Goudsche Courant, dinsdag 12 mei 1931

BAKEII Nette BAKER heeft voor Juni en loter nog tiid beschikbaar Brieven onder No 2100 bureau Goudache CourantMarkt 31 8 KUNTIU MIJ een afdoend geneesmiddel verscliaffen tegen haaruitval en rooa op het hoofd Ja dat kunnen wij Oothoat s haar groei extract staat daarvoor als uni cum bekend het kost 65 et Bu alle drogisten verkrggbaar te Gouda bil Anton Coopa Wydstraat 31 Drog Het Groene Knus Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachteletraat 12 Drog De Goudsche Gaper Markt G Drog Het Blauwe Kruis Burg Martenssingel 109 Voor engroa Fir ma P OOTHOUT Hzn Co Den Haag T EE OP N EILAND Uit het SDgslfldi van GEORGE BARB MCCUTOHEON 33 Nadruk verboden Hy Btaord © vol onteetting op dat gezicht fiteedg wijder gingen zijn oogen open Dat loodsbleeke gelaat was niet het gOiicht vac Grace En terwijl h j vereult en verbijsteaxl naar dat gwacht keek aag hjj hoe haar oogen zich openden en ij hem aankeek meer mei schaamte dan met angst m haar blak De l evende Upper openden zich maar de pogmg om te spreken eindigde in een diep ge j kreun Dfe oogen sloten ch weer en de ar men om zijn hals heten loe l e vreeaehjke ontdekking ontnam hem de Ifiatete reaj Van wjn krachten en als ujn arm Wet verstijfd was geweest aou hij haar hebben laten gliM en maar dat was oofc haar bedoeling en daarom had ze hem losgelaten Een groote goJf tierp ze een emd voor waartfl an het volgaide oogenhlik merkte Hugh Ridgeway dat hy ei ns op het strand geepoeld waa Een volgende goH mlerp te veidejop het land en het drong langzaam tol Eijn moede hensenfl door dat hij ai de fchoone vrouw die hij bij vergleslng gered had veiQig waren Ik wil Sanatogen gebruiken totdat mijn Zenuwen beter zijn iDQDoeerI I op lil Voop een ieder die te veel van zjjn kracht gevergd heeft wiens zenuwen zyn uitgeput die de versch nselen heeft van anae mie bloedarmoede of neurasthenie zenuwzwakte is de SANGUINOSE het middel dat snel de verlorene krachten herstelt Door dat de SAN GUINOSE het bloed vernieuwt ver rykt en versterkt gruptzy met vaste hand in tal van kwalen die allen samenhangen met zwakke zenuwen of arm bloed De SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel By alle Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag Als het werk meer inspanning kost dan vroeger als ge spoediger vermoeid zijt en kleine tegenslagen U prikkelbaar maken neem dan het vaste besluit Uw lichaams en zenuwkrachten te sterken met Sanatogen Sanatogen voert juiat die stoffen toe phosphor en albummfc die noodig zijn om de cellen van bloed en zenuwen te voeden waardoor ge Uw vroegere weerstandsvermogen in korten tijd terugkrijgt De bekende Berhjnsche Prof Dr Eulenburg schreef dan ook Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor omdat het zonder uitzondering op den langen duur goed verdragen wordt en snel en deug delijk tot de toeneming der krachten en algemeene beterschap bijdraagt Koop nog heden een bus Sanatogen en ge zult U weldra sterker en gezonder voelen SANATOGEN Het Zenuwfterkend Voedsel VerknigbaKr m alle Apotheken en Drogtsleriicn vmnaf ƒ l per bi ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE Hemelvaartsdag en 2de Pinksterdag entree SO Cis per persoon Aanfekomen Ppaehleellecll il p n w o dpi alll nt n N u hoopncll Penz MoaërHIaB door dan tuin 30 Middaiooaartail N NELLE S KOFFIE GROEIiMERK 1 45a PERHALFPONDSPAK fimmmim sm if i i f tj B mi Am H C WERNING MARKT HOOGSTRAAT If r BERICHT DE ONTVANBST VAN EEN BUITENGEWOON UITGEBREIDE COLLECTIE DAMES HEEREN EN KINDERBADGOSTUMES 80 Al wat gij flooiiig lebt van drukwerk voor L w bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Brukkerij H Rriokmao S k Het beste Adres = Telefoon No 2745 NV Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Reserm f 1 652 263 26 Pandbrteven f 59 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrleven d 99 In stukken van f 1000 f 500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Alle ziekten van üriDewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesm ddelen u t plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gö Ibdt mannen of vrouwen acute of chronische lekten aarzel met om een uitvoenje beschruvmg Uwe zaekte of alleen den naam daarvan up te zenden aac dtn uitvmdei dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicunen biJ M Snabilie Afd S 85 Gioote Markt 7 ROTTERDAM die U all aanwvjzingen zal toezenden omtrent de wflze van behandeling met de bewezen van de verkregen merkwaardige resultaten Adverteert in dit Blad NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEwSr Spirmfil S ® HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE uubWAlfcR REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN mT ADVËETfiNTUCPRUSi Uit OowU i onutnim ibahMmdt tot dn bMorgkitec i l C ng la 1J0 ellM ngd amt Vw boitan Oe da n dw bMoi kz bttalac op dn pr a UatdMUfbaUMdrcrtoitilB i ham nu du prtfa IMOKZONDEN HKDEDEBLINOKNi 1 4 Mg 8 elke n 4 bmt Mt Op dB TOotpafiiM M boo w Gewone adTOrtMttUn o u MCMidaa rmtdodwHngmu btf eoDtnct tot iMr wwlM MnteD fTÜB broote ietten n randra wordan ttankend uur nluturulnita Advertentife kuimeii wordaa liig xoiid n door taHcheafcomit tu loUeda BooUuadolaren AdTcrtontiebarwuu en onia aflantM n mo t n dugi TÓÓr do yi f f mb hoc Üureau i mgvkomeu toncdndo van opiuuno vanokord té itfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve opZon eo Feestdagen ABOMNEKSNX3PIUJ8 per kwartaal Ut pet WMk If ent net Z nd d lxl per kwartMl 2J0 per eek 2i oeat orenl ww de beeerflsf per kwper leHshiedt Fiaaca per poet pei kwartaal SM met ZondaoUad UO Aboimemenlen worden da el ki aenxenooKB aea oni Bureau HABKT 11 GOUDA bH ome afenten en loepen den boekhandel en de poetkantoraa Onie bateaux ajn dagelgks geopend van 9 S uut AdminuttaUo en Bedacbe Telef Inten 2746 Poetrekemng 48400 dens de dictatuHt Ïhuiik bevoegdheden heb ben overschreden 6 Het saobottjli makon van processen tegen de laatst j aarehistische ministers van bmnenlandschTzaken wegens hun op treden tegen het Mattrileeneche Athenaeum Voorts verklaart de regeering dat zÜ den i staat van beleg haèft moeten uitroepen ter beschermuig van de republiek welker jong leven tegelykertyd van Imks en van rechts bedreigd wordt Omtrent maatregelen tegen de commumsten welke de kloosters in brand hebben gestoken wordt in deze bekendma kmg niets medegedeeld De straatpropagan da van allerlei communistische elementen en het demonstreeren met roode vlaggen met sovjet emblemen nemen toe Vóór de uitgifte van bovengenoemde be kendmaklng verSchAn in den ministerraad een deputatie onder leiding van den meca meien Rada die naar men weet majoor vlieger Fran6o op een Oceaanreis begeleid heeft Namens het volk stelde deze depu tatie de volgende eischen Ontbinding van de civiele garde Terechtstelling van den Spaanschennationahstenleider dr Albinana Hmszoeking m alle kloosters en groote dagbladbureaux naar wapens Onmiddellijke instelling van volksrechtspraak Aftreden van den mtmster van bin nenlandsche laken Maura Een lid van de deputatie ging zelfs zoo ver de vrylatmg te eischen van den Marok kaanschen vryhoidsheld Abd el Krim die door de Pranscb n op Reunion gevangen ge houden wordt Sen socialistisch minister antwoordde dat dt regeering met alle be schikbare middelï vöor rechtvaardigheid zal zorgen en alle schuldigen ter verantwoording zal roepen Rada verklaarde daar op dat z n partygenooten de regeermg wel willen ondersteunen maar met durven ga randeeren dat het volk zich rustig zal hou den mdien de door hen gestelde eischen niet in hoofdzaken worden mgewilligd Volgens een later bericht is de openbare orde hersteld en zal men weldra de ver schillende branden meester zyn De politie slaagde er in brandatichting m het kloos ter van den H Bochua te voorkomen De zusters verheten het klooster dat zy aan den Staat overdroegen Het tramverkeer is op beperkte schaal hervat Om 17 uur hadden verschillende taxi s eveneens den dlenafc hervat BUITENLaN CH NlfiUWST DÜITSCHLAND Vliegongeluk te Karlsruhe Eén doode Boven het vliegveld te Karlsruhe zyn gisteravond half zeven twee vhegtuigen be hoorend reep tot het arUruher Luftfahrt verband en de Akademische Fliegergnippen tegen elkaar gebotst en neergestort Beide toestellen hadden een vheger en een Op een van do kleinere steenen z t te rouw die hy gered had Haar hoofd steun de tegen den steilen wand en ze zat naar de zee te kijken die bij tusscheopooeen oVer haar voeten rolde Hij lag ongeveer erai diiehonderd meter van Mr vandaan Hu niehtte zich met moeite zoover overeind dat hy kwam te atten m op hetwUde oogenhlik keerde zij liaai hoofd wat om en keek zyn kant lit Ze stond op en maakte een beweging alsof ze naar hem toe wou komen maflr nadat ze een oogenblik naar ham ge keken had het cJi wee op haar horde zitplaatu lerugvaJlen en staarde weer uit over de zee Zoo vlug olti hy maar eenigezina kon stronipe do hi naar de rot en zyn verkreukelde j IS in de hand Zij hiöld haar blik trak gevestigd op de golven aan haar voeten Vermoeid en uitgeput bereikte hij em delyk de plaa1 waar de berg i begonnen Hier begaven zyn krachten hem en tnllwid liet luj zich P een steen zakken een hon f dcrd mpter van de plaate waar zij zat In f en on bereden erde woede tegen haar probeerde hy te flchneeuweii maar hy kon met meer dan een athorre zutht uitbrengen Zooals 111 daar machteloos en meengedoken j zat sloeg hij haar gade en langzaam groeide er letö als medelijden In zijn hart Zwidei te letten op de steken m zyn zy en in zijn becnen die hem tot rust hadden gedwongen ging hy eindedyk Wï er verder Om haar te Ureiken moest hy over rota blokken klimmen die hooger wsrea dan hijzelf Haar blauwe oogen koken droevig onder haar lange wenkbrauwen haar hjne hattdan lagen in de ohoot van de japon die Briand Uil xioh o iadiia t voor hat leerling aan boord die zwaar gewond uit de wrakstukken te voorschyn werden ge haald Ï en der vlieger leerlingen die pro feasor is aan de techmsche Hoogeschool bteidinger ia m het ziekenhuis aan de be komen verwondingen overieden i De kapitein van de Krasaln gerntileord Volgens een bericht uit Berlyn aan de N K Crt zou kapitein Joeggi die als kapitein van den Russiachen ijsbreker Krassm een rol heeft gespeeld by de redding an No bile te Petersburg xyn gefusileerd daar hy aan een samenzwering tegen het Sovjet regime had deelgenomen Joeggi was Estlandsch onderdaan ARGBNTINIB Uriburua poiitie in Argentinië Irigoyen z n eenige viiiand Na dne dagen van groote poUtieke on zekerheid tengevolge van de kabinetscrisis vaart het Argentynsche schip van staat weer verder onder leiding van den verloo pigen president Uriburu Het vertrouwen van het publiek in de regeenng is nu nog grooter dan tevoren Nu bewijst de samen stelling van het nieuwe kabinet inderdaad dat Uriburu zyn belofte nakomt om man nen te kiezen die door hun bekwaamheden en vaderlandsliefde boven de politieke par tyen staan In dit kabinet zit geen enkele vooraanstaande politicua en daarin verschilt j het pnncipieel van het kabii dat Uribunsinds de Septemberrevolutie van verleden jaar heeft gehad De groote bladan beschou wert het nieuwe kabinet dan óoE als een groote verbetenng vergeleken by het vo rige en verwachten nu eindelijk de oplossing van de dnngende nationale kwesties zon der dat daarby een bepaalde party boven matig bevoordeeld wordt President Unburn bevoordeelt weliswaar geen enkele parti j doch men kan met an ders zeggen of fa j is een geduchte tegen stander van de aanhangers van Irigoyen een gedeelte van de radicale party Hy doet alles om te voorkomen dat z de macht weer in handen zouden krygen en heeft met dat doel zelfs in dne provincies de ver kiezmgen uitgesteld O m onder het devies dat de radicale candidaten m drie provin cies plaatselyke belangen boven de alge meene zouden laten voorgaan De afzonder Ijjke verkiezingen in de verschillende provincies zullen nu worden uitgesteld tot de algemeene verkiezingen kunnen worden ge houden Daarna zal de voorloopige regee nngsvorm pas plaats moeten maken voor een definitieve Het IS natuurlyk begrypelyk dat Unburn ook na de algemeene verkiezingen aan hut bewind hoopt te blyven De samenstelling van het tegenwoordige kabinet hoe loffelyk op zichzelf IS misschien met anders dan aan boord van de Tempes t Queen wit was geweest Nlettesgen staande de emoti eo do uitputtmg due ZIJ doorstaan had was zij een öchoone aantrekkeJyke vrouiW Lady Tennye begon hy chor uWcel I niet hoe dankbaar ik ben dat u nog m leven I Ze draaide zich langzaam om en haar stem was zacht en bevend toen zij antwoordde Nadat we hier aan land geworpen waleai heb ik urraiang gebeden dat u in leven I ocht biyven en dat ik mocht sterven Ik weet dat u my by vergiaemg redde i de nieenmg dat u Grace opnam en daarom ver langde ik dood te zij voor u tot de ontdek king van die vreeseiyke waarheid kwam Op het oogenblik van de stranding heeft u my beet i aikt en ik was te verschnkt om een woord te kunnen zeggen Eq toen die ver schnkkHyke fijd m het water Hy H+rekte zyn arm uit m greep haar I and O u moet niet zoo spreken nu niet hygde hy Vanmorgen haatte ik u dat wTl ik met ontkennen maar heb ie toch fen frooflt dat u hier is dat hier tenminste iemand is waarm ik al die ellende deeJen kan Tk had wel gewild dat ik met haar I vergaan waa en hy zakte m elkaar aan haar voetCTi Jben smk van Ijidy lennys leed hem zyn oc en naar haar opslaan O het zou veel beter geweest zijn dan zon der haar te moeten lev snikte hy Waarcmi heeft u mjj niet losgelaten toen u ontdekte wie i3t waa snikte ze Ik vtM veel liever naar de bodem van de zee gegaan dan hierheMi met u dSe in de DHtening was dat u haar redde Al ik een manoeuvre om zyn j H pulanteit te be houden en te vergrooten Want dat Uriburu op het oogent ik populair is kunnen zelfs de vurigste aanhangers van ingoyen met ontkennen kelken keer dat h i in het pu bliek verschynt wordt h Iwde toegejuicht en verlangt men dat hy eenige woorden zal spreken jewoonlyk maakt hy het heel kort en zegt hy zooiets als 3urgerB dit IS geen tyd voor woorden Dit is een tija om met beslistheid en energie verder te werken opdat de republiek worde wat xij behoort te zyn Uitvoerige uiteenzettingen moet men met verwachten van Uriburu self wel echter van zyn meuwen minister van binneniandsche zaken Octavio S Pico Zoo heeft hy een decreet mtgevaardigd by he uitstellen van de provinciale verkiezmgMi waarin hy openlyk als reden opgeeft dat er in de drie betrokken provincies nog altijd één der partyen op da hand van Irigoyen is Nu zyn zy ook onvoorzichtig geweest dooir mannen candidaat te stellen dw in staat van beschuldiging zyn gesteld wegens misdrijven natuurlyk alleen van poli tleken aard die zy onder het bewind van Ingoyn hebben begaan Doch ook met de grootste vooriichtigheid zouden de aanban gera van Ingoyen vermoedelijk wemig ver der gekomen zyn In het decreet van Pico worden zy uitgemaakt voor belagers van de cultuur de welvaart en de maatschappelyke oirde mt den naam radicaal sou men als bmtenstaanders misschien ook reeds iets dergelyks verwacht hebben doch in wer keiykheid zyn de radicale m Argentinië leer rustige burgers met genuttigde ideeën Toch xuUen zy het by de koBawdB verkiexmgen wel afleggen want Unbnn nu eenmaal aan h t hewmd en doet alles om de ver schillende groepen met elkaar te vereenigen tot één front tegen de aanhangers van In goyen üe in zyn t d ook buitengewoon populair waa en met het minste vermoeden had van de corruptie waaraan zyn ambte naren zich schuldig maakten Wat op den duur het best voor het land zou zijn is moeit k te voorspellen Op het oogenbUk is een volkomen overwuuung van Unburn het eemge waardoor de binnen landsche rust bewaard kan blyven daarom moeten wy misschien daarop komen hoe wel onze sympathie uitgaat naar den gry zen Ingoyen met zyn innemeiule persoon lykheid en zyn oprechte streven naar het welzyn van zyn land Op het oogenblik ge met Uriburu echter de gunst van het volk en staan zyn kansen sterk dit wordt wel geïllustreerd door het feit dat de Argen tynsche peso zich begint te herstellen van de plotselinge dalmg op 16 Apnl J 1 toen het bericht dat de nationale eirculatlebank geen geld meer zou verstrekken aan de re geenng samenviel met de tydtng van het aftreden van het kabinet OHwp wmn O rrflinSOn9 KOpUDlISBi Groote gisting in Madiid Vel © kloosteis in vlammen Ëen decreet der Spaansche Regeering centrum der stad in het geheel met Ook de taxi ehauffeora staken hoewel zy tot wer ken bereid zijn maar zy vreezen dat hun wagens op straat door radicale elementen zullen worden lastig gevallen en verbrand Op straat verzamelen zich overal groepen igenschen rondom sprekers die uitschake Iing van de radicale elementen uit het kabi net verlangen Op sommige plaatsen worden de men schen aangezet tot verzet tegen de kerken en speciaal tegen de kloosters De politie grypt slechts af en toe in De meeste win kels en groote zaken zijn gesloten Uit vrees voor plunderingen Talrijke socialistische leiders hielden toespraken tot de stakende arbeiders waarin zy zich keerden tegen de communistische strydmethoden en aandrongen op opheffing van de staking Veel heeft dit echter met geholpen want omstreeks dit t dstip had den de communisten ondersteund door het gepeupeJ een in de binnenstad gelegen Je zuietenklooster in brand gestoken Het I kwam hierby tot botsingen tusschen de po I Iiiie en de communisten waarb aan beide kanten gewonden vielen De menigte be lemmerde vervolgens het blusschmgawerk van de brandweer Ook op dne andere plaat sen in de stad werd brand gesticht Naar bekend is geworden staan ook het klooster der Carmelleten op het Plein van Spanje en een ander klooster in een der voorsteden in brand DoOr de stad trekken communistische stoeten die revolutlonnaire liederen zingen en de bevolking opwekken den stryd tegen de bourgeoisie te beginnen De regeering heeft twee belangryke de creten afgekondigd In het eerste wordt de sluiting van alle Spaansche beurzen gelast Het tweede heeft betrekking op de gebeur tenissen van Zondag De regeenng zoo heet het heeft zich de laatste 24 uur zeer ge matlgd betoond maar zij wil thans het be staan der republiek met alle denkbare mid delen verdedigen 2y hoopt daarom op den steun van de bevolking uit welker midden z tallooze bewijzen van aanhankelykheid mocht ontvangen Ten slotte verklaart de regeenng de na volgende besluiten genomen te hebben Opnieuw gevangenneming van generaal Berenguer tegen wien wederom eenproees zal worden aanhangig gemaakt Onmiddellyke opheffing van de hoogemilitaire en mantieme rechtsprekende colleges welke tot vrylating van Berenguerbesloten S Arrestatie van alle monarchtstische leiders 4 Het aanhangig maken van processen tegen alle toonaangevende personen die t j Bnand zal Woensdag bü de eerste stem nung tegenover den president van den Se naat Doumer candidaat staan oor het presidentschap der republiek Aan de démarche van de linksche groepen van beide huizen heeft tegen alle verwach ting m de democratische linkerzijde van den Senaat die byna de helft van alle Senaats leden omvat niet deelgenomen De groep heeft een resolutie aangenomen waarin veridaard wordt dat de leden zich by df eerste atemming de vrije hand laten ter w jl Zij zich voor een mogelyke tweede stemming het recht voorbehouden te stem men op den candidaat die de beste vooruit zichten heeft De atemming in Versailles is streng geheim Verscheidene ministers en andere hoog geplaatste persoonlukheden hebben bezoe ken by Briand afgelegd en hem ateun toe gezegd 3e eenige vraag die op het oogen blik nog met beantwoord is is die of Briand z jn functie van mimster van buitenlandsche zaken nog vóór de verkiezingen zal neer leggen of dat hg zich als zoodanig in den verkiezingsstryd zal begaven In verband met de candidatuur van Bnand werd gisteravond de navolgende verklaring gepubliceerd Een groot aantal republikeinsche sena toren en afgevaardigden heeft een dnngen den stap by den minister van buitenland sche saken Briand ondemomen om hem te verzoeken zjjn candidatuur voor het presi dentschap der republiek aan te nemen Het oudste lid der Kamerdeputatle de afgevaar digde Thomson heeft Bnand verklaard dat het er voor Brand slechts om gaat onder uitsluiting voQ alle partytendenxen en per soonl ke oogmerken een nationale daad te volbrengen Briand heeft daarop geant woord dat hy met t oog op de door de deputatie gegeven interpretatie het zich tot plicht rekent zich ter bescliikking van z jn vrienden te stellen In politieke kringen neemt men aan dat de parlementair ervaren en m al zyn be aliBsmgen zeer voorzichtige minister van bmtenlandsche zaken zich reeds bepaalde garanties voor een Btembussucces heeft we ten te verwerven Men meent reeds dat een voorbereidende stemmentelling achter de coulissen de vereischte meerderheid heeft uitgewezen Ondanks de oproep der regeenng om het werk onmiddellyk werk onnuddell k te her vatten en elke demonstratie na te laten heeft de staking te Madrid zich verder uit gebreid Met mtzondering van de arbeiders in de sleutelbedrijven werkt niemand De trams loopen slechts gedeeltelyk en in het Er IS geen spreuk die met reeds vroe ger gezegd is FEUnJiETON niet in den weg gestaan had sou zij nu hier taan iered Hy kon uen dat y leed maar aiies behalve zijn eigen wanhot liet Hem koud Ja nep luj wild AU u er met gaweest WOB tou ik tiaar gered hebben 0 ikituD u verwensohen Z deinsde achti niit mi bedekte haar ge ziiht met de lianden O Beg dat toch I let eiueti te zij O wa uk maar met het chip I aar de bodem van de zee gOgaan tl kwam een zachtere trek op zijn gezicht en hy voelde leta van spyt over iijn on barmhartige woonden Ni om me ri A kwaiijTi stotterde hy Ik ben gek anders zou ik dat Wet gezegdheb eii Ik heb het niet gonieend Hy pakteJiaar tiflxid etevig vast O vergeet dat ik zoo wreed gesproken lieb ik ben precht dankbaar dat u gered I ia Wy hielden bcAde zooveel van haar iie gebleven i Ze keek hem verbaasd aan Toen kwam er tn gians va intt nse vreugde op haar gezicht Ze liet zich naast hem neervallen en ntt hüttj hoofd op zyn fcxiiouder snikte ii uxciiliea Hij verroerde zich niest zyn hort w a vervuW met medelijden voor de levende en amart over de doode Zyn blik gleed over de wi le aee vórtr hem Ik kan niet meer naaJ dait water kijken nep liy plotseling wi o hy sprong niaot hij dou f ii m 6et gestoken was achteruit Het Is te verBchrikkehjk Ik kan er met nveer naar kijken i Wordt Tarrolcd HOOFDSTUK XVII Angat en hoop Bij zijn poging om zich en zijn reAsge noote verder het strand op te tretkan ver loor hl het bewuetzyO Toen hij zijn oogen weer opende lag hij op fipn grasveld eii boven zijn hoold bewogen zich de takken van boomen Eenige rainu ten b ef 1 ij volJtomen sUJ llggea bewust dat hy nog in leven was maar niet in taat verder aan iet te denken In ijn ooreo klonk nog het geraas van de golven en voor zijn oogen zag hij weer de woeste zee zooaje hij die gezien had toen de zon haar eenite stralen op de onmetelijke vlakte wierp Bang dat hy zijn hoofd niet zou kunnen optillen = rleunde hy op zijn bevende ejle boog Zijn oogen namen het tooneej vóór hem op Geen tweehonderd meter voq hem af tierde de zee en golven spoelden ov r het etrand dat aan het grasveld grensde Aohter hem vae een heel woud van diezelfde tropi wiie boomwi als waaronder hiJ lag Zijn ja waa opgerold onder zijn hoofd gelegd zijn fiotioene en sokken had men hem uitge trokken en zijn hemd was losgemaakt Vlak by hem lagen twee doorjweekte zwemvesten ïBndelijk kreeg hij een vrouw in het oog eenzaam en een beeld van stomme moedeloosheid Aan zijn reohterhand steeg een groote bergformatie dicht bij de see in de hoogte Aan de voet van deze bergen lagen gioote hoopen keien sommige lAen bijna rotoblokkMifc terwijl andere niet veel grooter dan kiezelsteentjes waren