Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1931

Ha 17638 Tot onze innige droefhnid overleed heden na een langdurig doofa geduldig gedragen lijden onze beate Man Vader Behnwden Q rootvader Martlnus van Vliet in den ouderdom van 62 jaren L VAN VLIET VAN WlNaEEDBH J BOER viN Vltet L BOER A J VAN VLIET en Verloofde G C VAN VLIET C M VAN VUET A J VAN VLIET O J VAN VLIET en Kleinkind Gouda den 2 Maart 1931 Ridder van Catsweg 77 De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag a s Vertrek van het sterfhuis om 2 nor Geen bezoek 37 Voop een iedep die te VMI van 2 jn kracht gevergd heeft wiens zenuwen z jn uitgeput die de verachó nselen heeft van anaemie bloedarmoede of neurasthenie Kinuwzwakte is de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene krachten herstelt Door dat de SANGUINOSE het bloed vernieuwt verrijkt en versterkt grijpt z j mit vaste hand in tal van kwalen die allen samenhangen met zwakke zenuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel By alle Apothekers en Drogisten VAil DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag mschDatI HitidzeerW n huid2 ekt n Dez ve ohtend o l f lho w l oii ohadel k Toor de tMr hu d werkt rad ca l en ylug Lijdt g i J Bkbm al ïweren pui ten dauwworm rooi of e u am lu welken vorm ook dil middsl n l y Mezen Het heeft Ityd eholgeï t alU apaf A m dna X Tot onze innige droefiieid overleed heden na een langdurig doch geduldig gedragen lijden onze beste Zoon Broeder en Bebuwdbroeder Martlnus van Vllat in den ouderdom van 52 jaren A J V VLIET D VLIET J V VLIET V D Bas C V VLIET A V VLIET VAN WijNOAAnDKN A V VLIET J V VLIET A V VLIET OsKAM C W V VLIET Gouda 24 Maart 1931 27 f De Studiecotnmissie der Europce che Unie is gisterochtend onder voorzitterschap van den Franschen minister van buitenlandsche zaken Briand in het departement aan de Quai d Oraay voor haar eerste zitting bijeengekomen Briand hield de openingsrede waarin hij o a zeide Onder den druk der omstandigheden is de Europeesche Unie een dringende noodzakelijkheid Om aan deze noodzakelijkheid tegemoet te komen zal het eerste tot stand gekomen orgaan zi n arbeid beginnen nog vóór de regels voor zyn werkzaamheden zijn gedefineerd De Studiecommissie moet zich voor twee gevaren hoeden n de kunstmatige schepping van een orgaan met al te eerzuchtige doelemden die slecht met zijn voorloopig karakter in overeenstemming zouden zijn doch aan den anderen kant voor een te enge grenaafbakening die ongewenacht zou zijn voor een opgaan welks levensduur men nog niet kan overzien Aan de Studiecommissie welke aan de rechtstreeks onder den Volkenbond staande organen onderworpen is staat van den aanvang af de geheele ervaring van den Bond ter beschikking De zitting wordt bijgewoond door gedelegeerden van Frankrijk Engeland Italië Duitschland Denemarken Spanje Griekenland Polen Portugal Zwitserland en Joegoslavië De eerste besprekingen gingen over het onderzoek van de quaestle door de Belgische regeering aan de orde gesteld n l Ie geleiding en doorgeleiding van electrische energie 2e een ontwerp conventie op de behandeling van vreemdelingen 3e de procedure van verwittiging en beroep o m betreffende de douanetarieven België aanvaardde dat de eerstgenoemde quaestie ter onderzoek naar de commissie voor verkeer en doorvoerverkeer werd verwezen Wat de tweede quaestie betreft is België voornemens voorstellen bij de studiecommissie in Mei a s in te dienen Wat betreft het derde punt verzoekt Beigié uitbreiding tot verschillende tarieven van het internationale leven De commissie besloot vervolgens op de agenda van de Conferentie in Mei de volgende punten te plaatsen Ie onderzoek van den arbeid der beide landbouwconfereuties van 23 en 26 Februari 2e onderzoek van den arbeid betreffende het landbouwcrediet 3e onderzoek van de eerste resultaten van de werkzaamheden der economische en financieele organisatie van den Votkenbond en het Internationaal Arbeidsbureau betreffende het vraagstuk der werkloosheid Bil het punt inzake de uitnoodiging van Rusland IJsland en Turkije ontstond een discussie Een besluit kan niet worden ge Gebruikt tegen trage ontlasting slechte spijsvertering gebrek aan eetlust alijmhoest koortslglieid gevatte kouijp Influenza galen maaglyden hoofdpyn duizeligheid onzuiver blocJ huiduitslag verstopping enz WorteIbocr a Kruiden of Wortelboer s Pillen Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zy zullen ook U helpen Wortelboer s Kruiden 60 cent peipakje Wortelboer s Pillen 60 cent perdooa 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrUgbaar 25 Een gelukkig huwetyk is geen lot uit de loterij maar ontstaat door den ernstigen goeden wil van twee menschen die beiden vereenigd onvermoeid streven naar de bereiking van een vooropgesteld doel FEUILLETON Een ongeluk in de Andts Naar het Engelsch vanMORICE GERARD 30 Nadruk verboden Zoo roeoeer de butler daar zul ja voor booten eer je een paaar dageai ouder bait Hy steeg weei op passeerde de brug over de Lee en sloeg een zijweg in die naar zee voerde De weg liep door een ravijn waarbij on klein vissoheradorpije gelegen was Er wae een ouderwetm he herberg waarvan de venatera op z o uitzagen Hier logeerden dikwijls kimetadiilders die aangetrokken wenden door de somhere echoonheidl van de wilde kust De laatste twee maanden was er een zekere Abbot hl pension geweeet een assistent van Hawkins die er zoogenaamd a om te schilderen en dat di wel een beetje deed maar in weirkehjkheid zijn peumeufl in den wiiiid stak eo zijn oogen en ooren buitengewoon goed den kost gaf Harkbutt aitapte voor den herberg af en werd bij z n binnenkomst begroet door den man dien hij hSer verwadhtte te vindl n Hawkhifl Hij had dien ochtend een brief van zijn medewerker ontvangen met het 6U 9 Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van de liKicliiiiilMleielliiilicliilM h DC JOISH Co ta Oydawator op VRIJDAG 10 APRIL 1931 te ll t uur ten kantore van Mrs Heijnnn Crol Jalink Groenenbooin Nieuwe Haven 94 te ROTTERDAM De punten van behandeling liggen en kantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage Houden van aandeelen aan toonderworden er aan herinnerd dat zij ingevolge Art 31 der Statuten alleen ter vergadering kunnen verschijnen indien zij minstens 5 dagen vóór den datum der Vergadering hunne aandeelen len kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd 31 DE COMMISSARISSEN a HÊNA Een Mvirend succmI 8 Geltnersl Cr in Davos Meph isf o 1 de hond dia dankten rakant verdere attracties aw tanalotta Willy Derby P elllk8 O V 2 15 uur I 8 30 1 Dl RANTZAU Hfg rtikalen Palaiilaaaaaam Bchandsllni ooh aan hui Va DarUtraat S6a KOTTBRDAM Vsop dan Bloementuin Voopjaapsaanbieding 150 Gladiolen gem kl 35 Montbretia 20 dubb Begonia 10 Kaapsche Lelies 50 Anemonen 50 Ranonkels 50 Geluksklavertjes 25 vaste planten in 5 soorten voor snijbloemen 5 prachtlelies 5 gr bl Dahlia s De geheele coll bestaande uit 400 prima Bloembollen elk soort apart verpakt voor slechts f 3 Plantaanwijzing en een fraaie kamerplant gratis Om teleurstelling te voorkomen lette men op het van ouds bekende adres M WALRAVEN Co Bloemisten Kerkstraat 23 Hillegom Postgiro 98727 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pl m f 57 000 000 De bank stelt beschikbaar 4 pCt Pandbrieven a 101 pCt CBEURSKOERS in stukken van f WOO f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG WAA ROM laten velen hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Hst atnvoudigstd Handelsdrukwerk Oe fijnste Kleurendruk 23 4 kleuren Alle ziekteD van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gj lüdt mannen of vrouwen acute of chronische iekten aarzel niet om een uitvoerige beschnjving Uwe zaekte of alleen den naam daarvMi op te zenden aan den uitvmder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bij M Snabiiié Afd S 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwBiingen zal toezenden omtrent de wtjze van behandeling met de bewflzen van de verkregen merkwaardige resultaten Verkrijgbaar bij Boskoop P L BiNKBN Telef 124 Goud T POBLKNIJK Telef 3074 Waddinxveen A J JANMAAT Een helangrijke post 1 de wacht die de toeeangepoort Tan bet lldiaam den mond bewaakt Al U ilcb bil de verzorging van den mond alleen tot hel gebruik ran mechanische tandpoetsmlddelen beperkt dan ie U urenlang per dag en gedurende den geheelen nacht blootgesteld aan den schadelijken invloed van bacteriën Het poetsen der fanden is voor de mechanische reiniging der tanden natuurlijk wel goed als het maar met een middel geschiedt dat nm van korrel Is looals ODOL tandpasta Voor een voortdurende bescherming is echter meer noodlg O DOL bedekt de mondholte met een dun antiseptisch laagje waaronder de bacteriën niet kunnen ge dijen Afwisselend reinigen met ODOL TANDPASTA en beschermen met ODOLMONDWATER datishel ODOL SYSTEEM 88 Jaat ang Woensdag 25 Maart 1881 J0ÜD8OIE COIIMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSlKEKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda en onutiekan bebaereiul tot den beaorgkring i regels ƒ 1 80 elke regel meer ÜM Van balten Go da en den beiorgkrlmi 1 6 regels 1 66 elke regel meer 0 80 Advertentite In bet Zaterdai nmmer 20 tt bttiüag op den prQs Iielda Ügfaeid TWtentan da helft Tan den viHb INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 4 ngeU 2M elke niget meer ƒ BJC Op de voorpagina 50 tt hoeger Gewone advertentUin en ingwmT mededeelingen 141 ominct tot leer tereductenlaa prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatamlmte Advertentien kunnen worden ingezonden door taaschenkomat van eoUede BoeUiaBde laren Advertentiebureaux en onze agentan en moeten daags vóór le pliatring aan het Bureau cyn ingekomen teneinde van opnaaie venekard te itfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABOMNEHKNTSPBUS per kwartaal ƒ 2 per week 17 cent met ZondagiblMl per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geicUedt Franco per post per kwartaal S lfi met Zondagsblad ƒ 8 80 AboDnementen worden dag ka aangenomeB aan ona Bnzean ItAAKT tl OOUDA t onze agenten Kt loopen den boekhandel en de poitkantoran Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 slecht heeft gefunctionneerd en het bestuur een slechten faam heeft verworven Het memorandum dat tien met name genoemde beschuldigingen bevat is geteekend door dr John Holmes en rabbijn Stephen Wise als voorzitter en vice voorzittcr van het comité De gouverneur heeft volgens de wet het recht den burgemeester te ontslaan of te schorsen in afwachting van het onderzoek der beschuldigingen of deze als onvoldoende gemotiveerd af te wijzen Burgemeester Walker die thans op voorschrift van zijn dokter met vacantie te Palm Springs in Califomië vertoeft heeft geweigerd zich over de beschuldigingen uit te laten de arhendöbeutïien 4 980JDOO werkzoekende werkloozen uigesc reven De verzekering tegwi de werkloosheid ondersteunde op dien datum 2 526 000 kostwinq s tegen 589 000 einde Februari Daarentegen is Jiet aantal cnaiflondei steunden venter gestegen van 90Ö0OO tot 949 OCO Volg a de voorloopige telling omde Februari trokken 51 2 pct kostwinners steun uit de veizekaiJiig tagen de weikloo lieid en 81 3 pct kostwiiinerd triflisstdun Een even gro0t aantal werd ondersteund door de geuifeeatelijka diensten voor maatschappelijk hu beboon Eupen en Mirimedy Een antwoord vtn mmiater Hymans aan Duitschland Hymans de immster van buitentand sche zaken die in den Senaat het woord voerde verzocht den senaat niet uiteen te gaan alvorens zyn goedkeuring te hebben gehecht aan de overeenkomst door de regeelingen van België en Duitschland geteekend inzake het gemeenschappelyk grensregiem der beide landen en hij meende te moeten herinneren aan de onverwachte aanneming door den rijksdag van een motie waarby de Diutsche regeering ward uitgenoodigd alle gelegenheden aan te gri en de wedermlyving van de kantons Eniptn en Malmedy by het Duitsche ryk te vftrkrijgen De aanneming van deze moti poeft naar de Minister meende ongerustwid gewekt omdat zy kort volgde op een y e waarby de Mimater gelegenheid vond 4e politiek der Belgische regeering te fcwritktenseeren en er op te wyzen dat deze litiek den vrede en een toenadering van £ uropa ten doel had Hoe betreurenswanftig het initiatief van den rijksdag ook ztf nioge het zal zoo meende spr niet kunnen verontrusten daar ons recht vaststaat en onbetwistbaar is Duitschland heeft vrywillig het Rijnpact met België Frankrijk Engeland en Italië gesloten en bij dit verdrag plechtig de verplichting aanvaard den territorialen status quo tusschen Duitschland en België te handhaven gelyk deze door het Verdrag van Versailles is vastgesteld Ik heb zoo besloot Minister Hymans slechts één verklaring te doen De regeering is niet van plan ook maar eenige bespreking te aanvaarden betreffende de Belgische grenzen en het nationaal grondgebied Loonsverlaging in de Belgische Bteenkolenmijnen De gemengde nationale commissie voor de iiiijnon heeft uitgemaakt dat het indexcijfer en de steenkolenprijzen m saunierkmg geiiomea een loonsverlaging van 6 pct gelechtvaandDgd is Het w waarschijnlijk dat deze Verlaging ir et ingang van den persten Zondag van Apnl m alle Belgisciie mijnen zal worden toegepast De graaf van Artois verdr iken Uit Narbonne wordt gemeld dat de graaf van Artoia met zijn auto op een weg langs liit riiatioiial Sajitanwerking Ben Eur eesche unie noodzakelijk Een toespraak van Briand De Duitsch Oostenryksche tolunie en kanaal geslipt en te wader i gereden Üe 6 uizittenden van den auto zijn verdron keo SPANJE nomen daar één pui zooats werd gezegd nog niet is geregeld doch wel is bü de discussie reeds gebleken dat bü de bespreking van economische quaesties de drie landen in elk geval zullen worden genoodigd hetgeen volgens Briand van zelf spreekt Een voorstel van Polen om ook Dantzig tot de economische besprekingen uit te noodigen werd aangenomen De plannen tot vorming van een Europeeschen Saad met sterke organisatie en wisselende nationale vertegenwoordiging liet men varen Briand liet doorschemeren dat geen al te stijve organisatie moest worden gevormd Duitschland en Italië hebben zich tot morgen hun besluit voorbehouden over de quaestie of zij er op zullen blyven staan dat Rusland IJsland en Turkije ook tot de besprekingen zullen worden uitgenoodigd Het Duitsoh Oostenryksche douane protocol is niet besproken Indien men van Fransche zijde al verwacht zou mogen hebben met Engeland tot ov reenBtemming te kunnen komen ten aanzien van een gemeenschappelijk optreden tegen de nieuwe DuitschOostenryk Bche Tolovereenkomst dan heeft het eerste onderhoud tusschen Briand en Henderson niet het gewenschte resultaat gehad wat dan ook na de eerste Britache uitlatingen wel te verwachten was Int endeel sohynt Minister Henderson zich vrij terughoudend te hebben uitgelaten en tegen overijlde stappen te hebben gewaarschuwd In de Echo de Vais toont de bekende Pertinai zich hierover tamelyk ontstemd Hi is van meening dat men thans nu men de draagwijdte van de DuitschOoatenrijk sche overeenkomst kent onmiddellijk een formeel protest moet laten hooren In een onderhoud met zün Britsche collega heeft Briand getracht Henderson te overtuigen van de noodzakelijkheid van een dergelijk pact Henderson wenschte echter geen lichtvaardige beslissing te nemen en hij zou Briand te verstaan hebben gegeven dat hij eerst de nadere berichten van den Britsche ambassadeur te Weenen wilde afwachten Hedenmiddag vindt een nieuw onderhoud plaats tusschen de beide Ministers van Buitenlandsche Zaken De onderteekenaani van het repubtikeinsche manifest Voorwaardelijk vrijgelaten Naar uit Madrid aan het Journal wordt gemeld zijn amora en de andere wegens onderteekemng van het revolutionaire manifest veroordeelden voorwaardelyk m vryheid gesteld Zy hebben reeds gisteravond de gevangenis verlaten Nieuwe studentenbetoogingen Het portret van den konmg verbrand Prinses Juliana eere lid van bet Nederl ïsbrikaat riijise Juliaiiu h eelt Het cere lKlinaatsehap van dc VeufUiging Nederl Fabrikaat aauvaajxl Oefening van de cadetten In tegenwoordigheid van de Koningin Gidterochtend is etu iiiiUtaire oeionmg geUowlei m dt vlttkto van Waaledorp itge Om 10 uur kwam de Konftngm de vlakte binnenrijden wedke geheel door müitaire poUtie waa afgezet In hot gevolg vaja H M Ijevooden zich behalve een iwldame de adjiidanteBi van H M lui kolwiaL jhr da Jbh e vao EOenNN t cfi hapiteiii tmf ILtpterkai aoomede Hr Ma ordannanofroIfiiCier Ie luitenattt Romer Bij den ingang van de vlakte voegde zich kolonel van der Haist gouverneur van de Kommkhjke Aoadoniie by het gezeJsobap Dadüiijk na aankomst van H M werd iiit t de oefeningen begonnoi Op het teiroui van de Stormschool hadden zich dl codettön of eeteld verdeeld m twee groepen de aanvallende fen de veirdedigenda groep Fen iieftige tryd ontbrandde om het heait van de loopgraven van de Storinachool Liulitkogelg stegen up de uutrailleure ratelden en diO signalen weerklonken De KoDingiu en niihtaiiren aloegen van een der lieuvele op het terrein af den atiijd gade Ongeveer een half uur duurde de oete luiiiitf tioen klonken eignal i dat moeet worden opgehouden De aanval was aigeslageii De stelling bleek voor de aanvallers onI tenibaur te zijn mede door het gemis aan artillerie De Koningin flte daarna weer te paard en gaüoppcerde epnjge malen over de viaktn In dien tijd ptelden de cadett3 mot de vaandelwcx ht en de KoiLonklijke Militaire kapel aan het hoofd aith m de vlakte op en nam de inspectie eon aanvang Gistermiddag om één uur kwamen de studenteij van de medische faculteit uit het umversiteitsgebouw in Madrid onder den kreet Leve de Republiek Leve de amnestie Zij haakten het portret van den koning los en verbrandden het op een brandstapel van eenige banken gemaakt Een talrijke menigte moest door de politie worden uiteengejaagd Studenten die op de daken van de faculteit waren geklommen bombardeerden de politie met groote steenen en verwondden verscheidene agenten De manifestanten maakten later een soort catapulten waarmede zit steenen naar de politie op straat wierpen Civiele garde te voet en te paard vond hierin aanleiding tot een charge Stuitend op een hagel van steenen maakten de garden gebruik van hun revolvers waat ij een student werd gewond De anderen namen de vlucht in de faculteit Enkele personen zouden zijn gearresteerd VBB STATEN Burgemeester Walker in staat van beschuldiging Het bestuur van New York in een slechten reuk BUTTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De werkloosheid 4 980 000 werkzoekenden bij de arbeidsbeurzen ingeschreven Volgena Itet bericht van de njksinateümg voor de werkloosheid waren op 15 Maart bij Als een climax van het wassende protest der burgerij van New York tegen het bestuur der stad hebben vertegenwoordigers van de City Affairs Committee by gouverneur Roosevelt een formeele beschuldiging uitgebracht tegen burgemeester James Walker en verzocht hem uit zyn functie te ontzetten Het memorandum van het comité dat de gouverneur heeft gepubliceerd behelst dat de burgemeester verantwoordelijk moet worden gesteld voor de handelingen van zijn kaibnet en zegt dat hij m gebreke is gebleven om het bestuur van de stad in het belang des volks behoorlyk te voeren Hij heeft toestanden van onbekwaamheid en corruptie verwaarloosd en indien hy onder den druk der publieke opinie al navorschingen heeft gedaan heeft hij daarover geen rapport uitgebracht noch daarvan het resultaat medegedeeld Hij heeft onwaardige personen in publieke ambten benoemd en onwaardige personen in hun ambt gehandhaafd De leiding der gemeent Eaken heeft tot gevolg gehad dat het bestuursapparaat Wel verd De advocaat was kennelijk verbaasd Dus onze vriend Memfield 18 identiek met Walter Montgomery die do iiandteekening vac zijn patroon zoo goed nabootsen kon Ja hij kreeg vijf jaai zooals je je zuK liierinneren vulde Hawkins aan Nu ik moet zeggen dat je sclütterendpeelaagd bent Hawkins We zullen gauwgenoeg het koord om het trio vastgetrokken ebben Er k nog wat Heb je bygeval den kogel nog dae door het Veneter van de Grango i ev ogen is Harkbutt haalde het voorwerpje uit zijn vestzak Ik heb hem in mijn zak gehouden in rfe hoop de revolver nog eens te vindt3i waar hij in past Dan M je hoop vervuld Kijk maar eenshier en Hawkin haalde een pistool en eenj aar patronen uit zijn koffer Dit heeft Abbot gevonden m de kamer waar Sylvester verblijf houdt De beide mannen onderzochten het wapen en de projectielen en kwamen tot de conclusiie dat o gevonden kogel uit deze revolvei moeet zij n algeechoten Dit alleen is natuurhjk niet voldoenidfe hewije meende Harkbutt maar met wathet ntannetje van jou meebrengt komt deïaak voor elkaar Je hehj werkelijk een grootsuccea te boeken Hawkins Harbutt stfxid op nn heen te gaan Hoe ia Abbot eigenlijk achter al diehyzonderheden gekomen vroeg hij Door op zijn Ewwrftochtm dooj denMntrek zijn oogen goede den kost te gwenheeft hij de relatie tusschen Merrifield en verzoek in de herberg by hem te komen Ga mee naar boven Harkbutt zei dedetective naar het atelier van Abbot daar kannen wij rustig praten Toen ze in het ruune atelier gezeten walen b on Hawkins zijn mededeelingen Morgen of den eersten Kerstdag komlr mijn oollega uit Valpaiaaeo Hij brengt alle bewiJBfitukken mee een verklaring van deo ajwtheker waar het poeder gekocht is de reeten van het poeder zelf dat de monniken lil de hut gevonden hebben en bewaard omdat ae het buitengewoon verdacht vonden en ook een onderteekende verklanng Van hen verder het valies dat Sylvester achtegelaten heeft toen de hond hem van de rots gegooid heeft en waarin adch nog meer van dat poeder bevmdt Mijn collega heett preciee kunnen nagaan wat er na het cmgeluk met heni is gebeurd Hij ie door zijn twee vnaiden naar de hut gedragen de eene van die twee kerela was groot en dik do nndere klein en mager Het ta t niet vast of die twee avonturier toevallig in ZuldAm orika waren of dat hun aanwezigheid met het oog op Sylvester s plannen afgesproken werd wat waarschijnlijk juist is Toen zlj Sylvester nergens zagen zijn ze hem gaan zoeken en vondeaj hem meit een verstuikt rechterl een en een ontwrichten schouder in de ravijn Het is een wonder dat hij er betrekkelijk zoo goed is afgdtomen Ze brachten hem voorzichtig naar een klein l otdletje in Valparaiso m zijn zelf naar Engeland teniï ekeerd Mooi zoo Praohtigi Kun je me ookvertellen waar Sylvester uithangt Hij heeft eerst een poos Sn de hut op het eiland in een vijver gewoont Ha dacht Harkbutt ik heb duswel goed gezien dat daar dien middag licht I randde Maar langzomeihand werd het hienidaar een beetje te koud vervolgde de detective en heeft hij er de voorkeur aan gegeven om zijn mtrek te nemen in dnj Gran ge zelf De advocaat keek den spreker met groote oogeo aan Ja hij bewoont daar een geJieime kanaei ZDoalfl je wel in die oude behuizingen hebt dn een ongebruikten vleugel van hethuis Daarbij heeft die schurk van een Merntield natuurhjk zijn bemiddeling verleend Zoo zit hij daar Dan is hij op opnvan zijn nachtelijke wandelingen haast weerdoor den Deenschen dog gepakt zei Harkbutt en liij herinnerde dien deteotive aanhet gebeurde in den nacht van de cnaie Hij wuJde zichzelf zeker overtuigen of Sir Miles het er bovenop zou halen of niet merkte Harkbutt dfoog op en hij vervolgde Behalve die nobeïe butler ie er nog eendCTde im t complot een zekerieo EUiston die zijn hoofdkwartier in Plymouth heeft D e speelt een betrekkelijk onbelangrijke rol hij zorgt voor de correspondentie Weet je nog meer van Merrifield af Hawkins opende een tasch die onder de tafe stond on nam er een pakketje uit Daaruit haalde hij een foto te vooiscèiijn weHce hij voor Harkbutt neerlegde Een sprekende gelijkenis verklaardedeze foen hij het portret bekeken had maar hij is hierop een jaar of tien jonger Zie je den naam dien vent m Plymouth ontdekt en Sylvester heeft hy naehta zien nwiddolen zoodat ciiens verblijf hier kwam vast te staan Ifl Abbot vaak in die kamer geweest Ja met behulp vmi Gustave heeft hijtoegang tot het huig gdtregen Maar de Zwitser h8 i order tegen zijn meester te zwij gen tot we z er waren dat we het net koïiden dichttrekken en s naohts als Sylvester uit wftH fuiuffelde htj er wel eene ron d Abbot lijkt mij eim handige kef él Hij moet mij ook maar pens meenemen Dat ie gemakkelijk genoeg maar als j Raat ga ik met je mee HOOFDSTUK XXV David Sylvester Toen Harkbutt op zijn terugweg voorbij d Manor retd haalde hij een oudon heer in dien hij uit Mvles besdirijving als de vader van Andrew Svlvester herkaid De cud leeraar had sinds zijo bezoek op de Grande zijn tijd besteed door in het dorp Overlee waar liii zijn intrek in de herberg had enomen de gemoederen m beroering e brengen met verhal i die Sir MiletJ CallistOB un een allesbehalve gunstig dagUcht steilden en waarnaar al te gretig werd ge luiflterd Harkbutt etee af leidde het paard bij óext toom en toen de oude heer omkeek nam hij zijn hoed af en kwam naaat hem loopen Neem mij niet kwahik dat ik u aanspreek meneer Sylvester Ik ben John Harkbutt mijn naam i u miwarhien nif onbekend ik lofpeth op het © ogenblik hij mijnvriend Sir Milot CalHston Wordt vervolgd