Goudsche Courant, maandag 20 april 1931

STEMMING Hervormde Kerk Wie voor vortegenwoorfiging fe verechülendie groepen in de Hervomide Kerk is stemme op DINSDAG 21 APRIL a 8 op de navoteiKle pensenen KERKVOOGDEN A Dortland G C Kamphuizen NOTABELEN T van Gentf H GeiTOaJi A J van der Tooren A dé Weger R van der Biiig COMMISSARLSSEN VAN OPPER TOEZICHT G J van Wingerden G D He j F Tuinstra H van DoUtiMr A A J Rijtaen L Boon j Torenama Ir G F van der Want HET BESTUUR DER AFD VAN VRIJZ HERVORMDEN KIESGERECHTIGDE MANNEN EN VROUWEN Timmerlieden en Aannemersl Heeft U Kozijnen Deuren Ramen Lijsten Triplex Stofdorpefs of Deurkrukken noodig Komt dan Donderdag eens kijken in Pakhuis Wilhelminastraat 21 Er is beslist iets voor U bij I Levering uit voorraad en op bestelling T V d BERG Lzn Tulpiboomitr 16 18 Til 33E908 DEN HAAG BIro 121276 de Bl n llg loiiuüi na roman 1791 De Niituuimeiucu 411 1793 De ZondörUng Do biaiiacJie levoluWe weid voor vete van zijii loiiiaiie de achtergiond Do dïie iQehgo roman Dfc beksutenia aim liL i gTKf alark beïnvloed door de iguur van Viciird Wakefield beit eifdü vele oplagen In d boeken vut Lafontaine lug eiu sterke paedagogische tendinz Het tleweld der Liefde en Dwalingen viui het uienscJielijk liait zijn voor hem ken teek enen de titele Vit 1 JJ v eik spreekt liet verlangen om de wiaptsltuiughocien van het menschelijk vuoini van hot viouweiijk hait aan Ie tonnen en de höhoefte om tot zedelijke atrenghtJid aim Ie inajien Everialü Ciauron beam T Lafüiituune de i ydie van liet groote publiek ailioewel van zijn hartstochtelijk ungeLwijEeJd opreciit geuwienda schrijftrant dit kan worden opgemerkt iat zijn bwolirijvuigeii aan deiii eimen kant een gunstigen invloe konden bobben doch aan den anderen kant zannoprikkeleoKi kon werken Hoe i et ook zij de zwakheid en do week head van zijn dictie blevan met onopgemerkt I Bti werden de aanvalspuntem van de cntjdt Vele droev ge fanuliegtibeurteniaaen wierpen een schaduw op do loatstio levensjaren vim dien dichter Hij verloor ic ts onder dien druk zijn schoppingskïaclit feu wendde zich lot de Gruekscïie literatuur Door liehaamegebreken gekweld verrwiil te de dood een I goede daad door hem op zaohte wij e van deze aaide w te nenwa SPIROSAL tégen Rheumatiaohe pijnen per flacon ƒ 1 25 J C LANQERAAR Badijil Oraglii Burg Martenssingel Telef 2839 1 BUrfENLAJJDSCH NIEUWS OUITSCHLAND Kiirten s vrouw gehoord In het proces te Dusseldorf tegen den massamoordenaar Kürten werd Zaterdag overgegaan tot het verhoor van diens thans van hem gescheiden vrouw die weer haar meisjesnaam heeft aangenomen Zij verklaarde dat KUrten licht prikkelbaar is Het is haar bekend geweest dat Kürten ook met andere vrouwen omging Bii voorlezing der door de vrouw van Kiirten afgelegde verklaringen blijkt dat Kürten niet heeft verwacht reeds zoo spoedig te worden gearresteerd Hy is geen drinker doch wat hoogmoedig Hij wil steeds voor meer doorgaan dan hij is De door hem gebruikte schaar heeft zijn vrouw in huis gebruikt Zijn kleeren heeft h steeds zelf schooh gemaakt Uit de voorlezing van verdere protocollen blykt dat Kuften m Altenburg een tijd lang lid is geweest van de Rijksbanier en ook van den Arbeidersraad Naar verder blijkt heeft de vrouw van Kürten wegens poging tot doodslag op haar man een gevangenisstraf van vijf jaar ondergaan Vandaag is het de zevende dag van het Mtjn haar is thans mijn trots heerlijk zacht en toch sterk krachtig groeiend en geurig Uit een brief van Mejuffrouw I Grahn schoonheidskoningin m 1929 30 Tk W4 Pt het niet zei Hugh harteloos Als je erg ziek bent 9 J miPt eten Haar oogen glansden plotscliing op nuet fen tinteling van jjleizier toen zij wat in zijn oor fluieterde Wuftimhtig mis ïcliien heb je gelijk Het m di tecUvei De vreemde keek hun haltgtiiit ei ld aan toen zij lu d lachten Zlij ïKgetv dii zijn oo eii bl uw en met bloed doorloopen wareU en fWt en vermoeid temden Hij wierp opno Uw een hlik op Grace Iicrper dan fïe eerste en hjervfttte toen iucii et i n cirkeltjes productie in de gestolde pau Misb Vemon bloosde wn beetje Toen ZIJ van t afel opstonden zei zij tegen Hugh Hij herinnert zich mij wel maar hij begnj rf toch zeker wel dat bet een verms na wai geloof je niet Hugh keek hii ir in het verbijsterfte gezicht I ennla ehte I Latei oj i cTï morgen wan het weer een penbarine voor alle pa agiern De hemel was weer blauw en de atmosfeer fnaoh eo helder Maar er stond nog een hooge ee en het tschip deinde ongezellig voor dipgenen dale geen goixie zeebeenon haddwi De dek toelen waren overal l eze t met menschen die heroïsch beêloten hadden om maar het I beste te maken van d e omstandigheden Hugh en irnce vonden een geschikt plaat je en Hugb keek zijn zuster at en toe vol bowondenng aan Op haar wangten gloeide ten warme hlo haar orteen scMtteBrten van opwinding haar heelg wezen wheen te trillen van bezieling I Wordt vervolgd Het haar is te kostbaar om ermede te experimenteeren haat U het leerizame en aantrekkelijk geschreven boekje Ons Hoofdhaar zenden wanneer U met Uw haar sukkelt Het bevat waardevolle raadgevingen Het zal U niet spijten het te hebben gevraagd U ontvangt dan tevens een gratis monster van Silvikrin en verdere wetenswaardige bijzonderheden Het verplicht U tot niets en kost U niets To en ding geschiedt gratis en franco Aan het Labor torium Silvikrin Schiekade 104 Rotterdam Als lezer van de GOUDSCHE COURANT verzoek ik U mij zooals in Uw advertentie aangeboden gratis en franco te zenden Het boekje Ons Hoofdhaar Een monster SilvikrinShampoonvoor twte hoofdbewasschingen Een mo lister Silvikrin Haarwater Beoordeelingen van Doctoren Naam Ptaats 47 Indien Uw adres op den bon niet dmdelxik leesbaar ia schrijf het dan s v p nog eens op een afzonderlijk stuk papier Beide in open i eloppe verzenden en met l ets frankeeren Bedenk het uitbrengen van Uw tem op een der liberale candidaten voor de Staten verkiezing op WOENSDAG 22 APRIL a s beteekent Versterking der Liberale Fractie in de Staten die getoond heeft steeds te willen bevorderen de VOLKSGEZONDHEID o a het geneeskundig schooltoezicht de tuberculosebestrijding de belangen van velerlei instellingen eA zaken op het gebied van ONDERWIJS LAND EN TUINBOUW KUNST EN HISTORIE maar ook Behoud en Versterking der Liberale Fractie in de Eerste Kamer die door de Staten in 1932 voor de helft opnieuw moet worden gekozen MV Het gaat dus om groote GEWESTELIJKE maar ook om LANDSBELANGEN men denke maar aan de verwerping van het Belgisch tractaat door de Eerste Kamer STEMT daarom a s WOENSDAG 22 April een der candidaten van Wm LIJST 5 waarvan da asrste candidaat Is hat aftredend lid Dr T BEEKENKAMP i Arts te Gouderak DE AFD GOUDA DER LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRIJHEIDSBOND TYPEN 10 ƒ 12 50 per cursus Steno Talen Boekhouden enz PONT SCHOOL WESTHAVEN 45 GOUDA Vraagt gratis prosp en inl Voor prima zelfbereide SfiHid en Glansvarf alsmede alle Lakken n Vernissen Kwasten enz enz naar H D TAMSE NAAIJERSTRAAT 23 24 TELEFOON 2116 Na Is het tijd voor TUlNMtUBtLEN i arvjecrv 31aat3ioo door Dr Ziegler Vüezonde haargroei is iets dat velen zich wenschen Toen duizenden jaren geleden de mensch der gryze oudheid zich nog schommeldein de hoornen van het oerwoud aannemende dat deze theorie van de afstammingvan den menach juist zou kunnen zijn zal er wel geen klacht gehoord zyn overte weinig haar Merkwaardig hoe verder de cultuur voortschrydt des te minder haar houdt d metisch Zou nu volkomen kaalheid een teeken zyn dat de hoogste trap van beschaving bereikt is dan hoorde men wellicht geen enkele klacht Haarverlies is echter geen gunstig gevolg van de cultuur doch veeleer en helaas een onaesthetisch bij verschijnsel teweeggebracht door verschillende oorzaken Vnugt prtJB Eigen fabrikaat Niemand vindl een kaal hoofd mooi Gezond krachtig haar heeft iets aantrekkelijks waaraan men niet kan ontkomen Het Trappenhuis J SPRUYT v h T Huis Spieringstraat 109 TeL 2064 Men borstelt en wascht het met zeep met soda met alcohol en verzorgt het zoo goed en zoo kwaad als men kan en men is verwonderd dat het begint uit te vallen Men maakt het nat met water en is verbaasd dat men het verliest ManouRius Gortmout en Havarmout Nederlandscli Falirikaat Verfcrijgtoar bij J C FickweJIer LANGE TIENDEWEG 45 Haaruitval roos vetkliervergrooting verharding van de hoofdhuid kaalhoofdigheid al deze kwalen zün een gevolg van een ondeugdelijke behandeling der hoofdhuid De haarwortel verzwakt en het eertijdg krachtige prachtige haai wordt dof en sluik Er is een oeroude wet der natuur Niets gaat verloren op aarde De stoffen die den haarwortel kunnen voeden zijn er in overvloed Haaruitval wordt in de meeste gevallen teweeg gebracht door een verharding hyperkeratose der hoofdhuid die ontstaat door overdadige vetafacheiding van de vetklieren De vetlaag die zich vormt verstopt de poriën en verstikt de haren In de oude Koophindel vindt U nog de origineele Maryland tabak Maryland No 3 25 et per j ons Maryland No 4 30 et p Vi ons Aanbevelend D G VAN VREUMINGEN Reeds vele jaren geleden helft een bekend professor gezegd Indien het lukt deze verharding die den haargroei vernietigt te bstrijden dan is de eerste schrede voor de redding van het haar gezet Slaagt men er dan nog in op de juiste wó ze de verzwakte haarwortels te voeden en tot groei aan te zetten dan zal spoedig niemand meer met een kaal hoofd behoeven te loopen Het was een verlokkende gedachte voor de wetenschap de stoffen op zulk een wyze te winnen dat zij door de verzwakte haarwortels konden worden opgenomen en tot krachtig haar konden worden verwerkt Het probleem leek onoplosbaar Totdat enkele jaren geleden Dr Weidner de vermaarde natuuronderzoeker de 15 WIJDSTRAAT 20 medische wereld verraste met een vinding die bracht waarnaar men tevergeefs had gezocht H H Aul Pl d PS Vulciniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vluj en billijk onder garantie Imli Ciodsclii Fileagiieer liric illiig KLEIWCG 38 aolttr Dr Weidner was het gelukt menschelijk haar hetwelk alle stoffen noodig voor den groei van het haar bevat in een houdbare oplossing te brengen die gemakkelijk door de hoofdhuid werd opgenomen ProfeflSMfen en doctoren hebhen samengewerkt om dit boekje samen te stellen hetwelk U op al Uw vragen welke U zich wel eens In verband met Uw haar heeft gesteld antwoord geeft Zend den bon nog heden Van uitstel komt meestal afstel krakelingen 22 en 25 cent per ona Alle aoorten gebakjes 8 cent per stuk HoscoTisclie gebakjes 6 cent per stuk Prima Honingkoek 40 cent per stuk Boterjanhagel 20 cent per ons Witte tankage 12 i et per ona Bruine janhagel 10 cent per ons Gebr Kamphuizen Wie de heerlyke Silvikrinpreparaten kent en gebruikt wil er nooit meer buiten Eva V Beme Silvikrin bestaat in hoofdzaak uit zwavelalhumosen en werkt daardoor zuiverend op den haarbodem Het maakt hem dua weer tot den groei geschÜct en wat het mooiste is de haarwortel zelf wordt weer tot volle kracht aangezet Immers de itoffen die Silvikrin bevat zijn dezelfde die de haarwortel noodig heeft tolilMjeBzglilTirlKÉrs Dit is in korte woorden het beginsel waarop de werkaginnheid van Silvikrin berust Ër ziJn jaren van studie en hard werken voor noodig geweest eer Dr Weidner tot dit resultaat kon komen 70 Jaammf Us 17689 Maandag 20 Jlppll ISSI fiODMlHË mMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUPA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWÏJK WADDINXVEEN ZEVENHUl bN enz Dit blad verschijnt dageli jks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaa f 2 per week 17 cent met ZondagBblad per kwartaAl ƒ 2J0 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad f 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan otii Bureau MABUI 81 GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVEBTENTIBPBUSi Uit Gouda en omitzokeu behoorende tot d n bMorgkriag L 6 T gels f 1 80 elke regel meer ƒ 0 Vao bulten Gouda en den beioigkriiig 1 regeU ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentüin in het Zaterda nn mer 2Ü btjslag op den prüs liefdwüghelds advertontUfai de helft vu dan pr e INGEZONDEN HEDEDEEUNGENi 1 4 ngeU f 2 elke Eagel meez ƒ B 6f Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentlbi en ingexcmden mededeeUngen 1 eontnwt igt laer geredurterden prÜB Groote letters en randen worden berekend nur pLutaniimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door fjuchenkomit van wliede BoeUhand laren Advertfentiebureaox en onze agenten en moeten daaga vóór de piaataing aan het Bureau züa ingekomen teneinde van opname varxekierd t s jn AUGUST H J LAFONTAINE 1831 20 APRIL 193 Een groot fabeldichter en romancier D omwanteling in Spanje Besluiten van de nieuwe Regeering Belangstelling voor de Koninklijke familie Herinneringen aan Alfonso Een Priij ïipe een geboren Koning spiegel beeld Gods Ww Alfonso zag zooah ik heb zag weet dat er geen die gratia koningen meer zijn en dat de houding van de groote nuddeleeuwsche tournooi edellie 1 den alleen nog m dezen eenen tevens 1 sportleven komng was overgebleven En was wn held lu vi u JxtltaarlieM 1 zoüalfl Ciü lemnen Hope naar Plato fmn aei van den veelschrijver Ciauron IJp typeeruig 70u van kracht zijn op 1 August Heiiiiich Juiius Laftmtnine wions honderdjarigen sterfdag wU heden her I denken Deze nafl 111 heeft de meoste bekend 1 iieid vcrwoiven onder het predicaat klassieke falwldiohter de vruditbaite roman cier IS rweda swlei t lang tijd vergeten I J afoiitiune wsw eene de meest gtedezen I imteui die voel meer geliefd waa dan Goe 1 tlie SehUU i I eftsmg en WJeland teAUjnen i zooals K M Moyer m zijn literatuurgeachae 1 denK viui de negentiendfe ce uw opmerkt I Lafontaiue wuf de geliofde auteur van Pre 1 denk Willem lil en Konongin lyauise Zoo 1 lis het met alle beroemde mannen het gevaj I 15 hnd ook Lafontaine zijn vurige aaiiilian Kfrs die geen eiikel apetje van öinaad op I den nmn van het genie dulden em zijn vijan don w ici cenpang oordt el vernietigend luid I l p tooneelschrijver Tieek gaat in ziji I vierde atAn van Zerbmo heftig tegten La j fcntaine te keer terwijl de filceoof ÖCliÜege hom in zijti AtJi enaum krachtig aanviel Niettegenstaande de nietïg verklaring van zijn öclirijftaleiit hifof Latont ane de geliefde auteur vooiat hij het vrouwelijk gecteelte i vaii ziju iezefii lftt zi n ijfevooiag sentiment j beter kon begiijpen I De uitigevere iwaren de be te vraeoden met I Lafontaine en de etme drufc weiwoheea na da I i ndeip i raai clilP Kngeiache Italiaaneclie vertiilmgen gaven zijn naam een wereldklank Hl had de tooverepreuk gcfvondeffi diif tot het groote publiek was doorgedrongi iii en was eeo gunstelmg der conjunetuxir Zijn geweldig aucoee dtied hem niet etijgeai I doch do mensohheid zmken zou men bijna I met Schiller kunnen zt gen wanneer men 1 I waaronder de koning voor de revolutie in 1 cognito reisde en dien hij nu weer heefi I aangenomen overleg te plegen over de I stappen die dienen te worden gedaan QuiI nones de Leon is een toegewijd vriend van I Alfon so die hem m deie uren trouw terzijde staat I Omstreeks het middaguur reed de koninI gin naar de Noorsche legatie waar haar I broeder en schoonzuster de markies en I markiezin van Carisbrooke verblijf houden I Zy werd luide toegejuicht door de menigte I voor het hotel I Het noenmaal werd door de beide apuvereinen met hun kinderen in de appartementen gebruikt Om vier uur verscheen gelyk gemeld de koningin Moeder Maria van Koemenié die met haar jongste dochter prinses Ileana uit Bretagne kwam eri via Parys naar Boekarest terugkeerde Met het oog op den zwakken gezondheidstoestand van den prins van Asturië den oudsten zoon des konings is het publiek verzocht de grootst mogelijke stilte voor het hotel te betrachten De Spaansche regeermg heeft besloten dat eiken Zondag in de kazernes en kampen de mis als tot nu toe gelezen zal worden maar in tegenstelling met vroeger is de byWüning facultatief De tegenwoordige vaandels zullen in de musea worden opgeborgen Wanneer de algemeene verkiezingen Allien zijn is nog niet bekend In ieder geval hoopt men dat dit in Mei zal kunnen plaats hebben De republikeinsche regeering zal alle verplichtingen zonder onderscheid nakomen die vorige regeeringen op zich genomen hebben De fondsen van Morgan zijn ongerept De minister van financiën wil ze niet gebruiken ter verdediging van de peseta dtehy voor het ooglnblik volkomen veibg acht De Bank van Spanje moet onderzoeken of 1 deze fondsen aan de Amerikaansche banken 1 die ze hebben voorgeschoten moeten worden 1 teruggegeven I Met den nuntïtus te Madrid wisselt het 1 Vaticaan telegram op telegram en al drie j maal is h j bij den nieuwen minister van 1 buitenlandsche zeken geweest Daaruit valt 1 af te leiden dat het Vaticaan spoedig een modui vivendi zoekt Om het vraagstuk van de universiteit te Madrid op te lossen heeft men een voorloopige commissie georganiseerd bestaande mt 4 studenten en 4 hoogleeraren Deze commissie zal bijeenkomen om een rector en een conrector te kiezen De hertogin van Alva wilde Vrijdag by Irun de Spaansche grens passeeren De douanebeambten kwamen tot de ontdekking dat de hertogin een bedrag van 750 000 pesetas bü zich had Zy namen toen 745 000 pesetas in beslag die zy op naam van de hertogin op een bank plaatsten In verschillende straten van Madrid is men reeds bezig borden met namen van ko I ninklyke personen te verwijderen Verschil lende zaken die het koninklyk wapen en de rood gele kleuren voerden hebben deze door republikeinsche aanwyzingen vervangejj Belangstelling voor de bannelingen Nog steeds staan er voor het Hotel Meurice in de Rue de Rivoli te Parys waar de Spaansche konmklyke familie is afgestapt groepjes nieuwsgierigen die naar het hotel staren in de hoop iets waar te nemen omtrent het doen en laten der bannelingen Veel valt er niet te zien en toch weten de Parysche bladen wel iets te vertellen van 4a première journée d exil Vrydagochtend is de koninklijke familie die rust noodig had na de doorgestane vermoeienissen en emoties tot het middaguur op haar appartementen gebleven Zü ontving geen enkel beioek Om elf uur verscheen markies Quinones de Leon de afgetreden Spaansche ambassadeur te Parijs om met den hertog van Toledo de naam In de Haagsche Poat sehrijfreen land l genoot in den vreemde eenige herinneringen aan Allonao el Principe Alfonso den Koning in verband met de jongste gebeur tenissen in Spanje De schrijver is blykbaar door het nddecl ke het vorstelijke in deze koningsfiguur geboeid en getroffen hoewel hy laat doorschemeren dat achter den gentleman ook nog wel iets anders schuil ging Interessant is deze visie op den bal lingvorst intusschen wel Toen Alfonso de motorboot betrad die hem altyd Principe zou brengen naar de i Principe Alfonso het oorlogsschip dat j melkwit in den ochtendnevel der Middellandsche Zee gereed lag vóór Cartagena riepen sommige Spanjaarden die tot de scheepswerf waar dit plaats had waren doorgedrongen Leve de Republiek De zwakkelingen die zelfs niet op dat laatste I oogenblik van aanraking met zyn land m Spaansche lucht iets wilden overlaten van de illusie rondom eeft gevallen vorst Een j Principe was Alfonso Hij al zelf geI vraagd hebben dat de Principe Alfonso I hem weg mocht voeren in de ballingschap daar heeft hij recht op dat men zoo een gebaar van hem onderstelt Hü heeft natuurlijk vele fouten gehad deze man met de Hababurgsche lip en één groote fout heeft hy gemaakt Maar wie hem eenmaal bijwoonde wist dat er zelfs nog in onzen tyd iets is dat gaat boven den gentleman die toch de nok vormt van de moderne maatschappij en dat het koninklijke wezen is laat ik zeggen het gentelemanlike met accent van etemiteit een schemer van een Ik zag hem in het begin van de eeuw i Parys Met groote staatsie was de toen I nauwelyks twintigjarige jonge koning de trappen afgegaan van het groote Opera ge j bouw in gezelschap van President Loubet j uitgeleid langs een haag lakeien met 24 j kaarsen d ragende kandvHNKrs In een snelle i victoria reed hy mel gouden helm in den fonkelenden nach jdo r de Avenue de I IHipéra boog by de CMÏïédie Pran atse om eïï daar gmg het oraVjn leven want een bom sprong precies achter de kap een 1 paard van het volgrytuig stortte neer rook gillen en geschreeuw maar de presiden I tieele koetsier legde de zweep over dt vier 1 zwarte paarden en raat een razende snelI held vloog de öE uipage de rue de Rivoli in 1 k waar ik van ïret balcon van de Arts Déco ratifs in de Tuilerieën met ontzetting dit I schouwspel gade sloeg Het scheen of de wagen van den President wielen met vleugels had Het scheen ook of ineens eon heel volk met stomheid geslagen was In een beklemmende stilte renden de paarden Totdat ginds verderop e3n heel eind weegs wegkijkend langs de vierkante kolonnaden wy de slange figuur van den Koning gewaar werden plotseling recht overeind in j de open victoria en aalaeerend hij alleen voor het ruiteratandbeeïö van Jeanne d Arc I Dat was onder de hoogt lampen en de illu1 minatie van het kleini pleintje dat zich daar bevindt als een intiem drooihgezicht een lichte onberekenbaar korte iUuzie een elegante bliksemflits in een ademlooze eindeloos schijnende stilte Hy was nog zoo jong Alfonso Hy was 1 ons zelfs opgevallen door iets onbeholpens den dag dat Delcassé hem afliaalde van het tuindorpachtige stationnetje in de EtoilewTJk en nu met nog de windzuiging van de wieken des doods rondom zijn jonge hoofd was hö de eerste de éénige die weer geheel zichzelf was Principe Alfonso Een enorme ontspanning volgde onder de menschen Een jubelend gejuich steeg op De op hun Jeanne d Arc dolle Franschen vergaten iedere belemmering De geheel gouden helm die als twee tegen elkander gej legde blaren zyn smalle hoofd omsloot zag ik neerdalen in het donkere rijtuig en een gouden lichtende streek trekken door de eindeloos zwarte massa die straat en trottoirs bevolkte Soms heeft men een grooten indruk van een mensch en dan vervaagt die Daden volgen op daden indrukken volgen op indrukken Maar wat hij later deed Alfonso Xni dat heeft mij nooit kunnen afbrengen van eerste impressie dat h een gevoelig mensch was met de innerlijke mentaliteit van den geboren Koning in wien het juiste gebaar leeft even sterk als in een ander het juiste inzicht die ijzige regen triest bovMi hun hoofden kletterde Kr waren weinig jwissagiers aan itek Van het emdte van het dek kwam een geroeaemoee van stemmen van officiaren We hebben nog met onf beten Grace en ik fieb een honger als een wolf Is hetmet een geweldige opluchting meisje dat W 3 niet langer voor dettoctHivee hoevt n op te passen l oen we van de Verecmgde Btatbii I n iar l n geland gingen dacht ik dat iedere I i mn een speurhond was om de inillioendollars te verdienen die de ühicagosehe I society had uitgeloofd voor onze gevangeei neming j Zi gingen naar benedan en vonden de eetzaal bijna verlaten Twee of dne laatkomers dronken hun loatiAo kopje koffie Toen verttclde ZIJ hem van haar vergftseing van straks j I en beiden monsferden voortdurend hun me i depaasagiere om den man te vmden die de hut naast haar bewoonde Hij verecheen nipt aan de lunch en nilet aan het diner en Hugh beschuldigde haar lachend dat zij hem vermoord had Den volgeïui i morgen echter zat hij vlak tegenover Hugh bleek en zonder den minf t n eetlust Hij deed een dappere poging m d © ziekte dic hem te pakken had de baas ie blijven Zij stootte Hugh aan eh kmkte in die moJiting van den stdleji in zichzelf gekeerdien eter Hij keek in diens ri 4iting en keek haar toen vragend aan Zij knipoogde bevebtigend Arme drommel mompelde Hugr Ik denk dat hij zich net onrustig begon te vo en toen je hem uit zijn hut timmeijde alsof de heelb boot in brand stond Er uit timmer 3e Ik klopte alleen maar heb je tflch gezeten Hugh Ridgeway Ssat KJidge zonder way Vergeet dat alsjeblieft met Het is op dit schip van neitzooiveel belang als op h t vonge Ik heb even op het dieli rondgekeken AUes goed met jou zeg Beai je nog teedg hUjï Hij meld haar handen vaet en keek in haar ot ei Natuurlijk j ngen Wat een kinderachtige vraag Alleen goedo menschen stervenjong en ik ben niet zoo bijster goed andeirszou ik ni6t iTtfA je wegloopen Regent het Je jas 13 hee emaal nat Vooruüt Hugh ikmoet even van het vergieodcht geniöten riepzij hetm lachend de trap trekkend Er km am een eigenaardige giimtaoh op zijn gezacht toen hij haar aan dek volgde Geiiiirnen tijd sprak geen van beidöi Ze ket k met bewonderende oogen over de wijde vlakte voor haar en hij keek met bewonderende oogen naar haar schoittig gespannen gezichtje Waar zijn we Hugh = vro ze Waarligt loonden Wö 7ijn op w naar een haven duizenden mijlen wejr Londen ligt daar e enszei hij terwijl hij achter öch wees Zi stak haar hand in öe zijne en keekover het water Alleen maar regen grijzelucht en deinende golven Wat haar geda chten waren gerlurende de stilte die Volgde vernam Inj toen zij zich oanwendde em hom jsmeekend in de oc en keek i Hugh zal je altijd litef voor mij zijn Zoolang ak leef Kefste fluisterde hij Iiaar hand drukkend Zoo stonden znj een tijd lang alleen en zwijgend onder tsciierm dat het pronienödedek oven gpan terwijl Onverstandigen worden door den ti d bevriéd van kun smart verstandigen door overleg FEUILLETON TWEE OP N EILAND op zijn deur Waarom deed hij dian open Ills hl aiek was en staarde me op zoo n op nierl chjkt gezonde manier aan Uit het Bngdsoh van GEORGE BARE MOCUTOHEON Nadruk verboden U Kan ik u soma met het een of ander van dienst zijnP vroeg de vree n deüng Hij had § en prettige stem maar zo merkte het op dat oogenbUk niet op Neen diank u wel antwoordde ze houterig Zijn hut is iphts van de mijne herinner ik me Neemt u mij niet kwalijk datik u gestoord heb en zij klopte op de anderedeur OnwiUekeung wierp zij een blik naarde hut van den vreemdeling maar keek da delijk voor zich Hij etond nog in de deuren fixeerde haar op een manier die haarallesbehalve aanstond En Hugh gaf geenantwoord Ze klopte nog eena en weer gem antwoord De rusHuge vreemdeling beï ikte haar De hf er die in diaze hut woont ging daarnet voorbij naar höt dek Reciituit Dank u riep ae hem toe terwijl zehaastig zijn aanwijrang volgde Huegh ontmoette haar aan de voet vanhet trapje Onvoorzichtig rende ze dadelijkophfcm toe e nep 0 WBt ben ik blij dat ik je zie Waar I Omdat je tmnmerde waarschijnlijk Het 1housoh geen wonder dat luj dan een lief tallige ongé danie die de vermetelheid had om hem nog vrtor het ontbijt rn bezoek te biengen m t 4uidie bekeek n Knappe kere tiiswhen twee laakjes üat ze ik om joieen pleizier te doen zusjelief Maar waniieer is ik geloof dat hij een Amenkaan iS zea Huifh den vrcenxïeling cnitisch beschon wend Ik heb zijn gezicht nog met gezien zpiZIJ kor Hoe herkende je hem dan O ja doqr zijn schoenen dat spreekt vanzelf want je ïloeff je ooïen natuurlijjt ii er toen e je vergisemg inzag maar zio je ik hegrijp met dat je nu 7i n = hoenen kan zien want die heeft hl ondier de tafel Ik bedoel dat ik niet opgenw rkt bob ofhl een knap gezirfit heeft Hugh Dan zou ik maar laever eens kijken iiij heeft een bijzonder knappe snuit metdat biefstuk in zijn wang üraö keek iteekgowija naar don man I tegenover hiuir ei zag zijn bleeke wangen eo I de donkere kringen onittpr zijn ogen Mugh had een verkeerde voonst elling van de i en gegeven de man at absolmit niet In plaats I laarvan sjx eide hij met ïijn vork trok pt onzekere cirkeltjes mee in de gestold aans op zijn boixl tertwijl zijn wang steunde in de an tere hand en aijn vermoeide oogen vèr weg dienen te staren Arme kerti mompelde zij nwdelijdend I zou hl erg ziek zijnP