Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1931

De mensch moet worstelen van het leed naar de vreugd al vait hij onvermijdelijk weer van de vreugde in liet lijden Üit het Ëngelech van GEORGE BARK MCCUTOHEON Nadruk verboden D grond lag beza d met gewondan die i kreU n vajx pijn vermengden met het Jg gdiuiil van de vechtenden Niottegen ande de alachüpg waiem er nc massa s janden Vooruit springend zwaaide hij zijn zwaard J en zijn hoofd en schreeuwde hij weer Vüurrr Dit was het eenüge cAnmando hij Zijn soJdafen geleerd had en het be jgde dat zij moesten vechten en de ïijaïff rtifn waar hun dat mogelijk was eldra daalde een regen van speren op den and neer Van beneden stormden Oeloez krijgere de eJljngen op naar den top waar Hugh met n = 1 etrijders etond Telkens als 118 mannen hun speren naar beneden rden week de vijand achteruit maar net volgende oogenblik kwam hij met ver TB HUUR een pasgebouwd modern ingerichtWOONHUIS Direct te aanvaarden Huurprijs f 34 per maand water voor verhuurder eventueel ook te Icoop Brieven onder No 2407 bureau Goudsche Crt Markt 31 10 Op Vrijdag 12 Juni a a zal ondergeteekende namens zijn lastgevers aanbegteden Hat bouwen van een dubbel woonhuis in het Park te Gouda Bestek en teekening f 7 i Restitutie f 5 bij P D STUURMAN Architect 23 Waddinxveen Kleeren makea den man Zorg dat Uw costuum altijd nieuw blijft Zorg voor de correcte plooi in Uw pantalon voor onberispelijke revers Laat Uw costuum oppersen t zit prettig en geeft cachet Prijs fl i io 1 PALTHE Kleiweg 65 Tel 3055 Wanneop gii de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer s Rllen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Gjj zult werkelijk teafeden zy n over de heilzame uitw king Reeds duizenden hebben er Tiaat door gevonden tegen trage ontlasting slechte spysvertering gebrek aan eetlust Blijni hoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maaglüden hoofd PÖn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar GOUDA GEME EiyE UITQIFTE van f 1 284 000 4 pCt Obligatiën in stukken van ƒ 1000 elk met recht van voorkeur voor houders van 5 pCt Obligatiën der leeningen 1918 en 1925 Onderfireteekenden berichten dat de inschrijvinjir op bovengenoemde obligatiën tot den koers van 971 2 pCt zal ziijn opengesteld op OINSDAO a JUNI 1031 90 van des voonnwdags 9 uur tot des namiddags 4 uur bij hare kantoren te AMSTERDAM ROTTERDAM en s GRAVENHAGE alsmede bij de N V SCHEURLEER ZOONEN S BANK te GOUDA op de vooi waarden van het pjxjspectus d d 26 dezer waarvan exemplaren benevens inschriJvingsfoiTtiulièren bij bovenveiTOelde kantofen verki ijg baar zijn INCASSO BANK N V NEDERLANDSGH INDISCHE HANDELSBANK N V 1 RAEDTHUYSBAAI ROOD 6 e nt p p half ons Vv RAEDTHUYSBAAI GROEN ii 7 e nts p i half ons pAjj W0 RAEDTHUYSBAAI BLAUW i 8 lean ts par half ons J Oeik In halfpondspakkan U aeuH toegavan dat daaa tabak soedkoop Is A s U za pookt zult U watan dat za ook 0oad la AMSTERDAM 26 Mei 1961 m wat oi floodig bebt van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in p ijs en vlug geleverd DruUerij A Oriokmao S Zo Hat hftstfi AHrn Q Telefoon No 2745 s N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT serves f I 652 263 26 Pandbrleven f 59 000 000 DE BANK stelt beachlkbaar 4 l pandbrleven d 99 j In atukktn van f 1000 f 500 en f 100 40 De Directie Mr A J 8 VAN LIER Mr P R HOORWEG Gezonder Sterkei en icrittir met SANATOGEN Gezonde spieren krachtig bloed sterke zenuwen meer heeft een mensch waarJij niet noodig om zic dóór en dóór ge zond te voelen Neem daarom eens eenigen tijd Sanatogen Sanatogen bouwt nieuwe kracht op in lichaam en zenuwen Sanatogen voedt het bloed het aterkt de spieren en verhoogt het weerstandsvermogen van Uw zenuwen omdat het debouwstoffen van gezondheid phosphor en geconcentreercPmelkeiwiti bevat Sterk en gezond zult ge na eenige weken Sanatogengebruik vermoeidheid of slapte volkomen overwonnen hebben ZENUWKLACHTEN Kwalen ea kwaaltjes die uit vanwaklcing dei enuwen vooitkomen zooalv luslelaovheid maagbezwaren alape loosKeid neiveuze hoofdpijnen n nog vele andere meer verdwijnen met Sanatogen als sneeuw voor de zon omdat het de zenuwen voedt en aterlcl Bagin nog heden Sanatogen te gebruiken da rster kenda invloed zal lïch weldra op Uw gkheele gestel doen gelden Sanatogen xal U in korten tijd w er door n door gezond maken SANATOGEN Hel Zenuwsterkend Voed eI In alle Apotheken on Drogiaterijen vanaf f I per bus Verstaat het well Daar is geen enkel middel verstaat het wel geen enkel middel dat V in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte van lichamelijke en geestelgke uitputting beter en vlugger helpt dan de SANQUINOSe De SANGUl NOSE is zuiver plantaardig zU wordt door de delikaatste gestellen verdragen Zij wekt den eetlust op maakt Uw slaap diep en verkwikkend schenkt U nieuwe veerkracht levenslust werkkracht Per flacon f2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel Bij alle Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Eiemerstraat 2c 4 Den H ag k laiaMaiMa i a ia M Slechte reuk uli deB nii nd rStTIlóótmlllwlA pklfuie tindm gntiinu brt kiupst graliiht flfide fdnwiMdiMbrakea worden ilkvyl ntit erholpe door wnnul poei ii m t d limlyk mUitthait tudputa Chkirodoili D tudia Twkrrgn nedi n kort Wbnuk m uulitlfn lan Itl n Mt f Ijd ij foljBrdlj pbrnlkmüdM rwi dei duno MMiul tM tniMid ii Chlofodoit tandenlHinMl dl leU bjioaden 1 Botttid iprf HiiM lm i tatMheonlBlM dw tudn 1 MnMk TMr onaangensmen redt nit im umi wttm dauanle nMdlc nrwjdnd fnbtet U bit eent mei een tab Tin 30 mt utt i Vb 60 Nat Chlonidoat tUdfllborml voor dame 7 ceot fucht boretoll mt bum n l bH Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen V t 5I extracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gï ivM mannen of vrouwen acute of chronische aiekten aarzel niet o n een uitvoerig beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan up te zenden aan den uitvmder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicunen P M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling bewijzen van dè verkregen merkwaardige resultaten idverteert in dit Blad No I709S 70 Jaargang Zatepdag SO Illeifl83l mmxm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN l o co3 mmS V r r BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE isflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMEOTSPttUS per kwartaal ƒ 2 6 per week X7 cent met Zondaffsbladper kwartaal 2JW per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post pet kwartaal ƒ 8 16 met Zondagiblad ƒ 81 u Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA b4 onae agenten en looper den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 S uur Administratie en Eedactie Telef Interc 2746 Poitrekening 48400 A DVEBTfiMTlKPBJUSi Uit Gouda en ooutrekan bebooranda tot cUn buottkrtatU 1 6 regels 1 80 elke ngel meer 0 26 Van buiten Oooda en de betorgkyfjifff 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 20 AdrerttntiCn in het Zaterdaglmnmar M cL bijslag op den prfis UefdadEghelds adTertestUn de helft van dan pr s INGEZONDEN MEDKDEK WOEN 1 4 regels 2 2B elke ng l meer ftM Op de TMipaglna 61 tt beegar Gewone advertentifin en ingesonden mededeeUngen bQ ecoitract tot seer geredooeenlaa prIjs Groote letters en randen worden berekend Haar plaatsmimt AdvertentiSn kunnen werden ingezonden door tnsst ienkonut raa solleds Boekbandelaren Advertentlebareaux en ooae agenten en moetan d ags Tó6r de plaatsing aai bet Buzean s n Ingekomeiit teneinda van opname Tenekerd te sQn ex Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 RAHT MANN GOUDA Unffffffffnn HET STOFfENHUIS eiken imieriijken band tusschen den racnach en zyn vaderland en omgeving de gedachte dat als het iemand maar materieel goed ging hij zich overal gelukkig en op zijn plaats kan voelen en elk land als het zijne aanvaarden Maar er schuilt in deze woorden toch ook nog wel een Hndcrj l eteekenis En die beteekenas houdt verband rfiet ona onderwerp W hebben boven al gexien dat voor het zich thuis voelen niet alleen aan de voorwaarde van vejtrouwdheid roet de omgeving maar ook aan die van het ontstaan van een geluksgevoel in die omgeving voldaan moet Worden En we zoöden daarom het Latijnsch gezegde ook zoo kunnen uitleggen dat iemand zich daar tliuis gevoelt waar hy gedukkig ia Katuurlyk gaat dat in zyu algemeenheid niet op Men kan zich ergens heelemaal niet thuis gevoelen en toch gelukkig zijn Maar dan heeft dat geluksgevoel geheel andere oorzaken dan de invloed der omgeving en ia het zoo sterk dat het de onbehageliJFkheid die wij tengevolge van het verkeeren in die omgeving gevoelen geheel overstemt En gewoonlijk zal in dit geval dat onhehagelijk gevoel langzamerhand óf geiheel verd wynen Öf althans sterk verminderen Dat wil zeggen dat de plek de streek het huis het iand wa r men een groot geluk vindt ook wanneer ze ons tot nu toe niet aangenaam waren oos een tehuis gaan worden dat we ze met andere oogen beginnen te zien tengevolge van het overheerachenid geluksgevoel ja dat we veelal onwillekeurig het geluksgevoel in verbind gaan brengen met de omgeving zoodat Ifter in onze herinnering die omgeving mooi en aangenaam wondt we in onze herinnering de gedachte bewaren aan een larul of een streek waar we ons thuds gevoelden En dit bevestigt wel in sterke mate de gedachte dat voor het aich thuis voelen het geluksgevoel in die omgeving een essentieele voorwaarde as Thuis voelen do n we ons daar waar het ona omringende ons vertrouwd aandoet en we ons behagelijk of gelukkig voelen waar we een onverklaarbare tot stille overgave stemmende overeenstemming voelen tusschen de atmosfeer van het uiterlijke dat ons omgeeft en eigen innerlijke gesteldheid Zich thuisgevoelen dat is ten slotte het geluk vinden ar we allen zoo ingespannen zoeken Dit nuniiner beslaat uit twee bladen Elegattle DsinM ea Kindarkloedial Hoedee Pelterijen ta EERSTE BLAD Extr voor eelige aanbiedingen Manlals iaponntn Hoidtn fnz inz iïich thuis voelen Zomtrjapanmii KOMT ZiET ENOVERTUIGT U van onze geweldige sorteering in Kaiotn Moutellns 30 25 16 c Wol Mouselln 80 80 60c ZIJdin itoffan SO 40 28 e ZIJdtn Oaorgatta 2 1 l 40 e BI SPAilS MARKT 16 GOUDA Wilt U rustig lioopen 35 Koopt dan in de octitenduren ijiiiimmm Oidurtiidt JuniJull m Aufluitus vap half 1 tat 2 uur gatrataR draagkrachtig publiek woonde zijn meer dan twintig van die woningen door winkels bezet Geen enkele van deze winkels voorzag in eenige behoefte van alle waren reeds meer dan voldoende aanwezig en het gevolg is dat er nu twintig winkels meer moeten bestaan terwijl het aantal financieel draagkrachtige bewoners met even zooveel is verminderd Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat telkens winkelhulzen leeg staan en dat in één zelfde pand al allerlei soort handel is gedreven Verplaatsen en nogmaals verpla i D komt in dezelfde wijk voor en bewijst hn gemis aan levenskracht bij die ondernemingen Het zijn ook de huiseigenaren die dit alles in de hand werken door maar steeds te probeeren of zij hun huis niet voor winkelbuis kunnen verhuren Waarom dan plotMÜng d huurprijs zoe n dwaae eind omhoog moet gaan is een raadsel Voor eenige honderden guldens wordt de pui van het huis veranderd maar de buur gaat met een onevenredig hoog bedrag omhoog Het is bekend dat in de kringen van den handeldrijvenden middenstand veel belang stelling bestaat voor het vraagstuk van de toeneming van het aantal winkels Men ziet het nadeel daarvan zeer goed maar men weet er geen middel tegen Een maximumstelael als bijvoorbeeld bij de Drankwe Brieven uit de Hofstad MLXXII Het aantal winkela In het zeer belangrijke n lezenswaardige boek van dr Tobi en dr Visser over georganiseerde distributie worden verschillende staaltjes meegedeeld over de wyze waarop door winkeliers zaken wordt gedreven Er wordt daarbij vooral de aandacht gevestigd op het gemis aan kennis biJ die winkeliera omtrent de waren die ziJ verkoopen Eenige krasse voorbeelden daarvan zijnuit den Haag afkomstig en ze bevestigenwat wij al dikwijls hebben geconstateerd n l op welk een onverantwoordelijke wijzewinkels worden begonnen Het beate bewijsvoor die onverantwoordelijkheid is wel hetfeit dat een zeer groot deel van de pogingen na langen of korten tiJd wordt opgegeven Het publiek heeft er als regel geen voordeel of nut van de eenige die er misschien even van profiteeren zijn zy die koopen op den finale uitverkoop wegens opheffing Dikwijls wordt zélfs dit woord opheffing achterwege gelaten of dood leuk vervangen door verplaatsing of uitbreiding Die verplaatsing als ze bestaat geschiedt naar een andere uithoek van de stad Waft uj het toch dat wondtrlykgeJuk kige gevoel van zich thuis voelen Kn waL U het dat maakt dat we oaa in de eene omgeving in hei eeaie huis in de eene kamer in de eene streek wet en ioius oü geheel iiJ de aiidere in t geheel niet thuis met op oma gemak op onze plaats gevoettn Aan het meer of minder mooie behagelyke prettige zeHs gezellige ligt het met al heeft dat er dan wel ietü mee te maken Maar waaraan dan WMineer zeggen we dat we ons thuis voelen en waardoor ontstaat dat gevoel van innige behagelykheiii van rustig geluk Dat verband kan wei en zal ook als regel wel eveneens ontstaan ten opzichte van het eigen thuis dat we later zelf stichten Maar de indrukken die we in onze jeugd ontvangen ziia zooveel sterker dan die van later Jeeftyd dat datgene wat we in die jeugd geregeld om ons zagen de atmosfeer van de omgeving dezer jeugd ons veelal schoon dan natuurlijk lanig niet altijd net meest vertrouwd blijft Dat geldt niet alleen de streek waarin we opgroeiden maar vooral die van den aard van het land De Helde tot het eigen Jiand tot het vaderland is daaruit voor een groot deel te verklaren En wanneer we ons ergens thuis voelen dan zal dat veelal zijn omdat we ieta van den aard van dat eigen land van de eigen streek van het eigen huis en dan vaak van het tehuis onzer jeugd er in terug voelen omdat we de atmosfeer aanvoelen waarin we gewoon zyn te ademen Maar naast deze voorwaunie voor het zich thuis voelen is er nug een andef Uie schoon niet onvermy deluk en met ab srJuut beslissend toch gewoonlijk vervuld moet worden Er is een Latynsch gezegde dat heet Waar het me wel gaat daar is mijn vaderland Daar is van dit gezegde 9 heel wat kwaads verteld Men las erin een uiting van grof materialisme de miskenning van Wie in onze stad in zijn eigen omgeving voor vergunningen bestaat zal men wel m et eens toeziet hoe het daar met de oprichting van winkela gaat moet tot de erkenning komen dat het tpch geen gezonde toestand is Concurreftie ia best is noodzakelijk maar moet tuch binnen de perken blijven En dat doet ze niet ala maar in het wild weg winkela worden opgericht In sommige straten hefeft het gemeentebestuur al een servituut op de huizen gelegd dat zij niet voor bedrijven gebruikt mogen worden maar dit beteekent weinig zoolang overal ciJera nog de volle vrijheid bestaat Zelfs rustil e lanen die als woonplek bizon der aangenaam waren worden nu door winkels bezocht en het gevolg ia dat de bewoners er uittrekken Op een klein gedeelte van de eertijds loo rustige en statige Willem de Zwijgerlaan waar niets dan heerenI huizen staan en een zeer goed en financieel spoedig willen invoeren en wanneer men alleen door servituten in nieuwe traten eenigermate remmend kan werken dat beteekent dan toch niets als men bedenkt hoeveel andere huizen nog te krijgen zijn Aan den eenen kant zien wij de groote magazijnen verrijzen die steeds uitbreiden ejir en doodende concurrentie aan doen en daaniaast wordt op de kleinste schaal toch nov getracht een bedrijfje te stichten De go d gesitueerde winkela die daar tusschen iru liggen verliezen naar beide kanten Wat wel de oorzaak is van die zucht tot wmkelhouden Waarschijnlijk wel omdat men daarmede een by baantje wenscht te scheppen Heel wat van die kleine winkels worden door de vrouw des huizes gedreven terwyl de man een andere betrekking heeft s Avonds treedt de man als winkelhouder We weten allemaal wat we met dt uitdrukking KLch thuis voelen betioelen Maar het 13 moeilijk er een niadce omsehrijving van te geven I e uitdnikkinig wekt oatuurlük onmiddellük de gedachte op aan het eigen huis Ën men zou geneigd z n te ïeggen dat wie zich tJiuia voelt zic i voelt a in zijn ed en huis Natuurlijk is er ook wel eenig VLTbaa Maar ITRbeel hetzelfde ia het toe niet Mt n kan zich in zijn eigen hu ti oms Jieelemaal niet thuis voelen in de eerste plaats niet wanneer dflt eigen huis pas betrokken en nieuw voor ons is maar ook wanneer meji b v in zljn huiselijk leven oi in zijn huwelijksleven nicfj gelukkig ia wanneer er juist in dat eigen huia acte ia dat ons hindert en ons geluk in den we staat Dit wil diiB zeggen allereerat dat ons eigen huis ons vertrouwid moet zijn dat het lïet zoozeer op het eigene als wel op heft vertrouwde aanJtomt en dan ook dat vertrouwde 0116 een gelutalgevoel moet ge en doordat er ala t ware een overeenstemming unts taa tushchen het wezen der atn osfeer waann we ademen en ons eigen innerlijk leven Onwillekeurig denken we by de uitdrukking aar ons ouderlijk tehuis Dat is ie omgevhïg waarin we opgroeiden waarin ona wezen zich vormde en dat op die vorming een sterker invloed oefeii ie zoodat er een nartuurlijk verband is tusschen den aard dier omgeving de atmosfeer die er heerschte en onze diepste persoonlijkheid EL O P ao8 Miilflw iiirüFi J il i Stnlitn mtuwdeai en be wonderene waardigen moed opzetten Het vej baaade en beangnttgde Hugh dflt pr n stet da zooveel overblevai Zonder opliouiien vlogen speren naat beneden maar de voorraad werd langzamerhand angsiwekkend klein het 7ou nog inaar een kwestie van enkele mmuten zijn en dan was ttl hun ammunitie verbruikt Hugh hield zijn hoop geveetigd op de mogelijkhedd dat de vijand spoedig zou terugtrtskken in de overtm mg dat bij niet opgewassen was tegen ern tegenpartij waarvan hij de sterkte nuet kende en die zoo een gunstige steUing beaette Spoedig zag hij eqhter in dat hij met zijn mannen de heuvel zou moeten verlaten en zich in do looi avan terug te trekken op een oogenblik dat het gevecht even zou verslappen Dit moest dadelijk uitgevoerd worden daa het anders te laat was Ondertufischen had de vfl md da steile belling van den berg die Hugh niet had laten verdedfigen beklommen Hij maakte een beweging t en zijn soldaten di © hun duidelijk moest mdken naar de loopgraven te gaan maar niet voordat ze neg eens een sperenjegen op den vijand hadden do i nee rkomen De wilden b repen hem Nadat zij hun speren met groote kracht naar den naderenden vijand geslingerd hadden holden zij door elkaar naar de loopgraven die door dM Koning met tweehonderd man bezet waren Wilde triomfkreten weerkionken en nog voordat de blanke met zijn Jtrijgers fe loopgraven bejwikt had slaagden ïijn vijanden erin de heuveU in bezit te neni B Sen regen van speren daalde nu op da wfllden in hun loopgraven iteer waarvan versdieadene hun doodelijk werk volbraoh en De Maar ook Hugh s etrydmacht beschikte nog over reserves Van deai andereu heuvel kwam een tioep van zijn mannen die daar nadat zij de afepnen op de indringers hadden geworpen waxen achtergebleven Ze wierpen zdch nu vereoh en onvermoeid op de flank van den aanvaller en waren spoedug in e deinende vecjitende niatsa opgenomen De mannen in de loopgraven schepten weer nieuwen moed en verlieten de besi erinende wallen om in het open veld op him oude fwijze nïet hun vijanden te gaan vechten Hugh bleef met een tiental mannen achler de borstweringen waar hij de verdediging voortzette Herhaaldelijk weiden aanvallen door deze vMtberaden Weine groep mannen teruggeworpen Hugh had het gevoel also de strijd reeda uren duurde in plaats van mïffüten Zijfc ni werd moe hij kou niet goed mee r d Btn zijn lichaam droop van het zweéï Mi ftdjn bloed kookte nog en schepte een v Bwteoortig vermaak Jn het neereloan van SBa nstorniende wild n Dezelfde krankzinnigheid die zic van zijn soldaten meester had gemaakt had ook hem bewangon Eindelijk slaagde de leider van Oelo s trijdere erin om de wallen ta baeCormeq en ie verdedigers uit de loopgraven to ventrff blik het leven met zijn machtige knots inonr Hugh merkte nkte van deze redding Hij zag aUe n maar de etrijders die daar ver lo vlakte kwamen aanrennen misei liden zog hij wel all en een witte gedaknte dis aan het hoofd van de hulptroef en kwam aanrennen Hij was bijna niet meer in staAt zich te realiseeren dat er ontzet opdaagde Kn rcrda waren de nieuwe troe ien middtn ia het gevecht Het regiment van Lady Tennys had ophet jul ite oogenblik ingegrepen Een geweldige opwimtmg gaf hem weer nieuwe krachten deed hem sich weer in het kluwen vanvechtende menechen te werpen Eén oogenblik nog van verwoed gevecht en tocu ginghet in razende vaart achter de vlurfitendl vijand aan Hugh was niet meer in staat aan de volging deel te nemen Toen hij half bewuateloos viel tegen de van bloed druipende borstwering aanviel schoot de figuur In het wit cp hem af Hugh Hugh riep zij in doodsangst Hebben zij je vermoord O bet ia niets atamelde hiji metmoöite en hij poogde te glimlachen Tkben heelemaal in orde meisje maar jij kwam net Op tijd Net Op tijd Heb ikniet ffezegd dat jk tegen twaalf u rthuis am zijn Vwdef wist hij niet roeer ven De overwinnmg aclieen niet meer twijfela tlig en meds st eig een vreugdegeschrei ten heuiiel Maar Poetoe wist defl vijand voet voür voet op den nauwen weg terug te drijven Onwiilekeuiig moest Hugh denken aan ITet verhaal uit zijn scliooljaren van den slag bij Thermoppjyaoi FEUILLETON TWEE OP N EILAND Xu sprong ook ITugh met een ijaelijken wapenkreet uit zijn steUing en plaatste zic aan het hoofd van de mannen Twee minuten later was zijn hand gewond had een speer ïijn been getroffen en de arm waarmee hij zijn schild vasthield weigerde bijna den dienst door al de slagen die hij reeds opgevangen hiid Bloed stroomde in zijn oogen zijn slagen werden zwakker en het kostte hem de grootste moe te te blijven doorvechten er kwam een onweerstaanbaar verlangen in hem op naar het einde In zijn beneveld breSn kwam de Verwarde igedachte dat de strijd verloren en dat Lady Termys aan de genade van de overwinnaars overgeleverd was Met het bloed dat langs zijn wangen aftoomde vermengden zich tranen Hij moest overwinnen Woidt vcarwagd Maar de groote oep vijanden drongen tenslotte zoo op datf alles tooh werkelijk verloren sdieen Maar plotseling kregai zijn mannen nieuwen moed een verheugd geschreeuw bewees dat zO mag nïet aan de overwinnmg manhoopten Door den nieuwen onweerstaanSarai aanval trok de vijand langi aam terug en gaf het zoo juist gewonnen terrein weer rij Achter Hugh Heten veroche troepen h m krijgageschreeuw weerïTTnicen Hi draaide zir om en keek naar de riirier Poetoe edde hem op hetzelfde oogen