Goudsche Courant, maandag 23 maart 1931

I7638 Dinsdag 14 Maart 1831 88 Jaai ang Ooatenryke en iXiitschland hebben voor een beetje beroenng gezorg d de beide Duitsch sprekende staten hebben een doua ne unie gesloten hetgeen beteekent dat zy na een korten overgangstyd de douanerech ten zullen afschaffen waardoor feitelyk Oostenryk en Duitschland een economische eenhfid zyn gewqrden Het verdrag waarvan de geldigheidsduur op drie jaren is be paald en dat met een termyn van een jaar kan worden opgezegd brengt mede dat Oostenryk en DuJtschland gemeenschdppelyke tarieven vaststellen De Duitsche en Oostenryksche pers die kon voorzien dat na het tot stand komen der tolunie een stormpje zou opateken heeft zich gehaast uiteen te zetten dat het ge slot n accoord slechts bij kan dragen tot de realisatie van het denkbeeld der Europeesche samenwerking op het gebied van het bedryfeleven Tevens wordt met betrekking der handelspolitieke overeenkomst opgemerkt dat het douanebeheer der verdragsluitende partyen zyn zelfstandig karakter Ui ft dragen en dat de onafhankelykheid der beide naties onaangetast blyft Van zekere Duitsche zyde wordt dan ook opgemerkt dat de stap waartoe Oostenrijk en Duitschland hebben besloten de oplossing van het Ëuropeesche economische vraagstuk ten goede zal kamen en in de lyn ligt van Bnand s Pan Ëuropeesche plannen Verder zoo wordt betoogd staat niets aan het toe treden van andere landen tot de overeen komst in den weg Tsjecho SIowakye moet reeds een desbetreffende uitnoodiging hebben ontvangen In tal van andere landen beziet men de sensationeele gebeurtenis echter met geheel andere oogen hetgeen trouwens ook duidelyk blykt uit het feit dat de Fransche En gelsche Italiaansche en Tsjecho Slowaak sche gezanten reeds opdracht van hun regeenng hebben ontvangen om aan dr Schober Oostenryks mmister van buitenland sohe zaken naderen uitleg te vragen In laatstgenoemde staten huldigt men hier en daar de opvatting dat de douane urne tusschen Duitschland en Oostenryk vooral wat Ooatemryk betreft zoowel mdruischt tegen het protocol van Geneve d d 4 October 1922 ala tegen den geest der vre desverdragen o a omdat Weenen in een positie van afh nkelykheid zou zyn geraakt hetgeen echter door de Oostenrykers wordt ontkend Vooral de Pranschen volgen de ontwikkeling der gebeurtenissen met angst in hun hart omdat h i de economische as simüatie binen afzienbaren tyd uit zal loo pen op een politiek samengaan d w z op de verwerkelyking der Anachluss ideeen Volgens de Franschen 13 deze vrees te eerder gewettigd daar de juridische en cultu reële éénwording van Oostenryk en Duitschland reeds een feit is geworden Met andere SAN ELLA is de naam voor de nieuwe margarine die van heden af in alle goede winkels verkrijgbaar is Een pond goede margarine kostte tot nu toe méér dan 40 cent Die tijd is nu voorbij i SAN ELLA de nieuwe margarine brengt hierin verandering Andere tijden andere prijzen Koopt U eens een pakje SAN ELLA voor proef Spreek nog vandaag met Uw winkelier over SAN ELLA De beste huisvrouw die bestaat Is zeker waar op markt en straat Qeen mensch van weet geéii mensch an praat FEUILLETON Een ongeluk in de Andes 29 De eerat e dagen die volgden bleet Sjr Miles nog uiteret zwak De echok die het plotseling vemchijnen van Sylvester Semior hem had g egevGn wils zoo kort na zyn ernstige ziekte te veel voor hem geweeet Hlj bleef een gpoot gedeelte van den dag do bed en hij wilde nHete liever dan zoo spoedig mogelijk aaji de uitnoodigmg van njn kleme vriendin gehoor geven an naar Brighton te vertrekken weg uit de omgeving waaraan zomeel ellendige heriimenngen voor hem verbondaa warai Ook de doktoren juiohben dit plan toe maar H rkhutt droog er op aan dat hij zyn vertoeèc nog eem paar dagen zou uRtsteilIen De advocaat had roden om een spoedige ontknooping van het drama te verwacihten en was van oordeel dat de hooftdpersoon daarbij üjet kon ontbrelien Bovendien Miles zelf moest besiisseoi wat er met Andrew Sylvester diende te gebeuven als lEEN TEEKEM DES TIJDS NIEUW PRODUCT DER BLUE BANDFABRIEKEN 910 fi 1 t NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AB0NNEI1E1NTSPBUS per kwartaal ƒ 2 per week 17 cent met ZondaoUad per kwartaal 2 per week 22 cent overal waar de bexori per looper ceidiiedt Franco per post per kwartaal 8 15 met wlagffMa 8 8a Abonnementen worden dageMjks aangenotneo aan ons Bureau UABKT 81 QOUDA btf onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Fostrekenmg 18400 AOVGBTBNTIBPIUJSi Uit Gouda en omatreken belwerendo tot den beaorfkrlnc 1 e regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ D2i Van buiten Gowla en deo beaorgkrlsg 1 6 regeli ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 080 Adverteatien in bet Zaterda mnmer 20 tt bijslag op den prUs Uefdadigbeids advertentUin de heUt van den pr s INOBZONOEN MEDEDEEUNOSMi 1 4 ngals ƒ tM elke Kigel meer I M Op de vooipaglne 60 ft boofer Gewone advenentilSn en ingesoiiden mededeellngen Mt oontnct tot laar lerwhuserdas prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatamimta fr Advertentien kunnen worden ingezonden diMr tusscbankomst van soiiede Boelibamlelaren AdvenenUebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de pias t a m g aan bet Bureau s n ingekomen teneinde van opname verzekerd te ayn alles was voorbereid 20a men de tocht waarop het dan maar gebeuren moest be ginnen Alia Augustm die zou meegaan bleef echter thuis candat zy kort voor het vertrek by het vooruitzicht van wat er zou gaan geschieden in onmacht was gevallen Kippmck en Saffran hadden ieder een geladen revolver by zich Nsby het riddergoed Luisenthal hadden 2y in het donker een wielryder gezien Kippnick wilde uitstappen om den man neer te schieten Saffran had toen geantwoord Ik kan niet ik kan het werkelyk met Kippmck had toen geantwoord J fl ynheer Saffran morgen is het misschien te laat Hy was toen mt de auto gestapt en met door tranen verstikte stem best hreef Saffran hoe hy met de auto was doorgereden en eemgen tyd later was teruggekeerd om het lyk mt den greppel langs den weg te halen In een tapyt gewikkeld hadden zy ihet toen in de auto geladen en meegenomen OOSTENRIJK Mevr JoUeB een Oostenryksche brengt wijziging m de Amenkaansche tariefwet teweeg Lager mvoerrecht op petit point Meu te tegüuwooidig goweud aan beiielitiu omtient scaittorertdö pieataties vanvrou wen op AlleiLöi gebiöd Maar wat u OoaU nnjk3üJi dame mevrouw Jolles dwtor dagen hctft verriclit 2 1 wei tut dö groote uitaondermgen bhjveu Uahooreo Z j ib vol gt iia d Tülegiaat geheel alleen ei m geslaagd n wijaiguig te weeg te breu jen m t 1 11 AmoriküanacJi invoeriöciit Hut betrof liuei ivet mvoerreclit op petit jKiiüt lUi aoort tapijtwt rk dat vrijwel uitsluitend m Oositeiirijk dooz vrouwtui mcft de huiul wordt vervaardigd Het wordt vioornamelijk gebruikt voor iuxo handtaschjes bLUTfijes ed Het mvoerrecht op petit poinit bedroeg voorheun 65 pet van de waarde en was by de jongste taiiefwijzigmg verhoogd tot niet uunder dan 90 pet Hierdoor KUS liat AiutTikaaiieclie afzetgebied zoogoed alfl gelitul afgeeloteo hetgeen voor deze Oosteurijksthe nijverheid waann 30 000 vrouwen ten bestaan vmden noodlottig dreigde te wordeu Daarom vaordijpde de bond dezei arbeidsteiH meviouw JoUeg naar Amerika af om te zit U wat J aak de zaak kon doeo 1ji zeven weken ftleden vertrok zij naar dte Venejugdie Staten lliane ia zij teruggekeerd na een achitte lende overwiimmg te hebbeü l ehaald het tanef op petit pomt ia verlEiagd van 90 met slethts tot 66 maar zelfs tot 40 pot Ik J eu overal uitstekead oïiLvangeo vertaldö n vrouw Jolles na haar terugkeer Nii niacd scheen te weten hoe bel ingnjb deze industrie ia voor Oo tenTjjka fmanatfle onafhankelijkheid Men had de artikelen vHö petit pomt bij verBchillende groepen ondergebracht maar thaug zyn zij alle m één caitegone vereenigd Eki uk ben bhj dat de Amenkaansche regtermg zich zoo bereid heeft getoond do vrouwen van Oostenrijk te bedpen BU1TE CANPSCH NIEUWS DUÏTSGBCiND De zaak tegen Saffran Tetzner h ft school gemaakt Opnieuw een opzienbarend moordproces Voor de rechtbank te Bartenstein m OostPruisen begon gisteren het proces tegen Saffran die beschuldigd wordt van verzekenngsbedrog corruptiepogingen tegenover postambtenaren brandstichting moord op den electromonteur Friednszick by Sensburg en moord op den melkJtnecht Dahl by Krau sendorf Aangeklaagd zyn verder de pro curatiehouder Kiij n ck en de kantoorbe diende Ella August die van Saffran s plannen op de hoogte Waren Kippnick wordt beschuldigd van moord poging tot moord en brandstichting Alia Augustin van valschheid in geschrifte en poging tot oplichiting Verder staat nog terecht de ch f feur Beek een broer van Ella Augustm uit Berlyn en twee postbeambten verdacht van corruptie By het verhoor spaart de verdachte Saffran zyn medebeklaagden niet Hy deelde mede dat de z aak waarm hy werkzaam was zeer slecht ging en dat hy om een failhssement te ver id den zyn toevlucht nam tot oneerlyke pfaotyken De verschil lende wissels en oorkonden die vervalscht waren had hy zelf opgesteld doch Ella Augustin had de Vslsche handteekeningen er onder gezet Hy had vier verzekeringen gesloten zoodat zyn leven verzekerd was voor 24000 Mark welke geld zyn vrouw zou erven Hy had besloten zich van kant te maken wanneer de taak mis zou gaan Juffrouw Augustm ii t dan alles zoo regelen dBit de UfdrOk wd gewekt alsof h by een ongeval om het leven zou zyn gekomen Zonder bepaald nomen te noemen had EUa Augustin echter hermnerd aan het geval Tetzner waardoor zy beiden op het denkbeeld kwamen een lyk te laten doorgaan voor dat van Saffran Zy moesten slechts zien hoe zy eraan konden komen Kippnick had zich bereid verklaard hun hierby behulpzaam te zyn By ihet verdere verhoor noemt de beklaaigde Saffran alle beschuldigingen be halve den aanslag by Sensburg onwaar l e aanslag op den monteur Fnedriazick op den straatweg by Sensburg erkent hy echter De monteur was uitgenoodigd om een eindje mee te ryden Hy nam m de auto plaats naast Safftan die aan het stuur zat De auto reed wat langzamer en dit was het teeken voor Kippnick die achter in de auto zat om met een ploertendodder Friedriszick dne harde slagen op het hoofd te geven De monteur wist echter uit den wagen te komen en zoo nuslukte deze moorddanslag Uitvoeng vertelde Saffran vervolgens de voorbereidmgen voor den tweeden moord die werkelyk gelukte De beklaagde moet zyn verhaal herhaaldelyk onderbreken als de ontroering hem te machtig wordt Toen Hat Ouitsoh Oosfenpijlicoha Tolverbond De indiuk in de velschillende landen Besluiten van den Ryksdag ENGELAND 1 Het ipoorwegongeluk b Leighton Buzzard woorden m Frankryk is men bezorgd dat de jongste tolunie m aanmerkelyke mate zal bedragen tot de uitbreiding van Duitschliuids economische en politieke macht Inmiddels heeft reeds een der leden van het Duitsche ikabmet mimster Dietrich in een rede te kennen gegeven dat er voor het buitenland geen aanleiding is zich door het accoord gekrenkt te voelen en daartegen een actie te beginnen wanneer dit niettemin mocht geschieden dan zou hieruit blyken aldus minister Dietrich s opvatting dat den staten die zoo verstoord syn aan de pacifiactie van de volkeren met al te veel gelegen IS Hoe dit ook zy men kan aannemen dat het met louter liefdadigheid is die Duitschland ertoe heeft bewogen de overeenkomst met Oostenryk aan te gaan Niet alleen zal Duitschland er politieke doeleinden door willen verwerkelijken maar tevens ongetw feld probeeren van het Duitsch Oostenryksche economische gebied uit in ZuidOost Europa belangryke markten te verwerven Het IS dan ook verre van onwaarBchynlyk dat de douane unie in Europa een punt van stryd zal worden De naar aanleiding van het ongeluk metden expresstrein naar bchotland naby hetstation LeightonBuzzard ingestelde commissie van onderzoek heeft de vraag onderzocht of de snelheid waarmee op dit gebtedwereden wordt met te groot is De tremennaar Schotland ryden hier vaak met eensnelheid van 140 KM per uur en zyu tesnelste van I uropa Algemeen wordt ietwenschelyk geacht de siielheid te verlagmtot een grens waarby de vedigheid oet lagewaarborgd Niettemin was men van meenmg dat da snelheid waarmede werd gereden niet de oorzaak van het ongeluk is geweest maar moet het ongeluk te wyten zyn aan het feit dat men een andere lyn moest ryden en de machimst met voldoende op de signalen heeft gelet Noodlottige brand Zeven kinderen m de vlammen omgekomen Die Rijksdag heeft gisteren een aanvulling op de bioscoopwet aangenomen inhoudende dat de vertooning van verb den films m een besloten kring kan worden toegestaan De comm motie van wantrouwen tegen mmister Dietrich werd met 246 tegen 59 stemmen verworpen Aangwiomen werd een comm motie inzake het ter inzage leggen der belastinglysten Vervolgens hield de Ryfcadag zich bezig met voorstellen der Justitie tot goedkeunng der strafvervolging van afgevaardigden m 75 gevallen De meeste dezer n 1 70 werden onmiddellyk toegestaan o a de vervolging van afg Drowitz Econ Party wegens oplichting verduistering en misbruik van vertrouwen Drewitz had zelf de goedkeuring bepleit daar hy deze aangelegenheid waardoor hy werd verrast spoedig wenscht te zien opgehelderd Goedgekeurd werd het den nat soc afgevaardigde Mfiinchmeyer opgelegde vonnis van dne maanden gevangenisstraf alsmede de vervolging van afg Gobbels e a nat soc af gevaardigden Het soc dem voorstel tot verhooging der tantièmebelasting en der belasting op m kormens boven 20 000 markt werd aangenomen Te Holdemess New Hampshire bridc brand mt in de groote boerdery van den landbouwer Avery Toen de bran ontdekt werd had het vuur reeds ver om aich heen gegrepen Van de zestien kinderen van bet echtpaar Avery konden er zeven met me gered worden en kwamen in de vlanróien om Zoowel de vader als de moeder deden heldhaftige pogingen om de kmderen te redden Dria kinderen hepen ernstige brandwonden op en worden verpleegd in het zie kenhms te Plymouth Ook voor hun leven wordt gevreesd De boerdery werd door het vuur geheel vermeld UMUaCH lNDIë Doodstraf voor Indiërs fettandhaafdtX Verwachte mvtoed op het NationMi Congres Uit I ahore wordt gemeld dat veJandCTing van dü doodstraf voor de Indiërs dw destijds d commi ssaris van politie Saundeirs vermoordden in gevangeoasatraf 1 geweligerd Het 16 waarsohijnüjk dat deze besLsemg het Natioaaal In itesch Congres dat raodabig wordt geopend aaniaenlijk zal heinvloeden VER STATEN MiSB WeodelB yament Haar vermog verdeeld onder ziekenhuizen en liefdadige ntstellingen In overeenstemming met het testament van miss Wendel die dezer dagen tachtig jaar oud in uiterste eenzaamheid overleed en een zeldzaam groot vermogen naliet zullen haar bezittingen die op een waarde van honderd milhoen dollar wojrden geschat worden verkocht en zal de opbrengst in tweehonderd sommen worden verdeeld en worden wegge8chonken aan ziekenhuizen en liefdadige instellingen Volgens een ander bericht wordt de erfems betwist door een kleindochter van een 3 ftng hij m hun handen viel Harklutt hield zijn vriend aooveel mogelijk geaeJ chap en werkte wanneer Milee TUfitte of aü P aan de ontsl aiermg van wat hij uu gedachten het mysterie Van de Grange noemde De wandolmgen met May DaJ iton waarop liij aieh niet weimg haid verlieugd tnoeerten voorloppig achterwege blyven in dit geval oondeclde hij gingen de zaken in den meest letterlijken zin voorliet nieiaje t Maar in den middag van den 2 8ten Deaembei hofl John een dnngende reden om uit te gaad Hy drukte Gustave op het hart zijn meeste niet alleen te laten en vroeg of hy er bezwa ar tegen had dat hij een nt gmg maken op Sultan een paard dat hy bij zyn bezoeken aan de Grange wel vaker had bereden Hi motiveerde zijn verlangen om te igoan njden met een plotselinge behoefte aan fiissohe lucht Naituurliji hsd Milea niet het minst ertegen dat zjjn logé op Sultan uitging en Harkbutt Uep naar de etfellen om ordw te gevtjn het paard over een kwartier gezadeld voor te brengèil De koetsier was liit met eon van de rijtuigen hij bracht de huishoudster naar Plymouth die daar Kerstmkoopen moeet doen de chauffeur was op zyn kamer en de beide stalkneohts waren naar buiten om spaarden af te njden Dus gaf John Kijn opdTa eht aan de menige van liet etalpersoneel die oanwwng was de stajjmigen Toen hyl het stalplem overstak om naar het huis teriug te fcperen zag de advocaat Mencifield si vadsig geideht en duistere oogen loeren door de jaloezie van een waecb keuken die tegenover dia stallen gelagen Mtrrifield atmt een geaMOorJe verwensciiing ufit Dat htoist ïfl een engel ol eea idioot iiioiiipeJde hij 01 anders Opt ne flitÈJte het door zijn brem dat Harkbutt dt truc lia l doorzien au hem htliaakmat gezet De ontdekking vervulde em met iiamelooifn schrik Voor luet eerst ttuwia bylvtster en hij aan het complotteeren wureii gegaan begon hy te twyfelen aan hun succes Hij vroeg mc i met beklemmmg af ot lie for ÜH gewiekste advocaat met en te sterke tegenpairtij voor hen waa HOOFDSTUK XXIV In de herberg Direct toen hy Sultan zag wist John Harkbutt met zyn scherp waarneaningsvernoRon dat e leA npet m orde wae Hij had het paar i rustig op sta zien ataan hy kande het ook van vroeger als een buitengewoon kalm dwr waarom wae het dan nu zoo chuhlig en ongt dunif Zeker lemmid bad natuurhjk iets met hem uitgehaald en het was maar al ie duidelijk wi die zeker iemabd wee Afermfield haatte hem Memfield waa bang voor hem en tot leden schnrkenstreek in staat Zoodra hij urt het gericht van den hoofdineajig was gewtpst was de advocaat af est eü en had het euvel al gauw ont dekt het bit wa te strak aangehaald 200 ijt het tp veel p de tong van het paaid Wordt TOTvolgd Precies op den afgesproken tijd bracht Giles aoo heette de etaJjongen Sultan gezadleld voor de hoofdingang van de Grange De knaap die anders nooit een dergeiyite Maar Sultan edieen niet byster gesteld op zijn tijdehjken veraoryer het daer trai pÉelde x steigerde en toonde zich buitengewoon zenuwachtig en onrustig Pat was gehool tf n zjjn gewoonte andere wachtte hij al tijd Mibeweeglijk tot de benjder opeteeg Maar nu had Harkbutt een uitnemeóri nu te overigens de grootste nweite om in het zadel te Jiomeii Merrifield die wast hoe het hoorde stond boven aan Aem stoep om den vertrekkenden gast uotgeleide te doen Giles krabde zich achter de ooren zoodra hy de handel vrij had Hij begreep met van Sultan a ongedurigheid De butler kwam de gtoep at en zoodia Harkbutt wae wej ereden en voor den staJjongen wm de butler een machtig en gewichtig personage Ik snap er nierfs van meneei zei Gdea Het beeet heeft anders nooit van die kuren Het IS anders zoo mak aj een lam Memfield stopte dm jongen een halve sovereign an de hand Denk er om dat als iemand er naar vraagt je er mets van aegt dat je me uit de stallen hebt zien komen beet hij hem toe De gen wa juist een oogenblik te vroeg naar Memfield s zin teruggekomen nadat hy zich had opgeknapt Ale er een woord oveije lippen komt ga jt de laan uut versta jei N ar h t ËOgetlBch van MORIOE GERAED Nadruk verboden HOOFDSTUK XXHI Een krttgsUst De butler braUit zijn gezicht vlak bij dat van dan knaap er was thans wein ig to be spomen van aijn gewone gladde vrieodedijkheid ei warea liarde bynu wreede trekken om ztjn mond 1 er was een boosaardige ischittenng in zyn oogen De bolirik eJoeg Gdes om t hart Natuurlijk zal ik nieta zeggen meneer als u het met hebben wüt antwoordde hnbeteuterd Maar wat binderd het eigeniyk gtng hy eea tdtje vrymoediger voort U hebt er toch geen kwaad gedaan Kwaad Natuurlijk niet idioot Maarmeneer ig koo eigenfcardig nu hy pas aaekIS geweest en die kon wel H6 vinden datde butler niets m de sttallen te maken h aft Vji ik heb not zoo mm lust om niyn baantjekwijt te raken als jij Giltes stopte liet geld un den Aak en wapdelde op zjjn genmk naar de stal terug en Merrifiekl Jiep de stoep weer op n ging het huid binnen Hij postetrde zich bij het enster dat op veiligen afstand mtjacht gaf op de oprijlaan Hy stond er geen munuut of uit een bocht kwam een man tt paard te voorschijn Hy it i langzaam bhjkbaar onidat de weg door de vorst wat glad was maar vordter scheen er nietg te haperen Sultan wa a even rustig galijkmaitdg van humeur a altyd en Harkbutt zat in het zadel met We houdmg van iemand die zyn paard vrijirel aan zich zelf kan overlaSen i rMtlè