Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1931

apónnen Du mUlatf iJtii j rngBttJ Htttteiivüikiozuig J lüj Ler akxlü ii aakt het üuuus ujogelyJi uoüi een vurgelijkiiig te luakeu et de bij voii jt3 vLikiöiUigöu uutgebrjil tt ütoinmeu L jii jer 1 ate etii ilt nkbeöld tó voimöu van dt mugUijkibedou weJka ncJi bg de a s Geu mtoraudeverkieiiug m üouda kuimeu vooiiloOl Een rechtBLhe m rderheid ua Ic etuiiuuönujferB op d cliriateljjkL puityeu uitj 6biacJit biijkt dat de A K partij UI le btiiutikiindjg Garef Jf artij eikaor liet tLtieiu but wiateai De A K partiij ia tUtxda cJe btattuivLikiesung vuiU 1927 bijixa 200 ateiu lueu vooi uit tigaou vou 1431 1629 luuar de bUiatik GeiLf 1 lurtij li ufl haar stömiuental iiuar verJioudittg vetjl bulaugrijkor zitii toelui oi van 464 tot 717 Dit ateumeiLcijfeff büi ukaut bij de a ia K tadjivmkiezmg eem M Ui vooi döj groep £ erat ii Het is tocJi ULÜijk aau te aeiueu dut ilao groep zou lerugvalien tot het cijfer bij de Kaadöver kicking m 192 toeu Zio 306 htenuuecb bebaal dt l e grocp Lingbt jk ter reUil tzijde jb mei aoo furtuuüijk u t den atnjd gekooien W ifi haar aantal bij de K merverkiezmg al ttruggatoupeii tot bijua de DeUt van tiet ijfer bij de Staftanatemibua v Q 1927 nu m 11931 ia hun st uieiftal oog Aieer gedimd ÜQgt twijfel4 ia ihet dau ooki diuiraan t wytui dut de o gr ep dju bij do oioge Ba ds l partij te sauijln pogöi b ïiüg 1 van t eu teruggaug dan vau v Iwordeu gübpro lEili d ajshetbij geii oitliaae eu waoiieei i4 J totaJiL ui ebraoiJte fltemmea te © varscAil ontstaat met on wat er eeJi reuhtache lueerdierlieid sal klumen wopdeQ gevplUM B et dAvertegec ooTd gers der lartij A B Partij Herv Geref en Ghx t Hi9t Unie Het stemi uitgebracht op de Clu Dem Urne 4 die in 1927 als Protestaatsche Volkapart aau de Bteuimmg deelnam de groep v d Brug eu Ui a 42 stemiiien verkreeg eal oaaran naar liet 7jch laat aanzieo geen verandering kuxuien breagfio OptimiBme bu de S D A P l e D A P heeft bij de Stateneteiubufi in Gouda eejx vermeerdering van stemmen gekregeUu die niet evenredig ïb aan de toaiiame otj de A E Partij maaf noi nunder bij dit van de door haar vooral zoo fel beHtredai Jiberale party Dl S D A P liep tunde 1929 op van 3933 tot 4131 da A B lartij vaii 1513 op 1629 en de Lib Partij van 1483 op 1716 Gaan de communisten met de SD P hand in hand Het 18 bütaod dat de 8 D A P er op rekent 1 tigen kraohten van 4131 op 4fiOo te koi ai eji II et dat aantal dan 8 zetels te belialeii De kaueiekeaing daarvoor ie dan Speciale Aanbieding Zijden JaponÉen De Gemeentebegrooting is emdelyk door den Raad behandeld en aangenomen Het heeft wel heel lang geduurd In geen ona bekende periode is een zoodamge late behandeling ooit voorgekomen We geloo ven ook niet dat er bmten Gouda nog een gemeente m het land is waar een behan aelmg op een zoodamg tydstip is geschied Waarom deze behandeling zoo laat heeft plaats gehad We weten het gebrek aan aamenwerking m het college van B en W waa de oorzaak dat de begrooting een half jaar heeft noodig gehad om zich door het college van B en W heen te worstelen Jjie begroeting heeft langen tyd een tragedie geleken maar gelukkig ib ze aan t eind toch nog een bloapel gebleken ten mmste wanneer men zich zelf wil geluk wenachen met het feit dat het uitgaven eyfer tenmmate de drie milhoen gulden niet heeft overschreden en de belastingpost boven het reeds schrikbarend bedrag van T ton met is uitgegaan om dan van de Btraatbelasting maar te zwijgen Bvj de aanvaarding van deze begrooting moet men het standpunt innemen dat men van twee kwaden de minste moet kiezen Dat 18 hier het geval Andere gemeenten hebben dank zy de meuwe financieele ver houdmg tusschen Ryk en Gemeente hun be lastingbetalera een byzonder vroolyk ge ïicht kunnen doen zetten door hen bedui dende verhchtmg te brengen hier denken we maar dat een kinderhand gauw gevuld 18 We komen tenminste met zonder leege handen thnis De vaststelling dezer begrooting is een opluchting Financien aan banden Men weet dat de Raad m meerderheid ge meend heeft den wethg ider van financiën w daarmede het geheele college van B en W een rem aan te moeten leggen waar door de verplichting bestond de begrooting van thans binnen de grenzen te houden van de uitgaven van het voorbaande Jaar Er is WISKUNDE lessen aangeboden op zeer blllyke voor waarden voor leerlingen fi B S en Gymnasium voor candidatan BOUWKUNDIG OPZIOHTER enz door P S DAUVnUER 7H 10 a MARTBNSSINGEL 12 De N V BRINKMANN vraagt voor de afdeeling Lingerie LEERLINGEN Aanmelding Kantoor Peperstraat Zaterdagsmiddags en 8 avonds na 6 uur Voorwillens 103 40 VKRWACHT 8 UUR NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA DONDERDAG 7j M EI Wenn Zwei sich Lieben Operatts van Benatzky FRITZ HIRSCH OPERETTE Lees de advc tentie in dit blad DINSDAGAVOND a s H T ARENDS GOUDA Crabethstraat 59 Bijhouden en controleeren van administration opmaken balansen Belastingzaken EENST TIIPEE DOELESTRAAT 25 TELEF 2757 DAMES EN HEERENKAPPER MET RIJKSDIPOMA VAN DE HANDWERKSKAMER TE KEULEN SPEClALIThIT BUBIKOPFPFLEGE WATERGOLVEN MASSAGE MANICURE PARFUMERIE EN m TOILETARTIKELEN Bü N nit ppoal mat onz fqne Engelsche Cake Slagroomwafels en Gebakjes Nieuw fabrikaat SIROOPWAFELS Beleefd aanbevelend J VAN DER BEEK Banketbakker Telefoon 2 82 26 Groenendaal 15 18 MOET U VERHUIZEN Vraagt dan eerst onze prijsopgave dit verplichtU tot niets Wel zult U dan tot de conclusiekomen dat wij goedkoop zijn Ppompta bedlening Volle garantie Talrijke Referanliën Ruime Brandvrije Bergplaatsen L N POLDERVAART Verknjgbairftel skoop P L BINKBN Telen24 Oouda T POBLBNIJK Telef 3074 Waddinxveen A J JANMAAT tlU Adverteeren doet liw omzet ïermeêren Telt 2534 Turfmarkt 1 Gouda Telf 2534 Het adres voor SLAGERSJASSEN en KOKSBUIZEN IS De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA Schccmnaak De Schoonmaakartikelen 35 gehaald bij Fa P J Revat Zonen OOSTHAVEN 6S TEL 3124 zijn toch maar het beste Triplex aoodig Uw acfres T v et BERG Lzn TulpiboomStjOj DEN HAAS Eiken Donderdag aanwezig Pakhuis Wilhslminastraat 21 aOUDA 18 Levert tevens alle soorten Deuren Lijsten Stofdorpels enz enz Proleer eeDS Beschuit 12 cl per rol 10 stuks Theebeschuit 10 et 12 stuks Kaneel of Vanille smaak Aanbevelend 25 A VERBURG SPIERINGSTRAAT 65 TEL 3301 S S van Dantzig N W o Goederen van Jansen Trianus llolvette Kilo Kaasjes o e nl par stMlc Kaathandel P G TEEKENS Gouw S0 10 Maison van SijU Uittanbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostptein Schiedamscheweg83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADREbvoor jDAMESHOEDEN ook voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINTEnor t e sorteeringKINDER HOEOENLaat Uw oude hoed vervormen vanaff 1 75 U krijgt het nieuwste modelweer terug Zoete en Zout Krakelingen 22 en 25 cent per onsAlle soorten gebakjes 8 cent per stuk Moscovische gebakjes 6 cent per stuit Prima Honingkoek 40 cent per fttnk Boter anhagel 20 cent per ons Witte janhagel 12 i et per on6 Bmine Janhagel 10 cent per om Gebr Kamphuizen GRAFZERKEN eUFKRUIZEH Beleefd A an bevelend Pa J M V Buup n Stttnhouwirf V vtrstrsit 12 loudi Schoersttinininttls Ornsaitiitu I H KRIMPENFORT E KLEIWEG GOU RA r BLAUWE DRUIVEN lAFFLPEREN TAPELAPPBXBN KAAPSCHE PRUIMEN SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARIJNEN POMPELMOES Aanbevelend BANANEN NIEUWE VUQjEN DOOSJES TuilSDADELS DOFFE KASTiNJES VRUCHTEN m BLIK VRUCHTEN rf GLAS STUDENTENHAVER BUSeROENTEN merk Sleuteb DIVERSE SOORTEN NOTEN De Goudsche Fruithandel Plritia Wad A RIMvald TELEf 3316 LANGE TIENDEWEO 27 Motorbootdienst Gouda Oudewater Utrecht VirMgreii KaïDdigHoml 7 uur VfieiiiilagBiiig 2 sir DtgdinligBlilli 12 iir De Ondernemer FIRMA WED K A VAN DEN HEUVEL Lifplaato aaUWE bi m eraanraaaal Tal M Goederen worden da £eli ks aantfenomen QOUWË 184 Maatkleedjng is niet te vervangen BesteltKdaarom Uw fcleeding in dej sedert 1850 gevestigde zaak van JOHa REMOOIJ V h K M DE BRUIJN Zn ZEUGESTRAAT 42 GOUDA VoleaaisterlDncliliDg DE Uil II k Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandanp 2e Weenastraat 17 Tel 43929 R dam DeurpiaUm Wy hebben mooi afgewerkte Deurplaten m 150 verschillende maten voorhanden en verkoopen deze tegen FabnekspnjB 5 Doe uw voordeel 10 O Bouwer Pen Jou ht ard 1 1 jvlqerlakvcr van lan VondeHana Morkt2 femn MAGAZIJN DE DRIEKLEUR MARKT 54 TELEPH 2817 Blijvende Haargolving DAMES Laat nu Uw hdar behandelen door het nieuwe ideale toestel WëLLA bli vende haargolf tegen zeer verlaagden priji M J DE JONG Dameakapper L Groenendaal IIO bd Gouwe C A B Bantzinger MARKT 1 8 19 Groote sorteering OVERHEMDEN BINDERS Tal asos C MICHAËLIS BOELEKADE 132 en 211 Schoenmakenj Schoenhandel Gediplomeerd onder Riikgtoezicht REGATS BRETELS SOKKEN zie de etalages GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 2 MEI 1931 TWEEDE BLAD Statenstembus en de Raadsverkiezing Wat verwacht kan worden vandaag dus weer Louc bladen uit hei Dagboek van een Gouwenaar kt i gel uk t ird up de veiwai lit ui dal Ie LUI 1 miiivtcn die Üuiiia op t yci vliauu 1 udu pirtjiju 180 iBten u eu Itëbbui uitge bracht hun liefdo bij dt zo gölttgeatieid aul leu ovutd eo op diu ti D A P dit zi an en tti zwaard bestfijden eu dus Itaadbverki ing ui engeu can leji uitkomen zooalè ook in 1927 De candidaateieUing op 12 dit moeten uitwij eu aamenwerkutg der vrijzinnigen ralc öiautbpjutij De ViijJeida boud d ij de jongHtu titemmuig 1716£teiii ecg uü ongt twijteld bij de sten Jdeu Oei cuileiaad door de ver oadui de libeiulen weer en grout uil Kijn aid in 1027 groot zal zyn als m 1927 toeu cptieden van de LdbnoniiBClie den heer A van Wyuen ale liisi he 509 ütemuieu behaAlde ia ujnlijk Op de libeiale lijat wer tbi ateimi e uitgebracht De om iju octiLer lUiid dieia wei an rden ioodat zonder overdreven luedi houger stemiu tal voor de Vrijheidsbood im E worden ver Wijt IS by oni de S O A P anders geworden dan de late incarnatie van Jan balie vyand van de waarathtige volkskracht A JAN LNQLLMA Zaterdag 2 Mei 1931 Waaide patroon zoo sprak m jn boekhouder my hedenmorgen toe Jiebt U gisterenavond de 1 Mei betoogtng ge volgd Hebt U de socialistische vak organisaties en jeugdbonden in geiloten formaties met vliegende vaandels en banieren en onder hel zingen van de Internationale door onze Goudsche stra ten zien marcheeren 7 DE NIEUWE MARGARINE mdat ze beter Is I Koperwiek antwoordde ik je bent natuurlijk niet zoo met myn paiticuliere zaken op de hoogte anders zou je Weten dat ik steeds Zomer en Winter ds lof waardige gewoonte heb Vrydagsavonds een lauw bad te nemen en zelfs voegde ik er met een fynen glimlach aan toe als jy met je roode vrienden demonstreert wyk ik met van dit gebruik af t coniequeiftie van ne verbrokke k aai liberal kaW Hbettluien dat de eBustige pogl f oji de zijde d4fr Liberale S3taa uatuu üju aangewend ijn i beihial deukeu voc deze raaa eu te blMfigeD teuemde ntfiji petijku 8t L it e kcMuei iet andere lljst uiet Eu n eefsidXd D dLr lb partl dtf h xui afAiade4ijk aa fde at4 leqJDe praotiflche ibe au jla dat met de aan Kk l IjnUjkliflJd honael iderdeu inm a verldtfen gaaui j j iet vl D ateniSie m zetel Itonci verkreeg in 1927 ig 42 at lu 1929 bij dl bij de K aanerverki6 U i den politieken klanklUm die m de raadzaal wordt vertoond u de algemeene iteschouwingen is het gebniik dat het politiek zondenregister der pfkirtyén wordt op igesi gen en dat d al uit de meest frappante Kladzyden m allerlei tponaarde worden gedeclameerd waarb d temperame tvoïUe sprek fs ch volkoï mtfi laten gaad totdat een of m er hamef en den luidspreker aan t verstand dat 1 m de raadzaal staat iby die nhedeir vloeit de hcaoad heel va k over datgene waarvan diet hart is vervuld in attentie van aUerltti aard put men De iqwiï i Un verdublwlde Feraoneele BelWlf S afgewimpeld Ie verdlit ieil hebben he gemeld hoe ver smullende woordvoerders der partyen met b oarend tot de S D A het standpunt hebben verdedigd dat z i allen een emd willende maken aan het opdryven der mt gaven om aan allerlei wenachen welker ver vullmg volstrekt niet urgent was of totaal overbodig de hoofden byeen hadden ge stoken om te zorgen dat die bedoeling in het fmancieei belang der gemeente en der bewoners noodzaikel jk geacht met onmo gelyk zou worden gemaakt Wethouder Van Staal heeft daarop in een toch nog urenlang betoog de woord voerders der versehilkpde partyen van samenzwenng beschuldigd en hed schrik wekdtende toekomstbeelden voor oogen ge houden maar geen van de dertien bleek onder den indruk daarvan te zyn gekomen Het resultaat is dan ook geweest dat alle voorstellen tot opvoering der uitgaafsposten door de meerderheid van den Raad zyn af gewezen en de begrootmg 13 vastgesteld zooals die na de laatste wijzigingen van B en W was ontworpen De Raad heeft hier mede de voldoening gehad te voorkomen dat haar naar de bedoeling van den wet houder van fmancien een personeele be lastmg zou worden opgelegd van 193 24S opcenten inplaats van 76 liSO hetgeen neerkomt op meer dan verdubbeling van den aanslag De Vierde Bewaarschool uitgesteld Op twee punten willen wy in t byzon der nog even wyzen de met aanvaarding van de vierde bewaarschool en het afwyzen der aanvrae e voor een sui letoire begroo ting van ƒ 59 000 voor het Burg Arm bestuur De vierde bewaarschool te brengen in de stadawyk KortHaarlem ia een al lang ge koesterde wensch van wethouder Sanders Hy zou dien wensch ware h aanvankelyk m meer bescheiden vorm gedaan ongetwy feld al vervuld hebben gezien maar juist bet feit dat ook deze wethouder meer heeft gevraagd dan met het oog op de behoeften noodig was heeft de totstandkoming dezer school opgehouden en nu is ze op een zoo ongiuistig moment weer voor den dag ge Ha ld dat aanvaarding op dit oogenblik tot de onmogelyikheaen behoort Die school zal er Wthans dit jakr met komen Dat betee kent echter met dat ze gejieel en van de baan is daar de Raad mtaluitend mt fman cieiB $ overwegingen thans de voordracht af wee Koperwiek haalde ongeduldig de schou ders op en hei woord nu richtende tot Carel van Mandere vervolgde hij Ja mynheer de tekst van de internationale i heel wat steviger en aesthetischer kost als die flauwe liedjes die de rykelui i kinderen Donderdagmiddag ter eere van Genoeg bulderde ik Ik herzeg genoeg en met de hand energiek naar de deur wijzende gelastte ik hem zich te verwyderen Juist wilde hy op de hem eigen irriteerende kalme wyze aan myn bevel gevolg geven toen Drs van Man dere tusschenbeide trad k De i ppletoire begrooting xm het Burf Armbestuur afgewezen H t Burgerlyk ArmbeUuur waarvan pre sidente is het raadslid Mevr v Dantzig Melles heeft d n Raad verzocht by supple toirq begrooung nog ƒ 59 000 toe te stuan welk bedrag nog voor 19 31 noodig wordt geacht Die hap is B rai W te groot geweest zy waren van oordeel dat gelyltmatige voe ding aan dit lichaam beter paste dan over ladmg meens Dit standpunt van B en W dat ook door den Raad is aanvaaid Heeft Mevr van Dantzig aanleiding gegeven tot een felle philipiuca tegen het college en tegen den Raad In een mtvoeng uitnemend betoog heeft Mevr v Dantzig de noodzakelykheid van het gevraagde bepleit en aan het slot harer beschouwingen stelde z met groote scherpte den eisoh dat B en W en dat den Raad het aangevraagde bedrag van ƒ 5J 000 moest toestaan wilden zy met in staat van beschuldigmg worden gesteld van tekort te doen aan hen die het van noode hebben Wethouder Koemans en ook burgemees ter Gaarlandt die zeker met minder dan de presidente van het Burg Armbestuur doordrongen zyn van de ernstige omstan digheden waarm werkloozen en behoeftigen verkeeren hebben kort en goed verklaard dat zy zich stellen op het standpunt dat niemand tekort mag worden gedaan maar dat zy toch den plicht hebben by een zoo groote aanvrage als thans onder het oog te moeten zien op welke wyze de gemeente het best haar taak in deze kan vervullen waar by de regeling van het financieele vraag stuk met uit het oog mag worden verloren Wanneer het Burg Armbestuur zich door deze handeling gegriefd en beleedigd mocht gevoelen waarvoor B en W geen reden aanwezig achten dan kan dat voor het college in meerderheid toch geen reden ayn een andere houding aan te nemen Ln de consequentie aanvaardt het dan ook De beslissing is gevallen De Raad heeft het standpunt van B en W aanvaard Zal het Burg Armbestuur heengaan Die vraag is met beantwoord iiybrand nu niet zoo dnftig laat my dat knaapje eens te woord staan en zich plaatsende voor den onthutsten propagandist hield de jeugdige geleerde de volgende magistrale rede ia 192 ilCnM eujbij de jongste Btatenatei t ub 433f wSitruit johjkt d t de V D Bon ¥ die bij de raadGveJtkiezmg m 1 7 ook terug elaig ondervond van de Lcon Gioep na de Btatenetei buB m 1927 u i e t ia vooruitgegaau zoodat met grond thans kan woiden vt rwacjit dat alle op dae groep uit te br n gen stemmen voor ds V D waardebxiB aul leii zijn en ten goede zuUeu komen aan e partij die de V D Bood wellicht m geen enkel op idit uaibij etaat maar uiettAuun door hem verslerkmg ontvangt bgdetoefWi zung an de zeitelB In 1927 word door een optreden bij de btembu £ als Uiaus de heer Goederwaagen die als liberaal lid van den Kaad aeer gej en was uit den Raad geweerd Dit geecdiei den optrekken der diie groepen van vnjain mgei t uize kan nu ae r wel mogelijk tot lesultaat hebben dat de hberale vertegen uooixHigiug m den Raad metede van ver eterkt verzwakt wordt Tenzij de kiezers daadwerkelijk toonen dat van die Beklagenswaardige Koperwiekl Je fantastische om met te zeggen koortsachtige verbeelding doet je de be tooging van gisterenavond zien als een machtige demonstratie geloof my echter de ware volkskracht manifesteert zich niet op commando in betooging en pro testvergadenng maar bouwt in het ver borgene Wie is nog spontaan in onzen tijd en wie van deze laffe Kleinburgers kan nog de revolutionnaire taal verstaan van een Henrtëtte Roland Halst van een Büchner een Rosa Luxemburg Z jt 4 1 revolationnair aanvaardt dan ook de consequenties Gy spraakt smalend oyer de zanghulde onzer Prinses gebracht Wees er van overtuigd dat de tekst van deze liederen gezongen door jongens en meisjes uit alle kringen rykelui s kinderen zijn spruiten van rijke lm mynheer Koper wiek en die zijn hier met meer oneindig veel verstandiger en schooner is dan die van uw geliefde Internationale Luister slechts De Gemeentebegrooting 1931 Na een lange woreteling vastgesteld De meerderheid heeft voet bIJ stuk gehouden Alle directe overbodige uitgaven afgewezen Ontwaakt verworpenen der aarde Ontwaakt verdoemde in hongersfeer Reed t jk willen stroomt na over de aarde En die stroom ryst al meer en meer m den Raad heel wat over te doen geweest eer het zoover was Die beslissing beteeken de feitelyk dat het beleid van den wethou der van fmancien door den Raad werd af gekeurd en dat deze diensvolgens de conse quentie daaruit had te trekken Dat is met gebeurd Wethouder Van Staal noch zyn medestander m het college wethouder San ders hebben zich aan die afkeurmg iets ge legen laten bggen Met opzy zetting van het parlementaire gebruik hebben de beide soc dem wethouders de party als richtsnoer gekozen en deze heeft bepaald dat de nee ren konden bl iven Er was wel wat kabaal over m eigen knng de voorzitter en de secretaris der raadsfractie bleken het met de wethouders en dus met de party met eens ïte zyn waarom zy dan ook verdwenen Uaar de wethouders bleven om aan te toonen men kan ook zeggen om te trachten er voor te zorgen dat het mtgaafcyfer der begrooting zou worden opgevoerd tot het bedrag dat de heeren noodig achtten om hun wenachen te bevredigen Dat is wel met gelukt maar de heeren zyn toch maar geblevenl Het moet gezegd de aoc dem wethou ders hebben er met by stilgezeten en zoo is er dan ook by de begrooting een lawine papier gekomen m den vorm van minder heidsnota 8 en by de behandelmg m den Raad een sene van eenige tientallen voor stellen welke verhoogmg van een aantal posten beoogde In acht zittmgen is de begrootmg afge daan dank zy een door den Raad op een gelukkig moment uitgedacht voorstel om de spreektyden der raadsleden en wethouders te rantsoeneeren anders zaten we wellicht vandaag nog in de algemeene beschouwin gen die zoo n prachtgelegenheid bieden om allerlei politieke redevoeringen te houden die door de tribunebezoekers worden aan gehoord en door de pers in geuren en kleu ren worden verslagen opdat de couranten lezer toch vooral niet tekort zal komen aan De heerschers door duivelscfit listen Bedwelmen ons met bloed gen damp üy die ons tot helden wilt maken O barbaren denkt wat ge doet Wy hebben waap nen hen te raken Die dorstig schijnen naar ons bloede Open brtef aan den heer Wethouder oan Openbare Werken Wiens brood men eet diens woord men ipreekt VOX POPUU Dinsdag 28 Aprii 1931 ik vermeen zeer geachte Magi traat dat deze mijne gevoelens door velen mijnei zakenvrienden worden gedeeld onoin wonden te verklaren dat ik diep ontzag heb voor d$ze ongineele wyze van zaken doen die menigeen tot leermg kan strek ken Persoonlek ben ik gaarne bereid deze methode te volgen wanneer een mijner zoo talrijke cliénien onverhoopt zijn ontc vredenheid zou betuigen over de door mij geleverde dranken In dat geval immers zal ik mij evenals gij zulks hebt gedaan wenden tot mijne leveranciers die niet zullen aarzelen plechtig te verklaren dat mijne wijnen en likeuren afkomstig uit hunne kelders en stokerijen zijn van superieure gualifeit en den meeit ver fijnden smaak vermogen te bevredigen Ik vertrouw dat mijne cliënten zoo danige verklaring even welwillend zullen aanvaarden als de Goudsche gemeente raad de Uwe Geloof nttj steeds gaarne Uw verknochte vriend en oprechte bewonderaar SIJBRAND BOTTELAAP Deze krijgshaftige wartaal nu heb jy en heeft een deel onzer brave pactfis tische medeburgers en burgeressen gis terenavond uit volle borst gezongen Dit bombastisch gestamel zonder rhytkme spreekt voor zichzelf Commentaar is hier stellig overbodig De indruk di deze woorden op den betweter maakte is stellig met geen pente beschrijven Geheel ait het veld ge slagen verliet Koperwiek rechtevo rtmyn privékantoor I P Urn plannen van Miniaii p da Broquaville Weledelachtbaie ïfter Met klimmende belan telUni ik mat wel zeggen met stijgende benondtring heb ik het voorrecht gfihad kennis ie nemen van de hooi st bekwame 1 ijze waarop gÜ aan de hand van een tweetal brieven der beide raadgevende ingenieurs hebt bewezen dat de directie van Oe meentewerken voor 100 procent voor haar taak berekend is en de organisatie van dit bedryf tip top in orde genoemd mag worden Daardoor hebt gij hoogge schatte Wethouder glashelder en ovtr tuigend aangetoond dat de dilettantische critiek tn kleinen stfjl door sommige vroe de vaderen uitgeoefend volkomen onge igrond en verregaand onbehoorlijk was f i W K F Pogmgen om aan de ontwapei l te Mitkomen Douii ergu de president der Franed republiek h tft voor enige weken noodif geuht alfi njn opvatting te kennen te geven dit frankrijk wjolang do Volkenbond geen n litaire macht achter zich heeft verplkiit IS op zijn hoede te mjn tm voornamelijk op aich zelf te rekenen dwz zi di terdege te bewapenen De BedigiiKiie minister van Oorlog Da Bro quevitte 1 ft dezer dagen uit het Ude vaatje getapt Hy heeft m het parLtnkent htfn nitkoiien dat het Geneefeche a a nisn e niet over Ettnjdkrochten besohlktj die in staat zijn zijn besluiten te doen t erMbdi gen op verdragen aldus De Broque e s edaohtetii ang kan België niet meer teat II aken het moet derhalve bewapenen Men 7iet dufi Frankrijk en zijn pMtigé Beif ë doen alles om weer ta met te dden