Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1931

nieuwe Abonnó s Z die zich met Ingang vaii 1 April 1931 voor minstens drie maanden op de Goudsche Couiant abonneeren ontvangen de tot dien datum TerschQpende wimmers gratis Rakapoatopaatbank Aan het postkantoor Gouda werd m de maand Februari oip spaarbankboekjes mge legd ƒ 47 071 96 en terugbetaald f 24 420 24 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 22 661 71 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 57 KoninUdke goedkeuring Koauiklyk goedgekeurd zyn de gewyzigda aitatuten der N V Ibchniache Bureau en Aannemingft Maatsciiappij J H da Wilde alhier Een nieuwe café restaurant in d0 Crabethstraat ZooalB w4 reeds eerder hebben gemeld wordt het pand Crabethstraat i het hoek huis tegenover Hotei Station geheel ver bouwd tot cofé reataurant Naar wy vernemen zal dit café worden geëxploiteerd door den heer J van Vliet vroeger gerant van Cafe Nationaal Beroep Ned Herv Gemeente Onze oudstadgenoot de heer W de Peer predikant by de Ned Herv Gemeente te Eist Gelderland heeft een beroep ontvangen naar Stevenaweerd m Limburg Ned Christen Vrouwenbond Voor bovengenoemde vereemging hoopt a s Vrydag 13 Maart s avonds 8 uur Da Barkey Wolf van den Haag een lezing met lichtbeelden te komen houden jn Tot Heil des Volks over leven en werken van den stryver Bunjan bekend vooral om zyn hn8tenruzo Het 18 overbodig deze lezing aan te be velen Zoowel naam van den spreker als titel van het onderwerp spreken voor zich zelf Het bestuur Iieeft genwiand ook noet leden in de gelegenheid te moeten stellen deze byzondere lezing te kunnen bywonen Steun voor woningverbetering ten plattelande I e mimster van arbeid handel en nyver heid heeft in een circulaire aan de gemeen tebesturen meegedeeld dat de aanschryving von die besturen van 7 Jum 1928 betreffen de steun voor verbetering van womngen ten plattelande als volgt is aangevuld Met inachtneming van de overige bepa lingen worden ryksbydragen verleend tot een maximum vap ƒ 300 per womng indien het gaat om de huisvesting van groote ge zinnen in dier voege dab slechte en voor de betrokken geainnen te kleme womngen zoodamg worden verbouwd dat zy voor hun huisvesting geschikt warden Cmder een groot gezm wordt voor deze regeling ver staan een gezm met zes en meer kinderen Deze bydrage wordt met verleend indien een of meer der kinderen geacht kunnen worden in de kosten van het gezin voldoendc te kunnen bydragen en als regel niet wan neer het aantal kinderen beneden dtn leef tydvan 16 jaar minder dan zee bedraagt van F W Reitastraat 87 naar Koos a d Zaan Rosaierstraat 26 6 van gchendaron von Krugerlaan 2d naar Koog a d Zaan Stationsstraat 29 G U v d Breevaart van Zoutmanatroat 44 naar Apeldoorn Stichting Hoeuderloo C E Bolkenbaas van Kleiweg 27 naar Haarlem Comemuslaon 8 J Vekihuis van Bockenborgstraat 106 naar ReeuWyk Zwarteweg 224 G M Boos Gr FlonBweg U naar Bodegraven U i e K de Geus van Kamemelksloot 153 naar Rot terdam Gouvemedtraat 7a C C Dudok van Heel van Westhaven 63 naar Rotterdam Bergweg Gem Ziekenhuis J A van Uaaren van Ste nkadb 36 naar Reeuwyk Zwarteweg 148 C Teekena van Gouwe 53 naar a ïravenbage lleinkimstraat 46 S van Messel van Kattenaingel 42 naar den Haag Schevemngen Badhuisweg 22a A Heemskerk van Burg Martenssmgel 45 naar Zegvelde L ebroek p a von Ameron gen A C van Berkel van Kamemelksloot 58 naar Waseenaar Keikstraat 65 A M H Haverwyden Wedi W Breedyk van Kamemelksloot 58 n ak Waasenaar Kerk straat 65 J C Page Van Westhaven 27 naar Utrecht Knopstraat 34 P de Waal van Kaam 2 naar Koog a d Zaan Busoh jea traat 24 A Gemtaen von IJssellaan 38 naar Zeist Enunastraat 41 l M Dik hoof geh m G M Bunschoten van St Josephstraat 31 naar Hilversum Constan tmastraat 51 2 x bellen M Khng van Vest 35 naar Rotterdam Noordmolenatraat 27 M W C Wouters van Turfmarkt 70 naar Dordrecht Genestetstraat 35 G L A H Maarschalkerweerd van Lange Tien deweg 73a naar Haarlem Spaarnbergstraa 27 J G Gibbon van Boschweg 24 naar s Gravenhage Laan van C v Cattenburg 84 E de Jong Wed F J Vergoed van Vierde Kade 119 naar Wlermgen Gemeenelondsweg 66 P Stasse v n Zoutmanstraat 4 naar Hardinxveld Rivierdyk A 381 M C Berlemon van Doelenstraat S naar Lei den Kastanjelaan 2 M Potharst geh m P A van Wynen van R van Catsweg 27 naar Maartenadyk Groenelandscheweg 62 A A H C Kooistra geh m D v Grieken van Groeneweg 33 naar Reeuwyk vïwarteweg H 82 POI IT W W 1P THIJPKW Het a a IntwBatlenaal Tiimfatft Olympiach Stadion Dvmr dagem ia ui een der aaien van het Caritouiiotej te Auisterdoui gematoUoerd da Peiacommwsie voor het Inlernation aai Turn f eet OJympiscii Scadion Amatordom ITO ö A op 3 4 on 5 Juii a wolk tUBife l georgouiseend wordt door de gynuiMUak vereeniging Krauht en Vlugheid t r k 1 geoheid van het 4d jaitig bectaan De PeracomuiisBie werd ai voigt amen gt steld S van Praag SigMl voonuttar voor du Rc elmgsooniiuisaie L da Wolff Pentbureau Vaz Dias aecretana J btokvis De Telegraaf G J Nijland Het Haodebblad C H üeudeker Het VoU welke lieeren bet Bureau van de Ferwom OiifBie vormen Voorts nanicn nttung de heeren H A Meerum lervo t Nieuwe Bott Courant A van Wiarüigon Orgaan van den A I T B S Staal en W W aeL allen leden Voor de Qeillu8tr rde Sportpers ia de heer A J G Strenghoit Revue dor Sporten in dt Persconumeeie vertegenwoordigd In algemeene lyq werd oog een beapieking gehouden over da ITO A Op V rijdag 3 Juli vindt de ontvongat der deelnemers plaats Zaterdag 4 Juli wordt de middagt een imtvoertng gehouden voorta een Bvondfeeet op buiteuiiandacbe leest go M lioeid bekde m het Olympisch Stadion Zondag 5 Juli des middags een maaaale uitvoenng m iiet Olympisch 8tadi i Tydeos dut Intemataonaal Turnfeeat worden tavens turn en atbletiekwedetrijdesi gehoudou Buttenlandscjie deelneming uit frankrijk u DuitBcliland t verzekerd Van het Gemeentebestuur van Amsberdam is thans reeds voüo medewerkmg verkregen De uitnoodagmgen voor da I T O S A nm onlanga verzonden nu reeda blijkt in Nederland eer groote balangateUing voor liet Tumteest te be taaD LAATSTE BERICHTENr DRAADLOOZE DIENST Het bekend naken van een fabriekagelwiia hen employe van de Vka vr geaproken AlU HEM 10 Maart De iwbtbank te Am lieui bdiandelde beiden de aaak van J v J teülinicus by da Aku tegen wieu door de Vku oen aanklautit wa ingediend wegens versciiaifeiu van inlichtimgen aan een Piut clie tabriek omtrent mrichting en oonatruoties van spmpompen welke by de Aku ua gebruik waren De eiach luidde aad maan den vooffwaardalyke gevangeHMBtraf De rechtbank sprak verdachte vry en oat zegde de Aku de door haar logesteldQ cavie le vordering Het ijs in de ZwderMt AMSlbRDAM 10 Maart Wegens d aan zienlyke dikte voU bet ya buiten de Orani e sluizen kon een aantal motorachepeu de Ztu derzee met bereiken en niooat op het biute IJ terugkeeren Daarna zijU de met eeit sleepboot des middags o mn luw vertrokken mat tHJétemmmg naar de Eem Vaauitorgan wa de vaart voor stoomboo ten van AmstKtrdani naar de Zuideoee moer nio lyk Om het Pampua yu da nsadieri l ezig met spiering vtaschön op bf i a Kon Ned Schaalaenrtjderabowl Wedstrijden a gelaat Zware neeuwval Het beeituur van de Alkmaareoha yaclub benobt dat bet de uitg seohreven wedatry den op Woenadeg 11 eu Donderdag 12 Maart moet aflaeten daar de wefdatrydbanen met 111 orde gehnacbt kunnen worden door dan zworen sneeuwval De aardbevmg op den Balkan llEhRLLN 10 Maart In aanaluiting op de bencbten over de aardbevmg op den Bal kan kunnen wy nog mededeeten dat deoe aardbevmg op de eeieinograaf van het Oeologifloh bureau voor het Nederl myngebied te Heerlen ia geregiatrecïd m den vroegen morgen van 8 Maart Op 9 Maart werd op ieze ueienwgraaf een nieuwe zware aardbevmg geregistreerd waarvan de haard on gevter by de KoniUera moet bggen ren opgMet de tbane op de tweede vardie t mg teiaaien gebrachte collectie Italiaansche kunstöijverhaid kan beschouwd wor den ali oen voorloopster eener Italt ianaohe sectie Ditmaai as wederom na een lange tu chenpooze de Finectie mduatne op de voorjaarsbeiwa vertegenwoordigd terwyl voor de eti te maal de voomaamite Duitr ache werkgeveravertenigmgen eveneens met de bedoeling dat mettertijd dit bureau het centrum aal vormen van een afzondffllyke Duitsdie sectie Van de tanda is veel werk gemaakt De l elneiuers en vooral onze Nederland scha mduatrtó hebben ditmaal veel zorg be ut fd aan liuii inzendingen oen naar buiten toe getuigend verschynsel dat correspondeert iiipt hot atrevpii om niet alleen teclmisch maar ook wat pnjeberekemng leverings II ogelijkhedran euz betreft commerri pJ ïoed voorloereid ter jaarbeurs te komen Te iiïdd=ni van d tgem eno malaise is d ïe jaarbGfura een toonbeeld van teduiiacho kfrkraoht commerHppl en economi whe V f kracht De bouw van hM derde jaar beuABCbottw Het jaaibeursljeatmir heeft bogloten aldufl spr onntiddelhjk na afloop van deze voor jflnpsb urs en aanvang U maken met den bouw van ten derde jaarbeursgeJwuvv over vijf vcrdiepmgen omi hpihaliug van het tweede faarbeursgebouw dat juist on jaar geleden voor de eeiate maal in gebruik werd gfflomen De fhianciermg van dit derde gebouw ri i er tós verzekerd De vtTwaciitin gen omtrent de normale ontwikkeling van het jaarbeursmatituut heten uJi twijfel omtrent de noodzakeaijkheid einer uHbrei ding De Jaarbeurs op internationaal gebied Op internationaal gebied is de Nederland sclie jaarbeiira een nieuwe phase ingetreden Het Utreaht chc Jaarbeunsbesïtuur heeff in het afgeloopen half jaai het oogenblik gekomen geapht om toa te tred tot de Umon de Foifp Tnteniationale TevPUfi Is onder dl Ofjgon geilen de mogeliikheid van mter nationale samenwerking op jaarbeiiregebied en als gevolg van daaromtrent ploate gehad hebbend besprekir ren al tijdenfi den duur van dejsp jaarbeurs ppii vTiend hai pe3ijk npcoord ee lot n wordPn tuaschen de Brue eleehi on Ttiocjitsciio Jaarbeurs speciaal WV + betreft de bevordering over on weor van JaaibouTOrfeelnommg vui die grocpoii van mdiistneêo dje m het iRfn land minig of ni H vertogenwooi digd zijn t n ter ht vorrfenna van het be ock van dio gi ot pen van mkoopers die hij het mter PpeciaJe ir duct van een der bwirle landen l elang hebben Ter gelegeailieid van liet beiioek van pciii aajïtal Belgische autoriteiten vertegen woordlgers van het Belgische miniBtene van Buttenlandfiche akeoi en van Belgische ui dviatneelen welk bezoek op Mtlandag 16 en I nsdaff 17 Maart iüaJ plaat hebben toI deze lerste overtaikomet welke de Neder If KLache JaarheuTft riet een zuaterinstellling o fici dl aangaat wiwdan getpekend waar H de door het Nederlandsche Jaarbeu Bm itituut de eerhf atap gezet is op het gebied der internationale amenwerkm Het Genu eiitebeetuur lo iitad zal op Mflandag 16 Maart de Belgische gasten officieel ontvan gen De V ooruitBiditen van het bejsoek zijn o de Cf Voorjaarsbeurg irunfitng Het nantil aangevraagde kaartai ig voor deze l eurfi ongeveer 31 pet hooger Niettegen taande den zorgwekkenden economischen vp ereldtoestand aldus eindigde spr zijn rede gaat het Jaarbeursboatuur met goedtim moed en met een vasf Het derde Jaarbeursgebouw Hierna g af Ir de Bie Leuvelmg TjeeAk pen uitpMizetting betreffwide het nieuwe 3de Jaarbeur v bouw hpr lichtte zyn catuseite iret ianftaamplaatj toe Het derde Jaar beursfirebouw zal naa t het tweede en daar mede daroct aansluitend wordfflfi gebouwd Het zal evenals het tweede pen grondopper vlakte beslaan van wigeveer 1500 M2 Uit vendig zal het geheel gelijk worden aan het tvreede inwendig zal op de vcrdiepïngen door versmalling n de groote hal meer grondvlak beschikbaar komen Het ia gebleken dat oor tiioneferkamera de maat van 14 o 16 M2 de gescliikste ie deze zal in het 11 uwe ♦ bon zoo veel mop lijk worden aangejiouden Het aantal monsterkamera van deze maat Ut het derde gebouw aal levatten bedraagt raim 300 Evenals vroeger g r m het bijaondor naar gestreefd daA alle kamers even gunstig ullen ligegn In nfwykmir van b t tweede gebouw dat en ffewapend betonbouw is zal het derde gebouw p n staalskelet krijgen met vloeren ffl kaJk mklppdmgpn Van gewapend befton De artJiiieot Ic de Bie Leuveling Tjeenk en het hoofd van den technischen d enst Ir W Terpstra aLs uitvoerend ingenieur hopen den bouw in IQ maand lot etand te lreng i oodat het gebouw met de Voor jnarsbetirs in 1932 In gebruik genomen zal kunnen worden Tot dot gpvOT WIJ nog de cyfejis van detJ neming aan de 24e Nederlandsche Jaarbeurs Nederland 961 België 26 Denemarkwi 1 Drfitsrhland 184 Enfeland en SchotlondS I mland 5 Frankrijk 20 Ilalie 3 Oosten rijk 34 THjecho Slowijkije 1 Zweden 6 Zwit J rland 30 Afnka 1 Amerika 30 Totaal aantal deelnemer 1349 STADSNIEUWS GOUDA 10 Maart l ai Candidaatstelling VOOI de verkieïsuig voor de Provinciale Staten Heden had ten Stadhuize de indiemng plaats van de candtdatenlyaten voor de ver Idexmg van leden voor de Provinciale Sta tan van Zuid Holland De ingediende lyst van de liberate Staatsparty de Vrijheidsbond bevat de volgendenamen 1 Dr T Beekenkamp Gouderak aftr 2 J Beyen Bodegraven 3 C GBoos Lekkerkerk 4 Mr H P C M dewitt Wynen Gouda 5 Mevr Th Hitman van Ryn 6 J de Groot Joc tn Berken oude 7 J E W Ebbinge Boskoop 8 KBuurman Bergachenhoek 9 F A Minkema Woerden 10 S W nbergen Hilleberaberg I De lyst der R K Staatsparty bevat de volgende namen I Jihr LOM von Fi senne Ryswyk aftr 2 Dr A C A Hoff man Gouda aftr 3 P F Veelenturf Hazerswoude 4 P de Jong Cm Roelof arendsveen 5 A C A Deerenberg Schoon hoven 6 A C van Berkel Gouda Een lyst van de Handeldryvwide Midden standspartij luidt als volgt M Bouterse te Rotterdam C v d i ngel te Delft J G D de Geus te Rotterdam J M J van Dort te Rotterdam P W R Si monis en W F C Dors te s Gravenhage Mej J C M Berm Von Haagen te Rot terdam B van Opstal en C J Hoevenaars te Rotterdam en W de Zeeuw te s Graven hage Ëen lijst van den Nationalen Boeren en Tumdersbond luidt aldus I M Speelman Hoogvliet 2 Adr vander Tholen Barendrecht 3 L B van derSlikke Zwyndrecht 4 A Broere Jz Lekkerkerk 5 L Los Zwündrecht € Gom Nell Wassenaar 7 J W Scheffers Maas dj k 8 W Samson Leiderdorp 9 C deKlerk Aïblosserdam De andere candidatenlysten worden mor gen opgenomen Door den ti ein gegrepen Een 23jarige jmtgeman ernstig gewond II k1i iiiiinddaL It oiigev e T eén uur ia de23jarige Koos Zwanenburg toen hy uch yp ie fifïbr naar ïyn i atroon d u lieer W aim de laiigw Tiendewag wüde begav n by den vorw g mai de Zwarte Weg door eenlut de ricliting Gouda komende goederentreui aangt reden De jon ïetnan word vande sjjoürbaan ofgeslingerd en kwam benedenaan d berm van dwn weg terecht Toen men het ongeval opmerkte en den ongt lukkigo vond bleek lie dathyeenern sliRe hoofdwwnde iiad bekomen en ook zjjn btvmen leelyk gewond waren rei brancard van E H B O ia h t slachtffer naar de w jkverpleigiin g gebracht waar Dr Montagne hulp verleende Geveatigden S Wffist h 1 d hum Vouding van Ho ezand Nieu eweg 70 n lU kersBingel 29 E F Guntlier daaistb van Ouderkerk a d IJasel E 145 n Gn nmdaal 65 I Wageinan dienstbode v u lïonenb irg n Tiendeweg 26 J Jansen thauffeur vui o Hertogenboscli De Bos flchepad 2 n C Huijgenskade 82 J H an 0 arb van Zeiat Steniaweg 48 n G van Bloisetraat 94 H M Stevens wed G Jaspera van Zaandam Kalf 92 n Gi Flonsweg 77 G A Kroon van Langen rak 206 n R v on Catsw 40 W H Niefitadt fotograaf van Moaaelu w Hoogatr 15 n Korte Tiendewe 7 L Sfegeman bankw van Rpeuwyk Zwarteweg H 136 n Veer fitraat 2 F de Jong wed Vergoed van Ah henbroek Gemeanlandsohe dijk 145 n Vier dt Kado 119 r A V dJKlis loodgieter v Boskoop Farendstraan n G v Bloisstraat 63 F de Haan kfllbier van Leeu warden WinBenuusstraat 1 n Markt 34 M Potharst van Dan Helder Walvischstr 54 n R van CééIsw 27 B Jacobs lading meester NS van Fkt Wuurdscheatraat 47 n Mr D J van Heufidestraat 23 L A Goertz neligieuse van Heerlen Akeratroat 19 naar Gr Flomsweir 77 f Tuk koopman n TJaselmonde Benedenooetdyk 48 n Raam 172 K den Blyker chauffeur van Nieuwerkerk a d IJsboI B 219 n F W Reitzistraat 5Ï M E Jielof vmi s Graven Jiiige Jul V Stolbergl 280 n Ooathaven 71 D Vos von mmer tol no 274 n F W Reitzatrast 2 G v Horrich dienetb van Waddinxveen 2e Polderweg 2 i Kleiweg 7 I H Rieken monteur van Reeuwijk Breevaart H 28 n Peperstraat 132a M J M D Hooge rebgieuae van Bussum Iepenlaan 30 n Gr Flonsweg 77 H E Vermeu len adj coram E en D van Alkmaar Dahliastraat 1 n Zoutmanstraat 56 M Bres eleotncien van Deume Heuvelplein B 36 n IJssellaan 87 B de Jong modiete van Bolsward CeroeeenJaan 24 n Wijda 12 C F Swiebbe srrondw van Ool etwplaat B 49 n Boechweg 82 E Enitaieck huiah van Zwolle Bhjmarkt 26 n P O Bothstraat 13 J D Sepere wmkeljnffr van Reeuwijk Zwarteweg H 155 n Blauw atrftat 13 F Toermg ediipper van Deven ter aan boord n aan boord O van Dam wa enm van Doom van Bennekomweg 4 n Oraberthatraat 31 A L P Huisman bak ker van Stolwyk A 4 n Heerenetraat 89 L Zwartbol onderwijaöre van Ammeratof no M n Burgemeestea Martensaingel 39 N W van éer Weijde merfaelaar van Reen wijk Zwarteweg H 53 n N Beetoètï aat 15 M de Brum dienstbode van 9 oonhov n O V Noortpleïn 34 n Bleekerssmgel 75 R de Jong düenfftbode van Schoonhoven Korte Dijk 33 n Lange Tiendeweig 9 R H buis h 1 d huiah van Tlel WesU str 32 n Oosthaven 31 P H de Beer slager van Tiïhurg van Berkomstraat 19 n Turfmarkt 74 E Stem dienetbode van Rotterdam Bergweg 164a n E van Cateweg 134 J J Both verp van Rotterdam Bergweg 81 11 Groenendaal 44 M Boegheim bankw van Ebdhoven St Peirusstraat 12 a Pr Hendlrikfitraat 109 E Tonw hm van De Lier Huflttioflaan E 53 naar Reerenetoaat 10 J C Wieffering onderwijzeres van Pur merend Koemarkt 16 n Gr Honsweg 26 M Scbueky dienstbode van Mettemick Koblenz n Korte Tiendeweg 16 W J de Hoog geh m A Romeijn wan Amsterdam MaduraJ traat 96 n WUlene 61 J E Baanatra huiah vap MenaldumadeeJ Dronrijp 212 n IJssellaan 91 J A Veerman diensU bode van Waddmiveen Zuidkade 186 n Gouwe 86 W Noovcrs 1 w van Sottetrdam woonwagen n SlapperdeJ 8 J H P C Verwhoor civ ing van Emdhoven Mathil delaan 45 n Fluweelensingel 46 W P Stc pelfflibuTg arb van Zwammerdam D 74 n Boomgaardstraat 3 W J Nell tedn meubelmaker van Waddfaucveen Wllhelmi cakode 90 naar BoomgaanÏBtraat 54 J Aang OHden Door de politie is aangehouden zekere W N die gesignaleerd stond in het Alg Po htielblad De man die nog J4 dagen gevan genisgtraf moesl ondergaan is naar Rotter dam overgebracht Loop der bevolking Vertrokken en ingekomen personen Vertrokkenen J M f I jaayen bnnk van Reg plantsoen 15 naar i eiden Oude Varkenmarkt 16 A Bruimng van B Van Catsweg 37 naar Amsterdam suma traatraat 77 3iioog P K Schott van Markt 84 naar s Gravenhage Dennenweg lia N B Schouten van R Vissoherstraat 14 naar Maassluis Damstraat 36 T Kwinkelenberg van Gouwe 2 naar Bergambacht Dijklaan 23 B A H Muller van Voorst van Burg Martensstraat 3 naar Utrecht Nojraerhtr 4 W Biljard van P C Bothstraat IB naar Zeist Torenlaan 8 M Hossfeld van U van Catsweg 46 naar Hiepfeld Dl W Okkerse van Vondelstraat 49 naar Waddinx veen Wilhelminakade 71 G K Nieuwland van Bogen 36 naar Utrecht J S de Ryk straat 75 R W Steures van Wydstraat 1 naar a Hertogenboach Postelstraat 36 W Hjbbel van C de Wetstraat 15 naar Am sterdam Com Anthomszstraat 67 A One ben van Peperstraat 48 naar Amsterdam Binnenkant 31 J M C Dmgemana van Gr Plonsweg 77 naar Weert Molenstraat 11 P C Wismans van Gr Flonsweg 7 naar Bussum lepenlaan 30 H A v d Hoogen van Westhaven 38 naar Berkel Npoidemde 248 J J J v d Akker vun Zoutmanstraat 64 naar Stompwyk A v Zevenberg van Zwarteweg 40 naar Woer den Jlyn 25 Ihoog A C7 A Sluys van v Swietenstraat 5 naar Oudewater Biezen wol 160 JOH Douze van Boelekade 2 naar Waddinxveen Bloemendaal 83 J M Verwoerd van v Bergen IJzendoompark d naar Amsterdam van Eeghenstraat 191 D Verwey van Gouwe 49 naai Utrecht Bloe semstraat 35 M C van Veen van Blauw straat 13 naar Rotterdam Jonker FraAA straat 94b H M v d Berg van P C Bothstraat 20 naar Reeuwyk Zwarteweg H 146 E H Hardt van P C Bothstraat 56 naar Ameterdam J van Campenstraat 104 J W Scholten van B Martensstraat 13 naar Koog a d Zaan Boschjesstraat gff J Mohlenpagc van Oosthaven 69 naar Dordrecht Vest 185 rood J van Dam van Boelekade 118 naar Capelle a d IJssel Nyyei heidstraat 341 E Weiaz van P C BotJistraat 66 naar Amsterdam Heeren gracht 296 G Nieuwland von Erasmusatraat 11 naar Koog a d Zaan Boschjessttaat 26 L Nieveld van Pr Hendnkstraat 121 naar s Gravvnhage Zuiderparklaan 252 W J Kisraan van Da Costakade 6 naar Reeuwtik Siwarteweg H 92 J Schou ten van R Visscberstraat 14 naar Maas films KI Katerstraat 10 J Koenraads van Doelenstraat 92 naar Leiden Sieboldstraat 38 C J Alblas van v Beveminghlaan 32 naar Utrecht R nlaan 211 J P Brusaé Schilderijen van Nelly Goedewaagen in de kunsthandel Brouwer tt Arnhem hen zeer waardeerende beoordeebng In de Nieuwe Amheihsche Courant vin den wy de volgende beoordeeling van de hand van den heer I W over de expositie van schilderyen van onze stadgenoote Mej N Ily Goedewaagen in de kunetzaal Brouwer te Arnhem Er IS iets beweeglyks en tmtelenda in het wprk van Nelly Goedewaagen iet van klui gelende muziek die met zingt en diep door dnngt doch die een vroolyke stemming geeft als een tmgelend klokkespel waarby de sonore en meer zingende klokken uitge fechakeld z jn Daarom is er wat prettigs in de koele Boms wat starre stadsgezichten Er is iets m de lucht boven de steenen daken en mu ren waarnaar je zien en Imsteren moet Bomimltiek IS zelfs m ai de korfbeid van de klasse en de rustige berekening der com positie te onderscheiden Het gezicht over daken Gouda geeft n tintelend verschiet met iets van lente blyheid in de lucht Duidelyk is de inner lyke bewogenheid der artiste er m te onderkennen die rQ beleefde by het uitzien uit haar venster Het grootste gedeelte der expositie wordt mgenomen door Woemen stillevens waar onder vooral opvallen de bloeiende cactus m hun vreemde vurige en toch soms als in fel rood gemetaliaeerde pracht Wy verwijzen naar No 36 PhvUo Cac tus met de warm roode kelk waann de meeldraden als sprankeltjes van licht uit nangeik Onder de bloemen zyn het vooral de fyne rakende of de sierlyk neerhangende kelken die ons weer herinneren aan de muziek van tinkelende klokjes Daar z n de clematiss en Oost Indisefie kers No 22 en de Petunia s No 42 zuiver gegeven aquarellen met de charme van kleur en de nabijheid van Vormenspel Zoo 8ijn de fuckflia s ook Welk een leven digheid elk een Heni beweging weet de artiste te geven in deze eigenlijk zoo stipje ormel jk bloemen Het Is een wemeling van neerhangende sierlxfkhcid in fllne kleuren No 28 Wij noteerden olt nog de nummers 23 n 44 de eerste Sneeuwbesaen in aquarel een waarlQïc 8ierl k spel van slechts witte besjes nog sterker geaccentueerd in t tweede bi Oost Indische inkt Beurs van Anuterdanu WISSELKOERSEN 9 Maart 10 Maart q ficieel 12 IH 12 UA 6936i 5936 9 76 9 76i 34 77i 34 77 4801 48JX 36 10 3510 66 75 66 70 66621 6680 66 75 66 72J 2 491 3 401 Niet officieel 738 738 27 10 27 Z7i 13 07i 13 07 BeBMoverxicht De htarrfJei t ew K g zich ter beuras van Amstendam in kalme banen Desniettemin dro die ffsjre toch een eenigsune leven diger karakter dan de laatste dagen het geval wafi geweest Groote omzetten vcoden plaata m Vraeiewn die döarbij een va te houding ten toon spreidden Philips en Ku chonn eiffler Aeroostiek waren mtaar weinig veranderd Kunstzijde waren eerder aan den gedrukt kant ïn de oli a deelm g wc len KoninklijTten iets lager uigeeet en onder beursitijd werden fileehtfi kleine koerssehocnmelmgwi meegenaakt Vow de Amenk fondsen acheen eenig aanbod t bestaan Voor suikerwaarden bentond 8tostht mabL ge belangstelling H V A werden op eefi wemig gewijzigd nivwao afgedaan TabakVen hadden een beperkte markt I Amerik fondsen werden op klofaie schaal verhandeld In koperwaarden gmn nogal wat om en ook voor taalwaardeii werd eemg intcrawe batnond De geldmarkt was zeer ruim Londen Berhjn Panjfl Brussel Zwitserland Wtenen Kopenhagen Stockholm Oalo New Yorx Praag Madnd Milaan Ongelak te Kootw jk Sen BchiMer maakt in ztfn val contact en verbrandt Do schilder H van der Loo te Harsiainp woonachtig had Vrydagmorgen het ongeluk terwyl hij bezig was met het cliiJde ren van htt binnengedeelte van een nder op het radio station Kootwyk welkt bui BINNENLAND HoogheemruuUehap v n Rijnland la de Vrijdag w Lea4ea getiouden verewug ie er a4prw vto bW tloogb emraadftch uil kijolaud werd mede iedÊeld daX b üwi ürtuiü iu ck zolderuig en h t dak wieeJte ü iiet aio ii4 emiuii nu ftypJand te hpaaindajii f JA i ecember j 1 een eokaie tinwtitc be cijaaigmg aan de oiacimieB m köïea w vQOi getoue m dat idit gemaal ittd4 U Jauuarf weer kom maltn Teu étotte werd taedegedeeld dat m iiet proces tegen den p dder Nieuwkpc wegens bttalmg vaji bundorgeldai het Gerecbtahoi in Deu Haag liet voor Bijnland gunstig voMUS der Arrond Boobtbank aldaar heeft beveitigd 4au de v rgaidering werd overgelegd het ctrste verslag van den tijdebjken ajtshïvans ini S J FockemaAadreae ojiitr it het oude archiel Beeloten werd tot uverdiaolit aau Jiet Rijk van cmge bruggen lu dea Höogfiii Rijndgk voor de verbetenng van deo ït kawesT Bij de rondviaag brachten de hoofd ingalandeai Sïiee en Loa hulde aan het bi stuur en aan hot pewoneel voor de beheer Bcliing van den waterstand in de bloeml l ienstreeJE en in de Hijnetreek gedureude den afgoloopeö winter waann perioden van ater ken reganVai voorkwamen NationaliBtiwhe ntiUtir Een verbod tot deelname aan militairai Fisi binnenkort Ie verwachten i erordtr zal dt voJg side u iniat i4e beBhaain be vatten JUijkena berwhttn in de dagbladpers ib of wordt idffor leden van Jtot Verbond van Nationalisten overgegaan tt t de vorming van PU 4f g Nation al itischt Miliitia Op grond van Jiet bepaalde ui artikel 17 van iiet reglement betreffende onae krijggtucht wordt bekend ffomaakt dart het als tijnde tnjdtg met de belangen vuii de krijgatucht aan iiulktaire Een verboden radiorede Over de zeem van minister Deckers Vooi gisteravond half 7 vermelde het door de VARA verBorgde algenieeiie program ma oen toeopraak van P de Boer over niir auttoi Deckers reifi naaj N ele en den iMWxl der mobU iruitiie ilaohtoffeia Tegen haJf 7 vm deelde de omroeper mede dat de een fiuuroommiaeJe deae rede oiij e= ehikt had göoordepJd Ze ig ver amjen door ToodsciJip muziek op gramofoonplaiten RECHTZAKEN Venche kadetjes m hotelB Arbekhwet niet overtreden De invloed Vin dit besluit op di bakkeryen De Amaterdamache kantonrechter mr dr A Fontem heeft Zaterdag mtspraak ge daan m de zaak tegen den directeur van Hotel Suisse die in zjjn hoteikeuken slein hrood had laten bakken om hij het ontb gt versch brood te kunnen verschaffen aan zijn gasten en deswege proces verbaal tegen zich zag opgemaakt als overtreding van de Arbeidswet De kantonrechter sprak den directeur van Hotel Suisse vry daarbu om overwegende als bewezen achtende dat in de keuken van Hotel Smsse broodjes zijn gebakken dat dezelfde oven werd gebruik waann ook andere spyzen worden bereid dat geen ar beidslijst aanwezig was bedoeld bu art 66 der Arbeidswet 1919 en dat de kantonrech ter dus geen termen aanwezig vindt tot nietigverklaring van de dagvaarding Voorts herinnert het vonnis aan de ver dedigiHK dat het bereiden van brood de onderneming van den verdachte met maakte tot een broodbakkery dat art 68 der Ar beidswet 1919 met gewaagt van arbeid m een broodbakkeru wel m het algemeen van arbeid m een fabnek of werkplaats doch zoowel een hotel als een koffiehuis is m den zm der wet niet een fabriek noch een werk plaats dat in de dagvaarding genoemde arbeid werd terricht m een keuken en was derhalve arbeid krachtens de Arbeidswet 1919 aan hare werking onttrokken Naar aanleiding van dit vrusprekend von ms heeft het Persbureau Vaz Diaa zich ge wend tot den heer L Snapper voorzitter van de Vereenlgmg van Werkgevers in het IsraeMisch Bakkersbedrij f in Nederland met de vraag in hoeverre deze uitspraak p de bakkeryen van mvloe k n zyn De heer Snapper antwoordde dat hü in deze uitspraak een groot gevaar ziet voor het bakkersbedryf Dit ijedryf heeft toch reeds te kampen met de malaise en met een verminderd broodgebruik tengevolge van verschillende ooriaken waarby nu nog kqmt dat 18 ome zegsman goed ingelicht het voornemen bestaat than m verschil lende hotels restaurants en pensions relf brood te gaan bakken fapr g oonleel is dat gevoegelyk naast de komende wetswyjiginR n 1 om het aanvangsuur van den bakkers arbeid in plaats van 6 uur v m op 5 uur v m te stellen waardoor dus de gelegen heid geboden wordt om klein brood voor het ontbyt gereed te hebben door den minister van Arbeid Handel en Nijverheid een an dere ffetswgz ng zou kunnen worden voor fiesteld waarby het verkoapsverbod tot 10 uur uit de wet wMdt geliffft een maatregel waarvan m de eerste plaats het publiek doch daarnaast ook de werkgevers en de weritnemer profit zouden hebben De Vierentwintigste Jaarbeurs geopend Zeer groot aantal deelnemers een derde gebouw meer dun noodzakel k Samenwerking met Belgi Wedeaoui zal gedurende een twntai dagen ÜtrechA het centrum zijn waaw de N derlandsche Handel en Industrie zyn belaimetélJiiig en kracht zal richten waderom zulleii v le duit ffliifi zicii m de kojpoende oagen opmaken om hel oude Utreciit te beaoeken om op de 24flte Jaarbeurs hun belan gtn te Yoraterken meuwe connectie aan te kno n hun Wik te veHruiraen en meuwe afzetgebieden voor hun waren ta vinden In sjMJt van malaiae en desMfesaae ig het aanrtai deelnemers aan deze voorjaaiebeiuB grooter dan ooit Lit oeng besp ak de aecreteiifc geDeraal van den Kaaid van Bebeeoder NedCTlandeolie Jaarbeurs de heer W t raadt van Roggen lui een parsbijeenkwnfit de economuKJie toestanden m VM iaod met Vze jaajbeurB Kede Graadt tui Roggen Van de anteressanlte rede ontleenen wij het Betteffendt de hu rachende rnalaiaemei k t de heer Graadt an Roggen o m het vol gende op Op grond iiH er spioiaal van ervaringen op h t gebioci der jaaxbeursweikzaAmliead zou vaai eenig positief antwoord op de vraag ot WIJ ons moeten voorbereflden op nog erger tijden dan wal op vrhetering de verant voordiflijkheid mei kunnpn wordei aan vaard Wat wi weler en dan ook zeer posfltiefweten ik dat he diitmaui voor d i algenwenen economischen toestand een langdiing nekLed ijewoidcn w mi dat de dokteaisrekenmg hoog al zijti By elke laaigdungeziekt fcclitfti komt ei een iiomaiit waariop zooHlg de ïukKii zetten Ie natuur het verder maar mo t 71 to bolwerken Tkheh Int ge OPl aldus spi dat handel on iiidufltno afui dit ORWihlik loe 7ijn By de voorbereiding vay de e jaarl eurH is wederom zeer sterk da indruk gevestigd ge vord n la onze mduetna n nze iiandfl IJ d kflrii g Roiid zijn gezond van opzet PI fczond V flii ooitwikkelmp en dat Iteide in t iifi land fp tchraafid worden door t en go x nd bankwp7eii ph oen Ejeaon h publieke opinn Groote activiteit bij Hande enIndustrieUr JaarbeurB heeft bij de voorbe eiduigvui deze voorjaarsleure vaii de malaftsev ór alles bemeik een vdhoogdf aötiviteitbij h uidel en industrie Ei ig een airevm m p de komende beurs goed voor den dagte komen en twi e T lutgo rokcn tendenz I IJ de iiidiistrie om zich aan de gewijzigde u I + tand l aan te paesen teneinde op devoorja rrtbtur zoo concurrerend mogelijkaan de markt te zyn Het antwoord op devraag Jiou toch i groote anuno aan deJaarbeurs deel te nemen te ry men is met denalgeiiiet nen I jastaiid deu inalaMe iigt mdatgene wat het eoonomisohe nul van hetjaarbeursmleruiediair onderscheidt van ndere niadieren om handel te drijvan en omdat JU1B + m malaieetyd de jaarbeurs denhandel dae diensten kan bewyzen welkeUij noodig lieeft Het dan ook geen toev iigheid dat het jaar dat aohter ons ligt hei jaai der inKinkuig vooi de meeotejriarl euizPii EiJ than voor zoover zij geenverkapte tentoonstellmgec waren een gunstig jaar is geweest De deelnemers die tot nog toe alleen aan de najaar beur zen deelnamen wüen nu ook f voorjaarsbHurzen imot maken omdat hun cHentMe heide beurzen bezoekt en zij met fUtlneming éénmaal per jaai met meer kun neji vdataan Vele rneijwe iiisclirijvers 1 oesteu hierdoor worden afgewezen De Jaarbeurs zelf Over het algenkeen is de mdeedmg geble V n MK aU die liet vorige jaar wi De groip bouwmatenalen en wegenbouw is ditmaal werkelijk buitengewoon Opvallend in dezt groep ia de gitxAere deelneming van de ÏjimburgHclit klei mdustrie een groep deelpemtrt met wie rtedn jar lang over deelnpming onderhandfld is In de e groep is aanwezig een odle tieve deelneming het smidsvak betreffende iftSTilfaat lan opn an de RijkanyverheidB onsulentpji uiteaand plan om telken jarc p deze wijze de aandacht te vaatigen op de klpi ini verhe d on het handwerk De groep meubelen op de vierde en vnjfde etage van het gebouw h eft nog steedg met voldoende ruimte kunnen verkrijgen om zoo voor den dn lo konnpn als Af de Inemers UI dere croep dat goame wilden Plaata geb ek belette eveneois de uitbreiding van dj groep macJ mene n metaalindustrie en electrobedhniek Baitenlandschc deelneming Op Vrijdag 15 Maart zal aan de Jaarbeurs i m beioek gebraclit worden door eon aantal Nederlandsdi © hploniatieko en HieulaBre arabtenaien daartoe door bemiddeling en onder modewerkuirtt an het Departement van huit nlandache zaken uil enoodigd Het iigt in de bedoeling om tr lkenniale en sn dwe groep Nederlands he consul an tóplowatieke agenten tot e j bezoek aan devowr jhanst eun uit te noodigen aoodat deze hee ren uit oigtn aanachouwmg de Jaarbeurs h TTIreoht leeren kennen en daardoor beter m de gelegmheid muilen zijn in hun rayor d huittnland che Aakenmenschen onutrenl nnze Jaarbeurs in te lichl n Beireffende de buiteidanA che deelnemers l lde de beer Graad van Rocgen om het volgende mede GEMENGDE BERICHTEN Op het gehied der buitenlandeche deelnemng aan de komende voc Tjaarsbeurs moge m Iwït bfzonder gewezen worden ditmaal op de 7witserarfie groep op de lerde verdieping van het Jaarbeun bouw een ooUec tiere inzendinir van Zvff t eisrfie indiistrieen dno voor de tweede maal aan de Jairbeurs d plneemt m vergroote samiwiBtelhng On derfiandelmgsn m t Kaliaansche autorfterten over de vorming van een Itahsajiache sec tie ondervonden stagnatie om de plannen te kunn m volvoerwn fn den omvang als rfj ww ten bednjf gest dd wa v n den ladder ta vallen Hij greep m zijn val naar een aardbtliftlieiaar die tij si het nwt m bednjf zijn van den Lender de antenne aan aarde legt tn tnjk den schakelaar k van de antenne Door de inductie van de andere zaadera die wel m bedïijf waren kwam de imtenne onder gtroora te staan De schilder vi tusBchen de groote antenne spoeJen die doordat de aardschakelaar wae uitgetrtA ken onder spanning kwamen te staan wat ooi zaak was dat deze mductie apanning via het lichaam naar aai de kon afvloöLen Met zeer zware brandwonden aan hoofd axnien tn beenen pn onder hei igc pynen werd het slMehtoffer naar liet rroote xte kenhuis te HWd Door het U Vezakt Kinderen verdronken twee achter lommerrijk te Hillegersberg üitttenan hebben idi vnjwel den gdieelen dag vele kmdcren en ook volwassenen op Ut ije op den Bergsch Plaa te Hülegeire berg gewaagd Het ija waa evenwel verre van betrouwbaar loordat ei nog tal van zwakke plekken en wakken tti waren In den loop van diji middag Jjn twee volwaasenwi door het ij 3 ge2iakt die zuit zwemmend op bün eilandje wisiten te radden 1 ater op dennud dag U de 10 jange T 8 ut de Statenlaan t HiUesteisberg m een wak tereeht gekor len De wJitie teft het kind met t RH dreg uit het wattr weten te halen en nadat on geveor tien minuten kunstmatige ademhar mg was toegppost keerden de levensgeesten tfiue Dit ongeluk gebeurde omstreeks kwart vei Vleien en rauwelijks wae men met le sen di enk Uiig klaar of men kreeg beridit dat tw jongens op d i Plas aK hter plaats Inmmeri rjk door het ijs waren gezakt On Il iddelhjk kwajii men den drenkelingen 1w p 12jaiigo jongpns te imlp meteen roei lrfK t wiiaitm zich behalve een agent van X oIiti tvv o bnrgeis evonden Tijdena dft jHiflongeii oil dp kinderen te redden is de roeiboot onuroalagon en dte meneohen geraak ten te water Zwemmende wisten ze evenwel de bPide jongons aan land te brengen waar na ill d woning van den heer P 8ohiltkamp illo hulp werd geboden die noodig wa Annvankeh k hoblien iige wistan defi kunstmotiige adenüia lmg t oegepist het I ïoi n later onder leiding van de doctoren I van Dyk en Kolft gesrfiiedlrfe Na ongeveer IJ uur niooFt men de pof gon om de levens j gf peten op te wekken opgeven De ben lykjes zijn ei8t naar het politiebureau te Sctiiebroel niergebraeht en vandnar naar de ouderlijke wonmg i vervoerd PerwlelictT Vieji m Idt nït Wintemwiik aan de N R Cr I Naai aanleiding van een in De Maandag iiorgtn van 9 Maart veiBciienen etuk waar lil d Rpe er alhier betiHit wordt van het chnjvm vin wioniemt brieven aan allerlei IWTsonen te Amersfoort en Hoogland betref fcndt dt pticSiting Zondlwvgen heeft te Ileesei heden Mi aanklacht bij de justitif ingtvlu nd 1 igen dt n Hohrijrer van bedoeldiHike j Boksen doodgeMeven tengevolge van een hartkramp Ciistera onl ia by de bokswadstryden m het gel ouw voor K en W aan den Sdiiedainschen Suige m Rotterdam een ernstig I ongeluk gebeurd By een van de voorpar tijen tu iplien den Hagenaar Michiel de Brons 29 jaar chauffeur en W v d Veer I den bioer van den Iiekenden Piet v d Veer Is de Brons plotifpling bewusteloos neergevallen I De paitij had tpn i pt kort verloop 5 van dt 8 jTonden van 3 minuten waren reeds j voorbij en daarin waren geen harde klappen gevallen In de 6e ronde was er veeS lijf aan hjt werk waarbi evenmin klappen buiten de dekking vielen Op het oogenblik j dat de boksers mt elkaar gangen viel de i Rronï Men hei ft hem even laten li en doch toen Dr Frenkel constateerde dat hy gpen polsslag meer had is hy naar achter j het foonetl gebraclit Daar kon aleohte de I dood gpconatatoerd worden Hert voorloopige onderzoek dat de politlit en Dr Frenke bebben ingesteld hoeft uitgewezen dat de Bi onp veiinoedehjk em hartkramp heeft g lad Hy was voor den wed rtrijd medisch goedgekeurd ook by vonge wedstrijden was nooit ipt nbnormnalfi geconstateerd Charhe Chaplin Te Hoek van Holland op zijn doorreis naar Berlin Hy laat zich interviewen jiHteniioigtn roeg is met de Harwicli t oat die in Hoek van Holland aankwam C harlue O Lajilm gearriveerd N de pascon trole IS hy direct naar den trem voor Be hjn g artn Hy wae dadelyk bereid enkede pera nenscJien te woord te aan die hwn tot Rotterdam vergezelden Chaplm IB met groot doet m vele opoch ttn ufln de Chaplm van de film denken elfe de Ganbaldihoed plus wandelatok otïL braken met VJken waren zyn schoenen van normale grootte Hy is in aijn spreken heel envoudig bijna teruggetrokken Hij giat t ersi n lai Berlyn om daar de première van Ciiv Iighia by te wonen Daama H het plan om naar Panjg te gaan en miscflhien nog naai Ixinden Er bestaat ook rop kins dat hy in Holland komt maar P hPt oogenblik vindt hij het m ons landje nog te koud Bovendien wil hij liever niet officie i m Hollmid reizen maar mcognlto 0 ï he oogenblik 19 hy vei fezeld van njn secretarw on zJjn bekenden Japanschen bediende Van de plannen w eA overigens een zekere meneei Smith in Panja meer a dan hy iself Hy Wilde ook nog erg graag naar i ngelseh Indip of naar Rueland maar m ieder wval iraat hy naar Madrid om een stierengevecht by ie wonen Hy vindt At wfd wreetl doch ook interessant Dan gaat hy terug naar Hollywood voor een Vaoan tie Hy heeft de Bussttdie filma Potemki en GeiieraJlinle van © enstedn gewen Hij vmdt ze erg knap maar uit reaJlatwchawhool en hijzelf houdt meei van het romantiiaohe hoewel hy geen ftchool vormt maaf meer op richaelt staat daarom houdt hij o dt ai t ven de geluidaülm daai deze aoo weüilg aan de vBrbetidmg overlaat City lü ts it ook gten sprekende filni Ot de geluid film toekomat zal hebhen weet hij niet INGKtoNDEN f Buitep varantwQordeÜjkheid der Redactia Neutrale Vre niging Kindervoeding Sinds ons laatate Wicht betreffende da ingebruikname van het nieuwe lokaal in de voormaUge kazerne en de ontvangen gaven in natura van verschillende stadgenooten kunnen wij tot ons genoegen berichten dat w J nog ontvangen hebben van de dames N N oen herfe kaas van mevr G suiker van de heeren Kaars Westhaven en van Vhet Nieuwe Markt worst De heer v Staal bet 10 keer de boter hanunen meubüeeren Reeds eenige malen is als proef gestamp te pot verschaft wat by de kinderen sma kelijk naar binnen ging t Is een lust om de kinderen te zien smul ien Dit IS wel m orde en daarover makefi w j ons geen hoofdbrekens Het kost alleen veel geld en dat heeft lU vereeniging met Deze we wordt de twee de collecte in dit seizoen gehouden Wy hopen dan ook dat zy zal slagen en een groot bedrag zal opbrengen Dames en heeren die zich beschikbaar stellen om te collecteeten gelieven zich te wenden tot Mevr Van Dantzig Melles Kru gerlaan 127 HET BESTUUR MODE Mode show Maison Worth Het bekende Parijsche Modehuis Worth heeft Zaterdag en Zondag in het Carlton Hotel te Amsterdam een elegante show ge geven van de nieuwste creaties op modege bied voor het zomerseizoen 1931 E n bijzonder talryk gezelschap woonde deze elegante gebeurtems met groote be langstelling by welke werd opgeluisterd door de uitnemende muïiek van het pas uit Monte Carlo overgekomen orkest van Lud Glustin de vroegere eerste drummer van Paul Whiteman Wy komen op dezen how nader terug marktberIchtfn Kotterdamsche Veemarkt 10 Maart Aangeyoerd 175 paa ien 3 eulens 1044 magere runderen 730 vette run deren 366 vette kalveren 1758 nuchtere gal veren 9o schapen of lammeren 65 biggew 7 lokken of geiten fl fverloopeis Prijzen Koelen Ie kw 46 49 ge Kw 39 42i y kW 27 33 Oami lp kw 4aj 46 2 kw 38 40 kw 35 Sti n Ie kw 40 2 2 kw 38 kw 3 37 Kaiveis Ie kw 8085 20 kv 67 72i Je kw 62i 67i Melkkoeiwi 22 430 Kolfkoeaeu 215 430 oiitnai 110 440 Pink i 170 200 Vaarw n 220 260 Paarden 190 300 Blar rtpaarde 135250 Hittöi 90 176 Veuleiia 7S 125 rokkalverem 20 Slaoiitkalvor ft 12M Biggen 9 13 Higfean p 1 10 1 Handel m koeien en oeaen willig pri 2et Ie en 2e soort hoogei 3e soort onveranderd Stieiett nl er handel pnjzen verandead Vettt kalveren ntugge handel pryian aU gisteren Melk en kalfkoeien kalme handel Nuchtere kalveren tamehjke handel prysen hooger Paarden flauwe handel prijzen hoo gei Biggen slechte handel dalende prijaen Kaasmarkt Bodcgraren 30 Maart Aangevoeld 83 wageaia teca men S391 f tuks Prijs lo srt ra rm 38 43 2e S1I m r m 35 37 Handel matig RADIO NIEVWS Programma voor heden H 1 V o 1 u m 4 30 6 30 Kinderuurtje 5 30 6 00 Oi gelconcpit 6 00 6 15 Gramofoon 6 15 6 46 Uitzending van bet Onderwijsfonds voor de Binnenvaar 6 46 7 OCGraniofoon 7 00 7 30 Engelsche eg voorbeginners 7 45 8 15 De heer I M G Amt7tmu8 ovei Russische muziek 815 9 00 Omropp rkePt 9 00 9 20 Ir J H Hinzeover TfPiwegöi 9 20 1000 De Scb JaContorum onder leiding Van Hubert Cuypers 10 00 Nieuwsbenchten 1015 1100 Kovaos Ijijoe en zijp orbee 1100 12 00 Gramofoon Huizon 4 30 6 30 Gramofoon 6 30 45 Verbondskwartiertjp 6 45 7 18 OureuiRchnftverletei ing 7 15 7 45 Pastoor vanBf ukerrsng over Liturgie van het Huwelyk 45 8 00 Gramofoon 8 00 9 30 Lydensmeditatie door PaMoor H A Bote 9 30 Nieuwsberichten 9 40 11 10 K B O nrkeet 111012 00 Gramofoon ttADIO TELEGftAFISCH WEERBERI 10 Maart Verwachting Zwakke tot matige veranderlyke wind gèdeeltelyk bewolkt Waarschynlyk eenige sneeuw Uchte tot matige vorst des nachts Overdag om het vriespunt Late vorst Medeï dead door hot Kon Met In t te De BUt Ta De BUt Js m den algeloopen nacht de ten eratuur gedaakl tot 6 graden Oelj sius ondei nul lager dan de laagte tem peraturen m dezen winter vooigekomOT 91 grad Celsius op 7 Fetniari J Al is dit laat m hH oeuoen de afwijkmg is op lange na met de grootste vroeger voorge komen in 1899 daalde de temperatuur op den a4en Maart tot U 9 graden CoMue Een andere late wmterpcmoda vmdi mm m 1863 toen van 16 30 Maart ieder nooh vorst bracht Op den 19en 8 graden en toen van 2326 Maart zelf hot maxima ondei md graden bleel De legvnwoordige koudc enode boudt verband mét de groqte koude ip de boveuluoht p 2 KTA hoogte is nuei 20 grad vorst de groottfte sinth IQtl waargenonuso koude aangetroffen op 5 KV kemt ds f temperatuur bijna met de alIorUagate 40 graden vont ov i Tenbuaoh rellgwuae van Heorl Gafthuia traat 16 n Gr Floriaweg 77 C Noordagraaf dienstbode van Krimpoi a d IJaael Lakdijk 74 n van Bergen IJzoadoompark o T W Laurier fatu arb van Beeuwyk Zwart w4 U 122 n Coomhartatraat 16 N C Coomaoa v d Drua h oatbod van ynaort c a naar IJasallaan Ü U Maart HoUaiuiU fiefwUtia ttt Tpa H u Dameskoor Si Qain Koor Haart u Nieuwe Schouwburg AVRO avond Haart 8 ttor Soe de lUiinio V Ooathaven Ledenvergadering liberale Staats partij de Vr JMidibond Maart 8 uur Gebouw Tot Heil des Volks Ned Cfar Vrouwenbond aid Gouda Lezing met lichtbeelden 18 Maart 2 uur Hotel de Zalm Ned Ver V Hmavrovwen Demonatratienuddag 21 Uaart Soc Ona Genoegen Zaal Kunat min Modeshow Gez v Dantzig Apotheken De apcrt ek van den heer E Giendel Tiendeweg aal tot en met I2 Maart benevens den daarop volgenden nacht geopend z jn na 8 uur des avonds des nochta echter alleen voor recepten UIT DEN OMT REK BERKENWOUDË In de plaats van den heer K Markus is benoemd tot secretaris pemungmeester der onderl brandverzekenng de heer K M Hallmg Maandagmorgen toen de alager de Leede alhiei dwars het dorp overreed werd hij aan gereden door de auto van Oobr den Oud iten tu Lekkerkerk De Leede bekwam een lx enwond en dö fiets werd vemxeld De bestuurder Iiad aan dit ongeluk ge i flOiuld BOSKOOP Em onfortuinlijk koopman Maandagmiddag geraakte een koopman met zyn wagen beladen met zeüdoek ed te water doordat het paard schrok van een stuk papier dat tegen zyn kop waaide JEen deel van de lading werd doornat Overigens kwamen koopman en paard met de schrik VTii Het aantal woningen in den ïin van de volkstellingsvoorschnften twdroeg op 31 December 1930 1457 en het aantal wmketa Tot onderwyzer aan de Chr Ned Herv School 18 benoemd de heer C de Wilde te Utrecht GOUDERAK Naar wy vernemen bedruagit het tekort op het Gem Woterleidingbednjt in daze gen nte ongeveer f 4000 REEUWIJK Mond en klauwzeer By de veehouders Gebra v Leeuwen aan den Oud Reeuwykschen tol komt een geval van mond en klauwzeer voor onder het vee Dit IS het eerste geval m deze genweote Door de politie alhier is proces veriiaal opgemaakt tegen F Kok uit Lange Ruige Weide ter zake het ryden met een vracht auto over een daartoe gesloten verklaarden weg Burgerij ke Stand QEfiOREN Antomus Leonardus Gerardus z V A J F J van Vliet en J C Loef Theodorus Joseph z v P J Lelie veld en C de Kruyf Hugo z v C Jon geneel en B Oosterwyk Cornells z v J Schouten en W M Boom Adnanus z V J M V d Star en H Wagenmakers Nicolaas Oomehs Johannes z v N CPlomp en M Vergeer Janetje d v AV Sprang en J den Heyer OVERLEDEN D Palsgraof 66 j G van Es 68 j J von Arkel 22 j STOLWIJK Burgerlijke Stand GEDOREN Jacob Jan z v J A de Vries en C Verburg Pietemella Johan na d V F V d Heuvel en J Deelen Pietertje d v C G v d Berg en J v d Pool Florus z V C Verburg en G Baas 1 Wyna Anna d v A Blonk en L de Bruyn Bethajaantje Pietertje d v P jW Scheer en A C Hailing GETROUWD P J Soesberg 26 3 en T P van Staveren 21 j J Terlouw 29 j en D C Koolwyk 26 j P Verwaal 24 J en A P Verkerk 26 j C KJeipoel 51 j en G J V d Heuvel 29 j OVilKLHDEN E W Graveland 8 w M Koutstaal 68 j echtgenoote van J Slin gerland WADDINXVEEN Aankoop huixen Door de Spoorwegen zyn aangekoeht de twee woonhmzen bewoond door de heeren Caspers en Van den Berg aan den Kerk weg alhier Deze huizen moesten onmiddel lyk ontruimd worden en men is reeds met sloopen begonnen De zandtreinen voor den aanvoer van zand bestemd voor de nieuw te leggen spoorlyn Eyn reeda tot den Kerk weg genaderd De heer v d Togt alhier heeft van de Provincie aanzegging gekregen zyn woning aan de Ooatzyde van het Jaagpad te ver laten Zoodra het ontruimd is aal het ten behoeve van de brugverbetenng worden af gebroken Burgerl ke Stand GEBORH Huibert z v J van Noort en F van Zwieten Petronella Maria Theresia d v Johs A Hogenelst en H M de Wit Neeltje d v C J Boon en H A van den Bei ONDERTROUWD D A van Wilgen 27 j te Boskoop en M Koster 27 i OVERLEDEN B Mnlder 30 J echtge noot van MAC van Dyk wtmende te Rottenlam J W Bdiker 86 j weduwe van A Moeling s i Sa M