Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1931

II H H Aannemersl maakt gebruik van de ARENA Gedetailleerde berekeningttaat vanonkosten voor Uwe inschriumgenVerkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel lO centbij 50 stuks TT I cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON COUDA W T Vtrl Tan Rotterdam 10S30 WsfOoa 1S918 WEIIIIIIIOBSSYIICOPITOIIS LOU BANDY VERDERE ATTRACTIES Damlljk Momenteel heerscht in Volkenbondskringen een hevige stry d over de plaats van samenkomst der Ontwapeningsconferentie welke in het Jaar 1932 zal worden gehouden Thans lijn te Geneve vertegenwoordigers fin het Stadabeptmn van Barcelona aangekomen ten einde met de bevoegde instanties van het Voïkenbondssecretanaat ter zake besprekingen te voeren Aan deze onderhandelingen ligt een grootsch opgezet aanbod van de stad Barcelona ten grondslag waarb o m de tentoonstellingsgebouwen van Barcelona kosteloos ter beschikking zullen worden gesteld en kostelooze overtocht en logies aan alle ambtenaren van het Voïkenbondssecretanaat JDen delegaties en journalisten worden sterk gereduceerde hotelpr zen alsmede een belangryke reductie op taxi s tram openbare vermakelykheden gegaran deerd Voorts worden allen deelnemers gratis uitstapjes naar de Balearen en in de omgeving van Barcelona aangeboden I rummond die morgen naar Londen en Paras vertrekt zal het voorstel met Henderson en Briand bespreken Nog wordt vernomen dat de stad Lausanne morgen officieel een aanbod aan den Volkenbond aal doen dat ongetwgfeld minder voordeelig is dan dat van Barcelona De démarche van Barcelona zal wellicht de Zwitsersche regeering doen inuen dat indien tii Genè niet te hulp komt de kans dat de conferentie in Zwitserland wordt gehouden nog lang niet zoo zeker is als daar aanvankel k werd aangenomen Behalve Barcelona en Lausanne hebben ook Biarritz Cannes en Weenen verzocht in aanmerking te kunnen komen als cfenferentjestad De definitieve beslissing zal genomen worden tijdens de bijeenkomst van den Baad van den Volkenbond welke in Mei a s aal worden gehouden Verkrijgbaar bii Boskoop P La BINKKM Telef 124 Oouda T POELKNUB Telef 3074 Waddinxveen A J JANMAAT Alle ziekten vau Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gtj lijdt mannen of vrouwen acute of chronische aiekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwe zaekte of alleen den naam daarvan up te zenden aac dfcn uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medic nen bü M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewïjxen van de verkregen merkwaardige resuHaten Op het Russische radencongres heeft Molotof de voorïitter van den raad van voiks commissarissen der sovjet unie Zondag medegedeeld dat er een vlootovereenkomst tot stand is gekomen tuaschen den bond van sovjetrepublieken en Turitye Deze overeenkomst is reeds te Angora onderteekend en geldt voor de wederzydsche vlootsterkten op de Zwarte Zee en de naburige zeeën Onder meer wordt erdoor bepa d dat geen der twee mogendheden een slagschip op stapel mag zetten of anderszins de tegenwoordige sterkte der vloot mag uitbreiden als niet de tegenpartij daarvan rainatens zes maanden van te voren over is ingelicht Een groote omweg is het naar een Slecht vriend ook al woont hij aan den weg maar naar een goed vriend leiden rechte weg en ook al is het een verre reis FEUILLETON Esn ongaluk in de Andes Naar het Engelsch van MORICE GERARD Nadruk verboden Maar ze kcaiden niet op den hond wadh als hij met mee wilde moeet hij maar op het öiland blijven er waa nog wel voor eeu maand eten voor hem Toen Austin aan boord was haalde Mijeis en een matroog de loopplank in De machine bpgon te draaien een dikke pluim vaa zwarte rook pufte uit den kleanen schoonteen omhoog ïhea kwam op MliJee toe en legde haar hand in de zijne Moet n we Nero heuBch achterlaten i Weg ze een beetje benepen Er rit niete anders op Maar hij kan iet bert tot morgen uithouden hoor Eten dnnken genoeg Een bleeke wazige mist kwam In lange aerial qpzetteo Terwijl D Zwerver manouvreerde om zijn voorsteven in de goede riohling ie krijgen zagen ze den reuaaohtl8e dog overeind staan een einiigtare geaaante m deai snel toenemende Dfve op een hoogstwi rand van de landtong en zijn Srtig naaiïee tig gehuil ovcvrtemde h t CENTS PER HALF FONDSPAK DE GOEDE KWALITEIT ZAL U VERRASSEN per balfpondspak AUFGEBOT Die Ëhe wollen miteinandereingehen 1 der MaurerJOHANN WILHELMAUGUST ZlNN wohnhafl in DiBslalien Lohberi Schacht Btrasse 17 2 die berufsloae MARTHA HOSSFELD wohnhsft in Dinslalten Hiesfeld Rergerstrasse 77 vordem in in Gouda tn Holland Dinalaken den 5 Marzl93L 2a STAN DES AMBT l DIENSTBODE OBVRAAGD Adres C J DE JONG Kuiperstraat 25 8 GROOTE MAATSCHAPPIJ vraag plaatselijke Agenten Hulp van inspectie Aangename werkkring Geen verzekering of iels dergelijks Br No 654 N Z Voorburgwal 79 Araaterdam C 10 Voor roo spoedig mogelijke indiensttreding gevraagd aankomend BecHende m eenigszins bekend met boekhouden Uitvoerige sollicitaties Ie richten onderNo 964 bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Qpl n in C n lodder bor4T rkrijib ran banklnit voorAnbt en p r ai t T ila pot B Qt 6 G o koiUll of rmta Toornlt Poltz ▼ antw T p lal bli dan vartafanw H W van VollaakoTaa Cranarplala 38 A dam H Voor dan Blosmantuina VoopjaarsaanbiedinB Rootkierk 65 ets Paarsmerk 60 ets Zwartmerk 55 ets Geelmerk 50 ets Groenmerk 46 ets Blanwmerk 40 ets Grijsmerk 85 ets Magneet 30 ets Fakkel 25 ofs 150 Gladiolen gem kl 35 Montbretia 20 dubb Begonia 10 Kaapsche Lelies 50 Anemonen 50 Ranonkels 50 Gelukaklavertjes 25 vaste planten in 5 soorten voor snijbloemen 5 prachtlelies 5 gr bl Dahlia s De geheele coll bestaande uit 400 prima Bloembollen elk soort apart verpakt voor slechts f 3 Planlaanwijzing en een fraaie kamerplant gratis M WALRAVEN Co Bloemisten Kerkstraat 23 Hillegom Postgiro 98727 Geschehlttffl fW Bf nd waarde in GERO ZILVER EN GERO TIN naar ontwerpen van bekende kunstenaars en in klassieke Hollandjche modellen Keuze voor efke beurs Verkrijgbaar in de vooraanstaande Jaken Raadpleeg het geïllustreerde geschenkenboekje Geef Gerol m wat oj noodig hebt van drukwerk voor LIw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf iS in staat het te rtiaken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Drukkerij A Briflkmao k Het beste Adres Telefoon No 2745 Witte tande n aken tik enldit naintlilik ksui Dtkwrli ttedi door enmul pottna wM pnuhtlnn iTOOTcUai op Uw tudon ook m ndo b tolyktydln nbralkuUiut Vu d dMiTO Mlad muUuMfdra CUoiodrat IndtDiMrMol Rottondi mnrmtm ta do tanëhoonlaitoa der Uuidoa ih oOmak tu onaaagenomoD mk ét don moed oidt dnmtdo gdieol tonend Probtnt U hot Mrrt mot ae ko Tu M oMt iioolo tobt M cont Woradoal Madoabantol Toor damei 11 oaat laihia baMob toot boeren 711 offl btrde borstell ABmo echt la Uanr noMo oil lMd firpakklii mal kot ofKbrilt CUHatoaC Orei I Z Wo n tf s II rl 1881 S l ar g fiOllMHE lOllMlVTr SbS Bi ± T E TIEBLAD VOOR GOUDrE OMSTREKEN ASTKRTENmPBUSi IHt Oouda on omatrdMa Mwaroiidk M da boMrftoilw 1 6 loiela ƒ IM alka mol moor ƒ tM Vao bnitaii Onid aa dan baia kite l i ragela ƒ 1 5S elk rofol maar ftM AdnctaM in kot Zatardagnmimar 20 bgilai op den piDa IiiMadictaold lwtoi tita delolft Tan dan pi a INOBZONDKN lIS m EBUMOENi 1 n b U olka nfol moor IM Of do Toorpagliio M heofar Qavcao adrartaitUa aa iniaaondon madadoaliiifan tH eoelnct Wt laoi uediirtonlaa pi4i QmM lottoia oa laadon ordoa borakond aaar alaatinilmta Adnrtentlën kwuaa worden ingoiondsn daar toaackakmaat Taa aoUeda Boolikaadalana AdToRoatiobnnaBX en onio acontaa aa awataa daaaa ridr da flaataiac aaa kat Boraau x n ingekomen to dT van opaaaaa waakard to alia Pit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en F eestdagen ABONNBMBNTSPEUS por krartul 8Je per weok 17 oont ma ZondagabMpai kwartuU ƒ 2M per woek 22 cent ororal waar do boBoiflii por loöpor gaicliiaiitFranco per post por kwartaal ƒ 1S met Zondaoklad M I Abounmentoo wordon da ol4jki aangsnamoii aan ona Bnieaa liABI M GOUDA ba on agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoien Ome bnreoui zön dagelüks geopend van g j uur Administratie en Redactie Telef Intorc 274e Poitrekening 48400 geheele karavanen op weg om gewoaden in veiligheid te brengen Ër is gebrek an doktoren en medicamenten Ais het hevigst getroffen worden de steden Stroemitxa Gevgeli Vanladovo en Strip genoemd Uit tientallen plaatsen ontbraken nog alle nadere berichten Het ajtntol dakioozen wonlt thans op 10 000 geschat Het modeibouwbedryf dat de koning naby Demirk poe had gevestigd is geheel verwoest Op vele punten van de door de aardbeving getroffen streken zyn scheuren in den bodem ontataan waaruit gassen en heete stoom ontanappen Ook uit de Grieksche en Bulgaarache I grensgebieden komen berichten over aanj erichte verwoestingen Gistermorgen vroeg is het reddingswerk begonnen waarbij zich gruwelijke tooneelen afspelen Zooals gezegd de mededelingen over het aantal slachtoffers blijven tegenstrijdig De autoriteiten verklaren dat alle berichten over het aantal doeden onjuist ziJn Men zal dus in dit opzicht nog eenig geduld moeten oefenen ZWITSERLAND D geweldige Boeeuwval Spoorwegverkeer ontwricht De ski vervangt de fieta In geheel Oost Noord en Midden Zwitserland begint men met bezorgdheid de groote sneeuwval aan te zien Keeds hebben de spoorwegen op vele punten hun strijd tegen de sneeuwmassa s moeten opgeven Tal van treinen hebben onderweg moeten wachten totdat weder een nieijiw fltak baiw was vr tem ÜLU V 1a kwamen daardoor met een vertraging van vijf uur of langer aan De handhaving van den gewonen dienst is niet meer mogelyk Volgens de berichtgever van het Hbld is te Luzem een locomotief van den trein uit Zurich ontspoord doordat de wissel onder den sneeuwlast niet meer werkte Ongelukken zijn niet voorgevallen doch belangrijke vertragingen waren ook daarvan het resultaat Te Bazel begint men reeds meer en meer te vreezen dat de geheele tramdienst in de stad zal moeten worden stopgezet De directe snelverbinding tusscben de beide Bazelsche stations is reeds tot stilstand gebracht Overal in de steden neemt het verkeer per ski in plaats van per fiets door de straten toe Schoolkinderen telegrambestellers slagersjongens broodbezorgers enz leggen hun weg per ski in plaats van per fiets af In de stedelyke parken van Bern bedroeg de hoogte van de sneeuw gistermorgen reeds 77 cJU Met groote bezorgdheid ziet men vooral den dag tegemoet waarop de regen aan de sneeuw een eind zal maken Men weet niet hoe de geweldige watermassa s die dan te verwachten zyn zullen kunnen verwerkt worden D a s Onlwapaningsoonfareiiti Een praditig aanbod van Barcelona Vlootoreieenkomst tui schen de Sovjet Unie en Turkse Geen bewapeningsstrüjd ia de Zwarte Zee SPANJE Alba tenigverwadit Actieve deelneming aan de verUedagw Gemeld wordt dat Chapa Prieto by eUa t rugkeer uit Puyi verklaarde dat Santiago Alba l jinaikort naar Madnd zal te rugkeeren waar hij zich tal vestigen om acUef deel te nemen aan de politiek als leider der monarchistische liberale Unkecifjde CUBA Bom ontllloFt in de Spaaniche Ambauade Een vreemde zelfmoord Het personeel van de ambassade te Havanna wen gistermorgen opgeschrikt door de ontploffing van een bom m een der ingangen van het ambassadegebouw Politieagenten en anderen snelden naar de plaats der otploffing waar zij het lyk van een te de ingang opgehangen man vonden Het betreft hier naar het schijnt zelfmoord doch het lijk ig nog met geïdentificeerd I e bomontploffing richtte wemig schade aan Vóór de ontploffing arresteerde men een officier in wiens woning men een hoevedheid wapenen ontdekte Men meent dat deae arrestatie verband houdt met de gabewte tussen m het ambassadegebouw Des avonds ha Men o ge g ldheden plaats voor de bureaux van het humoristitfch weekblad Kariksco die door een woedende menigta werden belegerd De hoofdredacteur werd door een kogel gewond VEB STATEN OHtBluig weer M den liOTttftti wwBmmtf In hrtNmiddstt en het westen der Vereenigde Staten zijn de weersomstandigheden daar eenigszins normaler geworden In het Oosten woeden echter hevige stormen gepaard gaande met sneeuw en regen De voor dezen tijd van het jaar hevige stormen en ongewone stormvloeden hebben aan de kust groote verwoestingen aangericht speciaal in de nabijheid van New York De schade langs de geheele kuststrook wordt op verscheidene millioenen dollar geschat Ook heeft de storm vijf slachtoffers gemaakt men vreest dat spoedig zal blijken dat de verhezen nog grooter zijn In het centrale Westen en het gebied van de groote meren hebben hevige Aneeuwstormeu gewoed waardoor 14 personen om het leven zyn gekomen waarvan all en te Chicago 11 In deze stad werd het auto en spoorwegverkeer door de ontzaglijke sneeuwmassa s die gevallen zijn onmogelyk gemaakt Ook de kust b New York is door hevige stormen bezocht waardoor H personen om het leven zijn gekomen en 45 gewond BUITENLiU IDdCH NIEUWS DUIT8CHLAND Overa 0auw Beieren onder e sneeawlaag De publicatie van de overeenkomst valt samen met het maritieme verdrag dat dank zij Henderson s bemiddeling tot stand is gebracht tuaschen Frankryk en Italië Het is dan ook niet onmogelyk dat het sluiten van het Fransch Italiaansche verdrag in zake het Westelijk gedeelte van de Middellandsche zee het sluiten van het BussischTurksche verdrag eenigszins heeft bespoedigd Vermoedelyk zy n de onderhandelingen dienaangaande ingeleid toen Roesjdi bey de Turksche minister van buitenlandache zaken in September van het vorige jaar een bezoek aan Moskou bracht De beide verdragen hebben nog een anderen trek gemeen In de Londensche vlootovereenkomst stelde Engeland het vasthouden der daarin vermelde vlootaterkten af j hankelyk van de vlootsterkte van Frankryk dat van zyn kant zich niet wilde laten binden zoolong het niet met Italië tot overeenstemming was gekomen Vrijwel dezelfde verhouding bestond er tusflchen de unie van sovjetrepublieken Turkije en Griekenland waarbij in het midden kan wordei gelaten welke van deze staten de rol van JEIngeland Frankrijk of Italië speelt Het is echter waarschynlyk dat Rusland zich in de positie van Engeland bevond en van zyn kant er belang by had dat de beide andere mogendheden het eens werden Dit is in October van het vorige jaar gebeurd toen Griekenland en Turkije ter gelegenheid van een ibeioek van minister president Venizelos en den minister van buitenlandsche zaken iMichalakopoeles aan Angora een vriendschapsverdrag en een accoord over de beperking van de bewapening ter zee onderteekenden Bij dit accoord diende de toenmalige sterkte der vloten als grondslag Daar beide vloten ongeveer ge lijkwaardig konden worden geacht werd de j overeenkomst feitelijk gesloten op de basis der pariteit Het Grieksch T rksche verdrag aan den eenen het Turksch Russische aan den anderen kant maken een einde aan den bewapeningswedstrijd m de Zwarte Zee en in het Oostelijke gedeelte van de Middellandsche Zee Een eigenlijke vermindering van de bewapening ter zee vloeit er echter niet uit voort paar zich echter alle drie staten in een zoodanigen economischen toestand bevinden dat zy zich wel honderd keer moeten bedenken voordat zy een nieuw schip op stapel zetten bestaat derhalve de mogelijkheid dat zij alle drie in den loop der jaren door veroudering en nietvervan ging der schepen tot een feitelijke vermindering hunner eenheden geraken De sneeuw die sinds dagen onafgebroken in OpperBeieren valt heeft daar een ongekende hoogte bereött Te Mttnchen zelf lag ze gisteren zoowat een halven meter In deze stad is dezen winter ongeveer twee meter sneeuw gevallen Onafgebroken zijn een vyftigtal sneeuwploegen onderweg om de straten schoon te houden Niet minder dan 4300 werkeloozen t n voor het sneeuwscheppen aangeworven In de omgeving van de stad is het verkeer geducht in de war geraakt C talryke autobusljjnen is het verkeer gestaakt gemorden In de bergen is het lawinegevaar bait pigewoon groot Tien boerderijen ingeBtort door de geweldige Sficeuwval In de Beiersche Allgau is tengevolge van den sneeuwstorm van den afgeloopen nacht de in de laatste dagen gevallen sneeuw tot enorme hoopen opeengejaagd Bü Kerapten werden de daken van fl boerderijen door een zoo zware sneeuwmassa bedekt ddt zfj zijn ingestort De temperatuur beweegt zich in de buurt van 10 graden onder nul Ook te München is Weer zeer veel sneeuw gevallen Afnemende werkloosheid 19 000 iiersonen minder Op 28 Ferbruari bedroeg het aantal werkloozen in Duïtschland ca 4 972 000 of I 19 000 minder dan op 15 Februari I J0EG0 4 AVIë De aardbeving In Macedonia Een en twintig dorpen verwoest Hoewel nog gean duidelijk overzicht mogel k ia van de ramp welke Macedonië in den nacht van Zaterdag op Zondag heeft getroffen staat dit toch wel vast dat deze catastrofe de ergste is geweest welkfe het geheele zuidelijke gedeelte van Joegoslavië benevens een deel van Bulgary e en Griekenland tot dusver heeft geteisterd Het hevigst is wel het gebied getroffen waar de grenzen van Joegoslavië van Bulgarije en Griekenland een driehoek vormen Het deel van de Vardar is er het ergste aan toe Uit den aard der zaak is het nog onmo I gelijk op te geven hoeveel slachtoffers precies de aardbeving heeft geèischt Het zal nog wel eenige dagen duren alvorens het mogelijk ia in de afgelegen en zeer uiteenliggende dorpen een betrouwbare balans op te maken Van dooden gewonden en materieele schade welke laatste thwis echter reeds op vele honderden millioenen dinars wordt geschat Journalisten die per aut trachten in het aardbevingsgebied door te dringen seinen over ontzettende verwoestingen maken melding van 21 dorpen die in puinhoopen zyn veranderd Naar Prilep en Bolobj zijn ntampen van de machine en het aJaao van de schroftf Tenviji het jacht zoo snel mogeJijk naar de kust terugstootnde gtond Mijere de kapitein op de kleine brug waaksaam op alle gebeurtelijkheden voorbeT ad Austin taste zijn weg naar lieni want allee wae nu gehuld in ef n dichten zeedanip en het waa niet mogelijk mepr dan enkele metera voorui te kijken De etorm waarvoor zij gevreesd hadden waa eerder opgestoken dan te verwachten wae geweest de wind gierde de boot stftmpite en slingerde nu eens opgetild op de toppOT der hooge golven dan weer neerploffend in ppti diepte tiissehen twee rollere De uitwerking op fe opvarenden was allGrniiserabelst want behalve de kleine bemanning Austin en Hoxkbutt was ge n vaji de paaaagiera meer in etaat zich I te bewegen Ze vodden aich nameloos ellendig Hot gewiciht van zijn verantwoordelijkheid drukte zwaar op Müee Het was hem bang te mo de elk oogenblik kondem ze in den dichten nevel vastloopen op een van de andbanken die zich tussch en het eiUand en de onregelmatige kust uitstrekten of op een van de nit tekefflde punfwi ervan m wat dan zou gebeuren neen daar wilde hij üevei niet aan denken I Het ie zeker niet mogelijk om de monding van de Loo te vinden waióde hij weh tot den kapifeüi Ik durf het niet te probeereu Het gevaar voor stranding ia te groot Hoever denk je dat we n f van de kustzijnP naar je kunt ze net zoo goed uitlat n in deze Egypiisclie duisternis Ze etoomden nog een poos full peed verder in de overtuigmg dat ze het open water hieldie paxallel aan de kustlijn De kaputem had een pasr maal peilingen laten doen die bevredigend waren uitgevallen Maar absoluut zektrheid oratrent zijn koers had hj in den mist sJLIerminat Plotsellmg scheurde een liohtetraal door den Voctitiffen nevel en verliohtte een moment het gezicht van den kapitem Hij kncpoogdo even verblind door het felle schijnsel toen zich onmiddellijk herstellende tuurde hij ingespannen in de duistemia voor hem Hij stond aan het uiterste ètnde van de brug toen het schijnsel zich door den mist had heengebroken en liep nu op den eigenaar van de jacht toe Wat denkt u van dat licht meneer vroeg hij En op hetzelfde oogenblik washe hchi er weer Austin die juist den anderen kant bad uitgekeken staarde in de rl tiing waarin Mijers wees Kerst kon hij niet zien het jacht gleed juist omlaag van een hooge golf nl Maar even later werd hot weer opgetild en nu zag hij ook het schijnael aid een dolkstoot de nevels vaneen rijtoi Dat nw ©t het licht van een vuurtorwizijn 1 riep hij Door de rrmt heen bereikte een vreemd geluid hun ooren hei duurdb evwi voor ze het in deze omgeving konden thuliebrengen Maar toen wist Austin het het wu het klagelijk gehuil van een hond In doodaangstf Goede hemrf ohreeawde hij van ontzetting struikelend over zyn woorden we we moeten door dien ellendigen müt weer bij het eiland zijn teruggekomen we titlfSi vlak op de zandbank Mijers wist genoeg Volle kracht achteruit I oommantfeerds hij door de te lefoon vlug vlug HOOFDSTUK XV Na de schipbreuk Ik zal nooit vergeten sei Lady Winctanley wat u gisteren allemaal hebt ge daan en evenmin dat het vreeselijke gevaar j had beter gedaan met naar uw veratandigen raad te luisteren meneer Austin Ze had de oogen neergeslagen en het duur de even eer ze vervlogde Ale u niet zoo heldhaftig was opg rtsden en meneea Harkbult en de l ©nuiiinmg vanhet jaoht niet al hun krachten hadden ingestpannem had geen van one hel leven eraf gebracht l ady Alife was geen vrouw die op overdreven manier uitjng gaf aan haar gevoelens en haar woorden klonken oprerfit ige iioeg en toch wae er iet in de klank van haar fttem dat even deed vermoeden dat 7e i iet van harte kwam SpretKt u er ferder niet over antwoordde Austin Achteraf weteji we allemaal hoe we de ngen hadden moeten doen De hemel is ons genadig g weest voegde hij eraan toe terwijl hij naar de zee keek die nog wel b dekt wae met hooge schuimkoppen maar toch niet meer werd opgezweept door de kracht van den sUmn Wordt TWTolgd Een mijl of tweo Ik geloof dat t beste i dat we ziaiin open zee te komen en dan een haven op te zoeken of voor anker Ie gaan als het helderder wordt adn etïde MSIes Ik ben het volkomen met u eens verklaarde de gezagvoerder en door de telefoon ga t hij iijn bevelen naar de machinekamer Eem paar etortzceën sloegen over het hcheepje toen het van koeim veranderde het helde gevaarlijk maar ond gelukkig spoedïg zijn evenwicht terug Miles ademde vrijer toen de verandering van riöhting meit eucees wae uitgevoerd De Zwerver liet ODophoudeüjk zijn misthoorn klmken terwijl hij zich door de hooge golven moeizaam een wflcf baande naar het open water waar de kans op bet ontmoeten van andere eohepen vrij groot was Nadat zij ongeveer een hajf uur den nieuwen koers hadden gehouden hoorden zij opeen een anderen mi thoora aa stuurboopdzijde Met een snelle handige manoeuvre wist Mijars die wel vaker voor heete vuren had gestaan en niet spoedig zijn tegenwoordigheid van geest verloor uit te wijken en zoo aanvaring te vermijden Maar de opvarenden van De Zwerver agen duidelijk de donkere omtrekken van een kloeke vrachtboot in den neveJ langs zidi heenschieten en ze voelden hun eigen vaartuigje heftig deinen in de zuig ng die het veel grootere chip weroorzaakte Dat was op het kantje af meneer verklaarde Mijers droogweg Dat was hat zeker Heb ja alle Jichtenop Ja meneer om verantwoord te rijn