Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1931

RADIO NIfiUWS Programma vow hMtea Hilversum 4 30 KmdervertelUngen 6 00 Lezing 6 30 Mondoline curaus 7 00 Ra dio volksuniversiteit 7 46 Concert 8 15 Luisterspel 10 00 Vervolg concert 10 55 Gromofoonplaten Huizen 5 00 Kindoruuttje oa Laadbouwarsuurtje 7 0P Ladag 7 30 Lesüog 8JW Concert 8 46 Lezing 10 20 Gramofoonplaton Daveutry 6 06 Orgelconoatt 7 00 Pianos ateB 8 20 Concert 11 00 U aD Dansm uzieik MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 26 Febr Aanvoer 69 partyen Pryzen ie kw met R M ƒ 39 42 idem 2e kw ƒ 36 38 Handel mat Dit maant tot ingetogenheid bij de beoordeeling van het Volkenbondawerk Spr zöt dan uiteen dat in dat voortduiWid contact en beraad het zwaartepunt en de kracht van den V Ö Mggen Voor apreker ligt het we en van den Bond in de eenvoudige bepaling van het grondvardrag dat Haad en Vergadering gelijdolijk oonnöitront de toute question qui rentre dans la sphere d activité de la ociété ou qui affecte la pajx du monde Het geldt laer niet slechtn een bevoegdheid maar tevens oen gebod Do zjin van het beginael is deae dat de gansche atatengemoensohap zooals de ondervinding heeft geleerd in onzem tijd belang h eft Ijij een vreedeaane en hamioniache internationale ontfcikkeljng en door een verstorim daarvan wordt getroffen Dese ontwikkeling gaat den flaad en der Vergade rmg waarin deze geqieenaahap is georganiseerd tila zoodanig aan en maakt voorwerp uit van haar collectief beraad De spr stond dan stil bij de praventieve kracht Jie uitgaat van t eze pUdjjttfiuitiige couitante bemoeiing met opkomQude moeilijkheden van dit min of m er permanent in rode bijeen zijn In dit verband doe F aprekej uitkomen dat UI het besproken grondbeginsel de eiaoUligt opgeslclen van de uüivieraalateit van den Bond In iiet belang dez r univeraalit it zal de V li üijn actie en houding zoodanig moeten Uiri t litien dat aan de volmaking daarvan geen beletsel wiordt den weg gele De afzijdigheid van Amerika Rueland en Turkije voimt op het oogenblik heit zwakste punt in den V jB Sprelder denkt in diit verband in liet bijzondw aan de l7nije der V S eii gelooft dat de BtW Verstandig zM doeu door rekening te hpudei met den teganziu van Amerika oii tèfritomale gaiantieverplichtingen te aanvaaiden zopals aie in het l iotocol van Geneve waren geconcretiseerd Amerika heeft aich echter aan internationale sairieuwerking nimnielvijandig betoond en het zal aaak zijn teg ver Amerika tp doen uj tkoiiTeil dat niet in het garantiebeginael niaAr in het georganiseerd overleg het wezen van den V B ligt Tenslotte besprak de heer Van Karnebeek de taak van Nederlapd in den Volkanbond en hij eindigde met de overtuiging uit te spreken dat de V B zoo zeer wortelt in den gee it en in de behoeften van on en tijd dat hij niet ieder streven aanetondg met volledig succes bekro md behoeft te zien om van zijn be taan vierzekerd te zijn LAATSTE BERICHTEN DUAA LOOZË DlfiMST De dlamantinduBtrie in Zuid Afrika ANTWERPEN 25 Febr Uit Antwerpen wordt gemeld dat bericht uit Johannest urg is ontvangen dat de by de werkgeversorganisatie aangesloten producenten van geslepen diamant in Zuld Afrika hebben besloten vrywUlig toe té treden tot de bestaande overeenkomst Inzake de beperking van de productie In België wordt deze regeling uitgevoerd door de diamantfabrieken om de niaand stop te zetten In Amsterdam door het atop zetten der fabrieken om de week Madame Ëdmee Owen veroordeeld tot 5 jaar eenzame opsluiting PAJtlJS 26 Febr In het opzienbarende proces tegen Lady Edmee Owen beschuldigd van moord op Madame Gastaud is verdachte heden veroordeeld tot 5 jaar eenzame opsluiting Een zwerver op den onbcwaakten overweg m TUburg gedood TILBURG 26 Febr Bij wat tpoat 3 op den onbewoakteo overweg van de spoorlijn Tilbuig Baarle Naasau werd hedenmorgen met den trein dic om 9 38 uit Tilburg vertiek een man gegrtepen en gedood Het waa de 70 jange zwerver 1 v Lier geboortig uit Vlijmeo Werkloozendemonatratie in den Haag DEN HAAG 25 Febr De roode vafcvereenigingsoppositie heeft heden in den Haag een landelyke werkloozen demonstratie gehouden waaraan honderden waaronder een groot contingent uit Rotterdam en Amsterdam deelnamen Op de meeting in het Volksgebouw aan de Prinsengracht waar de betoogers tezamen kwamen werd door eoügen het woord gevoerd en een re lutie aangenomen welke omgezet werd in een adres aan de Tweede Kamer behelzende voomameiyk de door den conmtunistisoben afgevaardigde de Visser onlangs in de Kamer gestelde iaehen aangevuldmet og andera eischen o a verwerping van alle wetsvoorstellen tot verhooging vsm indirecte belastingen o a op sigaretten en andere die door de arbeiders worden gebruikt en kwytscheldlng van belastingschuld aan werklOozen Het adres werd in den loop van den middag door een deputatie tut de betoogers naar het Binnenhof gebracht Inmiddels werd na afloop van de meeting waar het zwart was van de nieuwsgierigen dopr do betoogers een optocht geformeerd welke geëscorteerd door bereden politiemacht motor brigade en agenten te voet door een groot gedeelte der stad voomanjeiyk arbeiderawykeu en op het Oranjeplein werd ontbonden aeurs van Amsterdam W1SSËLK0ERS£ J 24 Febr 25 Febr dommen aan de kerk afstond zij rustig konsterven dat zij r elteciht naar dem hemelging enz enz Het vrouwtje werd needg onrustig onder dit gepr vr3l zij had alles vnfltgezet voor haar kdnderen die t zoo noodia hadden en waarvoor ze haar leven Ityigmet haar man gezwo hadden Ze kon erniet toe besluiten en deelde dit zijn eerwaarde mede V Deze liet zijn prooi eifeter niet los en op zijn bevel werd bet oude stervende menech 3 dagen lang in een hok opgeeloften terwijl bij 3 maal per dag op de motor ren in motorcostuum haar bezocht en zSjn prooi met helBche pijnen dreigde Üb ze niet toegaf Wat fr toen precies verder gebeurd is w et de faniüie niel iraaar even voor haar dood deelde het stervende mensdi stamelend aan haar kinderen mede dat de pastoor haar op deze wijae en vprklartng had afgeperst aoodat de kinderen geen recht meer hadden op het huia met den grond Eenigen tijd later bracht het zaakje in de veiling voor den aw lrok f 7000 op En de familie heeft er nooit een cent van gezien ♦ De ZeeiEerw Hee uyttewaal lieA volgens De Tijd aan de Kerkelijke Ovieirheid de beRlie ing om al of niet en gerechtelijke vervolging wegeng laster lin te atelleü tegai De Tribune Z H Exc Mgr Janassn Aarts biSscJioJi van Utrecht heeft beslist dat een juetitieeJe aankladbt tegen De Tribune zal worden ingediend De ZeerEerw Heer Uyt tewaal h eft zich daajop gewiend tot zijn juridJBchen raademnnT mr P J Witteman tn een piocedure kdn thans eerlang tegemoet worden gezien Over de toedraolit der za k rijft pastoor ryttewaal aan de Tijd het vcjgend © Het geraTfrneerde complot waarvan ik bot hoofdaanvoerder ben bevorderd wordt gevotmd door het Burgarlijfe Annl e8tuur van Apeldoorn het R K Armbestuur der Manfir parochie en het R K Armbestuur van mijn eigen paroebfc wdke drie oldadighGldainsteliingen gedurende vewchrfdeine jaren d wed K hebban öftdersteundr terwijl èe pastoor haar geregeld beiocht TenaloWe tredem in het geval nog op notaris C Knook ie XptHdoom K en woa Officieel Londen 12 HA 12 lli Berlijn 69 26 S9 26 Parijs 9 77 9 77 Bruasel 34 76i 34 76 Zwitserland 48 04 48 02 Weeuen 36X 36 05 Kopenhagen 66 70 66 72 Stockholm 66 75 66 75 OhIo 66 721 t6 72 Now York 2 49A 2 4 l Niet officieel Madrid 36 05 06 Milaan 13 0H 13 041 Praag 7 37 7 37 BenrsDvenicht De argwaan van het Nederi publiek ton aanzien van de enorm snelle stijgiji Van liet koerspeil m Wallatreït kwam m het kooraverloop op de Amsterdamscho beurs wel heet sterk tot uiting De Amadkianéche afd was over het geheel genomen verdeeld tater hepen de koersen terug tengevolge van winstripemingen van het Nederi publiek Op de locale markt heei schte een zwakke tendenz l nielevers daalden beneden 200 en kregen levenals de Ford en Accoustnekoandeelen eoii verlies te boeken Tabakken hadden van aanbod te lijden en alle Suttictraèoorten moMteh eeo gt teeXte van het avans weer afstaan Rubberaandeelen hadden een stil verloop en de koersen obderglngen maar i einigvarartdering p V A e zetten hooger ut maar zagaa zich een gedeelte van hun wanst weer ontgaan Eenige afMine ontstond Iti oliewaacd i Koninklijken moM i een flink verlies in sBseeren De toeneming der olieproductiein de Ver Staten is hier wellicht vóór aanaprakeliik Alg Exploratie wefe iig Veranderd KADIO TELEGRAFISCH WEERBKKIcïr 25 Februari Verwachting Matige Wellicht krachtige Zoidweateiyk tot Weateiyke wind zwaar bewolkt tot betrokken Zachter vooral in het Oosten K G waarvan 1 676 300 K G flie uit Bngehrnd kwam van Kiwsischea ooraprong wm In Septombor 1930 werd eoQ parüj vaa 355 000 K G uit PuitechlMid doch mlaBcliien van Poolschen ooTspioag ia Nederland ingevoerd ItembruMlU rehabiliUti gut niet door Het Twfwek op formwle fronden fKeWeieiu Onlanga weid melding gemaakt va eeu 1 uquont dooi an d T erféflnamen van Beml randl bij da rechtbank te Amsterdam ingeüiaid Ill dit r qucöt werd raliabii lxtaUe van Homluandt die iü etasrt vIId faiUtsa iieut waa ovtfflede r veraocljt Het veraoek isdoor V U rechtljank op tonfterfe groaden afgewewjn de iiiaterieele inÜoud vaa üat requwt werd niet bahandeld llooger beroep of caHsatiQ ia niet mogelijk Ernstig ctwfUct afgewend Loonsverlaging van 1 pCt in de textieliiidiiBtrie voorkomen De aangekonOigde Mpiwkmg tussclieA de l brikant iivereü iJ iiJg en de vertegeny oordigerg der iiHxierne Clirietelijke en it K Textiel ar boidörsorgBniaatias heeft giaterniiddiMj l Aliiido plaats gehad Het resultaat waa dat dt doc i de fabrikanten tegen 2 ALaart aangekondigde algemeeue loonsverlaging van 1 pL t niot öoorgaat hoewei d tabrikanti n van meenJng blijven dat de ukelijke bedryfgbelft ting dient te warden afgeacliait ï n ernstig conflict is hiermede uu afgewend Vereeniging van Uberale leden vofl Gemeentebesturen Tegelijk met liet jjartij congree va i de Libu rale Staat paitij vergadert iiii jaar de Vereeniging van liberale leden van gemeenttbesturni te DeVtnter op Vrijdag 6 Maart Alfi böstuursleden treden dit jaar af de heeien dr W W van der Miciden den Haag C G Roos Lekkcikerk t I H J Voe Amatöidam en W J Baatiian den Haag In deze vergademig aai leveaa worden vaatgesteld dö parftgraaf inaake da gioadpoÜtiek jji het ontwerp gemeenteprogtaiii welke paragraaf m handen van een oouiniiasie ad liüc WOB geieieM OntsUg verleend aan ijifof ir J A G van der Sti Bij Kpu besl van 23 Februari 1951 ia aau piof ir J A G van der Staurl op aiju verzc ek mot Oflgaoig van 1 öeptemüor 1931 eervol ontalrtg verkend ala hoogleötaar aao da Technisuh oogeachool te peüi metdaukbetuiging voor de bdangrijke injdie beitrekküig bewexeu dxensteo Mr L A Nijpels Bij Kon besluit ia benoemd tofcU ftadflliei uï den Htoogeu Raad Mr L A Nijpels De nieuwbaioemde raadsheer ward dan 29öten Deeieinber 1888 te Maaatricht geboren Hij tudeerde m de i eclitan t Leiden waar iiij in 1911 op taUmgen prt moveerde waarna hij aich m de tjeaidentia al advocaat ai procureur veatigda en mch iitdeB loop der jaren eeii drukke praktijk verwierf Hij ia een suherpüinnig jumat ep toonde zich in l pre jaien een bekwaam cassatiepleiter waardoor hij in breedeoi kring de aan dacht op zicb veetjgde Mr Nijpela ia secretarifl van het oentroaJ stembureau voor d verkiqaing van leden d r Tweede Kamer De nieuwe weg naar Rotterdam Het ifrfieele werk sal op ongeveer X2 mtUioen gulden komen H t Vaderland vertelde eenige weken geleden ten en ander over den nieuwen veikeersweg Rotterdam Den Haag eai brengt thana nog enige bijzonderheden over de totaal kosten Deze zullen in totaal komen op een btdrag van rond 12 milUoen gulden Zdnder kunstwerken komt men op en geraidiiield bedrag van een half millioea gulden peaetnekkendon kilomtler Het thana afgewerkt weggedeelte van 1700 meter ia tlians zoover dat men eeu aanvang heeft gemaakt met de tijdelijke kUnkerbeötrating noodig voor het éénriclitingver ke a door de kom van Overschje De daardoor benoodigde tijdelijke brug over de Sohie wordt door het ttijk in ejgan beiieer uitgevoerd Men hoopt met deze omlegging tegen den zomer gereed te kunnen zijn Omtrent de definitieve overbrugging van de Seliie daar ter plaatee ia nog geen plau vfl ge8t Id Door het kanaal dat de gemeente Rotterdam door den polder Blijdorpheeft gegraven it de belangnjklieid van de gchie alö waterweg sterk vennindeid en om die reden heeft men dan ook het oorsprouKeüjk dure plan van et n viaduct lateo Varen Men overw gt titans een goedkooper project waarbij rèkefling is gehouden met de mindere eisehen aan de RcMe te stellen Het ten Noorden van dö t Jiie gelegen deel van den we dat door de plassen loopt wordt wel ongeveer het moeilijkste van deji lieheelen weg Voor ovn afsttnd van 4 K M rekent men hi r noodig te hebben 1 niillioen kubieke meter zand Dit deel van het werk H in uitvoeming van de N V Zanen eai Ver stoep to Gouda GEMENGDE BERICHTEN Auto ongevtfl nabU EÓe Een landbouwer gedoud Gisteravond had er tuaaehen Pbmken Wambuis en Araham een doodelijk autoongeval plaate In de richting Ede reed de landbouwer Vos won ide nabij die Ginkel ondei de geineen1 Ede met een met takkrabo en belanden wag in Wftarsrhijnlijk heeft hij de i wagen ni verlioht ehati Vfln do nicliüng Vmliem mulerde de beeir B uit Ede per ufo Te lajt heeft de heer B daaidottiden wagen opgwn Tkt Althans At TOWi H ran arfit tegön De landbpu Ver i lotig van den ag in Hij werd dood opgenomrea en ia IMer per ziekenauto naar liuis v rvo T i De heer B braoht het er met ecnige schrammwi af Wagen en auto waren zwaar beschadigd De polHie uit Arnhem leidde het onderzoek VOLKENBOND EN VREDE Etn voordracht van jhr Van Karnabeek ovar hat wezan van dan Volkanbond De groote aula van het Koloniaal I aitituut te Amsterdam was giateravond geheel gevuld met belangstellenden die gekomen waren om den oud mlnister van Buitenlandscdie Zaken jhr mr dr H A van Kamebeek tïiajns commieaaris van de Koningin in ZiBdHoUaud te höcffen Espteken over d n Volkenbond De avond was georganiseerd dc OT de afdeeling Amsterdam van de Var voor Volkenbond en Vred van welker hoofdfceötuur de heer Van Karnebcek de voorzitter ia Tot die aanw Zag n behoorde ca burgömeeflter De Vlugt Met eefl kort woord begroette de afdeehngsvoorzitter de heer E Heldring den spreker Eisn hartelijk applaua verwelkomde uu den heer Van Kamebeek Het wezen van d Volkenbond alduö luidde de tiitel van de voordracht van jlir Van Karnebeek Wil men zioh ide spr van den VoIk ibond een juiat lienkb eld Vormen en weten in hoeverre men daai in vertrouwen kan at en dan ia het van belang door te dringen in het wezen van die iUifltelling en daarbij wilde spreker dau Oük een oogenbbk stiletaan Wat beteekent de V B aJg hliartorisoli politiek vepflchijneel in de evolutie van de menschheid Waarin wortelt hij wat zijn aijn levensvoorwaarden De spreker zet dan uiteen dat de V B niet IS een auperataat en bandsataat of ataitenbond maar een vereeniging van staten die zioh tot wet heeft gesteld internsr ionaio belangen vooiiaan in georganieeerd beraad te behandelen bij dreigende üontllicten het mogelijke Ie doen om tot vreedzame oploeeing ie geraken w eventueel door machtsuitoefening op tei reden tegen den staat die awh naar dezen laatsten eisch niet gedraagt Spr VolgPiifi apr 19 deze oütwikkeling niet als cfu tupvailigheid of fantnt ie te bebchouwen De V B e er omdat hij moe t komen De oorlog neeft iiiiaschien de totstandkoming t r wjjst er dim op dat intusschan njet de etichting vóü den V B de t genstellmi g ia van belan Mi eoia iretieQ et yerdwetiérf zijiv die op de internationale verhoudingen van ouds haar ateoipel hebben gedrukt Deze tegenatellin en zijn eeiriiU Versciiaipt als gevolg van den ooN en de politieke en eaononuache ontreddering die daaruit ia voortgevloeid En het ia sniot te verwonderen dat al ia het beginsel van mternationale samenwerking en associatie door de taieui aanvaard die ataten on deq V B de lioudmg aannemen die hun doo hun zorgen en opvatting van zelfbehoua wondt ingegeven Men staat dientengevolge in den V B voor een oneindige verscbeidenheid en er is veel tact geduld en inzicht noodig om in de gegeven omstondighedöi m de richting eener harnióniseering d r tegeiisltfllmgen geleidelijk vooruit te komen Een aanklacht tegen de Tribune Een priester van diefstal beschuldigd ïloofdaanvoerder in een geraffin d complot Procedure eerlang te wachten Under do titels Om een erftaiis von duizend gulden Roouisahe Priesters martelen ouden van dogen cm zich vaji nun bezittdijgÉM lUMeter maken Gruwelijke pi ctijkeu van Huöland J etzera in een ge eticlït ta Apeldoorn publiv cerde De Tribu liti een beschuldiging gericht tegen den heer A S Uyttewaal pastoor te Apeldoorn ais zijnde hoofdaanvoerder in het complot zoo geraffineerd vuil en laag aoo geslepen gemeen als iijen enkel maar bij ijeroepainisdüidigerB aantreft De Tribune schrijft dan Wat hieronder volgt ia ons med edeeld door de n enschen zelf M bij dit geval betiokken zijö Deze familie had nog een oude moeder welke opgenomen werd in bet R K g ticht vODr ouden van iagen te Apeldoorn Eerst moet de familie hiervoor m g wekelijks Lcn bepaald bqdr betaSen doch na dtu liam werd han teor den pastoor be riciit iat dït niet ipew behoefde want aldus mijnheer d pa Aoor julüe inkomen is ook ai van dien aard dat je dit moeilijk kunt mii= en De familie vond dit natuurlijk een goede daad van christelijke Uefde DocJi zij kwamen na verloop van enkele maiindeai tot do ontdekking wat acht Br deee z g Ijefdadighaid aan t werk was zoc geraffineerd vuil en laag Wat toch speelde zich af in dat R K gesticht De oude moeder begow te sukkelen e i het bleek at ha r laata levensdagen teh einde liepen Het oude mensoh aJa een poedgeloovig kal ioliek liet heeroom Uyttew lal bij zioh komen De kei el Jiad htiikbuif op dit oogfsihlik gewadit Hij had zijn lehuik uhtv plan klaai en begon nu zijn htVw lfche taak namelijk het nashandelcn afmarteJen en bestelen van een atwvend mensch Hij wisft dat de oude vrouw nog een hufi met een srtuk gnmd fieiat dat dit hij haar doofï fA w zou gaan aan haar kinderen Gij begrijpt reede lezer wat de hemeL dragende wilde Hij ohUderde het oude menach voor do wanneer zij dexe eigen van de weduwe K on het St Jozefge Ucht te Aohteveki Het drama speelt niet in dezen tijd zooiBven uit de arttmlivieiit van De Tribune welüi t l u afleidwi maar van Juni 1925 tot Maai t 1926 Dè tofstand vfln de wedUwe K verei er de toen Ze werd opgenomen in het zieken bui i te Apejdborn Z komt w er terug in haar woning dodi haar t oentand vraagt geslichtsverpleg mg naar welko zJj zelf en haar inwonende fnrailii zeer verlangen Op ip Hlisch ndviiea wordt hiertoe besloten n gaat ze voor rekening van ons Armbestuur en het Burgerlijk Anubestuur naar liet St Jozefgoaticlit te Achteveld voor 300 per jaar plus bijkomende dingen aU kleeren enz In October 1925 k zij zeer tot haar genoegen in genoemd gee icht opgenomen Wed K gaf opdracht aim notaris Knook haar zaken te regelen hetzij haar huis te verhuren aan haar inwoneiiden aoon M of het te verkoopffn Achteraf bleek oas Armbestuur dat de weduwe een volmacht geteekend had recda vóór haar veïtrek tot verkoop van het huis wellieh t op aandrang van haar zoon K Het pej eei brach op f 2750 en was he waard met en hypotheek van f 850 Nu kwam volgeiife de Armenwet het recht an verhaal mwerking Notoria K vond het beter hierover met do wed K tijdens haar loven tol een mannelijke schikking te komen en maakte hiervoor een aote op teneinde deze door de weid K te laten teekenen Aangezien ondergeteekende ala bedel riastoor fen behoeve een r nieuwe pSTOchie polg over een motor beecliikte heeft hij de tnak op zich genomen om deze akte ter onderteekening aun de wed K aan te bieden on lufte hij naar Aohtevedd Het Burperlijk Annbestuur had en ver haal van f 700 het R K Armbestuur der Mariaparochie een van f 638 88 en ona eigen Armt 09tuur een van f 125 73 Aan de wed K heb ik den inhoud van deze akte medeircd eold waarop zij het stuk heeft getèekend We hebben nog wat gebabl eld ttn ik tufte weer huiswaarts De weduwe K lipb ik nimmer njeev ontmoet Den 9en Februari 1926 is ze alhier begraven Wanneer men de genoemde bedragen optelt en het verpleeggeld dan komt uien tot de slotsom dat de begrafenifikosten mede gerekend er absoluut geen aaldo meer over hli ef Toch heeft het bestuur der St Tozeffttichting te Aciiteveld de goedheid g had om van het vooruitbetaalde pensiongeld nog f 50 aan da familie terug te geven zulka op verzoek van ons Armheatuur dat aan batóe zoons K en M 25 heeft gegeven Van den zoon K heeft het Armbestuur len hartelijk dankachrijven ontvaogwi voor de zor en aan de moeder besteed Ceëlectrocuteerd De landbouwer v d G te Heel bü Roef mond vond Dinsdagmorgen 18 varkens dood in den stal liggen BU onderzoek bleek dat een doorgebrande draad van de electrische leidihg op de ijzeren omheining van den stal was gevallen an deze onder stroom had gezet RECHTZAKEN De moord op den OostzeedMk te Rotterdam Bij de voortzetting van het getuPIgeoverhoór werd nog geJioord de reoheroheur W Morée Hij verklaarde d t hij bij een ingesteld onderzoek inzake den moord in de Prttusen straat van twee publieke vrouwen op den Schiedam8oh n dijk had gehoord dat Lans en v O homosiCTtueelen waren en v O geld zou zijn afgeperat wel vijfduizend gulden zou hem dat gekost hebbeu v O zou den moord op Lans hebben uitgelokt maar niet hebben begaan Ala daders noemden die vi ouwen Jantje V en Topie 8 die den kiaak lin Plan C hadden gepleegd De veidediger staat er op dat getuige Morée de ivamen van zijn zegavrouwen zal noemen Getuige Morée Dat doe ik niet Do president Hecht u er dan aan die namen niet te noemen Getuige Ja zeker Inspecteur Hermann en de reoheróhcur Commi B komen dan voor en Zieggen dat de bedoelde kraak is gepleegd door V n 8t V is veroordeeld maar St is vrijgesproken Jopie S iiH to Rotll Tdam niet te vinden teen S l e taat wel Van homo xua iteit is noch bij Lans noch bij van O noch bij de aangehouden V en S ietg te bewijzen De verdediger wil ei op blijven aandringen dat getuige Morée de namen nownt Raatlsheer mr van Mortel tot v O Heeft men u vi fduizend gulden afgepel t Veidaohte Neen De president tot v O Dan zettéh wfj de puntjes op dtó i VerdacJite nebt u in een verkeerd s verhouding tot iJins gestaan P Verdachte Neen De president Dan ia hét ook uit De verdediger Neen de zaak ia niet uit Getuige De vrouwen hebben gezegd al worden zij voorgenoepen toch te zullen Mitk i4en De precident tot getuige ÏJ beroept u op uw beroepfigeheim De president tot den procure r gaaeraal Heeft getuige het recht zich daar op te be roepen De procureurjgeneiaal Ik meen van niet Het hof bejjèeft a i daarop in raadkamer en besliat dat het zich met het beroep op zijn iieroepegeliieim van getuige Morée vereaiïgt pp verdediger vraggt van zijn verzet tegen deze bealiaeing Hij zal daawip desn ïod8 caseatöe vragen Getuige H J Vink verpleegde in hef p9yoh athenasyl te Laidan had een alaap kftmerAad gehad die na een morphinei injectie hardop had gedroomd Ifc hm zoo b ng ik ben aoo bang ik heb L ana vermoert dat bloed moet w € Die andere pevehopaath wa zekere G De pres Ook een p8ych Math dn Zijn Wybert vervangt hel jorgel drankje Wybert beschermt U tegtfn verkoudheid en infectie Daarom dagolljks Wybert t m if Veem Nybe f hersens waren dua niet in orde Getuige Maar de mijnO wareai zeer goed Getmige had don man over dat hardop droomi n aangesptv ken eji G wa bang geworden hij had in de buurt van Lai gewoond Niemand had meer iets aan dezeii getuige te vragen die daarop naar Utrecht waar bij gedetineerd zit werd t ruggevoerd De door van Oostveen aangeweren ader Betulst Gehoord wjeid alanu Harry Snabillé de man door van Oostveen Maandag aangewezen niet Siebeling en die zich had gemeld op de verslagen van deze rechitzitting Snabijié is reiziger en maar eenmaal in Rotter dam geweest n l in September 1930 Hij heeft nooit een moord begaan nooit een ijzer weggeg id en nooit iets aan Oostveen verteld Getuige heeft op de Amsterdamaölie Veerkade gewoond in hetaeltde huig als Oostveen Hij h eett in diens zaak betreffende len moordaanslag op een verpleegster gctuisd getuige vermoedt dat Oostvi tn wraak heoft willeji nemen Van Oostveen wordt dan binnengeleid en roept op Snabilié wijïende Dat is h j Van Oostvemi kan ectiter geen enkele nadere aanwijzing geven en daannee ia h Bt incident tresloten Daninia komt de journalist Nijkamp voor wiens verslag wel een beetje gekleurd was aldus de president De7 en verslagKOver wordt door den verdediger ver l cht om te bevestigan dat waar was wat deze over Timmer heeft gezegd Hij doet dat en vertelt dan nog een en ander i iet een interview met v O Alsnu wordt geluwrd dr E C van Rijssel die den lijkschouw heeft verricht Hij blijft bij zijn rapport en vertelt van de door hem met het wit beonen mesje gertomen proeven Daarna deelt hij mede hoe liij met de gevonden vijl proeven heeft genomen Getuige heeft bloed in de maag gevonden waarschijnlijk afkomstig van de sohedelbreuk Daarom denkt hij dat de keelwood later ia toegebracht maar toen het slachtoffer nog leefde De dood moet aeer flinel 7 ijn ingetreden De proeureiir ffeneraal Kan het dat de lials is afgesneden terwijl Lan nog leefde Getuige t Zou kunnen ik heb het meer gezien in andere zaken voor de ret htbaajt Hij trelooft niet dat d dader anhter het slachtoffer heeft g estnan en oo gesneden Do spatten links op den wand ïijn waarschijnlijk HJet van die wond afkomstig eer ran de wonden tengevolge vaa de slagen De wonden zijn bijna alle aan de fecMerzijde vai den acltödel toegebracht Op de vraag of uit da wonden is te constat eren of er én of twee daders zijn geweest kan deskundige geen antwoord geven Hij reconstrueert hoe naar 7 tjn ineeiBing de moord is gesdiied Derde dag Hedenmorgen wsixi de behandaliag voortgezet De belangSteUing blijft groot Gehoord wordt Dr Heaaelink achedkuodige te Arnhem die als deskundige vuirkUringen aflegde over het eonatateeren van kleine bloedspatjes op de paotalon van ver dacjife en op het vest Piof V Itallie en Dr J Steenbergen a s van prof v Itallië te Leidtti daarna ala deekundigen gehoond moeten hun nieeniing z gen over het resultaat van het on derzoek zooals dat door Dr Hesselink ia ingesteld Het bleek dat aan de bloedspatten op den broek door Dr Hesseünk veel waarde werd gehecJit voor bewijs maar Prof v Itallie wae van oordeel ioA de vlekjes op den broek moeten worden voorbijgezien De president trok hieruit de ooocluaie dat op die ispatjoa geen veroordi3eling kon worden geconcludeerd Dl Hulst uit Leiden gevraagd naar dims meening over de spatjee op den broek verklaarde dat hij had geconstateerd dat de vlekjes oud bloed waren Dr Hulst hecht er ge n waarde aan Na uibtvobrige bespreJiing met de viex dakundigen gelukt liet vervolgens vast te stellen dat het niet als bewijs tegen verdachte kan gelden Dr Gerhandti scheikundige te Rotterdam geeft eveneens zijn toelichting over het bloed van het vest en hij komt tot dezelfde con Clueie Hierna besprak men de schoenen daaraan is bloed ontdekt doch zonder te kunnen vasts tellen of het mtnschenbloed was Aan het mee van verdachte zat geen bloed Mr Kokosky vraagt of het mogelijk M dat met dart mes Lans de hals is doorgesneden WaA er ten slotte gebeurd ia daar hecht ik geen waarde aan zegt de President Een feit JB dat de verslageaie door do hala Daarna besprak men de handdoek dte bW lefct was met Woed van Lans Verhoor van verdaelite De President memoreert de bekmtenkaeD van verdachte nopens de fraude gepleegd omdait verdachie van aijn salaris wat kon rondkomen Verdachte bekent opnieuw defrttuide eleme e het feit dat zijn patroon niet over zijn wérk tevreden was Hij bekent in de kaaboeken te hebben geknoeid en ook dat hij het boekonderzogk de on keJmaitigheden moeefen uitlekken Hij bekent de weten dat het zoover gekomen ww dat Lans voornemèni waa de kaaboeken ta onderzoekelo TT ben t den avwid van dm moottf heen gegaan met een bruine actofcasoh Ja antwoordt vwdaAte im Bn door welk hek Door het a t jlTd iThM voorhek zegt verdachte TW ben langs en Oostzeedijk gegaan enlam de electrische tram naar den Haag M in broek scheurde verder hij het instapZ Verdadhk vertelde vorder dat hij laier I Si bezig bepft gehouden mot muzieiiïe r Later is hij naar Êotfterdam naar zljAficlioonzusler gegaan Daar heeft hij opge beid IIiJ i t W lt nt r K gaan en7ag dat alle opAi Was Hij t ht naar hetchequeboekje Verdachte zegt dat hi den volgenden dag df7Alfde sclioenen aanhad ala op den dag van h n moord Verdaohte bekende dat hij nn den dood van Lans zoo spoedig ipogelijk lieeft gettracht de zaak over te nemen Hij bekent verder de sleutel in zijn zenuwachtigheid en vr6e voor mogelijke verdenking aan zijn sohoonzuster te hebben gegeven en bekende tenslotte alles wat hij reeds voor de Rötterdftmsche rechtbank heeft bekend De President merkt op dat er veel aanwijzingen tegen verdachte zijn die alleen omdnrt hij zelfs niets bezat op de wereld de tenige waa die belang had bij óen dood van Lans om diens zaak te krijgen Als proluro tioliouder ha l hij direct naar het perceel vnn den moord moleten gaan Ini aats Vin eerst toen hij van den agent hoorde tat er i gebeurd was naar zijn soïioonzuster te gaan en vandaar verder per telefoon te vernemen yrtti er gebeurd was Begrijpt u wel wat een zware aanklacht lat tegen u ia vraagt de President Verdaciite zegt dat zijn geheele manier van doen dieti avond het een het gevolg van het ander whs Mr Kokosky zegt dut de President geen requisitoir moet houden Ik stel verdachte bij zijn verhoor in de gelegenheid aioli te verdedigen mgt de Pre sidant Hebt u Lans vermoord zegt de President Neen Kegt de verdachtie Er is een die wei t dat ik het niet heb gedaan en dat U God Roep God maar niet aan zegt de Preaident want als u Lans hebt vermoord spreekt u nu een godelasfering Na iKït verhoor van verdaohte v O is de strafzaak uitgesteld tot Vrijdag op welkefi dag de advocaat generaal Mr Couvé requisitoir zal houden w nn de verdediger van voidaohbp Mr Kokosky met zijn pleidooi een aanvang zal nemen Leerplichtwet in een zaak van A F IJ 4fi jaar loswerkman te Gouda appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding Van de Leerplichtwet hü had als ouder niet gezorgd dat zijn leerplichtig kind geregeld de school had bezocht was veroordeeld tot ƒ 10 boete suhfl 2 dagen hechtenis heeft de Rotterdamsche rechtbank het vonnis bevestigd doch de straf verlaagd tot ƒ 2 50 boete aubs 1 dag hechtenia Verkeersovertreding In een zaak v n J H R W fiO jaar kermlsreiziger te Utrecht Appelltiht van een vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven waarby hU wegens overtreding van de Motoren Rijwlelwet hy had onder Haastrecht by het inhalen van een auto de veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht door te vroeg weer naar rechts te aturen ten gevolge waarvan die auto werd aangereden was veroordeeld tot welke straf was niet gebleken heeft de rechtbarüt het vonnis bevestigd Ëen twÏBt De 43 jarige veekoopman C v d L te Alphen a d Rijn heeft op 18 November aldaar met B J S woorden gekregen over bet alaan van palen in een poort waartoe laatstgenoemden aan een zoon opdracht zou hebben gegeven Daarbij zou L eerst den zoon en daarna den vader met een geopend mes hebben bedreigd door te roepen ik steek je kapot Verd ontkende en zeide dat juist S hem zou hebben bedreigd S ala getuige gehoord kan zich de toedracht van de zaak niet meer precies herinneren zijn verklaringen luidden afwijkend van die afgelegd voor de politie Ook de verklaringen door den zoon afgelegd kloppen luet met het proces verbaal van de politie Nadat een tweede zoon als getuige was gehoord meende het O M dat het ten laste gelegde bewezen is het vroeg tegen verd een maand gevangenisstraf Prestatierit of wegwedstrijd Ben tiental verdachten verschenen Voor het kantongerecht te Schoonhoven heeft de zaak gediend tegen elf leden van de Motorclub Krimpener Alblaaser en Lopikerwaard wegens deelneming aan een prestatierit op 16 November j l Het procesverbaal van dete zaak waa door de Schoonhovensche politie krachtens opdracht van den minister van Waterstaat opgemaakt ten einde een principieele uitspraak te verkrijgen over het al of niet geoorloofde van dezen prestatierit De Motorclub die dezen rit organiseerde was overeenkomstig het advl van de K N A C en den A N W B van meening dat hiervoor geen vergunning behoefde te worden gevraagd De autoriteiten bleken daartegenover een ander inzicht te hebben Een tiental verdachten waren ter terechtzitting veffichenen Nadat de dagvaarding vooraf reedsen andermaal gewijzigd was werd hun thans Ufn laste gelegd tijdens den rit waarvan JÖe geheele route vermeld wordt zoodamrfte hebben gereden dat zy daardoor med in verband met de ongunstige we 8on fltandigheden de veUigheid van het verkeer in gevaar hebben gebracht De ambtenaar van het O M verzocht schrapping van de woorden uit de dagvaarding waarbi het strafbare feit hun ten laste gelegd wordt als te zyn gepleegd binnen het kanton Schoonhoven De plaatsbepa ling door de opsomming der route aangegeven bleef z i voldoende De kantonrechter mr F L J E Rambonnet voldeed aan dit verzoek waarop de gemachtigde van de motorclub de heer J Holswilder nietigverklaring van de dagvaarding vroeg op grond van de opvatting Van den Hoogen Raad dat art 261 van de IkCotor en Rywielwet soepel moet worden toegepast en dat bovendien door de aangebrachte wüzlging der dagvaarding thans niet vaststaat waar het ten laste gelegde feit gepleegd is aangezien de route zich uitstrekt over het gebied van vier kantons Het O M handhaafde de meening dat opsomming der geheele route tevens het gedeelte in het kanton Schoonhoven insluit De kantonrechter achtte het beroep vanden gemachtigde gegrond en verklaarde dedagvaarding nietig De principieele kwestie bleet daardom oabesUst BTADBNIEUWfl GOUDA 25 Februari 1931 Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bylagen van F Overkamp om vergunning tot het oprichten van een ateenhouwerswerkplaats en plaatsing daarin van een marmerzaagmachine gedreven door een electromotor van 10 P K in het perceel gelegen Groencndaal No 81 kadastraal bekend sectie B No 2133 een verzoek met byiagen van P Peeters om vergunning tot het uitbreiden der machinale houtzagerij en timmerfabriek door plaatsing daarin van 2 electromotofen van 3 en 4H PJC ter vervanging van l electromotor van lii P K in het perceel gelegen Stoofsteeg no 21 kadastraal bekend Sectie C no 2566 3043 en 3044 een verzoek met byiagen van L de Jongh om vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij met een gasoven in het perceel gelegen Heerenstraat no 42 kadastraal bekend sectie E No 1712 een verzoek met byiagen van de Plateelbakkery en Pypenfabriek Zenith fa P J van der Want Azn om vergunning tot uitbreiding der inrichting met een fabrieksgebouw in het perceel gelegen Prins Hendrikstraat no 99 101 kadastraal bekend sectie E No 2781 eq een verzoek met byiagen van G Th iSteènland om vergunning tot uitbreiden der broodbakkery met een deegmachine en een electromotor van 5 K ter vervanging van een electromotor van 3 P K in het perceel gelegen Kleiweg no 81 kadastraal bekend ctie B No 429 Op Dinsdag den 10 Maart 1931 des namiddags ten 2 uren zal op het Raadhuis gelegenheid zyn om bezwaren tegen de gevrakgde vergunningen in te brengen en gedurende drie dagen vóór dien dag kan op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen Vchriftureh worden kennis ge Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning Burgemeester en Wethouders hebben moften verdagen de beslissing op het verzoek onder dagteekening van 3 November 1930 ingediend door A J Smit waarby vergunning wordt gevraagd tot het wederoprichten der bakkery en het plaatsen daarin van een gasoven en een deegmachine met electromotor van 1 P K in het perceel Gouwe no 25 kadastraal bekend in gemeente Gouda sectie D no 468 omdat het onderzoek ter plaatse door den Dienst van Gemeentewerken nog niet is geëindigd Overplaatsing Met ingang van 1 April wordt de heer J de Jager adjunct commies bij de Rijksbelastingen overg i laatat van Gouda inspectie naar Dordreoht kantoor Het Arena Theater te Rotterdam Het nietawe programma van 1 t m 15 Maart Twee namen vallen in het programma dat van 1 16 Maart a 8 in de Arena zal te zien zijn buitengewoon sterk op In de allereerste plaats zün dat de Weintraubs Syncopators de beste Duitsche Jazz band en verder Lou Bandy Wie de Weintraubs zyn en wat de Weintraubs kunnen daarover behoeven wy niet lang uit te weiden want de meeste menschen kennen hen reeds van de sprekende films en vooral van de film Der blaue Engel De 7 Weintraubs die in ieder wereldvariété programma waaraan zy medewerken het groote glansnummer zyn weten niet alleen meesterlijk met 40 muziekinstrumenten om te gaan maar zy zyn tevens zóó geweldig komisch dat zy overal een sensationeel lachsufccea hebben Het Rotterdamache publiek is nu dua in de gelegenheid de 7 Weintraubs ook persooniyk te leeren kennen Wat Lou Bandy betreft kunnen wy met nog minder woorden volstaan Lou Bandy is en blijft de uitgesproken lieveling van het Rotterdamsche publiek en niet ten onrechte want wie zou zyn onverstoorbaren humor zyn geestige zetten weerstand kannen bieden Behalve deze beide graag geziene gasten is er nog een heele reeks eerste klas internationale vwriétéattracties geëngageerd Gerda en Esmanoff zy n uitstekende Russische welrcelwinddansers Lya en Wolf voeren bravourstukken aan de trapeze uit dd 6 Maunters zyn equilibristen die aan durf en handigheid iedereen overtreffen Perez en Marguerite zorgen als komische jongleurs voor een flinke dosis humor net als Vasques de man op de wals en de 2 Sbyras met hun komische scène Witkiel m 11 Muziek humor en acrobatiek zyn dus ook in dit programma weer uitmuntend vertegenwoordigd en een bezoek aan de Arena MUZIEK Volksuniveniteit Liederen en Plano avond Voor de leden der Volksuniversiteit werd gisteravond in de Réunie een liederen n piano avoqd gegeven Excecjitauten waren Mevr Rélie Rimathé zangeres en Guste Seller die het piano accompagnement verzorgde Mevr Rimathé is een zangeres Wc wat haar talenkennis betreft vermoedelijk n gal kosraopolitischen aanleg Zy zong gisteravond Franaoh o a eet nummer In oud Pransch Russisch en Hebreeuwsch en Italiaansch Deze zangeres boKhlkt over een zeer mooi sonoor en byzoader krachtig geluid dat zy evenwel ten volle weet te beheerschen Dit laatste bleek o a in de door haar met zeer expresBie ro voordracht gezongen liederen als CoUoque sentimental en En sourdine Hoe fortch en krachtig daarentegen klonk haar volle stem o a in Kaddiah een Hebreeuwsch gebed Deze zangeres zou in een veel grooter gebouw ongetwyfeld nog meer voldoen Voor de pauze werden gezongen liederen van A Scarlatti de overige nummers waren voomameiyk van een lateren tüd De Fêtea galantes van DebuBsy waarmee Mevr Rimathé vooral succes oogstte gaven zooalsyWe boven reeds opmerkten het publiek gelelfenheid op te merken in welke mate deze zang s haar geluid weet te beheerschen en we pudeu haast zeggen te verteederen Vele nummers werden in de oorspronkeiyke taal het Ru isch voorgedragen o a eenige kinderliedjes Van de Russische nummftrs noemen we een sectarisch lied Voor zoover op de Hollandsche vertaling valt af te gaan werd dit lied met veel uitdruklüng weergegeven evenals het Hebreeuwsche gebed Wat het accompagnement van den heer Seller betreft uitgevoerd op een piachtvleugel een Bechstein van de firma R fken en de Lange moet gezegd worden dat het schitterend was Maar de heer Seller bracht ook eenige soionummers ten gehooren van D Scarlatti en meer moderne van Debussy Van deze laatste o a La Cathédrale engloutie dat evenals de muziek van Scarlatti met groote virtuositeit werd voorge dragen Door den heer Seller werd besloten met een schitterende proeve van technische vaardigheid Etude pour les huit doigts van Debuasy Beiden Mevr Rimathé en den heer Seller oogstten veel byvat Aan de zangeres werd een mooi bloemstuk aangeboden is ook deze keer weer aan te bevelen en alleszins de moeite waard De a B Statenverkiezing De lijst van de PUttelandersbimd De Plattetandersbond heeft het voornemen in de kieskring Gouda oor de a s Provinciale Statenverkiezing candidaat te stellen 1 A Braat te Relingen 2 W de Jong te Ouderkerk a $ lJsBel 3 F 3 Rozeboom te Bodegraven 4 J Michiele te Zwammerdam 5 J Koot B Jzn te Gouderak 6 K O SchélUng te Hekelingen 7 C van Schouw te Pierihil 8 H v d Ende te s Gravenzande 9 D Dam te Ridderkerk en 10 J T Heykpop te Waddiw veem Schaakclub Messemaker Gouda Voor de competitie van den Ned Schaakbond 2e Klasse had gisteravond een wedstrgd plaats tusachen Messemaker Crouda en Jntemos van Boskoop waarvan de uitslag luidt als volgt Messemaker 4ntemos 1 M Lakerveld G de bruin H ï Balt A de Jong A Sytzema 1 0 K V d Torren W de Ruyter 1 4 P Hekker J Kooy 0 1 5 Mr M de Mol J P a Bonman 1 0 e Th Tukker P ter Plegt 0 1 7 A van Erk J Kooö 1 0 8 E J Wientjes J vi Otterloo H 9 A Rietdyk H Trimp 0 1 no A Biné G Vosse 4 5 Deze partyen werden by arbitrage be slist Intercommunale Arbeidabemiddeling Aanbiedingen van werkzoekenden Lgst van 18 Februari 1931 1 modelleur 3 afwerkers 3 gieters 3 gameerders 1 pypenglazuurder 3 glazuurders Idi aardewerkera 2 pypmahers 41 plateelschilders 7 letterzetters 2 bleekersknechts 1 machinezetter 1 boekdrukker 5 drukkers 1 bouwkundig opzichter 1 betonwerker 49 grondwerkers 1 degelpersdrukker 9 stucadoors 2 yzerwerkers 1 zeilmaker 29 schilders 1 metaatdraaier 2 helers 28 opperlieden 4 metselaars 42 timmerlieden 1 steenhouwer 1 aut lasscher 3 smeden 12 reizigers 1 glas in loodzetter granietvloerlegger 1 witwerker 47 meubelmakers 10 sigarensorteerders 1 ged writters 1 behanger 1 kistenmaker 1 scheepatuiger 4 electrlciens 13 houtbewerkers 1 horlogemaker 2 stoelenmakera 2 beeldhouwers hout 1 radiomontem 1 lintzager 1 zager 3 scheepaklinkers 5 automonteurs 1 expeditieknecht 2 kleermakers 1 blikwerker 3 koekbakkers 1 boekbinder 1 klompenmaker 4 stoffeerders 13 blikslagers 6 beitsers 3 schoenmakers machinisten 8 stokers S boerenarbeiders 1 slager 4 broodbakkers 1 hulpfitter 9 tilinders 6 textielarbeiders 65 pokhuiskaechts 7 suikerwerkers 1 ovenist 1 soldeerder 87 sigarenmakers 45 ged 1 Iotrensorteerder 1 kellner 4 plakkers 16 s ppersknechts 8 kantoorbedienden 7 koetsiers 5 boekhouders 63 tran yiort en 63 fabrieksarbeiders 16 chauffeurs 1 eentrifugist 1 kassier 1 wissellooper 1 vakkundig bleekersknecht jonge kracht 3 strippers 1 melkcontroleur I huianaoister 8 winkelbedienden 6 wakvr t gezelBch p dame 1 boekhandelaar 4 banketbakkers 6 bankwerkers 8 üzerwerkers 1 melkbezorg AgwuU 25 Febr 8 uur Nieuwe houwburg 26e uitvoering Chr Zangvereeniging Hosanna met afd Meisjeskoor Apothdtan De apotheek van de firma We er Gouwe zal tot en met 27 Februari beoevem den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 ur des avonda des nachts echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK BEÏRKENWOUOE Boerenleenbank Op 28 Februari werd alhier de Jaarvergadering van de Coöp Boerenleenbank te Berkenwoude gehouden Het bleek dat de bank kerngezond is en het volle vertrouwen van leden en spaarders bezit Uit de gehouden rekekenlng bleek te z n ontvangen en uitgegeven ƒ 226 645 82 De balans vermeldt aan bezit en schulden ƒ 231 385 19 met een winst van ƒ 690 18 De reserve is nu verhoogd tot ƒ 8864 26 By de gehouden verkiezing van een lid van het bestuur Is herkozen de h r J de Groot Jacz Als lid van den Raad van Toezicht werd herkozen de heer Alb öpeksnyder en als plaatsvervangende bestuursleden herkozen de heeren L v Erk en D V d Wouden By de sluiting heeft de voorzitter eenwoord van opwekking gesproken om alieloopende rekeningen werkeiyk loopende tehouden Verder dat de rente van spaargeldis gesteld op 3 4 en van debetgelden op4 4 De vergadering werd daarop gesloten BODEGRAVEN Actie tegen de nieuwe methode vanbereiding der volvette boerenkaas De vereeniging van kaashandelaren teBodegraven hield gisteren een zeer urukbezochte ledenvergadering waarin de heerR iBosma landbouwkundige te Woerden een lezing heeft gehouden over 4Caas opde boerdery tot in het pakhuis van denkoopman Besloten werd aan alle 8 ii 9000 kaasboeren aangesloten by Rykscontrole stations circulaires te zenden per post opdat ook de boerinnen deze zullen kunnen lezen Aangezien dit besluit vry groote kosten met zich brengt werd staande de vergadering een flink bedrag byeen gebracht waaruit de kosten ruimschoots bestreden kunnen worden Intusschen blgft ook het verspreiden van circulaires op de kaasmarkten door gaan Men is vast besloten zich krachtig te verzaten tegen de nieuwe methode van kaasmaken en wil ernstig pogen de oude methode terug te krijgen FaiUisscnent opgehevw De Rechtbank te Utrecht heeft het faillissement van J Kranenburg opgeheven wegens gebrek aan actief NIEUWKOOP Foillisement opgeheven De Rechtbank heeft wegens gebrek aan actief opgeheven het faillissement van A Hermanspann alhier REEUWIJK Gemeenteraad De Raad dezer gemeente zal Vrgdag 27 Febr des n m twee uur in openbare vergadering byeenkomen De agenda luidt als volgt Benoeming lid Schoolcommieaie De voordracht luidt 1 J C Romein 2 M S Kreft Voorstel van B en W zekerheidstelling boekhouder G E a van ƒ 4000 op ƒ 2500 te brengen Voorstel van B en B boekhouding Plaasenbedryf voor controle enz op te drogen aan Verificatiebureau Voorstel van B en W in onderhoud nemen Groene Ree en daarvoor krijgen een stukje weg van den d Aumerielaan Voorstel van B en W ƒ 10 subsidie te geven aan de R K Geitenfokvereeniging Rondvraag Geheime raad Sluiting Onder voorzitterschap vaji den heer A Verboom heeft de Chr Hist Kieavereeuiglng een ledenvergadering gehouden Uit het verslag bleek dat de vereeniging 34 leden telt De aftredende bestuursleden de heeren A Verboom J W Vermeulen en C Verburg werden herkozen Tot afgevaardigden werden benoemd de heeren A Ver boom J V Roon W Koot en J D Buiteft huis LUCHTVAART Marine vliegtuig gevallen Bij het Departement van Defensie is ber cht ontvangen dat het MarinelandvUeg tidg a lB uur in de nabijheid van het vliegkamp de Kooy is neergestort en geheel vernield De bestuurder korporaal seiner de Wit wenl licht gewond De zeenulicien J Dekker die als passagier in het vliegtuig zat kreeg een beenbreuk aan het linkerbeen Zijn toeetand is overigens goeid G aendorffcr weer ia dienst bij de K L M Op de lyn Nedcifand Indië v v De bekende vlieger Geyaendorffer die indertyd van de K L M in particulieren dienst by den heer Van Lear Black Is overgogaan zal naar de Te verneemt zeer binnenkort weer in dienst van de K L M treden Hy zal worden ingedeeld by het corps piloten dat den luchtdienst tusachen Nederland en Indië onderhoudt