gebruikt De in de wet op het brood behandelde vraagstukken zullen nogmaals worden overwogen De regeering heeft besloten van den ryksdag voor het geheele tariefgebied de trye hand te vragen Dergelijke algemeene maatregelen zullen het rijkskabinet natuurlek ook de mogelijkheid geven om op de gebieden van den landbouw die den minister bijzonder ter harte gaan en vooral op het gebied van de VeredelungswirtscJiaft maatregelen te treffen om eventueele rampen af te wenden In aansluiting aan de vroegere onderhandelingen en aan de reeds begonnen besprekingen met Italië zullen geleidelijk onderhandelingen met andere landen moeten worden gevoerd in welker handelsverdragen byzondere bepalingen opgenomen zyn voor de landbouwproducten De uitvaart der slachtoffers van Eschweiler De 32 slachtoffers van de mijnramp zijn hier gistermorgen op het algemeene kerkhof ter aarde besteld Voordien was een rouwdienst gehouden in de Schutterszaal Thea had awfli voorgesteld dat de nieuwe bewoner de slechte man iete van een reus moest hebben En hoe nog meer Donker heel donker Ik ben erg ziek geweest vertelde Miles maar voor diai tijd zag ik ei ook heeldonker uit Ik heb veel in warme landengereied Maar hij had t c geen idee van hoe donker Thea hiem zichzelf wel afgesehiiderd had hoe donker en hoe angstaanjagend leelijk Ik vind u heelemaal igeen slecfiffe man ik za l liet mammie vertellen Dub het was Lady Winstanley geweest die het kind op de gedachte had gebracht dat hij C n elechte man w i s overwoog Milee Dat verklaarde dua haar raadselachtige opmerkingen over zijn uiterlijk Hij moest er later nog vaak aan denken n met meer plezier dan hij er nu over Jiad Anstey bracht thee Wnnen Suiker en i oom vroeg de gastheer Alstublieft Twee klontje Drie graag MiUee bediende haar en zette een cJiaal miet koeltjes voor haar neer waarvan zij naiar harteluet moeht snoepen wat zo dan ook naet naliet te doen Hij bewonderde haar fijne kleine handen het blonde haai de aantrekkelijke sierlijkheid van hiaar bewegingen Toen zij klaar nafi met theediinhfn stond zij op en liep naar het raam Miles kende geen kinderen van nabij en dit fijne mooie wezentje was hem een openbaring Houd je van de weP vvoeg hij alt Aü Miles Jack leidde Doppy esji deo teugel en Miles hielp Thea ijn het zfuhl Kom je nog eens teiug Thea knikte gaif Doppy eiai zaoht tikje met haar zweep en reed gevolgd door den fetalknecht de oprijlaan af en het groote hek uit Lady Winstanley zat onder don acacia toen Thea opgewonden haar avontuur kwam vertellen Haar moeder liet het borduurwerk waaraan zo bezig was in den ictioot vallen en keek hot kldne meisje versdirikt aan toen zp hoorde met wien ze had kennis gemaakt Weet u mammie hij is nuet een zoogroot € 31 70ti donker Hij ziet er heel ge woon uit Hij heeft een erg lief geiAicht enhij kykt soms zoo bedroefd Ik geloof heelemaal niet dat hij een sleclit man ia Even kwam er een geërgerde uitdrukking op Lady Win6 fanley mooi igezidit Heb je meneer Austai opgezocht ontmoet bedoel je zeker Thea Natuurlijk ishij een heel gewoon man Heeft iemand jehoma gezegd dat hij dat niet was Je haaltje soms zulke zonderlinge ideen m t hoofd Thea wöh de eerhikheid in persoon Ontmoet heb ik hem eigenlijk niet Ikwilde hem zoo graag eens zien uit deverte Toen ben ik over dis haag van hetpark gewprongen maar Doppy steigerde en sloeg op hol meneer Au tin was juist lin de buurt en greep haar bij de teugel Alice Winstanley sloeg haar armen om Thea heen en trok haar naar zich toe Kindje wat maak je mij aan t schrik Wie zijn buisje lapt met leugenf Vindt al lapt hij dag en nacht Telkens toch weer nieuwe gaten Waar hij die niet had verwacht feuilleton bovcnveneteia kan je juiat eai strook trvan zieu Ik vmd de zee heerlijk Mammia hee fteen boot op de nvier maar het is eenheele oude er komt telkens water in Oom Ted n amniie a broer gaat er altijd mee uit vjeechen Gisteren is mijn stoonijacht aangekomen Heb je zin om eens mee te gaan Nou en of klonk het verrukt als mijn moed r het goedvindt Vi rtel haai maar dat ik niet zoo n sleöhte man ban dan nxafg het mi sschien wd Ik zal haai zeggen dat u een snoee i bent beloofde het kleine meisje met kin derlijko openhartighaid Miles werd haaflt verlegen onder het emthousiastie wmpliment Nu moet je zeker gaan vroeg hij Dan zullen Nero on ik je naar die stallen brengen an zien of de pony weef heelemaal opgeknapt is Thea had nog wel een poos in de stajlen willen blijven er waren zulke prachtige paarden Meneoi ustdn 8 groot zwart rijpaard een zenuwachtig dier liet zich de Hefkoozjingen van het kleine meisje welgevalirai tot groot vermaak van zijn eigaiaar Gaat u wel eens met hem op een jochtrll Ja zeker He dat zou ik ook wel eens willen Ze klapte in de haaiden bij de gedachte aan dit zoo vurig begeerde amusement waaraan haar moeder haar nooit wilde laten deelnemen Misachien gebleurt dat nog i fi tixwstte