Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1931

R 17816 Gisteravond zü Henderson Alexander en Craigie met hun gevolg te Rome aangekomen om de vlootbesprekingen voort ta zetten De Engelsche gasten werden an het station door den Italiaansclien minlater van buitenlandsche saken Grand venvetkomd in wiens gezelschap zich tevens le minister van marine bevond Het bericht van het Engelsch ministerieel bezoek werd te Rome zeer gunstig ontvangen l e bevoegde ftistanties hebben evenwel de hun tot dusverre gevolgde politek van terughoudendheid nog niet opgegeven Het ia in het algemeen overdreven in verband met het bezoek van Henderson te spreken van een geheel nieuwe oriënteering der ïtaliaansche buitenlandsche politiek De Giomale d ïtalia die haar berichten in hoofdzaak van het ministerie van buitenlandsche zaken betreft zegt dat te Rome de resultaten van de te ParU i aats gehad hebbende besprekingen nog niet m details bekend zyn De Lavore Fascista constateert mjt voldoening dat de Aomeinsche reis van de Engelsche ministers de geruchten over een afzonderlijke overeenkomst tusschen Par r en Londen ten stelligste weerleggen Tevens zegt het blad dat de besprekingeii te Rome niets buitengewoona beteekenen Het woord vlootpariteit dat tot dusverre een belangrijke rol speelde in de pers is i edert enkele dagen g eel uit de dagbladkolommen verdwenen oogenschy nlijk om het verkrijgen van overeenstemming niet te bemoeilijken De officieele communique s die over de conferentie te Parijs zyn uitgegeven zwygen over het bereikte accoord doch het schijnt echter vast te staan dat Frankrijk zich bereid vericlaard heeft zijn totale tonnage tot 680 000 ton te verminderen De oorspronkelijk door Frankrijk geéiachte meerderheid van 244 000 ton tegenover de ïtaliaansche vloot werd eveneens verminderd en dit getal zou volgens de nieuwe afspraken mstreeks 170 000 ton bedragen Aan de andere zjjde schijnen echter de Engelsche bemoeiingen om Frankryk te bewegen den voorgenomen bouw van een 23 000 tons kruiser te staken zonder resultaat te zyn gebleven Uit vorige berichten herinnert men zich dat in de voorbesprekingen Frankryk zich bereid verklaard had zijn oorspronkelijken eisoh van 805 000 te verminderen tot 640 000 ton Engeland wilde echter nog verder gaan en Henderson bepleitte dan ook voor Frankrijk een tonnt ce van 620 000 waarmee echter de Fransche ministers geen genoegen konden nemen Ten slotte schijnt men dan geaccordeerd te hebben op 680 000 het uiter Het is een domme waan dat wü grooter zouden worden als wij een ander verkleinen FEUILLETON Ean ongeluk in ds Andas Naar het Solgelsdi vanMORXCE GERARD Nadruk verboden Het zou moeilijk zijn om het kind dat den nieuwen buurman bijzonder aardig scheen t vmd en dat zich niet gemakkedijk van haar voornemens liet aibrmgeo te beletten verder met den bewoner van do Grange om fl gaan Persoonlijk koeaterde ze wan trouwen tegen dden meneer AusAin die Hchatrijk s iieen te zijn n van wiens verleden niemand iets scheen te weten waar dhijnlijk was hij een of andere O W er maar ze kon toch zijn hulp en gaetvrijheid tegenover Thea in geen geval n eeren Ze moeet hem achrijven of hem persoonlijk gaan bedanken Bovendien Thea zo todi I iet tevreden zijn voor haar inoedei m t haar nieuwen vriend kennia liad gemaakt Plotseling flitste Lady Win tanley een gedachte door het hoofff die haar een oogenblik den adem deed inbonden Ik hoop in vredMnaam dat het kind er niet uWgeflapi heeft dat ik hem een sleohteo man vond Ze wist uit ervaring hoe Revaarlijk openhartig Thea kon rijn GEVRAAGD te Gouda een nette Werkster een keer per week Vrijdegs Adrei te bevragen bureau Goudsche Courant Markt 31 10 20 Als ü De Liefdesparade gezitn hebt hebt IT de sprekende film in al haar verrassende veel lijdigheid leeren kennen n Glansrol van Maupioa Oli wali r De verfijnd knappe regie is van ERNST LUBITSCH A PARAMOUNT PICTURE H H Landbouwers die genegen zijn han melk te laten veilen worden allen uitgenoodigd tot een VERGADERING bij den Heer N V 4 SPRONG a d Karntnelksloot op VRIJDAO 27 FEBRUARI d a avondt 7 uur De Besturen 24 L T B BOND V MELKVEEHOUDERS Gebruikt tegen trage ontlasting slechte apgsvertering gebrek aan eetlust slijmfioest koortsigheid gevatte koude influenza galen maagl den hoofd pijn duizeligheid onzuiver blotJ huiduitslag verstopping enz Wortelboer a Kruiden of Wortelboer a Pillen Reeds duizenden hebben er baat dooi gevonden en zy zullen ook U helpen Wortelboer a Kruiden 60 cent peipakje Wortelboer s Pillen 60 cent perdoos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkr gbaar 25 H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 centbij 50 stuks 7 cent per vel bij 100 stuks 0 cent per ve Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Voop een ieder die te veel van zyn kracht gevergd heeft wiens zenuwen z jn uitgeput die de verschijnselen heeft van anaemie bloedarmoede of neurasthenie zenuwzwakte is de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene krachten herstelt Door dat de SANGUINOSE het bloed vernieuwt verrijkt en versterkt grüptzy met vaste hand in tal van kwalen die allen samenhangen met zwakke zenuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ XI 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Bü alle Apothekera en Drogisten VAN DAM Cc De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Slechts ééns in jaren verschijnt er een üim als De Liefdesparade I van ERNST LUBITSCH Gespeeld door 20 urioe Cbewaliar JMHTTI MAODOaaLD LBPlaO U ULLIAH HOTH n Droom dien U nooit vergeet A PARAMOUNT PICTURE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pl m f 87 000 000 De bank stelt beschikbaar 4 2 pCt Pandbrieven a 101 pCt in stukken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG GesclieTrtfm vsii PT VêtTd waarde in GERO ZlLVER EN GEROTIN naar ontwerpen van bekende kunstenaars en Jn klassieke Hotlandsche modellen Keuze voor etke beurs Verkrijgbaar in de vooraanstaande zaleen Raadpleeg het geïllustreerde geschenkenboekje j ef GewJ Abonneert U op dit Blad Moet heeft hei ons loegestain Vroeger mochten w nooit een druppeltje koffie hebben omdat men iltijd uide d i ie ichadelijk wuvooi kinderen Maar ibins hebben wf een heel fijne koffie die vlj ook mogen drinken Probeert U hei ook muc eensl Dan zult U lelf lien hoe goed m Is De dokter beeft gezegd dat wIJ ook van de thee niet te veel mogen tiebben speciaal wanneer deze sterk gezel u In de tbee ilt dezelfde Kbadelfjke stof als In dfl kofflf en bovendien Is ie vuk nadeeltg voor de spljsvenerlng MOEDER ZeOTi Hel is Koffie Hag De klodcrca bebben vrorger zooscer naar koffie verlangd anneer wij ie gebruikten en dan wu bet steeds zoo moeilijk hun Ie weigeren Daarom bebben wl besloten met de geheele familie colfcInevrl e Koffie Mag te gebruiken Nooit taeb Ik van een besluil zooveel pteizier en nni gehad want Koffie Hag is zuivere onvervalschie kofHe zeer pittig van smaak en vao eeo overheerlijk aroma zonder eenlge schadelijke uitwerking Zelsmel£énwoord eoffelnevrij Ik zelf heb het verschil spoedig aan mijn senuwen kunnen bespeuren Ik ben thans veel opgewekter blJ mijn werk en slaap vtcl rustiger De kinderen krijgen zelfs s avogds hun Koffie Hag net als wij en ie bevinden zich er uitstekend bij Van de melk die bun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen ihtms veel meer nu er een klein scheutje Koffie Hag uo toegevoegd wordt a KPfflE HM SMUaa HURT EM ZEMUWEIi wat oi noodio hebt van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Verèeniging voor Uw particulier gebruik het klein sfe en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Drykkerij A Irinkiiiaii S Zo = s = Het beste Adres Telafoon No 2745 Adverteert In dit Blad HOUDT WEL IN T OOC DAT Ameriliaansclie SIgatet ellce Ameril aansche Sigaret nog geen Camel It r ATCimel In Ametika een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten DAT wel een goede reden voor lal zijn DAT versch moet lijn en daarom door ons direct van de fabriek in gealoten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdat wij de alteenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en als garantie waarvoor onze naam op de banderolle itaat DAT fookweleeBi Canel aan de markt komen van zoogenaamde ramachpartljen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarof echter onze naam nitt staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons getmporteerdt Camel rooken en hel genot smaken dat Oe verwacht waarvoor QIJ betaalt en waarop OiJ recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dal onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL llMnv rt 9anwoardlg rs voorUredeHand ALVANA DEN HAAO PA Elk pakl kMtt kaïdtiolte ran M et iCHlulHtl es J aii anQ Diind f dag 26 JNibmiaiH 1831 nOUSdE COVRAM NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN era ADTEBTENTIBPRUSt Uit Gouda on omatrekn belworBnda tot des bauifkliic 1 fi regijs ƒ IJO atkiB rec I meer ƒ 0 21 Van boitan Goada en den be auf gkiiac 1 6 regela ƒ 1 Ike regal maer ƒ 0 60 Advertentite in het Zaterdagnammer 20 4 bH ag op den intia Liefdadtgheida adverteiitiln da halft na ém pvttiL INGfiZONDEN MEDSDEEUNOJCNi 1 4 ng 2JS alha D al maar ƒ OlM Op da voorpai na 60 hoogar Ovmme adverteatUn en ingaioDden madadeeüngaa b4 ooatra tot aaer ganMtarflarden prtjs Qroota letten en randen worden berekend naar plaatanilmta JUvartantiUtai kunnen worden ingeaonden doar tgaachenkoniat van soUada Boelihawda laren Advertentiebureauz en onia agantea en moeten daaga vÖór da plaatiing aan hak Bnreau i ingekomen tanrinda van opnaau vanakard t iVb Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AfiONNEMENl PIUJS per kwulakt ƒ 2 per waek 17 eent met ZondagiblKl per kwartaiU ƒ rOO per week 22 cent overal hmmx de beiorsiiic per looiwr geschiedt FrADco per posiTper kwartaal ƒ 8 16 met ZondaciUiMl Me Abonnementen worden daceJ ks aangenomen aaa oni Boreaa MABKT i OOUDA bti on agenten en loopera den boekbandel en de pertkaïitointi Onze bureaux zijn dagelgks geopend van g 6 uur Administratie en Redactie lelef Interc 2746 Postrekening 48400 70 arrenaiies te Berlijn In verband met den wereldstrjjddag tegen de werkloosheid lubben te Berlijn in den namiddag talrijke incidenten en botsingen plaats gehad In de Rosenthalersbrasse bestormden de werkloozen een winkelzaak en maakten zich met medeneming van levensmiddelen uit de voeten eer de politie kon optreden Tot dusverre zijn er 70 arrestaties verricht Ernstige relletjes te Leipzig Na afloop van een werktoozendemonstratie te Leipzig werd door de menigte op de politie geschoten waardoor een politiebeambte ernstig werd gewond De politie maakte van de revolven gebruik waardoor voor zoover tot dusveite bekend is geworden drie personen werden gedood en vele anderen zwaar gewond Naar men weet zijn te Leipzig Utt 10 Maart alle demonstraties verboden Des avonds is in het ziekenhuis nog een 22 jarige arbeider overleden die aan de betoogingen in Volkmarstadt had deelgenomen Hy had een ernstige hobfdwonde gekregen en is aan de gevolgen daarvan overleden In totaal zijn thans 4 dooden te betreuren Enkele gewonden bevinden zich nog in levensgevaar Onder de gewonden bevindt zich ook een 13 jarige Jongen die een schot in het voorhoofd heeft gekregen Deze moet met de opstootjes niets uitstaande hebben gehad en sleehts voor de deur van zijn huis hebben gestaan om te kijken Te Königsberg WQ dgp nog drie politiebeambten door messteSm gewond Te Hamburg verliep allea zonder incidenten Te Keulen moest de politie energiek optreden en te liCUnchen moest herhaaldelijk met de blanke sabel worden gechargeerd eenige personen werden in arrest genomen Te Ludwigsafen hadden 22 arrestaties plaats In Brunswijk heeft een menigte van 2000 menschen voor het huis van een minister gedemonstreerd Te Maagdenburg werd met de blanke sabel de menigte uiteengedreven Er werden negen personen gearresteerd Een tweede circusdirectear candidaat Voor het burgemeestersambt van Berlijn Onlangs heeft de Berlijnsche correspondent van het Hbld verteld van de sollicitatie van den circus directeur StoschSarra sani voor den post van burgemeester van Groot Beriyn welke nog altijd sinds het aftreden van den heer Boss vacant is Thans heeft de concurrent van Sarrasani Julius Gleich en dergelijke sollicitatie ingezonden h1j houdt zich even geschikt als Sarrasani voor de betrekking Immers ziJn onderneming staat in niets achter b die van Sarrasani Verder is hü een geboren diplomaat organisator en koopman Als be D Vlootbaspr hing ii te Ram Het vraagstuk van d steikte der vloten De onderhand ngen tusschen Frankrijk en Engeland Vroegtijdi 0 Inztnding van Advortentièn verzocht Daar reeds Vrijdag met het drukken der Zaterdag editie van de Goudsche Courant wordt begonnen verzoeken wU den adverteerders beleefd hunne advertenties des Vrijdags vóór 12 uur in te zenden teneinde ze in de gebette oplage te kiuuien ncmen Naar aanleiding van tendentieuze jnededeelingen elders gedaan dat niet aUe advertenties in de geheele oplagevan 6500 ex verschünen deelen w mede dat wie vroegtijdig inzendt vanopname verzekerd is onverschiUig of de verspreidingseditie met 4 8 ofmeer pagina s uitkomt Dat hangt af ran het aantal binnengekomen advertenties DE ADMINISTRATIE BINNEJ LAI D ste waartoe Frankr k een ccmcearie meende te mogen doen £ r was nog een ander punt van onderhandeling namelijk het plan van Franfcruk om een kruisar van 23 000 ton op stapel te zetten als repressaille maatregel tegen den Duitschen kruiserbouw De Engelsche Minister van buitenlandsche zaken heeft met klem van redenen gepoogd om den Franschen marinestaf van dit denkbeeld af te brengen Gelukkig heeft men deze kwestie niet zoo opgedreven dat daarvan het resultaat der conferentie afhankelijk is gesteld Door dezen gang van zaken heeft Engeland bereikt dat het niet in de noodzaak zal komen om zich te beroepen op artikel 21 van het vlootverdrag van Londen Dit artikel veroorlooft namelyk het firitsche ryk om buiten de grenzen van het Vlootverdrag te gaan als het daartoe wordt gedwongen door den vlootaanbouw op het continent Het is te hopen dat de besprekingen in Rome eenzdbCde goed resultaat zulten hebben als die welke te Parijs zijn gehouden In leder geval heeft Italië thans de beslissing in handen want er is besloten dat de bereikte overeenkomst slechts van kracht zal zijn als ook Italië er zün goedkeuring aan hecht büttenIandsch nieuws DUrrscHLAND Wereldstrtjddag tegen de werklooeheid Relletjes op vele plaatsen De communisten weren zich De door de communisten georganiseerde wereldstrü i iA £ tegen de werkloosheid is te Saarbrücken tot dusverre afgezien van enkele kleine incidenten vrij kalm verloopen Rumoeriger ging het toe te Neunkirchen waar duizenden menschen hoofdzakelgk nieuwsgierigen bijeengroepten Er traden communistische sprekers op die probeerden de massa op te zweepen en toen de gendarmerie en de politie handelend optraden kwam het tot ernstige botsingen Door de demonstratnen werden straat teenen naar de gewapende macht geworpen waarna deze van de wapens gebruik maakte Aan beide kanten vielen enkele gewonden Er hadden verscheidene arrestaties plaats Op de arbeidsbeurs te Wiesbaden hebben incidenten plaats gehad tusschen nationaalsocialisten en communisten Een nationaalsocialist loste drie revolverschoten op zijn aanvaUer waarna een algemeene vechtpartij ontstond in den loop waarvan een Nazi zoo ernstig werd gewond dat hij in bedenkelijken toestand naar het ziekenhuis moest worden overgebracht wys van den ernst van zijn bedoelingen en zun vast geloof in eigen bekwaamheden biedt hÜ tenslotte Berlin een leening aan van drie millioen voor het geval dat de keuze op hem mocht vallen Op die manier wordt de concurrentie voor minder ondernemende liefhebbers wel moeilijk FRANKRIilK Lawiuil in de Fransche Kamer Debatten over de werkloosheidacredieten 100 millioen francs beschikbaar Nieuwe gezant te Rome Mr J A N Patyn benoemd Do Staatecouraut bevat de benoennng van mr J A N l atijn tot buiteugewooo g ant en gevoluiftchliigd uuniatar te Rome Mr J A N Patija werd in 1874 geboren te Kötteidam waar lija vader mr J O Pntdvh Jbtoi bimBanMi il tr vjul Dco Haag en CommisaaiM der Konu in in Z Hoilund dartijd olhoier van Justitie wa Hij sUideerda daarna te Leiden m promovtierde daar op 25 N v 1897 tot doctor in do Keohtswetenschap op een proetoohnft over Zondags wetgeving Na zijii promotie trad hij m diplomatiekm dienat i was eerst veffboaden aan i gezanteohap to Pftri daarna aaa dat te Bangkok Vóór zijn terugkeer hier ta landp bereiede hi Ned Indie Japan en Amerika eii na behoudeai thuiskomst wa hij eeaiigen ü d werkzaam als chel van de afdeeliog Gemeentiebedrijven aan de Secretarie in do iftftidaitie Tijdens het minwtwaohap van dg Talnia werd bij referendaris aan do atd iling Arbeid van het departement van Laiidiwuw Nijverheid en Handei In deze Haagsohe jaren gaf hij in samenwerking met anderen o i toel i cihtmg op de bedrijfsverordenmg van art 114bia Gemeenlewe en voorzag Talnia a ontwerpen en memorie van toelichting van da arbeiderflüokteverzekering van een inleidmg In 1911 volgde zijn benoeming tot burgeineoster van I eeuwarden in welk ambt hij zK ii geiw ci wij tde aan de bevordenng van den tiloeit der Friesche lioofdstad Bij zijn vertrek naar Den Haai van welke stad hij m September 1918 tot burgemeester werd benoemd werd hem door den Raad en wet houders alle hulde gebracht De Fransche Kamer heeft op voorstel der sociaaldemocraten met 285 tegen 261ü temmen besloten een crediet van 100 millioen francs beschikbaar te stellen voor ondersteumng van werkloozen De regeering had oorspronkelijk een crediet van 18 millioen aangevraagd welk bedrag door de commissie van rapporteurs tot 25 millioen was v hoogd De socialisten stelden thans bij de behandeling voor het bedrag op 100 millioen te brengen terwijl de comnJunisten een bedrag van 200 millioen verlangden Van socialistische zijde werd kritiek geoefend op de officieele statistiek der werkloosheid en verklaard dat ook ondersteuning van de arbeiders die met verkorten arbeidstijd werken noodig is Minister president Laval erkende dat de tegenwoordige regeling herzien moet worden en beloofde maatregelen tot werkverschaffing te zullen treffen zoodra de Kamer en de senaat het economische hervormingsplan aangenomen zullen hebben Echter achtte hij een bedrag van 25 millioen voorloopig voor onderstenning Toldoende Hq stelda echter niei da kwestie van vertrouwen waarop de Kamer het socialistische voorstel aannam Tijdens de beraadslagingen kwam het nog tot rumoerige tooneelen omdat een communistische spreker wegens overschr ding van den spreektijd tot de orde werd geroepen De communisten begonnen daarop lawaai te maken zoodat de zitting geschorst moest worden Ook de tribunebezoekers schopten herrie en wierpen communistische propagandalectuur in de zaal De herriemakera werden verwijderd en aan de politie overgeleverd ENGELAND Groote brand te Londen Volkspaleis In asch gelegd Door een geweldigen brand zooals niet meer voorgekomen is na dien in het wassenbeeldenkabinet van Madame Tussaud werd gisteren in het Oosten van Londen het Volkspaleis volkomen in de asch gelegd dat groote bekendheid geniet als tehuis van het Joodsch Theater Verscheidene honderden brandweerlieden bestreden met wel 50 stralen het vuur doch zij moesten zich tenslotte beperken tot het nathouden van de omringende gebouwen De vlammenzee was kilometers ver in den omtrek te zien De geheele bibliotheek benevens een orgel van i 6000 waarde werd een prooi der vlammen met een vriend m een Londenach restaurant WIJ vader en ik zaten aan een tkfeltje naast het zijne En opeens herkenden we elkaar Wat je maar een ontmoeting noemt zei mevrouw Darcy schamper Nu ja gMproken had ik hem natuurlijk nog nooit eerder En dat zal ook heusch met gauw weer gebeuren hij lijkt mw trotachen teruggetrokken Maar geef hem eens otigelijk ale iedereen hem links laat liggen Dat i eigen schuld hij doet zoo geheinizmnig en je kunt tegenwoordig nietvoorzichtig genoeg rijn Daarbij is hij erblijkbaar heeJemaal niet op gestel 1 om metmenschen liier in aanraking te komen Dedokter wilde hem een beeoek brengen en erwerd niet thuis gegeven Terwijl meneerWinton notabene zag dat hij Jn de bibliotheek bezig wBfl boeken te ruimen I euk vind ik dat lachte May ikffeef hem groot gelijk Ze itood op Ml liep naar be venster Van de plaats waar zij stcnd had zij het ge icht op de breede rivkr waaraan het dorp lag en die hier in zee uitmonde Het water glinsterde in de zonneschijn en ze zag dat een klein jaoht kwam aangea oomd uit de richting van Winston ley Manor Op de brug onMekte ze de gestalte van een man en een kmd en opeenu maakte May een beweging an schrik De stoomboot had ze nooit eer der eerien maar ae hw kendo het blonde meisje i dai rijrigen jongeman die in opgew t gesprek scheen te zijn Zonder zioh rekenschap te geven van wat baar hinderde waa May zich bewust dat en evoe van ergernis bij haar kwam HOOFDSTUK VI May Oalatm doet een ontdekking Mevrouw Darcy liep over het grasveld voor ihaar huis toen het tudnh ek geopend weid en een jong meisje m t wit verscheen met haar fiete aan de hand Dag mevrouw Darcy wat i bet warm vandaag hè Zoo May daar doe je goed aan kind om me eene te kiomen opzoeken Vader is vandaag uit au ik voelde mezoo eenaaam thuis t Ts tegenwof rdig ensaaio boel hieor Ja erkende de igaatvrouw veel afHiBseling heb je niet Ga maar gauw meenaar binnen dan drinken we graellig eankopje thee Toen mevrouw Darcy zich met hAar bezoeki t r in den aalon bij de theetafel had geïnatalleerd werd het gesprek voortgezet over de weinige vierstrooiing die de omgeving bood en de gastvronw vroeg Ga ja niet weer eens gauw uit logeeren Mayï Nean mevrouw ik heb voorloopig geen enkele invita e Het Is zoo vervelend dat erbier ook heelemaal geen melsjee van mijnleefüjd zijn en ik vind de nien when heelemaal zoo verschrikkelQk kleingeestig Klabïgeeatig Hoe bedoel je Mevrouw Darcy kon wel half en half vermoeden wat er komen zou Wel omdat zo zoo eenparig bealoiten hebben om meoear Ansifn te negeören alleen omdst hij ndet van plan is Ied re n direct zijn particuliere aangelegenhedien aan den neua te hangen en de algemeene nieuwsgierighéeid dus niet bevredigd wordt Wat een sarcasme I Hebt u dien boozen man al gezien gang May op haar pottenden toon voort Ik onftmoet hem haast lederen dag het iseen heel knappe man en ik heb vandaagzelfs met hem gesproken I Gunatt klonk het verschrikt weetja vader dat wel F Je bent immers niet eensaan hem voorgesteld Vader O ik zal het hem heu3 h eer ijk opbioohten Het was overigens puurtoeval Ik reed op de fiets met een b oorlijlt vaartje een hoek om en vei at te bellen Meneer Het paard dat ook geaciirokken waa begon te steigeren hij steeg af en had het dner al gauw weer gdtalmieerd Maar ik moest me natuurlijk verontachuldigen dat ik zijn psand aan het schrikken had gemaakt Nu dat gesprA aal toch zeker niet zoolang geduurd hebben merkte de ouderedame een beetje andbbig op Neen hij zat al gauw weer in het zadel Even zweeg May toen vervolgde ze weet u het w iW o gek toen we elkaar gced aankeken kwamen we beiden plotadlinjg totde ontdekking dat we elkaar al eens eerderontmoet hadden O ja Mevrouw Darcy brandde vannieuwegierij eid Waar dan May Hij dtaeerde een jaar of twee geleden Ze riép haar gsetvrouw om ook aan tiei raam te komen Kijk u ema mevrouw Darcy slet a datis daar op dia boot = Neen maar dait is Thea Winstanloy Ja en die lange man naast haar is me neer Austin Mevrouw Darcy keek hoogat bedenkelijk bt deze verrassende mededeeJing Dat loet Lady Winstanley dan goedgevonden hebben verklaarde m hoofdschuddend De woorden waren nauwelijks over haar lippen gekomen of ze zag een in t wit gekleede vrouwenfiguur uH een defcstoel opHtiian en naar de brug loopein Het was Lady Winstanley Je wenach is vervuld May De vijandelijkheden tegen me ieer Auj in rijn gestaakt merkte mevrouw Darcy scherp op May had de dame op de boot eveneens herkend en zei verbaasd en geërgerd Wat Voor aanleiding kan Lady Win Stanley hebben om zoo opeens van houcUngte veranderai zij wha het notaben die Hetdooreohemeren dat het niet heelemail pluiswaa meit bs r nieuwen huurder MiweMeïi heeft ze ingezien dat ze zich vergist Iw ejl May gaf geen antwoord en bleef aan hfet venster staan tot het iacht uit het eezicht verdwenen was To è liep ze temg naar de theetafel en een gedachte die haar maar niet wilde loslaten kwelde haar Ifc zou weï eens willen weten wat mesneer Austin van Allee Witwtwiley denkt Wonït vervolgïl