Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1931

V or den Blo m ntiila Voopjaarsaanbiading 150 Gladiolen gem kl 35 Montbreti 20 dubb Begonia 10 Kaapsche Lehei 50 Anemonen 50 Ranonkels 50 Ge luksklavertjes 25 vaste planten in 5 soorten voor snijbloemen 5 prubl lelies 5 gr bl Dahlia s De geheele coll bestaande uit 400 prima Bloem bollen elk soort apart verpakt voor slechts f 3 Plantaanwijzing en een fraaie kamerplant gratis M WALRAVEN i Co Bloemisten Kerkstraat 23 Hillegom Postgiro 98727 0 bltl n PBCIAAl PIJNIOOZB bbhandbLinq attallog dogcwouctit I l uull llJlE dlc UmUaa ook va Zlekenfoniiilnlta Bwcaa v Tuidheclkuadlac Mlddciutaiiili Vcnckmn Ad G DEWAARD Van Henadcatr 13b TELEFOON JOOI J Umllln 4 IS 16 o 17 G xadvsa9 c i7 AQCBtach ppca Hsvrouw I REINDERS FluWisUnilniil 103 ésuds V DORP VIsmIngitr BO Rotidi B V DORP Noirdkads 171 Waddinivtin BEBiROEllllG lEUEEl TE GOODI Heden overleed na een langdurig geduldig Inden onze geliefde zuster behuwdzuster tante en behuwdlante Meiuffrouw A M NOBEL in den leeftijd van ruim 70 aar Namena de familie J NOBEL Gouda 8 Maart 1931 Gouwe 186 De teraardebeatelling zal plaats hebben a s Woensdag te 2 uur vanaf het sterfhm 23 OVER TE NEMhN 2 nieuwe Ie klas luxe Burgers Rijwielen met torpedoterugtrap zwart celluloid sturen pracht hangveerzadel uit de alom bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp Uiterste pnis Heeren f 56 Dames f 57 50 Met volle garantie vri zicht franco Br onder no 956 bureau Goudsche Courant Markt 31 15 Geldzorgen onnoodig eerlijke liedea fcunnen le ni Blalten len 3 brp Tanef 4 tot 6 ook op inb inr poits inal VOLKSCKBDIBT BroMWondIJk 160 Dordreoht 6 FKANKBIfK Groote achade aangericht Hat koage water adhept een laatlgen toeatand Het OTerstroomingggevaar waardoor var schillende deeien van Jrrankryk tengevolge van den hevigen regenval van de laatste dagen worden bedreigd heeft in de meeste provmcies gisteren zyn hoogtepunt bereikt De sterke vorst die op het oogenbhk m vele deeien van Frankryk heersent heett echter een einde aan de regen gemaakt zoo dat men hoopt dat het water langzaam zal zakken De aangenchte schade is op vele plaat sen echter groot vooral m de Provence Byna overal moesten de bewoners van aan de rivieren gelegen plaatsen hun womngen met aditerlating van al hun have verlaten Verscheidene huizen zyn door het water onderapoeld en stortten geheel of gedeelte lyk m Te Vitry Ie Francois aan de Mame moest het geheele verkeer worden stop gezet Alle wegen en straten staan onder wa ter In de omgeving van Chrollau lyn vele hofsteden j heel van de buitenwereld af gesneden De groote straatweg m de nabitf heid van Champery u over een afstand vaa verscheidene honderden meters geheel ver zakt zoodat ook hier het verkeer moet wor den stopgezet Ook Saujon tn de nabyhetd van Rochefort staat voor het grootste deel onder water zoodat de bewoners htm toe vlucht hebben moeten nemen in de hoogst gelegen stadawyken KNGELAND 1 De knadc I Het keeft gisteren overdag Ie Londen 9 graden Celsius gevroren maar m Kent en Lmcolnshire waa het veel kouder en op het vliegveld van Cranwell m laatstgenoemd graafschap vroor het op den grond 19 graden Celsiua Aan de Oostkust van Yorkshire en Dur ham ziJn verschillende kleine havens voor het verkeer gesloten tot de storm weer voor by zal zyn Sinds 1917 is het om dezen tyd m Lngeland met meer zoo koud geweest Engelach zeilvlieger neergestort en gedood Voor de eerste maal heeft de Engelsche zeilvhegsport een doodelyk ongeval te boe ken In de nabyheid van Harcenden m het graafschap Hertafordshire stortte een toe stel van num 20 M hoogte naar beneden waardoor de bestuurder werd gedood B den start was een nieuwe methode gevolgd die door den vlieger zelf was uitgedacht De kabel werd om een windas gelegd die met behulp van den motor van een automo biel snel werd ingehaald waardoor het toe stel een snelheid van ruim 30 KJH kreeg Het steeg toen tot een hoogte van 20 M waarna het plotseling loodrecht naar be neden viel aangezien de vlieger met tiijdig de controle over zyn toestel kreeg U Permaneat Wave met waterondulatie baarwasachen enknippen f 4 10 MAISON SPAANS Nliuwi Blnnsnmg 320 Rottsiilam TaM 86920 H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar of met met losse inlegvellen Prijs per vel lO cent bij 50 stuks 7 i cent per vel bi 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Official Ford Daaler J L HULLEIMAN JAARBEURS INTERNATIONAAL UTRECHT 10 Im 19 MAART 1931 40 HET OEREOELD BEZOEKEN DER NEDERLANDSCHE JAARBEURZEN IS EEN O N A F W IJ SB A R E EISCH VOOR lEDEREN ZAKENMAN DIE VOLKOMEN OP DB HOOGTE VAN ZIJN VAK EN ZIJN TIJD WIL BLIJVEN N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pim f B7 000 000 De bank stelt beschikbaar A pCt Pandbrieven a 101 pCt CBennaKacRB in atukken tan f lOÓO f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Dat we verstandiger hadden gedaan 1 et te blijven waar we waren meneer ustm keek Lad Allee vragend aan Foort u wat Myere zegt Ja maar we hebben onze keus nu ee n wd fodaan Wat er gebeurt meneer Aus tin uw Lhuld zal het oiet zijn Li wae ecB zwLem van uitdaging m haar toon alsof ze aan zijn moed twijfelde zoools z t voren zyn karakter m twyfei had g tiokken Ik ben met bang voor verantwoord lijkheid antwoordde Miles rustig al ik voor mezoJf de overtuiging heb dat het ver fltflndig en jmst ia die te aanvaarden Zijn we met heng koatbaren üjd Ie verspillen bracht lady Wmetanley m het m dden Tk ken de ku hbei al jaren en aht We anel jvervoren zijn we thuis lang or de storm loebreekt Austm pa zijn verzet op ofsöboon hy in zyn hart overtuigd was dai hy verkeerd dppd en dat hy als eurenaar van De Zwer ver de verantwoordelijkheid droeg En Lady Winatanley zou mwwhien de eerste zyn dfcht htj om Jem verantwoordeïijk te stel kr ala er letg gebeurdf daarvoor was w immers ern vrouw Hl emg dp loopplank op en nep Nero De d liep lanazoam onwilhg bijna lange den rand van het water ging zitten tiet r een gehuU uit e trok rich op den oever t Tug Austin had nooit eerder meegeanaakt dat het rter weigerde te gehoorzamm cf gevaar truAtte te ontvluchten Wordt vwrolgd Witte tande n luk D elk gezicht sympathtek en knap Dikwyii mds door enmul poetsea nel hmrljrk vwfrincbend naakeads CUorodoaMaiidputa Twki ri U m nebtliu iTooralaiu op Dw ttodm ook op ijdo Ii ljkt dlgo gebnjikmakiiia Van don daarvoor ipMlaal goeoiiitnieetdon CUondoaMaadealMntel Rottoada aymtton la do liuMbonnilmtm dot latidon ali ooniak vaa oaaaogonimon nik alt d o Bond worion daamodo gtbeol voradord Prokoort O kot Mtst mol aba vaa 16 Mat fiooto tobe 60 cent OBonidoat laadtatonloi voor damn Tl t it lacbta bontab voor heeren 75 c m birde borMoli Allooa ecU la Haaw Krama orl IÜMla TirpikUai met kat opeohnit GUandlaaf Ororri Abonneert U op dit Blad UITNOODIGING TOT DEELNAME AAN DE FORD PRIJSVRAAG DEZE FOR D PRUSVRAAG IS REEDS HET GESPREK VAN DEN DAGIt Wij stellen er pnjs op te weten w i volgens UWE meening de zei beite slagzinnen zi n uit de reeks FORD slag7in advertenties welke gedurende deze maand d geli ks verschijnen dus door U genummerd van eén tot en Imct zes naar gelang van de waarde die U ze toekent Lijsten die noodiC zi n voor deelaame aan deze FORD prijsvraag en waarop alle deie maand geplaatste slagzinnen voorkomen zullen vanaf den 3lstcn Maart tfk verkrijgbaar worden gesteld bij alle Offiaal Ford Dealers Bovendien zullen deze lijsten worden verstrekt met ieder exemplaar van het Maan nummer van liet maandblad FORD WERELD Diè slag m advertLPtic die het grootst aantal voorkeurstemmen verkrijgt wordt No 1 De slag7in advertentie die op ün na de meeste stemmen verkrijgt wordt No 2 eni De declnemer 8ter wicns wier opgave met de door de meeste stemmen bepaalde ranglijst overeenkomt of deze het meest nabij komt ontvangt den eersten pnjs De daaropvolgende meest juiste opgave verwerft den tweeden prijj ca Indien meer dan een persoon vcx r denzelfden prijs in aanmerking mocht komen dan krijgt ieder der betreffende deelncmcrs sters den geheelenpri s Inzending van ingevulde lijsten uiterlijk 15 April c k recht5treeks aan de N V Nedcriandftthe Ford Automobiel Fabriek Galvanistt 34 Rotterdam EERSTE PRIJS lOO TWEEDE PRIJS 50 DERDE PRIJS y 25 TIEN PRIJZEN VAN 10 Bekendmaking vin dtg uitslag geschiedt zoo spoedig mogelijk De uitspraak van de Dircctit der N V Nedfcriandsche Ford Auiomobitl Vooi een iedei die te Veel van a n kracht gevergd heeft wiens zentiwen zijn uitgepit die de verschunselen heeft van anae mie bloedarmoede of neurasthenie zenuwzwakte ig de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene krachten herstelt Door dat de SAN GUINOSE het bloed vernieuwt vtr rtjkt en versterkt gryptzy metvastp hand in tal van kwalen die Hen samenhangen met zwakke renuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flatonƒ2 6fl ƒ 11 12 fl ƒ 21Tweemaal per dag een eetlepelBÖ aile Apothekers en DrogistenVAN DAM A Co De liiemerstraat 2c 4 Den Haag Fdbriek is beslissend C rrtspondcntic hierover kan niet worden gevoerd Udtn van de Ford orf jnisaii i n van dezen wedstrijd uitgesloten 0 cngens kan ledcrttn 4 in deze FORD prijsvraag dcelnemtn echter mti KLEIWEG 20 GOUDA ditn verstande dai ie fcre deelncmer ster slechts één li S kjn inzenden I WAAROM laten velen hun drukwerk elders maken Lddi Uw pMoonlykhaidqel Oen tfld tacbt ccn rnvntch met karakter in Inttlltcl Vele middelen zullen U kunnen helpen dit te bereiken én dier velen 1 muziek I En dan zélf kunnen spelen Wanl lèlf spelen vormt een karakter veredeltgevoelensl Laat muziek ihidle nfct ontbreken bi de opvoedlDf Uwer kinderen zit zullen IJ later dankbaar tUn Vftig aoi hidca catal No M condltlCn 03 TERWIJL juist 4elen van elders hun opdrachten In Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Hat otnvoudlgstt Handelsdrukwerk Gebruikt tegen trage ontlasting slechte sp B vertering gebrek aan eetlust sl m hoest koortidgheid gevatte koude influenza gal en maaglijden hoofd p jn duizeligheid onzuiver blot i huiduitslag verstopping enz Wortelboer i Kruiden of Wortelboer i Pillen Reeds dalzenden hebben er baat door gevonden en z zullen ook U helpen Wortelboera Kruiden 60 cent pei pakje Wortelboor s Pillen 60 cent per doos 8 doozen ƒ 170 Overal ver krOgbaar 26 Da fijnsta Klaurendruk 23 4 kleuran Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenelctracten Onveradiülig dus aan welke ziekte dezer organen gb iQdt mannen of vrouwen acut of chronische lekten aarzel met om een uitvoenï beschrijving Uwer nekte of alleen den naam daarvm op te zenden aae den uitvinder deaer behandeling G DAMMAN doctor in de medicunen Ml M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U aW aanwlizingen zal toezenden omtrent de wvjze van behandehng met 4 bewgzen van d verkregm mokmardict lanltetw Ho 17626 Dinadao W Maar 1981 fiOVMHË COllRAW NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSXkScEN SfrUWERkS Kpïïpi n Tn c u BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVBBTENTUEPRUSi Uit Goada ca omatnkia bthaoRaailt tot ka bsMrfkrliic l regels ƒ 1 elk ngel oiew ƒ 2 £ Van baftaa Goada ea dea besorgkrlac l regels JIM elke r g l meer OflO AdTartantUa in het Zaterdagnnmmer 20 bttslag op den prtjs Liefdadlgbald v rteotiin de htlft tab dsa pr s INOSZONDEN lUEDEDEBLINOEJfi 1 4 regdi 2 Ike ngel mm S 9M Op da Tootpagiaa 60 ft hoogw Gewone advertentUfd en IngMondan Dwdedaallngu hH ontnwt tot aear garwlaceerdM prüB Groote letters en randsa worden berekend naar plaataroimta Advertentiën kunnen worden Ingesonden doM taasebMiaMBat van sollede BoeUiaadelaren Advertentieboreauz en onae acaaton n moetan daaga vMr de pisstaing aan bat Bureau xtin ingekomen teneinde vaa opaaaM vanakard ta wHn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEBtENTSPRUS per kwmrtul 2Je per wMk 17 cuit met Zondagiblad per kwartaal 2 per week 22 cent overal wur de beioniiig per looper iMchledt rranco per post per kwartaal 8 16 met ZondagiUMl ƒ 1 80 Abomiemeaten worden daceUika UDgeuomen au oni Buiean ItASKT Sl OOUDA bti onze agenten en loopers dcói boekhandel en de paetkantoren Ome bureaux zyn dagelyks geopend van 9 uur Administratie eo Redactie Telef Interc 2745 Postrakenmg 48400 dat alleen wanneer deze weg werd bewan deld op den duur iets zou kunnen worden bereikt Om deze reden spoorde h j de Duitachers er dan ook toe aan het geduld met te ver liezen Balfour was optimistisch en uitte als zyn gevoelen dat alles tenslotte terecht zou komen Het behoeft geen uitvoerig betoog dat de Dmtschers ten zeerste ingenomen zyn met deze uitspraak van een invloedryk Engelach man die den wensch der Duitachers inzake herziening der vredesverdragen gerecht vaardigd acht Zoo merkt de Deutsche All gemeine eitung op dat ieder Dmtscher in binnen en buitenland het s echt kan toe Juichen wanneer lord Balfour uit naam van al zyn landgenooten heeft gesproken en dit optimisme mzake een faire regeling van Duitschlands gerechtvaardigde aanspraken op het gebied der koloniale aspiraties en der vredesverdrttgwi door lord Balfour s politieke vrienden met alleen wordt gedeeld maar bovendien verwerkelykt land Hy hoopt dat de reis der Duttsche industneelen deze betrekkingen verder sul len verstevigen De Dmtsch Russische be trekkingen aldus Moiotow zyn met alleen in het belang van beide volkeren doch even teer noodzakelyk in het belang van den vrede De betrekkingen met Italië z n van zeer hartelyken aard ondanks het feit dat beide landen verschillende sociale systemen hebben De Sovjet Unie staat thans voor een verdere uitbreiding van haar handels betrekkingen met Italië Ook de betrekkmgen met l urkye zyn van zeer vriendelyken aard De beide landen hebben volkomen overeenstemmmg bemkt inzake alle politieke en economische quaes ties In de naaste toekomst zal een meuw Russisch Turksch handelsverdrag worden onderteekend In de betrekkingen tusschen de Sovjet Unie en Engelaml aldus Moiotow hebben de laatste jaren veranderingen plaats ge had Sovjet Rusland heeft alles ondemo men ten einde de vnendschappelyke ver houding met Engeland te onderhouden en het IS met haar schuld tndien deze vnend sohappelyke verhoudmg door de Lngelsohe openbare meenmg en de Engelsche pers ts verstoord Het Engelsche parlement aldus vervolgde Moiotow is thans het tooneel ge worden van een politieke hetze tegen de Sovjet Urne De Sovjet Urne voert geen anti Ëngelsche propaganda Zy wil dat ook Fngeland geen anti Sovjet prt aganda zal voeren Zy wenscht in vriendschappelijke verhoudmg tot het Engelsche volk te staan Wat Frankryk aangaat de Sovjet regee I ring heeft het aangeboden e n defensief j verdrag aan te gaan De Fransche regCe ring heeft de aanbieding van de hand ge wezen De Sovjet Unie aldus Moiotow weet heel goed dat kringen die de Fransche tegeenng zeer na staan zich tot taak hebben gesteld den stryd tegen de Sovjet Urne te voeren De betrekkingeh tot Polen zyn onveran derd De Poolsche regeeryig heeft nog met begrepen hoe goede betrekkmgen met de Sovjetregeering aan te knoopen Het proeea tegen de Menajewiki Het vonnis In het proces tegen de Mensjewiki is het vonms uitgesproken Zes van de voornaam ste aangeklaagden zyn veroordeeld tot 10 jaren 4 tot 8 jaar 3 tot ö jaar gevangenis straf Doodvonnissen zyn niet geveld In het vonms wordt o a overwogen dat het Hof als verzachtende omstandigheid m aan merking heeft genomen dat de beklaag den het schuldige van hun daden hebben ingezien en zich bereid verklaard hebben zich in den dienst van het Sovjet regwne te stellen Daar de bmnenlandsche politieke toestand der Sovjet Urne zeer stabiel is heeft het proletarische gerechtshof ervan afgezien doodstraffen op te leggen Engeland en da vrsadzama ragelinfl van Intern aaaohillen Hendeison dient een voorstel tot toetreding tot de Algemeene Acte in Een Engelsche stem t n grun te van de herziening der vredesverdragen hebben gespeeld die allen Engeland wen schen te zien spelen om het zyne by te dra gen ten einde de geschillen tusschen de twee groote staten mt den weg te ruimen met elk van wie wu de meest vriendschap pelijke betrekkmgen onderhouden Cham berlain bracht ook hulde aan Mussolim Grandi en Bnand Sir Herbert Samuel de liberale leider keurde het conservatieve amendement af Lord Balfour of Burleigh lid van den raad van toezicht der Standard Bank en het lid der directie Kobertson hebben een bezoek gebfacht aan Zuid Afrika waarby zu ook Windhoek hebben aangedaan waar zu contact zochten met de koopheden en farmers De bevolking bereidde hun een hartelyke ontvangst Er vrerd natuurlyk ook getafeld en by deze gelegenheid hield lord Balfour een rede waarin hu vooral tegen over de aanwezige Ouitschers een vnende lyk houdmg aannam Het was hem naar hy verklaarde een be hoefte er op te wyzen dat op het oogen blik heel de wereld zich bezig houdt met het vraagstuk van de herziemng der vre deaverdragen en dat het probleem der ont waperang en de revisie der grenzen een steeds dringender karakter gaat dragen Hu gaf als sijn opvatting te kennen dat ook m Engeland de meerderheid der bevol kmg volkomen overtuigd is van de belang rijkheid dezer kwesties Engeland aldua betoogde Balfour heeft dne groote partgen en geen daarvan is ervoor te vii en dat den Dmtschers geen recht wordt gedaanOnder de conservatieven waartoe spr be hoorde bevonden 2ich eveneens vele kop stukken die voor herziemng der vredesver dragen zouden zgn wanneer zich met tel kens opnieuw een hindernis op den weg plaatste en wel in den vorm van Frankrgk Dat land heeft volgens spreker van den oorlog niets geleerd en Balfour was dan ook van oordeel dat men Frankrijk eerst tot andere gedachten moet zien te brengen Balfour had al met verschillende Duit schers gesproken en daarbg had het zgn aandacht getrokken dat hy by geen hun ner een werkelyk vertrouwen in den Vol ken bond kon vaststellen Deze gezindheid kon hy heel goed begrypen maar mette mm moest hy er den nadruk op leggen dat op het oogenbhk het onmogelyke met kon worden verwacht maar dat men geduld diende te oefenen Aan den anderen kant moest hjj onmid dellijk toegeven dat het reeds een lange zeer lange tyd is elf jaren geduld te oefe nen maar het stond b lord Balfour vast Hij iü UKlieiiiii van de motie tot goed keunng der toetreding van fingeland onder zekere voorwaarden tot de hoofdstukken I II III en IV der Algemeene Acte tot vreed zame regeling van internationale confllc ten zeide Henderson dat de regeering we stammmg vraagt om de aanvaarding van arbitrage door Engeland tot internationale conflicten van allerlei aard uit te breiden met de aangekondigde reserves BUITENLaNDSCH NIEUWa BUSLAND De mternatmnale positie der Sovjet Lnie Moloton aan het woord Naar uit Moskou wordt gemeld sprak de voorzitter van den Raad van Volkscommis sanssen der Sovjet Unie Moiotow pisteren op het Alrussiache Radencongres over de internationale positte der Sovjet Urne Hy verklaarde in het begin van zyn rede dat de internationale toestand der Sovjet Urne in deze dagen zeer gespannen is De bur gerU ke kingen tniftten et alle middelen de Sovjetregeermg te bestryden door het orgamseeren van een economische blokkade zoomede door geruchten van Russische dumping en van in Rusland heerschenden dwangarbeid In de Sovjet Urne aldus Mo lotow heerscht slechts het systeem de nietsdoener mag met eten Vandaar dat alle bewoners der Sovjet Unie m dienst zyn der industrie en van het Socialisme ten einde den wederopbouw te bespoedigen Over de ontwapeningsconferentie maakt Moskou zich geen illusies Indien de heeren vaH den Volkenbond meenen dat z j de Sovjet Uniebesluiten die tegen haar gericht zyn kan aanbieden dan vergissen die hee ren zich Moiotow besprak dan Frankryk wtaarby hy verklaarde dat Frankryk het hoofd is van den stryd tegen de Sovjet Unie De betrekkingen met Dmtachland zyn in de jaren 192 1930 met zoo goed ge weest aangezien de Dmtsche pers en de Dmtsche openbare meenmg aan een veld tocht tegen de Sovjet Unie hebben deelge nomen bedoeld wordt de houding in ver band met de geloofsvervolgingen Van het jaar 1930 af is een ommekeer ingetreden De betrekkingen zyn aanmerkelyk verbe terd en thans staat men voor een verdere toenadenng tusschen Dultschland en Rus W beschouwen zoo zeide Henderson deze toetreding als een belangrijke bydragetot het succes van de toekomstige ontwapemngsconferentie waarvan de uitalag grootendeels de toekomst van Europa en vande wereld zal bepalen De naties die deelzullen nemen aan deze conferentie zoudenbereid z n haar nationale strgdkrachten teverminderen en te beperken in evenredigli d met da iiLflrte van haar vertrouwen mhet constructieve mecamsme van den vredeIndien de naties geloofden dat de regeenngen algemeen en oprecht voornemens warenhun geschillen niet meer door oorlog te be slechten maar door een ander middel vanvreedzame regelmg zouden zy meer vertrouwen dat m n defmitief van oorlog zal afzien Henderson wees er op dat acht regeenn gen o a Spanje België en Zweden reeds de Algemeene Acte aanvaard hebban zes hun ner Eonder eenig voorbehoud Henderson is vast ov rtuigd dat EJnge land een belangryk voorbeeld kan stellen voor de geheele wereld en hoopt zelfs nu dat het Huis eensgezind zal kunnen zijn ten aanzien van deze kwestie Namens de conservatieve oppositie dien de Austin Chamberlam een amendement zn waarin gezegd wordt dat terwul het zgn toetreding tot het Pact van den Volkenbond en het I act va 1 anjs opnieu v bevestigt I ei Lagerhuie weigert de Algemeeue Acue te aanvaarden omdat z j inbreuk maakt op het gezag van den Raad van den Volken bond en in zyn plaats een procedure stelt die van en aard u om intern ataoo ale ge chlIllen aan te moedigen Ohamberlam betoogde dat het conaerva lieve beiwaar het speciale vredesme hani8 me geldt dat in de Algemeen Acte is op genomen Chamberlam meent dat men door de Acte aan den Volkenbond de categorie der gevallen waarvoor de Volkenbond is opgerflcsht ea waarvoor diens procedure en methodes b zonder geschikt zyn onttrekt om ze te veitrouwen aan een ondergeschcikte lechtbank J Chamberlam wenschte Henderson en Alt xander hartelyk geluk met het succes van hun zending naar Pargs en Rome Hu zeide dat de Bntsche vertegenwoordigers de rol Auetm had atgeöometi Ekikele oogetiblikken later kwam Thea gevolgd door May Dalston onder hej zonne zcal Het kmd hep airect op Austin toe en ging zonder Adi een moirent te bedanken op zijn knie zitl i Nu heb ik u lekker toch te pakken ge kregen juicJite ze Toen ket k ze hem een paar eecond n erneiig en pein eiid aan en op beelwten toon klonk het Ak ik ouid genoeg ben trouw ik met u Lady Winstanley keek een oogenbhk be paald onthutst Maar toen nam ze de ver klaring van haar dochtertje van den humonetiSGhen kant op en zei vroolijk Omdat pf tp fjpreken zijn pi twpe noodJg AuBlin telde het kmd glimlaohend gerust Dat komt in orde H6ot Het jacht mmcUrde vaart het wa vlak bl het eiland HOOFDSTUK XÏV In den nevel He gezelftchap dsA op het kleine eiland bij de zandbank pusnote verkeerde in eMi buitengewoon opgewekte temmmR De butler van Lady Winetanlev had voor m kfü r van lekkernyeti gezorgd i met et i en drinken met gezellig gebabbel rfng èe middag voorbij Het gelach waa haast niet van de lut ht het aoheen alsof er geen kommer en leed ter wereld bestond Het werd een gouden aonnigo dag van lowter vreugde en fq eebch UZbdwIipce vpooltjkh T Tegen thtetijd kwami er opeens een vteem de looine drukkende stilte m de atniosfeer De ztpmeeuwen die den heelen dag traag heen en weer hadden geilogPn over de zee at en toe hun pooten even m het water doopend klommen nu hooger in de lucht en lieten Imn eohriUe naurgoeetige kreten hoeren Austm die lui lag uii featrekt m h t zand kwam overemd en tuurde naar den honzan Ik weet het niet zei hiJ onzeker maarhet zou me met verwonderen ais er een buif p komst wafi Op hotzeJfde oogenblik zagen ze dat Meijera de kaprteiin yan het jach t de zan dige landtong overstak di © van de boot naar het pjland voerde Auatm liep hem tegemoet en na een kort gmp ék met den zp man voegde hij aich by het ge7el chap Hl nchtte zich tot Lady Winetaailey m haar hoedanigheid van gastvrouw Het spijt me vreeeelyk maar Mijers zegt me zooeien da er alecht weer op komst het zal wel op een stevi en storm mtdraaien denkt hij Hy is van meenmg dat we direct moet i vertrekken en zelfs dan ib het nog met zeker dat we de bu ontloop of hier hhjven to4 he wepr bedaard tb Dit laatste ib met mogelijk merkteI ord Dalston op Ale de kapitein Hijkhppft en er werkelijk wn torm op komstiü wat ik ovengene zoo vrij ben te betwijfe len kan het m dezen tijd van het jaai eenheelen noc t of zejfs een paar nachten duren voor de zee weer kalm is Toch w er een groot risico aan verbondoi wderp Hües tegm om in em kleineboot zooals mijn jacht dw torm t trot M wreii We motten ook aan tk damee den kdn vervolgde hij op gtdempte to jji tot den generaal Als die niet bi ons waren zou ik mi geen oogenbhk bedenkeu Lady Alice dfce naaat Lord Dalaton zat i ad Milee opmerking geiioord en stond on n iddellyk op Dan zull i de damee voor zichaelf beB isflen We zullen dunect aan boord gaan We kunnen he eeflgerei morgen laten ophalen of wanneer don ook ato de storm voor bij 18 In een oogwenk warwi ze allen op de been en gereed om zich wer in fc schepen In enkele mïniri€n wae het h ele geaeischap weer op J e Zw rver verzameld Alleen Milee wa nog aan land hij zocht Nero die na de vele lekkere beetjen die hy had ge had slaperig tunchen de hoornen wae gekropen Plotaebng hoorde Austm een ang sWg langgerekt gehiul en de hond kwam te voorsdhijn zijn oogen wijd opengesperd naar Ip aer gPnoht Daar bovMi had zich een aonkere wolkbank aamgepakt die langzaam maar met onmi ïk nbare zekerneui nader kwam OnwillekPTirig kpfk Miles wendde zidi tot den katern die op het dek op hem atond te wachten m wees naar ien vuurtoren Zie je dit Mijers Ztker meneer en dat daar Hy maiakte een veelzeggend basidgebaar vo de nohtuig van de zir rte wolkbM D k j De sterren zyn daarom voor de men schen hel beeld der hoogste volmaaktheid omdat ZIJ voor hen onbereikbaar zijn Anders zouden ze er ook wel wal op heb ben aan te merken FEUILLETON Een ongtluk in de Amlas Naar het Ëi elech vajQ MOMCE GERARD Nadruk Terboden Ik weet nog met hoe Ik haar daarnet ont knapt ben i Hij ïette zich ui pcn deketoel en Lady Winataiile keek hem lan oiidBr haar lange Wipere ondarioekeiid aan Ze had ham geen enkele maal aoo vroohjk boo Jon gensa fctij onbai rgd gemjsi de blik van onbeetemde droefH wa mt sijn oogen ge ken Zo vroeg aoh al wat daanran de ooreaak kan zijn even Cittte de verooder telling door haar gewt dat het gezel ihap van May Dabt waUioht daje toovormacht had uitgeoelend maar deze gedachte ver wierp ze toch wenr d rect hlj mu rnimere va genoeg met het moaje amao geweeet Moer ook maar eenmaal meer aandaeht aan haajla echenken dan de beleefdheid eischte Neen er moest iel ander zijH I laar wat Het Meel een onopgelost raadsel TOor Lady AUee x kon Immw niet weMi dat do oonelueie waartoe Harkbutt ge n wae de TOoseli e naditlmerrle die ni mMsdnlan had opcju d rux Mfle