Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1931

m 17621 irt itai BBm Jaai ang king dat A aan den officier van Justitie gericht heeft werd voorgelezen De bekiaagdenj verklaarden hierop dat deze poging der RusBiache sociaal democraten die zich in het buitenland bevinden om zich van hen los te maken een verraad beteekent GRIEKËNtAND Een aardverzakking op den Peloponnesufl f By het dorp Bissia op den Peloponneaus is de aarde over een oppervlakte van vier vierkante kilometer gedaald In het dorp Koenma zyn 350 huizen bijna geheel verWóe t Tot nu toe bekend zyn acht perBonen zwaar gewond bovendien zijn er talrijke licht gewonden Drie andere dorpen ziJn niet minder dan vyftig tot tweehonderd meter in de diepte gezonken Onder de bewoners ontstond begrijpelijkerwijze een grobte pamek Zij kampeeren onder den vrijen hemel ZUID SLA Vlë De koningin hersteld Koningin Maria die by een bezoek aan haar moeder de koniugm weduwe van Roemenië ziek was geworden naar het heette aan pokken doch naar later bleek aan mazelen is hersteld Koningm Marie zou giste ren naar haar land terugkeeren BINNENLAND Vice admiraal Quant Heeft ontslag MHngevraagil De vice odmiiraal L J Quant conmuuidont der MaiJne t Wjllemmord bevene coromaadant dter stelling van Deo H tf ht eft wegens langdungen diemat oatalag uit Jen zeediiensL aaugevra agd VJce admiraal L J Quant ward 14 Dec 1872 te Leiden geboreai en werd in 1893 adelborst Je klaafie Hy doorüep alle rangen tot m 1927 zjjn b ioeming tob vlag officier volgde Tot dat tydstip van 1919 al voerde hij in ludiè het bevel ovar Hr Me kruiset Java ea ten slotte over het geheele in de lndi ahe wateren voretndle oefüneekader Ma zijn terugkomst uftt Indie volgde hij viceadiiiiraol Fock op alg oonimandkuit der Marine te Willemsoord C 26 Januari 1929 word hij bevordend tot vice admiraal Vim de bijzonderheden mt zijn loopbaan kan voorts worden vermeld dat vice admir iil Quant geruimen tyd werkzaam wa hi ariillenstiiÊche mmchting en hy ook als lepiraar aan liet Konmklijk Instituut voor de Artillonewetenscliappeii vfrbondön je ge wfest Daarna gm hij ui atal riciiting waartoe iiij o a nog al lioofdofficier een cnrauB vo de aun de Hoogere MarBoe Krijgeschool Viee a Iniflraal Quant hield zeer veleleBinKoii zoowel in Neflerlanci als in Indie over de verschillende brandradn marine vraagstukken der tww laatste decennia Bekend voofU waren zijn lezingen met houten diepen owr den zeeslag hij Jutland Hij bleek daarbij stpedfl een waim voorstander te zijn ki estie van het laai regeld wordt aJvopeni ni iw crediet won B iUon bespïtek dé D tac h Franache toenfideringspoWtiei revisie is eeii zeer netelige kwestie D lapds revisiepoUtiek is erop gericht Duitsch Franache toenadering cfp het vin Polen op t bou n pr vroeg den Minister of hü lOok in da toekomst Du tóhland credieten wil verstrekken of hgl fer Ont apening8ct nferentje het Verdrag an Versailles al jpunt van uitgang zal 1 eschoüwen en of hy bereid is tegen de revisiepropag da Van Duitachland ijtelling te nemen J e Minister van Buitenlandsche Zak i and kwam dqama aan het woord en verklaarde dat indien de poging tot handhaving van den vrpde inaionderheid gebaseerd is op de Duitsch Pransche toenadering dit dan alleen mogelijk kan zyn in dien van de Duitsch Fransche betrekkingen leven of dood van de Ëuropeesche politiek afhangen Men denke niet dat spr zich zoo maar in een avontuur zal storten HU heeft meermalen over de situatie nagedacht inzonderheid toen hem de resultaten van de Duitscbe verkiezingen werden medegedeeld Maar juist op oogenbUkken ais deze ging Bnand met stemverheffing voort onder levendigen bijval der Kamer moet een Minister toonen dat hü moed heeft Thans valt echter een zekere vordering te bespeuren op het gebied der internationale toenaderingspolitiek Spr herinnerde in dit verband aan de regeling van de Minderhedenbwestie Het is al een vooruitgang dat vroeger vyandig tegenover elkaar staande volkeren thans reeds tot onderhandelen bereid zü n Puitschland heeft big tal van gelegenheden de belofte afgelegd niet tot geweldniiddelen toevlucht te nemen Spr schetste vervolgens de voorbereidingen voor de Ontwapeningsconferentie en verklaarde dat de Fransch Italiaansche Vlootovereenkomst de beteekenia van deze conferentie niet vermag te verminderen Frankryk heeft de verplichtingen die het in art 8 op zich genomen heeft uitgevoerd Uit een en ander moet men echter niet afleiden dat Frankrük in alle vitale kwesties denkt te transigeeren De Duitsch Fransche toenaderingspolitiek dient voortgezet te worden Moreele ontwapening is even noodzakehjk ale inaterieele en Duitachlaad heeft d plicht het houden van hetze redevoeringen te verhinderen I fantasie Kun je je vooratellc n wat ik b doel Z er Welnu Sylve ter was bezig een hoovselhfid gbitóterend wit poeder in het glas te dot n die hij ntel de igrootste zorgvuldigheid afmat Hij had er natuurlijk geen flauw iden van dat ik wakker wi s geworden Er flitste iets door mijn brein iet i dat ik niet kan oimehri ven maar dat het woord vergif in mijn hersens scheen te branden El wan if ts grnmmig t iet wreeda dat ik n Oit te voren in Sylvester s altijd glimlachend gezicht had gezien Austm sprak thans met gedempte stem waarin ontroening trilde Hij arfieen tot In liet diepst van zijn zie bewogen bij deze herinnering Goede hemel zuchtte hij hoe hitter heb ik deze vendenking later betreurd enhetgeen ik daarna heb gedaan Gelukkisr dat j wat hebt gedaan zei Harkbutt bi miensmonds Ik SUIS overeind zitten daar scheenik ook weer toe in staat te zijn en Hïhreeuwde Jy schurk je wilt me vergiftigen Toen gebeurde er let heel eigenaardign Nero die naart mijn bed had ge legen sprong plotseling op Sylvester to pakte hem by den wtrot en wierp liem vande Ix en Ik vermoed dart mijn geschreeuwhem had aangezet Hij had hst trouwensnooit met Sylvester kunnen vindan Verstandig beest mompelde Harkbutt Door eenigen utd Saiiatogen te gebruiken zult ge echter die zenuwzwakte en haar gevolgeui geheel overwinnen Suiatogen bevat immersjuiPt die stoffen phosphorus en geconcenireerdmelkeiwit waaruit de zenuwen dat wondertijke maken wat wij kracht noemen Sandiogen wordt reeda langer dan 30 jaren door vooraanstaande medici in alle lalden ter wereld voorgeschreven ter betirijding van zenuwzwakce Hei moet U goed doen Gebruik het eena eenige weken spoediger dan ge het misschien voor mogelijk houdi zuh ge U weer volkomen gezond en sterk gaan voelen Begin er nog vandaag mee FEUILLETON Een ongeluit in de Andes Naar hiet Engelaoh van MORICE GERARD 2 Nadruk verboden Ze spraken geen van beiden en ze rookten k niet Een kjaft eigaren stond onaangetoerd op een tafel naast Austin s arm er wareu een paar welgevulde pijpenr ken ter weerszijden van den Juiard maar huo beider gedaohten schenen dooi bedangrijker fbngen in beelag genomen Toen na een heele poos Austin nog steeds geen neiging vertoonde om het gesprek van vóór het tmer te hervatten verbrat HarkbnU het stilzwijgen Nu Müa ik aoTi raag hooiren wat jew vertellen hebt Ik zou graag weten water achter de vraag teekt die je vanmi4dflgaoc onverwarfit hebt gedaan Ja antwoordde Möl langmam aarze d bijna den meneoh verkeert in een Mgenaardigen geeBtestoestand wanneer hij Wet kan uitmaken of hij edgemlijk een moorda ar ia of niet Weer bleef het een tijd lang stil dn do ka toen ging Mil voort rt hartnaert je dat ik je één briefkaart VerkrilRbair in He Apoihckcn Dro Iucrij n v n 11 1 per bui DeWeintraubs pelen Lou Bandy lngt het publiek ftmiMeept ateh In de ARENA f HET l rlét van Rotterdam 1 103 0 Telefoon 15918 THALIA THEATER VERWACHT BINNENKORTDE FILM IM WESTEN NICHTS NEUES NIMMER HEEFT EEN ft FILMZOO N TOELOOP P GEHAD ALS DEZE Wederom als vorige jaren aangeboden Alle soorten Tuin Bloem en Landbouwzaden alles nieuw zaad tevens alle GroentepUnten envroege en late Pootiiirdappelen ook Donderdags hier op de Nieuwe Markt en Vrijdags in Leiden Turfmarktbrug verkrijgbaar 20 Minzaam aanbevelend Th VERBREE Achterwilleai 1 en ook Zwarteweg 106 Ooud H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 centbij 50 stuks T l cent per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Voou een ieder die te veel van zijn kracht gevergd heeft wiens zenuwen z jn uitgeput die de verschynaelen heeft van anaemie bloedarmoede of neurasthenie zenuwzwakte ie de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene krachten herstelt Door dat de SANGUINOSE het bloed vernieuwt verrijkt en versterkt grijpt zy metvastp hand in tal va kwalen die allen samenhangen mef zwakke zenuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ IX 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Bii alle Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag UdiUw pc ioonlijkhflid tfaakn Dezetfld elicht een mensch met karakter en Intellect Vele middelen zullen U kunnen helpen dit te bereiken één dier velen l muziek I En dan zèlt kunnen spelen Want lilt spelen v6rmt een karakter veredelt gevoelens I Laat muziekstudie niet ontbreken bij de opvoeding Uwer kinderen zij luUen U liter dankbaar zijn Vruf eog beden catal No i n en condldJa 3 TREKKING J I LOTERIJ Afd ZUID HOLLAND CBoadgak daar dan Mia aa Juat 3 ten overstaan van Notaris S S WIJSENBEEK OP Woensilagavoflil4Maarte k aragMaell in Gafiouw ODEON Gouvernastraat Rotterdam VRIel lo a no voor houllars van Lolan Lal n ttmmmr Lal p uIlvapkeoM TREKKINOSLIJSTEN Loterijen Amsterdam en GelderlandQRATIS aan de bekende adressen verkrijgbaar Een dringend verzoek aan alle y tenverkoopers Waar binnen eenige dagen de loten van alle loterijen Lbealist UITVERKOCHT zijn en hierdoor aan duizenden aaiivragen niet neer voldaan kan worden zende men ons de eventueel niet verkochte loten ONMIDDELIJK retour 80 DE J0OD8CHE INVALIDE H Aehlfr r tS Amit riliin P ttgiro 161100 WAAROM laten v ien hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachfe sl in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zit j levert alle DRUKWERKEN I In prima uitvoering vlug en billijk Hat eenvoudigste Handelsdrukwerk De fijnste Kleurendruk 23 4 kleuren mjj Oogen als molensteenen Denk U eens in een man 1000 Meter lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen en haren als een eikenbosch De zenuwcellen van zoo i man zouden zoo groot fün als hier afgebeeld Het is een der zenuwcellen van een gewoon mensch 600 maal vergroot dpor een machuge microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstelsel waar negen van de tien menschen te veel van eischen in dezen tiic Zenuwcel 600 kan vet TOOI Sanaiagen bouiM in deze cellen dal Qnderllika op d t wi lenuwktichl aa n k Verzwakkmg van die cellen zenuwzwakte kan zich uiten in de meest uiteenloopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid élapte slape1 ooshe id p ri k k eïba a rhei d enz NV Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pl nn f De bank stelt beschikbaar 4 pCt Pandbrieven a 101 pCt in stukken van 1000 f 500 en f 100 De Di rectie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG HEERÜJK PANTERtHEE TQaPEROMSPAR E Alle ziekten van I inewegen en blaé kunnen apoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planlêS extracteiL Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lUdt maji nen of vrouwen acute of chronische iekten aarzel niet ojn een uitvoerige beschrijving Uwer aiekte of alleen den naam daarvan up te zenden aac den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicönen bij M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige reauUateu Slechte reuk uil den mond iraU afittiotad Ltelvk ftUtnU tu4w MUinU M tauuta t Mbt B id tdumt Mdaftbrsk wordts ttkwj a ntiM MrholpM doar Mnmftl p a ea mit i hceiiyk nririilïüi u dputi D tud a Tnkj f ftfdj u koit brnik mi inchtlfM iTMifUni Mk w irlti kf tijktjdtga 1 niIkiii Uiig lu dsi daairodi irMUJ n5M i M im CU m tonMMdiii torrt l a U bj nd b Koll i d ipjT Sï ntwinHi in aimdont tudüiioritlirdli ItU bjnmdan li Kottande apniwtaB la taaMhanrolmtaB im tudaa ata ooiMak vaor ODaaoganatnen rank nlt dea Miad y4i daumada fifadlff nnrydard Probaart ü bet aerat met een toba ran S6 oMt OMtl Ua 10 aart Olanlsit tMdenboriM root damea 76 caot aacbta boratahifcn hHrai Tl aaiil kaïda kotatali Allan aobt in bUow fnani originaala rarnkUa Ml kat t ÜM CUondolt Oraial nrkr fbui t Mom keell liei ons totgtatm Vmt mochttn wli nooil tm druppeltje kollie hebben omdil men altijd wide dat ie ichadelljk wu vooi kinderen Maar Ibani bebben wl een heel fijne kolBe die arll ook mogen dunken Probeert U het ook niiK eenal Dan itilt U lell iien hoe goed ie Is De dokter heen gciegd dal 1 ook van de thee niet te veel mogen hebben ipeciill wanneer deie slerk geiet il In de thee lil duellde icbidelllke ttol U In de kollie en bovendien Ir ie viik nideelïg vooi de iflilvenerlDg MOEDER ZEOTl Het il Kollie H g De kl dereo hebben vroeger looieer naai koMe verlangil wanneei vrij ie gebruikten en dan wu het Iteedi lOO moeiiijk bun te weigeren Daarom hebben wii besloten met de geheele lamllie collelnevrile Koffle Hag te gebruiken Nooit heb Ik vin een besluit tooveel pletder en nul gehad wam Koflie Hag Is lulvere onvervalschte kolfie seet pittig van smaak en van een ovcrtaeerüik aroma tonder eenige achadelijke uitwerking ZelsmetMnwoord cofleInevrli Ik lell heb het verschil spoedig aan mijn tenuwen kunnen beapeutcn Ik ben thans veel opgewekter bij mijn werk en laep veel rnlltif De kinderen krilgen sells s avonds hun Koflie Hag net ais wi en ie bevinden lich et uitstekend bij Van de melk die huo andeil lOO gauw legenstond gebiulken de kleinen thans veel meer nu et een klein scheutje Koffie Hag un toegevoegd woidl Ö komE HUG SPMAKT HAKT EN ZENtlWEW JOlftSCHE COÜMIVT NIEUWS EN ADVERTEI TIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT NIEUWERKERK BERKENWOUDE BODEGl OUDERKERK OUDEWAT VEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADÖLNXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADTERTENTIBPBUS Uit Gouda en onutrakMi bakaaraada tot den baaor kilnf i 1 £ regels 1 S0 alke regel meer OJt Van bsltan Goada en den beaorikilnci l £ regels 1 6e elke regal meer ƒ 0 30 AdTortantUin in het Zatardavmmmar U blislag op den pr i Uefdadlgbaida advartentiin ds kalft nn dan pifla IN6SZ0NDEN HEDEDEBUNOENi 1 i regala iM alka Mgel maar l M Op l6 TOOntBtflnB 60 tt llOOfltti Clewone advaitanti n an Ingaioadan madadealingen fat oontraet tot laar endorianlaa prtja Groota lattaii an randen wolden baiekand naai plaatamimta AdvertentUIn kunnen worden ingeioaden door tiMSchaafconut van soUade Boakhandalaren Advertentiebureaux en onse s entan en moeten daaga vMr da planting aan bal Bureaa sijn Ingekomen tanainda van opname vanakard ta sVn Dit blad versdiijiit dagelijks behalve op Zon en Fe dage n ABONNBaOarrSPBUS PW kwartu I2M nr v sk 17 cant nut M dafriiladper kwWtul ffM per week ü aait overal waar de baaoigiiic w kwpaSJaidiiailtrranco per pon per kwartaal t M met Zondasablad füM W Abomusmeatan wvrden dageltlki aancanomaB aaa ou Bimau MAMCT lUpoUOA bjj onze agenten en loopen den boekhandel en de paatkantoren iM Ome bureaux zijn dagelijks gentend van 9 6 uur Admmiatratle en ReMWo Met latere 274 Postrekening 48400 iiJJI = f ar 4 n baiangpyk rad an Briand fle Duitscfc Pransche toenaderingspolitiek t De vloolovereenkj pa Fransch voóm ige Kini r vaa Finsiicidn heeit m d loop der XatneHebi ttto over df BegrcUing van Buitenlandscpe JZaken vérklsari dat het crtediet aan Diéitiohiand niet e i l ankaffaire doch een ki stie van groove J olitiele draagwijdte b eft Er dient op g et te worden t de Frankrhk 44 000 ton ltBUé 43 000 ton torpedojaglrs Frankrijk 72 ÖO0 ton Italië 25 000 n torpedobooten Fr rijk 36 000 ton Itajié 44 000 ton Kleine u rpedobooten zonder i nderzeeërs mogen beide logendhejlen p een tomiage van 164 000 voorFrankr Pc en ll fPO voor Italië hebben De hooten mogeil aximaal 5000 ton meten en r mogen en onderzeeërs hi zyn injhlgrepén In de WOOO tons krmserklasse be aat vcJkomin ariteili tusschen beidestaten e tan d zihraiset ij totaal 70 000 ton mogien hebhe wWie echter niet by het oudp Frinsrae pai Mterkrui rs oJf de 4 hylpkruUers va de kiW un inbegrepen ankrïijt nog een v eg J 22 00pvton FrankrykTonÜvan 95 000 ton beta h lli frankr i bo 1 dreadnought 5 n totale iwaI ton elk Italië itHi over 4 scheden totaje jtóni Boodai iyknkleerdet elq van 44 500 ton beschikt i n hetft aldus ifi totaaleen voorsprong van 140 0CÉ ton boWn Italië Frankryk beschikt Vetiswaar ook nog over 3 oude slagschepen tezamen van 62 000 ton doch deoe drie eenheden zyn waarschijnlyk niet eens oneejr medegeteld aangezien de schepen niet gevechtswaardtg zyn Wat het aantal schepen betreft voorziet de overeenkomst tot het jaar 1936 slechts in den bouw van nieuwe kruisers Het program van nieuwe hfig ter vervMiging van oude schepen geeft Frankryk het recht 62 000 ton te bouwen ter vervanging van oude pantserkruisers en 25 000 ton lichte hulpkruisers Indien de drie gezonken oude slagschepen zyn inbegrepen zoodat Frankrijk voor deze 52 000 ton nieuwe schepen op stapel mag zetten dan zou Frankryk over een belangrijk grootere bouw te beschikken hebben als Italië ENGELAND It Spr Irad nog even in byzohd li en A er de v o tövereenkomst en noei ltie W moni pi e Italiaansche n HHuwche W vitttingé4 een groot succes van jmLipolitjiek Als de garner spoedig bjjzond raftwn over lotovereenkomst vernewmbigi ztd zij aren dat geen der bèke log d ingewoon groota coiijcpróWs hééft ke met met de + nfeid i in ing zijn fviand Émdi pe net n dat hü twat m irétsaltllen ftu k i Ptroft aicii üiét ö W r igen van and v iM d o ideiA interrèpties aaJaiyiooBd ribtme verlletj werd ri m efen iht we 8c iar en Wraje nai i vaj flria lli bèsteegl ankl ri lerorfP de t bune m ft co deMinia r he kaéti an vragen EJlèeft $ l e M Éj Öf op de a s Jbptwmbn g8C 3lt ferentie fk inhoud van de bepalingen va i het Verdratf van Versailles onalangetast zi l blUven zulis omdat de Conferentie weder om tot een yébacle zat leiden Briand wees erop dat het verdrag van U caimo de practische verwezenlyking beteekent van art 42 van het Verdrag van Versailles De Duitsche Rükskanselier zelf heeft betoogd dat de Duitsch Fxansche grens in de toekomst onaantastbaar zal zijn Het Youngplan bestaat nog steeds en Duitscb M teir3 hebhe apt v rklaiurd da zij de onderteekening ervan zullen eerbiedigen Hierna werd gestemd pver het eerste artikel van dte begrooting Bmtenlandsche Zaken nadat de overige artikelen reeds in de middaguren waren afgehandeld Met 651 tegen 14 stemmen werd dit artikel en daarmede de geheele begrooting goedgekeurd Dit stemmingsresultaat beteekent een groot succes voor de politiek van den Minister van Buitenlandache Zaken Overeenkomst tuvschen Gandhl en denOnderkoning bereikt Heden definitieve Vaststelling vanhet acc rd t liet eerij DuitschlaM Kverl end Fr evdien vaivi Bovertdietï tuigrirnoederi hee £ dus Aan Jpanl terveïpltófeing beschikt hiertegéno pen van h tzelf K nage van 80 500 toA ryk ook hier ove Uit Delhi komt het bericht dat de besprekingen tusschen den Onderkoning en Gandhi gisteren waren afgeliopen om IH uur enhebben geleid tot een ovaleenkomst dieheden 4 Maart nog eena z worden nagegaan en daarna beRrachtigdjj De arbeidsKesthillentJef ingetrokken Gistermiddag hadt Mirfster MacDon ld in de bijeenkomst vMi de irJementaire ar beidersparty meegedeeld éot de regeeringtot haar sp jt gedwongen Wjaa de arbeidsgeschülenwet in te trekken wegens de aanneming in de centrale coniiiissie van het liberale amendfement MacD6 naid zeide dat ook de liberals parlementsleden een Vergaderi gehouden hadden w ar z j besloten had n niet hun beginsel prijjs te geven eneen gecombineerde vergadering van partjjieidè uit beide kampen had niets opgelever r daar ieder op zijn stuk waa blyvenstaan H t voorstel van den procureur generaal om niet met de wet voort te gaan is daarna zonder stemming door de commissie aangenomen RUSLAND Het proces tegen de Mensjewiki Voortzetting van het getuigenverhoor Miss PaHJB 1980 gearresteerd Veel opzien heeft Zondag te Parys de arrestatie van mile Yvonne Taponier die verleden jaar ais het mooiste meisje van Parys tot Miss Parys 1930 werd gekozen gewekt De jonge dame schynt nogal een lastig humeur te hebben en staat bekend als buitengewoon temperamentvol Eenigen tyd geleden was zy reeds by een twist met haar verloofde door een der vensters van een huiaboot m de Seine gesprongen wat natuurlijk haar eigen zaak was Zondag echter gaf zy bij een twtist met haar verloofde den jongeman eenige steken met een schaar en wierp hem peper in het gezicht Met een taxi wilde zy vluchten maar een toevallig passeerend politie agent die iets van haar optreden gemerkt had hield haar aan en arresteerde haar BUITENL ANPSCH NIEUWSa FRANKRIJK De vlootovereenkomst tusschen Frankrijk en Italië Hoewel de publicatie van de Vlootovereenkomst tusschen Frankrük en Italië waarachynlUk niet voor morgen te verwachten is weet de diplomatieke medewerker van het Journal eenige getallen te publiceeren die weliswaar niet officieel zijn maar die inderdaad aan de werkelijke overeenkomst zyn ontleend en door een indiscretie ter kennis van den schrijver zijn gekomen De tonnagecü fers van Frankryk en Italië zouden als volgt zijn Frankrük zou mogen hebben aan slagschepen totaal 83 000 ton Italië 52 000 ton kleinere slagschepen Tydens het verder verloop van het proces tegen de Mensjewiki werd beklaagde Scher gehoor l die verklaarde dat hem oy zijn onderiisndetfaigen met Abramowitsj te Berliin gezegd is dat niet alleen de Russische sociaal democraten doch ook de tweede internationale den val van het Sovjetbewind wenschten In aansluiting hierop werd beklaagde Berlachi gehoord die vanaf 1924 een prominente positie bekleed heeft bij de Kussische Staatsbank en die verklaarde dat hü tydens zyn in opdracht van den Sovjet ondernomen reis naar Amerika toevalligerwijze verscheidenen besprekingen gehad heeft met den leider der Russische sociaaldemocratie in Amerika Nikolajowski Op zijn terugreis heeft hy te Berlyn een onderhoud gehad met A en van hem aanwijzingen gekregen over den strijd tegen den Sovjet Beklaagde Petunia schilderde vervolgens de organisatie der sociaal democraten in Sovjet Rusland en legde er hierbij den nadruk op dat men vooral moeite gedaan heeft de orgamsatie op het platteland uit te breiden Vooral heeft men getracht Trotzki te steunen in zyn stryd tegen Stalin Na een korte pauze werd vervojgens een publicatie van Russische sociaal democraten in den Vorwaerts te Berlyn voorgelezen waarin de betrekkingen met de groep van samenzweerders ontkend werden en waarin de geheele aanklacht een verzinsel genoemd werd Ook een telegram van gelijke strek Geen levende ziei mijlen in heit rond Wat voor soort metgezel wfl Sylvester tot dat oogenblik geweest Stukken beter dan ik me had voorgesteld Hij was vroolijk en amusant handig en een man van opvoeding AIb ik hem had vertrouwd zou ik hem waarschijnlijk heel graag hebbeo mogen lijden maar ik vertrouwde hem nu eenmaal niet Ms hij met je praatte keek hij je nooit recht in het gezacht Dait heb ik ook opgemeiit toen ik hem indertijd voor het getuigenhekje heb geeien Maar dat neemt niet weg vervolgde Austin dat hij me oppaste met een zorg an een hartelijkheid alsof hy mijn zuster wa Diiplaatfl van een wildvreemde man dat moet ik tot zijn eer zeggen Dagen en nachten lag ik daar in die hut zondea besef hoe de uren voorbij gingen zonder bewustzijn haast of dk leefde of dood was Het enige gevoel dat ik had wae een onleschhare dorst Toen kreeg ik plotseling ik geloof dat het op een avond was een glimp van helderheid in ieder geval Sylvester slaagde er in mij aan het verstand te brongen dat er een paar Engelerhen waren aangekomen Ze hadden beloofd naar het klooster te gaan en daar te vragen of een van de monniken naar de hut wilde komen met medicijnen en wat extra voorraden k hermner ttie Vaag dat de mutUezels geetald waren in een soort uitbouw van de hut en dat we wwr ongeveer veeitien dagen proviand haddan meegenomen Sylvwter zei dat he hem beter voorkwam dat ik als ik er toe in staat was mijn handteehening zou zetten onder het ediriftelijk verzoek omdat iö expeditie finanmende Sylvester had het briefje geeol even ik iioefde alleen maar mijn handteekenrng f zetten Harkbut stond op en draaide zachtjes de fileutel in het slot om Austm vervolgde zijn verhaal Het wae byna donker De twee mannenkwamen bcmen een ven hen Jiielp om niijte ondersteunen terwijl ik met moeite mjjnnaam zette De andere was een dikke forache man tuaBohon haakjes net is nooateerder tot me doorgedrongen maar uu ikiny alles weer te binnen breng kom ik totde conclusie dat hij een beetje op Mernfield den butler leek maar er zijn zofiveel dikke groote kerels Ongetwijfeld antwoordde Haritbutt di aijn plaats ti den haard weer had ingem r iMi droogweg Da mspannftng dïe het my koste om n ijn handteekening te plaiateen vertelde Miles verder was blijkbaar te veel Voor mij gewtesi want ak viel weer in bewustelooshexl Toen ik de ooyen wper opsloeg waH het klaarlichte dBg en myn gtest was aanmerkelijk helderder dan hij geweeet was ftindB ik koorts liad tre kregon Ook liahainelijk voelde ik mij sterker wuit ik slaagde er in mij op de elleboog op te niditen Het eerste k mag wel zeggen het eenip wat ik zag was Sylvester die in de open deur van de hirt stond Hij had een wijnglas in de hand en ik geloof dat er een of inder vloeistof in zat maar daarvan ben ik tenslotte niet absoluut zeker Ik heh nooit kunnen uitmaken in hoeverre het tooneel dat flk zag werkelijk was en walk deel ervan een product is aevreeat van mijn koortalge A s iet Wordt Jet Het baart verdriet Aan menigte van menschen heb geschreven n a mijn aankomst Horkbutt knuite Ja een veeLaohrijvor ben je op je reizen niet dat moet ik toegeven De ander negeerde de opmerking hij wiet b t Jait zijn vriend da e woorden niet als een onvriendelijkhelid Ifcdoelde en wel begreep dat € r op zijn tJphten door meestal afgelesön en onherbea lWne oorden geen gelegenheid tot correepon fintie wae en vervolgde Na onze aankomat trokken we dSrecthet binnenland in We waren el spoedig op eenaardöge hoogie de spoorwegverbindingen hadden we al een heel eind arfiter ons en bevonden ms in een gebied waar het verkeer alleen noc onderhouden werd door muilezel karren Guatave zag kans zuch een flmken koortaaanval op het lijf te haJen enwe hetfen hein achter in een klooetier waarhy een uitstekende verzorjpng had Sylvee weer ter € 1 ik gingen verder met het voornemen na een maand terug te komwi om mijn bediende te halen de monniken meenden dat hij m dien tijd wel weer heelemaal opgeknapt zou zijn en in staat verder te trekken Na een lag of vier kwamau we bij em onbewoMide keet die telgen een berghellling gebauwd yrm en namen die in beait Een smal muüezelapoor hep aan de voorzijde daamaa t gaapte steil de afgrond hier en daar onderbroken door een uitstekende richel s Nachts kreeg ik ook een plotselllnge koortsaanval den volgenden morgen ijlde ik als een waanrinnige Mijn geest was abfloluttt ün de war Wordt TOTvolgd En jij wa daaï alleen met dien Sytveater Wa r sleroaind eoóen in d buurt f i