Goudsche Courant, zaterdag 7 maart 1931

110 17828 Een aardbevina op den Balkan Vele dooden en fewoiulen Honderden iuizen vernield Een nieuw finantieel schandaal In Par s Moeflgkheden met de Aero Postale Een leven zonder idealen is een woestijn zonder oasen een winter zonder zonnestralen E n ongeluk In de Andsa Naar h t Ëngelsch vanMOBICE GEBASD 16 Nadruk verboden Allee WinöLanJey zette haar kopje neer en gaf niet dadelijk antwoord Thea keek haar moeder vragend aan akof de heele wereld van het antwoord afhing Met ven glimlach kefk Lady Winstauley in de groote ernstige kincieroogen Bedoel je meneer Austin Ik mag hemgraag Wndje maar aoo heel goed ken ikhem nog meA Manr moeder ik ken hem vreeeelijk goed verklaarde Th ea met vuur Het js net alsof ik hem altijd geikend heb Auetin s knap eimstig gesJcht met de wee wedig © oogen reps voor Lady Winstanley e geeeteeoogesn op en niet voor de eerste maal Ik vind hem een sohait zei Thea nogop de relfde toon van overtaighag en huppelde toe weer de kamer uit om zich teïroan auikleedm Nadat het kind wae weggegaan Weef Lady Winstanley eeoj poosje in gedadiim verzonken Ritten Zfs wiat eigenlijk zelf niet wat u ven MÜes AueióD dacht en onwillekeurig TttviOMk h i ïn t siJD ga t Baxkbutt 40 1 eant roon 2839 J PRIJSVERLAOINtt EBT NU RUNDVLBESCH v n SLAOKRIJ VAN LBKUWKN KEIZERSTRAAT 58 TELEFOON 3267 KUNDERLAPPEN POLËT EN GEHAKT 60 et p pond DIKKE KIB EN ROLLADE 65 FIJNE RIB 70 KOSBIEF J 80 BIEFSTUK EN HAAS 100 VARKENSKARBONADEN 50 KALFSKARBONADBN 30 KALFSLAPPEN EN FRICANDEAU 50 DIK NIERVET 50 KOOKSPEK 25 VOOR DE BOTERHAM FIJNE GEKOOKTE HAM 45 t p y pond HOLLANDSCH PEKELVLEESCH V v n r VETTE HAM 25 Vi BOTERHAMWORST 1 GEKOOKTE WORST BLOEDWORST 15 Vi LEVERWORST 20 Vi 60 ZIET DE ETALAGE I Wortelboer s Kruiden van Jacobs Maria Wortelboer aan genot voorbahoed en genaaamiddel tegen de griep HEEFT U EEN NIEUWE VLOERBEDEKKING n NOODIG Ba 1 BIJ Ik H KRiMPENFORT Zn Kleiweg 25 Heerenstraat 1 vindt U aen keuze van meer dan 125 dessins 1 09 1 23 1 45 2 60 2 75 3 45 183 cM breed per el F Balatum 2 Mtr 2 2 2 fc M n Schitterende dessins Balatum 11 V V 11 Stragula Linoleum Effen Walton Inlaid Enorme keuzi Tapijtan Gordilnstotfen Leopers Tapijt voor Vaste Kleeden 70 O M braad F I 95 2 25 3 25 per el De Goudsche Courant In 6500 g zlnncMi betaekent e n waardevolle publiciteit aan ca 30 000 personen In Oouda an Oipflavins 4 1 Er is geen beter publiciteit dan door de Goudsclie Courant het veel bestreden maar meest gelezen dagblad 11 Timmerlieden en Aannemers Heeft U Kozijnen Deuren Ramen Lijsten Triplex Stofdorpels of Deurliruliken noodig Komt dan Donderdag eens Itijlien in Pakhuis Wllhilminastraat 21 Er is beslist iets voor U bij Levering uit voorraad en op bestelling T V ei BERG Lzn Tuipabogmilr 18 18 Til 311109 DEN HAAi BIn 121278 Thermogène Watten bli Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Tel 2482 aMFZEMEN ORAFKRUIZEN Beleefd Aanbevelend rm J a V auupan Stsmliiawarg vgvsrstritl 12 mlt Sctserstatnmsntsls Omtmintin liJiuirlengiiial lesSceiilperilDli MiisnilsclieiebikjeUeiiiilperslÉ PrlDi noDlDikHli 411 een per sluk Zolien lalggrliiDigg 15 een per ni Sirtepwafels II ceol per sink iEBB UNPIDIZEII Koopt nu Schorten Speciaal eigan fabrikaat C J J LOEVE GOUWE 145 t o de Turfmarkt Heeft U óök reeds Veenstra s JODENKOEKEN 30 Verkrijgbaar bij Frans van Vliet KLklWEG 43 45 TEL 2267 GOUDA in bussen van f 0 80 f 0 46 f 0 40 Blijvende Haarfolving DAMES Laat nu Uw iiaar tiehandelen door het nieuwe ideale toes el WELL blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe Koortsthermometers bij Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Tal 2482 Het Is ons mogen gelukken uit verschillende goede recepten mettxjhtüp van de Ijekwaamste vakmenschen een betere SIROOPWAFELsamen te stelton Als proef 14 dagen 3 stuks 10 cent Vraaigrt ze Uw winkelier 10 H C VER6UNSJ Gouda Gelegenheidskoopja THEESERVIEZEN zeer modern ƒ 4 50 PRACHT KOP EN SCHOTELS 20 et Komt eens zien en U koopt zeker HOLLANDER V EERSTAL Scbooflmaak artikelen in 10 DROGISTERIJ Het Groene Kruis KLEIWEG SI TELEF J8t Onze stadgenoolen hebben onder gemengd nieuws in de GoudscheCourant van 21 Febr j l er liennia van kunnen nemen hoe demiddenstand en ook wij door een zekere Eindhovensche grootindustrie werd gehoond WIJ GAAN RUSTIG VOORT Onze electro dynamische luidspreker MEESTER HACH overtreft in weergave de duurste soorten doch ligt door zijn lagen prijs meer onder ieders bereik Mei ingebouwd bekraclltiginglapparaal dat bij andere merken vaak ombreekt i contant f 90 of 12 raaandelijksche termiinen van f 9 of 18 maaodelijksche termijnen van f 6 60 EiiJstli li ii li Bitrii t U luit lifliiiriRtiir héi Toestelbouw en exploitatie van octrooien en uitvindingen in combinatiemet Ir Idzerda radio pionier en uilvinder te s Gravenhage 50 H C WERNING MARKT HOOGSTRAAT 100 Speciaal Huis in Corsetten Gordels Kousen Brandsfoffprijzen Ofe ppijxen bij da Partlauliar Handalaranxijn vsphoegd Deppilacen yimn die Coöparatie Ons Voordeel blijven onveranderd I o aso aso Wllhalmina Anihpaolat 30 50 M 20 30 wrilhMlmlnai l Pkoi n Bplk ll n merk Qpov St ank l n Alias pm too K O trmnmn In hul Juiste OPt I B Wapdt Lid an VapbPHÜiap wan Ons Voordeel TILKFOaH Na 1471 Een scheerzeep welke zonder water houdt de huid zacht en werkt vluÉ BALT A DE Gouda Oosthaven 29 AZIADË vaste pai PALMOLIVE ZEEP gebruikt wordt per tube 60 et JONG Telafaen 3364 fum 75 cent 20 cent iHet beste J C LAN Het beste middel dat men tegen het hoesten kent is GEBUCO a Taaratroop van ao oant Adverteert in dit Blad J C LANGERAAR Gedipl Drogist Burg Marlenssingel Telefoon 2839 88 Maandag Maart 1881 mmm coimivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN xrf T rï o J Ft SÏ bodegraven boskoop GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena AOVSBTKNTUPBUSt Uit Oouda en omstreken beheorende tot dan bewnvkilav i 6 regels IM alk i el meer M Van bulten Oouda aa dm bteocgkriag 1 6 n ela ƒ 1 alka regel meer fMO AdrartentUIn in het Znterdagaununer aO tt btielag op den vrU Uefdadigbelda adTarteatiln de baUt ram 4fn prQa UiOSiZONDEN MSDKOEfiUNOSMi 1 i Mffdi S 86 U nwel mar KM Op de oorpagine 60 booger Gawtme advartaDtUin wi ingeeonden mededeellngen btf eonteaet tot neer gandweavdea pr f Groote letten en randon worden berekend naar plaatandmta AdvertentlOn kunnen worden Ingeaondan doar taieebankomet van eoUade BoaLhaadelaren Adrertentiebureaux en ouh igealea en moeten daaga vóór da piaataJng aan bet Bureau itin ingekMnen teneinde van opnaaie Tarsekard te ifln Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zo n en FeestdaiSen ABONMEMENTSPRUS mi kwartaAl f2M per week 17 cent met Z id nbl d per kwartaiü ƒ 2 per week 22 cent oreml wau de beior per looper sefcUedL franco per post per Icwwtiua s i £ met ZondagaUad ƒ SjBO Abonnementen worden dacel lu aancenomen aan ona Borean MABKT 11 GOUDA tMJ onze agenten en looperi den boekhandel en de peetkantonn On bureaux it dageMjki geopend ran 9 6 uur Administratie en RedacUe Telef Interc 2746 Postrekening 48400 van financiën die erasüg is gecompromitteerd over botml t letten opdat het bedreigde regeeringgycfaip weer vlot kan raken BUITflNLANOiSCH NIKUWS FRAMUtIJK Vyf jaar geülacht tegen Mevr Hsnau In het proces in de affaire van de Gazette du Franc heeft de officier van justitie tegen mevrouif Hanau de toepassing van de wet in baar voUe gestrengheid geeischt Wat betreft Audibert Hersant Decourville en Laaare Bloch wilde hij verzachtende omEAandigheden m aanmerking nemen Tegen mevr Hanau werd een gevangenisstraf van vijf jaar geèischt JAPAN Ëen Japanech Prinsesje geboren De Keizerin is bevallen van een dochter De geboorte geschiedde tefftfn den middag en werd door heel Tokio bekend gemaakt met één stoot van de stoomfluit Ware het een prinsje geweest dan zou de fluit tweemaal hebben gegild Het feit dat het wederom een meisje was schonk teleurstelling want er is geen troonopvloger in de rechte lyn en men had er ditmaal zoo op gerekend Hetgeen Astuurlijk niet belet dat in Japan grobte belangstelling en genegenheid uitgaat naar het prinsesje ZUID AMERIKA Gevangeniabrand in Noord CaMlina IVaalf gedetineerden omgekomen Verschrlldielijke toon lMi In de gevangenis ia Koord GaroUne brak een brand uit die oiet alleen het geheele gebouw m de asch M de doch ook verscftÈlden menschenlevens eischte De brand werd door een derbewakera ontdekt die in aller l zyn collega s waarschuwde Van de in hun cellen opgesloten gevangenen maakte zich een ontzettende angst meester Sommigen klemden zioh vast aan de tralies hunner cellen anderen bleven op hun brits zitten om in doffe wanhoop den dood af te wachten Zelf in levensgevaar verkeerend renden de bewakers door de gevangenisgangen om te trachten zooveel mogelijk celdeuren te openen Door hun bovenmenschelijke pogingen slaagden zy er in veertig cellen te openen en daardoor evenzooveel gedetineerden aan een anders gewissen dood te ontrukken Twaalf gevangenen die in de achterste cellen van het gebouw waren opgesloten moesten evenwel aan hun lot worden overgelaten Zjj kwamen in de vlammen om rtii onder presidium vati rtï W W van dur Meuten plaats gehad De voorzitter IteeH deze vnj goed bezette vergadering geopend o a met een woord van lierinnenmg voor sooveel noodig oon hot belangn 4 e van h jaar woann bebalva da Statenverkiezingen ook de verkiezingen voor de gemeenteraden zullan plaats vindai lliana ia het zonder twijfel de tijd om te zorgen dot straks het aantal liberale veartegenwoordigera in de publiekrechtelijke oolle ioa wordt uitgebreid Het jaarverslag van den secretarli en de cokenuig en verantwoordieg van den penin giiu flter werden goedgekeurd In hot jaarverslag wordt o m besproken het ontwerpen van het nieuwe uitgebreide gemeen teprogram waarvoor in bieeden kring belangstelling en sympathie wordt getoond De aftpftdeiide bestuuTBleden de heeran C G Roos dr I H J Vo i Wt J Baatiaan werden herkozen terwijl in de vaoo tui C3 oof ioau door het mttreden van de bestuursleden dö heeren baron van Weeren Rengera IJabrechtum n mr van d Hurk Breda werd voorzfcn door de benoeming respectievelijk van den heer Haniioma Horlmgen on van mevr Hofman I oot Ginneken Vervolgens heeft nog een beq rekingplaata gehad ovkw tiet Ontweap gemoenteprogram m wel meer in het bijzonder over de paragraaf mzakB de grondpolitiak Besloten werd om de m ening van de vereeniging ten aan sien van deze aangelegeoiheid zoo noodig nader op de congresvorgadOTing van de partij Uiteen te aetten Besloten werd om in de maand M i a te Utrecht een openbare vergadering te houden waarop verBchilïendp vootti gtAt ó leden van de Veiveniging de gameentepolltiek eventueel epeciale punten van epn liberaal standpunt ztülen bespreken Voorjaara bloemm en tuinbouwtentoonstelling Prima vera te Rotterdam Vooi de groote Internationale Voorjaarebloemen en tmnbouwteotoonstelling J rIH avera die naar bekend its van 17 tot en iii et 26 Apnil a s te Bott rdam gehouden zaJ worden blijkt zeer groote belangstelling in het üzonder bij de vaklieden te bestaan De tuinbouw die eeret eenigszins vreemd stond tegenover een Bloemententoonstelling te Rotterdam gaat meer en meor mzien dat vooral UI dezen ongunstigen tijd ean tentoonstelling waar zijn producten onder de öogen van vaklieden en het belangebeHende pubhek komen den handel zeer zoi ten goede komen In de drie voornaamste bloeireneentra AalemeOT Boskoop en de b dlenstrcek voelt oiön zich thans meer don oodt aongetrokkeai tot deelneming Aalsmeer zal uitkomen met zjjn bekende culturen van eermgen hegonia e cyclamen primula s en eiuerajija s enz Boskoop met rhodo s azalea mollis Japaneche azalea trekheeeters enz en de boUenatrt ek met nieuwigheden op hot gebied van tuJpen hyacinthai nar cieseu en freuaa s Uok van kweeken buit de genoemde centra zijn reeds belaagrijlM inzendingen toegeCegd Zomlagochtend is Macedonië door een buitengewoon hevige aardbeving geteiaterd De aardbeviog werd in Griekenland in de streek tosechen Drama en Cavalla èn ook in Bulgaarsch Kacedonié waargenomen Zij begon om 2 uur 5ö met een hevigen schok welke noig door veradieidene andere schokken werd gevolgd Om 3 uur 20 volgde opnieuw een Bware schok die de grootste schade aanrichtte Tot Zondagmiddag werden tien hevige aardbevingen waargenomen Het Ewaarst getroffen is het gebied in den driehoek aan de JoegoslavischGriek sche grens tpsschen Stroemitza Gjewgelf en Stüplje in welk gebied men reeds twee nachten te voren sterke aardschokken had waargenomen In dit gebied zyn verscheidene dorpen totaal verwoest Te Skopije vluchtte de bevolking uit haar huiaen doch hier werd geen ernstige schade aangericht Daarentegen zijn in het dorp Pirava nabg Gjewgeli alle openbare en particuliere gebouwen ingestort Het auital dooden bedraagt hier negentien dat der zwaargewonden B8 terwijl 70 personen minder ernstig fewond werden Ook in andere dorpen bjj Gjewgeli lün de verwoestingen seer groot Behalve de slachtoffers te Pirava zyn volgens de eerste berichten in deze streek nog lijf person R gedood en twintig zwaar gewond Daar echter alle telegraaf en telefoonlijnen verbroken zyn is het nog moeilyk den omvang van de catastrophe te over laii Volgms een officieel bericèt uit Skoplje ECU het totale aantal dooden 24 dat der gewonden zeventig bedragen Bejrichteu uit Sofia evenwel melden dat het aantal dooden niet minder dan 150 bedraagt Volgens berichten uit Sofia is ook ZuidSlavié door de aardbeving getroffen evenzoo heeft in Bulgarije het westen van het land vooral het dorp Lesky by Neuwkop zwaar geleden Het bekende flnancieele schandaal in Frankrijk waarvan Oustric het middenpont vormde ligt nog vereoh in elks geheugen en men herinnert zich dat bij deze aangelegenheid een bedenkelijk nauw verband bestond tusschen politiek en xaken tal van Sïansche staatslieden werden door de opzienbarende kwestie gecompromitteerd Thans schijnt wanneer men mag afgaan op de Parijsche berichten een soortgelijk geval zich opnieuw te hebben voorgedaan by de ineenstorting van de groote Fransche luchtvaarondememing Aero Postale die door den staat werd gesubsidieerd Zy onderhoudt het vliegverkeer naar Zuid Ainerika en de overzeesche bezittingen van Frankryk en heeft haar hevoorrechte positie misbruikt door een aan tal zeer gewaagde üinancieele operaties heeft zii den Franschen spaarders honderden miUioenen uit den zaak getroggeld Het deficit schat men tusschen 260 en 400 millioen francs volgens den correspondent der Vosa 2tg die zich uitvc rig met het geval bezig houdt schjjnt reeds nu vast te staan dat de winsten voortspruitend uit de zeer twijfelachtige transacties waartoe de maatschappij zioh heeft laten verleiden m de kassen der achter haar staande particuliere banken is gevloeid Zy heeft onder meer een obiigatieleening van ten naasteby 200 millioen francs opgenomen waarvoor zy valschelyk beweerde de garantie van den Staat te bezitten en ook moet zij zich aan een omvangryke wisselruitery schuldig hebben gemaakt Waar al de millioenen zijn gebleven is nog niet heelemaal duidelijk maar reeds thans neemt men aan dat de staat die verzuimd beeft de door haar gesubsidieerde maatscbappy te controleeren het grootste deel van de schade zal hebben te dragen Evenals Oustric scbynt ook de Aero Postale geprofiteerd te hebben van den steun eener reeks hooggeplaatste politici die door het uitkomeh van het schandaal ten ernstigste in opspraak worden gebracht Koo is by de zaak naar verluidt met alleen Bouilloux Lafond de vice president van de Kamer betrokken maar tevens £ tienne Flandin de minister van handel in de tielde kfdsinetten van Tatdieu die als leider der uctie la Januari het kabinet teeg ten val heeft gebracht en daarvoor door Laval is lïeloond met de portefeuille van financiën Tot dusver was het de regeering vr goed gelukt althans de pera het zwygen op te leggen maar de pogingen der regeering die de zaak wilde verheimelijken werden op het laatste oogenblik verijdeld door de Communisten die by de behandeling der luchtvaartbegrooting den minister van financiën ervan beschuldigden bjj de Aero Postale dezelfde rol te hebben gespeeld als de vroegere minister van justitie Péret bU het schandaa Oustric De staat die alleen reeds om prestigeredenen groot ibelang heeft by de handhaving van de diensten waarvoor de Fransche luchtvaartmaatsohappij tot dusver zorgde zal nu volgens de laatste berichten de Aero Postale op de een of andere wyze trachten te saneeren In hoeverre de krach op politiek gebied gevolgen zal hebben zal het verdere onderaoek wel spoedig uitwijzen In elk geval bevindt het kabinet Laval zich ongeveer in dezelfde positie als het kabinet Tardieu na de onthulling van hee schandaal rondom Oustric Het wordt niet uitgesloten geacht dat de minister president wys geworden door de ervaringen van zijn voorganger zal trachten zyn minister Uehjk reeds is medegedeeld al voor de expositie der bloeiende planten toegepast worden aanleg in landsohopestijl jn decu g sat der Romantiek Deze hU sol een praohtigen aanblik bieden Voor het eerst zal dit jaar de teatouostelling mcii over twee hallen uitatreklcaa In de tweede hal komen da tuinbouwproducten da voorjaarsgroen ten en vrucliten benerens de cacteeun en succuleutaQ groepen an nieuwe modaUen aerre s met axotisohe gewaaseo In deze hal worden tevens ondergebrooht de neven bedrij ven van don tuinbouw de bloeiiibmdenj en de inzendingen voa cntweriMO voor tuinaanleg lie voorbereidende weo kzaamhedea sga n kracht ber hand genomen reeds gemt ihan tijd zijn een twaalftal tiunliedeo dagelijks werkKaaiii op het terreon der tentooastelling voor den aanleg met zijn rariio guxgfm Uit verschillende plaateen in het buitenland werd reeda medegadeeld dot men kcursies zal orgonisceren naar de tentooaalalling Ook van da zijde 4or buitsoiaatfsche kweekem zijn vemóhülebda oannageB binnengekomen om te kunnen axposeera £ r zai du op zeer druk buitenlandsah bezoek gerekend kunuen worden Alles wijat er op dat Primawa eaa groot uooes zal w wdea Gea mBJoor W J H de Veer f Te Brussel ie 73 jaar oud o erlediaii gt generaalmajoor der aztülerw WiUeoi Josits Haodrik de Veer N alLs ctttgaaio bni tagor ahabbtndberloopen wend hij m 19ii benoemd tot geua raal iuajoor mi gemachtigd tydalgk m Alboiiveauhen krijgsdienst ie traden ajs hoof4 der Nederlandsclm nulitmre nusstq ineit dieo verstande dat hij bmnen diaa tijd nu drie jaar uit dleu dienst bij de londmaobt nioast terugkeoren Teveoa werd liem m Januari 1914 tijdelijk eervol ontslag verleend uit desi militairen dienst Generaal De Veer die na eerat te Kampen te hebben gewoond de laatste jaren djn woonplaats te Brussel had waa mdi 1912 ridder m de orde van den Nederlandschen Leeuw en verder riddw van het L ioen van Eer officier in de Orde van de Ster van Roemenie en ridder grootkrutt in do Orde van den Zwarten Adelaar van Albania Ook droeg hij de Hennneringsmodaille ingeetald ter gedachtenis an de aanvaarding van het bewmd van ATbanie door vorat Wilhalm zu Wied op 7 Maart 1914 De begrafenis had heden te Sohscrtieefc bij Brueael plaats BINNENLAND Vereeniging van liberale leden van gemeentebesturen Vrijdsf middag j l heeft te Deveoter m verband met het partijcongres aldaar et algemcf ne ledeaiVeigadering van de Vereeniging van Liberale leden van ganeentebeetu Failisaementen Volgens het w eibiad HandelBbelange werd i gedurende de maand Pebruaii bij de gezamenlijke griffie in Ned lond gedeponeerd 92 crediteiwmlijeten roet een totaal passief van ƒ 3 57f477 23 waarvan preferend en 268 914 67 was e n minder gesloten natuur da zijn vriend men leerde hem eerder en bet r kennen m ende ze en hoewel ze met Austin veel vaker in aanraking wae geweest dan met den advocaat vond Lady Winetauley nog eiteedfl iets raadselachtigs aan den persoon van haar huurder Het was alsof een hiwandige stem haar zei dat Auatin niet de weirkelijke naam wa van to bewoner van de Grangxe Maar meer dan dit was het zijn hfiele persoOTiIijkhedd die een anoploebaar probleem voor Lady Winstanley vormde H nam betrekkelijk weinig notitie van de dames waarmee hij in aianraking kwam hoewel May Dalfcton de overdreven bewondering die ze voor hem koeterde niet onder stoelen c banken stok A leen MileA Austi zelf en haar vader generaal Dalstmi sclienen hiervan nieta te merken Neen Lady Wmstanley ma est mcihzelf bekennen dat ze werkelijk niet wuet wat ze van Miles Austin d iken mo t maar van één ding was ze zich vaag bewust dat hij im haar ziel een snaar had aangeroerd waarvan zij dach t dat die na de i tiBXK cheiling van haar eerste huwebjk ni t meer aan het trillen k m worden gebracht Maar ze verbande dit liever mi haar gedachte en ze wae blij toen haar kamecniet binnenkwam en haar aandacht op de lachen van haer toilet richtte H00FD8TITK XIH Miles krijgt en huweltiksaanzoefc Er was een vwxJijk gezelschap bijeen aan boord van Miles Anttin e kledne stoon acht n Zwar r Ladv Wlnttanlcy m t Than Ltjid DaJston en zijn dochter May mevrouw Darcy Ausftm en Horkbutt Het was heerhjk zonnig najaareweM het sierlijke witte vaartuig gleed over de kalme zèe en dieed de golven voor zijn boeg uiteenspatten in schuim dat hondepdvouddg kleurde in het zwilicht Br wse een Bounetent op het dek waaronder Lord Daleton Lady Winetanley en generaal Dolslon zich hadden gi mstalleei d De rest van het geselschap bevond zioh op den voareteYen Thea aat heelemoal op de punt met hoog opgetrokken kndeen Ze had haar hoed afgeoet n haar blonde haren wuifden om haar hoofd in de zachte bries Het vae haor aan te men dat ze met volle teugen gaioot van de zon van 1 fnssche wind het kleurige opspattende schuim Aufitm aat schuin achter haar aan haar andere zijAe zat May Dalsk Harkbutte leunde over de veiBohanaing O kwam het opeens over Thea s lippenHet wa een zucht van w oening en ge luk die uit het diepst van het kioderhartopwelde Toen keerde ze zich om naar Aua Tk zou hiar wel altjjd willen zijn Vindtu het ook niet zalig op het water En zou je dan dae arme Dof y saoomaar willen achterlaten vroeg Milee schertsend Neen zei het kind bedachtzaam Datzou eigenlijk wel erg jammer zijn Maartochis het heM Iijk ik heb het gevoej alsof ikdoor den wïnd en de golvïn word opdenomcn n naar een ver verJaten efland gedragen Het kleine rowteje tweeg en staande een heele poos droomerig voor aicJi uit g ni4 tend van zon en vmd en het spel dar golvm Toen keerde ze ach weer om en richtte zich opnieuw tot Milos Ik heb vanochtend aan Mammie govt aagd of ze u met verechrtkkelijk aardig vindt flapte ze uit Hou alejeblieft je mond Thea prote tc de Austin verschrikt Je mag zulkedingen met zeggen Ah je moeder het hoorde zou ze vreeeelijk boos zijnt Miles vond de situatie aUerpijnlijkat hier IC deze beperkte ruimte Hij voelde er niet voor om met MayDaJeton op fen armsloig te afstand op een dergelijke intieme manier het onderwerp van gee pjek te zijn Maar Thaa liet air niet uit hot veld Blaan Het kan haar niet echelen vedtlaMdez luchtig Moeder noemt me altijd Kleine kletekoue En weet u wat mammie zei Neen en ik Verlang het ook niet tewelen Als je nu niet zwijgt Itea i a ikweg En om zijn bedreiging kracht bij te zetten kwam hij overeïnd Ik wU hot graag hooren Thea mengdbMay DaUton zit h dn hei gesprek Maar u vertel ilt het niet antwoorddehet kmd terwijl ze xirfi naar May toedraaide Daarop nam ze haar vorige houdingv eer aan en piobeeinfe Austin in te fluistoren wat ze hem zoo graajg wilde vertellen Maar deze hield zijn hand i gtijf tf en da oogen eedrukt Thea pot e ze wïg te trekken ze worstelde schaterende van het lachen uit alle ma ht maar zooder buocm Zal ik j belpenP bood May aan Neen rl t wJl ik niet klonk hst b dia TJ mag hem niet aanraken FEUILLETON Thea duwde do handen van hot ouden meiajc weg Bij intuïtie voelde ze jaiocaie tecen May Dalaton Auetm kwam o ieTemd de handen neg edfi tegen de ooren gedrukt Hij bleef ven naaet Ilarkbutt imii leunde evenal de € n oogenblik over de verschansing n liep t K n naar dö aonnetent Ik krijg hiem wel te pakken als hij er niet op vepdadit is lachte Thea en dtui verte ik het heni toch t Vertel hef mij maar drong May asn Ze was werkelijk nieuwsgierig Neen hoorp Ik vertel het hem m aanniemand anders j Mevrouw Darcy had de worateding gesien en toen Austin zich bij het kleine g xeJechap onder het zei voegde vroeg se Wat wilde ze toch vsn u meneer Austin Ze probef rde me sproak te vert ll n over en verlaten feeëneiland wsg het opgewekte antwoord Maar ik heb nooit aan feeën kunnen pelooven en daarom nam jk de vlurfitt Ik zou andeiB zeggen dat Thea Teel an een fee heeft meende mevrouw DarcyEn May zou ook geen slecht Öguur Joan ineen toowrwereld Wat juffrouw Dalstoft betref durf jk unietjec je preken antwoordde Hü met een complimenteuse buiging in de richting van den generaal maar Thea heeft meer van een kleine heks dan van een fee verv e wj lachmd als di meTij 1 kladden he ben ik volslagm hulpaloj Wordt nrtol