Goudsche Courant, maandag 18 mei 1931

No I768S Het gelijke en het andere In den ttrijd voor den vrede zyn er wee vuüJidei Aan dien tenen kant staa4 het uiterste nationajosme dat meent dat a leen het getuloe beteekenita voor ons heeft Het sae aileen het ogen volk en meent dal dit meer rechten heelt dan anderen omdat het beter is De raeurvvere zielkunde leert ons dat de menisch in zun jeugd een stadium u i ue iiitjiiBcu in zyn jewgü een stadium t A vui iyiwj omgang en doomiaiakt waarin hy eigenlyk mch almach er fÜ voortreffelyke l taekaus van üg wil voelen en elke ervanng die tegen zyn macht indniiischt veroorzaaJtt leed en conflict ben heel mensohenieven van ge Btatagen groei is rtoodig om dit te overwin aen en zelfs ook m de heimetyke dagdroo men dat gevoel bmten t aluiten loo gaat het ook de naties i r is © en naïeve gedach te dat zy d e wereld zyn en dat zy in zeker opzicht ivet centrum van het wereldgebeu ren zyn Na dien oorlog was er een confe rentie van de wereldfedemtie van Christelyke Jonge Manlnen en toen sprak er iemand er waj n tranechen en Hollanders by dat alleen door heU Angel S tl sche Chrjstandom de wereld kon gered worden De Franschman gelooft nog altyd dtt z r taal het beste voerti g is van der geest en dat de vlam van het ideaal ini zyn land op laait Die Dmt cher meent dat Duitache de gel ykheid Duitsche arbeid DuitBChe we n chap de geheuneoi ontsluiert en de wereld bouwt De Amerikaan ziet inet een zekere superiore welwiUendheud op al de kldne broertjes en zwsjes neer en denkt dat hy de vryheid den voonu aag en het gezond ver stand viertegenwoordigt fn de eigenlyke macht in de wereW Ijezit De kleine anden hoewel zfj door hun internationale posi ic tot een gevoel van kleinheid gedrongen word maken in wiezen toch geen mt zoodering Zyn zy met het handeUnJ ui denkend mukblpunt der wereld dan zyn zy het beschouwend Zy zitten ais hot waru aan den kant van den weg er achten zich diep in hun binnenate verheven boven de anderen Dit en hartie nationalisme kan wel e ger aanspraken zien maar die van andere met erkenuein Het wil wel a n eigen producten uitvoeren en verkoopen maar bobchcrmen lé reohten hebben om buitenlandsche produe ten te weren Deze houding is een gee telü ke houding maar uat zien ook in maatrege I i op econonuach bied Zy belemincit d vrye aamewwerking d r volken Weikelyke wereldvrede na aileen mogelyk als wy in de wereld erkennen dat het andere ook 1 i e c h t h e 6 f t en dat de aohoonheid en de krachb van het weritelyke leven bestaat in de veelrvuldigbeïd en de verscheidenheid der wtingen Onze wetenschap onze techniek onze opvoedkundtge stelsels zyn ipgegroeid bel loie weerlie iÉr ijs an 1 leerlje A V GOOL WIJDST RAAT 7 Ww gmag naar laster luisUrt w Zyn schedel 2e een leugenaar FEUILLETON TWEE OP N EILAND Uit het Eogeljch van OEOBGE BABR MCCUTOHEON Nadruk verboden Dt IruidliDiiiligs G AUKERMAN houdt eiken Donderdag zitting te Gouda van 10 1 uur m Cafe Du Commerce v d Kroft Kleiweg 83 onder toezicht van Arts Waghto Unne medebrengen Wanneer men per briefkaart uur van bezoek meldt kan men dadel k gebotpen worden 37 W h gehjkKh erk voo hem t tl Jr ï Wn nar twrein van óeo lag jn nu wftfl w je eAomen ana i P rd k k h J rt h l iT ÏÏ bj rr ad dK Ik der ped Waterglas om eieren in te leggen BIJ Anton Coops DROGIST WIJDSTRAAT 31 TEL 2482 Invoel lui en te re gemaakt h a S 1 Z gemaakt heelt heb ik het mem Zie da Advertentie volgende week Zaterdag op deze plaats OPHEFFINGS UITVERKOOP Gebr van Dantzig GOUDA MARKT U De verkoop duurt dechts nog korten tod AUe goedelen worden ver beneden de prys verkocht zooajs Damesihemiden Pantalons Combinations Nachthemden Flanellen Coi sages Directoiirs Kousen HeerenhenKten Flanellen Jaeg i hemden en broeken groote maat Taielgoed enz enz Veixlei Vitraiges Flanellen Molton Katoen Alles woi t tegen spotprqzen uitverkocht t HAAST UI HAAST UI Maandags tot twee uur gesloten REEUWIJK GOUDA 11 ET feit dat Reeuwjjk een vooruitgaande Gemeente is van RUIM 4100 inwoners met een gestaag toenemende bevolking die niet alleen haar bestaan vmdt in land en tuinbouw doch ook in nvjveriifiids en handelsondernemingen een toename ook van de goed gesitueerde bevolking die Reeuwyk om de prachtige natuur en de uitnemende gelegenheid voor watersport tot vaste en tydelyke woonplaats kiest en het vreemdelingenverkeei ten slotte dat leven brengt m de eertijds stille landelyke Gemeente heeft ons doen besluiten tot de uitgave van Het Weekblad voor Reeuw ijk De uitgave van dit weekblad geschiedt eiken Woensdag daags vóór den Martkdag te Gouda waarop een groot aantal mge zetenen uit Reeuw k in Gouda hun inkoopen doen Het blad zal zan een GRATIS Weekblad dat huis aan huis in geheel Reeuwijk door de Post wordt bezorgd Het zal bevatten al datgene wat veor de inwoners van Reeuwyk van direct belang kan worden geacht waarom het door ieder zal worden gelezen ALS PUBLICITEITSORGAAN IS daarom dit weekblad voor alle zakendoenden neringdoenden en ambachtslieden van Gouda Reeuw k en omliggende ge meenten van BETEEKENIS De advertentie tarieven z n bilhok gesteld n 1 voor gewone advertentien 15 cent per regel voor reclame van winkels bedreven of andere ondernemingen 10 cent per regel Personeel aanvragen en aanbiedingen te koop en te huur aanvragen en aanbiedingen ƒ 1 voor 1 8 gewone regels elke regel meer 121 2 cent Voor hen die in de GOUDSCHE COURANT adverteeren en hunne advertentien ook in het WEEKBLAD VOOR REEUWIJK ongew zigd willen plaatsen gelden b y z o ndere voorwaarden welke op aanvrage gaarne worden verstrekt Inzending der advertentien kan geschieden tot UITERLIJK DINSDAGMIDDAG 12 UUR aan het Bureau MARKT 31 Gouda TELEFOON 2745 DE DIRECTIE GOUDA TELEFOON 2150 J HULLEMAN KLEIWEG 20 FONGEHS FLEVO en HSEL RIJWIELEN m nieuwe feljnodeltenPrezen vanaf 53 den Vraagt pnusconrUit BONDSKIJWIELHERSTBLPLAATS Iitl ifif ïAAN DE BURGERIJ Van GOUDA B IJ de officiëele ingebruikneming van het Recreatieoord Elf hoeven aan de Reeuwyksche Plassen heeft de Commissaris der Koningin in deze Provincie gezegd dat het hem moeite kost zich voor te stellen dat over het bestaan van dit Plassengebied zooveel te doen is geweest Zoo is het ons al jaren Het heeft altijd in bijzondere mate onze verbazing gewekt dat de Wethouder van Financiën van Gouda ooit op de gedachte is gekomen om de Gemeente Gouda te willen doen deelnemen in het maatschappelijk kapitaal eener Naamlooze Vennootschap tot droogmaking van dit Plassengebied waarmede de Gemeente Gouda werd aangemoedigd een bedrag van Honderd vijftig duizend gulden in het water te werpen Dank ziJ het besluit van de Staten is de strijd om de al ofnietdroogmaking tot staan gebracht en daarmede is Gouda gevrijwaard voor dien y financieelen strop die de Goudsche Wethouder Van Staal der Gemeente met alle geweld heeft willen bezorgen Een Wethouder van Financiën die tot dergelijke dwaasheden in staat zou zijn geweest als anderen het hem niet hadden belet kan niet zijn de vertrouwensman der burgerij en de groep die hem steunt en zich mede verantwoordelijk stelt voor zijn daden kan evenmin vertrouwen worden geschonken Van Liberale zijde is in den Raad herhaaldelijk op een verdediging van des wethouders beleid in deze aangedrongen maar telkens weer werd Mr de Witt Wijnen met een groot woord afgewimpeld De Liberalen verlangen van eiken bewindvoerder van welke richting die ook zij een deugdelijk en voorzichtig finantieel beleid Dat is vooral in deze moeilijke tijden voor Gouda het eerst noodige Daarvoor is het noodzakelijk dat het regime Van Staal verdwijne Geen roekeloos beleid geen onduldbare belastingen Daarom aUe hens aan dek LIBERALE STAATSPARTU FOTO MODERN Markt Gouda BOVEN DE Fa T ZAAL 20 6 Briefkaart Foto s bruin f 0 90 f 0 90 Voor DAMES HEERËN en KINOERSCHQEISEL naar R V d ENG Spieringstraat 49 SCHOENHANOEL 30 Nsrgins zulks l gi prljztn an prima kwallttlt SLAGERIJ VAN LEEUWEN T l fo n 1267 K iser lr t 58 Groote Vet Reelame BLADREUZEL 30 et p p 4 pond TO r één gniden DIK NIERVET 40 et p p 3 pond voor één gulden Vet gemast Kalfsvleesch Mléén bij 50 KARBONADEN 70 et per pondLAPPEN 80 et pw pmd V ARKENSVI EESCSl nmaf 50 et p p RÜNDVLBESCH vsnaf 55 rt p P GEKQOKtfi WORST dag eUika 20 et j r 70 Jaaraang idag ia Mei n l BERGAMBACHT siwouDE SdeS S GOUDA EN OMSTREKEN Dit bladverschii ntdageljsbehjv ICrimco p r p t ter kWMU 1 ƒ 8 16 nTt Sldïï ÏSÏ chl it N EUWERKERK OUDERKEEK oUDriTE ÉUW jfTAoo v V i ir EuwiJK SCHOONHOVEN STOIAVIJK JVADDINXVEEN ZEVENHUIZEN wit L o vjfeu Aotf uut 4 xMl oMMt i ILl Vau üuium Uwuua u Oou DeMrgtUioc fUtitiMK üif OMu ifiitm l W tmintMHIii iiYUrtiiiitién 1 aalft vau Oud iftt Ut vvurp4MpiM OU ak luwswr OMWOue Adverumuw en ui woiKlen aaedwioaümw m cooiiact tot sear iwredurwnfaia Aüverumuea üuiuuui worueu mipauoaeii Otwr tuuctoiUMWuil vua HuiMda UtttLimaa uutui AuvoruuiUeouRMiu ut otmi awD tuk caveum autfs voui ov yiiuiuiiiii mux m uitutu uifi i it tvf i ivi i H niïtt van in iuumb vitrwlmrd M U uat en ioor de samenwerking van velerlei strevingeii Willen wu den wereldvrede dan moet er daarom vnje uitwisseliP g tu3 chen de naties zijn op stoffelijk n gOL itclyk ge bied en dan moet ieder mensch zichzelf lee ren het andere het oïigeiyKe mtit bUjd schap to erloennen en te waardeeren Dit kan alleen ook door gedunge aanraking meit ge schriften en door persooniuke omgang en onder de hooge wet van het lecht Op 18 Mei op de eerste vredeaconferentip heeft de menschheid da het eelSst ofticieel door haar j olitieke organen in beginsel er kend Daarom ui LS Me4 redesciag Daar om moet op dezen dag m de gedachte van allen die de vrede begeeren de meemng hernieuwd eai gewekt woi den dat de wereld erkent het gelyke en het aikden en dat daarboven moet grotten de vet dif allen bindt R C geenerlei waarborg dat deze gedaeltelyke opioatung langen tyd atunU zai noudtoi C ii Mamdrffiidiini wan Sriand Gencht tegm de DuitBch OostenruksM he tolunie Ëen onverwachte zet het wenk d£r jntemotionaJe orgamaaties in conferentiea en congressen in iiiternationa Ie achoolcorreapondenttie en mtwiseeling van leerkrachten en leerlingen En M deze strelingen vinden hun erei nigiiigspunt in Gienève Wie ui den tegenwwjrdiigeii t d de I vrede wil moet Geneve en het werk daar geschied m zyn hart dragen I Ëen tweede zy t numder gevaarlyke Vijand van den vrede is die levenshouding die het andere ontkent tn dio overal het gelyke aet Verschillen tueachen men schen en volken worden als bykomstige on ueteekeitónde dingen aanvaard Met opper vlakkige redeneermgen die vo i een groot deel uit den tyd der verlichting stammen traoht men aan te toonen dat aile menachcn gelyJc zyn en dat voor allen in dezelfde om staiudkgiheden dezelfde regelen kunnen gel den Deraelyke miskenning van historisch g envonJeW toestanden van economische ver achlUen van verachUlendB staatkundige structuur maken iiet onmogelyk om tot overleg te komen De verschillen zyn te iwezenlyik en grypen te diep in het leven in óan dat men zich met vryen vrd zou kun nen voegen in een volkerenverband dat de nationale persojmluOtheid ontkende en du giewold aandeed Alleen dan ia een ware wereldvrede mogelyk als iedere natie aan © on hooger voor allen geldend recht 13 on derworpen en onder de vigueur van dat echt haar eigen leven leeft Ooic haer leidt de weg naar Geneve waar men geen oosmopolitaame kweekt dat de grenzen verdoezelt maar een samenwerking tuaschen zelfstarwfage volken die de grenzen erkent De waarachtige vredesbew egimg Wil ém de nabonale kracht met vcminderen Zy gaat uit van de geidacihte dat erai schoon en aterk menaohelyk leven zich opbouwt uit krachtige matree dse elk een eigen bydrage leveren aan de wereW De vredesbefweging erkent dus het geiyfce in het eigen volk het andere ui de andel volken Het eenzydage natiomaltsme weet dat het andere beatiaat maar minacht het Het eenzy bge cosmopohtisme ontkeirt dat het aindene bestaat en daarby ook het gelijlce tusschen de leden van een volk en een volkakarakter Het internationalisme met het gelyke en het andere te t beid Zaterdagmongen heeft de transoh nu mster vaa Buitenlandsche Zaken Brland den sectetana gener van dm Volkenbond m alle leden van den Volkcmhondsraad een memorandum doen töekooien dat algemeen beschouwd wordj als een memvt en onver wachite aet te E n de J uit4ch Oostenryksche loluma In dit memorandum wordt voorgeeteld om m teganstellmg to da i ngelsche opvat ting m den Volkenbondeniad niet alleen de I jundiache maar ook de póhtieil en economische zyde van de IXfitACh Oosetnryksche oveneeokomst te behandelwi In ihet memorandum wordt ojn gezegd dat die omfitandigheden waaronder de I Duitaoh Ooetenryksche avereenkomat werd gesloten i geheel Ë urop groote beroenng hebben gewekt en een p nlyke hennnenng aan de oude methoden soodat de Volken bondsraad als de hoogate beschermer van den wereldvrede zich met de rechtsgeldiff heid van die gttsloten ovajeenkomst en het gevaar dat daaruit voorti ioeide voor den vrede moest bezig houdw I e Fran che rcigeenng zag sach tevenj gedwongen haar thouding ten aouzitein van 4e overeenkomst te bepalen In het hewusta van haa ver antwoordelykdieid zet de Fransche regee nng nogmaals haar standpunt uiteen en wil zy m loyale en openly ke bespreJunigen de oorzaken van de huidige malaise nog maak onder het oog XKXt In liet eerste deel van het memorandum wordt dan uitvoerig de jundwche kant van de zaak onderzocht op grond van de verdragen van Veraailles en van St Germain alamede van het Protocol van Geoève van 192Si waaruut de conclusie wordt getrokken dat de Duitsche overeenkomst met Oosten xyk niet gesloten kan worden zonder toerf nmi inig van den Volkenbondfiraad Voorts wordf gewezen op een resolutie van den Hoogen Geallieerden Jïaad van 1919 waann de geallieerde mogendheden verfcaren zich te zullen verzetten tegen elke maatregel dae direct of indii ect een poging is om de pobtie ke en economische onafhankelykheid van Ooatenryk aan te tasten Ook het Vrp deaverdrag en het Protocol van Geneve be vatten dengelybe bepalingen De Pranqche regeenng is van meemng dat het aanhan gntge tolverdrag met Duitschlad de onaf hanked ykhesd van Oostenryk aantast aan gezien Oosbemryk met meer zelfstandig han dolsverdragen zal kunnen eluaten Het memorandum noemt dan het eigenlyke doel der tolovereenkomst de nnafonrntei der fiscale wetgeving het doen wegvallen der tolgrenzen het gemeenschappelyk afsluiten van handekveMragen all s dingen die wanneer zy gescmeden door een zwakken staat jn samenwerking met een aterken staat slechts m het voordeel van den groot sten staat kuiutfai zyn waardoor dus het PiY tocol van Geneve 1 22 geechoudenj zou kunnen worden In het tweede deel van het memorandum worden de eoonomische gevolgen van de tolovereenkomst omderzocht Deze overeen I komst zou tot € ktiistige meemngiïverachillen kunnen leaden inxake de toepassing van de meestbeguostiigingaclaueuie en de opzegging der bestaande ihandelaverdragen Met klacht word in iiet memorandum ontkend dat de tolume zou kunnen bydragen tot oplotumg van de huKhge economische moeilukheden van Oostenryk Ten slotte coajcludeert de Franacbo regee lang dat de Volkenbondaraad thans zal hebben te besliBsen of door deze toluijie de ooafhankelykheud van Oostenr k wordt acuiigetaat £ e bevoe heid van den Volken bondsraad daartoe is boven allen twyfe verheven Een politiek die er op uifc m feiten te scheppen waardoor men de wereld verraat IS een onttcennong van de grondslagen waarop de eerbied voor de bestaande ver dragen en voor den vrede berust OH het i it Kunnen oageiyk berichten in die er van getuigen dat uuiien Berlin Ue goU vau le fftygimg van den broottprya aannoudiL i e suoiaal denuH iaten zyn van meenonc dat ae breoKiprysquaaatie met kan wordera opgeioet zuoder verlagmg der doua neftaneven en UU het van be Ui tiendt poli ueke bete keiiiis zal zyn of de Kykskanse lier tydig voor den aoc dem partydag da gelegeninettd aangrypt om klaar en üuuelyk door een verlaging der douani tarieven U kennen te geven dat de re feenng beieid is haar wettejyke verpüchtongen na te kumen in soc dem knrigen iegt men er üen na iU uic op oat de politaeke toestand aanzi nlyk slechter en mt iily kar zou worden ala de i t geenng zich aan deze verplichting zou onttreifiken Naar het penabureau van den Verem deut her entuiigjsverleger verneemt zul km de vertegenwoordigers der aoc dem rykedagfracUe nog voor den partydagi waaracftynlyk reed in den loop der vol t gende week stappen by den rykakanaelier doen om duideiyk te doen uitkomen welke politieke beteekenoa zy aan de quaestie van den broodpryfi ihechten lL en en ander zal nader wonden vastgesteld m een by en komet der 00c m Ryksdagfractie m de volgende week Ovengens xal de fractit af wachten hoe de zaken zien ontwikkelen en m elk geval voer den partydag geen deCmitieve beelinten nemen Een voorstel tot bycenroeping van den Ky ksda zou dus op zyn vroegst in Jum Aa den j artyd ig getiaan worden buitknlAnpsch nieuws duitsculand De broodpr iK Crevaar voor een politieke crisis Een der belangryikabe politieke beslisBingen aal zoo zegt het Wolff bur in de eerst volgende weken hat vraagstuk van den broodprya betreffen Als idit vra stuk niet zeer spoedig wordt opgelost bestaat er ge vaar voor een politieke cnsds De 90c dem heW en reeds in de jongste byeenkomst van het semorenoonvent verklaard dat zy zich een eigen voonatel tot byeenroepmg van den Ryksdag moesten voorbehouden als de re geenng er met onverwyld voor zorgt dat de oude broodprya weer zal gelden Intuaschen heeft nu een gedeeltelyke oploseing gevonden die echter als volkomen onCoerealrand wordt aangeduid daar zy eensdeels door de groote broodfabrieken m het geJieel met erkend wordt en bovendien reeds daai Y m van gennge beteekems is om dat V beperkt is tot Berlyn Ook beataat ei Ook het bestuur der centrumnfijactie van den ByslDdag houdt de volgende week een b nkomst tei bespreking van d politie ken toestand Aangenomen kan vtoccdsn dat de beelitaötng over het broodpr svraagtrtuk in deze bljeenkoniiat een luzoadere rol zal spelen KNGBLANO Snowden mti an Volgens verklanng van z jn vrouw Snowden de kanselier van de Schatkist gaat vooruit Mevrouw Snofwden verklaar de dat het S twiht als zom de kanselier van plan zyn zyn ontslag in te dienen zuiver veramael is ZWEDKN Vliegtuig neergestort Orifldooden Gasteren heeft m de nabyheid van Vaeste ras een ernstig vliegtuigongeluk plaats ge had waarby dne personen om het levmi zyn gekomen De machine stortte van 100 Meter hoo e neer en werd geheel vemi ld Twee mzitibendlen waren direct dood De bestuurder de offïaer vlieger Svenason die indertyd aan die expeditie ter redding van Generaal Nobrie heeft deelgenomen if later aan de bekomen verwondingen overleden Toen zijn nek m toen heb ik het dehals ft geane leil O Hugli bracht zij adenJooe uit En na het ontbijt ga ik weetr t njg endan zal jk hem in biefstuk en weet ik almeer unijdeii dat we voor een maand genoeg hebben O het eet een vremelijk dier geweestzijn Waa het een ni lp asd vroeg zij achich tig Nijlpaardensoep Hij schudde vol walgüig het hoofd Ik zal je zeegen wat ikdoodde ala je niet zujt schrikken en beloofthet aan luemand anders te vertedlen Hybrai t zijn mond vlak by haar oor en fluisterde Een schildpad Een echildpad Ban kind kan n child pad den kop inslaan Jy bent ook een held En moet 9i we daar een maand van eten lïen je met oed wije of wat aciieelt je Wacht maar tot je hem gezien hebt hij eegt zeker een ton als het niet meer iszraSin trotscli Na Tiet x nthijt dat hetoelfde mrau had als dat van dkta vongea dag gingen ze naar ben dat J S Hij kiek neer in haar oogen waaBin hy Jifel goed den emetigen blik zag en luj beloofde wat ZIJ van hem vroag Daarop zette hy de bekjimming voort met cn eigenaar dig lic it gevoel m zijn hart Telkens noe t hi atii blijven staan oni uit te rusten ejj dan winfde hy bemoedigfsid 1 aar haar Hy klom steeds hooger over glad le rots langa dtepe kloven zich optrekkcnd aan un tetekerde rotapunten of aan de paaiAttme beroenng Twee keer gleed hy uit en viel kieie decameters Toen Jiij daar na naar beneden keek terwijl het zweet m straaltjeB over zijq gezicht gutate zag iiy dat zy uit angst de handen voor haar oogen geslagen had Emdehjk bereikte hy met bloedende knieën en heeiemaaj buiten adeni 1 et kleine plateau boven op den bei ooge veer twee honderd meter boven de zee en honderd meter boven de jonge vrouw die in spinning op zjjn terugktmist et md te uaehten Tenvyl hy vaat den stok en de vlag losmaakte keek hy naar f en plaats uit waai hy het noodsignaal zou kurmen planten Vlak t y de plaats waar hy eien waa gaan zitten zag hy een nauwen ftpieet uj de rots Het was hH werk van een oogenblik om den paal in den apleet te ziftten eu daar wappertte de witte vlag m d i windi Hij was er zeker van dat het dogen zou daren voor de wiind de vlag aan stukken gescheurd zou hebben Toen hy aaii den terug tocht d cht kwam er en gevoejl van hulpeloosheid en ang t over hem Maar eerst moe t hy nc den omtrek veri mco Zoover hy zien kon was er slecMs bosch zee en Btiand Nergens waa ook maar het min ste tetken dat binnen een afstand van vele kilometers menschen leefden Toen hU op het punt stond terug te gaan hoorde hi een zachtcn krtet van beneden Hy hield zich BJn i i uitstekenden piek vaat en slaagde er z In over den rand van len top ie ky ken Lady Tennys maakte drukke gebaren m de ruhting van de baai aan zyn linker hand Wat hy daai zag deed hem hevig fichnkken en zonder aan zyn belofte aan Larfy Tennya te denken klauterde hy met een haast die hem elk gevaar deed ergetaö naar beneden Hoo hy zoo vlug by haar gekomen vibs wiHt hy zeil met maar enkele minuten na 1 aar ro s tond hy naast haar 7y stak een liand naar hem uit die hij greep en in de yne drukte en met de andere wtea ze hem naar het trand waar het sthUd van de ehitdpad ondersteboven n de ion lag HOOrUSlUK XXI Goden tdt de Zcc Up het trand lagen Ine groote kanos waarom h e een twmt taJ bniine oyna naakte wilden in t schilden aperen en klotr sen h en en weer liepen Opgewonden keken ze naar e voetsporen van Lady Tenny en Huffh en deze twe nBrnaobenkinderen keilen sprakeloos van angst en verbazmg naar de wilden Waar kwanocn ze vandaan fluisterde hu goede diensten zou bewijzen We moetennog iets do n aa hy toen ze zaten uit terusten ik iioet op dien bergtop zien ta komen om er een lag te planten dan kun nen vofo bygaande eoheip zioi dat er hier menftchen zijn Zoodra ik uitgerust ben zal ik hH doen als ik lenmuMrte iets wits kan gBi geein antwoord maar hy zag dat ze een kleur kreeg terwyl ze over de zee uitkeek Een zakdoek ia te kWn h yT fcen bang van welEven iitgr ging ze naar de grot en vroeg h m op haar U wa liten Toen ze terugkwam had 71 m haar hand i n groote witte lap die zy voor hem op het zaad neerlegde In haar oogen tfwmkeide len gnitige glimlach De noodvlflg na een fijn hemd dat ze van hoven raar beneden open gescheurd had Het 1 PT als voor gemaakt zei hy nhij raapte het kkedingetuk met een soortdelicatwi eerbied op Het zal Je ni t bijten zei jaj nog steeds lachend waarop hy het boVen zyn hoofd het strand Ik had niet ac t dat een Botuldpad zoo groot kon zijn zei Lady Tennya toen ze het dier m de gaten kreeg Hij ia op ijn minst een eeuw cud Altf dat zoo H zal het vleesch wel niet trg malpcli zijn wa Hughs somber antwoord Later op den dag sneed hfj het dier on stukken esi maaJcte hij h t child sorg i j dig ohoon da hij ervan overtuigd was Hl bet den m ot anderen dag nog w l rondzwaaide en ermee naar den top van d i I hetg wees Even later was nij op weg naar boven Zijn knots diende hem als bergatok terwijl een grootere stok met de vlag eraan I op ii n mg zat gebonden Zi gmg met hem nuee tot het punt waar de beklimming moei lijk en gevaarlijk werd Wordt vervcdcd Hugh beloof mij dat je voonsiditag zultzijn Alg je merkt dat r gevaar te voor vallen probeer da niet den top te bereikenJullie Amerikanen zijn nike waaghaJ i Al je het mij niet belooft wil Ik niet heS