Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1931

WISKUNDE iM n aangeboden op leer WHïike voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnaaium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZIOHTEB enx door P S DAUVILUER 761 10 a MARTENSSINOEL 12 Heden noteeren wy voor ons bekend Blank Vel KALFSVLEESCH met te verwairen met nuchter of mindere soorten pond l 40 1 20 1 40 1 50 120 1 M P Lappen Gehakt en Poutet Rollade en Nierstuk Fricandeau Kalfskarbonaat Biefstuk Oesters en BUnde Vinken Tong Lever en Zwezerik prijs naar grootte Hoogachtend Teekens Modelslagerij IJiNGE TIENDEWEG 49 Telef 2094 Pnivé 2095 en meest verschillende vormen De popu laire meening is dat men Juist troebel en vuil water moet nemen en leker vindt men dan eei ongeloofl k groot aantal diertjes doch van de minder mooie soorten Betouverende ichoonhcid In een druppel water ziet men soms wie gende stelen met teere bloesems van zeld zame schoonheid of boomen meer of mm der vertakt en bedekt met een overvloed van knoppen en bloemen die zich voortdurend openen en sluiten en onvermoeid voedsel naar zich toehalen met ontelbare tnlihaar tjea W kunnen door de doorzichtige lyfjes heen zien hoe het voedsel wordt verteerd overal zwemmen diertjes rond van de meest vcrschUlende vormen groen blauw zwart en bruin g kleurd pantoffeldiertjes en an dere met een langen zwanenhals kleurlooze schyven met lange naar atle zyden uit staande sprieten en vonnen met gespleten staarten en wielvormige organen aan den kop lEn dat alles is voortdurend in bewe ging rekt zich uit draait en keert en rooit voort met verrassende snelheid Daar zweeft een klompje slym kleurloos byna doorzich tig bezet met een groot aantal fgne kor reltjes Het heeft geen huidje geen asten vorm en zelfs met den sterksten micros coop zouden wij er geen organen aan kun nen ontdekken Toch is dat slymklompje een levend wezen een monere de eenvou digste diervorm De benjaram van het water I eze monere zullen wö speciaal in het oog houden Na eenigen tyd zten wy op willekeurige plaatsen lut het weeke lichaam pje vingervormige uitsteeksels ontstaan de z g schynvoetjes die ook weer ingetrokken kunnen worden Het zijn geen pootjes maar uitvloeisels van het taai vloeibare lichaam pje zelf Het diertje kan zich dus bewegen en met alleen onwillekeurig maar ook wille keurig Die schynvoetjes komen o a ook voor by de amoeben die eveneens uit een klompje protoplasma bestaan en zich door eenvoudige deelmg voortplanten £ n als wy goed kyken kunnen wy het ook zien dat het protoplasma met overal even dicht is maar dat zich bmnemn een eemgszins bol vormlge cellrem bevindt W weten nog met precaeS waarvoor die celkern dient maar hy schijnt een gewichtige rol te vervullen in het leven van dez diertjes Onze amoebe begint zich te bewegen Hy zendt een schynvoetje mt dat steeds langer wordt terwyl de rest van het lichaampje zidh verkleint Tenslotte vloeit de geheele massa van het lichaampje in het schyn voetje uit Zoo beweegt het zich langzaam vooruit Onderweg ontmoet het een andert amoebe Het Iwgint er zich omheen te be wegen eerst In groote bogen en dan komt het er steeds dichter omheen Op het laatst beweegt het zich haast niet meer maar het maakt zich heel lang en smal en legt ach tenslotte als een band om het andere diertje heen De lichaaiftsmassa van de beide dier tjes vloeit in elkaar over de twee amoeben zyn tot één diertje geworden dat ayn weg verder vervolgt alsof er meta gebeurd is Maar lang zal het met meer van zyn leven genieten Daar nadert een breede schyf met beweegiyke dolkvormige stekels beajct Al spoedig heeft hy onze amoebe be reikt be als door een onweerstaanbare macht aangetrokken un den wydgeopenden muil van het monsterWerdwynt Dat ia ook nog een van de door L wenhoek ontdekte infusorien of afgietseldirtjês al n het veel hooger ontwikkeld dan de moneren amoe ben Het lichaam bestaat eveneens uit taai vloeibaar pratoplasma doch dit is in een iets vaster huidje gevat Het diertje heeft dus een vasten vorm hoewel het huidje heel teer en doorzichtig ig De stekels kun nen willekeurig worden bewogen en dienen voor het bemachtigen van voedsel en voor de voortbeweging De voortplautmg Deze primitieve diertjes planten zich in de eerste plaats voort door deehng Maar daarnaast vindt men ook de voortplanting door knopvorraing die eigenlyk pas by wat hooger georgamseerde diertjes algemeen voorkomt Er ontstaat dan op een wille keurige plek van het lichaam een uitwas die steeds grooter wordt Wanneer hy groot genoeg is ontstaan er een mondopenmg trilhaartjes enz aan en in het knopje vormt zich een kern het kleine diertje kan zelf standig leven en snoert zich af In som mige gevallen blyft het echter vastzitten en ontstaan kolomen zooals by de sponzen Maar dat zyn met altyd kolonitn ter grootte van een badspons Zelfs in onzen waterdruppel vinden wy wel zoo n kolonie als wy aen beetje geluk hebben De klok diertjes b v zyn de mooist gevormde mfu sorien die m i zich denken kan en toch zyn ze microscopisch klein Het lyken wei sier lijke boompjes die gewoonlyk sterk vertakt zyn en overal bedekt worden door ere knoppen en bloesems Die bloesems zyn na tuurlyk de afzonderlyke diertjes In ge lo ten toestand zyn zy bolvormig doch zy openen en slmten zich geregeld en wanneer zy geopend zyn zien zy eruit als een sier lyk klokje rondom bezet met voortdurend bewegende trilhaartjes Vroeger dacht men dat deze bloemkelk jes van binnen hol waren Dat is niet juist In het kelkje of klokje bevindt zich het pro toplasma m a w het eigenlyke diertje Ln naast de klokdiertjes treffen wy nog ele soorten aan die er oppervlakkig gezien wpI wat op lyken maar niet zoo n duidelyk zichtbare mondopemng hebben Fn al wij ze namvkeurig bekyken zoeken wy de mondopemng tevergeefs Daarentegen is hun geheele lyfje bedekt met fyne buigzame aanhangsels die eindigen in een klein knop je De aanhangsels blyken holle buizen te zyn eiAde knopjes zmgnapjes Het mond looze ligr de acinete zuigt door dïe buis jes zyn vÖMsel 09 De hooidiertjea Verder auen w j nog een hooidiertje dat gemakkeiyk te herkennen is aan zijn mier vormig lichaampje met een boaje korte trilhaartjes om de diepliggende mondope ning üet is zoo onvoorzichtig in de buurt van een van de zuignapjes der acinette te komen Het wordt dadet k vastgegrepen en zyn pogingen om weer los te komen houden spoedig op de acinete heeft hem gedood Nu bemerkt men dat enkele van de zuigibuisjes zich verw den dat komt doordat de lichaamsmhoud van het doode diertje erdoor wordt opgezogen om in de lichaamsholte van de acinete terecht te ko men Spoedig is er van het hooidiertje al leen nog maar een leeg velletje over dat van de zmgnapjes afvalt En daar is een raderdiertje Tot nu toe heeft het langzaam rondgekropen over dp glasplaat waar onze waterdruppel op ligt Nu trekt het plotseling onze aandacht en begrepen wt ook dat het den naam roder diertje heeft gekregen Voor op zyn kop ontwikkelt zdch een groot radervormig or gaan dat voortdurend schijnt rond te draaien Alle kleine plantjes en diertjes die in de buurt van dit raderdMrtje komen worden ala door een magneet aangetrokken en verdwynen in zyn opengesperden mtul Het mooiste 19 dat dit raderdiertje met zal sterven wanneer wIj den waterdruppel la ten opdrogen Men zegt zelfs dat het na weken en soms na maanden weer opleeft wanneer men het opnieuw met water in aan raking brengt Er zyn trouwens verschei denen andere anfusonen die ondanks hun veel teerdere lichaampjes de droogte kun nen weerstaan al is hel dan ook mot voor zo langen tijd Pyof E VBEDÏNDAAI Nadruk verboden PIERRE CURIE 19 APRIL 1906 t DE ONTDEKKPR VAN HET KADIUM Bracht een om wentel mg m de natuurwetenschappen teneeg als de reeds bekende Rontgemitralcn en de andere kwamen eenerzyds overeen met de kathodestralen en anderzyda met de z g kanaalstralen De door de Curie s oiitwor pen teekenmg die de drie soorten van stra len vertoont gescheiden door een sterk magnetisch veld circuleert als een symbool van het radium door de geheele wereld Plotseling stond het radium m het middel punt der beiangstelbng het geheele na tuurwetcnsc appel k onderzoek richtte er zich op Alle natuuronderzoekers hielden er zich mee bezig er werden instituten opge ncht diG zich met niets anders bezighiel den Een geheele generatie van geleerden wydde zyn levenswerk aan het radium want het bleeik meer en meer dat deze ont dekking om zoo te zeggen den kern óer na tuurwetenschappen had blootgelegd Het bleek dat de atomen de kleinste be ötanddeelen waaruit de materie is opge bouwd geen ondeelbare en onveranderlyke eenheden zyn zooals hun naam eigenlyk aanduidt Wy moeten het wezen van alle stof eerst zoeken in grotonen en electronen die de atomen opbouwen En het ig het mt eenvallen der atomen in di bestanddeeleii waardoor de radioactieve verfachynaelen ontstaan Doelt het radium kreeg de weten scliap dus den sleutel in handen van steeds meer geiheimen der natuur En daar heeft zy een dankbaar gebruik van gemaakt Er ontstonden geheel andere opvattingen ge lieel nieuwe gedachtenwerelden Waar de oude natuurwetenschap had moeten ophou den begon de nieuwe pas Zy was met te vreden met het alg meene begrip van de samengesteldheid van het atoom zy hield zich bezig met den uw van het atoom die tegenwoordig even reëel wordt onderzocht ais wanneer wy het atoom met onze oogen konden zien hoewel het toch met grooter is dan een tienmiU penste millimeter Het komt wel meer voor dat w j pas door de uitzonderingen den regel ontdekken doch dat is zelden zoo schoon en volkomen het gevat geweest ala hier de atomen zyn wel over ihet algemeen aen aaneengesloten ge heel aodera kon de wereld met bestaan maar toch zyn er op dien regel enkele zeer zeldzame uitzondermgsgevallen waar in zy om ons onverklaarbare redenen met groote hevigheid ontploffen zoodat wy ook in staat zyn bun wezen te leeren kennen in de gevallen dat zy rustag blyven voort bestaan Op 19 April 1906 werd Pierre Cune het slachtoffer van een verkeersongeval Na zyn dood heeft Mevrouw Curie alleen vei der gewerkt y is de eenige natuurkundige die twee Nobelpryzen z jn toegekend n I en voor natuurkunde omdat zy het radium heeft ontdekt en zyn natuurkundige eigen schappen heeft onderzocht en een voor scheikunde omdat z j dit zeldzame element m zuiveren vorm heeft weten af te schei den Toen zy den prjjs in ontvangst nam heeft zy met groote dankbaarheid haar overleden echtgenoot vnend en medewer ker herdacht Nadruk verboden Het zal 19 April a s 2o jaur gekden zyn dat de beroemde Pierre Curie overleden ib Om zyn verdiensten te beschryven moeten u y teruggaan naar het begin dezer eeuw loen had BecqUerel professor in de natuur kunde te Parya juist een merkwaardigL ontdekking gedaan Hy had bevonden dat verschillende mineralen vooral uraanertsen eigenschappen vertoonden die deden den ken aan de toen pas kort bekende Kont genatralen In het donker werkten zy m op een fotografische plaat en zij maakten de lucht geleidend voor electnciteit In zyn instituut werkte ook de jonge laborante Maria Skiedowska een Poolache die al spoedig zeUs dndig in de sporen van haar leermeester trad By liaar wetenschappelyke werk raakte zy m kemus met den jongen natuurkundige Pierre Curie met wien zy spoedig daarna in het huwelyk trad Het gtzamenlyk werk der beide ccjiftgpnoottn heeit geleid tot een van de merlivaardigste en belangrykste ontdekkingen Van onzen tyd die op het gebied der natuunveten schappen zoo menig succes heeft kunnen boeken ln de toekomst zal misschien pas ten volle worden beseft van wtlk een over wegend belang deze ontdekking was Merkwaardig ertsen De beide goed onderlegde scheikundigen onderzochten de raadselachtige ertsen Zy losten ze in zuren op lieten neerslagen ont dtaaii filtreerden losten ze weer op lieten o meuw neerslagen ontstaan kortom zy deden alles wat de chemicus gewend is te doen wanneer hy versuhillende stoften van elltaar wil scheiden Zy begonnen met een g ote hoeveelheid materiaal die zy verder wilden onderzoeken om de oorzaak der merkwaardige verscliynaelen te vinden Zy werkten zooals een ontdekkingsreiziger te werk gaat die een machtige rivier in het onbekende land steeds verder volgt totdat hy eindelyk i j de bron van een klein beekje staat Voor de Gurie s dienden de raadselachtige uitwerkingen der onderzoch te stoffen als wegwyzer zy maakten in dit opzicht voornamelyk gebruik van het ge leidend worden der lucht Daardoor kwamen zy te weten welk bestanddeel verder moest worden onderzocht Geen reagens bleef on beproefd en toen langs chemischen weg geen verdere scheiding tot stand kon worden ge bracht riepen zy de natuurkunde te hulp Door kristallisatie gelukte de laatste schei ding en als bron van al die merkwaardige verschynselen vonden zy het nieuwe ele ment radium dat eenige overeenkomst ver toonde met banum doch slechts in mterst kleme hoeveelheden voorkwam XDB opgestaan slecht geslapen fa laat mh den Ireln Dat hadi U kunnen voorkomen door giitaravond voor hat naar bad gaan tagan Uw verkoudheid Aspirin Tabletten fa namen U moet todi in alk geval ook aan buisje Aspirm mee op reu nemen PIRINdïwSrSS lat op dtn oranjeband Prtjs 75 ets De radium stra4 n Pierre Curie werd benoemd tot professor aan de Parysche universiteit en lid van de beroemde Pransohe Acadeanie des i ciences Hy werkte met zyn vrouw yveng verder Zy slaagden erin aan te toonen dat het radium drie soorten van stralen uitzendt die volkomen van elkaar verschillen Zy noemden ze naar de eerste letters van het Grieksche alfabet alfa beta en gamma stralen De laatste bleken dezelfde te zyn Met hat Aprllzonnetfe In tuin en stal r Rteda sedert eenige dagen kunnen wy zeg g ii iat de Ituige winter eindelijk om is ls WIJ de grwntenluun noc niet bewerkt liebbtn daij inoettn wij oug m de Apnl insan iaa8ten er mede klaar te komen w I 1 II wy nu t tn naijver in one voelen op komen hj bft zien vim de opechieleode plintjes UI den tuin an onzen buurman Togen het einde van April moet de moeetuin nfo owerkt zijn Slecht mcj bet zaaien of iiitplant n vaii enkele by onder gevooli e H orten alfl Ixionen komkoiiimere augurken fn pompoenen wachten wij tod nwddai Mei lfi Ie zaadboonen m eeo ffoedgewarmden odera kijilen dan groeien zy v el levendi t er dan vroi gezfiAide tnwljl zij even r wff drflgen Om vroege komkommers pompoenen en ireloenen te kunnen oogsten moet men deae omler glan of in patten zaaien om ze tegen het midden van Mei indieii er geen gevaar meer beetaoit voor nachtforstan uit te z i en m een goed voorbereid bed Als het weer on au geen onaangename Terra wirgen brengt kunnen wi an deze maand bijna alle groentes en keukenkrui den cp het land uitzetten Zoo kunnen wy beginnen m de pLfste da en van Apnl met dt koolrapen lat sool en witte en roode kooisiixfl ten evtnewna late eoort terwij midden Apnl de juwte tijd is voor zomer ladij kroten boereköOl Van midden tot finde Apnl vooniamelyk knolraap kroten boerekot I late bloemkool spruitkool en H ivoy Jïool De zaden dtó m Maart behan Held hadden moeten worden dooh die wegene de koude nu mooten worden uitgezet kornen natuurlijk het eeiBt aan de beurt Keukenkruiden als boMiékruid martMein thym dille enz za ien wy naar gelang wy het noodig hebben aan de hoeken of ronden van verschillende bedden vooral op BonnJge plaatgai Verder wordt in Apnl geplant ovierwmterde en m het voorjaar ontwiJckelde knol lapen koolaoort i kropala bieelook terwijl vro o Hardappeleo die men van ta voren p edd tieeft laten mtloopen ttiana fforden uitgelegd Da meatbeddeu moeten nu veeJ Aon de lucht worden blootgeateid om de jonge planten t harden OnkruJfi zoigvul di veRwijdoren Evemtueel d jonge planten uitdunnen om al te groote weelderigheid tl n te gaan Verdej maken wy een begin met den aanleg an nieuwe aepergebedden De voi iteieidmgün hieivoiir worden hopen lijk reoda m den winter getroffen opdat wy dadelijk met planten kunnien beginnen An dere reedg bijna volwaeacn bedden wor Jen nu nog ns extra verj i In aen boomgaard beginnen de knoppen uit te loopen Daaiinode is het doel bereikt van de winteiaibaid n 1 het planten en snoeien Eventueel wanneor dit hoog noodig mocht zijn kunnen vruolitboomen ook nog in April worden geplant doch voor de beaaenoogst 1 5 bet i si f Wie aat planten als dp bo un reeds duideJijJv i ven aat vertoo nen moet dubbel oppassen De wortels moeten iuditJg mot wflltr ttoi den mgemod der l en de plantoppfirvlaktp na het aan Mtampcn met turfn olm of korte meet te beIcftgeji D ataramcn beschermt men boven dien gopd door ja mH etm brei van klei en k ük te bebtryken Dan kunnen zo met over rratig er lainpen en op deze wijze de bnilk j hare happen verliezen Bij de steenvruchtI hoon en beginnen wy nu w er met het prop p n aohter de schors dat zoo eenvoudig I IS en zoo doeltreffend Van de in het voor j lai vtredeidt boomen snyden wy van de j m oste p lfllaten het grootste gedeelte iwe bfriialve de sterkaten en da beet geplaateten I De oveiigeii hebboa de taak de sappen te j verdi Utm en het diohtgroaieu van de wonde I te bfvoidfion vprvuld Groote wonden bij lipl propiKtn moeten wedoiom mej boomwas I est reken wordt n Da wAiiterbfficdierining pn druiven izik en abiikozenboompjes wordt nu gedeiltelyk verwijderd doen ZIJ moeten overdag vooi ef n te krachtige zoanewerking belioed worden eveiiiala des naehta vooi eveutupel n optredende nacht oi tje9 Hl perzik i en abrikozen kunnen wy Tcedfi nïpoedu bloesema vei waohtetn Drei j gen er naohtvoretjes in dezen tyd dan ver hindeien wij het bevnezeji van de bloeeamfl dooi liet aanbrengen van maitten er om heen i Ook iiittezakken of sterk papier is ud tsleke7i I Wij kunnen het bloeien ook door h t 1 eachaduwen der boomen vertragen In bloei I atiiando vrucliH ooneu mogiui nooit donst lijden Vooral wannwr zy tegen muren op groeien ♦ 1 kippuo toonen nu wat ze kunnen lien liiion moeten ledera iw ek 40 tot 50 eieren Itivereai ie dit met het geval dan zijn tl luüakkeu onder die geen reden van begaan hebben men ordelyke kïppenmaatsdiappy Zy bttliooien lot de aonakely to kip pauboutjee ea de lieeilyke kippenso Door kunstmatig broeien en luei en daar ook door natuurlijk broeden zyn er reeds vlerscliUiende kuikens amiwpzig De broedands kloeken nioe t n uiterst goad verzorgd worden opdat zy hun werk naar tevredenheid kuoae ver noliten Het verdient overigeaa aanbeveling legelijkertyd meerdere kloeken mmstena twti tezamen te zetten opdait men ala er onbeviuchte eieien weggenomen moeten worden de vrijgekomen broedtfter op andere eieien kan plaatsen en do anderen kan sa menvo en Kuikens moeten voorzicditig m de open lucht worden gebracht erst op mooie da gen enkele oc enblikken Tegen wind eA weer t gen brandende zon en droge lucht moeten de dieitjea besoliermd worden Voor d een klame grasvlakte is goed niien kan ze m ieder geval c n paar uitgestoken graa loden in hun ren geven Kuikens die geen Kalkoenacliei kulkena liggen het liefst m een verborgen neet Men moet hieruit nooJi eieren wegnemen ot m ieder geval er zoif voor dragen dat de dieren het w nemwi niet zien want dan myden zij van f dat oogenhlik angatvallig het nesi De kuikens van ganzen knjgen fyngehakte haide eieren en klem fki mmeld oud brabd met gehakte brandnetel bladeren vermengd Ij het weer erg warm dan kunnen zy direct op de wei de worden losgelaten Tegen koude en vocht moeten ze beschermd wordai Eenden begin enn nu ook te broeden dooh zyn niet ba trouwen waar lig faierm zoodat men coadeu oieren over het algemeen door kippen laat uitbroeden De geiten die lammeren hebben gewor pen moeten m den eeraten tijd daarna zorg vuldig verpleegd en verzorgd worden De jcnge geitjes geve men m de allereerste plaats een groote bewegingBvrijheld hetdj in de open ludit hetzij binnenrfiuiai in de gejtienaiallui De koiiyn nfokker Iaat aJie vruohtbaire heren dokken Na 6 tot 8 weken kan men lekenen op jonge dieren Dan voorzichtig paardcblcBipen en ander groeavoer gefvta maar van te voren steeds nog hooi om het te overmatige etai t vertunderen Bq de overgang naar groeovoer ia bij konyntjea todi steeds de gK otete vooraicfatigheid geboden Door tuierst kleme portiee die lang zamerhand grooter worden moot men de diaien aan ander voer Op het theaterimreau ik geloof dat u nuj maar wat op den mouw spelt zegt de ePBttedxva venmtwaandigd en wordt zelfg een dgarenmerk naar my genoemd Hm meent de theateragent ik hoop dan maar daJt ze beter trekt óan u STADSNIEUWS GOUDA ie April 1981 Nieuwe boeken in de Openbare teeaiafti Onze Tuin Algemew W AbWng Ontwerpen voor kleme tuinen J G Ballego Handleiding voor het bloem schikken en bloembinden Th J DJnn De vHlatuin W H K Dix Balcon en gevel versiering Onze mooiste kamerplanten en haar vtrzorging G D Duursma Wat moet ik dagelïjks in myn bloementuin doen A J Herwig Bloemen en planten ln huiH M Hesdorffer Practisch handboek out tmnliefhebbers J M V d Houten Kamerplanten C Sipkes en J P Fokker Welke planten m den tuin 7 P m 1000 planten en heesters H Stienstra Bloementeelt m kleine tui en iyénjarige sier en anybloenien Vaste planten ala snyhloemen voor perken boordbed rots en muurtuin H H Thomas Kleine tuinen J A Zoutendyk Het boordbed zyn aan leg beplanting en onderhoud Verachlllende bloemen n planten J Bergmans Rotsplanten in Ipine lui nen G J Boeschoten Hoe kweek ik ehrysan ten H Carlee Hoe kweek ik Lathy ruH o lora tus of Sweet Peas J F Ch Dix De dahlia D verje wm terharde bolgewassen bygoedj Cladio lus of zwaardelies Hyacmtnen voor ka mer en tuin Irissen voor kamer in tmn Klim en hangplanten Het kweek nvan anjers in tuin en kas Narcissenvoor kamer en tuin Tuli en voor k rneren tuin W H K Dix Varens voor kaïiK r k i en tuin G D Duursma De behandelii i oiizi r eau tussen en andere succulenten m maund tot maand Onze cactussen handboek voor amateurkweekers On e e pUnen voor kamer kas en turn H Stienstra Onze achoone hfMjstou Het rozenboekje J J Verbeek Wolthuys De t ae uHS n De vetplanten Boomgaard en mMxtuin J Z ten Hodengate Mariasen Alg meene plantenteelt Byzondere planienteelt L J de Hoog Het kweeken an tmuten in kassen en op vollen grond L C Muyen Hoe snoei ik myn i nicht boomen H Stienstra De boomgaard Fruitteelt voor den amateur Groenteteelt voorkleme tuinwi Hoe teel ik met voordeelaardbei en framboos Hoe t l ik metvoordeel roode witte zwarte i n kruisbes sen De particuliere tuinb uwer A de Vink Fraaie comferen oor elkew tuin G Noordanus Het kweeken onder glas en het bleeken van groenten dpu uniateurkweekers Kantongerecht Gouda Strafzitting 16 April 1931 De Kantonrechter veroordeelde Wegens openbare dronkenschap W H te Gouda J S te Gouda W H te Moor drecht en D D te Woerden allen ƒ 5 subs 2 d h Wegens rywiel zonder bel C J de J ƒ 3 subs 1 w tuchtschool A H te Gouda ƒ 1 subs 1 w tuchtschool A van W te Boskoop ƒ 2 subs 1 d Weg ens schoolverzuim G R te Waddinx veen ƒ 25 suba 5 d h W A van D te Capelle a d IJssel ƒ 3 aubs 1 d h A M de J huivr van J D te Gouda schul dig zonder toepassing van straf Wegens overtreding art 68 Alg Pol Ver ordemng Gouda te anel ryden J van T te Delft ƒ 10 subs 4 d h C W S te Wassenaar ƒ 8 subs 2d h K S te Gouda idem KWAB van G te Zurich ƒ 8 subs 2 d h H C te Gbuda ƒ 4 suba 2 d h Wegens overtreding art 59 M R Begl zonder licht ryden Q de Wit te Boskoop ƒ 1 suba 1 d P H B te Gouda H V te Gouda en P J V te Gouda allen ƒ 2 sui s 1 d h Wegens overtreding van art HM ea R Regl M K te Wafidinxveen ƒ 5 subs 2 d h Wegens ryden zonder rybewys art 27 M en R wet A M J V te Schiebroek J P D te Bdam H V D Z te Adam en J van H te Boskoop ieder ƒ 5 subs 2 d Wegens overtreding art 87 Alg Politie Ver Gouda J S te Gouda ƒ 3 suba 1 d h Wegens overtreding art 9 M en R be schikking J A N te Gouda ƒ 2 subs 2d h Wegens overtreding art 4 Trekhonden wet F M P J te Waddinxveen ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtreding art 113 Alg Pol Ver Gouda F C V te Kamerik ƒ 7 50 salbB 2 d h De belangryke zaken z jn uitgesteld tot de zitting van 29 Apnl 19Ö1 SPORT EN WEDSTKIJDEN VOET AU Programffla voor Zmdag l NAprJI 1991 K N V B V Kampioena ap van Nederlihi OroniiigMi Veloclta Peljenoord V Atd I 1ste klüêne Rotterdam FiceJator H F C Schiedam H D V S Ajax Den Haag V U C t Gooi Promotiecopipetltie 2e klasae Arasterdam D W 9 Weat Fneia klaaae D Utrecht Voorwaart LS V Gfl t da Olympia VriaBdeoaoiiaar Afd II 1ste klaaee HaArlam EDO R C H Den Haag HVV BlaruwJ MODBPRAATJK Lentekleeding Taffeiyk met het uitbotten van boomen en dlinten die nu met een ftjn groen waas overt gsD 2Un t kt ook de vrouw op zon jijg waznie dagen het lentekleed aan De mode die eerst met horten en stoeten hare nouveauté fl de wereld instuurde legt ons nu hare volledige collecties voor die de lentekleeding m heel haar omvang m al hare détails omvatten Het IS wel een fleurig beeld dat ze dit seizoen biedt Frisache levendige kleurtjes worden gedragen en vrool ke aardige stof jes vele in fantaaietrant met stippels de 2gn pieds de poule met rechte ecos Bois en schuine ruiten met kleurige stre pen en levendige fantaaiepatroontjea Omdat men nu schynbaar denkt aan hel dere zonryke dagen brengt men ook hel dere en sprekende kleuren vooral van geel tut bruin van licht tot donkerblauw van sprekend tot donkergroen die alle in de mode zyn en waaraan nog het turquoise al gameedng voor zwart en grys wordt toe gevoegd Ze zyn nu gereed de aardige petites robes die voor de morgentyd bestemd een gimpelen eenvoud van makely aan een on berispelyk smt paren Zy dragen veel stik sels soms eften soms in kleuren en een voudige decoupe s en worden dikwyls bege leid van een lossen tweed of fantasie stof mantel die open staat en hun den doorkyk dus vry geeft Voor den namiddag zyn de decoupe t ge compliceerder en wordt het spel der opge itikte decoupe figuren waarlyk tooverach tig Ook de fyne plooigroepjes de uittan dtngei en de schulpen behooren weer tot de geliefde vaste versieringen Legio IS het aantal der losse garneerin gen der kraagjes en jabotjea der Berthes en écharpes die soms uit twee kleuren be staan Men ziet mplaats van een kraagje ook weer amal geplooide ruches als hals afwerking en men ziet ook een hals afwei king die aan een kant echarpe is en aan den anderen een kraagje formeert Breide uttgeschulpte empiècements die over den bovenarm doorloopen roepen her inner ngen aan een vroegere mode wakker eft volants die by den hals m fyne plooitjes gestikt zyn en verderop breed uit waaieren eyn ook met voor de eerste maat m de mode De korte tailteurmantel is weer in eere hersteld en wordt gebracht by de strenge complets die van gladde Ëngelsch tail leurstoffen gemaakt zyn Ook de halflange loB gecoupeerde mantel ia er weer tot vor iliing van het ensemble met het van breede plooigroepen voorziene gekleede namiddagtoilet Zou men het gelooven Men draagt zelfs een namiddag ensemble van kantstof een anoezig eenvoudige kanten nbe met korte mouwtje waarover een soort jaquet van kant waarvan het man teltje een dubbelen rand heeft Iets meuwa is ook de effen mantel op een gewerkt tofletje hetzy van fyne vaste stof of van zyde en meuw z Jn vooral de overjftsjes met halve mouwen waaronder de japonmouw als een hooge manchet te voorschyn komt Prachtig is een dergelyk pakje als het met hand jours bewerkt is zooals wy zagen van een rood wit gestip peld ensemble van Premet dat over de leng te en breedte met deze hand è jours door aneden was Ook een creation van Martial Armand met een wit gespikkeld korenblauw over kleed op effen geplisseerd rokdeel vormde een schitterend lente ensemble met den ef fen korenblauwen mantel m Russische blouaemodel en met een dubbel kraagje een lang en een kort naast elkaar van hermel jn afgezet Bont op de voorjaarsmantels is thans weer plotseling het nieuwste en nu dit nieuwtje er eenmaal is wordt het met zoo veel overdryving toegepast dat we met die groote hooge bontkragen eer den win ter dan de lente meenen tegemoet te gaan GRACE ALLAN 3a klaaae B Rotterdam D C L S V W Rotterdam C V V O D S fiotterdam R f C Overmaaa 3e klaaae A Lalden UV8 8choten Uiden Lugdunum Hillinen Alphen Alphen TH B 8e klaise B Ooiinchara D O S B t Noordar Rotterdam Transvaliar CoaJ aohiedam D H S G 8 V 3a klaaie D Rotterdam de Musschen O N A 4a klaaae A L ien RCL 80A Woddinxveen W veen Ardfltal i fti Haag Postduiven nff9 4e klaeaaTD V Hoiterdara Djg Fiuki Kotterdam E D B U D I Oravendeel a Graveadeel L kkfl rit it Rotterdam 8 I O D O aS Schiedam S M V Crooewijk Aaaerve la klaaae bouda Gouda a V O C 2 Rotterdam Beijeaaword a Unita 2 Rae 2e klaaae Büen Haag H V V a D F C 2 Rotteidaui St Hoeder a N unu 2 Bee 3e klaaae C iedam H D V 8 a Bodegraven 2 oudft ON A a G8V 8 oWeï am Overmaaa a D F C 3 ott rdam VOC 3 ODa8 Aid III lata him wllc PEC Rob et ValAmiwm Vït B Tubanti AM IV late Ua iilburg WiUem II BVV Bosch Wilhalmina N A C Atdt V Uto UuH Leeuwarden Leeuwarden Ba Qukik Leeuwordlea Friaia Aioidfla G V B ie klaaae A Haastrecht 1 Boak Boy 1 Ie kloBsa B Moordredit 3 Gouda 4 Sdioomhovten 2 Gouderiüi 1 ülympia 3 Dilettant 1 11 uur ae klaaee A Ha fltieciht 2 Bosk Boya 2 12 uur Olymj ia 4 Woerden 2 4 uur 2e klaasa B Goudeiak 2 I ekkerkerk 2 G S V 4 Nieuwerkerk 1 O N A JWaddmxveen 3 12 uur Zweivens 2 Dilettaiit 2 3e klaaae A Nieuwerkeik o Schoonlioven 5 Moordreeh 3 Weerde n3 12 uur 3e klasse B belioonlioven 4 Gouda 6 12 uur weivers 3 Moei capelle a 12 upr O N A 6 0lyinpia 5 11 uur Groeneweg 2 Nieuweiiark 2 NIEUWE UITGAVEN Voorjaaragidsjes van den ANWB door de Bollen en Vruchtboomstreken De A N W B Toeristenbond voor Ne derland heeft een paar nieuwe gidsjes sa mengeateld met beschryving van tocnten voor wandelaars fietsers motor wiel ryders en automobilisten door streken van ons land die in het voorjaar tydent den bloei van de bollenvelden of van de vruchtboo men byzondere aantrekkelykheid hebben Deze gidsjes zyn thans gereed gekomen zoodat de toeristen er nog dit voorjaar ge bruik van kunnen maken Het eene gidsje Per rywiel te voet per auto of motor naar de BloemboUenvelden bevat een beschryving van 25 verschillende wandelingen ten Zuiden en 8 ten Noorden van Haarlem met verscheidene kaartjes Waarop die wandelingen zyn aangegeven Bovendien geeft dit boekje zeven verschil lende rywielroutes met Amsterdam en Den Haag als uitgangspunt De tochten aan geduid op een overzichtskaartje zyn zoo samengesteld dat verscheidene ervan ge combmeerd kunnen worden zoodat ieder aan de hand van de Bondsatlasbladen of van de Bondsautokaart zyn tochten desge wenacht kan uitbreiden Een uitvoeriger beschryving van de be zienswaardigheden vail Haarlem en van ver schillende wandel en fietstochten met deze stad als beginpunt vindt men vermeld in de eveneens door den ANWB uitgege ven boekjes Haarlem Wandelingen en Haarlem Kywieltochten Het twfede nieuw uitgegeven gidaje Per rywiel te voet per auto of motor naar de bloeiende boomgaarden bevat de be schryvmg van een aantal tochten door die streken van ons land welke m aanmerking komen voor een bezoek gedurende den bloei der TTttchtbooven Door de Betuwe met overzichtakaartje van het gebied tusachen Gorinchem Nijmegen Anpiem en Vianen jc n 20 ryiwel en autotochten aangegeven met Tiel als centrum en 7 wandelingen in Zuid Limburg 4 auto en rywielroutes en 3 wandelingen en voorts tochten door Zuid Beveland naar de Beemster van Amster dam uit naar de Bangert by Hoorn en naar de Langeraksche polderlanden met Gouda ala punt van uitgang Toeristen vao allerlei gading iuUen van deze gidsjes veel gemak en voorlichtmg gun nen hebben als het voorjaar ons nu maar wat mooie dagen schenken wil X AMRUBRIEK Onder njdactie vaa de Damdub nGonda Seerecarij de la BeHlaaii 14 lokaai dar elab Harkt W Zwart schijven op 3 6 lit 12 13 I S 16 18 21 22 27 3 Wit schoven op 24 26 30 32 34 37 38 40 48 44 4 49 50 Probleem No 734 Probleem No 738 Zwart schaven op 7 8 lo 17 19 23 26 2 30 36 Witr KhdveU op 20 28 32 38 42 47 48 Oplossing van Probleem No 731 Wit speelt 28 18 45 40 26 21 ÏTSB 27 M W 31 28 17 38 28 29 40 34 tS OploBsm £ van Probleem No 732 Wit peelt 48 43 37 32 43 88 47 42 3 32 4 43 44 2 GlINilACW Of WASCHDAQ € CN K£UA VAN GCSC41€NK€N OP PUIfM€AK£N Ü 2 Cdrl tk enbeckl Dwrenucingst Een schaterlach gaat er op als Vvi kinderen zich vermaken met de koddige Pinguïns door de Ufa gefilmd en gercproduceerdop Pleines Dterenplaatjes Bij elk pakje Zeeppoeder in elke doos Dliifzeep in iedere bus Schuurpoeder gratis zulk een plaatje Het album zelf gratis op 75 geldige Duifmerken of tegen betaling van 1 50 Afd Albums 1 eüuif kroont Uw waschdag met allerlei nuttigeen fraaie Geschenken in kristalenfayence innikkeienenkoperen oorwerpen in porcelein en aardevverk in keukengerei en matwerk U heeft slechts de Duifmerken te sparen Bovendien verlengt Duif Zeeppoeder en Duifzeep den gebruiksduur van Uw linnengoed Vertrouw Uw wasch aan dit van ouds bekende eerste klasse fabrikaat toi Dan IS heel de inventaris van Uw linnenkast verzekerd tegen schade N V Kon Zeepfabrieken De Duif v h CHR PLEINESAfd Cadeaux Den Dolder U CAD€AUXLIJST GftATIS lEEPPOEDERJVETLOOGMEEL DUIFIEEP OP AANVflAG € HEBT U AL KENNIS GEMAAKT met ONZE PRIMA Zijlen liDiiÉns VOORDEELIG STERK EN MP r LANGE BEENEN C A B Bantzinger Markt 18 19 Electro Technisch Bureau J F W TUBION LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEFOON No 2115 40 De nieuwe Protosstofzuiger f 165 Werkt gerulschloos en is storingyrij voor Radio VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIE OPHEFFINGS BRAFZCRKEN BRAFKRUIKM BclacN AinbcTcicnil Fa J M V Buup n ItnnhouwwIJ Vl nritni 12 imda SchoontMnnnnW Otinmmta UITVERKOpP jTvÏm DANTZIG MARKT lO COUPA ALLE GOEDEREN ZULLEN TEGEN SPOTPRIJZEN WORDEN UITVERKOCHT zooalsVITRAGES FLANELLEN MOLTON WIT KATOEN enz alsmede HEMDEN BROEKEN NACHTJAPONNEN DIRECTOIRS LAKENS SLOOPEN etc etc DE UITVERKOOP DUURT lECHTS KORTEN TIJD I ALLE eOEDEREN VER BENEDEN INKOOPSWAARDE HAAST U HET HUIS IS VERKOCHT WIJ MOETEN ER UIT t u Koopt bij onze Adverteerders