Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1931

iscW S Wybert tablelten 1 alleen echt in de hygiéniscb verpakte en geiloten blauwe doezen I 25 45 en d WelKcr namaak I mooie aanitaire inataUatje awi de tu a kt ie vemch iwa ujn de resultaten bet r dan verw iulit was Ook de HeemAf moitoren uit Hengelo zijn weer geëxposeerd Evenals vorige jaren zijn ook thans Qoedewaagens Koninklijke Hollandeciie Fabrieken Gouda de Kunatoaidewerkfabriek R ina uit Goudia de Plateelbakkerij JZuid Holland uitQoudaendeN V Pagh uEt An terdam met kuiu taardew rk op de Mesae aanwezig De gla fabrlek Leerdam 1 S behalve met liaar bekende productt i inet ven nieuw artikel voor auto versieniig vocjr den dag gekomen De N V voorhew J G Fontein uit Amer3fo rb lampen heeft gezien dts oinetondigheden goede exportzaken gedaan Met lampCTi mi lamIR kapjM n xpoHcerden cok de firma J 1 Attema mt Den Haag en de N V voorheen Hans Steiaptttz mt Hilversum Van de overige Nedoi4andsclie nxpoeanUiii uoeiiieu wij nog de firma Joti Veeger z einleder uit Nijmegen do firma A Kinebergen horlogeannbanden uit AniHtendani fj 1 Ui tsinrüllefabnek Gelria uit De algoiiiceue mdruk i wel dat al worden op de Mes e zelf iiju dlurect groote orders itvangeai liet toch e uoeite loont riaar liOijizig te gaan in verband met het aiuiki ooi en van nieuwe relatiea zoowel in Duitsc hlund als daarbuiten Het verwondert n lfH velschillende öxpoeanten dat tot duaver r nït meel Noderlaudsche fabri iken getracht h tibon via le Leipziger Mease haar handelsrelatiea uit te breiden Hoewel een ooJlactieve expositie van Nedeilund zeker niet zoo goede resultaten voor de iMïtixjkken firma s zou opleveren als de mderbreiigmg dei standg in de betrtjffende Mecsehuizen zooals thans geediiedt ook K Poolsclie collectieve inzending i verkleind otiidat verscheidene Poolsohe Jirnia s er de voorkeur aan geven naaat hun eoncurmnten U staan kou hot ter bevordering van den Nederlandechen handel naar het buitenland zeker aanbeveling Verdienwi dat er ooUectief voor de Ned€irland ioh i producten tijdena de Messe in Leipzig realame werd gemaakt In Leipzig zijn vele ceu tja waar de vtvenidriingen van dk land komen Zij komen daar meit het doel te koopcni niet van hmi eigen landgönooteii viimt daarvoor b 4ioeven zij nflet naar Leipna to gaan Wanneer op de te centraJlo pun ten op doeltreffende wijze voor do Nedei Iiiiidflche oduotOTj reclame zou wordooi geii aakt waarbij nauwkeurig zou moeten Winden 8ango even aar de Nederlaodsdhe vposantm in Leipzig tti vinden zijn dan ouden de resultaten voor da expoaanten zeer waamchijnlijk nog b ïter zijn dan thans Wellicht is haer lote te doen voor de veret niging N6d rlainds die Fabrikaat of een andere organiaatfeiri ooa land U Voordat do heer A J HaudeLs directeur van de Textielflch ol te Tilburg met zijn elf leerlingen naar Nederland terugkeerde heeft hij ons nog het en ander over aajn indrukken verteld Hoewel het bezoek bleclits van korten duur kon zijn te kort eigenlijk hadden d © leerlingen der Textielecliool de toekomstige leidera van onze textielindufltrae op de Messe vooral op de Technifiche MeBSa veeJ kennis opgedaan die iron later in het bedrijf ten goede zal komen De studiereis naar de Leipziger Meese daarover waren alle deelnemers het eens ia uitstekend geslaagd Nadat de deelnemers aan deze excurüie de eerste van dezen aard welke door een ondlerwijMnetituut ie imdemomen de Meeee hadden bezocht waar vooral een nieuwe Engelsche weeffltoel voor axminstertapijten die voor het eerst in Europa gedemonstreerd werd de aandaefat gi trokken hebben zij Dinsdag een bezoek gebradit aan de Kannngamspinnerei Stóhr en Co A G in l ipzig Plagwit Evenals ip de Meese zagen de bezoekers hier het modernste op het gebied der textoelinduatrie De heer Handel dpelde ons tenslotte merfe z er voldaan te zijn over de ontvangst in Leipzig en de off ideële begroeting door het bestuur der Messe zeer op prija te hebben gesiteld Dergelijke studSerefizen zijn zeker van groot belang voor de algemeene en techninche ontwikkeling vah toekometigo leadera a a kenbond en Quuioties de Leon Spaanach ambassadeaur te Par s en rapporteur dei ontwapeningsquaestte in den Kaad be werkt Of Bri nd veel voor Capnes zal voeleh De herinnering van 1922 ia voor hem ni t plezierig Uülden in de toenmalige conffi reutie W nl hij onverhoeds door Foincaré gewipt KonloUijite tmderacheiding iT Uki UtnUritt ixtivü liel riüdarkruia 2e id iiL ua iliiiMirtte vau Oiaii e uttgeruikb uau riioUöii r üeJuiaiuei liittuie ala beLouumg viMii de doöi uaut geduretKlc tiea jaiar be Uberale StaB arty Ue Vr beidsbond Ue rode waaruiiee nir D Fock morgenavond te Uevatritór de uigt iuetaie jaarlijkscüa vüigaUeruig vuii le iibtrale staatepaxLi Ue V rijJieuisboiiü aai op ineu wurtlt van H tot 8 uur per radut lui eiiroudisi i p goltltuigte 1S76 M HuBsiBché rogge gelucht AUe in Kotterdam en Amaterdam tj delgk opgeslagen voorraden ten bedrage van 13 muiioen K G f aangekocht door Ncderlanduch Duitsch ftonsortium Naar hst Hid vura emt hecfl t ya Naderl jia U vl üii ixja oi tium de m Nixieriajiü oütnaaiol jk U Hotterdaiu tijdelijk opga Blagen fiü nog uitrt mgekiaarde vooiradtïii Euaaiöciie roy ten bedragt vitii 1 5 nulIjlomi kg aangekocht teaiemdo deze m Nederland al tezétten aia veevoeder tmuwena liitvoer luaar Ouiliaolüand i onmogelijk Uedoeld üoiisorttum bestaat uil e m aantal groots giaanfirma fi Teveiu vomooi hot blad dut de UuHseu bij het aangaan dezei groute traosactiu do verplichting op wcli aouden iiebben genomen om bum a en bepaald aantal maai den geen rogge ai te laden of te verkoopt n doch hiiervao hce t het blad geen bevt tigmg kunnen krijgen Het Hld wijet erop dat emde Februari m ons land la opgeAlaf m een voorraad van 164 mülioeii kg logge en wel 120 to Rotterdam en 44 te Amatei dam Deug Ifuasi chü rogge ia ho £daiakeliik teRotterdam in RijnBohepen oi gealagen en it indertijd door de l ii iefi naar onCland geexpodieerd met het dctel Om naar van Ineruit naar eldens te vtffkoopen Trouwenadeaehoeveelheid lU giboteir dan Je totale Rotterdanwjche ailoruiimte welke legen de 160 000 ton bedraa Wat betreft de firma s die van bedoeïd consortiüTü tieel uitmaken vemam het Hld dat do voornaamste daarvan zijn de N V Nidfrf s te Rotterdani y de hmia Kampfrn OT te Berlijn Eeratb doelde firma is en Duitèch Nederlandache onderneming De koopprijs bedraagt f 3 74 per 100 kg i Ten aanzien van de verplichbmg dar Rubaen vernam het blad dat de Ruaeon g db reoda twee maandeo geen nieuwe roiggevoorraden op de Bott markt zullen brangen dooh het moet betwijfeld worden of de e voon Sif f aaJ moeten worden nageleefd Dr O C H Nleschula Een opdracht cmtvangeii an de Rockefeller Faundation Aan dr O C H Nieechula eonsetrtator aan de tropieche afdeelmg vao hst Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten der Rijköunivereitwit te ütreoht ia door de Rockefeller Foundation ten Foreign FelIcwehip tc egetton i Hij zal zich hiervoor voor den tijd van één jaar naar ZuidAfnka begeven om o a onderzoekiingen over de overbrenging van trypanoaometiziekten te verriditen en aanaluitend daaraan neg het porasitologi ch instituut der Universiteit te PariJB bezoeken Naar wij vernemen ie zijn vertrek op Mei a s bepaald Dr Nieschulz heeft vooral op het gebied vafl overbrei ging van ziektea door bloedzuigende insecten ook m Ned OostIndië reeds belangrijke onderzo ingen verr ioht Mevrouw Roland Holst Haar uittreden uit de redactie van De Nieuwe Weg MpvwuflT Roland Holst treedt uit de redactie van het tmaüiankehjk eocialiötisch muandaohrift De Nieuwe Weg Tot ie overwegingen die haar daa rbij iöiden bdioort i u dfl volgende dat het veitruuwen in het socialisme Ie KWttk gefimdeerd is wanneer het enkel op geloof w de ontwikkeiinp der techniek in d twm Biing der klasseti geaistellingen enz berust Otmi dat het den eleun behoeft vim un üitnltief absoluut vertrouwen in do uiteindelijke overwinning van rede en liefde da i van de krachten VJin het Kootie op de niachteai van het kwade als domheid relfzncht a ivs iiviteit Dit vertrouwen op zijn iieiirt stnat enkel in dlepp vaetheden rcwoi teld vnor hen h een Kod le ijkp grond van lede en liefde waarin de hpoai menacbolijko trovingen verankerd zijn en vopr wie tr nen naar het beloven vaai emjrtmidji impen in ridi aelveji T RADIO NIKUWS Prograntma voor heden Hilversijme Oü Sportpraatje 6 30 RadioVQlksun vereit4 it 7 00 Ene les 8Ö1 Gramofoon laten 9 30 Concert uit ConcertKtïboiiw A dam 10 30 12 00 Graniofoonpla Huizen 4 00 Ziftkenuurtje 5 00 Ckm D a vïVi t r y 7 00 Pianomuziek S 05 Gonoert 10 4012 Dan muziek LaoganbeiK 7 Oenoert 10 3511 20 Danemuaiék Nederland op de Leipziger Messe De algemeene indruk der Messe lie Uouandsche Kunstzüde Industrie met een nieuwe uitvinding He Jederiandache exposanten De medewvrker van het Peisburdau VaE Duia te £ eipug meldt d d 4 Maart Algemeen woirea de verwauhtingaa van dieze Vooijaarameaee niet lioog gespannen en vele expO£auten zoowel uit Duit ciiiand ala mt het tuilenland zijn dxt voorjaar naar de beura gegaan meei om eens na Ie gaan hoe de markt zicti zal ontwikkeka dau met de verwat ituiig dat groote zaken zouden worden gedaan Eén groi te diang komt op de Mease tot uiting men wensclit prijsverlaging Meu verwaciit i k deze prijsverlaging en mede daardoor ziju de orders welke geK tveu worden niet groot De vraag ia wat zal de aaudte toekomst brengexir Voor de Duitadie markt moet boveiuüen likening getioudea worden met den iM litieken toelitand terwijl voor den uitvoer naar andere huiden uitsluitend economiBi factoren Van belang zijn In floniimge induetnecn ziju de prijzen inderdaad belangrijk verlaagd Het valt editer te betwijfeleji of deae prijsverlaging op den duur getiaiidhtuifd kuimen worden daar volgens mlichtingen vaji bevoegde zijde iKtmmige Diüitaelie fabrieken tot elkeu prijs verkoopen om hun groote voorraden op te ruimen en geld te ontvangen Van etui juiste calculatie moot in deze gevallen geen sprake zijn Hal stuit than na drie dagen Leipzigei Mesfte ecliter wel vaat dat er meer zaken gedaan iijn dan ventociit waa en dat vooral het buiteaihmd alh kooi or is opgetrtKlen Voor de Nodurliuidöc ho exposanten zijn de resultaten A cr verschillend Bij de gesprekken welke wij mot veracliillende dezer ondernemende Noderlandeivi iiadden bleek ons da sommige fibrikaten ondanke de slechte tijdfionotaAdiglieden een goede markt vonden tfüwijl voor jin iere producten slechtw een matige vraag bleek te bestaan Waarbij valt op te merken dat juist de dxire artikelen weipden verkocht Veel succes oj de Leipziger Me jBe had inderdaad de N V Hollandsche Kimstzijde Industrie uit Breda die verach en met een nieuw artikel voor de fabrieken die kunatzijde vierwerken n l de poeIkran9 Tot duever weiden kunstzijdegarenu steeds afgeleverd in strengen Genoemde fabriek brengt de i miiatzijdegdreos thaiiB op de markt in ntm geheel nieuwen vorm die spoelkranH gedoopt werd Deze apoelkraiisen werden op de Teclmiauhp Messe gedemon streerd op de Hinehines van eenige DuiieeJie en Amerikaansclie apoelmachinefabrieken De spoeikrans hteft gareng van 2 tot 4 maal langer dan de tot nu tf e gebruikte strengen terwijl kiioopim in de garens uitgesloten zijn Niét alleen dat d x r de lengte der garens minder verwifiaelin c op de mac4uneB noodig is waardoor een looHk besparing van ongeveer 50 pet wordt verkr en terwijl hovendifn de snelheid der machines met 20 tot 50 pdt kan worden opgeyoerd worden do prodnctéïi op deze wijze Verkregen quajlüef veel heter daar de garene nagenoeg niet meer door de handen gaan Op de technische Me ise 4n de afdeeling voor tojrtdelmachinea zaïgen wij de oude spoelen waarvoor strengen gebnilikt worden en de spoelkranaen naast elkaar werken en volgens verklarin ten van deskundigen zijn de reenitaten van de gepatenteerde spoelkrans van groot belang voor de industrie Behalve de Hollondeche Kunetzijde Indusliie nit Breda is ej nog een aantd andere NederlandRche firma s die het ondanks de lechte oconomische omatandisheden aangedurfd hebben naar de Leipziger wereldmarkt 16 gaan Da N V Bensdorp fa brieken uit Busaum zijn düt jaar voor het eerst op de Leipziger Me iee versohenen in combinatie niet de Ben sdori fabriek en te Kleef mi Weenen Eveneena voor de eerstf maal zijn aanwezig de firma Joseph B Citroen zilver uit AmBlerdam en de finna De Metz van Beyer uit Arnhem met lijeften e d Naar ons uit de m dodeeütngen van de vertefrenwoordigevs van deze firma s bleek komen de bereikte resultaten nagenoesr overeen met de algemeane tendenz van de Meese Op de Technische Mease zijn uit NederInnd behalve de Kimatzijdle Trtduetrie nog aanwezig de firma J Mun zer Co uit Rotterldam met kadocrmacihinee die evenaJ ï De Sphmx R edg ta van jaren hier expow ert Bij De Spliknx die met nieuwe zeer GEMENfiPti BERTCHTEN H wrak bü Schotland i de Noordpool uit IJmuiden Enkele namen der slachtofferB Het schip vermoedelijk door sneeuwstormen overvallen Het i s tliiin zeke dat h ft IJmuader ntüointreiler Noordpo l YM 132 is welke met man en muis op de ödiofedie kust is gaan Men heeft n l kunnen vaststellen dat een aangesjwelde spiegel van de seheepeboot waaiUn hel nr 450 waa aangegeven afkmiwiig is van de aditepsboot Van de Noordpool Da ir komt bij dat de bemanning van de üelrift IJM 4 die te Umuiden ia binn ngvjiomen vorklaawt heeft dat zij de Noordpool IJM 132 in de buurt van Tiopehearty had gezien De namen van d opvarenden luiden als volgt Schipper is de omötreeks 58 jarige J Graveniaker gehuwd wonende te Matoaluie Ket gezin van den schipper wordt door deze ramp wel zwaar getroffen daar de ongehuwde zoon Willem such als stuurman aan boord t rvond Machinist i A van Onaelen eveneens wonende te Maassluis Verder bevonden zirh nog aan boord de stoker S van Sprong eii P v d Ende tremmer Hennevanger kok Noordzij en de matrooe Varenkamp aj len te Maasslme en verder de matrozen Rog te Rcheveningen L Groen te Alkmaar en D Prins te Egmond Schipper Gravemaker stond bekend als ffn der beate sehippera van de IJmuider vloot en was juist weer na geruimen tijd wegens ziekte aan wal geweest te zijn naar we verirokköi In de Moray Flrth was schipper Gravemaker goed bekend met de gevaren van de rotaachtige Schotsche kust en de daarvoor liggende riffen daar hij meer reizen naar deae streek heeft ondernomen Men neemt dan ook aan dat de trailer vermoedelijk op de tenigreie zijnde door een hevigen sneeuweform ig ovoTallen en daardoor uit den koers ia geJoopen De overige leden van de bemanning zijn in hoofdzaak uit Katwijk en Egmond afkoift tig swodat ook dflóe vftssdiersplaatsen door deze ramp zwaar worden etroffen De Noordpool wa eim nteUw schip en aledite etn paar jaar oud Reeds zijn negen lijken aangespoeld Auto In bet water gereJen Twee personen verdronken Gii termiddag om 1 uur heeft onder de gemeente Somerea nabij Sluis 12 der ZuidWillemevaart eèn ernetffg auto ongeluk plaats gehad dat aan tww persMien het tven heeft Mkost 7 t kere P Rutsch en zijn echigehoUe afkomstig uit Breinig IJuitachland bij Aken kwamen inet een auto over den kanaali jk rijdön ufit de rtohttng Weert komend Eren Jmd Wiilems diep Het voordat Iveer op het j personeil is uit Somcff d door toepa jfig de levimift 1 na een uur it dat de waaruan zyn h i orgaiii vir V oorbij sluis I2 der Zuid WillemsVanrt begon de t uto te slingeren K die aan het jituur zat scheen het stuur mét ineester te zijn waardoor de wagen in het water reed Een in de naliiiheid verblijvende sdiippea en de ahmwaeJiter van sluis 12 waren epoedi ter plaat e terwijl ook weldra nog endere perfiOïieu meehielpen om iaar Je auto te dreggcai Ter plaatse is de vaart n I ongeveer vier mei duurde dan ook ongeveer ineii ar m sliuigde den auto droge te brengen Bij de beu onder leiding van dr Nynattj I en nog geruinien tijd getrad smg van kunatmatT i e ademhal geesten weer op te wekken gaf men de jwgingen op Een voorloopig onderzoek nxïliter voorband gesprongenhet ongeluk schijnt te wijten Wat beteekent Hanti Neerlu idia hot meldt het volgende Het drukfoutend UI veltj o heelU mqt ona een kostelijke giaïül iiitg Jiaald kteu wij jberj ofiar 4e 1 1 het vrijej iide hantettije In üiiB vorige nummer dl dan o het rf dei s dtM m t juk teiraan van s vij inogolastei ntÉ Een huifl ïijot ver pij © ï t Waa gedrakt op vvïi kale derljlaitdj en men vroeg oift de betcekenijj Geen woor denboek versdjafte lidit maw na do open baarmakuig kwamen eenige vfijw Iligejra etyhun zoeklidit aant ragen p eeinde dait de beteekenis was dat hante hand eif leid van payer moeal zijn ed het geheiTl diu handgeld of soldij moest bef l e keneilj Hijuiditte dat nog nadcritoe mee Il vergelijkbnde verhandeling over hei w Jord mortepijcn voorkomend ia oude niiILtaire reglenifnten Een andor gihg nofj honk en noemde liet gehelmiin n verbaetering van het Spaann order vai nige he woopd antei ëcho boraÜiarnaa Tol hij die het versje aan den kaJendeill Voor vorifltand en Hart geleverd had op i dook niei de nuchtere verklaring dot zijn nduideliik handschrift oonfaak was geweeetj van eim drukfout an hij had geschreven si vijands heeraohappije Het komt in deze afdeeljng van Neerlantlia eigenlijk niet te pos riiaar We kunnen toeh de verzoeking niet weerstaan te eindigen met htH woord dat bij een der dergelijk verstarrtMide ontnudilerlng jgeitruikelijk is Tableau liUCHTVAART De Z omo dienst eis dè K L M vIuchten Mededeelingen van den heer Plesman Samenwerking en tariefsverlaging by de Europeesche dienHten 1 October op Indië een wekeiyiuche dienst hl fel peracoulerenlie Jieeit de djre teur Lier K 1 Ja de lieer Plesman medödeelmnen gt daaji omtrent den zomerdienst die o jr üe Jv LAl dit jaar vroegoi dan geftoonJijk begni en omtrent de Indie l wx e l elangiijke factoren staan Jjpn aanzien van de Europeesche digaat op den V i orgiond iaiiienwerking tariefsverlaging De vervroeging van fde intred © van den zom idiiensft m gi chiedj na overleg met de buit ilandseJie ludityaartmaatBchappijen teneinde meer eenhelle krijgen ia de verkeeiispenoden welke thans zooveel moge lijk zullen zijn 1 Maart 30 April 1 MeiSi Augustus 1 September 51 October 1 November 28 Februari Op aile hjnen vliegt dt K L M thana in belangengemeenschap met da buitenlandsche maatschappijen zoodat onderlinge concurrentie wordt venneden terwijl vertreken aankomst nog gunstiger dan verleden jaar K ede het geval was konden worden Zoo komt reeds met ingang van 16 Maart verleden jaar 7 April de Scandinav ë lijn Scandinavië Parijs Londai via Holland in één dag tot stand met daamaaat in de n aandöQ Mei t m Augustua een aneldienst welke hel traject Kopenhagen Amatprdam zonder tuasdienlanding in Hamburg tal afleggen Ken volgende verbetenuig i de dubbeldaagHche dienst Hamburg Land ïi via Amsterdam gedurende de vier zomernmandtoi waarvan dt K L M één dienst eiploite n en de Luft Hanea met de K L M aanien de andeje Hierdoor wordt het mogelijk dat paesagiers te 4 uur n m van Amsterdam vertrekken en s avonds 6 35 te Hamburg zijn terwijl men van Hamburg uit na de limch om 2 30 kan vertrekkMi om te zes uur s avonds reeds in Amsterdam aankomt of fe half zeven het laatste oirert vliegtuig naar Londen nog kan ha len Dit Londen Croydon vertrekt s avonds 7 uur het laatste vliegtuig dat tevens Rot terdam aandoet naar Amsterdam Tuaschen Parijs m HoUand worden door de K L M en de Formanlijn gedurende het zomerseizoen drie paesagieisdiensten ondernouden Dé Belgische luchtvaartm aatfidiappij Sabena heeft besloten gedurende de vii zommnaanden een dienst BrusBel Antwerpen Rotterdam Amsterdam te onderhouden Het Belgische vliegtuig komt des oohteqd ongev r half tien t Amaterdam vertrekt vandaar weer om 12 30 Naast d verbinding vaa d Luft Buim Berl ijn Hannovett Amsterdam Londen welke gedurende h geheele jaar zei war dort derhouden heeft de K L M een dienst ingelegd in de viier zomermaanden zoodat gedurende d ie periode ook een dubbeldaageche dtenet van Holland naa Berlijn tot stand ia gekomen Door een kleinen heeti en weerdienst iRotterdom Amsterdam is het dit jaar teve4ifi gelukt Rotterdam beter in het internatioiiale luchtverkeer te brengen Een om 14 45 nil Rotterdam vertrekkend vbegtoig gefft den Rotterdammer de gelegenheid te Amaterdam de aonaluiting naar Soandi navie inet den aneldienst te halen terwijl hij levens kan profiteeren van het late Vijijïterdani Hamburg vertrek Bovendien vindt hij te Tenslotte h4 ft de Cediiswie lugjitvaarluiaatsohappij Weloten de pjn Praag EaMMi Leipziij Rotterdam y AmsteroBin door te l i kken waoixloor J ïM k deze tail laii de jfjf ie verbinding ifiet Praag kan profite i efllt Gedurende de vier zomermaanden zullen de Denen I uitschers en Zweden nachtpoetdiensten uit peren waardoor de Soandinaviache en Ipuitsche x at in AniBtdrdaiu aan de KX 3VW njachiije na f Parijs eiflLwiden wor ft af egp en OjiiiRekeerd da post van Londen Van de K L ljrf wwrdt infergenouien om g durende den n eht najd Ber i lijn efl Scandinavië te word m vervoMd De KjL M is voomeniena haar gAotatw vhegtu en d F IX s plaats biedeift aan 20 personen op de lijn naar Lon aii inil te zetten De Belgiadie Ceffliieche en ïfewit L i sohe lucht vaartmaatscHappijen iumn htm diensten eveilecnH tn4 Fokker vlifc tuigen uitvoeren Wat de tarievoi aangaatüalgewïuwide l ehoefte aanj verlagin geYOalfi hteft d K L M Sn oveTeenal enim ng jnetyandero maat schfi ppijen deTtdrievtffl op wlijn Nederland Hcnndinavjl aaniilterkeli erlaag l waardoor overeeakomatigirf wiMiigiiigen in de trimsitotarieven naar fenBrussel Parijs en Ijonden z n ingöftrecfcBij l e larieven van Amsterdam en j Bott dam zijn thans l I naar Baizel f 56 oud tarief fifiO naar I Berlijn f M f Si naar Dortmund of Dltóseldorp f 17 f 19 Fjwwn f 14 f 16 50 1 Frankfoit A2 f 54 Halle Uipzig f 44 f 46 Haiipover f ï 3 Keulen f 18 22t Mannheim f 39 f 41 Munchen f 59 63 Traag f A f 70 Stuttg rt f 46 ƒ 49 en ZuRich f 61 f 70 Ook de vracht en hagagetarieven min over het algemeen belangrijk verlaagd Bij het nemen van retourbiljetten 13 thans definitief vo vr de terugreis een redjueitie van 10 i ct iiiigevoerd Voor de reis Amsterdapi Rotterdam 1 omgekecid zullen speciale reAoyrbiijatten è f 13 50 verkrijgbaar zijn Tenslotte de wekeiijksche dienst op Infjié dien de K L M op 1 Ootober hoopt aan te vangen Er zijn om den thans beetaanden vt erüiendaagiiohen dieiwt m een wekeiijkschen om te zetteri nog vele voorbereidingen uoodig doch de K L M zal van haar kant alles in het werk stellen om dit resultaat te bereiken De heer Pleanau vertrekt andaa per vliegtuig naar Indie om de autoriteiten aldaar te bewegen om ook van die zi de al het mogelijke te doen tot Ire ordering van de invoering van den wekehjk ehen dienst op 1 October a a In Mei hoopt de heer Pleanian terug te ïijn Indien de onderhandelingen dan het gewensohte resultaat hebben aal de K L M onmiddellijk twee groote Fokkervüegtüigen aanschaffen zoodat zij dan in het bezit van 5 dne motorige P XII vliegtuigen zal zijn De opening van een vUegschool der N L te Amsterdam Groot vUegfeest op Schiphol zaterdag a s zal zooahi reeids kort ia gemeld de vli sohool op Schiphol welke een onderdeel vormt van de N V Nationale Luchtvaartschool te Rotterdam in tegenwoordigheid van versohillende autorüteiten te half 3 officieel worden ingewijd Het vUegfecflt De te houden redevoei mgen zaïUen met behulp van luidsprekers worden gedistribu t rd Onmiddelhjk daarna vangen de viiegdemonstïuties aan wdke zender onderbreking tot vijl uur ïuUen duren Er zullen meer nummers worden uitgevoerd dan ooit bij een vorige gelegenheid het geval w b De bedoding is vooral te Iaten zien wat de kleinere vliegtmgen Pander s Moth toestel len enz iin de lucht vennogen er komen I echter ook een escadrille Fofeker C ö Z I Het inptruateuiTs e8cadmlle der N L S 3 Pandere gevormd door de heeren Schmidt Crans van der Graft en de Mul zal mi ongewone variadt geven op het bijna oogeevenaarde vliegen van de bekende l r en vlooteneecadrilles genoemde drie heerai zullen ook afzondferlijk enkele buitengewone pxestatieB laten zien RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 5 Maart Hoogste stand 757 0 te Staneeele Laagate stand 746 1 fe Isafjoid Verwachling Meeat matige zaJd oostdijka tot noord oostelijke wind Helder tot Ucht bewolkt Waarschijnlijk droog weor Ucfcte tot matige vont d öaohte Ovartïag HAte dooi Hat oude peil gehandhaafd In het jongste nummer van het orgaan van den wethouder Van Staal bespreekt det onder den titel et oude peil in de Roomsche fractie teruggekeerd het feit dat wethouder Koemans hem in de laatate zitting van den Gemeoitexaad een leugenaar heeft genoemd een qualificatie die de heer Potharst zich destyds tegenover z n ffractie genoot Koemans had veroorloofd Wat te zeggen van den wethouder gezagsdrager die zich wm dergeiyke wöordenkeua permitteerti schrift het roode strydorgaan Wy hebben ons bij de lezing van dit epistel speciaal van de geciteerde alinea deoogen eens uitgewreven en onwillekeurigkwam ons het spreekwoord vW den balk enden splinter in herinnering Is de roode wethouder reeds weer vergeten dat hy nadatde heer Koemans hem een leugenaar hadgenoemd omdat ly naar diens inzicht eenonjuiste en volkomen misleidende voorstelling vap zaken had gegeven onder gejoelvan de roode fractie repliceerde niet bedrieger Is t hem al weer door het hoofdgega i iBt hy na afloop van de zittingvan 18 Februari j l toen ie wnd burgjenieester wethouder Donker hem zij tgeenszms op brullenden toon zooals debeer Van Staal zijn goedgeloovige Ipzera acht wija te maken kort en krïó htig it woord had ontnomen daarna zeer onirwaoht de zitting sloot en zijn iqllega 1 an Staal schamper toevoegde Ja zalhet woord geven dè laatste déze Korte lelzeggende toespraak beantwoordde et ik zal jou laten bulken et heeft er veel van weg dat s wetluders memorie hem ditmaal geducht par n speelt i Mdi iziet iiftuBscherij dkt het vocabi iire yan de ieeren ijliet v l uiteeiïloüpt eni dat zij itellig beteifi doen daaroverJmaar net Ar J en het zelfde numnver schrilit d teer taaljin het artikel De i it v tor kk berekende w n bur e ar ov y interrupt 3ci eldkkingibi en ruwe uitvaLleri ri lk de raadslieden zich zonden hebben erfd Wtederom verzuimt hü echter g ë maken van het feit dat öok ijt sgenooten zich niet onbetuigd heb eHin zy t niet in dezelfde mate als defractie die zich trouwens voor zoo ij ons kunnen herinneren g en enkelscheldwoord of een ruwen uitval iïeeft veroorloofd Wei herinneren wy ons eipn inter ruptie van een der sociaal demo nten dieloodanig was dat de pers oordeelde dat hetmaar beter was ze niet in het rainsverslagop te nemen f Wij zwijgen nu maar van de ptatx woordspelingen die sommige medewerfilers van het rOode verkiezingaorgaan zich m nen te mogen veroorloven t Zou niet moeilijk vallen deze voorbeelden nog met eéli aantal te vermeerderen Dat heeft echter weinig zin WiU Willen er ook niemand een verwijt van maken dat hy zich in verontwaardiging als interruptie of als repliek op een interruptie een uitdrukking laat ontvallen die h anders niet zou hebben gebezigd Dat kunnen wü ons in t Is echter brutaal een ander die het ook doet daarover de les te willen lezen en hoog op te geven van eigen woordenkeus en zelfbeheersching Overigens blykt uit de genoemde artikeltjes wel dat de wethouder Van Staal zyn oude methoden en zijn oude peil blijft handhaven Voor een goede verhouding zou t wel wenschelyk zyn dat daaraan eens een einde kwaml MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda 5 Maart Aiangevoerd in totaal 3752 st waarvan 285 slachtVarkenB Vette van f 0 20 21 pei pond levend met 2 pot korting Londensche van f 0 18 0 19 p p lev met 2 pet korting Zouters v a f 0 19i 0 20i p p lev met 2 pet korting 1237 magere varken pnjzen van f 20 30 per stuk I667 biggen pr van f 6 10 p stil runderen pr vaji 250 35C p et 649 Jiuditere kalveren pr van f 6 50 11 00 p Bi 4 qhapen g en not 9 bokken aa geiten pr van f 2 6 p st Handel in vette varkens Londeoadie Zouters en nuditere kalveren vlug in de andere soorten matig Kaasmarkt Geu l 5 Maart 103 partijen kaas Prijzen Ie kw m r m 38 42 2e kw m r m f 3 37 Handel matig 1536 ponden boter Goeboter van f 0 70 QB5 p p Weiboter van f 0 66 0 70 p p Handel vlug K6 partij ai eieren Kipeieren van f 4 50 5 60 per 100 stuks Eendefieren van f 4 50 5 50 per 100 stuka Handel matig Coop Zuid HollandBclte Elerveiling a Z H E te Gouda 5 Maart Aanvoer 69400 kipeieren Prijzen 56 58 K G f 4 60 4 90 58 60 K G f 4 70 4 90 60 2 K G f 4 70 5 10 62 64 K G f 5 aOr 6 50 bruine 54 68 K G f 4 70 5 80 kleine f 4 40 4 50 alleg per 100 Bt Aanvoer 90O eendeimen Prijzen f 4 70 per 100 stuks Graanmarkt Gouda 5 Maart Granen Tarwe f 6 76 9 00 Rogge f 3 75 4 26 Gerst f 5 75 6 75 Haver f 5 6 50 Erwten f a 12 Bruine boonan f 9 ll per 100 K G Kaumarkt Woerden 5 Maart Aanvoer 30 partijen Prijs m t m Ie kw f 39 42 m r m 2a l w 3 37 Handel matjg TADBNUnrWt GOUDA 5 Haart 1931 Ingebmikneraing nieuwe eierenmarkt j Hedenmorgen ia de eierenmarkt voor t eerst gehouden in een speciaal daarvoor ingericht lokaal in de voormalige kazerne waarvan de ingang ia aan de aditerzljde van hét gebouw Wy zijn vanmorgen tijdens de markt even een kijkje wezen nemen t Ruime goed verlichte lokaal was geheel gen uld met verkoopers koopers en koopsters die zich verdrongen om de stevige hou ten banken zestien in getal die in t lokaal zijn opgesteld om de manden en kisten met eieicn op te plaatsen Ylor de bezoekers van d eierenmarkt is de ebruikneming van dit lokaal stellig een groote verbetering Ledenvergadering afd Gouda Liberale Staatsparty de Vryheidsbottd De ifd Gouda van de Liberale Staatspartij de Vryheidsbond houdt een ledenverg ering op Donderdag 11 Maart des avonidfl 8 uur ii de Societleit dp Réunie Tt ekking van de Joodschej Invalide De winnaapvon het huis woont teRotterdam T e winnaar van de auto te Laren De Joodsche Invalifie hee t 12 loterijengeorganiseerd waarvan één speciaal Voorde hoofdstad en ve rder Voor iedere provincie één Zeeland en Drqinthe hebbe n leder 20 000 loten de andere 0 lotéruen tbestaanelk uit 24 000 toten Jn totaal moesten erdus hl ons land 280 h 0 loten worden geplaatst In Juni van het vorige jaar ia metden verkoop begonnen aan de ministerieelegoedktauring was de Jïppaling verbonden dater uit rlyk op i Mtgustus 193 getrokkenmoe8t worden mav de 280 000 loten zynzoo gclefj Is uitverifEocht Reads konden deAmsteïdt ische de jeldtfilfeche en deZeeuwsMe loterij tiekken enlöp 30 Maartwordt i Haarlem ëe laatste trekking gehoudenrteisteratond was Zuid Holland aande beun De traicking had plaatsiii het Gebouw imon dajt gevuld was met e n grooteschare tópenbejitte s By deze trekking waren pa aanwezig dé heeren L Levikson en N Davicuft re pei evelijk voorzitten en sexiretaris yan de ili fdeeling Zuid Holland 1Gans dirij cteur vjln de Joodsche Invalide L SnappetI secretuis van het hooffibestuur mevrouw H Strohders Wo f en de heerenH Boas en H y d Poorten uit Anjsterdam Jac Duytfi sa ii tarifi van het ciomité teDordrecht J Mqfendorf en de heqr en mevrouw Polak Zwanenburg Igden van hetcomité te Gouda De heer L Levissoh uit den Ëaag voorzitter van het lotery comité Zuid Holland heeft de bjjeeakomst met een hartelqk woord van welkom geopend Voor hen zoo zeide spreker die straks niet met een pr s naar huis gaan is het een troostryke gedachte dat het geld uitgegeven voor het lot Uitstekend is besteed want men heeft meegewerkt aan het mooie doel van de Joodsche invalide het verzachten van het lot van vele hulpbehoevenden Dank bracht spreker aan den minister van justitie voor de gunstige beschikking op het verzoek deze loterü te mogen houden dank aan den burgemeester van Rotterdam en het gemeentebestuur voor de vele medewerking dank aan de firma s die hun etalages ter beschikking van het comité hebben gesteld dank ook aan de leden van het comité en aan notaris S S Wljsenbeek die zich met het toezicht op de trekking heeft willen belasten Vervolgens bracht h i hulde aan den heer en mevrouw N Davids voor het vele werk dat zij Vervolgens heeft mevrouw W Davids Cats het eerste nummer getrokken De trekking ging als volgt in haar werk Op het tooneel stonden twee trommels één met 24 000 nummers en één met 1010 Dames trokken om beurten een nummer uit een van de trommels het uit de grootste trommel komende nummer gaf aan op welk lot de prijs zou vallen het uit de andere trommel komende nummer was het volgnummer van den prijs op de Igst van de pryzen Notaris Wysenbeek las telkens le bij elkaar behoorende nummers voor in de zaal waren prijslysten verkrygbaar De grootste belangstelling ging natuurlyk uit naar de prezen 500 en 750 respectievelijk den auto en het heerenhuis Het heerenhuis aan de Claes de Vriesseloan 11 te Rotterdam viel op no 17483 de S peraoons Essexauto op no 2 67 De gelukkige winnaar van het huis w ont te Rotterdam die van de auto te Lairen Winnaar van de Philips Standaard Ckimb met luidspreker werd de eigenaar van het lot no 5812 het ameublement viel op no i4iee Het aantal loten dat verkoèht werd bedraagt 24 000 het aantal pr wn hierop waa 1000 waaronder naast deze vier hoofdprijzen nog zeer veel waardevolte De trekking die in twee partyen geschiedde was te middernacht geëindigd Ned Chr Heisvereeniging Filmayond over Zwitserland Voor den fihnavoAd van de Ned Chr Reisvereeniging over Zwitserland gisteravond in de Réunie gehouden bestond groote belangstelhng Na een kort openingswoord van den voorzitter den heer M A Wegenwljs ging het hoofdbestuurslid der vereeniging de heer Roosjen voor in het gebed en zongen de aanwezigen het Ie vers van Psalm 160 De heer Roosjen bekend leider van de N C E V sprak vervolgens over ayn erVaringen by het reizen opgedaan woaraan apr een propaganda woord voor het feizen in het algemeen en reizen met de Chr Heis vereeniging in h t bjjzooder toevoegde j Lantaamplaatjea op geestige wgze toe gelicht door den lieer Giraüano leidden ons door de grootsche natuur en de schilderachtige oude steden van de oosthoek van Zwitserland waarby we ui aaa van Schafhausen langs het Bodenmeer door Ap nzellen en St Gallen tenslotte de oorsprong van ètt R n bereikten Een twdetiU films Voerden ons later door dezelfde aftreek terwjjl tenslotte nog een wmterspoijtfilm opgenomen te üt Moritï werd gedrild Een buitengewoon prettige afwisselingwas de declamatie door den heer D A vanAlkemade te Den Haag die met een drietalschetsen zeer veel succes oogstte De heer V Alkemade is trouwens by het meerendael der aanwezigen reeds bekend van de uitzendingen I van de N Chr Radio Vereeniging J Het muizikale gedeelte werd verzorgddQor de daones Heykoo zang en den heerCalatz jjuano Het wai een mooljs avond deze filmavond van de N 1 f V De Goudsehe werkiwzen naar Almelo De Go idftthtó weiküapsen iuUeu dkt jaar weer najido Rijkawef§ verschaffing worden uitgezouueti Vermoedelijk wordt voor hen een kamp ip de omgevjng Van Almelo ingericht De l eu van het tsoJlege van B en W zullen ijioh ter pH tse eerst persoonlijk op de hoc gte stelleii Mvorenfi hun defanitief staadpUnt te b uuen Coöp ZBid dMl EierveUing De Coop Zuid Holf tósche Eierveüing te Jouda houdt morgenmiddag om 1 uur in hotel Coomans te H Bferdam haar jaarvergadering De agenda ilfermeldt o m de volgende punten Jaarverslag secretaris jaarverslaif directeur baitajtis en winst en verliesrekening bestuifTsvooxstel om hot bestuur by teventudel samenwerkmg met pluünveehouqers uit de provincie Utrecht uit te breideta met twpd leden uit Utrecht en het door de Utredn he Pluimveehouders aangewezen tweetal gekozen te verkla ren bestuursverkieziial aftredend G J v d Horst en i J den £ ollander de heer v d Horst stelt zich niél herkiesbaar het bestuur draagt voor P de Jong te Moordrecht en G Bogaerdt te Stolwyk commissarisverkiezing aitredend e heer P de Jong te l rdrecht die volgens de statuten niet herkiesbaar is candldaten J Maasdam te Nieuw tHelvoet en de Moree Ahzn te Rockonje bestuursvoorstel om te veilen voor 4 zooals thans behandeling van het huishoudelijk reglement De omstandigheid dat de organisatie een provindale vereendgïng is en dat daardoor een groot deel der leden niet in den naasten omtrek van Gouda woont is oorzaak dat deze jaarvergadering in Rotterdïun wordt belegd Dammen Dinsdagavond speeld de Damclub Gouda voor de tweede das con tetitie Nederl Dambond een wedstrjjd t en de Damvereeniging Dobbelman uit Rotterdam Door met 14 6 te winnen blyft Gouda de leiding houden in deze afdeeling De volgende partijen werden gespeeld Gouda Dobbelman L C van Eyk Oranje a O P van der Linden Th v Ginkel 2 J Hoogendoom A M Jansen 1 1 G V Ardenne A Klein O 2 A J V d Tooren H Loeve 1 1 Th V d Veer Joc Loeve 2 0 W Verhoeve G Egmond it O C Eikenaar N Roestenburg 0 2 Th van Rhyn D Kooijman 2 0 10 P Schouten B Siepman 2 0 14 6 Indien Gouda ha r laatsten wedstrijd wint is ze kampioen barer afdeeling Deze wedstrijd heeft plaats op Donderdag 12 Maart te Rotterdam tegen Constant D Kantongerecht Veroordeetingen van het Kantongerecht te Gouda d d 4 Maart 1931 Wegens schoolveKsutm H V te Gouda ontslagen van rechtsvervolging L H te Gouda schuldig zonder toepassing van straf H S te Nieuwerkerk ƒ 30 aubs 10 d M J H te Nieuwerkerk ƒ 35 subs 10 d Wegens openbare dronkenschap M A D te Moordrecht ƒ 10 subs 4 d h A v d S te Moordrecht ƒ 5 subs 2 d h A V te Boskoop en H V te Reeuwyk ieder ƒ 5 subs 2 d h Wegens zonder rijbewija r den P C M te Gouda ƒ 1 subs 1 d B v L te Gouda ƒ 4 subs 2tét Wegens overtreding van art 4 M en R reglenwnt J v d K te Schiebroek ƒ 7 50 subs 2 d h Wegens luidruchtig zingen op den openbaren weg A H D W te Nieuwerkerk ƒ 5 subs 2 d h Wegens overtreding art 1€4 Alg Pol verord te Gouda P B te Gouda ƒ 4 subs 2 d h Wegens overtreding Invaliditeitswet W J S te Gouda 28 maal ƒ 1 subs 28 maal 1 d h Wegens overtreding Ongevallenwet F C M te Gouda schnidig tonder toepassing van straf Wegens overtreding vt 9 Motor en Rijwiel Besch A A a te Doetinchem ƒ 1 subs 1 d bu Wegens overtreding wan art 58 Motoren Rijwiel Regl W I te Gouda ƒ 2 sUbs 1 d h Overtreding art 8 D I van het ArbeldsbMiuLlt F J E wonende te Gouo a stond terecht voor het feit dat hö als hwDfd en bestuurder van een bouwwcirk aan ole Eeïs e K de te Üouila op 5 Janiiarf J831 aan dèn tJramermansleerling A H v t S had opgedragen eenige gatin io orde te maken in een muur op een dak gelegen ca IMO M boven den beganen grond en waarbjj geenerlei beveiliging tegen het gevaar eraf te vallen was aangebracht Voor het verrichten van dezen arbeid bevond A U V t S zich op het dak van een oangrenzMid bouwvrark en ia hy van dit dak naar ben klen gegleden en daar een buitenstuk van de goot die zich oon den onderkant van t dak bevond brak is hy nog verder gevallen en met zyn borst op een der kortelingen van een half afgebroken steiger terecht gekomen en blyven hangen totdat men hem er had afgenomen A erdachte die tydens het ongeval op het werk aanwezig was ontkende A H v t S gelaat te hebben om zich op het dak te begeivoi om dö nokgaten in den muur schoon te maken Verdachte had gelast op het dak te gaan op 3 M hoogte verdachte verklaarde dat de jongen uit eigen beweg ing op een sndar dak is gaan werken A H V t S aia getuige gehoord verklaardej dat verdachte hem opgedragen had de vlieringgaten op 3 M hoogte schoon te maken k Get had gedacht dat hy die andere gaten ook wel schoonmaken kon en verklaarde hiertoe geen opdracht gekregen te hebben door dit laatste werk beat kon wachten De Ambtenaar van het O M achtte het ten laste gelegde bewezen en vorderde een veroordeeling van verdachte tot een geldboete van ƒ subs 1 d h Burgerlijke Stand QEBO EiN 1 Maart Wilhelmina Cornelia d IB A O Boot en J G Hoogendoom Ksjnettjelksloot 151 3 Maart Adrianus z V A Cfibout en J M Brenkman Zwaansgat 15 Hermanus z v Hey en A Hoogerdyk F W Reitzstraat 35 4 Maart Johanna Catharina d v J L vanDam en J C Ponsioen Pr Hendrikstr 143 GEOIROUWD 4 Maart C Rodenbach enG M van der Vlist A vfn Driel en G de haxi en D van Brieken en A H C Kooistra P A van Wynën en M Potharst OVE RiL£DEN Geene I Aieodo a Maart 8 uur Réunie Rott Volksuniversiteit Otto van Tusschenbroek over Moderne fiuistnrichting 12 Maart 8 uur Soc de Réunie Oosthaven Ledenvergadering Liberale Staatsparty de Vryheidsbond Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 6 Maart benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten ÜIT DEN OMTREK BOSKOOP De heer P J van Iperen tijdelijk onderwijzer aan de Chr Mulo school aan de Rozenboomlaan is benoemd tot onderwijzer aan een geiyka school te Nieuw Vennep De candidatenlijst der R K Kieavereeniging voor de raadsverkiezing luidt alsvolgt A Brand Pz H A Boekraad P van der Staak H G Mathot C J vanVliet H Fase P J Kortman J J Stepkenburg en J Streng Aan de Boskoopsche bronwaterleiding la door B en W benoemd tot assistent machinist de heer J G Seller te Leiden HAASTRECHT Groene Kruis In de jaarlyksche algemeene vergadering was de voorzitter de heer Reneman door ziekte afwezig en werd het voorzitterschap waargenomen door Dr Hakkenberg Notulen der laatste vergadermg en jaarverslag 1930 werden goedgekeurd Uit het verslag bleek dat de afdeeling in bloeienden toestand verkeert het ledental bedraagt ruim 500 de wykverpleegster legde ruim 2300 bezoeken af terwyi 291 artikelen uit het magazijn werden verstrekt De rekening van het Groene Aruis sloot in ontvangsten op ƒ 2739 78 uitgaven ƒ 2703 74 batig slot ƒ 86 04 idem van de T B C commissie ontvangsten ƒ 1461 81 uitgaven ƒ 1337 23 batig slot ƒ 114 58 De rekeningen zullen worden gecontroleerd door de heeren F W Gronert en Chr van Delft De begrooting voor 1931 werd in ontvangsten en uitgaaf op ƒ 2595 04 met een post onvoorzien ƒ 99 42 idem van de T B C commissie ƒ 1831 68 onvoorzien ƒ 108 53 De rekenihg van het lighalfonds slfot met eeil saldo van ƒ 726 35 Do aftredende bestuursleden de heeren W Beukers Th Jansen en Chr Kolenbrander werden herbenoemd en namen hunne benoeming aan By de rondvraag volgde eenige discussie waarna sluiting der slecht bezochte vergadering volgde Melkprijs De melkprijs is alhier verlaagd töt 11 et per L Broederdienst Door den Commissaris der Koningin ia vrystelling verieend wegens broederdienst aan de ingeschrevenen der lichting 1932 F Straver Th A Jansen A de Roos N Buitelaar J C Bi ere G J Stubbe H van Bemmel en M Steenbergen Aan den dienstplichtige der üchting 1980 J Voorsluüs is door den Minister van Defensie voorgoed vrijstelling verleend wegens kostwinnerschap STOLWIJÏ Woensdagavond gaf in de Ned Herv Kerk de Gemengde Zangvereeragtog eensgezindheid een uitnemend geslaagde mt voering onder leiding van haar directeur de heer K J de Beun te Gouda Het piwgram ma hetwelk eon keur t nJ 49Wi bevAtta welke zooals wij gewend xUn door nMgt ttdheid goed werd afgewerkt werd afgewisseld door muzieknummers van bet strykje Onderling Genot Ook dit mocht veel büval oogsten Het kerkgebouw was geheel gevuld met belangstellenden Door de hewoners van den Tentweg wordt reikhalzend uitgezien naar de VèVljetering der provinciale weg daar de schade welke zij aan hun huizan lydan door de vele paaseerende auto s groot is Thans hebben de woningen van L V en A v D het wear moeten ontgelden waarvan het overstek van de eerste gedeeltelijk van de laatste geheel werd verbryzeld LAATSTË BERICHTEN DKAAOLOüZE UIEJMÖT Een ernstig outo ongeluk Een doode een rnatig gewonde GRONINGEN 5 Maart Hedennacht heeft by de Punt gemeente Fries een ernstig auto ongeluk plaats gehad waarby een persoon werd gedood terwijl een tweede persoon zwaar gewond werd Te ongeveer 3 uur kwam een auto die erg slingerde in botsing met een andere auto bestuurd door den heer Steur uit Assen De auto van den heer Steur werd ernstig beschadigd doch de bestuurder liep geen verwondingen op De an dere auto kwam na de botsing met groote vaart tegen een boom terecht waarby de bestuurder een verteg wooxdiger van de Texaco My te Zwolle P C op slag gedood werd De andere inzittende A S genaamd en eveneens verbonden aan genoemde MU werd zwaar gewond naar het Ziekenhuis te Zwolle overgebracht Na onderzoek is gebleken dat de beide heeren onder den invloed van sterke drank verkeerden De P HJLF Z naar Indiï vertrokken De heer A Pleaman maakt de reia mee Hedenmorgen is van Schiphol vertrokken de PJIJLFJS een van de nieuwe Fokkers van de K L M Als piloten fungeeren do heeren J Duymetaor en L SUlevls raecaniden is de hoer Veenendaal marconist de heer Dewee Er was groote betongstelUng vooral ook uit Den Haag Dit vond ziJn oorzaak natuurlyk in het feit dat deze Indlëvlucht voor de eerste maal wordt meegemaakt door den heer Plesman directeur der K L H Aan boord bevinden zich 189 8 K Q posten 86 K G vrachtgoed Beurs van Antflterdam WISSELKOERSEN 4 Maart 6 Haart Omcieel 12 11 9 31 9 77 34 7 4 04 S5a0 60 76 66 85 66 76 2 49 i landen BerMjn Farys Brussel Zwitserland Weenen kopenhagen Stockholm Oslo New York Praag Mkdrid 9M 77 48 04 3 10 66 79 66 86 66 77 H 2 49 H Niet o£Krt el 7 39 7 88 26 96 26 82 H 1S 07 IS OSH Beursoveraicht De affaire op de Amaterdamaohe elfecten beurs had wederom wednig te beteekenen en de stemming waa gedrukt De teleurstellende gang van zaken in do Amerikaansohe Unïe de jjasseering voa dividenden van vele maatAchappijen aldaar maken het publiek huiverig iets van beterftenia te ondernemen Noch k la hause nooh k 1 baise De geringe omzet leidde al spoedig tot koemreactie De belangatdling voor rubberaandeelen wa bijna weer geheel verdwenen De koersbeweging wa aeer onregelmaiig Amsterdam rubbers waren In doorsnee Izoo goed als onveranderd doch de minder rante soorten werden hier wat hooger daar wat lager genoteerd Koninklijken aren eenigsaina beneden de vorige prijzen Tabakken hadden van aanbod te lijden en de noteeringen leden wederom beJangrijke verhezen Toen de verkoopen lutgevoerd waren kon voor enkeie soorten èen herstel tioorzetten In suikerwa arden ging het eer levendig toe H V A s zagen zirfi een paar punten ontgaan Ook de andere suikerwaarden golden eerder lager Va de Ind fondsen trokken Aku s eoige belangstelling De noteering liep terug De Philips golden een 5 tal pUntai lager doch verkeerden in herstel tegen het slot Algemeene Exploraties warefl aangeboden en bewogen zioh dien overeenkomstig Atnerik fondsen wajjen logeo xdvertentïen Heden overleed zaoht en kalm na een kortstondige ziekte Fitliriilli lliiihill ni iilii in den andsniem ao 61 jai O J VAN ZANTWIJK 3 VAN IJZBNDOORN VAN QeeLBN K VAN IJZENDOOEN A M VANDERHEIJDT TAH GbKLEH M L VAN DER HEIJDT GOUDA 6 Maart 31 26 B UartenssiDge 14 De teraardebeatelling al plaats hebben a B Maandag e 12 ma