Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1931

dl worden bespaaitl zou het bdhjk V die 2i miUioen te bestemmen voor al dul fiiig van de oi oenten op het ongebouwd voor vet laging van de opcenten op het n iouwd In plaats dus var de Leeningwet 1914 m te vullen en te wijzigen had de rageeriat beter gedaan een afzonderlijken nieuwB cn=isiiien it in te stellen tei bestrijding van uitgaven alh gevolg van de huwhge nmliMft ren slotte vroe en andere leo n een omionden antwooM op de vraag welke ministers plannen zijn inot betrekking tot de opcenten op de gitïndbelasting GEMliiNtrPE BKRICHTKN Twee advertentiereizigers geanesleenL Contracten verrsbcht De iixiiercJie ajrt teerde Dinsdiagn iddag m Jiot Grand Hotej te Heerlen twee advatenliiert i ugei die verdactrt worden ver siiiillen e wmkeliern aldaar te hebben opg licJiL Door aJJerlei valsche voorapiegelmgea 0 lu door het noemen van namen van voorauiu taando j eieonen onder wiai protectieZIJ voorgavon te werken wistwi n goedge loovige akeuiiipiisdien over ie halen ia vwsahillende blad l en ti dischiifteii to adverttieren on voui een aantal regels en oomtrat n Ie aliuten Du veidaUiten veivaischt i Itttr deze contracten en wieten aldus de lei up deze wijze bij de uitgevers der hiadeii en tjjdeUiriften hoogeie proviaa tó innen dan hun toekwam De gedupeerde adveitpprders ontvingen van de adniinistratw der tijdschriften bencht dat hun aantal ad verteutleiegelfl in dank wa geuuteer i en dat ver het bedroij dat bij sonuiingui varieerde van 700 tot i OO zou worden gedUpo 1 tefd Naar aanleiding hwrvan kwamen n den iaataten ttjd vele klaöliten bij de poliUeItniian De ceiie m na vöihooid te 7ijo opvnje votta gesteld de andeie zal eahtarnaar Maastricht overgebracht en ter beschikkmg viin don officier van justötie gesteldworden Spoorwegongeluk b Apeldoorn Ben vrachtauto rydt in volle vaart te en een plotseling opgestuwd treindeel Baanwachtershuuje vernield Een zwaar gewonde jisteravond te 8 uur had een ernstig spoorw gongbluk plaats op dtji unbewaakteo overweg aan deai imhemschan straatweg nuI jj De niacjune botste tegai en gaswagen waa d or één der rijtuigen derailleerde ter wiji n andeie wftgen an alkaai geschoven weid Het verkeei naai Duitschland is om gelogd De uiaterieeic schede ia zeer groot onderhqpd een veel grootere traagheid van beweging vertoonen De volgende posten hebben bygedn en tot de verliiging en welke daartegenover en styging hebben verto md Voor beide steden kunnen we het volgen de lystje geven Daling van brood grutteHwaren melk eieren vleesch vetten kleedmg hmsraad Styging van visch aardappelen groen ten en huiihur Dit lystje van posten samengesteld uit vele artikelen doet zien dat er inder daad beweging in de pry zen in den Klein handel is Een beweging intusschen welke zich in de kosten van levensonderhoud slechts manifesteert m een daling van en kele procenten internationale arbeidfwonferentie te Geneve De Nederlandsche afvaardiging Bi Kon beeluit jn tot l tn in de al aarUiguig van Nederland naai do 15e int r national arbeidscuIJltrenUt wdki op 28 Vleit a te Groeve u bijeel eroepea beII eiiid U l jügcvaardigde ütj Nedeilaiudaclie Kegpfruig tcveiHi voorzitter der delegatie dr W H Nolens nimiater van Staal voorzitter van den Huogvn Raa4 van Arbeid voorzitter uji jpji Mijiiiaad it l afgevaaidfgde der rfl liep ruig A M locko lid van de lw ek Kiuuej lol algi vaardigde Tertegenwoordigcnde de Nef erluidM K werkj ver de hter 1 L vun der Bom voonïltei van de Christelijke pikgeVt rsvercenigiAg tö Amsterdam tot afgeva aidigde vartegvowootdigende de Ne de aLdaolit Arbeodo de lieer P J S Ser rareiiti bestuurslid 9 n het H K Werkhe d nviiiond lid van de Eerste Kamer lot teotmsctiQ raaiteliedfin van de Kegeermg ülgev aardigdpo de heeren mr N C Ltii i rtterendanA bij het kpaaitement V 111 Waterstaat dr K Moiesco oud vicepro Klent vaii den Kttld vau Nederlandech ludie H J öcholte hoofdmepecjteur van dtii Artdl toegevoegd aan den directeur fc jie lal ui den Vib en niej mr G J MernUit refeiandaris hij Jiet departement vau Aiheid FSiidel en Nijieiheid teven t HTPlaressc der afVaAMbgmg lot t lmiAclie rasdalieden van den afgt vaardigdt oor de irtffkgevers dt heeiren mr Haex direéte der Maatechappij tot Lxploitatie van LimMrgsclie Stcenkolonmlh ntji to Hceilen nii p W J H Cort v a Linden seeretans deoMifdtplixig Nederland d Inte natUionale Mfftuiisatie an Indu6 trincle WerligeverH iügemctn aeoretarie van IhL vcrlHMKl van NederlandBche Werkgeveis Pil tjegtvoegd lid van den laad van beheer van het Internationaal Arbeldöbureau en J Moüs thef van dö ociale afdeeling ter Staatpnnjneai in Jlmi ttrg te Heerlen Tot echniBclie rapijllieden Van den afgevaardigde voor de rtie ders de iieeren H uielink aecretaius van liet Christelijk Na notiajd Vakverbond en j ennmgnM eet r van hut Internationaal diustelijk Vakverbond Ch V an dor Bilt voorzitter van dan Algeneeneo Nederlandsohen Mynwerkersbond U Heeilen en niej A de Jong hoofdbestuur dei van d ji Ned Bond m de Kleedmgin du tne te Anifiterdam VVyziging der Drankwet Wenschen der koftiehuishouders en slyters Een adres aan de Tweede Kamer Pt AJgeim üe Boud van Koïttehuiiiliüu 11 en Mijters tieeft m eeai adres aan de Iv de Kaniei naar aanieidmg van het V uwjiitwerp tot wijziging der Drankwet de volgende wensohen kenbaar gemaakt a pen drankwet e ommiasic ooi de gene itile uitvoeitng tn toepa ing lei wet en flaaidoor betere w larborgen voor het recht RU f Pioep b Eveiitueele lus chenkoni t van den stiufreclitef indien onware opgaven omtrent liet eigendoiiibiethl der vergunning worden ei 9trei t c Niet II eei de draukwetgevmg het specifieke diankbefttrijdBrskarakter te doen houden lu den drankhandel ale fataoen lijk btrfnjf te ikenften vooral niet iiivoe ren syatemen die de z zaak van standmg verre verheft boven de niet meer beataan de ourierwetschc kroeg d De liestaaiide toestand te haudJiaveu du het 1 oudeji van geepllilate vergminm gen met lumex nsi regeling die keuze om tient die belden toelaat Jaarlijkeohe keuze tu wfhen tapof ilijtvergumiing t Dat volksidken voldoende aan zekere l epaJingen door den Wetgever gesteld evenveel teciit hebben aJa de eerste klasse zaken op de vergunningen voor Maatschappelijk verkeer 1 Het maxiiimm aantal ergunningen niet te veilagcn als e n mmimum os bereakt g Wmkelverkoüp nl het all en toestaan voor zwakal ooholischo dranken te doeo vervallen pu alleen toestaan van wijnver koop lus t etm potten met aJ lei z g oh wchuldige alcohol bevattende dranken waar voor de vergunninghouders belaeting moeten Kiphrengen h Het vergunningsrecht to heffen naar I n omtet gedistiUct fd i Het leeht van overecliryving van een verguqt ina met IwigOr te doen duren dan eén jaar VfM i verliezers lar vergunjjmg een soepele regetng voor het verknjgen van verl rf k Het iiiftxmium aantal verloven A te handhaven 1 btraffe bepalingen t gen leii zwendel lu vergimningen of verloven A LAND EN TUINBOUW JaArversIag der Zuid Hollandsche L pdbouw Ondertmge Op 22 Apnl j 1 werd te Kotterdam onder voorzitteischap van den heer Jac van der Koogh Ie h üravenhage de jaartijksclie al gemeene Udenveigfldering gehouden van uii dHoHand Jie Landbouw Onderlmge af deeïing va i de Bednjfsveieeniging De Oen IraJe Landbouw Onderlinge Ju het jaai vefslag loopende ovei het boekjaar 1929 1930 blijkt dat Hol tan iBche Landbouw Onderlmge bij het emde van hel boekjaai 3904 leden had met een jftarleon van 8 377 067 Het ledental van de eele Centrale Land bouw Om arlinge befliep bij hot aisJujten van hert boekjaar M709 met eefl jaarloon van bijna 6b niillioen guldlan In het jaarverslag werden bij de ZuidHti landache LandbouwOnderliUige aangegeven 1205 ongevallen van welke er 6 een doodehj ken afloop hadden 71 aanleiding gavöi tot het veileenen van schadteJoosetfiMng over een langeien teniujn dan 6 weken Het aantal ongevallen dat over h®t boek jaar voor rekening van de Centrale Land obuw Oindïrlmge kwam bedroeg 8443 Van deze ongpvaüeii hadden er voor zoover de wettelijke verzekering betreft 21 en voor zoover de viijwiüige vei ekeimg betreft 3 eao drfxidelijken afloop In 2 gevallen werdW renten totgekenid wegens blijvende anvalidic tiet Van de 24 ongevaliRi met doodelijken i lloop gaven er 15 aanleading tot het toekennen eener rente aan nagelaten betrekkin gen waarvan M krachtens de wettelijke één krachteofe de rijw illig verzekering De kosten der verzekering beliepen voor de leden der uid Hollandsche Landbouw Onderlinge over het verslagjaar ƒ 133 p f 100 jaarloon Dit kostencijfer w lager d dat over de voorafgaande jaren Deze k tendaJing is niet het gevolg vam een vennSiderang va het aani MigeVaJlen dat Efdi intf endeel m stijgHiden Iijn beweegt döafa us uitslnit 9id töG te schrijven aan een daÜst van het aantal zeer ernstig ongevallen D bijkoni aide koeten samengevat onder Ó6 benaming adniiniatratiekoeten zijn vrywel Overandeïd gebleven Het verslag gee i voort niededeelin over de vnjwilLge verzebenng voor paiboODi en kinderen van ledm en over de brfde ri leregeaincflD RADIO TELEGRAFISCH WBERBEHICHT 1 Mei Verwachting 2wakke tot matige Zuidoostelijke tot Westelyke wind Aon vaidtel k helder later toenemende bewol kuiff Aanvankeiyk weitug of geen regen later eenige regen i koeler jarige di oIjüiigen Bryan Untiedj uil Tow i ej die Uy s d m hevigen aneeuwBtoi m in Colorado aarbi vijï Icmdereu om beA leven Icwameu door zijn dappeï optraden If andere schoolkuider l dje in de ingeenef uwie autobus latai het leveu edde Oe joDg ta werd ootvangeC mot dezétfde eer Itewijzen als het koMnJdijk ecbtpoAr Toen hij ua eeo lange treinreis uit tf weetepa van de Stftten aan het taiion te Waahing u Q anJ£waio toind éaar e i gaJOrauto ntobftél van het itte Huis die hem naar de leeidenfie van den prefiident bracht Hoewd in em hotel kwnem voor hom germervferd w ren had jpreaideDt Hoover zo V4fi pieater m rijn jengdageo gast die il lunch met liPm gelu mkte dAt hi hem uitnoodi dp Ie blijv € logeerai in het Witte Huo In den loop van den middag maakte Ie joni em ou le r geleide van éen der unbtanaren van twt Witte Huie eeai autotocht door de tad on Wiwhington te bekijken BINNENLAND l e vertaardag van Prinsefl JiUiana Te Rotterdam Ier eere van den verjaardag van Prinsen Juhana had Kotterdam s Comité ter behar tigmg van nationale belangen gisteravond een zangavond georgaoiaeerd in net Beurs gebouw Mevrouw Unmberg Huyser zwaai de er natuurhjk weer op haar kwieke pak kende manier den dirigeerstaf Volkszang vormde de kern van het groote oor van wel vier tot vyfduizend zangereHsen en zangers dat vroolük heeft meegezongen na het Wilhelmus en het Prlnsessehed van den Boer die wol noa zien noaber tou en van Anne Marieken van het Feest van de jeugd en i cn twee een twee Aan den Linker Maasoever is er in de aula van de H B S aan het Afnkaander piein een feestavond geweest Op het pro gram stond o a het zangspel De IJskomn gm uit te voeren door het kinderkoor bal vatori onder leiding van den heer Tieman Te Groningen Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Prinses Juliana hebben te Gronin gen met enkel de officieele en semi ofti cieele gebouwen gevlagd maar ook vele par ticuheren Heel wat menschen hebben oran je gedragen In verband lüet het bioscoop conflict moest de traditioneele bioscoopvoorstelling op de Groote Markt achterwege blyven Een welkome schadeloosstelling gaf Ae rondgang met muziek van vgf muziek korpsen die elk een deel der stad voor hun rekeniAg namen zoodat in de hoeie stad vreugde werd gebracht Het pohtiemuziek korps gaf vervolgene een concert op de Groote Markt waar ten overstaan van een feestelgk gestemde talrgke menigte ook de vaderlandsche wyzen ten gehoore werden getracht en waar men bovendien genoot van de fraaie verhchting van den Martini toren Te Utrecht Ter gelegenheid van den verjaardag van Prinsen Juliana heeft het regiment genie troepen te Utrecht gisteren een marsch met vaandel en muziek deor de st d gedaan De lange stoet trok veel belatigsteUing Het klokkespel van den Domtoren sp el de om 12 uur het Wilhelmus an andere na üonale liederen Nedcrlandsche vereeniging van huisvronwen De algemeene vergadering te As en Tol bealuit aii de u artijkeche vergadeiing van de Ned rlaiidfiolit ven Lniguig van huiavi oüwon te Amen hibbeu gieren ctu 300 co ngrPöai8ten een excursie door Dreiite ödernoiueH die geor anisitrd wa in aji enfteitóuig met de provinciale Dr Jit c ie vcrceuiging tiof bevorderwijf vaii het vr em deliagenverkeir Hoofddoel der excursie waa Emmen en omgeving Mevrouw M A A OoöUiig Ooetrng prt idente vaii Ie aidvelmg tii men van de ver ceni ing van liuiaVTonwen sprak een bt Be iirch g ir Borsdi mit Leiden dip tiJTmmen vertoeft voor hi vernditen van pjrraunp werkMianihpden gaf vervol gene n uiti öneettiBg betr ffende de huniieheddt n in het algemeen tn die welke in de emepiitf Imnien worden langelroffen m het bijzonder Vervolgens w un beaoek tjebraeht aan de fcumirr dennen Hier werd het welschap haeroet do r mr J i Houma burgem ter van Fmnien nnineni het gemecntebe RtuOT Na t beaoek aan het hunnebed ku rde het gezel iohap te ig naar Fiiu lOn waar men aan pen J ientst ic koffietafel heeft aangpzeteii Aan tnfel hpl t di precidejitf van het Jioofd 1 eatuur mei rouw J MarcusNijland na n IK de PX reiKten Voor di ditnemend pe fflanirde exruntip dank gezegd Tfn lotte lïPc ft en groot ce ieeltP van de oojigitwisleii itn ezoek frebracht aan het On ting uistituut tpf l e ordering van d klein veerteeit Mr Houiiifl bejreleKlde hipr het g 7p A htifi Om 4 uur verhei het pzel p hap I inmpn l p toch werd ftniaokt in 18 lutobitóipn De v Ak t ling Kapitalen m de doode hand Het Tft tide Kaïuuhd dv h er J m b ek heeft dpji luinMtei van Binntjil 7u ktJJ eii Landbouw di volgende ragen peefGld Aoht de mmteltr h t iwi vtm belajig dat htj de vei wprkmg van dt j eireveflb der laatst fthoudeii voHfftUllins nndcr de anflloor verkregen lutktMiMtwi ook worden weelzege ven lU kPikeJijki gezindten van de hednjfpr hoofden vrtor zoovei lietreff he ntnvntag van üke vepimdte Indien de niiniMer iKivnr tjHude vraa iet aJbwilnnt ontkennend niptflt te moeten toeantwoddeu vrU de nimiater dan desemen fiie net dl tatifltiwhe liewerkinp der jre noemde gegevena bel zijn opdragen hun ailieid ook in de do r omfergeteekande xe wcnftciite en in ijn etjnte vraag genoemde richting uit te br d Ziet de nimiater mogeJykhSd om te kooien tot kennis van de cijfers der kapitJiJav m de doode hand met verdeeSng der be zilleTB en hun respectieve kapitaJen m groepen naar hun kerkelijke of godödienrtlge ge zmdter Zoo de iiïinister de mogelijkheid van het in ledorde vr jr genoemde erkeimeaide be reid uja zulke fitapp i te doen waardoor wnx mogelijk waa ook werkeJijk foeBtaaode v erdi De effkieete peuag van de Zwelsche Te Markt De officieele opening van de nieuwe wol sche veemarkt ts een gebeurtenis geworden I van historische beteekenis zoowel voor Zwolle als voor de zeer uitgestrekte omge j vmg Voor zoover mt oude vergeelde perkamen ten gebleken is had Zwolle reeds in U 28 een veemarkt 1 Tot voor enkele jaren nog de revende plaats beïettend m den ry van belangrijke veemarkten klom zy op tot de vierde plaats m den lande De omstreeks 1850 gebouwde veemarkt heeft thans afgedaan om plaats te maken voor de meuwe gedeeltelgk overdekte vee en paardenmarkt die door deskundigen als de meest practische en best ingerichte wordt genoemd li n Keer groot gezelschap autoriteiten was hedenmorgen byeengekomen w o de Commissaris der Konmgin in Over jsel de heer Mr A Ji baron van Voorst tot Voorst de heer Mr Dr 1 A van Roj en burge meester van Zwolle tal van stedel ke auto nteiten Na deze rede overhandigde de heer Irora petter te Hoogeveen voorzitter van den Nederlandschen Bond van Veehandelaren den burgemeester van Zwolle een zilveren schaar om hiermede het lint door te knip pen Ka een korte toespraak ging de burge meester hiertoe over die vervolgens de eer ste fraai uitgedoste koe naar het terrein van de markt geleidde De plechtigheid werd besloten met een rondgang over het terrein waar tevens een zeer druk bezette vee en pdardententoonstellmg erd gehouden waarvoor meer dan 600 dieren waren inge schreven Des middags werd een groot con cours hippique gehouden terwgl de feeste lijkheden besloten zullen worden met een groot vuurwerk De V K O en de zaak egt Een rede van mr Boon Ikt Iwtede kameiUd mr ti V Boon be aprak gisteravond vjwr het A KO Actiecomité te Aalsinctr het rapport der cma n issio t Vries De Gaay tortuian Kom nip dhj de vorige week m versoheneu Het wH i te voOTaien zeide hij dat op de besiJiuidiigugeu aan het adies van denheer ogt loo aiideren luet welJuet wu vor ien ingeguiui UI ei wetKl dmt ook gesproken over Ie UO iIb van 4CÜ putje waar mou het deksel niet n hnd iiioöten lichten van onthuUmgeu waarvoor de luflatervmkgelden hen sa van lutngce van etn omgpvallen vuilnisbak euz Iraniero wie ei Vogt aea A V RO en wie £ t I A R O 7ei algeni cene omroep In Vogi wHi hieii dMi algï rapenen omroep trfffen Mr Boon guig daajop asm de hand van liet rjppoit uitvoenig na hoe van de mdi jpcte IfÉHiBfeleggmgen van fiaude cq corrupne niete is overgebleven n dat elechts ojj twt e punten afkeunng door de comnuifieje wtrd mtgwproken welke afkeunng spr k i leclen il vond hij den vorm van de aan klaciiten met gelukkig Wil dat nu zeggen concludeerde mr Boon dut htt b tuur vun de AVRO zoo veel zijdig flti uiiienneKfread dat hierin gepQ ver andenng iioot worde gehia ilit Geenezme 11 het 3 i iij u zank van wija beleid chijnen wimneir aanvullmg werd gezocht te dp ptr onpo van etsnige ilgcnieen bekfCide 11 gpzjent ïKilitiek niet op deal voorgrond tiedeiiKle Niderlandere want een omroep dio I lijkeijfl ziju ötatuten en zijn uitzendin gen Ie tienige al ïPiieene is en die terecht uitzending vraagt vaji ttji algemeen program gedurende en gelit ele week beJioort in zijii bristuui het veitroiiwen to genieten van zo Kroot niocpJijk ninlal landgenoot en De algemeene prusdalmg en de kosten van levensonderhoud Beweging in dë klem handelspry zen De algemeene prysdaling nu reeds ge ruimen tyd aanhoudende en vooral van be teeïtenis voor de voedingsartikelen is blij kens de jongste publicaties betreffende den stand van de kosten van levensonderhoud voor arbeidersgezinnen ambtenaarsgezin nen inkomen ongeveer ƒ 3300 en meerge goeden pi m ƒ 8o00 inkomen wederom tot uitdrukking gekomen in wat men zou Dat die dalingen met grooter zijn dan enkele procenl heeft drieërlei oorzaak In de eerste plaats dienen genoemd een aantal posten zooals venekeringen tegen ziekten levensverzekeringen kosten en ge neeakundige hulp e d welke posten aindd jaren reeds geheel ongewyzjgd zyn geble ven en ook in tyden van prysstüging on veranderd zouden blyven Men heeft hier te doen met vaste lasten Daarnaast dienen althans voor deaen tyd genoemd de uitgaven voor groenten en aardappelen welke artikelen tegen de alge meene prysdaling m na December 1930 zyn Xestegen Vooral is dat het geval met de aardappelen In Amsterdam daalden de totale kosten van levensonderhoud voor de arbeidersge zinnen sinds December 1930 met 1 o voor de meergegoeden met S r m Den aag verminderden de totale kosten met 2 fi f voor de arbeidersgezinnen en voor de ambtenaarsg innen met 2 2 In beide stedsn zyn de dalingspercentages voor de voedingskosten wat grooter waaruit vffilgt dat de ovenge kosten van h t leven C2 fe T be iften i § u aarJeer n TWEEDE KAMER De Ueogelvryheid behouden Aankoop van Bronovo door den Staat Duudag de Drankwet De TweeJt Kamer heeft de wyaiymg Van de Wb her IJ wet en eea wetöontwerp tot san Koop ven gebouwenen Den Haag algedaan r is tot de Diankwe genaderde Zij moest toen evenwel uiteengaan aiangezien niiniater Vensthuui net aanwezig bleek tot verwon dtniig van den voorailter die hem had laten waaiHcliuiwen d tt lp Drankwet aan de orde aiu Komen Bij de vejd n behandeling van het werp tol wijziging van de VlötMÜeniwet is zoual w J ie voorzien wae het aiatm oeuient Duyniaer an Iwiet f a i oni ook vetoj het vw ieu met eéu hengel t en ftkto te otóohüu iiiBt groote meerderheid 6Z tegen 8 stemmen verwoT en nadat het bestreden was door de iu t iPn Van Zadelhoff a dj u Kaïjpafd yiib en den miniater welke laatst o a aaiive rde dat het aiaendenimt ttu giootpn admmi Aratievisn ronipaJcmip en veel jdmctoezuht zou nieebrengeil en dat liet inging tageu een volkisgewoonte De hengelvrijili did ui oj nbare watery is du gptiandliaafd gebleveu De lieer dt Zadelhoff had met een door Item ingediend ame ndenient mepr sucoesdan de iu ti Duymaui an Twist met het zijne M t 46 t en 28 stenmi i toch nam de Kamer een ftniendement Van Zadelhof aan volgena hetvvelk viije wateren bij algemee uen maatregel van besluuf alleen dan voor het Visacheii gealot al kumien worden ver klaurd wanneer tiet belang van de viaoh iLtltuur waaronnler tTe visuliatapel viel tl vei3taau dat eiachte ben iiider amendement kon de heer Van j adelhoff intrekken na een bevredigende toezegging van den niiiitotar Het amende ment strikte u I om naast de beioepsvis hcliPin fük sportvTBscliere in den Baad vow de Zender Bteiiuiiing ifl daarop het ontwerp aaiigeuomen Het daarop ui I ehandelmg komende wett oiitwfeip htrekte om de gebouwen te h Gravcmhage waarin thajis het zwiteniiuis Bronovo ia gevestigd voor den Staat aan te kooj wj ten emde ui een ter plaatse nieuw te uticiiten gebouw den dienst van den rijkswaterstaat eventueel ook het geheele depürt ment van waterstaat omdor l brengen Zonder stenmimg is het outwerpje daarop au gen omen Emdelijk i n zonder liecU8Sie een wets ontweipje aangenomen fH tijdelijke vrijstel ling van giondbelasi mg voor drooggemaakte Zuideratf gi ouden Dinsdag zal de behandeling van de Drank wet een aanvang nemen Aanvulling en wyzigmg van de Leenuigwet opcenten op de tabaksaccijns op sigaretten Vdsuienen is het vo iloopog verslag inzake 1 Pt ontiwerp tot aanvulling en wijziging van Ie beenmewe 1914 heffing van opcenten p deu tabaksaceijQe op sigaretten Hieraan woKlt het volgende ontleend Fmige leden maakten bezwaar tegen de I lei vcM igesteld nieuwe verhoOging van de indirecte belastingen Zi waren van oondeel dat mdien versterking der nucWal noo aketijk ih deze inoet worden verkreg en uit Ie direotp l elaetingen Hiertegen kwamen andere ledeai jti verweer die niet all tn wezem op de reede zeeihoog opgevoieide directe beiastingen maaiei bovendien de aandacht op vtwtigtïen datin het onderhavige geva eigenlijk moet worden gesproken van te n belasting op een eelfte artikd Deze belasting k n g eens2meali bezwarend worelen aangemtifkt Het isaelfe d vraag of het niet weneoholij geweest zou wjn en grootere vea ho M g mte voeren In elk geval kwnnen aij dft dendruk laarvan vooijj iiüh te zwaar achten zich door onthouding van gebruik van sigarcttPn daaraan onttrekken hetgeen hun aliiohü EX k m ander opzicht nog teu goede kom i Ht t stel el van ailtiP cnmauitgaven m en hiw B i dieïMt onder t brengen a tten leden juist en zoo ook om daarvcor een extra heffing Jn het leven te roepen maaV het brengen van die uitga ven 1 11 liiete vto het LeenmgfondB 1914 Is naa r het oowia I van verscheidene hunner m ei cqy practüsche dan principieele giondeai te verdedigen Sommigp leden spraJwn voorts de meenmg utt at hft aanbev g verdieat bij deze gelegenheid te breke met het ie kwader ure aangenomen sleJsel dat de staat geen rente aan het I enmgfonda verschuldigd Ie Andere ledtn waren van ootrdieel dat da risisuitgftven net Bfehooröi te worden gedekt met geiden doe voor aüoeeing vqn ftohuldtn bestemd waren tei wijl zij voorts van oonleei waren dat de stand der finan pièn wel van diel aard ia dat crtsteuitgaven door db vioegere ovpret+H tten kunnen wor den gedekt üezo leden konden nu nog geen nieuwe riflisuitgftven zijn gedaan de voorgestelde fpoentenveihooging dan ook geeOB2yne goedkeuren Volgens wppf andere l len m g h t gersamde overBcliot m tief IjeeiflngfoodB ad 41 4 nutlioen gulden niet dienen om de huidige crisia te financieren Drt overachot moet onaangetast blijven en wanneer straks door d © oonveraie der 5 pet leaalng yan 191 B een bedrag van ongeveer 2i ndllioen als mindere roitelaat voor het Leemngfonïfc TADBNIBUWB GOUiDA 1 Mei 1931 Liberale leden van Geneentebesturea De Kring Zuid Holland van de Vereeniging van hberale leden van Gemeentebesturen houdt een algemeene ledenvergadering op Zaterdag 9 dexer m Hotel 4e Zalm alhier De voorzitter de heer C GRoos te Lekkerkerk zal er spreken over jOns nieuwe gemeenteprogram en zyn toe jpassing in de gemeentelyke praktyk waar na er gelegenheid aal zyn voor gedachten wisseling I Behalve de liberale leden van gemeente ibesturen m deze provinae worden tot deie vergadermg ook uitgenoodigd alle liberaleraadscandidQten i Een zaken abtlenm De heer J van der Beek banketbakker j in de Groenendaal alhier herdenkt morgen den dag waarop hy voor 10 jaar zyn ban ketbakkery aldaar vestigde Wijdingssamenkoiiist m de Groote Kerk l tcrenavon 1 h t ft de CbristeJijke Oran j tl niping ein wijdingesamenkomst be I g m Ie Groote of St Janskerk Het 10 jarig bestaan van Thalia Hedenavond gala voorstelling Het Thalia Theater eigendom van 3e N V polloitiopco0 l ehtftat vandaag 10 jaar Tien jair a het al w r geteden dat he Iratö h orenhuiA aan deai Kleiweg werd tni eb u vd in een modern naar Ie e schen des t jd ingerieht I iwwoop theater In die tien jar n Jieett xi h ook op het gebied dpr cineiuatogtflplite veel gewijaigd oude ter ren 7Jjn ffegaan nieuwe dakea op om vaak pa en koitstoniiR bestaan w = tr oorloüH te v rdwijnen Van al die wijziglmgen 7i r Hl Gouwenaai dank zij het Tholia Theater dat qte djf het nieuwste en het beste op film eghiect 111 Gouda wist te brengen ni t on kun lit t eblov i Alle ups and downs in de ïipiel l var het witte doek liebben wij mee fiemaakt Vlle groote en bekende films die ki deze tien jaren door de film mdustrie zijn Kbraoht hebben wij ook m Gouda gezl en Itialm heeft daarvan stellig een zeer be lfti ijk dtpl vertoond t r dan ook l njpelijk dat liet Thalia Tlientei dpt op zoo n goedicn staat van dienst kan bogen in Gouda en ver daarbuiten populair IS geworden en en groofo kern van vaete lezoekets htftft gekretjen die met gajiraö i n programn a zouden overslaan t Thftlift Theater is öteeds met haar tijd BRtgcRann en daartn ligt stellig het gaheim van de populariteit waaifin het iich hij de hlnihefhebbeta mag verheugen Nf in het begin van dit ja r heeft de directie getoond door Ie aanschaffing van een kostbare klan hlminHtallatie kosten noch nioditen te willen sjMireii om zelfs den meest verwenden boïoeker tp kuimen bevréÜTgen De onbens peliike w rgave van de niusioeerende sprefeenfie en 7mgende filiiia maakten een a fond in It theater doorgebracht tot een genot De directie mocht vandaag reeds talnjke blijken van helangeteilmg ontvangen De eatihu p w iii P n ware bloemenhal her fichi7 pi Wij merkton o a np bloemstukken van de NV Paramount Metro Goldwijn Mnyei Aafa UniveiBat Film Ageney CroezeBoBTi an I n vernal dp direstip van de Sohoiiwl irtrbioscoop den bedrijfslelider den hpp F G van chaik Zillesen de Goud eche winkeliers kappers ité en tau ronthondere etc H deiiavond is er een Gala voorstelling waarin vertoond zal wonden het filmkunét werk van Dr Arnold Fanck Storm over Am Mont Biano terwijl Alox de Haas de beken Ie humorist uit Jjn rei ertoirp t een en aiKter ten gehoore zal brengen en op het toon e Madame Willaams haar schitteiende hondendreR uur zal vertoonem Jaarverslag Gezondheidscommissie lil het jaaiverslag over 1930 der Gezond heidsoomn i 8ie te Gouda worden allereerst e nige waarde iiende wooid n geuit aan de nag licit nis van den verleden secretaris den heel A H ieepe die zich gedunende 28 jaren ni t grooten ijver en toewijding aan de belangen der volksgezondheid wijdde en n et hu tengewoiip naniwgezeUieid het secre taruat waainam In de vacature werd voor zien dooi benoeming van e r Gren del waai door de commissie bwtaat uit de l eun mr H P C M de Witt Wijnen voorzitter K Grendel Jr secretarie J Bokhoven P de Boer en G Hupkes leden De getondheidet Mstand i over het atge oonen jaai niet ongimst g geweest Het sterftecijfer bedraagt over 1930 66 minder ian ovei 1929 het aantal sterfgevallen op Ie lOÜO irwonere veiimnderde van II 11 in 1929 t t 867 in 1930 terwij het terfteper oentige hij kinderen van 1 tot S jaar ver imerderde van 4 4 pot in 1929 tot 613 pct u 193C Medegedeeld wordt dai door het gemaakte hegin met de rJoleenng in Kort Haarlsm het aantal klachten oVear vervuilmg van siooteu en riolen reeds aanmerkelijk minder was dan vorige jaren Voor den bouw en verbouw van percf elen werden 151 vergunningen verleend Reeds nu blijkt bij het onderzoek van verschUIan Ie klR hten dat zeer vele wonmgen m de oude bmnftnstad niet aan de nieuwe bouw woningverordeiiing voldoe Zeventien wonde kla Aten werden ontvangen lal can aansthnjvingai tot verbetenng van woningen hadden irtaats Oflböwoonbaar vei klaard werden 47 huiZMJ Er kwamen 92 gevallen van besmettelijke K kte voor waarvan 46 kinderverlammttng roodvonk 9 diphtetitis en 1 typhus Wat andere wekten betreft waa het jaAr vnj gun f lig slecht in de eerste maandai kwam tamelijk veel mfiuenza voor Lichamelijk onderzoek van fiOl chooikin deren had plaats Uit de t lrijke geoonatsr teerde afwijkingen bleek reeds het groote nut van geneeflkundigcu dienst nwtt daaraan verbonden achoolarls en verpleegster Het consultahebureau voor zuigelmg o van Het Groene Knue lueld 91 zittmgen waarm 1 iet mmder dan 3263 eonmilteo werden ver leend Een vvaardevoHe aanahuUoc hierop was de opening van het eonsuttiUMbureau voor kleuten Verkoopmg gehouden door Notaru Mr ï ranken Bij de gisterochtend door notaris mr Fran keu ÉtPhouden verkoopmg van een woning aan den Bloemendaalschenweg te Vraddfinx en II et t enige peroeeleu weiiand ter grootte v a 2 88 28 H A eigendom van den heer J v d Dussen werd kooper de heer P v I Lmden alhier voor 13 900 Uitvoenng InvaliditeiUwet Betreffende den Raad van Arbeid te Utrecht met mbegrip van den voormatigen Kaad van Arbeid te Gouda verzoekt men ons opname van het volgende Tot op 1 April 1931 werden toegekend 1746 invahditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van ƒ 260648 40 477b ouderdoms renten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 715026 940 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 160 i3l 9S 049 wee renrenten tot een totaal jaarbedrag van 110344 52 Geneeskundige behandeling en of verpleging werd verleend m 2614 gevallen observatie had plaats in 39 gevallen Betreffende alle Raden van Arbeid te zaraen Tot op 1 April 1931 werden toe gekend 30210 invaliditeitsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 4465406 86 88746 ouderdomsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 13290761 64 17518 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 2962058 99 12403 weezenrenten tot een totaal jaarbe drag van ƒ 209O4 l 4 Geneeskundige behandeling en of ver pleging werd verleend in 37226 gevallen k n kleine drenkeling Gisteravond te half zeven geraakte het 9 jang zoontje van den heer v N uit de Wilhelminastraat m het water van de Zeug straat Het ongeval werd opgemerkt door de slagersbediende H v Willigen die in de winkel van zyn patroon de heer J v Vliet een klitnt stond te helpen Hy liep de winkel uit sprong te water en slaagde er in den jongen te redden Het kind dat reeds in bewusteloozen toe stand verkeerde kwam gelukkig weer by en werd spoedig naar huis gebracht De Speeltuin Het Oosten In een gehouden bestuursvergadering van ae Bpeeltuin Het Oosten is besloten 4 Mei a s de speeltuin wederom open te stellen voor de jeugd Nieuwe leden kunnen zich op geven b j den tuin opzichter of aan het secretariaat Peperstraat 82 Er worden plannen beraamd om m Juni of Juli een tuinfeest te geven aan de km deren en bij genoegzame deelname dezen zomer een dag naar bosch en strand te gaan Wie hier de kinderen aan wil laten deel nemen geve zich op by den secretaria Het bestuur heeft besloten in October a s een bazar te houden Loop der bevolking Vertrokkenen A Plak van Oosthaven naar Boskoop Zyde 125 J J Vredenburg van Vlamingstraat 29 naar Amsterdam Valckatraat 12 G v d Wetering vanVan BevermngUlaan 19 naar Lpe Oene K137b E Erdtsieck van P C Bothstraat 13 naar Hasselt Hoogstraat 9 P J Wolf v Bogen 20 naar Woerden Achterwyk LiQdelaan 30 C H Keiler van J Phillpsweg 12 naar Rotterdam Berkelstraat 13b UI J de Jager van Mr D J van Heusdestraat 19 naar Dordrecht Crispy nscheweg 115 zH Abee van Boomgaardstraat 3 naar Waddinxveen Burg Troostgtraat 98 A Woordmeyer van Vondelstraat 5 naar Koog a dZaan Vermamngstraat 6 Th Holthuijsen van Vondelstraat 5 naar Koog a d ZaanVermamngstraat 6 D de Lyster van Crabethstraat 59 naar St Michielsgestel A E Straver van Boelekade 136 naar Hoorn R K Pastorie L Vermjj van Van Stryenstraat 26 naar Reeuw k Breevaart H 28 K Sluyter Wed Oor Hey van Ra m 139 naar Reeuwyk Zwarteweg H 142 M v dKley van C de Wetstraat 15 naar StryenSpuistraat 12 H G van Pol van Gr Flo risweg 77 naar Heerlen St Jozefziekenhuis J G J WabbiJn van Jaagpad 21 naar Utrecht Nsssaustraat 31 A Wiersvan Mosstraat 31 naar Schbonhoven J vBeierenstraat f A Schiedon van Turfsingel 62 naar Utrecht Rosenatraat 13 KZwanenburg van St Jogephstraat 1 naars Gravenhage Anna Paulownastraat 58bJ Steenbeek van Gr van Bloisstraat 45 iiftar Beeuwyk Zwarteweg H 108 D Steenbeek van Gr van Bloiestraat 45 naar Reeu w k Zwarteweg H 108 P Broekhuisen vanBaanstraat 23 naar s Gravenhage Westeinde Vredebest 44 F F J Brenkman vanNieuwehaven 32 naar Utrecht NieuweKamp 3 C Boon van Bockenbergstraat 104 naar Utrecht Nieuwe Kamp 8 A MVerheul van Nieuwe Gouwe O Z naar Ammerstol Nieuwstraat i J M LauriUardvan Burg Martenssingel 59 naar VoorburgOoateinde 339 P K Koster van Steynkade 30 naar Apeldoorn radio 2 J van Btraaten van Raam 17 naar Rotterdam Provenierssmgel 3c J van Katwyk van DubbBuurt 7 naar Leiden Oegatgeesterl 49 H Bell van Dubb Buurt 7 naar RotterdamSt Janstraat 15b J G Uunvow van Kleiweg 4 naar Hillegersberg Nieuwe Kerkstraat l3a J H van den iJmster van HSchiel Zeedyk woonkeet naar An rdam Kerkstraat 386 II M v Dort wed Kelfk s van Gr van Bloisatraat 45 naarBeeuwyk Zwarteweg H 108 M G E Hem i melder van Kamemelksloot 189 naar Voor burg Heerenstraat 80 N A van Wyk van Heerenstraat 97 naar Ryswyk ZHj Schoolstraat loa L A J Kurvers van Kraamusstraat 1 naar s Hertogenboscn Wilienwtraat 7 J Vonk van Wachtelatraat 8 naar Reeuwyk Zwarteweg H 7b W Pin van Blauwstraat 19 naar Rotterdam Ab coudestraat Ai 11 F van Genderen wed van Os van Mmderbroedersteeg ti naar Woerden Nieuwstraat 9 J Ritzein van Pr Uendnkstraat 12Ö naar Heeuw ik Zwar teweg H 13b Gvd Berg van Baanstraat 11 naar Utrecht Maka aratraat Ib L A de Bruyn van iZeugstraat 42 naar s Gra venhage J Kokstraat 92 M Czak van L Tiendeweg 72 naar Weenen G Rynsbur ger van K v Gatsweg 44 naar Waddinit veen Bloemend weg 79 C J de Roon van Turfmarkt 2 naar Utrecht Roeratraat 2b bis A Spilker vae Crabethstraat b5 naar Utrecht Güdstraat Ut Gevestigden L W Jansen dienetbode van LeUie Oldenburg naar Markt 30 L Klem dienstbode van Horst üeisen kirclien naar Groeuendaal 38 C J J ansen wmkelier van Leerdam Kerkstraat 27 naar h W Reotïötiaat 2 L Mraver Itoomkweeker van Keeuwijk Uorp D 4 naar Helmereatraat 10 J van Petegeiii monteur van Geldrop L euwejistraat 66 naar J Philip weg 28 W A Schippers ondierw van Oud Beijflfland Oostdijk 169 naa Oosthaveu 69 1 JattBöu dienstbode van Zierikaeeaan boord naar Gouwe 47 J W Janaecuwmkolberi v a Rotterdam UooglandstiaatSa naai F W Keitzatraat 23 G A detraiikiijkei van btouipwijk W Vhetweg 9 2 naai U van Cataweg 71 M van Heijnmgeii plateelichildei van Velsen WijkerBtraatweg 213 naar Pr Hendrikstraat 74 ü i lageiweij arb IW 8 van AlmeloNachtegaalslrgjit 49 na r 1 C BoUistraat1Ü4 M J Ktein dienstbode van Putten 4d naar Meaweg 18 M Hoogenboezeravau Rotterdam Matlieneaaerweg 66c naarKattensjjigel 85 h Poihl van Wanne M kei Dl naar Gouwe 73 E A trance goh W W aanmg van Amerongen ÜetA C 62 naai Bockenbergstraat 126 J M Jansenwinkel bed van Hi ada Middella n 101 naar Jf W Rutzatraat 2 S SLravei dienstbode au Haastrecht C 51 naar Vest 36 MCzak vaii Amersfoort Muurhulzen naar 1 Ticnderwtig 72 fc Tinii er kapper vanNeudieiitighausen i naar DoelenstrtiAt 25 A V Liih boerenarb van Gouderaii b 119 naar Goudkade 10 A M de Wit vanWaddmxveeu Bloem ndaal 60 naar IrHtJndrikatiaat 30a P H Brem monteurvan Lmdhoven J v d Heijdenstraat £ naar Wosterkade 41 M D C de Aoijzetvan Hotterdani Kor rwe 179 naar bnoijRtraat 66 J Muurïing reiziger van Reeuwijk ftarteweg H 141 naar Spoorstraat J H dien Daas rijksklerk van MaasfluiH van Heel traat 20e naar a os Viflctiniarkt 36 J Idsmga plaatw vanKeeuwijk Zwarteweg H 62 naar Kamemelksloot 120 A üfai kappersbed vanLobscheid DJ naar Doelenstraat 25 J ik Biu jn reiziger van Delft v Old bstr 29 naar iJoelekade 98 J van Dato vanHaastrecht D 84 naar 4t van Gat we 13 C T ekens van s Gravenhage Eeinkenstr 46 naar Gouwe 53 H Hunimelsiep dienstbode Viiin Sprockhovel naar Crabethstraat 45 lïaAuijn geh ni C W van Dip van Sttiooiihoven Oude Singel 114 naarGroeiiendaaJ 1 L Snijdea schipper vanAnirit idani ah naar Gouwe 170 V Sluiter étailleui van s Graveahage Zuid Vom straat 28 i i ai 1 Tüendewe 56 N G Koster dieaiatbode van Reenwijk Tempel C ÏOnaar Zoutmanstraat 46 A Littooij étailleurvan Dorfelre U Cronjéstraat 33 naar P CHooflstraat 7 A M Antheunis LeideiiDiiftstraat 13 naai Hoogstraa 18 J vortdei Kflue dienstbode van Bokel Oldöib naai Kleiweg 22 J H de Gïoot rijkjAleirkvan Gennep Zandotraat 406 naar Hoogstraat 10 E Rudhoff dienstbode van Buer Res e Di naar Huweelenaingel 27 M 1 KI Wezel van Waghausel naar Wilholnunastraat M J llouler dienstbode vanSalioonhoven Nieuwe Pingel 3 naai Gouwe 19 G M v d Kleijn weö J P v d Drawvan Curasao naar Koimjnateeg 4 K IbimWer kantoorbed van Lmmenk naarÜoethaveu 62 A W BUjard huish vanZei t Torenlaan 8 naar P C Botihstraat P W J Jansen kleik N S van Ede Geld Veenendaal Dorp 53 naar Boelekade 25 M 2 naar Dubb Buurt 7 G F Launer rei iger van Utrecht J B Ba ckatra 14 naarIjBseiiitan 233 A Boom schipper mlMoordreclit H 70 naar Willens 125 A Dudok van Hetl van l den Wieuwe Kijn 3 naar Westhaven 53 A Knake kl M 8 van Leiden j itl Rozenstraat 68 naar GrFJoriswcg 26 H J H van Rhijn van Waddmxveen Jaagpad 101 naar Moordr Tiendeweg 5 J Heuvelnian dienstbode vanGoudbrak St oolstraat 3 maar Groeneweg 33 H J Maaijen blager van Stolwijk A114 naar Kamemelksloot 109 J G deGooijer zendeling van Rotteidam 8t Janstraat 15b naar Dubb Buurt 7 C J Baars 1 w viui Leerdam woonschuit naar aan boor 1 T van Noort tuinder van Stolwijk l 55 naar Wmtendijk 27 J Wemer dienstbiKle van trfsen Dl naar van Bergen Ilaendoompark 3 J doi BeBt a meubd fabr van Moordiocht A 7 naar A e Visdimarkt 94 Afenda Mei 8H uur ttvenzaal Soc de Reunie Ledenvergadefltig Nntsdepartement Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Fritz Hirsch Operette Wenn Zwei aich he ben De apotheek van d flnna F A Dee Wflsth ven tal tot en met 1 M i bensvens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nacnta ech r UIT D£N ÜMTJiBK BOSKOOP BurgevDeester en Wethoud bebbvil aan j BoakoopsciM Teauisvereenigln verlof verleend voor d au verkoop van alooholhou denden drank anderen dan lorkeu drank In het clubgebouw van de BoakoopsUie Ten iiisvereouiging De opbrengst van de collecte voor de ver eemging voor alleenstaande blmden te Wolf hezen alhier heeft opgebracht de som vwi ƒ 109 04 tegen ƒ 106 in 1930 De afdeeling Boskoop van Pro Rege hield gisteren verjaardag van H K H I rinses Juliana in de Ned iitrv Kerk een Oranje avond Spreker wa oud minister Mr H Byleveld met als onderwerp q ninklyk geklank De Chr zangvereenigin gen Sunum Corda en Hoaanna bene vens het Chr Strykorkeat 4janB Deo ver leenden hunne medewerking GOUDhKAK Voor de benoeming van een onderwyzer aan de o l school is door B en W de vol gende voordracht opgemaakt 1 J C den Hertog te Heerjansdam 2 G W Smeenk te Doetnnohem UAASTIUbCaV In de vergadering van de R K Kieaver eeniging is de candidatenlyst voor de ge meenteraadsverkiezingen als volgt opge maakt 1 H van den Berg aftr 2 Tb A V Dyk aftr A Th Raateland taftr 4 M Klever 5 A J v d Sprong 6 L C Straver De stemming voor den gemeenteraad ia voor deze gemeente bepaald op 3 Juni a s Voor deze stemming zullen er dne stem bureaux zyn en wel een in wyk Roozendaal een in de kom en een in wyk StotWyker sluis BEEUWUK De veehouder J Boogaard afd Spoelwyk alhier kreeg een klap van z jn paard met het gevolg dat hy direct naar het Zieken huis te Leiden moest worden vervoerd Men vreest voor z n leven WAUUINXVBBN De Ooetpolder In de gehouden vergadering van ingelan den van den Oostpolder is tot penmngmees ter benoemd de heer F Kmj er commies ter secretarie alhier De rekening over 1930 en de i egrootuig voor IdSl werden met alge meeOe stemmen goedgekeurd De omalag voor dit jaar werd vastgesteld op ƒ 14 per H A De rekening over het afgeloopen jaar aluit met een batig saldo van ƒ 906 81 Het Groene Kruis De afd Waddinxveen van het rpene Kruis heeft haar ja rvergadermg gehou den Uit het verslag van den secretaris pen mngmeester bl k dat de afdeeling m een bloeienden toestand verkeert en meer dan 1000 leden teR De rekening sluit met een batig saldo van ƒ 646 49 Het consultatie bureau voor zmgelingen bestaat thans een Jaar Er zyn in dien tyd niet minder dan 136 kinderen voor consult uigeschrevwi en door de beid hulabezoeksters 450 bezoeken afgelegd het aantal consulten door den specialist dr Speelman vei rokt bedroeg 961 Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadenng werden op voorstel het be stuur benoemd de heereïi dr Samplonius en P A Trsost Ale candidaat voor lid vas het hoofdbestuur weïtl met algemeene ateih men voorgedragOn burgemeester Trooat Fokvereenfging De Toekomsr In het afgeloopen jaar werden voor d Fok en Controlevereemging De Toekomst te Waddinxveen gecontroleerd 80 koeien De gemiddelde uitkomsten i aren als volgt jarige 3225 K G melk 3 56 xet m 303 dagen 3 jarige 3831 K G melk 3 50 vetin 2 dagen 4 jange 3833 K G melk 3 55 vet in 275 dagen 5 jarige 4708 K Gmeljt 3 46 vet in 289 dagen ouderekoeien 5210 K G melk a 37 vet m 316 dagen Gemiddelde vetgehalte over de geheele hoeveelheid melk 3 49 Byzonderemooie uittomaten guven Come op 2 jangen leeftyd 4728 KG melk 3 37 c vetin 306 dagen Margje ir 4526 K G melk 77 vet in 310 dagen Catootje 3876 KG melk 3 84 vet in 802 dagen De10jange Angonda gaf 7181 KG melk 3 16 vet m 322 dagen Het ledental werdvoor dit jaar met vner vermeerderd Deonkosten over het afgeloopen jaar bedroegen ƒ 3 per koe UADIO NlEUWs Programna voor heden Hilversum 5 15 Vocaal concert 7 30 Concert en declamatie 11 0 12 30 Gra mofoonplaten Huizen 6 30 Orgelconcen H Coq eert A O V 8 50 Declamatie 9 20 Ver volg concert 10 35 11 30 Gramofoonplaten Daventry 8 55 BBC orkp t 10 20 11 20 Dansmuziek Langenberg 6 20 Ork st en koor 7 25 Mei concert daarna tot 10 2P Avond muziek 10 1120 Dansmuziek LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De nieuwe douaaetw veB BERLIJN 1 H i Nu woidt g iidd lou de verordening tot ultver4ng van het b I t voor hel kabln t ms ke de ojeuwe donuie tariöVeo 2iat tdag worden geputkllceend 19e douajietaneren voor haver en erwten reden op 3 Mei d ovenge nlei Wi tan T D op 10 Mei in werking Hat antwoord vsn da ItsUa BKha rtfccrlni LONDFN 1 Mei Oe Britsche K eertng heoft befipht ontvangen vajj d luiuaanaeba Regeeriug uaL haar antwoord op de la Ute l TLinsciie wootvoorslelieii gelijk zal s4a aan du Biil ehe tegenvoorateuen alke Zaterdag j 1 te i anjs werden medegedeeld ££ 01 gelijk modedeelln heelt da Italiaan sche R genring doen toukomtiii ua do ir ran 6Cha R eenng Sir Jamaa HalvUk rerMtt LO SDl N 1 Toi Op 46 jai cea Itwltijd is hedenmorgen ir Jame MelvillKi die lo liOO bij het aan hofc bewind komen der Labour t geermg procureur generaal werd lu var banS met ujn ziekte trad hij üet vorige jaar tl Upening van niauwa lHclUb BaB van de K L U De K L M heelt heden een nieuwe meidienst op Skandinavie geopend waarop reizigers dM op het nudaaguur oit Parys of Londen vertrekken nog te 7 16 te Kop tt hagen en te 7 46 te Malmo kunnen z n met aansluitmg op de uactittreinen naar Stockholm Gotnenburg en Uaio Het eerste vliegtuig is heden met auton teiten naar het Noorden veruokkMi Ook wordt heden de avond snelaieuat op Londen en de uiauwe K Ih M iyn tusBcatm Amsterdam en Berlyn geopend terwyi tevens een dienst op Hamburg aanvangt Vertrek van Amsterdam d uur na 14 Mei 4 aur H M van Galen naar Colemfao QIi HAAG 1 Mei Blykens by het Dep van Def naui ontvangen telegram is H M torpeuolHX tjagur van Oalen 2U AprU van Mombasa vertroklua met bestemming naar Colombo Jubilea van t Sant UooCdctomiuBMm van FoUtie te Den Haag De Hoofdcommissaris van politie te Den Haag de heer f vin t Sanv herdenkt be den den dag waarop hy 26 Jaren geleden tn politiedienst trad De heer van t Sand had met nadruk te kennen gegeven dat h j van ieder huldebetoon wenachte verschoond te blijven Hy verblyft eenlgen dagen buiten de stad Hofberieht Z K H ae Prms zal op 3 deter deelaamen aan den openingstocht ven de Non Nod ZeiL en Roeivereeniging op de Zuider see De mooitl te Voorborg De verdachte lal op vr e vaetaa wonten geateld DEN HAAG 1 Mei De verdachte van dn moord op den Voorburgechen manufaoiurier V d Dr zal b uinen enkele dagen op vrije voeten worden gesteld B die 5 maanden m voorlqopige hechtenii heeft d Kirgebracht heeft het voomenMs e ai aühadeloosstell ng te eiacben van SO OOO BeMrs van Amsterdam WISSELKOERSEN ao Apnl 1 Mei OflicMel looiden 12 09 12 09 Berlijn MZ3 50 24 Farijs 8 72 9 72 Bruasel 34 60 34 60 Zwitserland 47 91 47 91 Weenen SS OBi 36 0 i Kopenhagen U 60 66 60 Stoekholm 66 671 66 70 Oelo 6660 66 60 Ndw York 2 48f 2 40 Niet oflKÉeelPraii 7 37 7 S6 Mattrid jb 26 52 26 3 Mildan V 13 03 13 08 Prolongatie 2 21 BeuMoVertkht De beurstendenz was heden er vee v rbeteid ondiy invl ed van het krachtig herstel vim Wallatree i en de guns Jge mdruh die f e oorge telde slohiittf ning der han de 1 vereen iifing II V A van lO pet maaikte Het ut overiL enM een eigenaardig versobi sel dat hij het veranderen van d koersrichting ter bcurzfi de b ohouwuig n van de heuiiihezopkirs zwii tegelijkertijd wijzigen De helang telling was van basoheidim aiiretimgen en concentreerde zich bovendien lOg op enkele pecialiteiteö Vrij Veel ging om in H A die een aO tal punten hooger l kwamen in verband met het Kenoemde divi dendvoorstel In Konuiklnhen vonden verwheieen om zeitt n plaats De hoofere uobeering die uit New York werd geseind wer overgenomen n tfu 09 7iehtt van de ofl jeele elolkoen werd fen avane van 10 pet geboekt Da Ameiikaaosche oliewaarden waren goed ge lihponeerd Unielevers liepen 10 punten op terwijJ Aku B een wat klemer avans boe ten AccoustieknandfeJen bereskten den O pc koere weer De Ned Fordaandeelen golden hoog Tabakken waren Rubbfre goed prijehoudend De stemming voor de w eepvaartaande ft len wne veel unatigWr i een llhik gedeelte der Biet iren gtleden veriieaen wenjen Dia ingttiaald nvpnTPNTHi i Er IS in Gouda maar een zaak Waar je zoo n heerlijkje Kalfscroquet haalt voor 15 et pc tuk Aanbcvelenrd A J Opstélten Teleph 3p82