Goudsche Courant, zaterdag 28 februari 1931

II 17618 rijksbank president dr Luther en ministersvan verschillende landen VER STATEN De WoridbUden Het gaat met den verkoop van de Worldbladen van het Scripps Howard Syndicaat nog niet zoo glad De Press Publishing Cy die de World bladen uitgeeft en van Weike dè zoons van wylen Pulitzer de meeste aandeelen bezitteft heeft natuurlijk een grooten redactloneelen en administratieven staf Met het technisch personeel mee zyn dat ongeveer 3000 menschen Deze 3000 hebben nu een organisatie gevormd om de drie bladen waar het om gaat waaraan velen hunner reeds 10 tallen jate werken en die züals hun geestelijk bezit beschouwen overte nemen en coöperatief te exploitaeren Het scheen aanvankelyk dat deie pogingvoor hen zou worden gefinancierd door dencourantenmagnaat Paul Block maar hetschijnt dat deze zich heef ten getrokken omdat hu niet m wil gaan tegen de belangen Van den couranten koning Howard dieeen vriend van hem is Er schynt nog welkans dat gezaghebbende en geldkrachtigedemocraten geld zullen beschikbaar stellenom de dne bladen in hun huidgen vorm opde been te houden Er is ook nog een andere mogelijkheid Een derde groote dagbladexploltant F E Gannett wil meer voor de couranten betalen dan het Scripps Howard Syndicaat bereid is neer te leggen Gannet zou dan de bladen op den ouden voet laten voortbesta doch aan het persone l de mogelijkKeïd wTTlen operietl ÜCh ftnatideet te mt resseeren ZyiD AMEBIKA PasMgienivUegtuig neergestort Een N 1 A tölegram uit ElieabeUi VUle Kon meldt dat een poaaogieravhegtuig bi Bukana oeergeetort is De püoot die uit de machtae iq rong is bij iija vol om het leven gekomen Vier paassgiere en een mechsiuker werduu gewond $ i 4 STEENHOUWERIJ A ROODBOL HARDSTEEN ZAND8TBEM SCHOORSTEENMANTEIiB GRAFWERKÉN ACHTER DE KEBK GOUDA Spinnende om een legende De heer Wibaut over de geaocialtsierde productie De sociaalw democratische utopie en de communistische werkelijkheid De sd AiiuterdaiB che ethouder M Wibaut spiuit in aijn Ec Nionuaoh e Kroniek in Het Volk om e i leijeiide Iieon Er 18 geen sociaal den ocraat meer die nog gelo in de legende dat er in de gehocialib€CTde vwortbranging niet veel gewM kt mout won n Zoo lang als ook zeer sterk voonutoienden kunnen zien zal er hard gewerkt moeten woncten Hlier en daar harder zeker veral doeitr ff6nder dan in het kB itöliemo omji is geBchied B6te l € dit z o zegt de N R Crt dat de eisch van een 44 un e wrckweek in de gedachte geeociaJiscprde eamenleving niet zou JlUIK HOEST ASTHMA BI NCBITIS i ülKERZIEKTE NIEBZmKT BLOED i ARMOEDE BLEEKE GELAATSKLEUR ZENUWPWt RHEUMATIEK JICBT BLOEDrATENVERKALKING LEVBB NIEREN EN BLAASSTEEN ALLE MAAG INGEWANDEN LEVER HUID HAARAANDOENINGEN AAMBEIEN VERSTOPPING Indien U lijdt aan een dezer ziekten zend dan onmiddellijk een uitvoerige bcachrüving van Uw aandoening aan Fa t H h SNABILIE Afd A 15 Groote Markt 7 te Rotterdam depothouder of aan den uit vinder zelf Dokter G DAMMAN Treonstraat 76 te BruMel Belg Afd A 15 die Uw geval zal onder2oeli en en U de brcfchure zal toezende met bewijzen van genetlÜK door de behandeling van Uwe Ziekte 4oor middel van zijne plantenremediën Verzoeke te vermeiden voor welke ziekte want er ia een speciale brochure voor elke ziekte sfcon dwalen en zei bij zichz l Sü i nog altijd de mooiste vrouw Ik ooit heb gezien maar eigenaArdig ze een m edingster heeft die hien dezen uitliotk vaji de wereld toevallig vlak bij haar vpont Dal meisje DaJston is ook Yn volmaakte fidioonheid alleen een heel ander eoori HOOFDSTUK IX Een onUtellende vraag Het ua een paar dag l na het beooek van Lafiy WiiiiBtanley John Harl butt had noh voor het diner gekleedvn eerder oereeid dan Eijn gastheer stond hij voor het vSster van de bibliotheek naar buiten te kijken Hij had de handen m de zakken v ui zijn smoking jas geetcAen en tuurde zonder ve l belan AtelIing in de gchemmng buiten Opeeiw strekte zijn gestalte zich zijn banden giepm naar de omlijsting van he raam alsof hij op hel punt etond het te ox enen Hij keek rond of Nero in de ttamer was maar de hemd was gewoon zijn meeeter geaejachap te houden als deze toilet maakte Bovendien wa het zeer de vraa of de enorme Deenflohe dog aan zijw bevel zou hebbeh gehoor i zaamd de ervaringen die hij tot nu toemet het diH r h ad opgedaan deden hem daar ernstig aan twjjfden le iffln m Notaris HOUTZAGERS te Boskoop zil op DINSDAG 3 MAART 1931 dei v m te 9 uur in de Joodien achter het perceel Dorpsstraat 23 te BOSKOOP publiek i contant verkoopen Oen geheelen voorraad houten ijzerwaren nieuw diverse gereedschappeir aibraakplan ken en palen en een partij brandhout alles afkomstig van de geliquideerde timmerzaak van den heer J Sluis Te bezichtigen aldaar des Maanda jmiddags en één nur vóór den verkoop 27 NieuwePetten Te koop aangeboden van af et S niejiw te bouweq modern ingerichte V HEERENHUIZEN WILLEM VAN MOURIK L Tianiiawaa 102 met voor en achtertuin desgewenscht alle met Auto Garage Te bouwen aan den GRAAF FLORISWË alhier Teekeningen ter inzage en alle gewenschte inlichtingen bij debouwers G J v WINGERDEN Ridder v Catsweg 3 Telef 3273 en G V d HORST Turfmarkt 43 Telef 2654 en op het werk O N A terrein Telef 3305 4 N Y AMSTERDAMSCHE NAAIMACHINEHANDEL V H A LEWENSTEIN KLEIWEG 88 GOUDA Vraaal Uwan 20 F VOSKUIL winkelier VOSKUIL s Koffie Thee Tabak Timmerlieden en Aannemers Heeft U Kozijnen Dearen Ramen Lijsten Triplex Stofdorpela of Deurkrukken noodig Komt dan Donderdag eens kijken in Pakhuis Wilhelminastraat 21 Er is beslist iets voor U bij I Levering uit Toorraad en op bestelling T V d BERG Lzn Tulptbogniitr 16 18 T l 335909 DEN HAAO Slra 121276 Koffiebranderij Thee en Tabakahandcl OOEDKOOP EN SIERLIJK CONTANT EN GEMAKKELIJKE VOORWAARDEN MOLENWER 7 GOUDA Voor fijne Zoutevisch en Stokvisch Is Uw adpas Voor Inzendingen van onze Puzzle kunt U gi alis bij eiken FYFFES Bananen Verkooper een inzendformulier bekomen Vraagt bij aankoop van Bananen deze te verpakkei in onze spéciale PYFFES Bananen zakken ze hebben waarde Cipca 600 mooie ppijzon West Indische Bananenhande W SLONT P G SCHARLEMAN Jr Lange Tiendeweg 75 Telefoon 3202 Geb Zuiderzee Volle Bokking bijna dan gahaelen dag Warm varkrijgbaar Koopt bij ons Sporthemden en Gekleurde Overhemden Nieuwste Dessins De Kleine Winst Kort Tiendawsg 22 Holl Versche en Gerookte Paling 30 Allaen hat Baata Baatalt Uwa Brandatoffen bij JAC MUL BRANOSTOFFENHANDEL SPOORSTRAAT 31 TEL 2955 J HULLEMAN GOUDA KLEIWEG 20 TELEFOON 2850 official Dealer GOUDA m Malion van Sljll Ulttanbocaard jVoor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA Gedempte Slaak 87 nabij Ooatplein SchiedanischeWeg83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor FOR0 TUDOR SEDAN 2 portieren FORD FORDOR STANDARD SEDAN 4 portieren FORD SEDAN DE LUXE 4 portieren FORD TRUCK wielbasis 3 S5 meter FORD TRUCK wielbasis 4 meter Allen uit voorraad leverbaar Direric ingeruilde Pertonco eu Vrachtauto tegen Opruimingaprijxen v Autobanden alle maten TOVrradif t DAMESHOEQEN bok voor oudere dames Alle sso leDgelial ei II eenl per link MosmltliegebaiiJeiGceiilperilÉ Prima loiliigkpiii 4D cenl iier tluii 2iil eN laMoii iig IS ceal per tos Sinipwalelseceiilpersliili 6EIII UNPIDiZEII BLOEMEN VEEREN en LINT NEDEMiNDSCHE HIDDENSTANDSBANK Enor na aortearing KINOERHOEOEN Laat Uw oude hoed vervormen vanaf f 1 7S U krijgt het nieuwste model weer terug 50 H H Autorlldsra ë Vulcaniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vlug en billijk onder garantie liRti CiDiJulii filuglMiMiricliliiiii GOUDA KLEIWEG 38 uhKr In iedere stad en bij de meeste klinieken ingevoerd OriRinerl KLKBOINQ MAAR MAAT constructie pasvorm en Ifln van I VLAG KUIPERSTRAAT 41 43 la goed door de afwerking VerF Lokken Kvvarl n ra P i lEI TiZD Qosihaven 65 Gouda Beter vta rgd Schll rwerk Onze OlansvEKJsookVerkrjjgbAr in omliggVyd e dorpen 31 en goedkoop door den grooten oinzct Een Raas volvtt voor Kaashanjiil TEEKENS aouW 8 Oouda Ee Gulden filMiiuir liricliliig OE Hlill Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Aui obandan 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dafti Origineel EMYLIS Corsetbulkband Blijvende Haargotving DAMES I Laat nu Uw haar behanddjfcn door het nieuwe ideale toestel WEBLa Blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal ItO b d Gouwe S S van Dantzig Volgens ontwei p van vrouwenarts Sanitaetsrat Dr Maeh enhauer Het vooraanstaande merk Volmaakte lichaamaateun voor vrouwen van l ken stand voor gezoijde en bdende vrouwen in t bijzonder v rlKiia de verlossing na operatie s alsmede bjj hangbuik maaigve akkinS ndelnier verslapping der buikspieren en alle ziekten van steun behoevende buikorganen Alleenverkoop voor Gouda en Omstreken N W o Gpadaran van JanaejVj Tilatïua t Firma J D Bonneur aerijf HOOGSTRAAT 14 GOUDA 100 Qcd c t iv ch ni u pli t C iéxi aaiidas 2 Htoart I8SI eOÜMHË dOlRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VO0R GOUDA EN OMSTREKEN ï ï BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NlfcUWbKKLRK OUDERKERK OÜDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dageliikg behalVe opZon ep Feestdagen ABOHNBHIiNTSFRUS per kwutul ije per wMk 11 ewt mat ZoJ lilad per kwartaiü SJO per week 28 cent oreral waar de Ikk i1ii par loopar gaadiiadt tnma per post per kwartaal ƒ I U mat ZondagsUad S Ml Abonnementen worden dacelïki aanienomm aaa oaa Bunas MAKKT tl OOUDiA bü opae agenten en loopers den boekhandel en de peatkantonn Onze bureaux lün dagelijks geopend van i uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Foatrekening 48400 ADVUtTHNTllVBUSi Bit Goada m vailailkm kakamada tot dan baiatikria 1 e ngda ƒ UO alka ra I maar ƒ BJi Vaa bottaa Oowl aa don Uaoisbiiic 1 6 regala 1 M alka regal maai OJO AdvartontUe In het Zatardaanmmar M hOslaa op don piita Hwtdadl koiilMd rt ttln do haUt na im prSa INGEZONDKN HBDBDEEUMeKNl 1 I nfala 2J alk mol maor ƒ U O do voorpaaiaa 60 hooffir Gewona adnrtontiU os ingOKiBdoa madadealincoa l oesitnet tot aaar fondwaordaa prils Gn to letten n randes worden bonkosd aaar plaataralBrtab AdvertontUn kmman wolden isfasanden door taaaehesbmat vas aallado laros AdvortentiebBnanz es onie s a aiitaii en moetes daaca vóór do iJaatsIna aas hot Bnraau ztjs Iniekomen tooalsda vas opnamo vonokatd to bSb 0 Vloato P nkamst g latani De beiMtUngvn omtrent den Pranüchen en Italiaanschen vloottaniw Briand voldaan Finland en zijn nieuwe President Zijn politieke loopbaan kan glanzend hee i ten rijk aan dramatiscbe gebeurtenissen j welke een gevolg zyn van het wisselvallig I lot dat Finland in de laatste decennia trof In het jaar 1903 toen de Czaristische machtigen et nalieten Finland te trachten te vernissen werd iSvinhttfvud van zijn betrekkmg aan het Aboër Gerechtshof ontheven en toen hij kort daarna de verdediging vv een Finschen samenzweerder op zich nam werd er in t toenmalige Petersburg hard over gedacht hem gevangen tê nemen Reeds toen was hü een van de meest populaire mannen van het land Van 1907 19iB was hij president van de hervormde uit vier standen in één Kamer herschapen Landdag Toen de wereldoorlog uitbrak zond Bussische regeenng hem kortweg naar een verlaten dorpje in Noord Siberië waaruit hü plu in Maart 1917 naar Finland mocht terugkeeren Hier stelde hy zich terstond aan het hoofd van de inmiddels gaande beweging welke absolute scheiding tusschen Rusland en Finland eischte Onder zijn leiding besloot de Landdag in December 1917 Finland s zelfstandigheid uit te roepen doch juist een maand later brak de communistische revolutie uit De burgerlijke regeering door Svinhufvud gevorrnd begaf zich lïaa Wasa zelf bleef hij als hoofd daarvan te Helsingfors om hier het tegengaan van het schrikbewind voor te bereiden lederen nacht moeat hij zich in een andere plaats schuil houden en toen het gevaar om te blijven vow hem te groot werd besloot hij tot wn avontuurlijke vAicht Als Bol8J rarieli4Ac Bd jebeepte hil zich in mpt nog acht van zijn metge zeilen op een ijsbreker waarvan de bemanning uit communisten bestond In open zee werdeil deze overrompeld en Svinhufvud met de zijnen landden met het schip in Reval Van hieruit ging hyMMuitschland waar hü zich verstonïHBBnvloedrijke personen die zyn program ondersteunden met Duitsch troepen Dan zien wü hem door Zweden naar Wasa gaan waar Mannerbeim ziJn boerenlegei organiaeert Na het einde van den vrijheidsporiog wordt Svinhufvud Rijksbestuurder enfijvert voor een zelfstandig Finlan j om zich vervolgens terug te trekken in het particuliere ieven Zoolas het dan ook na tien jfiar dat de e nieuwe president bij het begin van de Lapïwbeweging weer op den voorgrond trad BUrêÈNLACTSCHlNiEÜwa DUrrSCHLAND OverstrooRiingen Het verkeer gestremd De voortdurende regens hebben de laatste 24 uur het water der rivieren aanzien lijk doen stygen Op vele plaatsen tredende rivieren buiten hun oevers en overstroomen weilanden en akkers De landwegenstaan onder water zoodat het verkeer gestagneerd is Op het spoorwegtraject Schwerin Prittisch zijn de rails onderspoeld terwijl ook in het district Deut8ch Krone groote over stroomingen gemeld worden Officieeel wordt medegedeeld dat in beginsel een Engelsch ltatiaanach accooiïi is tot stand gekomen over de quaesties die ter Londensdie vlootconferentie niet wer den opgelost Over de overeenstefmming publiceert hetStef Ag het volgende communiqué waarinde totstandkoming van het vlootaccooniwordt aangekondigd Btj de voortzetting van de vriendschappelijke en in een geest van samenwerking gevoerde besprekingen welke dezer dagen tusschen de Britsche minlst r8 Henderson en Alexander eenerz ds en de ministers Grandi en Sirianni anderzijds zijn gehou den werd in beginsel overeenstemming over de op de Londensche Vlootconferentie niet tot oplossing gebrachte quaesties bereHct De formule hieromtrent moet nog aan de Fransche regeering worden voorgelegen en Hendeirson en Alexander vertrekken met dit doel naar Parys Wanneer de Fransche regeenng met de voorstellen instemt zullen ze aan de regee ngen van de Ver Stat n Japan GrootBrittannië en de Britsch Dominions die op de Londensche conferentie vertegenwoordigd waren worden ♦ oorgelegd HeiiÉefson die de vertegenwoordigers der italiaansche en feuitenlandsche pers in de Britsche ambassade ontving verklaarde na het communiqué te hebben voorgelezen dat hij tevreden wa over rfjn vetibUJl te Rome Hü had reden te gelooven dat zyn verblijf te Parijs hem niet minder voldoening zou ohenken Hendewön s woorden lieten niets doorschemeren omtrent de fèitel ke termen fran het bereikte accoord dat waarschgnlük een modus Vivendi zal zön eenerzyds om de Ontwapeningsconferentie van i9fe en de Vlootconferentie van 1986 af te wachten anderz ds om de gel tjjdige toetreding van Frankrtik en tttaUë tot Hiét Vlootverdrag van Londen Ao feiyk te maken Henderson Al xaVder en de Britsche deskundigen zyn uit RoVe vertrokken aan het etation uitgeleide ge an door Grandi admiraal Sirianni en deVransehe en Britsche AmbassadeurB In Parys aangekomen zyn direct besprekingen met iBriand gehouden en w d dt overeenkomst gesloten In Fransche krijgen is men van meening dat de geheele Ëngelsche bemi UeIlng actie slechts hinnenlandsch politicw oogmerken heeft en wel yoomamelQk om t MacDonald eenige successen noodig Jieeft Rcut r meldt dat de Paus groote belangstelling voor het verloop der onderhandelingen had en herhaaldelijk de hoo uitte dat zij tot de bevestiging van den wereldvrede zouden bijdragen Naar de Fransche bladen op grond van inlichtingen uit Roij melden moet door de tusschep Henderson en de Italiaansche regeering tot stand gekomen afspraak aan Frankrijk een iets grootere tonnemaat worden toegekend dan aan Italië dat echter meer torpedojagers en lichte kruisers bekomt terwijl Frankrijk meer duikbooten zal veArijgen Voorts krijgt Frankryk het recht enkele groote slagschepen te moderniseeren onder voorbehoud dat deze alechta m den dienst tussoheai Frankryk en zyn ove eesche bezittingen gebruikt zullen ftrorden Ten opzichte van de kruisers van 10 000 tvn worden Frankrijk en Italië geheel gelijk gesteld f De overeenkomst tuaachen de drie landen wordt door de Engelsche bladen algemeen als een gebeurtenis van de grootste politieke beteekenis beshcouwd Men eegt dÉt het overeengekomene geen verandering W verdrag noodig maakt doordat de krOTftsverhouding tusschen Amerika en Engeland en Japan ongewijzigd blyft bestaan Het heeft bjj de jofigste presidentsverkiezing in Finland wel gespannen immers nghet er om of de Lappo partij zou zegevieren of dat plaats zou moeten makenvoor de aanhangers van Stahlberg radicalen en sociaal deftnocraten Hoewer metde vertówiHB wn Svinliafviui tIozb laatstgenoemde fractie hun man niet aan hethoofd zagen kan mèn toch niet zeggen datde nieuwe president de Lappo idee door diken dun zal volgen Bekend ü immers vanhem dat h handhaving van de wet en hetbewaren der orde als de mefest noodzakelijke principei aanvaardt J tto verkiezing van Svinhufvud km als een blijde politieke gebeurtenis worden begroet En daar komt nog bij zoo voegt de Köln iZeitung aan dit gebeuren toe dat Svinhufvud va i Finland de meeat populaire politiekejvoorvechter is Hy i$i steeds op züfi post waar het land maar gevaar dreigde steeds in de voorste linieën waar het gold eh aanval te weren Niet ten onrechte typeerde men hem als eqp pijnboom die w I in de stormen buig £ maar niet breekt en van wie het uithoudingsvermogen en taaie krachten spreekwoordel k zijn Geboren uit een oud Ziweedsch geslacht dat sedert eeuwen in Finland burgerrecht verkreeg en geen verschil toonde met het Finsche landstype deed Qvinhufvud reeds biJ zijn eerste politiek optreden van zÜn nu kenmerkende karakteruitingen blijken Streng rechtsgevoel stipte eerlijkheid gepaaid gaande aan een ongezien uithoudingsvermogen en sterke wil karafteriseeren in hem den man van de daad niet van het woord Overal staan de kelders onder water In het district Beustettin hebben aardstortingen plaats gehad BELGIË Vedérom doodende mtst Dertig vergif tigingsverMhünsclen in het Luikscbe Naar de Libre Belgique meldt heeft zich zaterdagavond een nieuwe gifgas golf over de plaatsen Filleur en Sclessin bezuiden Luik verspreid Ongeveer dertig personen toonden vergiftigingsverschijnselen Het parket te Luik begaf zich ter plaatse De moord In dfn trein Dader gepakt De politie heeft een 25 jaar ouden Algerijn aangehouden die bekend heeft den moord op den Hongaarschen handelsreiziger in den sneltrein Oostende iKeulen te hebben geplee d Hij zou ook de dader zijn van den eenige weken geleden plaats gehad hebibenden overval op den te Antwerpen woon achtigenDordt naar welke misdaad op hetzelfde traject is gepleegd De Leipziger Meise geelend Nederland komt goed voor den dag Gisteren is de Leipiiger UJesse geopend Het Vaantal exposanten is wederom zeer groot en overschrijdt de 9000 Onder hen zijn niet raindAr dan 1154 buitenlandsche tètttoonatöteftr Wt 28 VWïBChmentJe Hmdett Noorwegen en Finland hebben voo het eerst een eigen collectieve expositie gemaakt De rijkdom aan koopwaar is groo ter dan ooit daarentegen was het in de verschillende gebouwen stiller dan gewoon BINNENLAND Het aantal Nederlandsche exposanteif bedraagt 25 Niet allen exposeeren zelf maar sommigen zooaIa de Kon Fayence Fahrie ken te Delft genieten gastvrijheid bij Duitsche firma s In het bijzonder zijn dqt Nederlandsche fabrieken van aardewerk flink vertegenwoordigd Zoo is er de Kon Plateelbakkery ZuidiHolland met een mooie groote stand Verder de Goudsche Püpenen Aardewerkfabriek de Distel Goedflwaagen s Kon Pijpen en Aardewerkfabrieken de kunstaardiewerkfabnek Reguia eveneens uit Gouda de N V Sphynx en de Kristal Unie uit Maastricht en de N V Kennemer Potterij uit Velzen Kunstnijverheid is op deze Messe weer het fort der Nederlanders Naast de bovengenoemde aardewerkfabrieken exposeert de glasfabriek l rdam die glazen koelerfiguren aanbiedt jpfaar het Wolf bureau nog meldt waren gisteren te Leipzig reeds circa 100 000 Messebezoekers aqjpwezig Voorki uit Engeland worden veel bezoekers verwacht Er waren gisteren tat van hooge autoriteiten aanwezig o w dr Trendelenburg 4 Karakter hebben beteekent rechtva f weg door den aiff e zijn voor zichzelf en voor anderen 1 sloeg fcwam tuin Toen ze een zijpad inze bij een jeeuwenmiden eik waaromheen half in den hollen stam een houten bank getimmerd was Daarqp zat AufitiJi met den rug naax haar toe en Tïioa zat op zijn knie Alice ynoonJa hemipratöi maar kon niet verstoanfwat hij zed Hij wa bijna voortdurend aJleeA aan het woord en wa £ hij vertekle scheen jn kleine toehoorster in hev ige spanj ing i hoeden haar moe lyjorde hoe ze af en toe koajto uitroepen van vert azing en verrukkingöpt hooien en zag hajir een paar maal ajlfionsiaBt in de kleine handen klappen Get van beiden hedden ze ei erg in dat ze espded werden Austin had zijn arm om zijn xTÏendinnetje geslagen èn Lady Winstanley kon haast niet genoeg krijgen van het bekoor lijbe tafereeltje van den grgoten sterken man die met zoo n zachte toegsmjdic genegenheid met haar todïtertje mi g Hij scheen dot te z n i het kind dacht ze ontroerd y Opeens ffi flg uatin zijn gtotv ouw in het oog Hij ette Thea cq den grond en iotiA op NeeiTjt if mij niet kwalijk Lady Winstanley zei hij verontöohuld endif dat ik u zoo lang daar heb laten ataan maar ik zag u niet De b Toeting van het kind Vaa mindiabeleefd 1 O mammie waarom hebt u hem nn gestooT i klonk het venrfijtend Hij was juist atui het vertellen vaneeO tijger die hem bi met luid en haar had opgegeten De rast vortdt u nve AeA volgmdeo keer hè meneer AnsttaP y Waoraobijniijk wel antwoordde hij g mlachend Gewoonlijk slaag je er nogal ill je willetje door te zetten dus we zullendat maar ok afgesproken beschouwen Miftschiien mag ik het vervolg dan ocM hooreü mengde Lady Winstanley zich opgewekt in het ge Sr Het wsfl nu Austin s beurt ps te blozen maar zijn gebruind gezicht verried den Wos minder sterk dan de blEnke huid van zijn gaiitvrouw Ik vrefes dat 1 nie erg zal boeien ontwoordde hij besSiiPiden Tk ben geenvlot verieiler O kwam T ea snrf tuBsc ibeide nietavan waai hoor MammAe Beer Dat ia wel de hoogste lof die men uw vertRkunat kan f ezwaaien verklaarde Alice Winstanley r et eeri vroobjken lach Toenzweeg ze even eo vervolgde op ematilger loonf I U weet niet hoeveel dq kleine meid oon ihv vriendschap leeft möieer Austin Er zijn hier ht phawwkls Mnderen van haar leeftijd ze ia aoo dikwV lemaal op rich zelf aangewezen f V Dan heeft ze groote ov komst met inij meende Miles Aastin A k heb ook alleen maar mezelf en iohn èrkbtitt Die ig in elk geval een ffj aohtigvriend dat Iwb ik duidelijk Rlf Jen merken toen ik even met hean i rakl Vriewjbchap van een ander man moetm i op p3 stellen ah het beoit van koetbaai wtfc ein zei Miles wijsgeérij Heel mee ztjn en waurdeeren al iets van hooge waarde FEUILLETON Een vruendechap van en vrouw Daarvan heb ik geen ervaring Alleen heb ik booze tongen wel efeaia hobren liezweren dat die niet bestaat E n ongelMk in de Andes Naar bet Eng lsoh van MORICE GERARD ÏO Nadruk verbodfen Nadsrt lliea en Auatm naar xte tuin waren gegaan onderhield Lady Winata ley zich en poc je rnet de gaaten e in den grooten salon warcH achtergebleven en tot ha r veibazing goorde zé van doktjer Wmton naar awilejding van AueÜn a ipededeeüng dat hij bij de moeder van zijn hniaknedit was geweest dat hij niet alleen bat gezin van de Anstey s gul m royaal steunde iflaaf t edB met zijn becrs gereöd stood alg hij hoorde dat hier of daar in den omffek ar inoeda werd g leden SEn hij de d dit werk van lieWe zonder cenij phef hij ae etn van de wéinige mwischeai wier linkerhand niet wet n wat de reahter d et Met en gevoel van schaamte dat ze haar nieuwen buurman zoo verkeerd hail bcoor d öld liep tady Winstanley naar het croquetveld Daar knoopte ze eeh gesprek met Harkbutt aan en z tra tte den a lvocaat over zijn vrtandiüt te hooron maar hij wees ee pogingen im vrilenaeliike en bdeefdpJ baflietheid at tfaar uit ieder woord wat hij mk bleek rijn groote vriendschap voor Lady Winstanley vervolgde doaiop den Lady Winstanley wilde iets ontwoordai maar werd d rin veirhinderd door Thea die impuluef de armen om den hala van moeder sloeg en uitriep O mannn ik houd tooh zoo veiwchrikkelyk veel von je Foei Thea vermaande de moederlmeteen lachje dat moet je niet in hetTpubliek doen In het pubiaek heWiaalde het kind Verontwaardigd Alleen merieer Austin fs ermaar bij en van hem houd ik ook zooveel V Wojdt TC olid En terwijLze het zei gtak jiet kleine meis J9 de hand maar hem jiit Op hetzelfde oofiwiblik sloeg de l el voor de thee en het droietal wandelde tn ug n ar huis Toen ze bi het terras kwamen etond May DaJston juist aan de rand van het grasveld uit haar humeur omdat ze het pel varloreriy 1 Toen ze voetstfaj Kn hoorde draaide Maj 1 om en zn Austjn en Lady Winstanley met Thea tinaschen zich in die hen beiden bij die hand hield Een oogenblik leek het alsof ze op hen toe wilde gaan maar toen bedacht ze zich en ging door de q n taande glasdeurm den aalon binnen l ud Dalrtoii et Hid in de raamopening en klpek opmerknaam naar Miles en de gastvrouw toen deze door e andere de r Van den salon l nn nkwaniffli Haakbutt die zidi in den andere hoek van den salon bevoq liet zijn of en vm Alice Winstanley naar Slay Dal V