Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1931

lei veel beter zijn geweest vooral voor de binnenscheepvaart Wij br ng n in herinnering datf het geheele project waarin inbegrepen verbetering van het Merwedekanaal en aanleg van een verbinding tuaschen Lek en Waal by RavpnBwaay en Tiel op 65 millioen gulden ia geraianid waarin Anuteniam 16 4 niUr lioen zou hebben bg te dragon en de andere j betanghe4 benden a Z millioen BfiniBter Reymer stalde ach bg de beantmroording der sprekers op het standpunt dat hü 1 niets te verwaten had hü had naar z jn beste vermogen de wet uitgevoerd die hy niet gemaakt heeft doch die hy bti zyn optreden als minister vond Hü hield vol den zendtijd naar billUkheid te hebben verdeeld De verdeeltng waartoe de Radioraad had geadviseerd ICR O N C R V en V A RJV ieder 18 i en de A V R O de overige 26 9o achtte hU niet in overeenstemming met de geestesstroomingen Tegenover de klacht over de censuur stelde de gnimateiv dat in het buitenland de omroepvereenigingen nog veel minder te eeg6Ti hebben dan ten onzent terw l hü herhaidde wat hg reeds iil de Tweede Kamer had z d de radio is niet gelyk te stellen met de drukpers die grondwettelijk vrij ïb zjj dringt inuners door tot ieders huis dat een ontvangaansluiting heeft Op de P T T begrooting die zonder stemming werd aangenoimen volgde de Waterstaatsbegrooting De beende grief dat voor 10 7 miUioen buitenlandsch spoorwegmateriaal was besteld dat hier te lande had behooren te z n vervaardigd in het belang der weiilcgel enhMd werd daarbij door den heer van der Lande r k nog eens geventileerd TWEEDE KAMER Een crisisvoorstel van dkn heer WUnkoop Het sufkerfoietenwetj aangenomen De heer Wgnkoopj c p heeft in de vergadering der Tweede Kiamer zijn aangekondigd wetsvoorstel ingediend tot bescherming der aPbeidersklasse tegen de gevolgen van de economische crisis Blükens de Memorie van Toelicliting heeft de voorsteller by het indienen van dit wetsvoorstel geenszins de illusie gemaakt dat ondanks het frat dat het niets anders beoogt dan de rechtmatige eischen der door de criars geteósterde arbehlersklasse op het terrein der werkloozenzorg te formuleeren de ibeeittende klasse zonder meer zal inwilligen Haar rechten geformuleerd in dit wetsvoorstel dn de arbeidersklaase alleen door den scherpsten buiten parlementairen atryd op de bezittende klasse moeten veroveren Vervolgens is het debat over het Suikerbietenwetje voortgezet met goed suces voor den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw dae ten slotte geen enIwle concessie van eenige beteekenjs heeft be hoev te doen en de voldoening mocht smaken dat de Kamer met 74 stemmen tegen één die van den arbeidcrstegen de criaia JbeaöheMner den heer Wüiricoop het wetsontwerp lieeft a ingfsnoB96n Pe regeling komt dus hierop neer voor de suikeroampt a 1981 stelt het Rijk een z g consumptie sumptieof garantiepremie bescihikbaar van ƒ 4 Ö0 per 1000 K G bieten Deze premie wordt echter lager zoodra de suikerprijs de ƒ 8£6 trverschrü dt en houdt geheel op wanneer de maximum grens van ƒ 12 36 wordt overschreden yoorts wordt de premie verleend over eèn hoeveelheid Hieten welke niet meeidan 80 bèdriagt van de gemiddelde productie gedurende de drie laatste jaren De heer Wijnkoop heeft zich tegen deze regeling verklaard omdat deze volgens de zonderliiïge interpretatie die hy van het wetsontwerp gaf speciaal aan de grootgrondbezitters die hun pacht niet willen verminderen ten goede kwam terwijl overigens door inkrimping van de productie de positie van de grqote suikerkapitalisten werd versterkt Vftnwlgens ia de Kartier verder gegaan met de behandeling van het w o tot wijziging der Woningwet Men is thans genaderd tot de voorschriften voor dei rechter omtrent de waardelwpaling van den grond bij onteigenmg wn behoeve van uitbreidingsplannen Het ontwerp bepaalt dat daarbij rekening V rdt gehouden met de in de gemeente geldende regelen betreffende den afstand van grond voor openbaar verkeer Twee amendementen zijn op die bepaling ingediend waarover morgen gestemd wordt De heer van den Bergh s d wil lezen met de ten tyde van de nederleg 1 ging van het plan geldende voorschriften betreffende het in exploitatie brengen van gronden als bouwterrein door particulieren Daartegen heeft minister Verschuur bezwaar gemaakt omdat dit amendement zou kunnen leiden tot het afwentelen van gemeen caiapslisten op de particuliere eigenaars G8MiNÖDË BRRTCFITEN Onlapanning te Muiderberg Dans en gymnastiek in badcoatuum komen niet te pas In ilf Ie Muiden pt ouden Raadsvergadering Xwani o tn adrce aan de orde vnn een tier fxploitintcn vsn ootisumptiatenien op h sfrartfl te Mniderherg ws orin deze zifh lipklaaede ov r de hem aflnirewe en ploflta op het strand Dit adres gaf aanleiding tt t pn uHvQertge discussie Pon mifr inadslMen warwi van oordocl dat niet P en W maar de Bond de strandupffnumineen mwwt uito k eii dip he robken verordening dunrtoe maar sewitzigd mowt wor De vooraftt r burgemeester de Raadt irprJct Of dat f niet nippr aangaat jwider meer V verordening uit haar verblind Ie rukken Het zou echter teite ander warden hebben ao d oomaiiseie van bij4aad voorde gasfabriek thiinB aoekt naar em weg omaan deze kapataJe cm en bestemming tegeven i De Zwolsche Courant negt dat het bericht heelemaal niet zoo asnsaiioneel ia als het nel lijkt Heeds jaren lang komt op de ba laAS der gasfabriek een post voor van eenige honderd duiaenden guldens w e bij de etortingaidienst zijA geplaatst en als zooda nig rente afwerpen Dat kapitaal is ontstaan in den tijd nu ten kleme 20 tal jaien geleden dat in plaaits van de enkele boekhouding de oommercieele boekhouding is ingevoerd ïn lioofdzaak door te groote afschrijvingen edert 1914 is dkt kspitflai vrij gnomen Daarbij kwamen als factoren de wijze van wfiapdeermg deivaete göe tercn t rwijl ook tekorten btj de enkele boekhouding in vroeger jareji ten anre i te beschouwd werden all bedriifsverliezen dite dbor de gemeente werden teruglwtaald Het bedrag dat thans np de l lBnfl der gasfabrit voorkomt bedraagt f 614 777 63 terwijl voor de waterleiding het Ijedrag 105 58 öa Bij de stortingsdienst Hgt hier an e i kapit uil van lond f 300000 Bij de gemeentflreiniging n liet Bof iaziekenhuis waren tot voor eenige jaren even Reed toen bleek dat zijn streven verder ging dan dat van vele van zijn collega s j hij v ilde een meester in sjjn vak zijn een I kunstenaar lu liet lawaaimeken Mx Nichols stelde het ïich tot een eer do geluiden zoo nauwk uug ale eenigszins mogelijk te imiteerai Hij zag er niet tegen op om uren bij een druk verkeerspunt te ataan luifftereii om aJle geluiden in odi op tie nemen en deze tliuis te trachten na te booti en met behulp van verschillende toestellen Dikwijls gebeurde het dat het geluid hem bij een proefneming ilan nog niet beviel hij ging weer terug naar liet drukke V rktieiispunt en luisterde tot de fout gevon den waa I In het theater stelde hij een ingewikkdd iipparaat famen dat alterlei instrumait t bevatte rji door i ti kiel van een aantal knoppejt diü op enjtafel waren aangehracJit i edi id kon wordöi Toen tiij een aanstelling kreeg bij het Columbia Broadcasting System was deze groots metallatic hem van weinig nut Daar de veiwciullende apporRten dikwijls naar an dere Ftudio s getranoporteerd moeten worden zou dit met een enkel zeer groot toestel j xc veel moeilijkheden opleveren Veel een I voudrger is het Upch fl dia instrumenten ue men m een bepaalde studio noodig heeft T ct iugc jmeii evenhet geringere bedragen uit soort l te brengen zii gelijke factoren Is bij gaflfabrnek en waterleiding gelden aaanreaie doch wi den tijd der be mfniging zijn de i sommen voor afschrijvingen gebruikt Dat er dus een enverwaclit overschot zou zijn ontdekt is allWminst juist Het bestaan van het gekweekte kapitaal wa bekend maar de omstandigheden waardoor dit omtstaan wari zijn eerst erik e maanden geÜ den nauwkeunig onckerzodit i daarover is door de afd financiën e o rapport nitge hraoht hetwelk Öiana in behandeling is genomen in de commissie van bijstand in b t bedrijf Xooal indertijd d vraag onder het oog i gezien tmt met do bedragen ten aanzien In de requisietenkamer van Mr Nichols bevmden zich toestellen voor het imiteeron van allerlei geluiden voor katteo iamiauw ide doos die hiervoor dient is eigenaar dig genoeg aanmerkelijk groots dan de leeuwengebru dooi hanengekraai een J dengV kwaalg iiondMigeblaf autogetoeter vraclitautogeranimel trein efluit mitrajl leurgejcnetter enz I Hoe moeilijk hat dikwijls is om voor de microfoon op de jiïiste wijze een gelald te imiteeron blijkt wel u it het feit dat Mr Niehols onlangs opdracht kreeg het gduid van een cJierpen van een bijl na te boot Ren Eerst na heel veel experimenten vond hij dat dit op de beste wijze kan geschieden door een sfukie tin ovor ö i i gedaan ig thana deze vraaiff voor de rond wrijveu f 500 000 van de gasfabriek ter sprake geliracRt Het antwoord op deze vraag Is bijzonder mösilijk omdat het ontstaan van hetkapitaal door zooveel vemchlïknde factorenbeïnvloed i=i Het bedrag zonder meer brengen op den gewone dienst van eenige be I grooting U al heeï barwaarlijk nog afgezienvan de vraag of Cktdep Btaiten daarmede genoegen zouden nem De gemeente laai ophef bedrag aHhans of om gedcelt ervan leolïteji gelden en pven7XK doet de gaisfnhri t F r zal een compromis moeten wordencevond n en in de gascommtesie zijn reedsverschillende d pnkJ è Men omtrent de be lemming dor getdep besproken Tot qvereen ftemming kwam men ecbf nog nirtfEen woning ingestort Het zoontje ymn den bewoner gedood Te Oudewoude ïï is gisteren een treurig ongeval gebeurd dat aan een knaapjevpn zea jaar het leven heeft gekost I In den och nd tl sechen 10 en 11 uur is de bomwaUige wWng vkn den arbeldej fi I Boorsma vi e een oet deel ingestort Het zesjarig asoontje dfilffypw het hui peelde werd door den omvailenden gevel getroffenen fi ood De woning vai Boorsma was onbewoMibftar verklaard en t Mei was hem vergunning vflrieeqd er m t z n zin in te verblijvei De politie stelt een onderzoek in Verdnisterhtg VernoedeUk ƒ 25 000 toegeëigend Een filfl aIhouder Ie Kaalte heeft ten nad ele vun de N V Krol Co s Kunstmestuandel te Zwolle verduisteringen gepleegdtot een vet moedelijlr bedrag van f 25 000 De hhaRlhouder dééd ook aakeii voor edgenjek ning en dekte de uitgaven hiervoor metfe Sldeai var den kun tmesfUiandel Bij Aan ctinjvmg van t penataande posten blekenonderwdieidene kl inten reed betaald te heb1 en De filiaalhouder bevindt zich in voorloopige hechteaifl Een pairszoon 1 de hoteIk uken David Rhys de 23 J8rige jongste zoon van lx rd Dynevor wea kt tq het oogenbiük m de keuken van het Loaldensche MetropoJe om Jiet hotelvak waarin hij carière hoopt te maken van onderen af te leeren Hij heeft aan een Journalist verklaard dat er veeJ bedrev i eid vétrföcht werd om op de goedó manier erwten te doppen en uien Ie schillen Later zal hij zich ook in andere afdeelingen jin liel vak bekwamen en hij hoopt in twee jaaizoo ver te zijn dat hij er aJJee van weet van apiegeleierem bakken af tot toeziüht houden op het gereedmaken tn opdisclien van gioote maaltijden toe RECHTZAKEN Het versdie kadetje veilig Mj den kouden bakkerT Voor den Amsteidamschen kantonrechter L S G de Hartog stond onlangs terecht de 30 jarige winkelier en broodbezorger L L een g koude bakker ter zalce dat hl op 2 Februari j l dee voormiddagste 9 uur 25 als hoofd of bestuurder van eenonderneming tot het rondbrengen van brood in die onderneming heeft afgeleverd tweewitte brooden die nn 8 uur des namnddagsvan den vongen dag wai en gebakkien of opgewarmd ulks teiwijl tijdens het plagen I van dit feit nog geen twe jaren waren ver j loopen sedert een vroegere veröordteeJiag wegetw een overtreding van art 55 Jo 73 derAri eidswftt 191Ö oniheiroepdijk wa gewopden De kant nrechter weeë gisteren vonnii ontsloeg verdaehte van rechtawervolgfaig daar het ten lasite gelogde z i niet strafbaar il Hij overwpog dat art 85 sub fl deu Arbeidswet verModt het vervoeren veikoopen en afleveren van versch en opgewairmd brood uit een broodbakkerij niet uit een winkel dat par 4 van hoofdstuk TV der Arbeidswet in broodbaltkerijen regejt doch dat een broodwlnkel nie vaK onder de om chrijvinnr van art 33a der Arbeidswet Tooneelspeler failliet vesklaard Ue Haiigsohe chtbank heeft op eigenaangifte failliet verklaard den tooneelÉft elerPh J A Bijlevelt d iwteur van het Ned OperetteGeMlschap dai thans te Botterdam voondeaiingen geeft 4 Tot rechter compifesarig werd benoeJld jhr mr Feith en tot curator mr C J de Vries Een Haagacke dame voor ƒ 50 000 opgelicht Vooi de Vijfde Kamer van de Kecihtbank U Am tMrdam ht ft sïidi He verantwooirden ehad de 44 jaange G H C G ervan ver daotit dnft hij een Haagaolie dame heeft op gehcht voor een b rag van pl m f 00 000 aan effecten en waardepflpieren I Verdachte had gesöhrovön op een adver lentie m de Haagsche Post waarin eeii we duwe reofgezelseiiap vroeg De beidein waren I in kmnue gekonvn en besloten al spoedig met elkaar in het liuwWhjk te treden De weduwniiar tleelde zijn toekometage 61 jaiige echtgenoote mede dat hij betrokken was lil een ffLmconeern waarvan bovendien de Duitsoher Joseph Salz en diens t hoonzuster deelgenooten waren Het kantoor van hel conciern was te Keulen gevestigd ledei iM diV0 deelgenooiten had f SO OOo aan het concern gefonrn aea d Maalde weduwnaar bevond ïJch in een moeüijk parket daar de schoonzuster wier man dn den ooriog gesneuveld wa hem mdb liefdesbetuigingen achtervolgde Hy wilde derhalve voor hij met de ei jarige weduwe in het huwelijk trad de schoonzuster uitkoop i voor ƒ 50000 Vriend n uit Rotterdam zouden hem aan dat bedrag helpen De weduwe die zich blijkbaar de lata kans i op dit huwclijft niet wilde laien oiptgaan ofschoon ze tevoren reeds dr emaal getrouwd was gewcfest blijkbaar geloof hechtend aan het verhaal gaf den man het benoo Sgde bedrag Ze i eiedo daarop naar M enton waar de man iets later aankwam daar hij verklaard had tmt naar Keulen te moeten gaan om de zaak in onde te brengen Op 30 December werd echter te Menton het huweaijk voltrokken oogenblikkelijk nadat dit wi plaate gehad vertrok de bruigom weer daar zijn aanw Ig fcid te Kieulen noodzakelijk was Üij ver imde echter niet de sohuldbekenteniasen welke hij aan rijn vrouw had afgegeven Aiede te namen Weldra werd t de vrouw du i telijlt dat e was c jgelidit Ze reisde haar Nederland terug en kort dasirop is delpian gearreabeerd Het bleek ter tereehèittfn dat verdachte reeds vroeger in 1929 een dugelijke affaln j bij de hand bad gefead Ht had toon toot KADIO NIEUWS Programma voor heden H 1 1 V e 1 ö u m 5 15 Concwtrt B 30 Concert 9 30 Vervolg eonoert lO lfi Deolamatie 10 45 Slot concert 1 00 12 00 Gramofoonplalan Hulzen 6 UO Grainofoonplaten 7 45 Concert 10 46 13 00 Graniofoonplaten Daventry 4 20 Qoncert 7 00 Duitsche liedertn 8 05 Con rt 11 00 CeUo retdtal 11 20 12 20 Dansmuiieh Een tawaaimiiker van bero p Met e D ervaring van 23 jaar I ïr A W Mcholfi de geluidsimitator of KwaAJniakei ais men het zoo noemen wil van het Amerikaansche Columbia Bioadeasltnjg System voelde zicli reed jong tot zijn beroep aaagsetrokken De liefde voor lawaai zM hem blijkbaar in het bloed want 23 jaar geleden begon hij zijn carrière recids als geluidsimitator bij een reizend variété geyelschap dat bovendien filmvertooniiigen organiseerde Hij placht toen achter l ft doek te zitten en de filmvooretelllngen te sonoriseerMi Met den vooruitgang van de film treeg ook Mr Nichols een betere jwaitle hij verhuisde namelijk van achter het doek naar den orkestbidt hoewel xijn wet vrijwel hett IM bhef Het schoolai tsendistrict Lek en IJssel Op 1 Septembet 1930 m m weorkuig getreden de eerste distnctaraciioalartsendiepa ten plaUteJande in het district Lek en IJa ööl waaraan Ifi gemeenten in de atreekvan Lek en IJseed deelnemen Tiiana Iweft de sdioolarte dr P Vennjet Lekköriterk rijn ra4e veHlag uit racdit waaraan het volgende ontleend ia Betreffende de obooJgcbouwMi woidt meegedeeld dat de to tand daarvan m t aJgeiiteen goed u GymiiastMiklokalen zijn er nog aleohtaheel enkele Op 1 Maait j l waxeö bij deo dienat aangeeloten 23 üf enbare en 10 bijzcmdepe scholen voor gewoon lager onderwijs 4 scholen voor o o n één frobelscliool te Lekkerlterk Nog 12 bijzondere scholen en eukeU bewaaisciiolen i fcaan er buift i De opkou van leerlingen voor het geneeskundig onderaoek I zeer goed en verbetert nog gerafeld miewital komen alle kindoren die C pgeroepen werden Versclüllendö ouders verklareai geen Uohamelijk ond Tzoefe t w iischen dodi vinden widerzoek van ooren en iKigctn uitstekend Anderen wilden wel komen moft hun zwakke kinderen maar niet met htm nmlere kmderen die naar hun nweoing gözond waren Tot nu toe zijn volledig onderzocJit 1600 kinderen waarvan 1470 van lagel e sdiolen Omtrent 1400 van deze laatste cat worip worden nadere bijzonderlieden Itptreffrende de uitkomst meegedeeld De ftclioolarta i begonnen met de leerlingen van t eiiistp leerjaar te ooderaoeken maar al spoedig bloek dat vele moeders die groote afïitanden moeten aflegen het met dit ej teem niet ens waren Verecheidenen J arer hebliÊJ meer Wndercn op adiool en ifl udeii zoodoende telkens opnieuw moeten komen voor een ander kSnd Daarom is overf egann tot een andere meithode van oproeping uitgaande van de eerste klaaae waarbij tie gelijk l etrokken worden de andere broertjes en zuÊJes op school Een hfol enkelen keer ia het hoofd der school v i7 ooht kindei eii op te roepen dii w ren lecht zien of om andere reden in aaimierkinp zouden komen voor onderzoek In f vervolg zal de schoolarts steeds meer m deze richting gaan werken en tevens een heurt Keven aan kinderen dio hij tijdeni een klaasf onderzoipk opmerkt Verder zal eöandewep ook den oudera geleifenl ftid worden ïregeven bij het ehoolhootd een onderzoek aan te vragen tn het inige telde onderzoek i gebleken dat van de OTidcrzochte kindieren in dit distri t 30 pet gpen borstvoeding hebben gehad 24 pet onvoldoende tot matig 14 pet matig tot goed en 32 pot goed t ot uitstekend M pr dan de helft der zuigelineen h bb n dus dringend voorschriften noodig i eti vi voor kun tinati e voedling wel een duidelijk bewija van de behoeft welke bMtiat aan zuigel ingencon ultatiebureauK Nagaand de ziekten welke de schoolkinderen hebben gehad werden de volgende cijfera gevonden vol ï ens opgave der ouders msüielen 71 6 pot roodvonk 6 pet kinlthoeat 35 pet diphterit is 4 pet voedlngflatoomiq e 12 pet stuipen 4 pet oorettering lOJ pet eczemen Ig pc l klierzwellingttn 17 pet ïklgelschd ziekte 19 pet longontsteking 4 pet leveraandoeningen 2 pot nieraandoeningen 1 pet bllnde darmontoteklng en andere ernstige aandoeningen 2 pet Niet genoteerd werden de toch veelvuldig voorkomende ziekten bronchitis bdf watefjmkken roode liond itnflnenza enz De algcmeene cijfens tooncm aan dat meer ontrole op ziekte toe tanden zeker geen luxe is en dat het grootste deel der ziekten teeón vóór den schooltijd valt Daarom dient de volle aandacht te worden gewijd behalve san het geneeskundig echooUoezioht aan de oprichfin r van kleuterwmaultatiebu reaux Betreffende den algemepnen lichami lijken toes tand komt de schoolarts tot de volgende ciiferfl 1100 ondeniochte kinderen 660 of 47 pot goed 147 of 10 5 pet ruim voldoende 493 of 35 pot zeer matig 83 of 6 pot slecht en 18 of 1 5 pet w ey slecht als de ïfaad de plaatsen op het strand ging verhnren De h fr van Klooster Dat gymnastiekhewegingen daar m dat badpavHjoen worden gemaakt in badcostuum komt hewlemaal niet te pas Ook moest er gep n muziek gemaakt worden pn dansen pawf daar natuurlijk evenmin De voorzitf r De muaiekannjelegenhepd i iets dat allepn den hurgpmeester aangaat De heer Pchonten Maar in alle andere badplaatsl n gaat het toch precies zoo Kijk rr inr near Zandveort en Noordwijk Daar wordt toch ook muziok gemaakt en pedanM AU p dat verbieden v it kun je die inrichtingen op Zondas wel hcetemaal sluiten I De hepr van Klooster Ik ben niet tegen het lanFiea op aichzdf als het maar niet gebeurt ai de pier ot op h t fltrand en dan nog wel in badcoe tHum dat geeft geen pas f De voorzitter wilde de heeren Schouten van Klooster en Pleit in een eonmilesie zitten doen nemen om de zaak eens nader te bekijkeji doch laatstgenoemde tw e oordeelden het bater dat de Raad de commissfe benoemde Dat vonden ze eerlijker De voorzifter O mij best f Was me niet om iets oneeilijks te doen fGalach Toen daarop de dr ie heeren als commissie leden werden benoemd zeide de burgemeester Mijn keug is blijkbaar nog zoo slecht niet geweest Vtwlijkheld 70 commfesie zal volgens de Tel hinn n drie weken r ippdrl uitbrengen over I de wrdfr te volgen gedrajïiSlijn inzake het uitgeveji van vergunningen voor tenthoudera OT het strand Om half milliot Het verwhflt van de ZwoImIk lasfabriek Dezer dagen verscheen ni de bladen het bericht dat tengevolge van een boekhoud kundige fout in de administratie vmi e Geni nt jke Gasfabriek te Zwolle een overschot ontstaan is dat In dan loop der Jaren em bedrag van Vier è zee ton Iwr zou 75 jariK beBtaan KleedingmagazUnen Nederland 40 jarig bestaiit der zaak te Rotterdam Vier jubilarissen gehuldigd Gistei en hetdtociit de N V Goederenhanv nnocft8 bap d bdtendp Kieedanginagpzij nen Nederlajid m Amsterdam Hai ordajii den MHiNS Vttechr Hwartem Ztorikzeo m Goos haar 76 jarIg banaan Dit 75 arïg bestaan der zaak valt saröén met liet 40 jarig bestaan van het filnaal dier vennoolsciiap te otterdam aan welke fiUaai thans tevens 4 jubilarisewi deö dag herdenken waarop zij resp 40 en 25 janeii aan I het bekendJe Rotterdaniscdie magaujn Meiden verbonden I Deze gedenkwaardige feiten uin gisteren in iveA iJlecdüigmagazijn Nederland te Rotterj dom op bijzondere wijae lierdaeht Jn eau bijeenkomst welke de directie had georgai 8 erd waarbij de jubilarissen te middenvoii h t emoneeI op hartelijke wijze zajngehuldigd De President Direoteur der vennooiscliap d beet h M Kattenburg heeft na een historisch overzicht te hebben gegeven vim de zaak vanaf iiaar oprichting als baschei den zaakje ite Amstoi am in 1866 van haar ontwikkeling in de verschillende perioden en haaiwording ten slotte tot de groote onderneming met ziJiU IjClangrijke magazijnen in de hiervoien genoemde plaatsen zijn 111 i Verk x phuizen elderM benevens aijn btt langrijken export handel gewezen op de goede verlioudling diia er tuss hen diroötie en p rsoneel steeds hebben bestaan iietgeiai wel Wtjkt uiit liet feit dat tlians aan de zaken verbonden zijn 4 employe s die 50 en meer jaar in dienst daarvan r ijn 12 die van 40 50 j iar en 25 die van 25 tot 40 jaar aan de zaak 7ijn verWndeal terwijl nog t en aantal daniaa en hcf xon vrij spoedig hun 25 arig jubileum uilen herdenken TTjt deze langdurige cfienstbetrekking concludeerde de prasideotdirïieteir dan ook dat ook ronden stsijd l ehöorlijke levensvoorwaarden voor geemploye i den kimnon worden verkregen Het U steeds de leuze der diiirecrtie geweest allen voor de employé i te doen wat mogelijk is een leuxe die ook alleen voor t dpftS6ing vaibaar its wanneer de werknemers niet verlangen naar dingen die tie onderneming of de welvaart in t algemeen in gevaar brengen Sprftkend over die wording van het Maga zijn Nederland m Rotterdam en de ontwikkeling daarvair merkte de president directeur op dat ie factoren die de zaak groot hebben gemaakt nog altijd aanwezig zijn en al gaat ook dt algeniecne depressie niet aan dit bedrijf vombij zo kunnen de ontwikkeiirtg dani von niet dere Na dÉze beRchctuwingen werden de jubiIfti istten d iK eren Manders Klaassen Muilenburg en Norrnan met woardeereitflc t fespraken gehuldigd waarbij elk hunner e geschionk rin oouvcrt werd overhandigd Vervolgens werden gelukwenscben geuit door den heer M L Kattenburg namens ofMnm i warisaen der vennqptschap bood de heei N Alter namens h t filiaal Rotterdam aan de Directie bloemen aan en werdl nameiris het Kotterd personeel door don heer J C T öps aan de jubilarissen geschenken geofferd waarna nog door den heer Willemse nameua de thuiswerkende kleermakers door mej van Bergen als atelJerohef en door Mr B E Asscher uit A dom hfet woord werd gevoerd om waardeering te betuigen jegens djiirectle en jubilarissen Mr Aifloher die het derde jubileum der Kattenburgens meemaakte wees de generatne van thans op de handhaving van de eenheid onder elkander wijl eendracht maakt macht I Het gioofce magazijn waar tal van bloemstukken prijkten wa ter gel enbeld van den gedenkdag tot half drie gedoten Tn Verband met hft overlijden nog kort geleden van den heer M L Kattenburg Jr bleven feestelijkheden a iterwege f 10 000 een dame opgeJicht met wie hij voorgaf te zullen gaan trouwen Het O M waargenomen door mr de Blecourt meent ontvankelijk te zijn in zijn eisch opdat verdaehte op het oogwibllk dai hij da oplichting pleegde nog niet was getnftwd Qp den dag van het huwelijk is tiij maar even oVergekoman om te trouwen Het geld ie voor het ootate deel in de safe teruggevonden op naam van zijn hospdta De officier achtte de feiten ernstig en vorderde een gevangenisstraf van 2 jaar wi 6 maanden Mr Kokosky de raadsman van vefdarfi e noemde de etach belachelijk hoog en Nadat do rechtbank in raadkarrer wa gegaan werd dit verzoek na lang owrleg af ITiit jprwik 9 April OOST INDIE De werking van de Merapi 1800 personen in barakken De Gouverneur van Midden Java seinde dat DJn dBgniorgen om ïlaa uur een groofa lava uStatorting van den onderkant van den prop vain den Merapi plaate vond gevolgd door een gloedwolk Veiligh Bi ih lve rijn vijf gehuchtein ontruhnd De bevolking naar ohaWing 18 personen Is ondergebraWit in dis barakken te Moentilan VOETBAL D ÏNNiliMtagswedatröd Woerden l Gonda S Het Jifft in dte badoeUng een evwitued b j inffsw Qastnijd Woerden 1Gouda 3 voor de bezetting van de bovenste plaat in de Ie klasse A van den Goudschen Voetbalbood op e dw PSMchdag wtórschHlir j hjk op het Olympl tsTTBln Va f rteUan nieuwe Abonné s lij die zich met ingang van 1 April 1931 voor minstens drie maanden op de Goudsche Couiant abonneeren ontvangen de tot dien datum verwhtjnende nummers gratis gag i II U u n De aJk BaadiverUeiing Samenwerking tusschen Vrilheidsbond en Economische Groep 7 Het üoudsoh Vo lkBblad s d meldt Naar wij vernemen ia Ü de Dinsdagavond gehouden lodenvei gadermg van de Eooiiomiflche Groep voor Gemeentebelangen naar aanleiding van yen uitgebracht rapport het lectuur gemachtigd op de baais van dje in de veigaderuig geuitte wenw en en verlangens de oiiderhandelmgen tot aainenwerking vooi de a s Genicenteraadsrverlöieaing mot den Vnjheidflbond die daartoe eveneeufi beit jd is voort te zebtoi De Vrijz Democraiten doen aan deze sftii euwerking niet mee Departement Gouda NederU Wé van Nijverheid Het depaitiement Gouda fvaii de Mij van Nijverheid ui Handel iwudt en rtlgemeene vergadermg op Maaudag 30 Maart te 8 uur des avonds ui liotol de Zalm S De agenda vermeldt o a ecu bsspiekmg vVd gtmeentebegt ooÜag r van Vrijiimiig Hervormden Üwteravcnd liielü do afd Gouda van de Vereenigmg van Vnjzmnig Hwvomidien een leden en ouderavond in De Eeunie die gtied bezocht was en een opgewekt verloop had Wij komen morgen uitvoeriger op dezen avond terug maar wullen thans reedg even vermelden dat het operungswoord van Ml A A J Rijksen het woord is gevcnerd dooi Ds H Ciamer uit Cïouda Ds L C tei Bruggencftte uit Berkenwoude en De J B Th Hugenlioltz uit Ammerstol Na deze mleidmgan werd gelegenheid gegeven tot ged a ohtenwisseling waaraan door verschillende ledan werd deelgenomen Een jubileum Naar wg vernemen zal de heer A de Wilde op 1 April a 8 den dag herdenken waarop hy voor 25 jaren in dienst trad by de firma Joh Dessing en Co handel in steenkolen en bouwmaterialen aan de Oosthaven alhier De heer de Wilde was jaren lang boekhouder der firma en treedt thans als haar vert enwoordiger op Het zal den jubilaris die by de heeren Dessing uitnemend staat aangesohreven op en herinnermgbdag zeker niet aafi belangstelling ontbreken Poatduivennieuws De poötduivenvereenugwijg De Gevleugelde Vriöiiiden houdt Zondag 29 Maart haarterste vlucht v Het programma is aamepK telfi bJa vol voor oude dmvèn Btojwljk LékkaiWk Öpr drecht Roosendaal Lier Vilvoorde Neufviilös Noyon Compiêgne Crufl OrleWiB Gliateraux Limoges Bordeaux Dax Failti sement uitgesproken De Rec itbank te Rottardaju heeft uit esproken het faillissement van X J Alblas houtagent alhiei Tot curator is benoemd Mr H I O M de Witt Wijnen J E FeiMer Do gemeenteraad van Rott ardani heeft giflteien met 28 van de 37 Atömmen benoemd tot directeur van den gemeentelijken geneeskundigen kundigenen gezondheadadienet in de plaats van dr C H van Herwerden die 1 Juli aftreedt den heer J E Feisaer artg te WaeSifcnaar De heer Feisser ia wnds een jaar of 4 geneeskundig ms eteur van de Zuid Holl Vej eeniging Het Groene Kruw m weilie functie hij ziich geiieel wijdt aan bet sociale werk dezer Vereeniging Zooftls men weet is Dr Feiaei ook hier tei atede swer beitend door zijn werk aan het oonsoütatiebureau voor zuigelingen en wordt zijn wei k in Gouda en omgeving op lioogen prjjs gesteld Ne gedurendie een viertal jaren de praktijk te hebben uitgeoefend ten pLattelande van Zeeland was de heer Feisser van 1017 to4 1921 assistent en hoofdassiatent bij de umveTBtted tskliniek voor kinderziekten Vervolgene was hij consultatief kinderarts bij de kinderpoldcliniek voor mn en onvermogfrndien en ïn 1922 voerd zijn belangstelling hem naar Berlijn waar bij kennis maakte iiïet de voortreffelijke instellingen op het gebied der zuigelïDgenbeschemiüig Terug nn Groningen voerde hij propaganda voor de kindertiygiena was secretaris penningmeester van de Vereeniging voor aociaJe kin derhygi ie voorzitter en ondervoorzitter van de beide grootete woningbouwrereenigingen als hoedanig hij deel nam aan de vierbe ering van de woningtoestanden Ook de lichamelijke opvoeding van de fijpere jeugd had zijn aandacht Aan het instituut tot opleiding voor de middelbare akt © gynmaetiek wa hij leeraar en hij maakte deel uit van de kamercommissies voor deze en de lagere akte Van 1920 tot 1923 was hij Voorrftter van het Noordergewest van het Koh Ned GymnaaUekverbond voort vice vooYrftter van den Noordelijken Athletiekbond bestnnrslid en aeea tads van de gwneenteHike commdsflie voot de liohapielijke opvoedïng bcRluuffllid van de afdeeling Groningen van het Genoortschap voor kindervacmtiefcolo naën Dit aïles alda chreef dr Slfas in hetpenodidc van het qiwne KiHiis temp hem tot een sociool miedischwi wtrker y n den eersten rang Nd f n benoemüw tot geneeakuiuHg to Peeteitf wooHde h fe WaawosiK TeraarAebestelling van den heer M van Vliet Op de Algemeeoe Begraa lnats vond hedennamiddag onder groote belangstelling de begrafems plaats van het stoffeiyk overschot van den heer M van Vliet in léven g oeïitenkweekër hier ter stede Bq den Ingang der begraafplaats stonden een aantal vertegenwoordigers van den N atlonalen Landstorm met omfloerst vaandel om huA mede leider een laatsten groet te brengen Voorts was er vertegenwoordigd de HoU My van Landbouw door den eere voorzitter der afd Gouda den heer H N Valckenier de Greve de Comnlissie voor het Marktiweien door den directeur den heer J t Anamaet terwyl ogk Wethouder K OemanB onder wien het Marktwezen ressorteert aanwezig was Voorts waren er taLrüke belangstellenden die in vroegere en latere jaren met den thans overledene hebben samen werkt Toen de baar met bet atoffelük overschot grafiwaarta werd gedragen sloot de Land storm zdch achter den familiestoet aan Aan de groeve werdwi kransen neergelegd namens den Gewestelijken Landstorm door den heer G J J Pot namens de Plaatselyke Commissie door den heer Dorgelo voorta door den heer H N Valckenier de Greeve en door den Directeur der Centrale Onderlinge te Utrecht Toen de kist in de groeve werd ne il e4ateil bracht het Ijandstormvfandel het saluut aan dèn dbode waarna Ds Elzenga ls eenig spreker op verzoek van den overledene een korte grafrede hield Een aoon van den o eTlfedene betuigde devertegenwoordigers van vereenigingen enorganisaties en verder alle belangstellendennamens de familie dank voor de betoondedeelhenüng Nieuwe boeken in de Openbare liCeMaal D Öiiuon l ioblenien aa het strafrechtöc hr oud hóogk waar te Utioclit beliandelt m t koiit met vermelding van uitvoerigei ht iiituur die vragen van het atrafrectit welke voai een ruimen kxuig van bzciid ook nlet EecftiÈsgeleerde vun belang zijn lu i bijBOiid ijn onderwerpen befcprokon die liggen op bei terrein der stlöf wchtepohtiiek en cnnnnologie terwyl in t algemeen problemen vaal teohniaahjundi hchen aard buiten bespreking zijn gebleven C Aiiel De ondergang ener wereld roman uit het einde tter rendieptijr Een m t psycholo wcli inaicht gaschi vm fantasia jVer der ondergang van tU voor histonaohe beschawiuy der rendierjagers en groteduldera m Zuid Frankrijk migt tal van afbeeldingen nwar oorspronkelijke grotsfehild m gen Anna Miu ia de Sandra door L Engelberta Uit brieven on arohiefmatorioal gerekoiietrueende levensgeschiedenis van eeö weerspannige patricieradoohtOT uJlt de 170 eeuw die aioh véwottenide tegön den Wil harer ouders haar huwelijk met den uitverkoren jonWraan iAt door te drijven P Fiseaioben Groot Wild romftn van da Hudaonbaai Eskimg oeiend veittaal uit d arktiache wereld Het primatieve leven vin deM £akin 6 ml ui ebedd itt dcj iMwfdfiguür van het vwbaal éri man vaïi geestelijken adel handelend naar de zed n van zijn volk maar strafbaar volgeue de wett i der blanken F Gladkow Cement Roman uit het kOmuranisüsciie Rusland na 1922 gericht tegen d SovjeftbuPeiaucratie Eien soldaat van het Roode leger vindt na lange ofwei heid zijn vrouw en medearbeider door den vorrtlappenden invloed van het plaatselijke exekutipve koiiiiteQ gieheel veranderd terug an tracht met groote inspanning dén invloed der arlrfïiders op de organisatie van den arbeid te herstellen N J V d Vecht Qn ze letterieekena en hun samenstelling Korte gids waarin sohr uitgaat van de stelregel dat de letterteekens logis gekonstmeerd moeten wordeav miet een beknopt bisbonsoh overzicht en gefllustreerd door vele ook aan de oudheid ont leende voorbeelden G Brugmane Onder de loupe van het tuitepland Compilatie van t voornaantsus door buitenlanders van de 16e eeuw lot uisden over ons land en Mjn bewoners geschrei ven Afzonderlijk wo rden besproken hetHollandech karakt T bet Hollondsoh landschap de HoUandscho steden en de Hdlandschie kunsit Alle kritiek blijft in 4iet boek achterwege bij vporkèur beweegt het zich in een Uoht au OcdotiieGhe sfeer Slechte bestratingen Een viertal adressenDe bewonens van de WiUem Tombergstraat de Hieronymué van AJphenstraat de Vierde Kade de F W Reitzstraat en de ComelUs Ketelsferaat hebben aan den Geiiieenteraad adreaseii gcnïcbit waarm zij naar aanleiding vmi het niet voorkomen op de gWn eot begTW ting 1931 van poëten voor venueuwmg dier wegen op den slechten toestand der verschilliende traten wijzen n dringend verzoeken ten epoedagBbe maatregelen te treffen welke tot verbetering van dai toestand leiden In totaal ssijn over de Goudsche straten thang zeven adressen van gelijke etreklting biuinenigekonïen Tezamen dragai deze de hondteekeningen van 580 ingezetenen Uitvoering Invaliditeitswet Betreffende den Raad van A rbeid te Utrecht met inbegrip van den voormaligen Raad van Arbeid te Gouda verzoekt men ons opname van het volgende Tot op 1 Maart 2931 werden toegekend 1T25 Invaliditeitsrehten tot een totaal jaarbedrag van ƒ Geneeskundige behandeling en of verpldging werd verleend in 2469 gevallen oh eüvKÜe had plaats jn 39 § t vallen tratfende alle Raden v n Arb id te wunen Tot op 1 Maart 1 S1 werden toogekend 29896 invaUditeltsTeirtui tot een totaal jaarbedrag van ƒ 4 427 495 60 88145 ouderdomsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 13 196 141 40 17234 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 2 918 496 33 12328 weezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 2 082 667 03 Geneeskundige behandeliilg en of verpleging werd verleend In 36 807 gevallen observatie had plaftts in 1211 gevallen Axcwla Maart 8 uur Spc i Réume grootezaal Natuurkundig Gaiootschap Voordracht Prof Dr J Boeke Ma rt 8 uuri Soc Ons Genoegen Zaal Kunstmin Uitvoering Tooneelclub ThaUa Maart 2 u Ambachtsschool Paradys 7 Jaarl promotie van de leerlingen Tentoonstelling van werk van de leerlingenvan 21i öHt en van 6 9 uur Maart 3 uur Zaal Kuftatmin Soc OnsGenoegen Goudsche Fi dvindsters Herhaling van Koning Kikkert Maart 8 uur Remonst Kerk Uitvoering van gewijde muziek 30 Maart 9 uur hotel de ZlAm Verg Mij van Nijverlieid en Handel departement Gouda Apothaken De apoüieek van de Krma Weyar Gouwe zal tot en met 27 Maart benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des naohta echter alleen voor recepten UIT DEN OMÏKEK GOUDERAk Gemeenteraad van heden De Raad dezer gemeente kwam hedenmorgen in openbare vergadering b een Voorzitter de Burgemeeiter H Bergman Nadat de vergadering op jrebruikel jke wyze is geopend deelde dfr Voonatter mede dat Ged Staten hebben goedgekeurd de geldleening rcfot ƒ Voorts een verzoek van den Burgemeester om vergunning tot het wonen buiten de gemeMite De heer Boer z voorptander te zijn van het wonen binnen deze gertïeente Ook de heer Noorlander ts er voor en Wil zelfs een ambtswoning Wuwen zoolang geen gesciükte woning aanweag is Met algemeene steihiften wordt goedkeuring gehecht aan het verzoek tot buiten de gemeente wonen Ingekomen waa een adr van den Bestuurderaboiïd om een steunregeling tot stand te brengen B en W adviseeren ofWTJzend te beschikken E Bteunregeling De heer Vleggeert beveelt èen steunregeling aan daa het krenken we kt voor dearbeider als zij direct aaligewezen z jn ophet Burgerlyfc ArmbestuuR B en W wetenniet wat bet zeggen yml geen enkele bron vin in tomat n te hebben aderè eoiiden ïtjanderq ad¥ise a eüv Sprtibev elt met denmeestaBMiKbrang een Wd tteuh eg lingaan 1 De Vooraitter meent dat in deze gemeente nog gesn st unre enng noodig 1 daar hier nd t veel werkloosheid la Wethouder Noorlander ibgt dat het voorjaar voor de deur staat éii liet werk ultk mt en indien noodig kum en de menschen geholpen worden door het iAjrmbestuur De heer de Bruin zegt wol te voelen voorhet adres van den Bestuur rf nd hij zoueen vaste lyn willen stellen wat door hetAmmbestuur kan worden uitgekeerd Ookspr vreest een toeneming van de werkloosheid in deoe gemeente De heer Boer zegt tegaw dke regeling tez n I Het adrea wordt verworpen met 6 tegen 1 stem vDe heer de Bruin stelde hierna voor dat B en W niet een voors l zullen komen voor een steunregelikg Wordt aangenomen Ingekomen was een Bchi jjven van een commissie uit bewoners van Stoiwykersluis om verlichting van het gedeelte van den dyk naar de Haastreohtsche brug Zal door B en W worden onderzocht Het kohier hondenbelaqting 1931 wenl vastgesteld op ƒ 308 50 Benoeming Benoeming opderwjjzer Voordracht 1 D F Bentschop Knook 2 J C Hertog 3 G W Smeenk Benoemd werd de heer D F Bentschop Knook thans onderwijzer te Capelle a d IJssel De heer de Bruyn vT Êgk hoe het sta met de tol op de JHaastr chtache brug Een onderzoek zal dooP ft n W worden ingesteld Hierna redlamea Huldiging van Dr T Beekenkamp Na behandeling hiervan volgde een wel heel büzondere gebeurtenis Op verzoek van den Burgemeester was Dr T Beekenkamp zoo welwillend om den gemeenteraad met zon te nwoordigheid te vereeren Dr Beekenkamp erd by zyn binnentreden in de Raadzaal welkom geheeten door den Burgepieester d e aeide bet op hoogen prijs te stellen hem temidden van het gemeentebestuur en den voltalligen Raad hulde en darik te br ngen voor alles WHt hij voor de gemeente Gouderak is geweest Namens het gemeentebestuur bood apr den dokter een gouden vulpen met inBcripjje aan als blijvend aandenken Dr Beekenkamp dankte voor dit mooie gesohenk en de vriendelijke woorden tot hem gericht Spr stelde dit op hoogen prys omdat hy hierin ziet een blyk van waardeering voor de goede samenwwking welke er in deze 40 jaren is geweest Spr her innerde er aan dat alleen de heer Verkerk nog in l en is van de toMunalige raad diet h m veiwettiomiie i z n k mat in deze leente en hy henjaeht Mk de raaatreje len door den Raad destijds getroffen om een goede ambtswonUig voor hem te doen bouwen Voor dit alles is spr zeer dankbaar en hij hoopt dat zijn krachten het zullon toelaten dat hü nog eeni en tyd voor de gemeente Gouderak werkzaam zal mogen bleven Hiermade was de e plechtigheid geëindigd en ging de Raad uiteen SCHÜONaOVfiN Gemeenteraad in de Woeiiwiugniniüag geJiouüen vergadering w benojideM een voorstel van B en W om Ui veüband met het besluit toj sticlitrng an een lyuciijken gemetnocUjken dienst voor MiiatücJiappeJijk Hulpbetoon voor onvrijwillige nieicriaiswerkloüien oen axmeaxaad hl te atelien en ter v rknjgmg van de middelen voor doze steunverleenin het aantal opcenten op de tiootdaom der gemeentefondsbeJastJing met 16 te verhoogen en te brengen op 76 Na uitvoerige besprekingen zyn deze voorstellen door B en W ttirugganomeu on bestoot de Raad bot ni do vorige vergadering genomen besluit tot iuatelimg van een iiais commisaie voor werklooze goud en ï ilversmeden en dat tot insCeUwg vutii bet Maatsollappelijk Hulpbetoon ui te trekken Met algfcm ene stemmen is daarna bealolan Uit uislellmg van een ateuncommiasie De voorzitter van het burgerlijk armbestuur werd tot vooraWter van deze commissie be iioeuid ttrwijl daanui verdef aitAing zullen nemen één lid van iict burgerlijk armbestuur fén lid mt elk der due besturenbonden en twee leden door den Raad te benoemen De oominissie zal ondersteuning verleenen Ie uan de werkloozeu behoorende tot de door den nuoiSiter bedoedde crisia werkloozen en 2e aan die werktoozen die niet tot dathuiaa ttendo armen gerekend kuimcn wolden De uttkcEtringsbedragen blijven gelijk als in y steunregeling voor goud en züversraeden met dien verstande dat het bedrag van f 6 I erwecik voor kostgangers zal worden verhoogd De kosten der ondersteuning voor de onder 2o genoemde grt ep zullen worden gebrncht onder den post burgerlijk armbestuur Een voorloopig crediet van f 1600 wend hiervoor verl jend en B on W opgedragen met i odere vooretellen voor de fmanoiering tia komen Voof de twee door den Baad te benoemen leden zijn gekozen de hoeren J A Woudenberg en Hugo Scheer tqt plaatsvervangers H J Adriaena en M A Valk De heer Deerwberg drong nog aan op productieve werkverschaffdng door uitbgo g iring der Groote Gracht B en W zullen dit nog even in beraad houden WADDINXVEEN Qevonden en verloren voorwerpen Gevondwi Eenig ge4d Verloren Een geborduurde handtaech een zwart gebreide handtasch een paar tedeken ÖurgerÜükf Stand GïnJOREN l anl ütto z v H R F bcliióder ou M W M Zurth Jounotje d v J Th A v Leeuwap en G A de Pa m Joliauna Oatiierma d v L W Yer bakta aa i A v VVS DS PËKS Ëen ieder wordt ifeacht de wet te kennen De Nieuwe Cour aiU flcluyft Het 13 goed b ödiouwd toch allerwonderiijkist wal Vrijdagmiddag m de Tvreode Kaii ei iifl voorgevallau lu tiun bonvui van fenonisme heeft geüjk men zal geleMioi hebbeu mevr Bakker Nört e n verydelde poging gedaan om in het wötdontweiiJ tot wyzjging van de wet op liet Notarisambt dat enkel strekte om aan hot publiek meer waarborgen i verkenen our het Maar uu komt het malle van het geval geen der ieden in de eerste plaats mevr Pakker Nort niet heeft er ook maar één oogenblik aan gedacht dat het eerste van haar an cn4ementeu reeds deel uitmaakt van de Notanswet Geen der aanwezigen heeft ei ook maar Ëén oogenblik aan gedacht ten minste over gekikt dat hq de wet van 25 Juli 1927 St bl 270 r eds de mogelijkheid ie geopend dat vrouwen optreden als getuigen bij het Werlyden van een notarieel akte Het 1 $ ons onbegrijpelijk dat in de eeréte plaats mevr Bakker Nort zelve niet eerst eena de jongste editie van de Notariswet heeft opgeslagen voor ZIJ met haar revolutionaire amendementen voor den dag kwam Maar mag men hetzelfde eigenlijk niet zeggen van den oorzitter en vooraj van den zoo scherpen en hcherpzinnigen mr Beumer die ala tegenstanaea van de v uwenbeweging Vrijdag de gelegenheid niet beeft laten voorbijgaan om cfnige pijfctn van zijn vernuft te richten tegen de voorstelster en haar strijdgenooten Het is ons een raadsel en toen Wij bet verslag van de Handelingen der Kamer in bonden kragen hebben we deze van vep bazing in elkaar geeUagen Dat een agraripr alfi de heer Braat of een dienaar van Gods Woord als de h r Kersten niet weet dat in 1927 epn wijziging heeft plaats gevonden van art 23 der Notariawet vrie aal hun dat eövel duiden Maar dat een kenner ea beoefenaar van het zwitarieel en fiscal rfoht aU de heer pjr Oud wel in de bres springt TOOt de voömtellen van zijn partijgenoote doch zldi niet bewas is dal hij Mevr Btkker Nort beeft het voornemen WW aangekondigd om met initiatief voorstel te komen ten einde haar wenteheil te verwezenlijken Dat kan een tftvt belangv ekkend wetsontwerp worden maar mogen WIJ haar uan alvaet één goeden raad geven Wy jiuuden haar dan willen odvbSferen haar voorstel te toetsen aan geen vroegere bdiOnrmanB edNtie van de Notaruwet don de m 1929 uitgekoanen tunde uk K iof anders ktm te biadcren in eon tekst dia akol ten voile by k wat vermocdelyk de orzaak ia gewooet van dan blunder Vrijdag óaor knot begaan maar wsAiaan laitelijk h eL de Kamac mede chuldm ataat ilet verlGeeTiiyraag tulC G NèVi £ i Maait l e camuumib vour de vürketravraag tukkiin die m contorenUd bij jcii wu voor net vraagstuk def unilicatue iiui verk JCiad i uAteu i eM ut liedtin hoar wurk iatjUieuau Du comitudsie mooitte euu indeeung van ó oaiegorien aignalou met verticluiieiiiue t i aalvoimeu Verder weraen beaiui ten genoniiOn taa aanzjcn van een int regeling voor iujt verkticjvan vractttauto s on lust betrekiuug tot de vorpUeiite veirzekering Motorongeluk D iedooden liERNLRSDOHFl 27 Maart lai de algeloopen nactit ti+iett op den door zijn vele ougeiukkci laiigzamerluuid buruofit jewor ieu wc f tusscdidn Ixüibrugge en Boberg een ermstig iiiotoi ongel uk plaats gehad dat aan 3 iiieiiaUiüii het leven kostt hen luotoi met zijspan waaiop ziüi di ie personen bevonden kwam met groote snelheid m do gevaaihjke boctit lu bo tönig mat een gcj cd iaaude auto Xweo dar rnutten den wenleii op sia j gedood terwyl de derde MO zwaar word gewond dat liy by oonkomet m L eu zkikeohuiu te Hamburg oveirleed De Duitsch Oostenryksche tetuAie PAjKUS 27 Maart De Kepubhkeinsche senaatsfractie heelt gisteren vergaderd over de kwestie van de DuitschOostenryk sohe tolume en de wensch uitgesproken dat de groote mogendheden een zooOamge dubbele sohend n van de verdragen als dexa toLunie in werkelykheid is zullen voorkomen De heer Bonebakker zal aftreden si directeur der Koloniale Bank AMSTEIIDAM 27 Maart Naar wy vernemen zal de heer W C Bonebakker met het oog op zyn leeftyd op 30 Aprü aftreden als directeur van de Kotomale Bank Veroordeeld tot 1 jaar gevaDgenisstraf A88EN 27 Maart De Rechtbank v rooideelde heden Jou do Lange vroeger d recttfur van de Ooop Stoomauivalldbriek eu Kurenuialery te Peize thans woo uictit te Riji eii wegeno verduiBtenug vau geiden ten nadieele van die fabriek tot 1 jaar ge Ueitrs van Aauterdaai WlöSiifiLltüEliSEN 26 Maart 87 MurtOfficieel Londen 12 13 UU1 Berlijn 5946 5iK4 Parijs 9 76 9 7 Bruflsel 34 72 M Zwit£erlaad 48 01 48 01 Weenen 36 10 SéOO Stockholm 66 82 66 li2U Kopenhagen 66 75 66 77 Oslo 66 72W Ö6 7Ö New Yorfc 2 49 m 2 49 Niet officieel Praag 7 9 7 39 Madrid 26 82 27 07 MUaap 13 07 13 07 Prolongatie 1 Beursoverzicht Heden had de Amst rdamsohe effectenbeurs wederom een kalm verloop t K h was de affaire iets omvon pryker dan de laatste dagen het geval was geweest De tendena was gedrukt en dit hield verband met een scOierpe daling in Annaoonda s In dit fonds vonden vooral kort na de opening groote omzetten plaats waarby het aanbod de overhand had In de overige Amerikaansche fondsen ging niet veel om Voor de aandeelen in Vbegtuigfabrieken was de ammo grootendeels verdwenen Op de locale markt werd de aandacht ojb getrokken door de Ind fondseiu Unielevers bewogen zich omstreeks hat slotniveau van gisteren De Philips werden lager ingezet doch wisten zich vervolgens en kleinigheid te verhefien Accoustiek en Aku s stonden op den achtergrond Van de Oliewaarden werden Koninkl ke aanvankelijk tamelijk druk verhandeld dooh het duurde lüet lang of de handel werd zienderoogen kleiner Het toonaangevende petroleumfonds moest zich daarby een koersopoffering getroosten De Amerikaansche soort waren aan itenged rimeerdwkant Van de nibèeraandeelen trokken speciaal Amsterdamrdbbers de aandacht Speciaal bad aanbod de overhand Tabakken werden meerendeeU lager afgedaan Soheepvaartaandeelen bleven veronachtzaamd De handel m Suikeraandeelen was itiet vim beteekenis al ging er in H V A s toA nog a w t om ZU waren pryahoudend BADIO TELEGftAFISCH WEERBEKietfT 27 Maait Hoogste srtaftd 777 8 te Akur ry Laagste atond 76 8 te Vardb Varwichtung Zwakke tot matige veranderiijke wind Ht ldo tol Uo bewolkt met Jtans Qp ochtendnevel Droog Na ditvorst jiole Witer overdag In het iK 0Td i matige nowdrweateiijke wind met kans op toenemende bewolking