Goudsche Courant, woensdag 15 april 1931

Re 17696 Handelskantoor vraagt voor spoedige mdiens reding een lEIIEXDE eenigszins bekend met boekhouden Brieven onder No 1610 bureau Goudgche Courant Markt 31 12 nno Als Gl lijdt aan trage ontlasting galsh m koortstfiheid maag ofhoofdpijn geen eetlust slechte sptjSTerlertng enz neemdan WorUlboer s Kruidenof Wortslboer s Pillen engij zi t spoedig weer hersteldVerkrijgbaar a 60 et b i A potbekera en Drogisten 20 Het nianlfeet clat komng Allouao heefadv i gelaten t oen kal Maorul verliet iathaoageinibïioeerd In dit niajufest aa da Koaing de Verki imgen dit iida gehouden wecrdea tooim nitj duidelijk dat ik thajis de liefde v a miiii volk vcrioren heb Mijn geweten legt a i dal de afktei iiiet defuiikef zal zijn d ai ik er teede na r geatreefd lieb Spanje te dienen Een koning kan woh vergissen PD ongetwijfeld heb ik zelf soma gedwaald Maai ik we t dat on vaderland zo h J4t eda tegenover fomtm waaraan geen kwaadwilUglieid ton grond lag ligt grootmoedig htefi getoond Ik ben de konmg van alle MDjaarden en ik ben aelf Spflujaard Itc had veuUiUlende nuddelen kunnen aanwen iffl jï i de koninklijke voorrecfiteo te hand I aveu Ji mijn tegen ttanders doeiitreffend Le bPbtrijden Maar ik wU aliea tier zijde lat i wat nnjn landgenooten in ean moord ladigèa broedeioorlog 2 u kunnen atorten Ik te van gvon n ijne reüiteu at diuCr jj iiM I nog dan aanepraken mijneraijdia alleen n door de geBchiedeiü bijeenge bracht SOtid vonraen en tk eena tjenge verantiwooidiog zal moeten afljoggen over het bti h er van dewm schait Ik tfOniii de werkelijke uiiing van de open bMre nieening van het volk af en tot de uatie tcli geuit heeft zie ik vrijwiüig tijde lijk uf van de uitoefening der koninklijke Mhi ft Verwiider mij utt Spanje Hif ii e eiken ik dat Spanje alleen meester van ziju lot i Ook thans geloof ik den mij door jMÊÈt vooL iiiijn vadi rland voorgeschreven Ql te vervttUco Ik meeJi Ood dat de oveiige Spanjoerdiën ztch tvtn diep bewuet van hun pJxcht nio geit zijn als Ik Ci eii formMte abdiratie van Alfonso Volgens ten offioieeJ benoht uit Madxïd woïdt thans ook medegedeeld dai de konmg I iet omn el afstand van dtn troon heeft gtdtto en dat de koning voor zijn vertrek geen enkel document van wiedken aard dan ok heeft oudjörteeiiend De laatste oogenblikken op bpaan hehen bodem Omtrent de laatste oogenblikken van dto vfgeti wlen koning op Spaanfichen bodem wordt Uit Cartagena gemeld Koning Alfon 80 die hedeii hoi 4 uui m Cftrta na aan kwan begaf ziUi naar het arsenaal waar de bevelhebber generaal Ma de müiV taire gouverneur en de offtaerrai van het l er en de vloot hen m groottenen op wachtten De lioning kek kaJifl en groette de aan VITRAGES EN GORDIJI Sf OFFEN Onze keuze in allovernel et he vode en mvquisette is builengewopn groot tn cretonne hebben wij een cottèctie die in verscheidenheid van kleuren dessins enz met is te evenaren Ook in stoffenvoor overgordijnen omvat onze colle Rè het nieuwste in Ifnnen damast en moderne handgeweven stoffen VITRAGES GORDI4NSTOFFEH ALLOVERNET ± 90 M breed p r rt r O6OO45O 25 kleurecht 86 cm brestl per meter VOILE Hen wit ol cru ± 100 e cm breed p r mot r 0 9r0 75 5 VOILE FANTASIE wK of ecru zeeraardige dellint + JLP0 cm breed m per maler IIOOBoO 05 VOILE modern bad 1ikl Meurecht llOcm breed p m l 290 1 85 I S MARQUISETTE wil ot acru 100 EFFEN PLUCHE groot klauraiior cm breed par mrier 135 1 5W limenl120cm br p mh 2 902 5 M IS WILTON KARPETTEN IMITATIE iYRNA KARPEnEN 200 300 cM 67 50 48130 200 300 cM 49 00 46 00 225 320 cM 8100 62 00 225 325 cM 62 00 S9 00 250 350 cM 95 00 72i00 250 350 M 74 00 69 00 TAPIJTEN EN LOOPERS In onze afdeelmg tapijten vrndt U voorradig alle goed bekend slaande fabrikaten Tapis Beige Bo cle Wilton en Axmmster karpetten alsook marhii l n Sindqeknfcorït Sm rn enz iq bijzonder zware kwaliteit DSLOOPER EN TAPIJT CHINAMAt p mir nSurelengekl mm 125 110 0 65 90 cM breed 0 95 0 70 0 55 0 45 1 55 1 40 0 95 115 cM braad 1 35 0 95 0 75 lOOcM 285 2 60 2 40 140 cM breed 1 70 115 0 95 EFFEN MOQUETTE TAPIJT BOUCLE LÖÓPERS 0 cM breed 5 5Ö 4 25 E AXMINSTER TAPIJT j br 2 75 1 95 70 cM braad 7 35 0 60 t11 LQ Het aenvoudtgste Handelsdrukwerk Een stohpaa rdje eet soms meer dm honderd sleeperspaarden Vijandelijke bacter lq aqm n met massa s In den i v d elkcti keer dat len ademhoelt Een goede bescherming daartcfjen s het fiorgcleq met ÜDOL Odol nondwater bedekt de tanden ed 4e sHjmhuld van a9b mond mei een dUQ ao tlaeptisdiUagJe hetwelk de vc hienlilTuldigiog der bacteriën tegm gaat i l U nu nog ter completeering de daarbij behoor nde ODOL tandpasta geAp brulkt dan beoefent U de Volmaakte hygiëne van den mond At isselejfd reinigen ea beschernven relnl n en beschermem HET oJdoL SYSTEEH OOSTERSCHE TAPIJTEN u In onze Oostersche Tapijtzaat 3e Etage vindt U een groote en mooie collectie Oostersche Tapijten en Kleedjes tegen uiterst billijke prijzen Wij garaindeerien e echtheid van elk stuk EIGEN BEHANGERU EN GOKDUNATEUER BEGROOTING GRATIS Het enorme succes van onze Gordijn expositie Het Gezellige Interieur h eft ons doen besluiten deze jnteressante Nadruk verboden Vopr mij en mijn zuster is het anders en pitale mop Ik denk dat dne flinke affe borrels noodig heb om bij te komen e zullen hiftmaaet even 5mn n wippen Ga j mrtar alvast m de taxi zitten madam We bïijvau geen twee mmoteu weg Als 4 detective am m e ai glaasje had zou alles goeö gaan maax gesteld dat hij weiger Ie Hij weigerde echter niJt Hij ke eerat zorgvuWag om zich heen en gaf huiverend 2 ö toeaterAming Grace poowlö hen aan om uth te haasten toen zij in dia taxi ging ïrtttti en Hugh beloofde het ïfcuwelijks i aren de beide mannen de v ilic ite toc f deuren gepasseerd of Grace Vemon tapte koelbloedig uit de auto en güpte haastig Heg tiwaclieji de menigt paxaipiaiÉB na4at d i diauffeur gezegd had dat zc even apotheek glnt een paaR hfiüaen Vbr oogenbtik later s apte zij op een way car nerveug en oi ewnnden en Mtte koere naar een pl 4 t waar ze veidig w auto naar de haven k m nemen en den fWfrlen tijd hooïïte en bad ze ni jt voor ïlcii l maar voo het belangrijke jopgmeosch VRAAQT UN CIMTKAALSOSaUl JllT INKOOPIH IN Dl DIVMil SANGUINOSE uil KpuSitok p lcl Zuiver plantaardig varstarkingsmlddal Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen die spoedig vermoeid zijn lyden aan slepende maagcatarh en slechte spysvertenng die uitgeput zyn tengevolge van hchamelyke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid hoofd pijn duizeligheid pyn in rug of lenden is de SANQUINOSE het aangewezen piiddel Sangumose frerrykt heel spoedig het bloed en geeft daardoor nieuwe kracht aaigi de uitge iutte organen geeft een gezonden eetlust veroorzaakt eene algeheele levensopgewektheid SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Klemerttraat 2c 4 Den Haag Slechte reuk uit den mond werkt ftfitootend Leelrk rsklenrdfl tandflil ontfieren bet knnpate gmiAt Beide ichooBr beidifelireken worden Ikvyli zeede erfaolpe door eenmal poetoes met de heerljk erfrl llelide tudpula CUorodonl Se tuden rerkr ei leedi u kort ebroU eea ruhtlMa iTOorflane ook ep ijd by elyktjdige ebniikmakiD ren deo dearroor daal faetaatraaardel C rodoat tandlaborsMI die leta bji nden ia Rottende ip laatM ia 4a taaaeheitraiDtea dec tanden ala ooiaaak veor onaan namen renk nit dea d warda daarmede groadif rarw derd Probeert U het eent met een tube ran 3 cent yiaotr ba 60eeat lorotloDt tandeaboratel toot damei 7fi cent incbte bontela eyr beeaaa Tb eaot hardo boTStali Aileea ecbt in blauw grueno origineete rerpakkiaaBat bei afachrifl CUorodaat Oietal lerkfjgbaar 1 CRETONNE geWeldIg keuze 80 cm breed par meter O 95 O 75 0 95 CRETONNE geweldige k ua ± 120 cm braad p meter 115 0 OeDO DAMAST Yoor overgordijnen ± ia oK 120 cm braad p mel r 1 35 1 1 O fS ZIJDEN DAMAST leer uitgebreide AXMINSTER KARPETTEN 170 240 cWI 28 90 21 5Ö 200 3f cM 44 00 34 50 225 2tr cM 57 50 39 00 250 350 cM 68 00 46 00 N HINA MATTEN 7 25 5 75 90 180 cM 10 50 9 50 140 180 cM 12 75 9 75 160 230 cM Vorwerk Kar petten het be kende merk m ruime serteering 35 110 0 80 1 as 1 65 1 35 7 75 2 30 1 55 MOQUETTE LOOPERS 70 cM braad 1 95 M25 3 25 tpnamM t SLAAPKAMERLINNEN klaurechl 120 cm breed p meter 2 35 1 65 1 lW PIET GA EENS KUKEN OP DE KRANT ER AL ll In elk huisgezin wordt er op de krant gewacht de krant die ons op de hoogte houdt van de dageiijksche gebeurtenissen Hebt ge wel eens in een huisgezin hooren vragen Piet ga eens kijken of er nog circulaires m de bus zitten Juist het feit dot er op de krant gewacht wordt dot mep er naar verlangt de krant door te zien rnaakt Uw advertentie 100 meer waard dan de mooiste circulaire De advertentie in het dagblad komt op het lUiste moment en wordt met belangstelling bekeken Ervaren adverteerders maken gebruik van den invloed dien de krant op haOr abonne s heeft Zi zeggen ACTUEELE BERICHTEN ACTUEELE ADVERTENTIES AbVERTEER IN DE DAGBLADEN I WAAROM laten velen hun drukwerk elders maken J TJ RWIJL r j juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren f De Drukkerij J A BRINKMAN Zn levert alle DRUKWERKEN in prima üitvoeripg vlug en billijk Oa fllnsfiï Kleurendruk 23 4 kleuren 76 Jaapflang llondei dai 16 April 1831 fiOlJMlE COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz D it blad verschijnt dagelijks behalve op 2on ep Feestdagen AB0NNEl IiNTSI IUJ8 per kwaitul ftM per mek 17 emt llMt HMlilmMxl pu kwartul ƒ 2 per week 22 cent overal w mr de 1 eier iii per kioper gwcUeiit Francs per post per kwutul ƒ 8 IS met ZondankUd flJtt Abonnemeuten worden da eUjka aangenomen aan ona Bsreaa MABKT SL G01li A bH onze ageaten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekenmg 48400 ADTKBTBNTHPRUSi uit Oouda a omatnkan ibahwmnila tM tal baaorgkilK 1 6 regels U tUu regel meer 1 2i Van bdltsn Gowla en den besorgkriag 1 e regels ƒ 1 66 elke regel meer 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnommer 20 bijslag op den prijs Uefdadigbeida adverteiitUn de helft van dan prtia INGBZONDEN lUHÏraDEELINOENi 1 4 regeU X 2 elke regel meer ƒ IJC Op de voorpagilM H ho tv Gewone advaitantlin en likeaooden mededeallngen bO ooDlrant tot aeer gerwlanardea prïB Groote letters en randen worden benkend naar ptaatsmlmta Advertentie kmuen worden IngMMinden door taaaelienkomat van soliede Boekhandelaren Advettentleboreaax en onse agantan en moatan daags vóór de plaatainc aan bat Bureau lUn Ingekomen t anem d e van opnaaa vazpekerd te altn ENGELAND Ete conservatieve leiden in Engeland In vader g voetsporen l e appel valt niet ver van den boom Van onzen oorresipondent Jo t i Ohamberlaii liad twee aonen Justin 1 Neville die beiden met hart en iel nan I oruerTatieve partij zijn ver knoiht en het werk van hun grooten vader op voorboel4i e wljïte voortaetten Verder eld i ler eohtli niert de i rcekwijze Twee leleii etn Irachte m kun fcwelijksch hven ijn ziytw e geheel verschillende per Boonlijik heden Van zijn oudsten zoon Austin heeft de oude ader nn geze dat hij aanleg had om een goed pokerapeJer te worden daar hij op voortreffelijke wijze de kunst verstond om etgpn gedachten voor anderen verborgen te I o ideii Ind rdaad bentaat de roote poilitieke kra tn an den conservatieven oud Ml j 1 fe vai Bniltpnl ndsohe 7Riken vooral l lerm rfat hij met ij ei Bn geduld iedereen kan aanhorren zonder eninaal voor eigen plachten uit te konten Van een geheel andere natuur u de jongele zoon Neville Baldwin de huidige leider dei conservatieven liéeft ten goede gr ep gedaan loor d ze betweeighjke geest voor dl dhgelijkache werknaaniheden m de partij te innen en hem het moeilijkste baantje toe Ij bedeelen dat er m de geheele partij bestaat NeviMe Chamberlam befcleedt depoei tie van algemeen secretaris Terecht zal men zich afvragwi waann de buitengewone nioeihjklieid Sfljid positie bestaat dooli lit laat zich liSftfc k 1 t volgend verklaren De algemeene aecretans heelt namelijk taak er voor te zorgen dat bij bel flfeininSngtïi alle ledoi der pütlf po t 7i n En dat dit moeite kost Neyilie zelf beter kunnej ieder die uj met macbt heeOt bekleed aan de b veatigmg van het aanzien der repu bliek weUca de vijandeè van iBzen ttaatavortn willen ondergrawtD zullen mfidefwer ken Wat desse tegenaUnders betref aoo hoopt de reigeenng dat Üj het buitengewoon gewicht van liet oogenblA vooj de toekomst van Spanje zullen miiea eu Uun houding daarnaar zullen mnahim Wij zijn begoimen met liefde te arbeidenaan de achepping van ee atmoafeer van geifeohtigheid m achtM welke Spanje UA nutoiuiet gekend hieeft n hebben om ditdoel te berden verordemngen uitgevaardigd maake de bfanoemmg van een presidentier vootloopige republi ën van ministerswlsiiWidt l epalingen loaake hn juridtocdiectatuul der voorloopige rsgeering ihzake deamnestit en betroffeodff de instelhng vanten iiun sterie van vl rk trswezen uit evaardlgd OnKereKelA n in Barcelon Uit Hadnd woidt gemeld dat gister be1 filve in Barcelona ook ia andere M den ongeregukUieden ijn voorgelEOnien Ie Hualvazag de politic iali gedwongen van de wa peos gebruik te uiaicai ifaaibij een arbeiderwerd gtKl od m veraciieWene personen gewand XiToen de gevangenen e SeviUa vernamen dat Ifc gevaiigeiuaeen t Barcelona waren opengeeletd kwam het tot en oitbarstmg waarbij de bewakers wwden overrompeld Iwaalf gevangeniefi slaigden erm te ontvluchten Ie Bilbao boitormde do volkamenigte evenals te Barcefcoa de gevangenis an beviijdden de gevanyen i ïe Valencia ontittoftid ev€ eeQa opcrt Ond onder de gevan genen Dn gouveimeur iride toen aUe gevangenen in vrijheid Te Malaga kwam h t4et M r onetisa in ciidenten Ue m nigte beaiormde het KÜac tiegeboufw van het dagblad Te ban Sabaetiafin rukte de menügie tiet standbet ld van konmgm M na Umfttma van 7ijn voetstuk en vemieide heA De omwenteling in Spanje Een manifest van den Koning Qeen afstand van den troon wemgen Toen hij eolite r late wüde zeggen kon hij van ontroermg slechte MikeJe woor den over zijn Lippen krijgetf Hij zeide tedhta Ik aal m de overlevering blijven voortleven Daarop ging hij met zijn begeleiders aan booffd van den kniieer PrHi pe Alfonao die koera zette naar Ixuden Reuter nwldt uil Gibmltar dat ui etrouwbare bron wordt vernomen dat de krui eer Pnncipta Alfonso met dien Spaanschen konmg aan boord op weg ie n Ar Maraeille De infant Juan ia nog ui Oibraltar Omtreilt zijn vertrek naar Frankrijic of BngeiMid ia nog geefi beeüasing genomen ft $ Het THtrek der l nmgi i J c k muigin 1 haar kindeneu verhtfteii iiet koninklijk paleib ite 9 uut b luorgena net aulog welke hen naac het station LI t tx inil braditen aai iij te ongeveer 11 uui aankwamen i e koninklijke faniAlui begaf uoix naai de wachtkajtiei waar sij werd begroet door ad miraaJ V nar Itomanonee Garua i neto ife HoyoM g iuerual San Jurjo wn tal van leden dei aiistocraitie Ken iifiXl uur latei nainen de koamgin n haa kinderen in een aalonujtuig plaats De pi mti van A turie werd op leen dzaag baai m ragen He ia dus oajuii t dat l U den koiüng uaaj Laitagtina heeft vengeaeld Hctrijtoig werd ban den Zuidroxpross geRaakt di te 12 uur g middag vertrak De koninklijke familie werd t t aan de giens rgezt kl d j generaal ban Jui o inarkieB De Hoyö en Ie hertogin De Muranda Het Da kompklijke familie werd vanmorgeï om kwart over negenen te Paonja verwacht Men l eloofi duit men eerst tenminste 24 uur runt al nemen te Panja alvoirene door Be gaan naar Londen Op het kenaington Paiaoe het paleia van prinses Beatuce de selioonraoeder van koning tfonfto was fisteiSn niete bekend van voorbereidingen voor de ontvangbt der Hpaftnsclie koi inklijke familie Een verklaring van de nieuweregeering De volgende regienjigaverklaiing js door dtó nieuwe rege ring hedflnaidit aan de pers vtrstrekl De voorloopige regeermg der republiek ib Lr vust van overtuigd dat d poütiiieke en iiüuale kroeliten die an de vetfügmg van heft nieuwe regiem hebben meegewerkt de iBicipline Aullen bewaneY DaarVan hangt iiet annzjen en het toekdnistig lot der jonge republiek af De regeei l g is daarom van oordeol dat dor n kaix Ibet prmoipe van vrijhandel invoelen Dit ovurigena ten gedauhte die n t d looeph Uiaiuberlaui iMefl nagestxeetd M vmo UiantbfcJriam voelt Ui gedwon geu ULh al voui vechter voor zijn vader s üt t u p te werpen Dift zal dan ook naar alle wAarsdiijnlijkheid voor Neville d bewi cgreüeneu zijn gewt st oui Lord B aver htofik de viieü ciliappelijke iiand toe te ste ken tlot wtxleraaukno ipuu lex banden tuiH Moiit 1 Ikavurbrook en IhUdwin beeft ziuli 1 de vulgond inauiei vulbrukkeu Utsavet 1 look ht eil ui NtivUlo Chamberlam een brief geiiüa waariu hij weliswdtw ni groote trfkkeit uut ziju vrijlia adL lAplau vasUioudt doch m de tweede aliiu a veorkiaart hy dat iuj gi K tt aympaUue gevotijt voor de uud ueitn san de Lonaervutieve partg dtu er op gtiiLbt ijn de toestand viui de Untaoltc m uuütiie Ie uibt lereu Beaver bi ook heift nl nidt ziju zg krmstoclit voor het Kijkatolv r ioud met al to veil surt oes geoogst llij 11 til mgezicai vooral door iu ii nakr liuig bij du mbus Udt lu moeUi heutn Ukt verrijzen dooi i g uit eu cliappedijke t tlpoliUek voor hugU ud tn Koloniën zou on eiM ui d zuikn zijn dat zij ouder geen t nkei x iwaardt kunnen woixlen opgelo l Het UI a ilii onniugelijk om Canada uid Afiika Nif uw Scüand en Indiè m tol li tiek jipzicht ondai een bewmd te brengen ilöt huidige BrUsctie Kijk ie een toevaUigt samenvoeging an gebiedtai m totaal ver Lliillejide zonen tan tie Bntachie politiek v n de 19e t euw i Uoofdiakeiijk alleen daarop gericht geweeat om een regelmatige verbui duig tusstihen dt koloniën totaUmd te bre gen k tui Lerwt 1 lateien tijd iu eft men getracht het verketr isoiowel per boot ate per vlieg tuig te perfeetloneeren en een nauwere b mtnhant tuasolien dt MarftohiUende wereld leeleii is jarenlang het doel der Lunda uhe politiek geweest Ken BRoUw heeSt eens op bmerkt dat bij de Rtemimngen de leden met zweep bij elkaar moeten worden gedreven en Neville Chamberlain vemtaat düa kunst mtst end Voortf k het waarachijnlijk hoofdzakelijk aan hem fe danken dat de meeningsvenichll len die reeds sedert langen tijd het pairfij leven ondermijnen nog niet tot een defini tieve bieuk titsRchen de leden onderling heb ben geleid Kort geleden hee t Neville C am berlam nog e i belangrijk werit verricht lat ler op gericht waa om een soNfturing in i partij te voorkomen Waot het as onge Iwijfeld aan hem te danken dat Lord Bea verbrook de Londentwhe kranten magnaat ie zi h van de aptij hift afgewend om rn eagen paitij te gtichten zioh kort geleden niet Baldwm heeft verzoend en in de schoot der moederpartij is teruggekeerd Het doel van Beaverbroi k was om alle dtelien van het keizerrijk m allie werelddeelen tot eei groot eoon miBch geheel tezamen voegen De over de geh ele wereld ver spreide gebieden waarm de Rij kavlag iwaait t toeten yiu ti door hooge tolreotiten voor de bu tenwtreld afsluifieij ca daarentegen on r N Bült NLANDSCH NIEUWS hRASKRUa Toekomst Fransch Italiaanschl vlootaccoord onzeker Fransche miniater van Marine teruggeroepen Onder voorzitterschap van minister pre sïdent Lava is gisteravond een beraadsla ging gehouden welke veracHeidene uren duurde over de moeilykheden der vloston derhandelingen aan welke beraadslaging Bxiandi Tardieu Uassigh Francois Poncet en de plaatsvervanger van den mimeter van marine deelpamen hr werd besloten dengM ster van ma nn Dumont die zich nMM president der republiek in Tunis bevinoi KmukleUuk te rug te roepen Verdere besluiten werden met genomen dttar men eerat nadere berichten uit £ ngeland en den terugkeer van den mi mater van mar wil afwachten Difi werk ig ongelooflijk kostbaar en de knapste koppen dn eooiuHnle zijn het er niet üve eens of zij zoowel m politie al m co notiusch ipzuJii loonend i Het streven der koloniën om den zelfatendigheidsvaan in den bodem te planten wordt van da tot dag krachtJgar wij hebbon nu zoo jui t weer hel voorbeelcLinet Indie g ad Het geheel wordt thana nog door de eTBoon van den koning dic tegelij kerlijd de kroon van Inthe Zuid Afrika Canada en Auatralie draagt bij el kaar gehouden jlM donuniona vroeger d eoouonafl 9ie verswrgef van Lngeland em de vooinuamete afnemers van tJigelanda in lufltrueproducten uiten all u den weiMoh om wjf oaiafhanfcelijk te worden en iUiti tot m duAtneianden te ontwikkelen Zij c Hi nirTe len met het moederland en veriangeai hyn gu ndstoffen met alleen aan Engeland doch adn alle lan leii tei wereld up verkoopen In dit ovei dt geh ella wefeki vera tde imiwiiL 11 lieera hen oiigevVer dezedfde Uh dtmden als in het kleine IF uropa concur rentie voor alles leAw II L r I Btaverbiook heeft het VtngfeesotK van zijii pogungeu mgezie j de vernnippe g e spturpotje heb gemaakt Hoe n et n eigenlijk vroeg Hi plotdeling George Friend Hugh zag m gedachten den tmnen kerel weer voor zijn superieur staan meteujn on gelukkig veriiaal en met liet vooruimicht op ontslag over een maand als het tieo mmste oog niet tlinimer was tusflchifn Uweehaak jee ik nvoet even een bnefje schrijven Hij vcKxrzag zidh van i eloppe papier en postzegel aan de bar e fllchre f haastig een paai 1 egeltje Het scdrra op Ie env opp George Pnend Politiebureau New York n tn waren 3 biljetten vun hondeid dollar bij hj i briefje igeeloten Ik zpJ het straks wel op de bus goonn zei tiij Laten we gaan 7ij atapten weer naar buiten m de regenlerwtjl Hughs hart fvan opwmding trildeen de detective huiverde alsof hij b tlg yaste be T ieaen ftHjnheer Ridgeway d verhet ticfttoir keek in dfe taxi ttace wasier niet juut 7ooal hij g feppt el erwa hthad f De juffixmw ig m de wthee k n leerkoijdigde de cbauffenr asJ Wacht eyen op mif nep Huph den detectivb t Ik ben bang dat za ziek gèworden ib Z i naar de ipotheek gegaan Hl haMtte zich naar de aang even wm kei terwijl de detective Mw ehaufffwr begon te ondervragen Een sec Hide later choot n ijnheer Ridgewpy fcn ho k om en vloog als de wmd den kant van Sixth Avenue uit Hij rende een t eg3 m i grinnikte m Mchaelf tWBwijl hij door modder en plassen liep lUt de verto b ord tnj geachreeitw en klemmend Ik howi zooveel van kmderen Hoeveel h4t u er Vier R oudste u tien Ze zqK vast wel waard tan hard voorze te werken wed ik Er gaat nieta bovenkmderen Hoeveel heeft u er Ma u Viei zei de beambte terwijl hij hem Ik beo en bu etje doof Jegd Hugh uit Ik dacht dat u tien aea l de oudste is tun jaar f di ja ze zijn eer waard © iil hard voor te werken Ik heb dit baantje al die jaren maar aangehouden omdat ik niiet vooruit iwist wat het worden zou s ts ik wit anders probeerde Hugh eek m het eerlijke ematige gezichtvan den maiyÉn er kwam een rop m zijnk 1 Het hmderde h gBwelig dat deaA 11 an waarSicliijniijk den volgenden ochtend ïji aantje ou kwijtrwten maar hij bedwong zijn gevoel v an piflidolijden resoluut Hij mbest per slot van lekening aan Grace denken en met aan de kmderen van dendetectivfe De alcohol maakte zjjn gedachtenwarm tot den vroo ijkjén wen 4i om tot ien over te gaan De pol tlenian Hiverde terwijl hij w eer en lioevelheid van het brind end vodit m één teug naar bii i l goot Hij zag er mager en slecht uit merkte Hugh toen hij hem aandactitig bekeek IT hebt zeker i geBdlig buis en wat geld zei hij terwijl hij trachtte den greto gen glans qt zijn oogen te vsiiterjen We hebben veel met ziekte te kanjpen gehad en dat heeft bijna al ode geld opgf sloitt Boven ti€n ben ib jü veel te eerlijk geweest n ia mijn aigen icbuld dat ik dat zijn eerhjk glaasje dronk in een tenïpeider iiditiönmghead HOOFDSTUK rv Klaaf om onder zeil te gaan lïridgoway waddeldo met tot het uiterste gespannen zenuwen en glina J rende pogen met zijn door en door verkleumden metgezel naar de bar Hij manoevneerde zoo dat de detective met ijn rug naax de deup atond on hij stilten niiet bt xaaid haast te maken on de AndKcIit van den bar beijieo te tiekken Terwijl ze ileite bestelden zag Hugh 111 gedaclrten Grace mt de auto wippen en verdiwijnën m de menscheo massa en meF heel zijn hart wneektje hij de Fortum om haar op hanr vlucht te vergezellen Hjj werd er zi li met genoegen bewust van dat hij gen aJikeJijk en vlot met den detective con vereeorde en hi bewonderde zichzelf dat hij dit kon terwijl zijn hoofd zoo vol van an dere gedachtai was Ren Verschrikkelijke avond om er c uit te m Wen gaan zei hij tegen de lecher oheur Wat zou il het land hebben als tk zoo n baantje als u had gmg hij voort ter wijl lt em floo nu en dan een zuc t vm ver lichting ontsnapte als hij de hoeveelheid drank aag waarnaar de dienaar van het goza r zïHti ölf verkwikte Ik ben er nu al twaalf jaw bij en he kan me eigenlijk allemaal lüets Aehtien als het maar helpt om het lajufm van mijn vrouw en kinderen boter en gemakkelijker tp maken Hé h u khideren za Hu au aan het ipjeekwoordeiiike tpoohaJmpje va i I hij verminderde zijn vaart niet voordat hi aan het uid van liet aV egje was Daar struikelde hij over iets en vi l FEUILLETON TWEE OP N EILAND Uit het Engetoch van GEORGE BAHR MCCUTCHEON 11 BenK drterd en betpat richtte hij zich we r op en toen tiij en Kjgenblik latey weer op het trottoir wandelul M u niemand in ffet fno lijke vieze sujet pi lapp ren mi modieuz n Hugh Ri f harkend hebben PoMtiefiuiljeH tsikben a ter hem steeds iichterl ij n i ar 1 ij wandelde I rutaal d f Hixth Avenue op ijn zenuwen waren struJt gespajint n hi ging butlhi naar de stille zjjdc van ïe straat men chen troom te ont wijken u vcrKffrir zich bj tni hoek Plotf ehng scho t hij te voors tiijn en rnp en taxi aan klont erin en gaf gracht om zo snel nogehjk nau de Twenty tinrd Streed Ferry IL nj len Tpen ging hij brutaal rechtop zif xew i k ek vïK r zioh ujt met al de onbe M haaindheid the zijn vlurfit vorewchtc Ciroote goflen dacht hij bij zichzelf die arni kerel 2 t J P de hielen Hl keek me Mrak aan to hij hfjnbaar van plan verand op de Hew raid Hf UHre beval hij den fchanffeur om aPïB Thirty lith Street Tiaar Eighth Avennt te TT eR en hem dan af te zetten Nadat hij de taxi veruiten had verdween hij m Ptii wmkel en kodit i en fapdkoope regenja een alaftpoi vilthoed en een parapluie WoYdt T irv jff4 v