Goudsche Courant, maandag 16 maart 1931

vap m natloawJ soeiaUstische vergaderiBf in de wffkenBuer en HMvt onUtond een vechtj arty met communisten waarb een communist een steek In den rug en een slag op het hoofd kreeg waardoor hy in een ziekenhuis moest worden opgenomen Te Horst moesten na afloop nataonaal odalisten lieh mdar mediaelte behandeling UUtt 0M N k nt wa lennüwjuif Mliit Afd II 3 klaiM D 66 32 47 24 37 30 4fl3S 3 21 1616 31 46 31 fie n 66 t The R Hope aNA 1 Leeidam Siiedredit Emma de Musfioben Merwede B Volharden J DZ Buiten verantwoordeMjkhaid iM Bedactie BSBOEM Of ZOOM 14 Murt Hxteamoiyai is uit em wsUr het Mjk opgehaald van d H jarige Ueji A v T van wl t moed woMt dat Mi leUmoord hee gepleegd In verband biennedfl heeft de politie gehoord zekere van S De u giateravond met het iqéiaje Bit geweeat oodeiyk outoongCTal BBBGBK tXP ZOOM li Maart Ciater avond omstreek half acht bepen de 6UJa rige M K en de 6ó ange ti te wandelen toen een autobus van de iirma B uit NieuwVosmeer lien aanreed met het gevolg dat eeratgenoemde een diepe hoofdwonde bekws en hem de borstkas werd ingedrukt I e ohgelukkige overleed spoedig daaraa D andere persoon bekwam een beenfractuur en werd naar het Ziekanhoia te Bergenop Zobm overgthrasht Lcsitikg van stille araioedc Geachte inwoners va Gouda In het begin van deze V zal de 2e wintercollecte gehouden woiden ten bate van het Goudsch Comité tot leniging van stUle armoede te Gouda Reeds vele malen mocht het Goudsch Comité zich verlwuigen in uw liefdadigbeidaxin Vfij vertrouwen dan ook dat u ons ook niet xult teleurstellen Want ons Comité heeft zooveel geld noodig om haar werk door vele gewaardeerd te kunnen volhouden Weet u dat er velen zyn die in sUlte armoede lijden Weet ü dat vele gebukt gaan onder de zorgen van hun gezin Weet u dat er velen zijn die met aiskte tobben versterkende middelen moeten hebben doch die echter niet kunnen aanschaffen Velen weten het niet maar juist in de sUlte wordt er armoede en gebrek geleden Het Goudach Comité zoekt hen op steunt hen naar vermogen verschaft hun versterkende middelen en tracht oo hun sociale nood te Verlichten Daarom inwoners van Gouda wij doen een beroep op u en we weten dat wy het ook nu niet tevergeefs doen steunt onze collecte Weet dat ge door uw gave die gfj kisn ons Comité geeft medehelpt om anderen gelukkig te maken en laat dat u tot vreugde zyn U mynèeer beleefd dankend HET GOUDSCH COMlTé Ueunlvran Aoïsteniain W18SGLK0KKSEN 13 Maarte 16 Haart Officieel 1202 69 41 Vi 7 91K 34 T7i4 48J 2 86J0 66 76 Londen 1 12U Berlijn laM Pa 8 9 7 Brussel 4 7 Zwitserland 48 00 W Wn 86J 7M Kopenhagm 6 71H Stockholm 6 32H Oslo 66 77V4 New York 2 49U Niet offieiaai Praag 7 39H 7 Mi Madrid 26 6 26 76 Uaaan 13 aTM 13 07 ti iProlaugatie 1 BraiKHersIckt Vett een opleving vaneden handel op de Amsi niamache beurs Nvk lyiden niet vee fee bemerken en zelf s de hoeken die verleden week voor eenige afleiding zorg droegen hadden een veel kalmer voorkoin en In Unieleverg ging veel minder om doeh de stemming bleef vast ea wederom wflirden eenige punten avans geboekt De Ned Fonlaandeelen lagen tat in de markt doch verkeerden later in reactie Aku s ea de Aceonstiekaandeelen moeaten zich kleine opofferingen getroosten De handel in H A ma volkomen tot atüstand gekomen ia de koersen ondergingen geen wljzijin Tabakken kwamen bfger nivean ta redit OUewaarden werden op kleine sehaal gm ret en konden licl nj t pf de prjjsen van vorige beuradag handhaven Badjang Lebong trokken wat aan ScheepvaartaaideMWï ir verwaarloosd V Aan Ai arifcaaa k fowlsen werd bijna geen aandacht geschonken doeh de koersen liepen meerei eels wat op In navolging van WaUstnet Annacoadli s waren vxy vast 66 77 2 49 MAKKTBBRICHTEN Kotlerdaaueke Veemarkt 16 Haart Aangevoerd 1444 varkens 384 vette runderen 244 vette kalveren 224 schapen of lammeien Prüsen Koeien Ic kw ƒ 0 47 0 49 2e kW ƒ O 4O 0 4S 3e kw f 0J 8 0 33 kalveren Ie kW f 0 80 0 86 1 kw ƒ 0 67 0 72H 8e kw ƒ 0 62M 0 57Vii schapen Iekw ƒ 0 66 2e kw ƒ 0 40 Lammeren ƒ 28 38 per stuk varkens Ie kw 22 2e kw ƒ21 1 Handel in koeien en ossen willig prijaen hooger Vette kalverei redelgke handel prijzen onveranderd Schapen en lammeren stugge handel prijzen niet zoo hoog als vorige week Varkens tamelijke handel prijs zen stijver Zouters tamelijke handel zelfde prijzen Kalvarcnmarkt Gouda Aangevoerd 140 stnks Prjj en ƒ 7 10 Handel matig Kaasmarkt Oroot Ammsn 14 Haart Aangevoerd 8 partijen 264 stuks 1778 K O Prijzen Ie ao rt mefa rjn ƒ 36 37 idem 2o soort ƒ 33 36 Handel matig Kaasmarkt Oudewater 16 Haart Aangevoerd 12 partijen 640 stuks 2700 K G Prijs Ie soort met r m ƒ 36 39 idem 2e soort ƒ 32 34 Handel mati jOlmpla utrecht ft JD I Ken gemakkeltïl In de jiijna met dubbele cijier behaalde oMurwinning htfCit Oiympia zich wel afdoeu de de meerder getoond over Utreêht Hoo het mogelijk is geweest dat de Gouwenaaxs uvtapalend met 4 2 verjoren mX voor de weinige toeechiJkiU exB gisteren wel een raadf el zijn geworden Individueel traden enkele Ubeehtenaren op den voorgrond nu r een gold sluitende aanval WeM geen enkele maal opgezet De Olympians bezSeSd met den wil om te winnen waren stuk voor stuk sterk en voelden zich op dé spek veite oppervlakte die thans bet Olympia terrein bedekt beet op hun gemak Goed voetbal waa echter onmogelijk alleenrde individueeJe prestaties br p wat vanatia in den w strijd Het lieat gezegd dat de joogateKtom in het bijaondsi ziah geducbit roerde De ruststand was reeds 4 0 Het tweede doalpunt wa een fraai exemplaar van van de Hende uit ben keurige va orzet van den oudateo Krom Na rust bleek de Utreahteohe keeper vervangen dodi ondanks zijn actief verdedi gcn vielen er nog ial ven doelpuatoa In de Teateerende wedstrijden luUen de aaodzwaiien het lang niet aoo gemakkelijkIkujgen en zal er meer inapannlng gevergdworden Ale de spelerg zioh hiervan overj to d houdfti dan kan dJa hooge fl oore ook I zijn goede zijde hebbeo in dit göval dus betschot ne speoiaatvte Verzorgen In de Goudsche gialederen ontbrak Vlot hl wieait plaats de jo ste Tilburg apeelde I e voorhoede tag er aldna uit Homeman vM Heade E Krom Mail H Krom Hieroodra volgen eenige Btandjes Afd II 2e klaasn B LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST ƒ W B Frifke t IfJ DIO TELEOSAFisCB WEERBERtCBT 16 Haart Verwachting Matige Oostelijke totZuidoostelijke wind Uoht tot half bewolktDroog weer Om het vriespunt des nachts overdag ieta ze hter IiAKËÏ4 16 MaaM In den ouderdom van 88 jaar 1 alihier overleden de heer W B Fricke een der populairste figuren uit de theosofische beWeging bekend vrijmetselaar ei een der pioniers van het spiritisme De Duitsche leveranties aan Busland teKLIJN 1 Haart Bij de besprekingen die hedenmorgen tusscHeiT de leden der Duitsch Industrieele delegatie naar Rusland en den Rijkskanselier en eenige andere leden i vs4 het Rijkskabinet hebben plaats gehad werden o a de plannen besproken voor de soort financiering van het Russische programma De voornaamste vraag hierbij was in hoeverre het verstrekken van de gevraagde gaAntifis zou kunnen leiden tot het ontlasten van de lAitsche arbeidsmarkt door de te verwachten ordem In sommige leringen gelooft men dat naar schatting 160 000 arbeiders te werkWsteld kunnsif worden voor de uitvoering de te verwachten Russische orders In itde kringen 4 acht men dAe schatting echter oVerdreven Vechtpartiltjea in Buer en Horti bij Gelsenkirdieli IGBiaENIUROipaJ 16 Haart Na afloop ADVERTENTIEN FalillBiement W TREUREft tuinierv wondende te StoKvyic Bij beschikkinl vtn den E A HeerRechterCoininintrit ii bepaald lo dal de indiening der achuldvorderiogen bii ondergeteekenderaoet plaats hebben vöör 7 Aprila s 2o dat de verificatie vergadering ge houden zafr worden op Dinidag 28 April a t des voormiddaga Ie U uur in het Gerechtagebouw I aan den Noordungel te Roltel 4vai I Ö curator Dr Mr J SMIT Gouda U iMaart 1931 Wijdstraat S 6 4 J4 37 at w o 1 8 Hollancheh huig ia bovendien eea clean Caitle I S6 M Your Home JLi 46 eOr M 68 27 46 39 0 36 46 47 41 43 38 42 30 42 31 62 Onze scho maakti d ia beroemd en berucht iM r oni itroeibaar PB ÜÉMMèMMMaMBIVmW Hebt Ge Ow r os dijn waar van d eeralé frt icheiir af ia last ze verven U zult fensi zien bo kamer weer ophaalt meti de nieu e tinten i STÓOM VERVÈPU ÜE PELlKAAr r Oouda Opgcridit IMT 43 6 4 J6 3319 36aa 2419 31 H 133 TBIiEFOOt 60 TerpÜMhleii Iwaï ee04 uit leggeu op welke groiid n U dMe iuiiJi icB ie baaeect Of va t U d t gevttl v ruim 250 000 geziQsbooiden ot toch cjxca ruuu ééa ouUioaa Me BTla idecbe öbaatAbursên uJet voldoeiide om eena in w iic omtraat 4 mai ij2 £ v aa e i Rji ami r de Kjooo tüe lucii ook bg him giatle tiaoK i var 1Wf EAfl n oe aiei Vootfteiko boe lempirtMw veieedséüag ala de V A R A alg meenT kau noumen vaer prograuuua B steeda i a ciaaJ demociatiB£jie du t g n iie beeiaaud b tnui orm bedoelde ieudeuzeD dWTBpekt Z iia Het ia toch met goed r i ËUik d4i eai Orïbodax Christ D of eeo iifcctittfaaard Kathc l of eeu oprecht Jood te adkn tijd de frograiiiiDa s van de V A K A kan belumtóren Welke eerlijke aaniian r v aa Wu É oningahuis kan maéer wreVél 4a socmaiy asaoaiaiMohe cultuur uitudgan van de V A 8 Aj aonhoorenp Eiï wauBeer al a hciC grot te gadeelte mn bet Nederlaodacha voik oni deze redenen ütv4U als luisteraaiiJQaar de V A R A prognuiuna a hoe kan e V A K A dan algane n aini Sa aou kunnen wij y au de N O B V n K fi O mutaiia mutai um hetzelfde zeggen Tm opuc ite van die oauroqp rgar iiiiataeo ie en groot dpel van het Nederland clki Volk uitgeachijjeld hetwelk naar die pffogramjma niet kfif of niet wö luiat Höd ataat het nu met de programnia a van de A V R O Laat er iemand in ooa l nd opstaan Mn te ze g i dat hij slch gedurende ene uitaending van de A V E l gekrenkt gevoeld heeft Zo iemaad beataat niet De een mag meer vfn wetenschap da ander Tan amusement een derde van lichte iiUEi ik en een vierde we jer van kla eieke muii dc houden dat ia aUem aal mogelijk Maar nog nimmer zal iemand onaangenaam getroffen geworden sijn d or het yiitgeaoadcne VA de A V R O En dito de leden van dp A VE O en de lezer vaji do Badio feode Behooren zij niet tot a a nohtingon nie een uit eMJudetrdP S oowal op maatecliai pelijk alg op poiÜtiek en godadien9ti gebied flulk een veffeenSging ia algemeen Kfaar ook aUeen dese ÏMdal is da A V K O Dftt er lultfteTaare van de A V R O en aar tuuriijk ook anderen zijn die ook ene ieta op poÜtiék of op godadJanetJg gebied wiUen Irooreo iB logisch en daardoor hebben de gekleurde omrQepyerecnigiQgien haar goed recht bewexen Als die Adi tdan maar houden denaan hare apecifleke prngramma g dan licbhen zij haire plichten gedaen n behoeven xij de uitzendingen van de A V R O niet te cnfiti eren Maar dan is het ook billijk dat de A V R O meer zendtijd krijgt en over een tott in de perfectie uitgevoerd zandappat aat kan beaohikken Wij 4 0 ide b ngen b tuiTtig en v n de Luis6eraai ln Den AJ enieencn Omroep te yyjjjwdd genomen Uwe Excellentie ons standpunt in desec nogmaals nader uiteen te zetten en dringen er met klem op aan dat Uwe Ei toellentie ivarwijld eene besliwing neme ten ffonsta v n de A V R O vrif van eile politieke of godjadten tlge overwegingen dodi uitsluitend in het kader der fjtlgte ïfttheid Wij geven Uwe Excellaitle de veniekerfng U d8f AMKt l dank aAiheM znlt oogsten van ruim e m mfOioeTL trouwe rechte NoderlandBohe WaatAnr ers zonder dat t dagdhen die meer voor éen poUtieken of Rodadienafcigen inslag in den omroep voelen b ho eft te benadeelenu J A de Waal Malefflt t V Te Katwijkbinnen ia orvexleden 79 jaren Sud de heer J H de De beer De Waal Maltifijt werd 31 Januari 18 2 te Ovetveen geboren Aanvankelijk v m hij watkzaam op de eqa eiuto aecTetaiae van zijn geboartËtplaaLs roaar ua korten tijd wijdde hij üch oau den handel en werd deelgenoot in etn aaepfabriek te Zeist TijdGQfl ïajn verblijf in die gemeente werd hij geJEozen tot lid vafl den g neonteraad en bleef dit van 18M flot 1890 toen hij benoemd werd tot burgtameeater van de gemfienteu Westbroek en AL hUieuUoven In 189 werd w hij voor het iut i lntt ideukelen tot lid van de l rovi ciate fc atea van en vijf jarem daarna weid liij dooi etzelfde aifitrict als anti refvolutionair naar B tweedo Kamer sfgtvwaijdigd Ju 1901 1905 en 1900 vferd zijn m an aat teJkens verleng en oor zijn burgetneeeterechap iiiöeet lijj bedanken toen hij in 1905 gdiozen werd totÜd van Gedep Staten wan Utrecht In deTweede Kanx toonde da heer De Waal Ma Itifijt Zoo vei l belangAdling in kol iaIe aaaigelegenlifeden dat hlj in 1905 op voor dracht van Minieter Podk benoemd wptJ t t tttfttor valn d Indiac beetuursaoilieaue In 1909 wftrd de thans overledene belast met de port feuiile van Knkuuiën £ ulk in de plaata an dea tot gouverneur van Ned Indiè bemaeBKUm heer Üdtmburg In 1913 kwfljuL iet Miftist de to van der Linden aa h t bewind wianlari de heer De Waal Mal ïÜ ö i dei I mUsaakte Twee jaar lat in 1915 werd de lieeV De WAal Malefijt butKemeeater van JtaWijk bijmen weike i iüfi lyij tW4Ali Jaren woArn m Bij zijn BftfeAtii werd hij m deze qualitett oj ipvolgd 4o fiir dr ohohting De overledeno was riiMer in de orde van den Nederlandawhóo Leeuw De sime ijm ang te Amsterdam HA goMdeQ fubiteam gevierd Naar chaUing ruim 30 000 deelnemet De jaarlijkeohe Sfiftp Omgang welke ih rfen naiht van zrfterdaj bp Zondag 15 Maart Ani t jda p fiehouden ia djweg in verband metjljhfTdenkihg vanj I souden jubileum een ifonder kabakter Dezen nacU kwamen de pfelgrima uit de verBt dorp i ei steden vaji nha laodj en eefn groot aantal xti a treineh kwamen in het nachtelijk uur de hboFdA4d bnuMo Hei aantal dadnemevfl bedroeg naar aciwttiQg r im dertig duizend All v uep vlot dauk zij de goede todeluoatregelen van het bestuur De deelnemers van buiten begaven ZK eerst naax de versdiillKidè kerken waarna men den ngitng b on Zeer veel geesteüjken liepen m deu Aoet mede Na den omgang gemaakt te i Wen veidec d de petgrïma zich ot treFByhiUeode parcMrhi terken en na afi hurv n heediaciite er in het vroegemorg nuuc ew buitengewone drukte in de binnetutad Gaió a en inrichtingeo voor coifiumptie hadden het al spoedig sseer druk De meeste bedevaartgangers vertrokken iegm zeveu uor met de extra trein i naar hun woonplaatsen Om tien uur dro mgr J D J A genent bisdchop van Haarlem in de CaÜia rlnakerk aan den Sihgel een pontifioale hoügmJa op waarbij aaaiflteerden dr Gi C van Noort de en der atad presbyteraaais tens tixwudiakene waxen pastoor L Btolk en J ït Lagerwey Het hoofdaltaar was prachtig yemerd Na het Evangelie hield Haarlem a bisMiop een rede Het zangkoor voerde onder leiding van zijn directeur dan heer P van dei Vdde db vieretemmage mis P otifioalia van L Perosi uit In bet Concertgebouw vond s middags te Iwee UUT een grooto herdiankingBvergadering plaats De groote zaal was geheel uit verkocht Medewerking veneenden een 700tal AmMerdaniAclie K rkzangers onder leiding van Anton ter Steege aan het orgtA Jan Nieland Het podium was rijk versierd en achter de bestuurstafel hadden mgr J D J Atngonent biFschop van Haarlem pJa ate genomen eJenïGde deken G C van Noort pa toor L Stolk en het bestuur van d B Stflilen Omgang Na het openingswoord van deken van Noort hield pater F X Duynstee O E S A pastoor te Utreofat een feestrede waarm hij een uitvoertig overzicht gaf van de vele bizonderheden elke in den loop der jaren waren voor ekofaen m verbond met den SUlilan Omgang Spr bracbt hulde aan den nog in leven zijmien oprioliter de BO jarijge heer Oarl Elseöborg die trots zijn hoogen leeftijd aanwoü Wtta en gezeten in de rfjiieteclog © de groote bijeenkomst modemoakte De veig Skdering bracht deu heer E aeuburg een stormisobtfg applaus Na de pauze word het woord gevoerd door mgr Aengenant die eveneens hulde bracht aan den opriohter en het huidig bestuur De heeren Fr Ktieten J B TaJt B en A Kiftenburg werden voorr hun groote verdlenflleii door Z H den paus begiftigd met het gouden eere kruis pro et olaai et Porttifice Eveneens deelde de Haarlemarfie Bisadiop mede dat paatoor L Stolk was benoemd tot kanunnik van liet Hoarlemach kaptttpl De vergadering erd bijgewomid doOr den ministeT van ai d handel en nijverheid den heor Verachuur Er waren tal van Iwkende katholieke peiwawn uit Amaterd m eai gpigeving aanwezig een depuitaUe van Vc endammera en besturen van afdee kmgenbuiten stad Aan het einde der bijpMikomst werd de Ma etw H elijke zegen gegeven en het miraJtelïled gezongen GBMENGP BERICHTEN Ernstig ongeluk by motorwedatrydeo Vut gewonden Zondagmorgen beeft op den apafanwouderweg luaatjJieu den Aalsmeerdeiwalg en de i Öloteiweg m de gemeente Haarleilmermeei aen enisttg ongeVai plaats geitod Op dezen wQg werden door motorrijders wecUitrijden of althans oefenwedatrijdeii gehouden Op zeker moment toen drie moÏNtrijdcrs niet zeer gnopt anelheid over den wegVeden komende uit de richting SchijKhol rtcakie de voorste motorrijder doordat iemand luit hot vrij talrijke publiek langs den wen pdoteeling den weg overstak zijn atuur kwijt Hij kwam te vallen en werd ernstig gewond De tweede motorrijder kwam over hem heen en aloeg in zijn val tegen een iiïotornjdev m t duo die lange den weg etülatünd Ook deze motorrijder wend gewond evenals de nian die mei zijn motorrijimel langs dexi weg stond en de jong i die op de duo zat De derde motorrijder kon niet tijdig genoeg zijn vaart inhouden en ww op zijn beurt te vallen over de verongeiukle motorrijwielen heen Ook dee derde ernstige gewonde werd door een paxticuli auto die pflflfleetde naar het Wilheiminagaathuis t te Amsterdam eveigebracht Vrachtauto in een sloot gereden I Twee dooden V Zaterdagavond oinatreeke zes uur is opden njk w kGoor Diepenheim en ernstig üuto öTïgeluk gebeund Een open vtaohtnnto van de gebroeders Kreyenveld aannemer te Hengelo waarin gezeten waxeta een diaüffeur en een werkman kwam uit de richting Dnepenheim van een werk te Nijaifegen Vermoedelijk tengevolge van de gladheid van den weg kon de chauffeur de booht nlatgoed nemMi waardoor de wagen in een langs dien weg loopeaïde sloot reed Er was vrij spoedig Imlp t T plaajtfle maar men raoest d war i die op zijn kant stond kanteSeo alvolens de inzittenden uit de iiahine koodffli worden gehaald Dr K uit Goor was dade ijk t T plaatse en er werd kunstmatige ademhaling toegepflat doch beid bleken overleden te zijn De lijken zijn per uto naar de mArechaufleeekazeme te Goor overgebraoht waar bleek dat de slachtoKers aren de gehuwde werkn an H Hassdnfc en de chauffeur G Bongera beiden uit HoD gelo Reclame verw derd Een bioscoop te Rotfepdaig b etl voor de door bajir te vtertoonen film een milttadre j Icjucht een reclanxe gemaakt die nog al opsrtmAJmg te weeg heeft gebracht Er rijn 1 i de Aadna bHjetten opgeKangep weJke I bdmegehjlv veel leken op openbare kennfageMen Öp de bfljettm werd pen groot j aantilliohtingen met spoed opgeroepen voor i het imImo an in eotie Hoewnd toot wie de bfljetten nouukeuiig laa duidelijk moert zijn dat het hier een of andere reclame gold heeft het gisterwi op het bureau voor Müitaore Zakm niet stil gedaan vanwege da vede oogeruste menschen dke inlicbtingiaa wilden hebben Op laat yu de politie zijn de b jetteii wwijderd De dood ov den overweg Een mgeluk te Beverwijk Zaterdagnuddag i9 op den onbewaakten overweg nabij de spoorbrug over de b ven van Beverwijk de 79 jarige K G F door een uit de richting üitgeeet naderenden tram overreden en gedood De nmcfaimste die het ongeval iag aankomen bracbt den trdin onmiddeüijk tot atiUtand inaar bet was reeds te laat Het stoffelijk overschot van hat slaciitotfer ia n ar de algemeene begraafplaats overgebracht Caiarlie Oiaplbu Dty Light uit 230 bfoacopen verbannen Een tegenvaller van ƒ 1 00 000 Naai de Daily Tel meldt i Vrijdag een conflict uitgebroken tusschen Charlie Cha pKm en de Britsche fUmindustrie Toen beeft n l de QftumontBritish Pioturea Corporar tion erklaard dat sij besloten had City Lu hts niet te vertoonen in een van haar theaters Dit wil zeggen dalt de film wordt verbannen uit ongeveer 330 theatw die in handen zij van de Corporation waaronder zich de voojiiaamata Ix nidensche bioscopen bevmdöi en veJe in de provincie Het finyflcïeele nadeed dat hieruit voor Cliaplin voortvloedt wordt ge cha op ongeveer 1 200 000 gulden Men geJooft dat dit iiet begin beteokent van een algemeeneo aanval op de prijzen van AmOTikaaneche films i men verwacht er een sterke daling van de fümhuur in het algemeen van RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 30 Lezing € Concert 7 Lit halfuurtje 7 46 Concert 8 15 Concert 9 45 Zangspel 10 30 Vervolg concert 11 12 Gramofoonplaten Huizen S 45 Concert 8 Concert 11 12 Oramofoonplaten Daventry 4 36 Concert 7 Orgelmuziek 9 56 Kamermuziek 11 20 Dansmuiiek Een nieuwe operette van üacar Strauaa Het nieuwe werk van Ctecar Strauas erngeneröl Toaka zal zijn premièrebeleven in het Wiener Theater te Weenenop een nog nader te bepalen datum tegenhet einde vaü deze maand of in i gin April Deze opvoering zal door de Rfknag worden uitgezonden In het programirja zal de datum van opvoering nog nader aangekondigd worden Weinic ItaUaansche luisteraars Ondanks de onvermoeide pogingen van Mtissolira omde Itaüaansche radio mdustrie tm de It laajDsche programma s steeds te verbét en ei aan te vull i z n er volgens de laatste telUngen slechts 150 000 luisteraars in Italië een buitengewoon klein aantal tem daar de radiobelastingen die in ande landen vry hoog ia slechts 15 Ures bedraagt LtCHÏVAAK f De DO 3 te Dordrecht De Duitsche vliegboot DO S die op de Parijsche Luchtv arttentoonstelling werd geëxposeerd is Zaterdagavond om onggveer half zes te Dordrecht gearriveerd De vIïegL boot cirkelde eenigen tijd boveikde stad en streek daarna neer og e Oi e Maas Het ligt in de bedoeling dat de OT S na benzine te hebben ingenomen zoo spoedig mogel k zal vertrekken TOONEEL Alex Paassen overleden Een tooneelspeler van het oude raé In den ouderdom van 91 jaren is gisnerenmiddag te s ravenhage overleden dè kende tooneelspeler Alex Paassen X Den 8sten Augustus 1839 werd hu geboren en in September 1856 ving Alex Paassen zjjn tooUieeUoopbaan aan Als Fransch acteur bij een Fransch gezelschap bereisde hy gedurende enkele jaren Frankryk en België waartia hy zich te Rotterdam vestigde iedurende 40 jaren heeft hy de Rotterdammers doen genieten van zyn kimatrijk pel In 191 3 kwam Paassen bü het Nederlandach tooneel te Amsterdam Niettegenstaande het klimmen der jaren erd de activiteit van den populairen tooiBeelspeler er niet minder op en zag hij niet op tegen studie Hij was reeds 83 jaar toen hij bij Gor Ruys uitkwam in Mijn tante uit Honfleurs en met Fabricius in een door dcGcen voor hem en zijn vrouw geschreven éénacter Valse Champêtre welk stuk hy ook speelde op zy n feestavond ter gelegenheid van zyn 86sten yerjaardag Toen hü 88 jaar oud was speelde hg opnieuw nu voor het laatst en vierde hij triomphen met zijn DiïAenhuia mannetje onder directie van Frit Tartaud Tal van glansrollen heeft Paassen in zijiï meer dan 70 jarigen tooiVeelloopbaan vervuld Drie kindeten gesproten uit het huwelijk van Sander Paassen met mej Ptfst liid tooneelartist geworden Met name Marie de eerste vrouw van Mari J Temooy Ap èl Alexander Junior gezegd Lex die vooral bekend geworden is door z jn Barend Vermeer in Op Hoop van Zegen en Rafael in Ghetto hy overleed in 1911 en zjgn zoon gesproten uit Két huwdyk mH Mientje Braakensiek is verbonden aan het Ver Rott Hofstad ToneeU en Truna Post zy noeipde zich naar haar moeder óia rentang aan de Poonèelveroenis vaü Hejjermans verbonden is geveest 8TADSHIEVWI GOUDA 1 € Haart 1981 Uberale Staatspartij De Vrqheidsbond Bede van Mr A N Molenaar over £ cfinoiBis l fl Politiek Zaterdag j l b ft de Centrale Kiesvereeniging van de ül rale Staat artü De Vrüheidabond voor de R jkskieskrutg Leiden een algemeene vergadering gehouden in Hotel De Zalm alhier welke door ruim 40 afgevaanbgdra van de verschillende afdeelingen bezocht was Ook waren eew 10 tal leden van de pas te Bodegraven opgerichte club van Jonge Liberalen aanwezig De vergadering welke stond onder leiding van den w n voorzitter Dr T Beekenkamp te Gouderak besliste dat ditmaal nog niet in de bestaande bestuuravacatures zou worden voorzien De financieele toestand der Centrale die vorig jaar allerminst rooskleurig was er was toen een vry belankryk nadeelig saldo is tnans weder vertwterd de rekening 1930 sluit met een voordeelig saldo van ƒ 600 Tot afgevaardigden der Centrale naar den Partyraad werden ditmaal aangewezen de heeren B Moolenburgh te Leiden J Beyen te Bodegraven H Th Sobels te Lisse Mr H P C M de Witt Wynen te Gouda en Mr H B de Wildt Meyboora te Wassenaar en tot plaatsvervangers de heeren Dr T Beekenkamp te Gouderak en J H Schouwink te Hiiligcrsberg Na Iwëindiging der huishoudelijke besprekingen heeft de heer Mr A N Molenaar uit Wassenaar een interessante rede gehouden over de Economische Politiek waarop een zeer geanimeerde gedachtenwisseling volgde waaraan werd deelgenomen door de heeren Mr A J Romeyn te Leiden Mr H P C M de Witt Wynen te Gouda en J de Groot Jaczn te Berkenwoude welke laatste in t byzonder de landbouwcrisis in t geding bracht Na een uitvoerige beantwoording van de versohillende sprekers door Mr Molenaar werd de bijeenkomst onder dankzegging aan de aanwezigen door den w n voorzitter gesloten C J Lanooy Vandaag ia onze oud stadgenoot Chris Lanooy vyftig jaar geworden Hy werd den 16den Maart 1881 te St Annaland geboren en was op é na de oudste van 10 kinderen Omtrent 1888 verhuisde het gezin naar Den Haag Daar genoot hy eerst onderwys van Jan Ugthart en bezocht hy later de Haagsche Academie Na zyn militairen diensttijd werd het werken voor den kost Eerst op de bekende fabriek Rozenburg te s ravenhage daarna op de piateelfabriek te Purmerend bracht bij in toepassing wat hij ihad geleerd verwief hy vaardigheid en deed ervaring op Maar als uitiüg van kunert bevredigden hem het werk zijner handt de producten van de fabriek i4et Zyn onafhankelijke geest zpcht naar ei en scWppingen maar d r was hij niet Wel werden zyn bekwaamheden gewaar deerd en men bood hem een verbintenis aan op een goed salaris Maar Lanooy meende zijn aldoor ruimere ervaringen zijn toenemende kennis zyn diejier dotyNdringen in de geheimen van kleisoorten van glazuren en van vuur voor zichzelf tp moge en te Müeten gebruiken Hy koos den weg van de Vriheid en van de groote zorgen metéén In IflwAgetrouwd met Ja Ea Schuitem4ker kjhter van een uitgever en boeknrukker Jte Purmerend begon hy op 30ja rigen lepftjjd op zichzeli te werken eerst in den Haag en weldra in Gouda waar aan de Wachtelstraat de zorgvuldig ontworpen oventjes werden gebouwd de oventjes waórin temperaturen tot ruim 1500 gt C konden worden bereikt en waaruit zooveel kostelyks is te voorschyn gekomen Kort na den dood van het jongste kind verhuisden de Lanoou op doktersraad naar Epe waar een voortMffeiyk inrichting met mooie toonzaal werd gebouwd Hier braveeren zij de zorgenj welke niemand worden gespaard maar met een blijheid die eerbied afdwingt Lanooy is een gevoelsmensch h j kent het geheim van het licht de ziel van de kleur zoo beeldt hy de stem pgen uit ook wel in een verdienstelyk schilderstuk yn geest is levendig en zyn verbeelding in uitputting onuitputtelijk Hiervan getuigen de 100 paddestoelborden ter gelegenheid van zijn i5 jarig kunstenaarsjubileum gemaakt waarvan niet éen Het andere gelyk is Roei en Zeilvereeniging Gouda i De Roei Un Zeilvereeniging Gouda houdt een algtmeene ledenvergadering op Vrydag 20 Aïaiirt des avonds 8 uur in Hotel dv alm te Gouda De al nda vermeldt o m Jaarverslag van den Secretaris over 1930 Bespreking der Balans en Verlies en Winstrekening cwer 1930 Benoeming Kascommiasie Benoeming Roei en Zeilcommissie Mededeeling betreffende overeenkomstReeuwijk Voorstel inzake bouw nieuwe vaartuigenloods Belemmering vA n de scheepvaart door een schipper Het scWpvaartverkeer In denpurfsingel werd Vrydagavond ernstig belemmerd door een schipper uit medrecht die zyn schip stillegde en weigerde verder te varen Nadat de politie er aan te pas Was gekomen bracht dè schipper zijn schuit verd De scheepvaart in dit drukke vaarwater was intusBchen vastgeloopen en na opheffing van d st H natie moest aanvankelijk MCelaid worden opgetreden Het pbhtje kon een half aur uiQt varen Nieuwe Abonné Ztj die zich met ingang 1 April 1931 voor minstens drii maanden op de Goadsche CoaS abonneeren ontvangen de tot datum verschijnende niumners grit Kerkelijke verkiexing Het reglement op bet beheer Blijkens een mededeeling in het PreÈLl beurtenblad zal de stemming over de iT heerscolleges der Ned Herv Kerii gehost worden op Dinsdag 21 April a 8 TeveMa dan worden gestemd over een wüziginji het reglement op het beheer Algemeene Vergadering Goudsche Zwemclub De Goudsche Zwemclub houdt een ledtt vergadering op Vrydag 20 Maart fa avonds half negen in de bovenzaal van jw Schaakbord I 1 De agenda vermeldt o m de yo1 8ö wI punten jB Jaarverslag Verslag van den Penningmeester BestuursverkieKing Verkiezing Polo Commissie Verkiezing Kas Commissie Agenda Vergadermg Goudschen Zweobond en aanwijzing afgevaardigden Agenda Vergadering Aid i uid HoUjaj en aanwyzing afgevaardigden Agenda Bondsvergadering op 29 Mut 1931 Na afloop dezer agenda is er verlotini van badgoederen Een steuncomité voor R K gezinnet opgericht T er stede heeft zich een comité g vormdi dat zich ten doel stelt gelden m h zamelen teneinde de door werkloosheid getroffen R K gezinnen die m behoeftüp omstandiglieden vexkeeren te steunen Het comité bestaat uit de heeren deka B M J van Roojs eere voorzitter pastoor P J A de Graat voorzitter kapelun W van Alphen penningmeester wethouder J A Donker wethouder C H Koemsns CKrimpenfort W J Middelweerd mr J vi Mechelen en N de Rooy Reeds kwam bÜ de N Z H een t edr4 groot ƒ 207 50 aan bijdragen in De uitzending van werUoozen naar Giethoorn De uUzendiiig van Goudsclie weriitooasi naar de Rijkewerkverschaifing jn liet Laad Van Vollenliove bij Giethoorn is naar iHj venienien tfians officieel vastgesteld op Maandag 23 Maart a s Hoeveel persoiKl zullen worden uitgezonden staat nog aié vast Het GoudKh Archief Opvordering van anrliiefstukka De Rijks Fch varis iieeft tJuuu uit lut Goudsohe Archief opgevorderd het mitHdMl en helt rechterlijk arohaef Ewmenkort zuIIsb deze belangrijke bascheddeiii naar Deo Hu wolden overgebraidht Goudache Zwembond Algemeene Vergadering De Goudsche Zwemclub komt in vergadering bijeen op Zaterdag 21 Maart des a d middags te 3 uur in Hotel 4e Zalm M de Markt alhier De ageAda luidt als volgt BeatuurwMki zing verslag finantieele commissie benoeming commissies ttvoering Thali j De Tooneelvereeniging Thliia heeft hit voornemen op iZaterdag 28 Maart te flV uur in de Zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen op te voeren een toone spel in drie bedrijven van K H Spiekmn WantrouNVh Volks en Scboolbad Gedurende de week van 9 tot en met 11 Maart lyerden in het Volks en SchoolW gebruikt 191 kuipbaden 288 sproeibaden 1023 schoolbaden totaal 1602 baden De collecte voor de Neutrale Kindervoidi Wy vernemen dat de collecte voor li Neutrale Kiildervoeding vorige week gehouden heeft opgebracht ƒ 260 90 De VereenOT tot verbetering van den trekhond Men deelde ons vorige week mede dit hier ter stede was opgericht een afd va de Vereeniging tot bescherming van do trekhond Dit bericht behoeft eenige ai vulling De afd Jouda van genoemde vereeniging beataat reocfe aedleü een drietal jaren Dezer dagen kwam echter een fusie tot Btawtusschen de Goudsche en de Leidsche viieeniging De Leidsche afdeeling bealajsedert een jaar De Goudsche en de Ui sche vereeniging besloten voortaan aam te werken en zullen trachten afdeeling op te richten in verschillende andere ï meenten Een bestuur van de vereeniging w genaam werd nd tot behoud en veï tering van den trekhond werd S voorütter werd de heer Ohr v Hofweg alhier tot algemeen secretaris werd F kozen de heer D Baas Jan Philipsweg v alhier De Bond zai in het vervolg zw W dig voor gezamenlijke rekening opko voor de belangen van de leden van ÖW afdeelingen De Goudsche afdeelinft 110 ledeil de Leidsche l4a Een nieuw tehuis v r ouden van iM Het collage van Regbten der beide M huizen heeft besloten B en W te venoO voorstellen voor te bereiden welke kiden tot den bouw van een nieuw ti voor ouden van dagen Intercomniuiale Arbeidabemiddeling Aanbiedingen van werkzoekenden Lijst van 11 Maart 1931 1 modelleur 2 afwérkers 3 gameerders 1 pypenglazuurder 3 gl uurders 12 aardaweriiers 2 p pmakers 38 plate l8childe 6 letterzetters 2 bleetoersiarecht 1 machinezetter 1 boekdrukker S drakliers 3 b9tonwerkers 45 grondwerkers i degelpei drukker 9 stucadoors 2 ijierwerkera 1 zeilmaker 13 schilders 1 metaaldraaier 2 helers 31 opperlieden 9 metselaars 44 timmerlieden 1 steenhouwer 2 aut lasschers 3 smeden 10 reizigers 1 glas in loodzetter 1 witwerker 45 meubelmakers 10 sigarensorteerders 1 ged 2 wittrara 1 behanger 3 kistenmakers 1 scheepstuiger 2 electriciens 11 houti ewerkefB 1 horlogenuüier 2 stoelenmakers 1 beeldhouwer hout 1 radiomonteur 1 lintzager 1 zager 4 scheepsklinkers 4 auto monteurs 1 expeditieknecht 1 kleermaker 1 blikwerker 3 koekfaakkers 1 boekbinder 1 klompenmaker 3 stoffeerders 14 blikslagers 6 beitsers 3 schoenmakers 9 machinisten 19 stokers 3 boerenarbeiders 1 slager 4 broodbakkers 1 hulpfitter 7 tuinders 5 textielarbeiders 61 pskhuisknechts 7 suikerwerkers 1 ovenist 1 soldeerder 89 sigarenmakers 46 ged 2 lorrensorteerders 2 kellners 3 plakkers 21 schipperskneChts 8 kantoorbedienden 8 koetsiers 5 bodthoudcrs 79 transport en 76 fabrieksarbeiders 19 chauffeurs 1 centrifugist 1 kassier 1 wissellooper 1 vakkundig bleekersknecht johge kracht 3 strippers 1 melkcontroleur 1 huisnaaister 3 winkelbedienden 6 wakers 1 boekhandelaar 4 bankethakkers 6 bankwerkera 3 yizerwerkers 1 melkbezorger pl m 100 arbeiders door vorst werkloos Agcada 16 Maart 7 uur Stadhuis Gemeenteraad 18 Maart 2 uur Hotel 4e Zalm Ned Ver V Huisvrouwen Demonatratiemiddag IB Maart 8 uur Noeuwe Schouwburg Nuts departement Gouda Cabaretavond 18 Maart S uur Soc de Réunóe Cursus E HB O ondiar leiding ven Dr v Hk a Maart 8 ur JIet Schaakbord Bovenzaal AJg Verg G Z C 21 Maart 2 uur Soc Ons Genoegen Zaïd Kunstmin Modeshow Gez v Dantzig 21 Maart B uür Soc de Réunie Koning Kikkert of de IJzeren Hendrik 2angq d door de Goudsche Padvinders 21 Maart 3 uur Hotel de Zalm Vergade rihg Goudsche Zwembond 34 Maart 8 uur Soc de Réunie Ledai vergadeirmg Openbaro Leeszaal 2S Maart 8 uur Soc de Réunie Liberale Staatsparty de Vrijheidsbond afd Gouda Spreekbeurt Dr I H J Vos 28 Maart 8 uur Soc Ons GeiJwgen Zaal Kunstsnin Uitvoering Tooneelclub Thalia Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe zal tot en met 20 Maart benevens den daarop volgenden nacht geopend zjjn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor rec toi ÜIT DEN OÜrtTRÉK ALPHEN a d KUN AlphenMhe Bank In 1960 werd een netto winst behaald van ƒ 52 507 v j ƒ 57 93d Voorgesteld wordt f 7684 af te schryven op de gebouwenrekenüig waarna deze weer evenals voorheen voot ƒ 1 te boek staat ƒ 2000 bij het ondersteuningsfonds te voegen en ƒ 11 000 bü de extra reserve waarna het resteerende bedrag een di end uitkeering toelaat van 8 als V j f flAASTRECHT Gemeenteraad De Raad dezer gemeente vergadert op Woensdag 18 Maart a 8 voormiddags 10 uur De agenda vermeit Aanvraag van B en W om een ycredfet beschikbaar te stellen voor de imichting van een kermisterrein VaatsJeJIlng voorschot art 101 der L O wet 1920 Comptabiliteittóesluiten dienst 1930 Burgeriljke Stand GEBOREN Lambertus Antonius z v L van den Hoek en Th Djjns Petrus Henricua z v J Boere en K P van Zuilen Jannigje d v P den Boer en M A J van fer Stok Bonwvergunningen Door het gemeentebestuur is aan de Stichting Bisdom van Vliet toestemming verleend tot het verbouwen van de boerenhofstede bewoond door A Anker in Vliet enaan A Donk tot het bouwen van een fotografisch atelier Beide werken worden uitgevoerd door den annemer P lAite n alhier g V REEUWIJK f In de gehouden ledenvergadering van deLiberale Staatspartij J e Vry heidsbond Reeuwyk en Omstreken werd de Candida tenlijst voor de a s Raadsverkiezing alsvolgt vastgesteld 1 J Keer 2 P iB 3 P v Dam 4 H Roel 5 v Spengen 6 G fireedyk 7 G van Spengen 8 P Verwaal 9 F Verkeok 10 Joh v d Steen s WADDINiVEEN De heer R reed met zijn auto op de Nooidkade toen hfi voor een tegemoetkomende auto moest uitwyken waarvoor hy zooveel mogelijk naar rechts qithaalde De bestuurder van de tegemoetrijdende auto de heer D uit Rotterdam meende zonder uitweken wel te kannen passeeren doch l tste met flinke vaart tegep de auto van den heer R welke waar beschadigd werd De beide bestuurders liepen slechts lichte verwondingen op De politie zal een ondenoek naar deschuldvraag instdien Dow het niet itw ken vim en wielr r kwam de motorrijder K in Bloemendaal a vallen Door de val liep hQ eenigi dingen aan handen en gelaat op terwijl xvn kleeding ernstig gescheurd werd De wielrijder zal de schade aan den heer K vergoeden Burgerlijk Stand 3BB REWfCameIifl Gerrit a v A v Schoneveld i J de Joode Oomdis z V M de Rooy en R Doelman pV pLBDBN Adrianug Kok 70 j ONDflBiRT OUWD W Drost 23 j en D Verruyt 21 j PORT H WKP THIJPnW VÜETBAU Uitslagen van Zondag 15 Maart K V b Afd 1 late ïXum Haarlem H F C H B S 4 3 Hilversum t Gooi H D V 8 3 1 Zaandam Z F C V U C 4 3a klasse D Utrecht D O S U V V 4 S Utrecht Voorwaarts Vriewdenflirfiaar 3 4 Alphen Alphia H V C 3 6 Leerdam L S V Zeist 7 2 J v d Wiadc id v d Mark en v d Windt a V d Hoek v Kalker eo v d Lee m Berger v Vaart van Ev rdingen v d nareken aVyorburg v liouda veractujnt laJTl mvaller voor C de Jong C I Me d i J V Laan en Woerlee Ta H C de Jong Qioenewoud en Sohout i m Vos Waltide H Öpee v Maarw en de Keizer v Gouda Oiympia Utrecht 1 0 Afd II lst klawe Rotterdam PeijMioord H V V 0 Haarlem E D 0 K F C 6 4 Amstwrdam BI Wit rta 0 1 nog weg te werken Gouda heeft bcA eergt voordeel van aon eo wind en pakt duect enUwusuwt aan £ r u pl m 2 mm gespeeld als van Ëverdmgen den bal beniacntigt ongeveer in hei midden van het veld Met een soeltrein vaartje Uekt hij op het Goudsciie doel al glipt tuasohen de backa door en geeft mat een keurig schot Spee het nakijken 0 1 ouda is niet notQMwdigd en komt m de meeirdeiiieid De Kctaer en Walthie verknoeien eeoige itansen Bij Fortuna blijkt het van v Everdingen te moetexi komen deze elar bijaondOT gevaarlijk doch wordt nu beter bewaakt Het spel gaat nu vlug van doel tot doel Moode ataaltjes Voetbal bU v i tar ohterweg Als C e bij een doefworotaling teveel passen me den bal maakt wordt F een vrije achop toegekend Woerlee redt echter Een vluggw doorbraak van Gouda volgt liet booge Buböt van linke vangt v d Windt ten halv ö uMar op g ukkige wijze weet hij vrijen achop op 2e klaaae B Eortuna doel naunt Groenemoud keurig en Botten m D C L R F C 3 2 v d Windt haalt met groote moeite den Oorinchem S V W 0 emMai 3 3 bal onder de la weg Van Maaren veroor looft zic i even later om voor opoi doel naast te sdiieten Woerlee krijgt dan de bal varI keerd oi Spee kan de in het doel springende bal nog juist wegwerken Er zijn nog 12 minuten te si elen ala na goed samenviel tusBcllen Vos en Spee de laatate goed voorzet en de Keizer onder oorverdoovenid gebrul den gelijkmaker langg v d Windt plaatst 1 1 Goud is nu flterk aanvalleud on als Walthie a min later op het juiste oogenblik overgeeft aan Spee schiet deae ineens in onhoudbaar voor v d Windt 2 1 Het enthousiasme waarmede deze goal begroet wordt d nJiet te besdtrijveo Lai plezier bobben de rood witten echter niet hun voorsprong want als Fortuna een ooarner forocert weet Berger met een mooie omhaal gelijk te make 2 2 Na de ruflt blijft het spd eenlgen tijd op het middaiveld totdat do Keizer oniver wachts een moo4 hoqg schot inzendt dotfi V d Lee slaat de hal op het laatste oo enMik met zijn band uit doM Da toagMtane penalty wordt niet banuit Fortuna fffobeert het mat verre ediotan doeh doelinan Spee ie c rfjn qui mvB Wederom krijgt Gouda t cn penalty te nemen doch v d Windt weet keurig te redden Na 10 minu pe len weeit Spee plots gebruik te maken van Ml ontijdig uitloopen van v d Windt en sohiet den bal keurig in het net 3 Hoe beide ploten ook inspannen voor het wmdende punt bet einde komt met onvenanderden stand Dordreaht O D S S V V 4 Gouda Gouda Fortuna 3 3 3e klaas A Leiden Lugdunum Alphen 2 4 Delft B E C Sohoten 6 4 HUlegom Hülincn T H 2 2 Leiden L FC Zeemeeuwen 1 0 Seklasae B Qoriincbeui Den Haag Rotterdai i RAterdaiii D 0 3 B G S V 4 3 Laakkwarüei D H S Tranavalia t Noopden 2 10 Coal Scboonboven 4 2 3e klaase D St Volhaxden Sllodreoht 7 9 Rotterdam Rotterdam Leerdaan The R Hope O N A 2 Leerdam Merwede 7 0 3 1 5 0 1S 5 7 a 5 1 1 2 2 a 3 1 4 6 2 4 1 4e Uaase A Den Ha Archipel Waddinxveeo Bodegraven Bodegraven L Boys LooeduiiienPostduiven Celeritas Leiden RC L H D V 4e klaase D Botterdam Crooswijk D J 8 BoUerdam Ü D I Fluke e Gravendeel s Gravended E D 8 Reserve Ie kluH Rotterdam V O C 2 H B S 2 BoCteidiam CV V 2 Feijeooord 2 Rotterdam Sparta 2 Gouda 3 RotterdamExcelsior 2 D H C 2 Rea 2e klasse B Doidrecht D F C 2 H D V K 2 a RoWerdftm Feijesw rd 3 St Hoogeff 2 3 3 Rotterdam Sperta 3 0Iympd i 2 1 4 ïlSS 36 Uasae Vi Den Haag A D O 5 ItV O 2 l Leiden A 8 C 2 Delft 2 6 1 6 2 1 1 0 6 3 0 O B 3 2 ï 4 Delft Concordia 2 H V V l Delft DH C 3 AJipïiBO B ï Den HflAg V T O S 2 B E 3 g Res Se klaas C Rotterdam Overmaas 2 D C L 2 Rotterdam de Mussohen 2 D F C AM nilrte klaarto Wageningen Wagenlhgen P Ë C Zwolle Z A C Go Aheld r Hengelo Tubantia Heraclea Apeldoorn Rob et Vel A O O V V Afd IV late klMse e Bosoh B V V Wilhelmdna 5 a Maastricflit M V V N O A D O S Eindhoven P 8 V Willem II 3 Brbda N A C Eindhoven 3 1 Afd V taks UasM I euwarden FriesOand G V A V 4 3 Veewdam Veendam Friaia T lO O GroningMi Be Quick Velocit h 1 5 Meppel M e C AchdÜeB f i 3 Overxieht N Ten deele revandxt Trok nflluurlijk het befaaleo van het kampioenschap door Ajaat dank 2aj het gelijk spel tuBschen Z P C n V U C en nog eenige onverwachte mtslageQ in bat Oosten b v de belangstelling van velen toc i waa hoofdzaak in da graprekken dtie dé pportliefhiebbera uit one gewest voerden de knappe prestaitie van Qouda en de onverwachte resultaten der derde klaesera Tegen Fortuna wa Gouda danig m aotio en dat ten akitte een overwinning ie uitgebleven wa ook te daakau aan andere factoien din die van eigen kunnen Niettemin past bet resulltaai volkomeai in heit r ajn der verrichtingeD van de laatete wieden Fortuna S V V i Gouda R F C O V V O D B D C L Y D L Onmnaas 8 V W H V O Oiympia 4 7 4 9 klaaaaO 10 U 3e I Aid 16 12 16 11 Vziendesschaar 15 Nam Oiympia op overtiriganrie wijze revanche voor de in Utreabt geleden nede laag bij Ö S V an O N A ie het eeamiabjkte poging uitgeloopw De groen witten troffen D O S B tegenover sróh die koete wat koet een ovtenwinningr in urteidit had gesteld Aohteraf mogen de groen witAen blij zijn er materieel nog goed a fgdiamen te zijn O N A kon eveneens geen overwinnlnig smaken doch de 5 2 nedertaag geeft ook iog even te donken Er ie nog een voonqnDnggebleVen en hierop kan dua nog geteerd warden Schocmhoven leed bij Coal en 4 2 neiderlaag terwijl Uphia van H V O met 52 klop kreeg U 17 16 16 1 U 12 4 1 lat 16 16 8 16 16 16 16 16 17 16 D O S Alphia l V V Dtieohll LS V Zoiat Vaurvaarta G 8 V Bodegmaven ie er door bef joogste reaul taat al zoo goed als se an WaddUixveen ging er Tiiji Archipel nWt 31 aan Aid 11 3e klaeee Conda Fortnu S tt E i reoonisantal toeediouweas i gistnigej Laakkwartier serweest van deze wethtoijd die to hotl Noorddi bwlste oogenblik Mer inspMmaid was Hsdl D O 8 B aanvankdSkFl lfcdeleMhig GondaiM deze poodig tD mnrm Na do T t wist SchoonhovenFotituna ten tsieede male de U iding ta n Tranavalia ma Fortuna aWt udt op m t 2 invaUiiB Hoordieoiitvan Goos Hoftoan D H 8 De Gouda reeervea verlonai ttïgeo die vaa paita met 6 2 terwijl Olympic 2 ie m de dito derde elftallera een ovenMnmnJog behaalde