Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1931

WILS Kunst noch wijsheid kunnen gorden verkregen zonder voorberetdende tudie FEUILLETON TWEE OP N EILAND Uit het ËQgslach van GEORGE BAflR MCCUTCHEON 34 Nadruk verboden Hij liep ais een krankzinnige w de angst en de verechnkkmg aohenen hem nieuwe kiaoht gegeven te helii en Zij keek hem schiohtfig na zij vreesde dat hij zijn verstand verloren had Hij liep weer terug naar de plaats waar hij bijgekomen waa en daar onttrokken de boomen hem aan haar gedicht Weer ke ze n ar de golven aan baar voeten ze voelde zach emdelooa verlaten in deze onbekende streek en bleef versuft Bitten l ren later kwam hij weer mt de koelte van het woud op het atrand terug Hij was aanmerkelijk gekajn eerd Een nJlPng liai over zijn rug an zijn hart klopte in zijn keel toen hij weer naar de zee keek d © zee die hem ontnomen had wat hem het Hefat ter wweM wae geweest Zijn biik zocht de rot waar Lady Tennys geeeten had hij verlang tl haar te troosten en getroost te Wonten Zij zat nog op dezelfde piaata Toen hij dicht hij haar kwam zag hij dat zij zich niet bewoog en dat 7ij elecfhla door de rols adfiter haar oveieind gehouden werd De angat dat Kij dood was en dat hij toch alleen zou zijn bpnam hem bijna den adem Hijgend ea r Naar de Reeuwijksche Plassen HEMELVAARTSDAG Aanvaüg der Zomervaarten met de Motorboot V V V Refielmatige Diensten diarna WOENSDAGS en ZATERDAGSvertrek KLEINE VEST bij de Kleiwegsbrug te 2 u en 4 u Zonen Feegtdagen vertrek KARNEMELKSLOOT 10 u 2 u en 4 u ÊjgÊ Tarief Gouda Reeuwijk v v f 0 25 Met Rondvaart f 0 50 H J Ri kenhuizen Reeuwijk Smederij Rijwiel en Autohandel AgenUchip SPARTA en AM8TELRUWIELEN Speciaal Reclame rijwieleiï voor £ 50 50 SPECIAAL IN Landbouwwerktui en SURVERSAGENT DER WILLYS OVERLAND AÜTOMOBIELEN Hotel Pension Restaurant ZOMERZORG 1 Reeuwijk Tel 3 l Recnwijksohe Brug EERSTE OELEOENHEID TER PLAATSE ANNEX SPEELTUIN 300 ZITPLAATSEN BIJZONDER GESCHIKT VOOR SCHOLEN AANBEVELEND G N HOOGLAND ElKtritehi Braii Xiik ii liukyitiiililiiiü 1 1 SMIT Reeuwijk Vanaf hedtn wordt in elk pak Beschuit half pond Koeicjes of y Smits Ontbl ikoel één bon verpakt 60 dezer bonnen Éeven reclit op een pracht Jongens of Meisjesleesboek Serie 4 soorten 40 Beleefd deelt ondergeteekende mede dat hij U zéér voordeelig ican aanbieden LANDBOUW ARTIKELEN op elk gebied als Schoppen Rieken Hooiyorken Zeisen enz Tevens alle merken Maaimachines Schudders Harken enz Ook lever ik U RIJWIELEN in alle prijzen vanaf f 57 50 tot f8L Steeds flinke voorraad dus RUIME KEUS Ajentschap voor BAKKER HAASTRECHT in Karns Kuipwerk enz uil voorraad leverbaar i Aa nl Oaz ll Rllwl l n LUXE AUTO VERHUUR zeer voordeelig Wat met genoemd vraag svp even Blectr Smederij REEUWIJK Dorp Telefoon 7 Beleefd aanbevelend H OHONDT 50 G R BOON REEUWIJK Telefoon 7 s Gravenbroekscheweg F 6 Boter Kaas en Eieren Koloniale waren Wijn en Likeuren Tiabak en Sigaren enz late KWALITEIT BILLIJKE PRIJZEN VRAGEN EN THUISBEZORGEN ZONDER PRIJSVERHOOGINQ Het goedkoopste adres voor Ie klas fruit is en J VERBREE BlT DE PlAsSEN ZWARTEWEG H 106 REEUWIJK VRAAGT JAC STRAVEU GOUDA ZWARTRWEG TELEFOON 2093 AGENTSCHAP ADEK AMSTEL BURGERS E H tt v JONCKER J C R CARLTON en J S ö eigen merk REPARATIE INRICHTING VLUG EN BILLIJK ALVORENS EEN NIEUW RIJWIEL TE KOOPEN EERST EENS PRIJS AAN BIJ Je adres ïoor Boter Kaas Eieren fijne Vieeschwaren enz enz is G yOON leBüwijk zwarteweg H 126 Piijsnotecrtng van fijne Vieeschwaren enz p onB Boterhamspek zonder zwoerd 10 et Ham Tieleman Dros 2b Gekookte Worst Tieleman Dros 14 Boterbamworst 14 Leverworst fPnma 10 Bloedworst 10 PaaMen Rookvleesoh 18 Kaas jODg 12 Kaas oüd 1 m Alle Vieeschwaren gedurende de Zomermaanden uit de yskast voorradig Verder Bloem Ie kwaliteit 3 pond voor 25 et Lucifers 3 pak voor 26 Aardappelmeel 4 pak voor 25 Appelmoes Betuwe 48 ets p K G blik Bitterkoekjes Klemgoed 6DZ 25 cent p 1 3 pocd Bonbons Rum fleschjes 2 ons Voor 26 ets Rnmboonen enz Bruidsuikers 20 ets p j pond Tevens Foto s vao de Plassen verkrijgbaar 60 BELEEFD AANBEVELEND Kleeding naar maat Alleen prima bewerking Zuiver wollen blauw kamgaren coatuuma vanaf f 46 Fantaaie f 36 Aanbevelend 4 B VOS REEUWIJK D 48 15 C Macdaniél Mr Timmerman en Aannemer van Bouwwerken Aannemer van Zvrembad EKhoeven Belejefd aanbevelend 20 Laat Uw achilderwerk uitvoeren door J BALLERING DORP REEUWIJK D 30 TELEFOON 12 Prijsopgaaf kosteloos 20 Gedenk de Schoonmaak In Manufacturen Dames en Heerenconfectie jroote sorteering Voorts ruime keuze Kousen Sokken Overhemden Dassen enz Zeilen Karpetten Allovernctt en Vitrages Prima kwaliteit Billijke prijien Aanbevelend 20 M V d Berg REEUW JK SLUIFWIJK GECONTROLEERDE ZuiïelgereedscliappeR Verhoogd In kwallialt Verlaagd In prijt Aanbevelend 25 C V Leeuwen GDuda Telefoon 2876 Tumstraat 85 Donderdags Markt VERHOEF TEEKENS Straatweg E 24 REEUWIJK Vleeschhouwerij Spekslagerij Fijne vieeschwaren UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT BEZOEKTte REEUWIJK Hotel Pension Büitenlust STRAATWEG REEUWIJK Ie Café vanaf Gouda Lommerrijke tum met speeltuin Aangenaam zitje Prima consumptie == BILLIJKE PRIJZEN = 40 Beleefd aanbevelend Wed B A VAN RIETSCHOTEN 1881 1831 Voor prima Brood Beschuit Kosk Bonbon Ohooalads Qoudaaho Sipooiiwafélen Hl n W A GULDEMOND Bakkerij Reeuwijk Siuipwijk Bij lijdigo bealallin lHxa brood warbrijgbaap 3 J Buitelaar Reeuwijk Piatteweg 213 HUIS EN RIJTIII6SCHILDER ENZ Aannemer Schilderwerk Restaurant EL FH O EVEN 30 Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Schilderwerken LK VOOR Neemt eens proef met onze Fijne Boterbiesjes a 14 cent per ons Goudsche Moppen 14 Kleingoed 14 Weespermoppen 22 Studentenkoeken per bus 27 cent Heerlijke siroopwafelen per stuk 5 centAanbevelend J V d Heijden Pzn Brug Reeuwijk P VAN ZWIETEN Piatteweg Reeuwijk Scliilder en Behanger Aannemer van het Schilderwerk Zweminrichting Elfhoeven Houdt zich aanbevolen voor voorkomende Schilderwerken WAT BEZOEKT Paviljdpn RUSTHOEK ZWARTEWEG REEUWtJK Nabij da Plassen Ie KLAS CONSUMPTIE 3b KLAS PRIJZEN HEEiiLIJK ZITJE IN RUSTIGE OMGEVING Aanbevelenil C v d KLEIJ Het OUDSTE en VERTROUWDSTE t il ADRES voor een R IJ W I E L is W V WENSVEEN Reeuwijk afd Siuipwijk Groot voorraad Ruime knuxe n billijk prüxoo Ëorate klaiie r paratt inriohtlng Vraag bat LEEUW rJiwIel wordt wel in prija doch niet in kwaliteit overtroffen Qebrulkte CamasrDwielen tegen spotprijzen f i e HANaien TRAPNAAIMACHINES tegen zen beneden elke concurrentie WASCHMACHINES voor handden krachtgebruik uit de gunatig bekaode fabriek van Gebr Bakker te HaastrechtHoud mij tevens aanbevolen voor levering van JACHTGEWEREN en AMM UNITIE uu ds Kon fabriek van E L de Beaumont te Roermond aai o Fi li taird w BEOPt ap GOUDSCHE COURANT WOENSDAG 13 MEI 1931 DERDE BLAD qp da fabricage van artikden geworpen had gelbrink het woord 8pr zeide dat het den die vroeger alleeo in Engeland werden sdioollwstuur de proowkoet t en mtalulnemaakt cn het verlangen van aUe staten tend gt volg van d n bouw achtte iiet üeom hun eigen mduatne te helpen Ditlaatate m ntebeetuur zou indien het zelf In m verlangen aproot iwe T onmiddellijk uit den zoodanig proces ware gewikkeld deze KoiAai wrlog voort toen vele kleine staten de goe e en4 ens op de bouwrekenmg hebben gederen da zo altijd uit Engeland hadden be l rachf trokken ongeregeld of heelemaaJ met kregen en daarom probeeroen ze nu zich onaf hankelijk van het buitenland te maken Tariefmuren sloten alle bmtenlandsthe goede ren af en ie prina wiet of Engeland wel op ueze wijze voort kon gaan met vrij CeJitral nteende dat d he E nlH in de hall aa het hotel waa g wee t blijkt aehleraf dat ht toch wei degelijk heb geval was wwit P lnef4 zelfs tot geniimen tijd na haJfdrie bij de lift staan wachten en w toen jMig naar buit n K an wndml hij een heer utt CuntriiJ zag weggaan vBn w en htj ten slotte dacht dat deze wel de heer Esf auzier zou kunnen zijn Bulten heeft hij dien txer aangesproken gevTaa i of hij dan de heer F iwas en hem daarop den brief etoond waar wjn naan op stond De heer E ïifQiX den bnet gelezen en tegen P gezegd dai hij mee bou gaan To voet zijn de beide mannen t ien naar het Bmtenhof g k open waai aj e n ta i hebben genomen oiii iiHUr iet huia van den verdarfite K iii d Pnna Hendnkstrast te rijden K deed self open en op dfena kamer heeft tl en wiïeveer 10 minuten g praat Toen ia K achter dej heer F gaan staan e heeft P hei aïgeaproken tet ken gegeven waart laafeteenoeirrie den heer E bij de handen gTfep terwijl K hem mot een doek mond en iieug dioht topte De doek was door K rijlielijlf n et ether overgoten De aanval is met zoowel krachi geaohisd 3at de enfpsheer die de noöUe heeft verricht verklaarde dat h aJachtoffer vnjwel onmiddellijk nadat zijn mond vere pt was niet een doek en de ether door zijn neus binnengedrongen was den geest moet hebben gegeven Toen Icn liet alacht ffer bewuateloog op de grond lag hebben de beide misdadigere hom ook nog de voeten en v knrteèn gebonden cn riem van een fictsbaga edrager om ZIJ II bov £armen gewonden en hem daima op het bed van K gelogd K gnf zijn helper opdracht mot ajn gummistok naast het bed fp wacht te gaan itt ii Zoodra de heer E wei r een terften van l i mocht geven moest hij hem maar met dien slok een alag op het hoofd geven K is daarop naar buiten gegaan heeft een vagen zonder oliauffeur gehuurd en is daarmede naar n klokkenmaker in de buurt Reredtn bij wien g morgens P waa komen informeeren of hij daar een kist kon koopen Mij had penkist ufltgezooht ivflarop het woord klok stond De winkelier had er 75 cent voor gevraagd s Mid dags nu IS K die kist gaan halen Hij heeft die in 7ijn iwagen gelarien en is er mede naar de Prme Hendrtkatraat luereden K heeft de kiaf nnar boven gedragï n ® n J en P hebben het slachtoffer nadat xij den heer E nog eon Ihseen strop cm den hals hadden gelegd nn de kist gepakt en die in de fliito gelaïlen Zij 7Ïjiï met hun lugubere vracht naar de Westerbaenatraat gsrwtpn waar K voordat hij de kiat kocht een ptik huis had gehuurd Daar aangskomen zagMi ZIJ voor hun pakhma twee mannen staan 7 ftchttfn dat bedenkelijk n reden door Fven IStep zijn zi echter teruggekomen en hebben n den wa en achteruit in de garage geredien De kiet werd uitgeladen en de zakken van den heer E werden nagezoitit Tilt zijr portemonnaie die leeg door de politie in een Tcastje lui het pakhum is gevonden namen rfi rö m 100 oMeïi Toen lijn de beido manificn cpn borrel gaan koopai Terwijl zij dat deden vernamen zij dat er naar K gevraag 11 as K ht tt toen 7ijn vrouw opgebeld die in dan Haag ij eej amiTie in dSenat is i deze deekle hem medet dat de famiiJte Kofi ïiusier naar liemi had geïnformeerd K h+ eft toen de familie opgebeld dia hem vroeg of bij ook wiat waar de heei E was omdat nij toch een afspraak had met K Maar K deelde iiistig mede daj hij tot sujn flpijt midth eigenlijk was toegegaan K m g dtoiiien maar omdai er g en enksis rede fWas om lutn jii wo H d n te twijfelen bij om 4 uur s na hts wieir losgelaten Dsa volgenden iiiorgfcu editer was uiniidd ls TM verhaal ovm den wtsaêl iweer opgerakeld en toen kwani meg op de gedachte het jonge tt4 eeoa op te halen dat oor etsi onbekendtAen kwitaMi had g resenteerd bij Heldring QQ PieFson een kwitantie waarop zooaJ t men weet een valsche handt ekening tond ten name van den heer Oohaozier Dit j ngetje Uerkendu in K den vn a die em de kwitwitie tsr mning had gegeven tHi toen kreeg voor de politie K groote ly teH fenïs Op grond van valstWuid m geschrifte m hij op het hoofdbureau In btwanntf gehouden Hij ontkende iets iet de verdwijning van den heer E ultatttaode t heblMMi en gnf op dien Zaterda cmiddSg n drie tot B uur bij een vrouw van verdachte zeden aan huis ts zijn geweeit Deee vrouw weid door recherciieurs gehoord en ZIJ hevesliigde dt verklaring van K waar me l e zaak voor de poJltte weer zt or bedenkelijk kwam te Rtaan Toch bleef men j twijfelen aan de juwtheid van het alibi en do vrouw werd mede Ingesloten als verdacht van me Vplialiti theid Intaaschsn was bJü de politie bericht binnengekomen Dit wM Maandag omstroeks het middognur dit bericht hield m dat l ewonere van de Prttts Hendnkstrast Zaterdagmiddag een kist had den zien binnenbrengea aan den overkant Later kwam een andere verklar i dat hij de k At door Lwre mannen had zien uitdra gen Brvendi was zoonla bekend MaanalfzöB de belangrijke medi litïS blnnengek Hnen ovsr het lij c in de kist in het WeiiterbaenstraAt iel ook de vrouw van verdachte zedt ii door de mand en bekende dat ZIJ het gelwele Toen alle bewijzen tegen K b bleven ojietapelen kon dew met langer zijn rol blijven palen n bekende dat hij het voornemen had den h eT E te bevlweimMi hem daarna geld af te persen en wanneer dat In veihgheid was d m heer E lo te laten K vertelde toen ook van zijn medephchtige P De jongf ii van twintig jaar wnnende in hei Weateinde ia toen gearreelKerdf Vo r den oommigsnirts bleef hij aanvankelijk ontkennen maar toen hij bemerkte dat de politie volkomen op de hoogte w s h ft ook hi een volledige bekenteivia a gelegd K blijft than nog volharden hij zijn verklaring dat het nooit m zijn bedoeling gelegen heeft om den heer Eschauider te vermoorden Zoodra het geld in veiligheid ï u tijn op dp Engelsehö bank was Mjn pion volgpnB iJn verklaring om den heer Buchaazier weer lo te laten De politne twijfelt aan de waarheid van deze verklaring Nog veimemen wij Hat de heer B torn hij ten huize van K kwam ongeveer f 100 in eontantfm bij xich had Dit bedrag lehem door K ontroofd die het aan P tSf hand h ft geateld Uit angst voor mogejijke ontdekkmg van de misdaad heeft deze erhter hPt bankpapfer verbrand Minatuifuett komt naar Amsterdam Begin Juni Toorstelllncen Nil ill dt lel vein Pemt 7al de beroemde I aihfüclit levue stei Mistinguett inst haar rcvui Revue Mislmguett de eerste drie dagen van Juni voorstellingen geven m d i Stads jixn wbuig in Amsterdam üe impre s sario van liet gezelschap ig de hew Ernst Krause BUrrfiNLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK De week der goedheid Aanmoediging tot weldadigheid en verdruigiaamheid De littr Vriend setts h t stsn unt van B en W uiteen sooalti hierboven rt edsiuet uikeie woorden werd oiusohreven D lieslfi mg van Ged Stat n volgt later De Nedert Spoorwegen VerpUatsmf en ostalag b i de Centrale WerkpIsaU te Utrecht Nmir wij vernemen zat m den loop van dezen coiner aan de Centrale Wer pdaate uei Nederlandsche Spooiwegen te Utredit nj iitt gereftdkonien de thans onder handen Kijnde aanbrenging der Kunze Kjiorr rumiien overgegaan worden tot opheffing ler wagenherstallingen m die werkplaats Ais ge ölg daarvaji zullen ongeveer zeventig man worden overgeplaatst waarvan 65 Xiaar Amorafoot en vijl naar Bleriok teiwijl van vijftig man in oBêea dienst de arbeids overeenkomst tal worden verlengd De radio in ik militaire cantines Op vragen van bet Tweede Kamerlid ter Laan Ifl het waar dat de commandant vandf 2de onfanteri rigade heeft verboden u uziek uatgeionden door de VA KA md cantine ten gehosre te brengen Zoo ja IS de imnieter dan bereid om tl zorgen dat alle omroe vereeniguigeta ge lijk beliandeld MrordenP h t ft do mm ister Jiftn Defensie gesat liandel maar dat moeaten de stiathmahoudkundig uitmaken De hoofdtaak waa dat Engeland zijn verloren markten moest heroverfn en dat kon slechts op één wijze j door Roedkooper goederen ta maken en zich aan te paaeen aan den smaak van de ZmdAmerikaanache larjden De kwaliteit van het j Engel he artikel mocht en belioefde daar onder OOK met te lijdejj maar de uitmun tende en onw te dure afwerking van tal I v p artikelen kan nagedaten worden I Zeer aanbevelenswaardig zou het ook mjn als de groote firma s hun correspondentie m het Spaansdh voerden want het andei edd van taal had tot groote misverstanden geleid Het oude systeem van eon plaatselijk gent war uit den booze De fabrikant zelf of zijn bedrijfsleider moest het afzetgebied bezoeken irt pereoonlij k leerfji kannen en nieuvff connectiee kweeken Ten lotte zei de pitns onder donderende toejuichin n wat eojiter ook nog moge gebeurer op mij mijne heeren kunt ge altijd rekenen W ziging steunverleening mobilisatie invahdrai Een wetB Htt erp heeft het departement verlaten Op de vraag van het Tweede Kamerlid ter 1uan bftrelfende het atadium van voorbereiding en de behandeling van de toegwegde wijaglng der wet tot teunveileenuig aan mob rlifauUe invaliden heefj de minister van I Defensie geaatwoord dat een wetsontwerp zijn departement iieeft verlaten Tot m dft i broken G etercv m over geheel Frackrijk de z g bemaiaa de la Donté begonnen de telken i re teru erende week gedurende w dke iedereen tr cJi t goed te doen Er wordt dïe wfek bijzondere aajOfdactit gewijd aan het I rohleoii van döQ vrede asQ de opbeunng van ungelukkigen de hulpv irleening aan belioeftige geamaea de bascihenning van dte jan na Vooral voor de jeugd ie dese week viin bpteekenis onidat haar doQ ia het biJzondei woidt voantehoudten de nood zakob k ieid verdilagzaani en edelmoedig te sijn Te VanjB wordt da ween met een wei gevuld prograjnma gevierd De radio oeemt daarin een groot © piaata m want zi zaivele pwekkende woorden en redevofringen ver prewïen Voorte zullen gevan feniasen wor den bezocht om deJi gedeitineerden eenigeafleiding te bezorgen hospitalen om de paUenten op te beuren Ouden van dagen nullen autotochtj maken kflnderen zullen worden onthaftld I BELGIë Bngène Yaaye woord ad 1 D€i oonunaodaat van d 2de mfan teniebngade lieeft verboden rin de niilitaore cmitines programma s uil eaondeu door de V A H A ten gehoore te brengen nadat was geblekeai dat deze herhaaldelijk voordrachten bevatten weJkeo a oud m trijd ia met de krijgstucht en de strekking heeft net ver liouwen in de weermadit te verzwakken oor VARA muziek Jton g en uitzondering worden gemaakt odldat deze nieermajan door BO xlanige voorOTUohten wordt onder üe Itelguaohe vioUst en oomponut Ëugène Yeaye w 72 jaar oud te Brussel overledan HuMte lang ongewer twmtig jaar ia Cugène Yaaye voor ona niet meer geweest dun effli grocrtfiche herannaring en een schitterende naam Hij waa een vwat in de weleld der vfloJwten gelijk thans eon Kreisler f n Thibaud en ee oonoert met ïijn soliai rtdhe niedewerking gold als een feest Door ile geheele wereld vierde hij oaigekwide tttonifcn RUSLAND Reorganiiatie van den handd werking aan een zoo spoedig mc elgke be I 1 andeinig ig hij gaarne bereid Ben L idache schoolquaeatie Gedep laten van Zuid Holland beiiaadel den gisteranm ddag het beroep van het be j stuui er Veieeiuging tot opricJitmg en instandilioudtJng van oliolen voor iifeer en meer I uitgebreid onderwijs op Qerefomi erdöi grondslag te Leidea tegen het besluit van B cn W dlier gemeente d d U Dec j I I houdende weigeiing van goedkeuring der lekeuing en verontwooichng mzake de kosten van verbetering der speelplaats bij de school voor gewoon lager onderwija aan de btodhoudereJaan te loeiden Uti weigeiong van goedKeuimg waa gesehied omdat op de rekening voorkwamen dü koeten van een rechtsgeding ala uütvloei sel van liet werk welk rechtsgeding het schooSbeetaur naar de tneeniogi vaO B en W hadden kunnen voorkomen zij hej ook dat dit rechtogtding tegen den wjj Van het achooJb ituur werd gevoerd üe kwestie was n 1 dat de aannemer van het werk de it ei Kruyf zijn vordering had overge iragen aan zekeren Wilbpmk en tevens aan de Handflsiiiaataehappij voor wegemnateiiaal Toen d heel Wilbrink de vordering kwam annen bij het eohoolhestuur was dit op de hoogte van het feit dat de vordering levens asfl om Mij voor Wegenmateriasi was gecedeero düdi de lic i W zeide het schoolbestuur ie zullt n vrijwaien waarop het bedrag aan W weid betaald Intuaachen deed de Mij voor WegemuRlteriaal die de eigenhjke leverantie aan den uannemei had gedaan lange gertchteJi keii weg haar vondermg op het schoolbestuur geldten en zii werd daarbij In het gelijk gesteld terwijl de proceskosten moeaten worden l etaald diooj net schooll stuur dat deze op de rekening van het Gemeentebestuur braolit B en W weigerden deze goed te keuren daar zij van den gang van zaken met te Voor het flchOindbestuur voerde mr Han ad 2 Aan alle radioprogramma a wordt Wil men dat ij ook in militaire oantinea ten gehoore wonden gebracht de e ch ge id dat zi de krijgstucht niet chaden en haar handhaven niet bemoeilijken AUeomjoepvereenigmgen worden m dezen gelijk behandeld Gedeeltelijke afschaffing d r distributie De Sowjet regeenng publiceert een decreet wiiarin £ ij veiklaart dat Binds de particuliere handel ia afgeecliaft de verflbnukaver migungen made echuld aijn aan het niet behoorlijk funttioneeren van den goederenTuil in Ruüland Voor deal groot en kleinhandel zullen iaarom geregeld orgönisaiiea iq het leven worden geroepen De fabneksgoedereo auUen voortaan niet uwer aan gediwoogen dwtributie onderhevig zijn SLeuhte kleedm met inbegrip van MÜioeiBöl tai levenBnixddeden zullen nog op I oim verkrijgbaar worden geateld De moord op den heer Ëschauzier K en zün medeplichtige lej gen een vollediere bekentenis af De moord ten huixe van K gepleegd Gisteravond iieeft 4e verdachte de teolilucue koning baksüd den heer Eschauïier te hebben vermoord H©t drama heeft volgens het Vaderland als volgt afgenpeeld Zoü üa bekend had X een patent op alumminmm klompen met verwTS elbaie zolen Reeda eenugen tijd geleden had de heer EsfJiauzier aan K een vooiTsdiot egeveii van f 50Ü0 om de zaak op gimg U brtingeii K heeft dat geld in Engelanid verbrast Daarop heeft de heer E zich teruggetrokken uit de affaire maar onlangH httft hij wederom de ondeahandeiingen met K geoi eiid K probeerde met den iu i K t afspraak te maken voor een onderhoud en n eenig Ueen en w er geechrijf ie tenslotte het in de oorresjxMidentie van don iic r E gev widen briefje gcfvon den afkoiihtflg van K waarin deze schreef dat hij zondfi tegenbenciit gleden Zater dag te half diVe op den h er E zou wachten bij de I It m Hotel Central Teiwijl K deze onder handel 111 Ken voerde Is hij zekeren P I uit het Woateinde een jongen van nauwej lijks 20 jaar gaan opzoeken e ht ft hem gez dat hij e n mooi zaakje had waarIII P moeat belpen K deelde hem met meer mede dan daj hij op zijn kamer een h er zou ohtvongen dien P op öhvteeken j van ff bij de handen oest gnjpen K zou j dan wel voor het verdere zorgen D jongen j IS op de zaak ingegaan Hij ia Zatatdagmtd dug met e n Ij rit f van K aan de lieer E j in Centra bij oe hft gaan wachten Hoewel aooiilö Tfekedd het personeel van Beamblen zullen bon en ju eniieB ontvangen wanneer zij goederen voor badmt heivaren De jirijzen vooi de ineefite levensmiüd ien worden bij dit deöreet met 10 tot 40 pet veihoogd die voor andea artikelen gemiddeld met 60 pcV De ooiöi eratiee worden uitgenoodigd 200 pieuwe Winkels te Moskou te Openen De verkoopens zullen worden betaald met oomniifiDieloon ten einde hun houding jegoia de clieiit n guimtig te beïnvloeden ENGELAND De Koninklijke handelsreiziger De Pnns van Wales t Manchester Koiijdndö vaii Birnixngham en Wolverhampton waar hij Maandag d abnkanteo een hait ondier den rient had fcracihten tö Btekon hveft cfe Prms van Wal gisteren te Manolieeter geaproken in de vermaarde Vnjharixiel zaal waar 2700 genoodiiden van de Kamer vb Koophandel vereMl waren In n zaal aan den overkant van de atraat waren nog ruim 2000 beura en andere han lelekedfin bijcan die de rede van 4en pnns door fii luulspreker konden volgen RADIO NIEUWS Programma voor heden H il v ei u lil 601 Concert 700 Gramofixjnplat u 7 30 f roelstra herctenking B 06 Concert 8 46 Orgelspel 915 Tooneetapel 1100 1200 GramofooiH la tui Hui en 5Ü0 Kmderuurtj s Q0 Moïiek en zang 10 2fr ll 30 Gramofoonplatcn Daventry 600 Pianomuziek 705 Koor en üiekst 9 06 Opera 10 40 1120 Danwnuoek Langenberg 7 30 en 10 30 Concert De priiip zeide dat hem op zijn jongste lew In Zuiid Amerika twee dmgen op overtuigende wijze gebleken waren Bet verttouwen in den Bigelschen handelaman en fabrikant was nog aanwezig en er was nerg ii8 ewnige aniinoaiteit tegen Engelsche oederen Het prestige en do naam van EnKpland ftle haiidelgoed natie hadden echter ontegenzeggelijk geleden Dit verecihijnael waa reedit aan den dag getreden Jn de laatete jaren voor den oorlog toen het er echter iwet zooTjeer op aankwam In dezen tijd eohtt ï fltond de Engelsohe fabrikant voor twee niiï uwe moeilijkheden een concurrentie met enige staten die zic i met energie doodsbleok bereikte hij h ar ten slotte en slaakte een zucht van verlichting Lady Teimyg lajg met haar hoofd tegen de rots geleund rustig tè Slapen HOOFDSTUK XVIU m verblndjULg stond met de zee Hij beek naar bcneden maar kon niet alles meer r auwkeung onderscheiden daar de zon fcteedfi verder daalde Met momte bereikte hij de boomen en hisr haastte hij zich voort zonder de minste angst ov iwel Hij wist wEilken kant i J moest In de boomen hoorde hij apen en vieemde vogels tcekwidwi zich tegen de halfdonkere luclit af Zijn voet etootte tegen een vreemd groen voorwerp en tejen hij het opraapte mtta hij een krent vdn vreugde Het was een versere kokomootl Voedsel I Het drong pijlsnel tot hem door dat hij iets gevonden had dat zijn hcaiger alüians voor het oog nbük atillai kon Koorisax htig aocht hij m het gras naar meer en weiara vond hij zijn werk beloond met een stapel van ongeveer tien kokcenootan die aan den rsnd van het bosch lag Toen ging hij wwer verder op zoek nasr water water dat het leven in hun uitgeputte lichamen moest houden Toen hij zich een weg tfepr de boomen baande hoorde hij het jeluid van golven duidelijker en even ater WSe hij bijna in het water van liet haventje gevallen De oever Ixad den vorm van een halve dirkel Imks van hem reeg hij hoog en zwart op rechts was hij laag en groen Gee dertig meter van hem verwijderd waren de eeiste teekfinen van het voorgebergte groote en kleine rotablokken lagen ats voorlo era voor een stellen heuvel Lange den rotswand kijkMid Mg hij wat verder een groene massa voiïruitsteken en de duisternis daaronder deed hem vermoedCTi dat hij en grot gervOQ den had Aan zijn voeten kabi elde een hel der stroompje hij liet ak h op zijn knteön vallen en nadat hij zijn verhitte gezicht ui het koele water verfnscht had dronk hij er met lange teugsQ van Toen luj ach weej oprichtte leek alles mooier en blijmoediger Hij voelde het verlangen opkomen om van vruu e luid ts roepen Hij rende naar de rots die een chuUplaatft scheen te bieden Hij vond een ruime grot een meter of Vier diep De grond was bedekt met fijn wit zand dat de etonnsn er van bet strand er heen gewaaid hadden Het was een prachtige achmlplaats deze gro van bijna Vijftien meter lx ven dsQ zee egel Daur het spoedig h elemaal donker aou 7ijn hep lu vlug naar het rivisrtje terug aohepte een t van en koJcosnootAol watei en ving de terugtocht aan Dwzon was nog maar net èpvtai den zeespieoil en toeo liij op de plaaTs waar hij zijo aisgeaoote verlaten had terugkwa i was zij daar met HIj soiirok en riep Waar ben je Van beneden kwajn een kreet van vreugde öi hij zag haar vlug van Imks komen aanloopen Hij ging Haar tegetnoet Ik daohtv dat je nnj hier wtra laten omktMiien hijgde zij toen hij elkaar waivnO Hujtrh ik ben zoo blij dat je gekomenbent Toen Ik en uur gelecteu terugkwam sliep je Hier dnnk fm $ Hij greep ds haoddie 7f naar hem uitstak en trok haar op derots waar hij op stond Ze dronk de kokossdioal leeg mei de ge legeiiheid van iemand die van dorst ü half nmg omen ls Wonlt vervolgd Het wonderland Hij wekte hafir niet maar bleef aan haar voelen Mten wachten met e i blik op haar zocht vriendelijk gezicht In de verte m de buurt van de boom waaronder hij tot bewustzijn wa gekomen en waarheen zij hem gesleept had lag het stuk van de boegspriet dat hun het Ifven gered had Lang en wit lag het daar m het dalende ztmlioht Hij voelde ei n enthousiaste dankbaarheid voor dat doode stuk hout Het wMd hem een levend wezen een vriend m den nood waartegen hij wel had kunnen lachen en praten de bewerker van zijn wonderbaarlijke red ding ZiJn oogen vulden zich met tranwi en er kwam een sombere uttdrukkring op zijn ge zicht toen hij naar de ondei aande zon keek In zijn verbeelding verdween de Tempest Queen raider de plaats die de zon uitgekozen had om vaji dezen dag a fscheid te nemen De naoht kwam Waar waren aij Op een ikende kust waarvan alleen de lumel hoever van de bewocHide weredd verwij Ver Van alle beB uttin g behalve die boomen zonder voedsel en drinken nacht naicterde Achter hen was het imnnige oerwoud vóör hem de onhatlftpellftlde see Het an rtzweet brak h m uit Bi n angst grooter dan die van den vongen uaoht maakte zioh van hem meester Hoever warwi ze van mensehelijko woonplaatsen verwijderd Wat voor menschai woondwi er m dit land als er mensdhen woonden Plotseiuig voelde hij een heftig y verlangen naar water Het scheen dagen ge letiea i dat hij oor het laatst water gedronken had Hij kon de gedadiCe van een nacht daar op de roteen een nacht i onder water of voedsel haast niet meer verdragen Lady Tennve liep kalm door haar adem haJing was regelmaitifl ig van een slapend kmd Toen liij zoo naar haar aantrekkelijk fijn gesaditje keek kwam al zijn mdderlijkheid weer boven Toen Inj bewusteloos was had ZIJ voor hem gezorgd en zij was dapper ffli trouw geweest Eeji vernieuwde drang naar voedsel en water en naar een andere schuilplaats dan deze naakte rotsen dreef hem de hellmg op Wtldra stond hij boven het vlakke kleine plateau en keek hij neer op de donkere boomen Aan de andere zijde vau het plateau lag het strand en de aee nu aan zijn oog onttrokken door een hoo heuvelrug Aan zijn lechterhand daalde de heuvelrij en een paar honderd meter verder ging zij in bosdh over Het plateautje waarop hij stond was mis BcWeii honderd iixrter in omtrek Nieuwsgierig hep hij naar den anderai kanf ef daar kwam hij aan den rand van e n stedle hellmg die bijna loodr rht afliep nuBr etn vallei waarvan de oppeWlakte lager fwheen te l ge i dan het strand Zoover het oog reikte was het landin wottits een woelde van boooisa Beneden hem was een klein natuurlijk haventje dat