Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1931

STADÖNIBIUWS wut door d verdra eo tui J tohmo Id hefe Ifven i eroe f iD KOod t liiet aii daa r aJ de MflAg i getdeld of d houding dezer lanttem p bodenitehjke wij7o wordt belnvJoed do r de Froiwche bawaip iliffaUiduKtri die gra g wnt wil verdieuflp Waarippr tümi de redeVowing aiï De Bro iu viil PT no f op na leent kriMft men nifl den indruk dat r van de luorople ont piuimng die het uitvloeisel vnn I ocamo OU ïijn vf el IP oTernebleven eii van de oiitVftpening die dp verdragon van Tocurnoln uil7i Jit stekKoi m ouk nog bitter ueini r te II tl ken Alaof er gfi n IX oanio lusfaat l e pl itte l BeJu ilie iiiiniRtei van oorlog een kiiuhtiip bnwwpenluiff en rewaftt de hi op iiuuw van en n Üitaar l ond feiKx lAdiR tnet Iiimknjk en van de Bntache tt unverlef i iiK lil leien ok nil no beschouwt Inj OuiUdiland aUj dwi vijand en in 7ijn oonen I blijkböB Tf carno niet andem daji xiiLifi de Frankfurter Zeitunj bet u tdruk1e I en BelfjlÉeb Franseh Enifftl K h IwodcennntBChap legen UliltsUilaiid Genoemd Dmtach blad dat etn 7eer waar dige en lieaidigde 1 e wJiouwinp ten heet eft en 71 or goed bennjp dut de ervann eji van rte wOTPWojjrlog België tot i zichttffheid aanuporen hm eni ondeiliiawJien dat men M hen als IV Rpoqueville liet ach wel wnt al te gemakkelijk ninktJi waaneer il Ie weigering om te rnitwajienen nioti t rui met de berinneruiy aan den Duftsohen opmflTseh in Belgif bij het begon vaji dPn ooilog Dui1 chland 700 wordt betoofjtl II tft de f iPïinifi dei Belgische onzijdigheiddooi deu l mf hen gentwiden f 8t d ile een onrecht gevoeld maar het behoeft lew 7ijn ndertijd g en haar beUr geweest eii ann er de Fransehe geiiOT ale stftf litt door hein ovejwogen denklK eld om B giA iunnfn t ikken h ft opgegeven dan geflolueddc dat stellij ni t m nioreeje niear j leciiti ni ppor1uni tiflehe pKilitieko eji Blrati wehf redeneji Ot men gelooift dat in het tcB enwoordig tijdvak vin den Volktn t ond en van de arhiUage d wereld voorttit i j gegaan of men geJooft het met Gelooft ireai het niel dan verbijt de eerlukheid het vredeflpaeteii en arbitrageVerdrapen te sluiten SPOHT IN WRDSTIIIJOBN GOUDA 2 Mei 1981 I n adreH van de afd joudt van de Ned Bond van Koffiehuuboudera De afdeeling Ciouda van den Nederland schen Öond vui Ko£fiehuii9 Restu iranthou dera en Slyters goedgekeurd bfj Komnklyk besluit waarvan voorzitter a de heer 1 di tjroot en secrdtariB de heer A Kuiten heeft zich met een adres tot en Kaad dezer gemeente gewead waarin zy uiteen zet dat het koffiehuis op de Lcmarkt hetwelk uit den aard der zaak m ingericht ten behoeve van de markthezoekera thans wordt geëxploiteerd op een wyze w larvour het stellig met m het le en is gt roepen xewezen wordt op het feit dat de loLulitej ten van dit koffiehuis ook worden verhuurd voor bruiloften partyen en dergelyke ge legenheden waardoor den ondernemers die geheel op het particulier initiatief moeten steunen ernstige concurrentie wordt aan gedaan waarom adressante zuh tot oen Kaad wendt met het bt leefde verzoek te willen Ijevorderen dat Overheidfagehouwtn die dua ook met het geld van de belastiriK betalende koffiehuibhuuders en rtslaura teura ryn tot stand gekomen niet anitrs worden geëxploiteerd dun voor het doel waarvoor zy zyn opgericht en dus niet on noodige concurrentie zullen aandoen aan dat deel van de hetaBtmghetalende burgerij dat geenerb 1 steun uit de Overheidökansen ontvangt maar daarentegen wel zeer hooge lasten vttor deze kassen draagt llonateursavoud vui den rijz Chrtat Jongerenbond Vaii iiiioedi d h ot d n£temiiui Il voortjiehjke ondtru mingen ui vroegti tijdtn helbeii gu ondoii hu ft de aideehng Gouda an den rijï Chiist Jongerenlxind ditmaal wtfx 11 spel vofirtbereid daii in den Nien den Hctiouwburj al woid ti o gp oerd p Woeaimiag 27 Mei 1931 jt i o en 1 litmiuil Di Biiöf van Ipii Kjning dn Rahuidrdiiath Tagore Uiteen udlf maar drtpe ipel wiiann allerleitköterrfche symboliek op l oeiondie wijze wtrit iwtgedrukt ia i wis op ft lh rdere ilaatntti van oxw land uitgeioer 4iaar nognooit in üoudu De uwtuiiieij tu déeora zijn 7elf vervaar J an deu Heu e l Wijctotraat i2a ingang Aeiitor de Kerk seoretaris van het A V K O ActieComitA alhier lu Ike otal waar tn en t iitiolepoflt voti zijn rekening nemen Buit 11 hiji woult ti ji fot Hwedstiij J u l tjt liievtMi betrekking hebbend op aarhge f liijz ndtir opvallende iitiiaiticfl met AV R O liggen u tt ilfgd oj di gtvoeiige p lit p 14 5 f vAoi foto H van gioepen u hij onder upvatlonde vlajjgen versieringen me ich op Heniphn irladag op de wi gTn artoonden Ook o 1 dw en wetktiijd wordt door de AVRO til aantaJ pi ijzefi besthikbaar ge teld M i lid iü de bed lwig ten d i dfT in t k II II ff to H te jmhliLfOJ en opdat fin t I I lij ntl document onl tani viJi R O Ir uw Kt stnndm l tfli id 1 O kraolil Cieen samenweiking van den Vii lheidbJM nd met de Kconunusthe loep noch niet de Viyz Democraten Het bestuur der lab btaatsparty De Vi ij heidi bond meldt ont tn den loop van ItJiJH is door htt be tuui van den Vrijheidslwnd een attie op tuu geztt om Ie komen tot een samenwLrking van alle groepen te Uouda die in liet alge meen vryzinnig liberaal voelen dat zijn dUH de Vryheidsbond de bjeonomuchc Cfr ep en de Vryz Demoeraten Die onder handelingen werden eind 19J0 wter opge nomen door de li con Groep Van de Vryz Democraten vernamen wy in het begin van Januari IJdi zydeling dat deze zelfs niet eens met den Vri heidsbond wenschten It confereeren Anders stond t aanvankelyk met de Lto nomische Groep Avond aan avond en dag aan dag zyn er door een deel van de be stuurderen van den Vryhetdsbond onder handelingen gevoerd met eenige vertrou wenslieden vtyi de economische Grotp Üe rij heidsbond wilde daarby behou dens goedkeuring der ledenvergadering de door die vertrouwen slieden opgesomde verlangens inwilligen te weten het plaatsen van den heer anen tp de derde plaaf waardo r diens verkiezing verzekerd kon worden geacht en dat bovendien mt de hrcon Groep een reserve op de eaadidatenlyi werd geplaatst om hy mogelyk uitvallen van den heer anen diens plaat in te nemen Hiermede waren alle wenschen ingewilhgd De ledenvergadering van den Vryheidaoond ging met dezen opzet accoord Met de ver gadering van den Lcon Groep was dit niet het geval die Ülbek hooger wenschen te hebben en tengevolge daarvan is ondanks velerlei daarna gehouden besprekingen de samenwerking met tot stand gekomen Met de Vryz Democraten was reeds be gin Januari i è alle kans op samengaan verkeken Kchter enkele dagen geleden kwam van die zijde het verzoek om overleg t plegen ten einde met een gemeenschap pelyke candidatenlijst uit te komen Howel nog korte onderhandelingen tus schen beider besturen zyn gevoerd bleek overeenstemming niet te bereiken en zullen dus alle groepen op eigen krachten n verkiezingsstryd ingaan 0000000000000000000 00000000 Zoo de Heere wil en zy levji n hopen onze geliefde Ouders Grootouders Simon Boot digil ian het icl aad fn inlei iin vooraf j i An vun Ds Oramer Hemelvaai tsdag A V R O vIaggendag Dn jaax Het f Uitlaai it k C om té an h A K O h ff heslotea men beeft bet reiMh n de lïa lnho Ie kunnen Itzen dezen Hemel afirtHda i i het tceken an de AVRO te flell n eai wel wel dooi liet houden v m n vlag reudag VU tie Comité 8 in deji ttuide 7ull ii lien dag parhttt moeten zija en aante Ktam 11 aken in eén alUen arn de Vctie Comitó s bekend punt worilt e 11 ooatrolepoet uitgezet ter lulling ki paaetdeiide V R O eani leii te herkennen aan de A U 0 vlag Up bepaalde tijdeii even enfi aHeci we 1 beken I aan d tie Comiff s zullen AV RO oorbïjgajiiiiPTB woiden aaueehoo kn met pr7X tk on tpgaaf an liun naam enz ij ht d o daff aange iouden zijn komen ni nanmeikmg vonr Aen der düiz nd prijzen welke de A R O uitlooft Vlausenmaten lal enz in verkrijffbanr I ij l e groote gebeurteniH van het seizoen i en Haag in het teeken der Korfbalaport üoaJe iiekond gt üiet d resideuUe even al in 1U25 en 1927 dit jaar de eer de bloejii van drt NedfiJaari ch korfbaiicrB en korf I ahler bmnen liaar vestt te mogen ont hj zullan twte ploegen binnen de krijthjnen verschijnen welke aa xijp overleg zijnaanieng steid en voor ulleai zorgem datliot element paaiiine dat wij hij de Holland België ontmoetingen nc immer iioode iniiisen an h iii lot eind m niime mate aanftezig zal zijiiV Den Hnag staat gerelidiioZonda eeji Pil oom van helaJigstellendt n te ontvangen M r te n bistoiuschen kamp AU het weer nu nog niHAr wil medewerken aj het wel higtn tn alle ïwjehlen verzekerd zijn IS HET U BEKEND dat koffie en thee verkocht wordt met cadeaux En hebt £ e Uzelf dan afgevraagd of dit wel mogelijk is En zi l ge dan tot de slotsom gekomen dat ge dan en duurdere Koffie en Thee en dure Cadeaux bekomt En hebt ge deswege U self vast ToorgenomcD uitsluitend te koopent Van Nelle s Fakkel koffie u 25 cent per half pond Van Nelle s Thee vanaf 22 cent per ons Alles m de bekende pakjes De naam VAN NELLE waarborgt L kwaliteit Op de Markt te Gouda alleen Terkrijgbaar ft BIJ Óbf bevoraert econoini ch belieer HpJke zi Üiona in het nieuwe pand heelt gevonden Wlj wenschen deu heer de Waal veel auc ces in zyn nieuwe zaak fhalia Theater Gala voorstelling met Storm over den Mont Slant Gisteravond had m het 1 hal ia Iheatei een gala voorstelling plaats ter viering v i hel lU jarig bestaan van deze bioscoop velen Hadden gevolg gegeven aan de vrieii ddykc uitnoodiging van de diit ctie deze zeer byzondere vooistelling by ie wonen Under de aanwezigen meriiten wy oa uu burgemeestei Gaarlaiidt en wetliouUtr Dun ker en vele andere autoriteiten Naifiens de directie van de N v Apullu bioscoop nep Atcx de Haas dt bekeudtt conlerencier de aanwezigen het welkom toe In een korte toespraak releveerde hy wai er m de atgeloopen tien jaren m Ihalia is gehchicd Jaren van liarden stryd zyii voor uy gegaan maar dank zy de sjmpattne ah het Goudsche publiek is het aan ae directlt gelukt steeds aan de eischen de tyds te blyven voldoen Kosten noch moeiten zyn gespaard om het theater te maken lot een I inli 111 vrx gtz llig uiit vpiumuigöüoid voor het I Goudsche publiek o a door de mouerne ar tistieke wand en plat ond beschildering bpr I herinnerde aan de inrichting van een gt luidsfilmmstallatie waardoor de nieuwste Ji K te liJmw iktn hui op ic clf It wyzu konden v orden vertoond als in de groott ste ten wat vroeger door het beperkte or enest met mogelyk was Namens de directie werd nog niedcge deeld dat binnen atzienbaren tyd o a ver wacht kunnen worden de films Anna Chria tie met Greta Garbo Das Land des l a ehelns met Richard lauber en Der Uettel student Spr liracht ook namens de direc tie dank aan het personeel en huldigde m het byzonder den actieven bedryfsleider lub t Van beJiai k iU en vooi deu grooten yver waarmede hy in de atgeloo pen 10 jaar voor Ihaha heeft gewerkt ApplausJ Ten slotte betuigde spr zyn dank isr de autoriteiten speciaal den Commisaana van Politie voor de ondervonden inedewei king en gewaagde van de prettige verhou ding tot de directie van de Schouwburg bioscoop Ni UI V ui die eniü kelijke 3 ntii hongs waarin Max Fleischer zyn ongebrei delde tantasie botviert Put on your oil grey bonnet kregen wc op het tooneel een uiterst fraai staaltje van hondendresfiuur gedemonstreerd door Madame Williams en haar clown De keurige afwerking en uit stekende dressuur voor de vaak inoeilyke toeren die de fox hondjes maakten oogst ten terecht veel applaus De directie hail de vriendelyke attentie tydeas de pauze de aaawezige dames bonbons aan te bieden Alex de Haas betrad daarna wederom het tooneel en liet het een en ander uit zyn repertoire hoorea dat veel succes had De vroolyke liedjes op gemakkelyke en vlotte wyze voorgedragen vielen goed in de smaak der aanwezigen Ten slotte het hoofdnummer Storm over den Mont Blanc het meesterwerk van l i tan k Wij zullen daaivan na on uitvoerige bespreking in ons vorig Zater dagnummer niet veel meer zeggen Men mag waarlyk de directie geluk wenschen dat zy votr haar jubileum Ijeslag heeft kunnen leggen op deze schitterende film die iet geeft dat door ouderen en jongeren kan worden genoten Wy zouden hen die mee nen gerust deze film van sneeuw ys en liefde te kuaaea overslaan dringend aan raden dat met te d en Zy zullen er niet alleen geen spyt van hebben dit meester lyke product van filmkunst te hebben ge zien maar na afloop in oprechte bewonde ring getuigen nooit te hebbea kunnen den ken dat van zulke simpele gegevens zoo iets grootsch en moois gemaakt kan wor den Aan de directie van het Thalia Theater ook onze gelukwenschea èa met het jubi leum èn met deze film Wenn Zwei aich lieben Fritz HirBch Operette m den Bchouwburg Wy vestigen gaarne de aandacht op de adverteatie vaa de Fritz Hirsch Operette van de Pnnsesse bchouwburg in den Haag wnaiin wokH medegwheid dat op Donder dag 7 It ei a s in den Schouwburg zal wor dea opgevoerd Wean wei sich lieben de nieuwste operette door dit uitnemende ope rettegezelschap in den Haag avond aan avond in volle zalen vertooad In deze alleraardigste operette treden op Roll Bock en Eva Held twee sterren van het Metropol Theater te BerlvJn de zoo ge vierde Paul Harden Albert May Eugens en Walter Triebel iHet gezelschap brengt zyn eigen magni fieke decors mede Dit uitnemende gezelschap dat een re nommé heeft tot over onze grenzen en m den Haag steeds voor uitverkochte zalen speelt komt voor de eerste maal naar Gou da Hopen wy dat de belangstelling zoo groot zal zyn dat meerdere keeren zullen volgen KchouwiDurgbiofireopV I N hwlwri De bthouwburginoatoop brengt cw dieie v eeJi een mniikale huweiijksoomedle vefc inoedeiijk van Iraaeoheii oorsprong dM das ook m i arijs peelt Om tiet uiaai eens dui deiyk te zeggoi hot 1 e leuke guto ï iijke i ferettefilai met gezellige opgewldie flielodleftjee en geheel zender eeoige pD t 0 tie We zijh getuige via da maUiflMid W eeo dwaze jonge vrouw sohUteraiul gMp Overwerk op de Gemeinte tiecretarie Klaihttn van enkele ambtenaren door hel Selieidsger cht ondcr ucht en ongegrond verklaard ben paar weken geledi n verscheen m het Goudöch Volksblud het bentht dat hot sedert de verbreking an htt politieke dLcoord tlUBschen fa D A f en U K op net Stadhuis ook weer tms zou zyn Dat zou dan hierin bestaan dat de gemeente seeretaritv dic de eerhtc jaren uit te voe ren hu l de opvatting van de toenmalige meerderheid van B en W waartoe m de allereerste plaats behoort de handhaving van de bepalingen van het amotenaien reglement weer koninkje zou spelen Dat koninkje spelen bestond dan hierni dat de secretaris zonder overleg aan ambtenaren had ipgedragen werk te verrichten in de avonduren zonder helooning wat met m overeenstemming zou zyn met het werk dat de ambtenaren gewend zyn te doen benige der betrokken ambtenaren hebben zich dat niet laten welgevallen en hebben daarovtr een klacht ingediend welke ge leid heett tot de behandeling daarvan voor het Scheidsgerecht voor de Ambtenaren dut voor de gemeente Gouda bestaat en waarm zitting hebben de heeren Prof Mr O A van Poelje voorzitter Mr Th G Donner R J van Oostveen W L K win kelenberg en Mr J L J A van idechelen u tuia w li V V I Rijkoen Dit scheidsgerecht heeft de zaak onder zocht en daarna uitspraak gedaan De werk zaamheden waarover de klacht liep betrot fen de volkstelling en wel het nazien of de volkstellingskaarten goed waren ingevuld en het overnemen uit die volkateltingakaar ten van beroep en godsdienst der betrok kenen op de bevolkingskaarten Het bezwaar tegep dien arbeid was dat deze werkzaam heden niet zouden zyn van oageveer ge lyké waarde en niet zouden overeenkomen met de gewone werkzaamheden van de ambtenaren aan wie dit werk was opge dragen Daarmede zou dan m strijd zyn gehandeld met art 14 van het Ambtenaren reglement 1929 Het Scheidsgerecht heeft na onderzoek en het hooren der betrokkenen healiat dat over het geheel het algeineene peil van de werkzaamheden der betrokken ambtenaren zeer zeker staat op een hooget plan dan de werkzaamheden voor de volkstelling v elke hun in Maart j 1 werden opgedragen dat echter deze controle arbeid overeenkomt met arbeid die deze ambtenaren ook by hun gewone werk verrichten waardoor deze opgedragen arbeid niet kan worden be Bebouwd als van niet gelyke of ongeveer gelyke waarde Op grond daarvan luidt dan ook de uitspraak dat bovenbedoelde op dracht niet in stryd is met art 14 3e lid van het Ambtenarenreglement lOat Üe candidatenlyst der Christelyk Democratiache Unie De candidatenlyst van de afdeelmg Gouda der Christelyk Democratische Unie voor de a s gemeenteraad 8 verkiezingen is als volgt samengesteld 1 K van der Brug 2 P Bakker 3 J Vergeer 4 B Zeelte 5 L P Kuhk Het Wee en Aelemoezeniershuia Vertrek van vader en moederSchreuder Komat van moederSmit f e vader en moeder van het Wees en AelemoezeniershuiB aan de Spieringstraat de heer W Schreuder en eehtgenoote die sinds 1 23 de leiding hebben gehad van die stichting hebben hun functie neergelegd om van een perifnle van rust te gaan ge nieten Na H jaren dienst heeft het College van Regenten en Regentessen dier stichting Donderdagavond afscheid van hen genomen na hen dank te hebben gebracht voor de goede zorgeil aan de verpleegde weezen be toond Vader en moeder hchreuder zyn naar 7eist vertrokken Donderdagmiddag is de opvolgster van dit echtpaar Mej A C Smit ats moeder van het Weeshuis geïnstalleerd De nieuwe moeder ia geen onbekende daar ze reeds eerder aan de instelling verbonden is ge weest en aan de jongens leiding heeft ge geven De sterke teruggang in ftiet aantal ver plee den in dit weeshuis heeft het College van Regenten doen besluiten de thans ont stane vacature alleen door een moeder te doen bezetten Vermoedelyk tengevolge van de weezenrente welke thans wordt uitge keerd loopt het aantal verpleegden m d weeshuizen overal sterk terug daar de wee zen in de gezinnen der families worden op genomen die daarvoor een uitkeenng ont vangen van ƒ 3 25 per kind per week zoo lang tot de joflgste der weezen uit het ge zin den 14 jarigen leeftyd heeft bereikt Door deze omstandigheid vermoedelyk is het aantal verpleegde kinderen in het Wees en Aelemoezeniershuia teruggeloopen tot 12 zoodat thans feitelyk nog maar van een groot gezin kan worden gesproken Door de benoeming van Mej Smit in de dubbele vacature wordt op de exploitatie van het Weeshuis een bedrag aan salaris bespaard dat aan de gemeeate die de m stelling subsidieert ten goede komt erpl atBing zaak in Meubelmakers en Stoffeerdenfoumituren Blykens achterstaande adverteatie heeft de heer Th de Waal zyn zaak in huiBvl itartikelen en stoffeerdersfoumiturea ver plaatst van de Raam aaar de Lage Gouwe 122 tegeaoveï de Aaltje Baksteeg Op be scheidea voetJ op de Raam begonnen heeft de heer de Waal zich zooVi groote clientèle verworvea dat uithreidmg noodig werd door Lilian Hsirey geJitiwd mat een fvA ouderen eohtgsooot een poppeaftibrlkaat die t iijii grillige vrouw nW na r den its kau maken 7ij ifl ovemtuur door het vorliingen naar etn held un toieio Dat gaat otJitei met zoo vlot De candidaten voor de hflld rol blijkt n pei fA van rekeiuugdaar voor mei gewciilkt te zijn zooaJa rij moet efv ireii Ten slotte vindt zij haar faetd in f fQ pseudo UI breker natuurlijk geapeeld dooi dea onovertroffen oharnieur WiUy Fritrtch ihe ten lott e blijkt een Ameri ftan h tfonf elsohnjver t sijn Hij ie getrn held torero maar Jiot roolijko vrouw tje wü niettemin graag zijn Carmen zijn t Is ea vermakelijke rolprent die goed Mipeald wofldt Een dosis gezonde humor die ntó probaat middel tegen de malaise en andere onaangename invloedein tóer aa te bevelen is F en uitstekend bljprogramjua waarin o a cftn aardige sound r aoter vallen het progrnimiia uitstekend aan De Schouwburg bloflcoop hiengt deze week weer ep hij uit gtek vroolijk programma NutHpaarbank Overzicht over de maand April Gedurende de maand April 1931 zyn in gelegd en terugbetaald de navolgende be dragen Terugbetaling in 963 posten 126 632 09 Inleg in W 7r posten ƒ 194 990 71 B geschreven rente 104 90 ƒ 195 095 61 Meer mgelegd dan terug betaald ƒ fiiS 463 52 Aan het einde der maand Maart was ten name der inleggers ingeschreven 2 607 292 2 M Eoodat hun tegoed ultimo April bedroeg ƒ 2 675 755 81 in den loop der maand April zyn 87 nieuwe boekJBs af gegevea 9 oude boekjes opnieuw ia gebruik gesteld en SO boekjes geheel afbetaald zoodat aan het eiade der maand Apnl 94 jH boekjes in omloop waren lora en fauna van Ned Indie I ezing van den heer Van Bemmel De iildtliag Gouda van de Nederlandecha NatuurïiLstoKidche Vereenigin houdt een bij ëfnkoii i op Dondeidag 7 Mei as e avonds 8 uui in a der zalen van de Sociëteit De I limie Ooflthaven 7 Iq deze vergadering Md de hier P van BemmeJ leeiaar aan d R H B en hot Gymaaaium alluer een vwrdi atht houden getiteld Xeta ovei di flora en fauna van Nederlandsoh Jndie iolk loi r tiohtbeolden a1 worden verdiU dehjkt Intro luctie is gaarne toegestaan Burgerlüke Stand GËIBORLN 2K Apnl Adrianus Marinus Wilhelmus z v A H Dikhooff en A Ca bout Boschweg 86 30 April Adrianut a V W de Bruyn en A Verburg Zeug straat 64 ONDERTROUWD 30 Aprd J Mulderen 5 Spienngshoek H van Hattem en NH Hofstede N Meyer en M vaa Buren H Rademakers ea A Pietroa S Grootendorst en M Brusse J van der Beaten H de Graaff OVERLEDEN Geea Agenda Mei 8 uur Bovenzaal Soc de Reunie Ledenvergadering NutsdepartMnent Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg FritzHirsch Operette Wenn Zwel sich he ben Apotheken De apotheek van den heer L Grendel Tiendeweg zal tot en met 8 Mei benevens den daarop volgendea nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten Zondagdienst doktoren By afwezigheid van den huisarts kan men zich na hedenmiddag 3 uur en Zondag ver voegen b de doktoren Dr vaa der Nagel Crabethstraat ea Dr Rups Tiendeweg UIT DEN OMTREK SCHOONHOVEN In de Donderdagavond gehouden vergader ng vaj de liberale ataatêparty is de can didatenlijst voor den geintenterftad defini tief ald j i VBBtgesteld 1 mr C van Leeu wen van Duivenlxxle attr 2 A van Iperen 3 D Bezemer 4 J F vfui Sierenbërg de Boer 5 L Oi w i ei WADDINXVEEN Een verzoek om Bluiting van d koffiehuizen en winkels op Zondag Bij de Raad dezer genieente is mgeko men een venaoek van de Raad der Nodeil Hervormde GemeMite d Raad der Gerelor tiOde Kerk e Raad der oud GeretormeeT il Gemeftiite de Raad der Chrtiatehjk A f gescheiden Gemeente en de besturen van de nli RevoJutionalre Klesvereeniging óe Chr Historische Kieeven eiftgmg en de Btaatk Gcre omi erde Kiesvereenttging waana gevraagd wordt al die maatregelen te treffen waardoir de Zondagerust wordt bevorderd en met het oog daarop alle kijffiehuizen en vinkels op Zondag te aluiten Aangedrongen wordt op aoo spoedig mflgelijk mdiening van pen vooratel tot ee deogelijiL veffbod pdafe deae bepaling gelijktijcfcg meCT LWm keWuHmgBwet 1930 m weikipg kap tretl De ininderbeid van het eolieg ea W advlaeeH den Baad dit adree aoa t hou den tot na de verkiezingen welke dit jaar nullen plaats hebbea ten einde het m een rustige afeey te behandelen De nictrderiieid wU zich wel an prmcipe verklaien voor de inwilliging van het verziek doch kan zich overigene geheel met de zianiwijze tsa het vooretel van deo voorzitter vfln eiugan Het B K parochiaal kerkbeatuur 8t Vïc tor en de Pawx iale patronaalaoonuniaidehebben den Raad verzoobt om indien daeeverbodabepalmg iq werking moch tiedsihiervan uit te sluiten hfft R K Veteenigiagig bouw eleg n MD de Buitemeeatnl rooalvtrurt I moKOKinN Bulten verantwoorde ljkheid der Kedactie Üe critxek van het laudshd H Zanen op de organisatie en weikverdeeünK bu Gemeentewei ken U uchu Itflüaclie Bel ld veraook ik l planUiumiio m uw Ltlad voor het volgende waarvoor bij voor baut iiiiju beleefden dank Bij de algenK öne beeehouwiugea gehouden bij de btibondelmg vun d üeniwenteb rooting lis dooi iiiy o m gepleit vooi een vei beteimg vun oigauiautie en werkverdueimg I IJ üeiiutml0werkea Wetlioudej Vuii Staal boeit 111 tweeUo in öiantie toen ik dub niet meoi kOn antwoor deu imju cntiek op genoeuiidau dittiat beatieden mot vooileauig van een vorklaring van de lieerea Ir do Biuiaw te Kotterdaui tui Ir van deu Htien van Ommeren te n Giaveuhage Lvenals bij zoovele vonge zaken heeft ui o W ithoudej het ook hier weer noodig gtooide ld om du oaüek op zyn dionat te weeraprLken met voiklaimgan of rawwrten van iiien Jien va wie hy te voren uiociht verwaehten dat lUJ ziM departement ia hcsclieimiug zouden nemen Hetgeen dooi genoemde lu oren tngenieuje h noorgeBchreven ts in de plaatselijke hlar den woordelijk veimedd In l kort aaauigevat komt het hierop neer lut mijn critiek onjuiot zou ijn en uiooet berusten op mia verstand en gemia aan konais vaa het bedrijf Ik zal luerop thajia niet verder ingaan en bojp t z t p eji aiiidero plaats hierop terug te komen Wellicht ovoibodig verklaar Bk met nadruk diu ik iet mat den inhoud van dit geaohievene m geen©nd ele eens beji Niet het uuöverstand doch wel het gamia aau kennis van het geheel e bedrijf moet ik naar de e auteurg tenigwyzeii Denkt onze WeUuiudei nu werkelijk dat mot df e verklaring de fouten m de en llientót 7ijn weerlegd Dikwijlfl gebruikt de Iwor Van Staal in ijn betoog de woorden De burgerij oor ileele Welnu geaclite Wethoudei al antwo rd op de dooi U met ee zeker bravour vooig ezeii verklaiuig Iaat ik nu aau de buigenj het oordi A ov r de navolgende vragen Ie Post het ettn Wethouder dat hij zK i Jn ti n opeabanr debat m den gemeenteraad bij veitiediging van cutiek op zijn dienst bedkcJit van dooi heai geviaagde verklariagen jvei dezen dienst aan twee Ingenieur du als advisouivs aan dezen dienst zyn ver Ixindeja en dus belanghobbenden by dejjeai dienst ziJnP 2 Kon het verstandig en zaJceüjk göloemdwoiden dat deze lagenienirB adviseurs denkelijke vorkianngea afgeven om in een 3e Welke waaide moet men ten slotte toekennen aian öeze verklaringen afgegeven dooi Ingenieum die niet onafhaaJtelijk of neutiaal geacht kunneji worden daar zlj r dis eenige jaiön aJa adviseurs aan den dienst van GemeenUtwerken een niet onbe1 ngrijk bedrag aan honorarium van dezen lienat genfleten De bedoeling van deze verklaringen ifl m 1 wel overdreven breedvoerig en duidelijk d Arin neengeftclireven Het ligt er al te dik op Ik hlijf van meening en deze meening wordt door honderden tot oordeel bevoegde burfrens van Gouda gedeeld dat er in den d ienat van Gemeentewerken no veel verhfttering ig aan te brengen Ik al voortgaan om op zakelyke gronden deze verbetering te bepleiten en er mij Voor wachften om daarbij m t openbaar ambtenaren te gaaa beepre ken Hoe men er mij ook toe heeft uitgelokt en hoe men mij dit ook heeft verweten dat 1 doojmij niet gebeurd In Bamenwerking met mija oVerlge oom mis ieleden van Gemeentewerken hoop ik eens te kunnen bereiken dat deze dienst eindelijk oo perfect zal fuacftioneeren als de heeran Ir de Bruine cjb meeaen dat het nu reeds het geval is Hiennede zal zeker het 8 mieentebelang gediend zya NogmaalB myn beleefden dank v oor de plaatsing H ZANEN Czn I id van den Gemeenteraad De uitbreiding van de elennarkt Geaohte Redacftie Tn de Raadezittlng van Maandag 20 April 1 1 iiS aan de orde gesteld een voorstel tot uitbreidinfT van de eierenmarkt dat alleen met de Rtein van den heer Maaskant teg i IS aangenomen Ik heb mi hierover desüjde verbaasd omdat de enkele malen dat ik cïe eiereamarkt helt hezocht inij nooit iets was peWeken von een zoodanige drukte en voor uitgang dat deze een uitigaaf van f 2000 vooi uïtbreidmg zouden rechtvaardigen Ik heb m n oordeel echter ojigeschort ea b i eerst nog eens op de twee volgende Donder dagen eenigazins vroeg op den morgen als de markt gewoodilijk het drukst lokaal der eierenmarkt een kijkje gaan nem i Beide malm was dit lokaal aog niet voor dfl helft Eevold pji va eenige drukte van beteekenis was geen sprake Momenteel is de eaerenaanvoer nog belangrijk over enkele weken Bil zq echter aanzienlijk zijn v nnfaderd Ik vraag mij dan ook af of deze elercnmarkt wel de nu aaf van f 3000 rechtvaardigt en of odit niet deze tok vBn het mairktweaen evenals de rest lUeen maar op papier winst oplevert fo een werkdljike wioBt illusoir is en slechts gesuggereerd kXn worden door de uitgaven onder andere poMten weg te top iw i IBN GOVWENAAR PREDIKBEURTEN ZoMUf S Mei UOUDA Ivem Kerk lOt u v lu D U Craiuar Srijr Hervotaideii Hoe Iteunie lOi li V m De lieer J U Uchouiwlnk van Naaldwijk dieti beaiuurder van bet West lund dm Prop Vor v Vuj Horv ia Z il OadtiTwerp God Zorgt Lutiieritclie Keik 10 u v m Ds J J tjimosi Oeref iLjerk lurfmarkt Uu v na an SM u u Rt Ds J Hoek vBq Den Haag Oeref Gemeente lurfmarkt 10 u vjot en öi u 11 m Leeakerk Chr G i f Gemeente Gouwe 138 10 u rm euöjunmDsJBC Groei BËRKENWOUDË Ned Herv Kerk 10 u v m Ds teft Brug gencate BOSKÜOP ed lieiv Kelk 10 u vin Prof Dr B D KerdjtuuLB Hem Kftrk geen dienst Gert f Ucnici nte Ofu vm ea6u nm Du heer J K Cupeius eand te Utrecht Gebouw Salvatori 9i u v ui Da f d Bnim van Alphen GOUf £RAK Ne t Heiv Kerk 91 v i De Iwty I ijkle iijft tt Waddmxvyen 2 u n 111 Ds Deui te SclioooiLOVan UAASTB CUT Nad Herv Kerk 10 u v m Ds B J Ktflde MOORDBËCHT Ned Herv Kerk 10 u vm Ds B Nieuwburg STOLWUK Ned Heiv Kerk 9i u vm Ds B I Kanis 1 vangeimitiegebouw 9J u vm era 6è n m De heei Barneveld te Dellt WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 91u vm an6u nm Ds P de 1 ooae Remoasti Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten ADVBRTENTIEN j levji n Beliuv luwd irr Johanna Hendrina de Wetfer op Woensdag 11 Mei hu 50 jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkuiderer 20 GOUDA 2 Mei 1931 Const Huygenskade 109 0000000000000000000000000000 ooooooooooooooooooooooooooo Den Hen Mei hópen onze Broeder en Zuster CORNELIS VAiN DER WEIJDEN en DIRKJE VAN VINGERDEN hunne 50 jarige Echtvereeniging te herdenken Dat zy nog lang gespaard mogen blyven is de wensch van hun familie V d WEIJDEN Groeneweg No 80 Direct DIENSTBODE gevraagd voor dag of dag en nacht Eén dienstbode aanwezig Mevr Dr Adam Stolwijk ER BIEDT ZICH AAN een Duitach iAei8 e van ruim 15 jaar ala Tweede Meisje of in lichten dienat in burgergealn Kan direct in dienit traden Brievenonder No 1928 bur Goudsche Crt Markt 31 10 BIEDT ZICH AAN meisje vaii buiten aU WERKSTER Bneven ondei No 1874 Bureau Goudsche Courant Markt 31 8 BIEDT ZICH AAN als hulp in de huishouding natte Juffrouw 59 jaai G G hefst bu man of vrouw alleen omgeving Boskoop Waddinxveen Bneven ondei No 1902 Bui eau Goudsche Courant Maikt 31 10 GEVRAAGD nette Jongen 16 è 17 goede verechgmng welbe spraakt kunnende fietsen vooi den verkoop en aflevediw van consump tie rtri elen in bestaande klanlenwvik Eigenhandig geschreven brieven onder No 1882 Bui Goudsi he Cit Mai kt SI VOOR DIRECT GEVRAAGD Jongen een 14 a 15 jaar Aanmelden bu Papierwaronfabnek A DORGESLO Fmna M A Cats ïTuweeteiangel BSi fiS 0 Bericht vaa bu t aimNa D 6 WONINGEN m t erren ven Mevi de Wed T ZWART zfjn mge et 1 ia M i De beroemde tiollicbainiM pcrc I op 4 800 m perc II op ƒ 4 200 Het WOON EN WINKELHUI van den Heer H v d KRANS op ƒ 7 800 De AFSLAG blijft b pa op MRI a B in café J Uni alhler IpP 50 Dioori 60 Ptrionan too Csiluuma an 20 Ooorlay Qlrli Dagelijks a to a 30 Zonda gs a lS S e 30 Berich t va n Inzet lit Will ii ViikilhiiC met aanbehooren te Blelawiik Dorps straat 209 groot 397 Aren guiatig gelegen naast het KofTiehuia De Zwaan en waarin door den Haer F D Harmsen mei goed gcToIgeene slagen wordt uitgeoefend is ingezet op f 4700 AFSLAG VriidagS Mei 1931 voorm elf uur te Bleiswnk in De Zwaan 22 R GALLAS Notaris te Zevenhuizen Z H G VOS NoUrta 22 Waddlnxveen Onze prUxsn 25 cent I 50 1 Ijeaprpkint gr tlf Ongeh ambten ink ƒ 3200 geen mw v Gouda w Kennismaking Dijkgraaf en HeogheeDraden van Kijnland brengen bi deze ter kennis van in gelanden lo dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1930 ter Secretarie van hel Hoogheemraadschap ep eiken werkdag van dei morgens negen lot des namiddags 4 i uui ter inzage van een ieder zal liggen van 4 Mei tol en met 17 Mei 1931 en aldaar legen betaling van 50 cent in druk verkrijgbaar zijn 2o dal de ingelanden hunne be zwaren legen deze rekening binnen 8 dagen nadat zij ter visie heeft ge legen en dus uiterlijk op 25 Mei e k aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3o dal de Vereenigde Vergadering op Woensdag 1 Juli 1931 in het openbaar zal overgaan tol de behandeling van bovenbedoelde rekening FIJNACKER Dijkgraaf J SLAGTER Secretaris LEIDEN 30 April 1931 37 ÊoÉÉ TiiDlj Éirfl0 D 0 banan xijn vanaf h e d a n talafoniaoh aangaalolan onder No 2767 v huw m HoU of buitenl Leeft tot + 36 1 Alleen bi v pos Chnstelukeicflectajiten w ingew ondei No 1876Bur Goudsche Crt Markt 31 8 Vooi welken urrossiei of handebiai ktm veehouder dje puma w uii levert VOLVtTiL GOUDSCHE KAAS MET KOMIJN inaiken giw tte rnuu verkiezing tegen veigoeding dei extra beieidangBi lettel D Boekhandel J VAN BENTUM Zn Gouda 12 Aangeboden op mooien stand Gem Zit en Slaapkamer en ZIT SLAAPKAMER met of zonder pension Brieven onder No 1921 aan het BureauGoudsche Courant Markt 31 8 TE HUUR en modern Huis B MaitensBingel 40 gU pei maand Bneven ondei No 1900 Bureau Goudsche Comant Markt 31 10 TE HUUR oen flink Bovenhuis boven het Remonstrantenhuls Mmnebi oederstraat 12 Te bevragen FLUWEELENSINGEL 75 TE KOOP Weinig gcbi Schrijfmaohine Remingfton houten mag rek OOOZEN BONBONS H P HERFST Jr v h L BOOGAERDT LANGE TIENDEWEG 43 TELEFOON 2593 Bevr GOEDEWAAGEN Dubbele buurt 11 8 TE KOOP Studiepiano en Notennouten Tafel Piano ƒ 30 wal ooJt ruilen tegwi radio s Gravenbroekiweg E 142 Reeuw k 10 TE KOOP een nieuw fiurgerwoonhuis met vru poort voor personen met Vdfite positie Zoo noodig de volle koopsom teig en matige lent en aflosaiiw beschikbaar De f nste Kop n Schotels kosten bij ons maar 20 cent HOLLANDER Veerstal Bneven onder No 189 Biueau Goudsche Courant Markt 31 12 H D Motor 1 cyt TE KOOP GOEJANVERWELLESTHAAT 23 einde Ki ugerlaim 8 Op een handelskantoor wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een jongste Bediende maol bekend met de schriifmachme Brieven onder No 1925 bureau Goudsche Courant Markt 31 2o 20 GEVRAAGD voor direct een net Jongmensch voor loop en pakhuiswerkGouwe 140 Wett Ind Bananen htndel W SLONT TE HUUR m de IJSSELLAAN groot FABRIEKSIPAND met KANTOOR ruome groote ZALEN en GROOT OPEN TERREIN Vooralen van gas electnciteit en waterleiding Geheel volgens de Arbeidswet ingenoht Voor alle doeleinden gesdukt T bevragen KEUGERLAAN 19 16 rnöf ï