Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1931

EEN MEN5CHENLEEFTIJD GARANTIE W 13nA BUITENLaNPSCH NlEUWa DÜITSCHLAND De vlucht van Trof Piccard Steeds hooger Hoe de balonvaarders hun tocht beëindigden Woensdagavond om 22 uur is de ballon waann Piccard met zyn metgezel op den Gurgi Femer by het Schnalsertal op een hoogte van 2600 JU geland op Oostenryksch grondgebied Gistermiddag heeft de red dingsbngade uit Meran den ballon bereikt terwyl korten tyd later ook de expeditie uit Inssbnick de geredden aantrof Prof Piccard deelde mede dat hy met zijn bal Ion een hoogte van 16 000 M had bereikt Behoudens een bewusteloosheid bij de lan dmg waren de luchtreizigers ongedeerd neergekomen Met de expeditie uit Obergurgel zyn de ballonvaarders naar dit dorp vertrokken den gondel op den gletscher achterlatende Om vyf uur gistermiddag kwam men daar aan Weet gij wei dat de Bemeente ReeuwMk een welvarende vooruitgaande gemeente die door de vesti ging van het meuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men gaat ne verwylt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruun 4100 inwonei s huis aan huis eHken oensdag giatis door de post wordt bezorgd lel leekiil voor neeuvijk Nieuws en Advertentieblad voor ReeuwIJk en Slulpwljk verschïint eiken Woensdag bxj alle bewoneis m huis en is daarom een uit stekend middel voor RECLAME Het IS het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat dooi adver teeren daann de volkomen zekerheid wordt verkregen dat ieder ingezetene de daann gemaakte leclame ondei de oogen knigt Wie in Reeuwuk en Sluipwiik wat veikoopen wil of daar afnemeis wil knigen adveiteei e in lel VeekMd Toor üeeiiijk Men vnxe de zeei billirke taneven aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA TEL 2745 Oogen als molensteetieti Denk U eens m een man 1000 Metei lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen on haren als een eikenbosch De zenuwcellen van zoo n man zouden zoo groot zijn als hier a e beeld Het is een der zenuwcellen van een gewoon menscK 600 maal vergroot door een machDge microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstelsel waar negen van de tien menschen te veel van eischeif m dezen Ojd Verzwakking van die cellen zenuwzwakte kan zich uiten in de meest uueenloopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid slapte slapeloosheid pnkkelbaarheid enz Door eenigen oid Sanatogen te gebnu ken zult ge echter dio zenuwzwakt en haar gevolgen geheel overwinnen Sanatogen bevat immers juiat die stoifea phoaphorua en geconcenireerdmelk eiwit waaruit de zenuwen dat wondw Ii ke maken wat wjj kracht noiemen Sanatogen wordt reeda langer dan 30 jaren door vooraanstaande media in alle landen ter wereld voorgeachreveo ter bestrijding van zenuwzwakte Hat tneet U goed doen Gebruik het eena eenige weken apoedinr dan ge het misschien voor mogeh k houdt zult ge U weer volkomen gezond en aterk gaan voelen Begin er nog vandaag maa VwkriUbur n aU ApatlMkM m On turijw vuuf B L Mr bM TWEE OP N EILAND üit het alfldi van GEORGE BABR MOOUTOHEON P Nadruk verboden t J = on hl haar atsoheidsku even had e aa wng fflu zija geweest Cl w T oetbaaiste beat had taj utottohetdie vai l bewogen z n gweeat di se panne ze Z naarden r Mr It mmng ala d Pm r I emrumaar van hot slag ZlTf wa htteBz J dê t O maarat le Hurt I TJ o romnian Al rgSn n een boot Slat djuipende kr jgera Een heuvel M Poel houd f F toe en een twaalftal nannea gmg Z nuwc L 0OkMr n ot S Mia Mb M M ladnecallMdMVMI Voor direct gevmagd een ntt Tbalia Theater Spoiliiiiji Salaris f 10 per weekAanmelden Restaurant Elfhoeven ReeuwHk 10 GEVRAAGD aankomende Machinale Houtbewerkers en geroutineerde Stoelenmakers Stoelenfabnek Klinkenberg Wegman Amstelveen TB HUUR een pasgebouwd modern ingerichtWOONHUIS Direct te aanraardenHuurpms f 34 per maand watervoor verhuurder eventueel ook tekoop Brieven onder No 2407 bureauGoudsche Crt Markt 31 10 Voor de mrineiiiilerrijÉlslifli Toegang boven 14 jaar 50 van Café Restaurant Elfhoeven Ie Reeuwiik worden mschnjvings biljetten ten spoedigste ingewacht bi denpachter v h restaurant 15 N V Ktnlnkll lia Stiirlne Kaïriinfabrlak a OUD A 40 JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS op VRIJDAG 12 JUNI 1931 te 21 UUR dtes nanudidaifs ten kantoie dei Vennootschap Buurtje 1 GOUDA De Affenda de Notulen der voripre Alsremeene Vergaderins van Aandeel houders de Balans en Winst en Verliesrekenmsr over 19S0 alsmede de in Art 37 dei Statuten bedoelde stukken li sjea van 29 Mei a s af voor Aandeelhouders ter inzajre ten kan tore der Vennootschap IngBvofee Art 28 der Statuten moeten Ewrenaars van Aandeelen aan Toonctei om toeganff tot de Algemee ne Ver fadering te hebben deze Aandeden vóór 8 Juni a tegen ie u deponeeren ten kamtoie der Vennoot schaip te Gouda of bu de heeren R MEES ZOONEN te Rotterdam of bfl de EOTTERDAMSCHE BANK VERBENIGING te Amsterdam N V KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA DE COMMISSARISSEN Aan het INSTITUUT VOOR HANDELSWETENSCHAPPEN Johan de Witlstraat 133135 LEIDEN is ingesteld oen schrifteliike leergang voor Belastingconsulent onder leiding van acad gevormde docenten en opleidend voor de examens van den Bond van Belastingconsulenten Prospectus en inlichtingen omtrent examens kosteloos 24 SohoHwbupg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 29 MEI af brengen wij MAURICE CHEVALLIER Het lied van Parijs E Andrews CInnooant of Puria een schitterende Paramount film naar een roman van C CHEVALIER zi n mooie warme stem zijn lach 2i n magnctische zonnige penoonlijkheid de onweerstaanbare charme vanzijn voordracht zijn kostelijke allergeestigste imitaties ittt is Chevalier zelf die los komt van het witte doek O m zyijSJt l ouiseen vijf andere liedjes waaronder zijn eigen wereldberoemde creatie Valentine ten gehoore gebracht op onze schitterende Klangfilm Installatie 60 EXTRA dl gtMtlgi scrnntong STEtNSONe Mit tid butjt finttiliD BESPREEK VOORJIL UWE PLAATSKH HET ZAL STORM LB0PER Gratis Fietsenstalling Toegang voor eiken leeftijd Het Wateraportseizoen is weer gekomen Bezoekt t hana de Reeuwöksche en Sluip wüksche Plassen en laat U daarby voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje Als GIJ lildt aan trage ontlasting galBlijm koortstgheid maag ofhoofdpijn geen eetlust slechte apusTertenng enz neemdin Wortolboer Kraidcaof Wortelboer B Pllloa eagi zijt spoedig weer hersteldVcfkriijbtar ü 60ct bij Apotbelceri en Drogisten 20 DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGROND Phil Nat Dooti TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar foto s en penteekeiungen benevens een duidelykfi KAART van het Flassengebied PRIJS f O 50 Verkrijgbaar in eiken boekhandel en hü de Uitfevers A BRINKMAN A ZOON te Gouda If s T 3 iÉr rWME COÜRAIVT jrEUWÈRKERl6 OUDERKERK dvDEw Eè REkvSK nnSS J MOORDRECHT MOERCAPELLE Dit ttfad verscMJDt datej ijksbehjdveopZon ABONNHHENTSPRUS pm Arortaal f 2 Js Ji ïL j ic K liJiUWIJK SQIOONHOVEN STOLWUK WADDIN XVEEN ZEVENHUIZEN en ADYEBtEKtmeauai uit Goud em onutrekeii beheorende tot den besorffkrl hS regela ƒ l eut legel meer ƒ Mi Van buiten Go d en den bezorgkrlag 1 6 refl 1 elke regel meer QM AdvBrtentién m het ZAterdaguammer t btjilag oji d n pr B LufdadigheidB aMiTartantiln ds boUt van den pr i 1NGÏ Z0NOËN BtEDËDKLUNGKNt 1 A res ia LU elke nc t nMer ƒ t $ Op de voorpsguie 6fl ho ger l Sr ttr r Te ï ï J Gewone adyerteoUèu en ingexonden modedeeUngen t comtnct tirt mu geredtiCMrdeiii prga Groote letters en ranoen worden berekend nuur piantamimt Adrertentien kunnen worden ingezonden door tmaebenkonurt van aoUeda Boelduuideiaren Advertentiebureauz en ome entaB en moeten daaga t66t de yiaatgjng aan bet bureau z ingekMaen teneinde van opnaaie versakerd to itfn pr blitf wen tot de meest ndbdaakelyke voorbe reidingen tot d öpruiifiijiff Punt van beapretang was met slechta de houding der ryksregeermg ten opzichte van de veriioogmgen van den broodprys doch ook de voorgenomen mtvaardiging van een nieuwe noodverordemng mzake de gezond making der openbare geldmiddelen De rykflkanaeUer deejde den sociaal de mocratischcn afgevaardigden mede dat de ryksregeenng tot nu toe m deze aangele genheden nog geen beslissing heeft geno men Tot nu toe hebben slechts besprekin gen plaats gehml in een kabmetscomnussie Deze besprekingen worden voortgeeet De verschillende maatregelen welke door de regeering getroffen moesten worden ter anetring der financiën zyn zoodanig dat zy door de maasa van het volk als zeer be denkelyk worden beschouwd Wat de broodpryzen betreft aldus de rykakansehar de ryksregeermg acht een rlaging absoluut noodzskelyk Kochten de tot nu toe genomen maatregelen niet doeltreffend zyn dan moet worden overgedaan tot een verlaging der graanrechtexk In ieder geval is te verwachten dat demeuwe noodverordemng gereed zal zynvoor het vertrek van den r ikskanselier en den rtilatmimster van buitfflilandscbe zaken naar Stuttgart zoodat z onmiddelhjk nahun terugkeer uit Stuttgart zal kunnenworden uitgevaardigd BNOBLAND Noodweer boven West Engelaod Hevige tfiwederg hebben zich ontlast Op twee dagen van buitengewone warm te ia een hevig noodweer gevotgd dat zich boven het westen van Engeland ontla tte in tware onwedera en hevige hagetbuttih Vooral Zmd Wales heeft onder het nood weer geleden en verscheidene plaatsen zyn j door den ziwaren regenval overstroomd ter wxjil de hagel op het veld groote schade aan de gewassen heeft aangenoht Mfn vreest dat het onweer zich m den loop van vandaag ook boven het ovenge gedeelte van Engt land zal mtbreiden FBANKBUS Gaat Doumergue tronwen De Daily Herald komt met het eeni i zina onwaarschynhjk klinkende bericht van een byzonderen correspondent uit Ninea dat Gaston Domnergue de aftredende pre sident der repubhek bimipnkort in he hu welyk zal treden Onmiddellyk na het verlaten van het Elyse zou Doumergue zich naar Aigies Viveg begeven waar de jMldige schade Op het petroleiumgebied van Cura Oemtzem naby Ploesti ontploften by het boren van een petroleumbron voor de my prahova de m geweldige massa s uitstr j mende gaaa L De onitploffuig welker oorzaak onbeKend IS was zoo hevig dat alg sonden Innneii 0 m afstand het bedryi moesten atopzottcn De wind dreef de omhoog mtentic biun dende en rookende obc over ean afstand van een k m voort zoodat de oogst in dal gebred volkomen werd vernietigd Voor zoover de schade reeds thana valt te overzien bedraagt deze meer dan 50 miUioen led NOORWKGSN Aan wie behoort Groenland De Arktutcouumssie te Oslo die off tdeele adviezen geeft m da PooUcwestie heeft de regeenng dringend verzocht de Noorsche souveremiteit op t deel van Oost Groen l id dat ten Noorden van coreeby Sund ligt en door Noorsche kolomstien bewoond wordt uit te breiden Zooals bekend heeft Noorwegen igeweigerd de Deensche souvrei mteit op geheel Groenland te erkennen daar het zich op t standpunt stelt dat Oost Groenland Niemandsland was Naar de bladen meiden ia de reden voor het besluit van de Arktis coninussie hierüi te zoeken dat de groote Deensche exjpeditie welke thans m Oost Groenland wordt ondernomen in deze streken de politie macht zal uitoefenen De Noorach iDeensche stryd om oenland 13 al van ouden datum Groenland dat reeds meer dan twee eeuwen geleden door de Denen m bezit werd genomen bleef ook toen Noorwegen m 1814 van Denemarken rd afgescheiden tot da DMowhs kn on baboorao Noorwegeik ft geweigerd het Deenedi Amenkaansche verdj g van 1917 dat de Deensche souverami teit over geheel Groenland erkende te er kennen In de latere jaren verscherpte zich de stryd om Noordoost Groenland Er be staat daair een groote rykdom aan Poold e ren en de mogelykheid van jacht en vuschery op groote schaaL In 1934 werd een overeenkomst gesiocen waarin Noorwegen zyn recht op een do 1 der Oostkust heeft gehandhaafd De kwes be ia nu opmeuw actueel geworden Kostbare vangat Een wahisch met een waarde van 480 000 gulden Aan de kust van Noorwegen is dezer dagen een walvisch aan land gebracht m welks maag een stuk ambergrys dat byna 60 k g woog werd gevonden Voor zoover bekfiid zyn totdusver nog maar twee zwtardere stukken gevonden De waarde van de vondst wordt op 480 000 gulden geschat Ambergrys ontwikkelt zich m de spysvertering oi anen van den cachelot Het heeft de zeldzame eigenschap den g ai van laBer reukwerk bLyvend te maken zoodat het onmisbaar IS voor fabrikanten en parfume neen reidingen tot g ïndel z p ge roff Recard en lüpfer geridderd De Belgische munster va Bmtenlandsche Zakene BymanI zohai hef volgende telegram naar Cttwrgurgel Wu zyn bly het succes te vernemen van uw Stoutmoedige onderne roittg U hebt uw l en gï vaagd in dienst van de nyetenachap Voar u en voor Kipfer de hartelykste gelukv nschen Het is my een genoegen u te kunnen mededeelen dat de koning u heeft benoemd tot commandeur in de Leopoldsorde en Kitrfer tot ridder in deze de orde Ten iilotte zei rOi gemeli dat een afdee j ling van het lüe regiment Oostenryksche Alpenjagers Van Inndbni£k uittrekt ter ver l ening vmi huip naar d plaats van den ballon heen beijevan Met de gendarmerie yan Soelden hebbeo de militairen gisteren deft tocht voortgezet Vairfaag zal de bal Ion geborgen en naar het dal gehracht wor van ballon en Zuh ïolitlek joedgifceurd Een fle van vcrtrout n m de regeering veAlaard dat OosCenr k 4ch van e n voortz tjng der nderhftadeli gen metDuitachland zaV onthouden zoc ng hetHaagsche gerechtshof geen uitspraak heeftgedaan m P p Brianfl euidirfde zjui redevoering die doorleyendigeh bijval van d leden dn Jinka enhtt nuddei weyd begroet net de woorden vHet Ja niS waar Jat de Nationale Vergadering iÊftcti VeTBaiUes de buitenlandache pttlitiek heeft ve rdeeld Dat zal de stem inuo vaj heden aahtponen J de rede vap Brian4 diende i geva digde 4 rouet linkalepubhkemr hd der groep Tardieu öen itsolutie in waarin de Kamer haar vertrouwen uitspreekt in door deTegeenng tot nu toe gevolgde vre apoUtiek enamtgenoodigd wordt deze po litiek ttoort te zetten De Munster president vei rde zyn instem mmg met deze aolutie en stelde voor ove te gaa4 tot stemmtllg over deze resolutie voor éh behahd mg der prioriteitseisch der Radicaal socialisten I v stelde hierb de 4 Ip d Franschè Kamer u gistermiddag v Ww flfaat over Bnaitd a aanbleven als mi riatft van biutenlandscne zaJcen hegofflan mÊtiMin Bouillon lichtte jde door hem ing r aÖaMe interpellatie toe waavby iu r Jaagt dat Bn tA als mirast lev tjuiten andyhe laken door een andere persoonlqkhfiid z f worden vervangen U rli fatte daarby gche Tjerwyten aan het adre van Bn d Wegens de houding welke Briand te XÜbiRve h eft aajpgenonlen en oef dfi ook Jtrltifk op de bereitt reaultaten Bhand P T bfi3 ifc tfgen helft gerlSfti verwaten drug W e verldaarde met Mriïk dat de liransche L delegatie te Geri v volgens haar bestS Ir achteade haar opgelegde taak heeft r vuli Jö o vepenstemmii met den wei ch I varr e Kafflfer om hetrtot stanï komeÜ van b d Diut h OoBt hrijksche tahtnie te Ver mad weea er dat FtauklA Bou on De vlucht van Piccard t rd m de wetfn Bcheppel Jke wtereld met g oote spanjung verwacht daar er de grootste belangstel luig bestaat voor het ondorzoek der stratos feer op IS 000 tot 15 DOO meter hoogte Tot nog toe wordt het hoogterecord voor Duitschaand gehouden door den ballon Preuasen wawmede in IWIi de professo ren Befson en Sohnng de hoogte van 10 8O0 meter bereUcbem De Itahau OHva n Piacenza stegen op 9 Auffuatua WW8 tot 11 800 meter en in Juli 1SS7 sloeg de Aanarlkaan Cfay aUe records door te stÖgen tot 1 873 teter Zelfs werden duizelmgwekkende hooerteu bereikt van 25 800 en zelfs van 30 000 meter maar deze gevalle werd gebnuk gemaakt van onbemanide ballons die enkel voorzien waren van zelfregistreerende instrumenten Het mee te voeren gewicht was op deze wyze tot een mimmum beperkt Toch 13 het ook de vliegmachine die in tegenstellu tot den ballon zwaarder dan lucht ia gelukt om de 10 000 M ren te overs chry den De Italiaan Donati bereikte op 27 Decem ber 1927 11 827 meter en op 26 Mei 192Ö I hieef de Dmtscher Willy Neuenhofen slechts rmm honderd meters beneden den hoogsben bemanden luchtballon hy gteeg nl tot 12 739 meter Het wereldhoogterecord stond ten namevan den Amerikaanschen officier vheger Apollo Soucek die op 4 Jum 1930 eenhoogte bereikte van 13 167 meterSociaaldemocraten by den RykakanselierNoodverordening en roodprljsveihooging Omtrent de besprekingen v elke hebben plaats gehad tusschen den rykskanseher en vertegenwoordigera der soc democratische ryksdagfractie wordt het volgende medege deeld vip öireeds gdtwyfeïd heeft aan de soh L rïfeit der vnendel vftn Fmuk ik Dlt met iyen zeggen dat Krankryk te veïtrouwenskwrftie Het p nteitavoorstel Ne Bsöleérd i üv w i i Jder Badicaal soiyalisten werd om 8 uur 46 U Vn eu Jnet 31 tegen S l stemmen Zoo datoé regeenng dus meerderheid heeft verkt en van ajk ment Na dit indirect votum van vertrouwen y ll ttBttX hy dit mat dumeP herhalen en etonomisch en p Lttielr standpunt moet Hiad nog de stemming p ats ovw de reao temnfeil vait tlen verkregen en de Fran delegare heeft gestreden voor het he standpunt dat de kwestte van tolunie zqgw van een inrldisch als van lutie I rouet waanA het vertrouweii wordt uitgesproken in de regeering eBfl laoÜ werdinet 82 tegen 266 ttero men aangenomen Hiermede is dus Brianda positie voorloopig verzekerd ipirilriwi beschouwd Daarna ts ook g luia Pldt I e zaak is thaas vooï het Haagsche Hlfebtshof gebracht en daonfiilr ia hetfk atand komen van de tolunie ten minste ver traagd Dr Schober heeft tot tweemaal toe Het doel bereikt Dadelyk na aankomst in het dorp heeft prof Piccard een reeJts telegrammen ver zonden waann hy het verloop van den tocht schilderde en belangwekkende mededeelin gen deed Op onzen tocht naar de stratosfeer zoo aemde hy hebben w i de gewenschte hoogte bereikt Dat is het voornaamste doel van de geheele onderneming Zoowel het op stygen als het dalen ging naar wensch of schoon wy uiteraard wel wat hard neer kwamen Naar Brussel sinde de professor Na een langen en moeilyken tocht zyn wy vlot ge land Kipfer en ik maken het goed De ge wenschte hoogte is bereikt n wie mijn lied met zingen kan ijfe moet het dan maar fluiten J trammeien op de ruiten E Huüebroeck De ballon heeft zich goed gehouden De Rildinger ballonfabnek te Augsburg kreeg pen telegram waarvan de mhoud luid de Wy zyn behouden neergekomen De bal Ion 18 om 21 00 uur geland op den gletscher van den Groeten Gurgel De ballon is voor treffelyk en heeft zich goed gehouden Wy konden hem onmogelyk eerder naar beneden knjgeji Ik al v iloopig m Oberguirgel I bescherming kwamen ruim aciittienhomterd krijgere van de zeekant nader maar zes poëten waakten HOOFDSTUK XXVIT Het regiment van Lady Tennys De nacbt v retrepk Het werd twee het werd drie uur en over enkele uren zou de zon vipv ör hijnen Ondanks 7ijn opwin j ding lukte het Hugh toch zoo nu en dan even te slapen Toen hij eindelijk opetoöd zag hij aan de hemel een lichte atrepp ea bi wist dat net fatale oogenbhk met lang meer I op ziLh WM laten wachten Vlug en gerusschloos kwamen door dte duifltemi de ee wachters aangerend De mannen beiithtten dat ze den vyand gezien hadden die van het Noorden aantroik leta dat t ü leek op de zware adamhalmg van ren n an drong tot de ooren van de wach tenden door Het was het geluid dat bloote voeten op het zand van de oea maakten l HST geluid werd sterker en begon meer op het geeluip van een dier door het gra tf lijken Hugh schenen deee oogenblikken van spannmg evenzoovcle uren 2ou ten zij nocnt in het geaioht komen = Zou zijn plan slagen Waarom hepen zij zoo langïaam Fmdehjk wees de Koning opgewtmden naar het einde van de donkere opening en Hugh werd zich bewast dat hij op het slag veld tegenover zijn vijand stond Zwider het zelf te weten hield hy zijn zwaard met beide handen omklemd Eai oogenbhk soheen ztyA hart etü te staan en even later brak het koude zweet hem ui t Langzaam tergend langzaam nadade da vijand en hei koatte I liern al zijn zelfbp K ei soiling om niiet voor I 1 et oogenblik bevel te gevan om het vuur te openen Vóór de groote troep lUdrmgeTB hepen en Vele verkenners Hugh begreep dat als de btctneniegen op hen neerdaalde 7ijn im deriaag zou worden v erraden Zyn hart klopte m zijn ketl toen hy op die naderen do luanncn pcerkoek Hun speren maakten dtiï indruk van tcji golvend korenveld Het woA noodzakelijk iets tegen die kleine voor hoede te doen anders mu zyn heele opzet mislukken Kfidgeway die nu het op daden aankwdjn ploteeling kaJm geworden waS I evikl om de vyandelijke voorhoede of m de pan te hakken of teinig te drijven Het wae ondt rtussoheii heelemaal Jicht geworden nfschtK n de zon nog niet boven de Wrgen was In bet gnjze iicht kon Hugh zijn mannen zien die uiterlijk rustig zijn bevelen afwachtten Plotaeüng verbrak èftn gi de ptilte en Hugh sprong overeflnd Toen kwamen er meer g illen en het eeluid van voetstappen Hy keek zenuwachtig in de rutitmg vaJi de loopgraven Fen twaalftal nannen van de vnandelijke voorhoede hol den luidgülend naar hun leger terug terwyl niets van Poetoe o zijn mannen te tien was Zf ha4itleii een paar sjjereii geworpen en fwaren toen wter m hun loopgraven terug De lioofdmacM va den vijand zwaaide bij de DogiDig om tot gta n te komen ala een reusachtige dronken man heen en weer n aar de achterhoede drong zoo op dat ht t leger vooruit gestuwl en in de hinderlaag gedreven werd Nu IS het tijd dacht de Amenkaaii i ijn zwaard in de hoogte zwaaiend com mand rde hij met tantoratem r VÉur Alsof zij betoüverd waren geweest en op een verloseend woord gewacht hadden zoo gelijktijdig rolden twee rijen steenen van de liejihngen naar bereden terwijl een paar hjpKierd bijna naakte wüden een krijgsge hiul aanhieven Het gejuid van de vallende tteenaa het ge cl r euw vun de wiloen op de heuvels vermengd met de doodskreten van de man nen die ui de pas bekneld zaten en maar sttedg ni er steenen op ïlch neer zagen komen maakte op Huglr en lugubar over w Idigendtn indruk Op hetzelf ie oogenblik dat de + rate hoiip steenen naar beneden rolde hepen Hugh 8 mannen a wttr naai de volgende n en vn ir de vijand tijd gehad hid om Au oen wchrik te herat en roWe n twtidt hnffelbui van keien op de man nen m r die bij doziinen tegelijk verplet terd werden Ridgeway bloeg dH schouwspel van dood en vernieling als verstijfd gade Hi had niet gedacht dat 7ijn hirderlaag loo n Ver woet ting zou fannohten De pas was als bezaiïul n t kronkelende wringende ücJiameij vin verwonden die vertrapt werden door hun nog niet verwonde van nngst en woede krankzinnige tanigenooten Hugii dachi een cogenblik dat al ie vijanden gedood waren dat de strijd uit was otr hi begonnen wa Maar toen hij naaobeuedra kffk zag hij hoe de vijand wdi weer herstelde en hoe de overlevenden dol van woede weer opstonden en de heuvels begounen te b UmmA Wortt vexvoigd hij op verlfennmg uit De toortsen waren gedoofd en uitdrukkelijk waa de mannen bevolen niet het germgste geluid te mak i FEUILLETON De verkenners hoorden niete anders dan het geroep van een paar niachtvogalfl ea hun eigen zware ademhaling Zes van de vlug flten werden nog een emd vooruit gestuurd met da opdracht aan do andere kant van de pas de koirst van den vijand aï te wachten en dan zoo etit en zoo enel mogelijk terug U komen Hugh öi de Konmg gingen weer naar het If er terug weaen de mannen hun plaatsen aan Twee honderd mannen warden to de loopgraven aan het emd van wde pas gelegerd om de vijanden die ontsnapten aan de keieo die van de henvel op hen neer g ooid zouden worden tegen te houden Deze mannen ataken hun speren at hter wch in den grcmd en op bevel van Ktming Poe toe die wt er zijn bevelen van Izor gekregen had Ifï den rij aftoh te slapen Toen werden de heavcJa met mannen bezet die opdracht kregen op een afgespwAen teeken de steenen dtie m groote stapelfl op d bergen langs die pas gereed lagen neer te gooien Het was TLede middernacht yopr het leger gereed waa voor de verdediging Hu rh ver baasde zich pr maar over dat zyn mannen zoo kalm en bedaard woren n al zijn bevelen opv den Nu allee klaar waé was bet wachten alcchtg op de cneis en dfl r hi wei gewaarschuwd aou worden als het zoover wae legde hij zich m het gras neer en probeerde te slapen Terwijl hy diaar lag en ta c ït aan eene die hij een regsmecut had ac itergelal p ter 4