Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1931

eiland staan heeft menige bekende persooB iykheid uitgerust Engelbert Humperdmcit heeft hier zyn opera Die Marketenderia gecomponeerd Op verborgen plekjes wa men slechts den golfslag van den atrooia hoort droomt men van de aan afwisseliiur zoo ryke gesrfiierienis van dit land Sieg frteJ die DuitB he held ie lït yv i en Ryn öennrouwe iiri Me Roland de hand Vah den oever van den Ryn t Rolandaeck BtW de deze onbeweeglyk naar de jonge non in het klooster op het eiland Nonnenwerth tot zich een donkere sluier vt4 medeLjdea voor zijn zoekende oogen uitspreidde Ver boven het bosch verheft zich op een vrifc hoogte de Rolandsbogen druk bezongen m druk bezocht Onvergetelijk is het uitzicht dat men hierboven over het prachtige Rün landschap heeft In de richting van Bora ziet men geheel verborgen in tuinen achter het vriendelijke villa stadje Mehlen Bui Godesberg liggen Godesberg is de stad vm jeugd en vroolykheid van ongebonden levenslust en van Rijnlandsche keurvorsten die dit heerlyke plekje aarde dat eens door een dichter het achtste wereldwonder is genoemd tot zomerresidentie hadden ltve koren doemt voor ons op Heden vinden zij die aan hart of zenuwziekten lijden hier herstel van gezondheid In prachtige plantsoenen rust men uit vu de wandeltochten Ook hier is alles vul h inneringen In de zaal van de Redoute deze getuige van vervlogen heerlykheden heeft eens Beethoven gemusiceerd en bij Aennchen zingt een vroolyke schaar studenten zoo lustig als hun vaders dit deden het lied van de eeuwig jonge Lindenwir tin Van de Godesburg die zich trotach boven het stadje verheft heeft men het uitzicht op Bonn de Rijnlandsche Uiuveraiteitastad waar men niet alleen ernstigkwetenschappen maar ook levenslust kan leeren Wie zijn reis door het Zevengebergte op waardige wijze w il eindigen trekke over de prachtige hoogten langs de Amdtruhe naar de stad van Beethoven waar hem nog vele bezienswardigheden wachten Eventjes Lachen Geen nut Moeder blijf je vanavond op ooi up vader te wachten Neen kind dat heeft nu geen nut wam ik ben zóó verkouden dat ik toch gc nwoord kan spreken Treurig maar waar Als ik trouw moet ik een heel voorzichtige en verstandige man hebben zegt Amalia tegen haar vader Dan biyf je zeker zitten beweert papa hoopvol want zulke mannen Wijven viij Scheiding van goederen Wij drinken thuia tSÓ altijd half wjjn en half water vertelt Ruitenatruik aan i tafeldame Welk mineraalwater kebruikt U da voor vraagt freule Kraaiv et Dat moet u mijn vroü vragen ikdrink namelyk steeds de wyn grijpen Kyk daar s even wat een leelijke vrouw daar jsit zegt Hakstroo tegen zijn vriend Myn vrouw zegt Dakpan droog Ach neem me niet kwalijk dat wist ik niet put Hakstroo zich uit O maak je geen zorgen beste kwel de schuld ligt geheel bij mij ZOEKT U EEii DIENSTBODE OP ANDEB PEBSONEELT t EEN AANVRAGE IN DB Goudsche Courant geeft U de beste kans tot slagen f l per aanvrage tot J regel regel meer 12 H cent iknd ze in aan het flmeam MARKT 31 TEL F 2Ttf 7 af schijven op 2 6 7 10 lai i If W 22 24 27 28 32 3 Wit schijven op U 16 25 29 3S 3ö 38 39 41 43 45 47 49 t Probleem No 746 Kudolf Nalson Wat meer zinrijke teksten gevrM i By de sentimenteele melodie behoort sentimenteele tekrt Goed Maar moet hel een tekst zijn die de berge doet ryzen Een idiotisme men liefst Iw een muizengat zou pen Een groot aantal schlage zulke teksten als bygift Zy latenJtüdeW zien dat by de schlagers het woord d n iets bqkomatig is Doch een derf fJl vatting is mi volkomen valsch D ste en vlotste melodie kan den toehoor volkomen vergald worden wanneer bÜJ by een tekst hoort welke aan beid naiiwelijks is te overtreffen En jammer genoeg by de meeste mi m neijj zomder by de sentimenteele schlager Zeker het zou njfot juist zÜ een séj tekst te toetsen an de klassieke p behoeft zelfs ni t bijzonder geestig w vMaar een dej m aUegaartje van T teiten donrfeid en zoutelooaheid zoojw tegenwoordig in den vorm van scn teksten wordt voorgezet is ver hnKK En niet iri het minst is de sen J schlager dikwyia daardoor In Zi gekom omdat Mi door een lef verzoet lJKt en verwateedi ww L roepeii wy rae t alleen j mge scblsSfrjj poniatén maar voor sHee jonge ong tekstdichteiB voor het front I Europa gehouden en wanneer hij ook sentimenteel mag zijn dan sohaadt dat niets want net i s een echte sentimentaliteit die uit het hart komt en tot het hart spreekt De schlager moet wil hij inslaan eenvoudig van motief en licht te begrijpen zyn De moderne sentimenteele schlager doet dit in de allermeeete gevallen zonder een enkele banaliteit Hü heeft invallen fantasie is vriendelijk en melodieus en zoo juist geschikt om in dw vreugdo armen tyd het hart te versterken Aldua vervult hy een economische en zielkundige opgave Ik ben ervan overtuigd dat de opwaartsche ontwikkeling van den schlager zat aanhouden en dat zy in de kotnende maanden nog me lodieuzej en muzikaler zullen worden Maar U moet dit eene wel bedenken niet de compoirist maar voor alles het pubiek maakt de schlager mode En daarom helpt ons dat goede schlagers zullen overwinnen WiUy Rown De Schlager is volkslied geworden Elk klein meisje zin rt en neuriet hem ieder ernstig kantoormensch wordt door de melodie het harl een weinig opgepoetst in elk café op eïke graofoon hoort men hem de moderne schlager is volkslied geworden En daarom mag niemand hem tegen voordig met minachtend gebaar afwyzen en zegigen dat de schlager slechts een aangelegenheid voor de danctpgs is Niet alleen de Ween che wals maar ook de Foxtrots Boston en Tango zjjn tegenwoor Deze DnitBch romantTsche behoefte hevig te doen tegen een vrouW wier geboorte reeds Mi opdracht inhield buiten t op als er nog wat te doen valt Als men er maar vnj wonen uithaalt is men al tevreden Het vraagstuk is voor OMb stad zeer zeker van ei n i want aan een financieel draagkMclwétt i ldea iwl leeft d dtfmeente een goede steun Wanneer die eWiter afbrokkelt en zwakker wordt zal de gemeentelgke fiscus tL spoedig bemerken Reeds nu moet het merkbaar z n dunkt ons want het geld van die groote magazünen wordt niet in den Haag zelfs verteerd De aandeelhouders wonen overal en de winkelier die een goede zaak heeft kan niet anders dan in dezelfde stad wonen We zien het proces waaraan het boek der heeren Toli en Visser voUe uindacht wijdt hier dagelijks zich verder ontwikkelen en het vraagstuk wordt urgenter De tgd zal het leeren maar misschien is het niet kwfiad als men bytijds de gevolgen ervan goed onder het oog ziet HAGENAAR MODEPRAATJË Luchtige kleeding voor den zomer Ofschoon ze ons al voor weken terug getoond zijn is bet ware weder voor de ka tlenen voileen kunstzyden japonnetjes eindelyk aangebroken Overal staan de etalages er vol van maar niemand durfde koopen schiünbaar uit angst dat een koele zomer zooals vrii dien nu al jaren kennen ons wederom parten epelen zou Intusschen heeft het seizoen zijn voortgang en als het mooie weer aanhoudt mogen we de garderobe wel gereed hebben Men verbaast zich in de eerste plaats over a de variaties in strand pyama s die men ziet Deze hebben hun hoogste elegance bereikt en men is al zoover dat men er bij strandbezoek vrijwel niet buiten kan Een van de zeer aardige modellen die v i daarin zagen was van bedrukt Vistra wit fond met geel groen zalmkleurig gebroken rechthoekpatroon en rechthoekige fikren van zwarte en blauwe sttppettjes De klokkende pantalon was zóó wijd dat zij eer een rok geleek en zóó lang dat zjj bijna den grond raakte Een felblauwe blouse werd er bu gedragen en daaroverheen ging de ruim half lange losse mantel zonder mouwen die vat voren heelemaal was weggeknipt Natuurl lHbekroonde een groote slappe zonhoed het geheel en kleurige strandmuiltjes completeerden dat nog Velerlei zyn de stofjes de modelletjes welke voor de zomerjurkjes gebracht worden Men onderkent vooral de obergele en geelbruine fondtinten als modieus waarop kleine veelkleurige piÜTa k afin levendigen indruk maken Ook zwazfSVgiids zijn in de mode vooral voor kunstzijde en voiles on hierop ziet men nu eens vast omlijnde klw vlekken dan weer di gonaal loopende symetrische dessins die in hun veelkleurigheid soms een beetje warrelig aandoen Allerlei dwarspatronen in streep en luitdessin zijn ook nieuw en ook ziet men kleine decoratieve figuurtjes in kleuren gedrukt opafwisselend geschaduwde fonds die een vroolijken en recht p nkelenden indruk maken ï 4 Veel ziet men in deze ce atroonde smjea het zomer ensembIe uKevoerd bestaande uit ruim geplooiden fdUf effen b passend blousje en los manteltje mèt of zonder mouwen Het halve mouwtje begint zich thans baan te breken De Uouse zonder kraagje en zonder mouwen behoort tot de nouveauté s Zeer en vogue is het Smoesde toiletje b v op wit fond de roode moezen met een bijpassend manteltje dat omgekeerd witte moezen op een rood fond heeft De gekleede toiletjes zijn aanstonds van de onprete tieuse te onderscheiden Zij hebben haast altijd korte mouwtjea en een overvloed van pUssé tjes en strookjes Zij hebben schootjes en breede volants casaques en spiraalstrooken en soms ook tamelijk ingewikkelde draperieën en pelerines die hun vooral ook orn hunne meerdere lengte een groote statighetd verleenen Een groot artikel voor deze namiddag en strandtoiletten die oot voor dancing en desnoods voor den avond gedragen worden ia het kunstzijden crêpe Georgette dat in wondermooie kleurencombinaties voorhanden ia Smalle shawls om den schouder on tymetriflch aangezette rokdeeien cape vor Onze Muziek wordt weer sentimenteel Wy hebben het oordeel van eenigevooraanstaande mannen op h t S bied der lichte muziek muze ge vraagd over het algemeen waar te nemen veriH hijn sel der terugkeerende sentimentaliteit in de muziek Jack Hylton Moet er niels van hebben Toen de mode der sentimentaliteit r edo langer den een jaar had geduurd en wij allen dachten dat het einde der sentimenteel achl iger zou zyn geslagen kwam plotseling de geluidsfidm Sedert dien kar men èerirt recht spreken van een zondvloed van entimenteele muziek Mijn persoonlijke meening daarover us dat het mij spijt De sentimenteele song heeft zich thans een plaats veroverd waaruit vóbvloopig althans géén yiensch haar kan verdringen Als nu dok nog de weekheid van het vi1 doek de sentimentaliteit uit muziekcoiawfren bussen druipt dan heeft de zoo ideeën en gedachteloozc lief Nf Hef treurig hierbij wel oB ff fpmiddelde bioM oopbezoekeT daardoor bet gevoel verliest voor de buitengewone muzikale rytmische en nielodi jise mojrelijkheden die de moderne schla r heeft Het scmimenteele lied is bijna steeds gespeend men en breede Berthes dat zijn de sierselen die aan deze toiletten hunnen luister geven Het crêpe Georgine en crêpe de chine mpnmé met moezen en kleurvlekpatronen worden ook hiervoor gebracht en men heeft hierin kleurencombinaties die even gedurfd als fraai ZQn te noemen Om volledig te zijn moeten we van de luchtigelegante kleed nog even overspringen op de sportieve Voor tennis vooral is deze aardig Er zijn twee stroomingen in De effen en de gestreepte De effen is van pastel kleurig popeline met kantige opwer king van nervnrea De gestreepte is van was chzyde m overhemdpatronen waarvan de modellen met de eigen stof in telkens wisselende richting aaneengezet versierd wordt Geel dwnineert ais sportkleur voor effen jurkjes Ook wit is weer uiterst populair Men fleurt het op met wat opvallende emblemen of draagt op en wit rokje een uit twee kleuren bestaande caaaque welke op de meest schrille manier tegen elkaar in zijn gezet GRACE ALLAN De groote Ouitsche Landbouwtentoonstelling Van 2 tot 7 Juni te Hannovtr 1500 Diaran 0000 Machinaa zeer groot De konynen die zoowei om hun vel ais om hun vleesch zeer populair zyn zullen natuuriyk niet ontbreken en ten slotte zal de bijenteelt op deze tentoonstelling het duidelijke bewijs leveren m het Hannoveraansche thuis te hooren In de afdeeling w or 1 andbouw priMiuc ten zal de aandacht van het publiek ditmaal m de eerste pl ats worden verlangd voor het roggebrood Aan een wedstryd in liet bakken van roggebrood zullen niet minder dan 216 tentoonstel Iers deelnemen die in het geheel ongeveer 300 verschillende soorten brood aan de scheidsrechters zullen voorleggen Zeer aanzienlijk ia ook de deelneming van de zuivelindustrie Niet minder dan 726 melkeryen wenachen hun melk te onderwerpen aan het oordeel van de jury Met 148 aanmeldingen staat Hannover hier boven aan de lijst Het aantal soorten boter op deze tentoonstelling zal ruim 1400 bedragen 313 soorten komen uit het Hannoveraansche en 394 soorten Bit Sleeswyk Voor de kaas zijn niet minder dan 31 klassen voorzien 843 verschillende soorten zijn aangemeld Boven aan de lyst staat OostPruisen met Ü3 tentoonstellers en 4G7 soorten Daarna volgen Beieren met 73 tentoonstellers en 180 soorten Hannover met 40 tentoonstel Iers en 84 soorten en SleeswykHolstein met 28 tentoonstetlers en 60 soorten In bijzondere hallen zal men tegen een lagen prijs al deze soorten kaas kunnen proeven Vermelden wij ten slotte nog de afdeeling voor zaden en die van de mestindustrie die zeer belangwekkend beloven te zullen worden In den Grooten Ring zullen de prijsgekroonde dieren kunnen worden bewonderd Aan deze tentoonstelling is overigens weer een Concours Hippique verbonden waaraan de ruitervereenigingen van het platteland zullei deelnemen Hannover de stad der paardenfokkerij zal hierbij bijzonder sterk zijn vertegeiïwoordigd In een bioscoop zullen opvoedende filmen over dierenfokkerij en plantenteelt worden vertoond Op de twee laatste dagen van de tentoonstelling zullen volksdansen en volkaspelen in nationale costumes in den Grooten Ring worden opgevoerd Ongeveer 6000 ïnachines en toestellen van alle mogelijke soorten zullen over het ganache tentoonstellingstererin verspreid sl am In verband met deze tentoonstelling zullen dit jaar voor de eerste maal een aantal studiereizen wordeiy ingericht door het officieele reiabureaiy van de tentoonstellüg Mitteleuropaischel Reisebüro MER Hapag en No ddeutscher Lloyd Drie verschillende reizen zijn voorbereid De eerste van 8 tot 13 Juni naar het gebied van de paardenfokkerijen van Oldenburg en OostFriesland met uitstapje van Bremen naar Helgoland De tweede van 8 tot 15 Juni naar het landbouwgebied van Brunswijk en van den Harz De derde die van 8 tot 27 Juni duurt is een rondreis door Duitschland Voorts worden nog verschillende tochtjes De utsche LandwirtschaftsGesell schaft werd 45 jaar geleden opgericht door den dichteringenieur Max Eyth Haar doei bestaat daarin om onafhankelijk van elk politiek streven de techniek van den landbouw te bevorderen en den landbouw in staat te stellen zich ook m de moeilukste tijden zelf te helpen Zij telt heden 44 00Ü leden Elk jaar organiseert zij een groote tentoonstelling die afwisselend in een van de twaalf kringen waarin de Gese Ilse haft IS verdeeld wordt gehouden Deze tentoonstellingen zyn Van groot belang zoowel voor de landbouwkringen van Duitschland als voor die van het buitenland De tentoonstelling van dit jaar zal plaats hebben te Hannover van 2 tot 7 Juni en wel op een 30 Hectaren groot terrein Het is de 37ste tentoonstelling van de 4 eutache Landwirtschafts Gesellschaft Voor de derde maai wordt zü te Hannover gehouden Zooals gewoonlijk is ook de tentoon ttelling van dit jaaf onderverdeeld in dte groote afdeelingen Dieren Landbouwproducten Landbouwmachines Ondanks den nood der tijden zal het aantal tentoonatetlera op elk gebied zeer aanzienlijk zyn In de afdeeling voor paardenfokkerij zullen de warmbioedpaarden die te Hannover thuia hooren by zonder sterk vertegenwoordigd zijn Ook de hengsten van het Iand gestiit te Celle zullen niet ontbreken zooals voorts ook de paarden uit Oost Friesland en uit Oldenburg De koudbloedpaar den komen uit de drie gewesten waar zij voornamelijk worden gefokt namelyk uit het Rynland uit Westfalen en uit Saksen Van de jongere hier vertegenwoordigde fokkerijen mogen het Hannoveraansche Stamboek Göttingen alsook de vereenigingen van Thueringsche en Silezische koudbloedfokkers worden vermeld Ten slotte zullen ook paarden uit Sleeswijk op de tantoonstelting aanwezig zjjn Bij de runderen zijn de rassen uit de laagvlakte het sterkst vertegenwoordigd in het bijzonder de zwartiaonte waarvan rer mepr dan driehonderd op deze tentoonstelling zullen zijn Maar ook het roodbonte Tas Is flink vertegenwoordigd Ook de rassen uit hoogere gewesten zal men echter op de tentoonstelling vinden zoodat men er een goed overzicht van alle Duitache rassen zal kunnen verkrijgen In de afaeeling s hapen zullen de verschillende Soorten van Merinorasaen en van vleesch schapen even sUÉrk vertegenwoordigd zijn Men zal in deze afdeeling o a de in het gebied van Hannover thuishoorende Leineschapen en leideschapen eï voorts de zoogenaamde ilstermaPschapen de Wurtembergsche schaJiCTi en de melkschapen kunnen bewonderend Uw gezondheid is het bttsta juist goed geno g Eisdit daarom uitsluitend Aspirintabletten In de origin wpakking mttt h t war idb ro md BAYER kruiï Meer dan 600 varkens zuIlenHo de tentoonstelling vereenigd zijn Een a elyk aantal werd op vorige tentoonsteÏÏangen nimmer bereikt Meer dan de helft flezer dieren zijn veredelde landvarkens Sterk vertegenwoordigd zyn ook de witte edelvarkens de Berkshires de landvarkens de Comwalls en de varkens uit Zwaben De geweldige ontwikkeling die de Duitsche varkensfokkery in de laatste tientallen jaren heeft genomen is zeker voor een groot deel toe te schryven aan de groote landbouwtentoons tellingen Lal op oranj band n Kleine dieren en j uunvgp ontbreken natuurlijk ook niet oMkzc tentoonstelling Zeer sterk vertej Brdigd zyn de witt geiten en voorts f reekleunge geiten uit den Harz In de afdeeling voor pluimvee zal ook ditmaal gelijk in de vorige jaren een eierenwedstrijd worden gehouden Het aantal ingeschreven deelnemers is reedh van geniale invallen en ge t dirigent alechti in geringe mogelykïtóid tte toonen wat hy kan In Europa zegt rh vaak dat de Amerikaan naief en kinderlijk is e n men tracht daardoor zijn zin voor somoa t en sentimentaliteit verklaren De rechtvaardigheid echter eiöcht intusi hen dat we het volgende vaststellen Nergens op de wereld noch in Alaska noch in de Coflgo noch op Hawaia worden zulke sentimeataliteitsorgieën gevierd als in het Europeesche scHlagergebied De geluidsfilm heeft onze oude moeder Europa in melodieuze syncopen laten zuchten en men kan bij dezen aanblik byna meehuilen van ontroering Hopen wy dat met betere tijden ook weer wat leven in de Schlagers komt Dr Ralph Benatzkr Er heerscht weer melodie De Sehlager heefl volgens myn meening het laatste jaar een toe te juichen ontwikkeling doorgemaakt Hy heeft weer melodie gekregen Lange jaren heerschten niet alleen de idiote teksten maar ook de melodieën waren oppervlakkig byna muzikaal Dat lag niet aan de compöhisten Want goede schlagers worden steeds gemaakt Het lag aan het publiek d t van het opringerjfe schreeu Aide oppervlakkig van den schlager hoodt Evenals de rnenschen in de wereldstg ten bevMïd zich ook de schlager in den toestand van bedwelming Dat ia niï alles veranderd De melodieuze muzikale schlager heeft 4Un intocht in georganiseerd Programma e vdbr deze reizen en tochtjes zyn verkrijgbaar by de voornoemde reisbureaux die ook alle gewenschte inlichtingen verstrekken Het Zevengebargte Het Paradijs aan den Middenrijn t Vlak voordat de Hyn voorbij Bonn breed en vrij naar de Nedsrrynsche laagvlakte stroomt vormen zijn oevers een stralend Bchoone afscheidspoort een landschap dat een deyjprachtigste is waardoor de stroom op iijn tfl trekt Het Zevengebergte staat nietïtfeti in het Rynland goed aangeschreven anJoewel juist de vrije Rynlander in tyden van bezetting de voordeelen van het in het onbezette gebied gelegen bergland het best heeft leeren waardeeren Maar ook elders in Duitschland kent men dit paradys aan den Middenryn goed en de buitenlander zal nimmer wanneer hy op den Ryn vaart De Drachenfels Wie eens van deze ruïne in het zeldzaam schoone dal met zijn weelderigen plantengroei staarde en ginds in de verte het verbleekende zilver van den stroom met zijn sierlijke Ry nschepen zag zal dit uitzicht wel nimmer vergeten Wie geluk heeft ontmoet boven op het platform den zanger van den Drachenfels die met zijn door ouderdom geknakte maar nog steeds vroolijke stem liederen zingt van Rijn wyn en liefde Op den terugtocht naar het dal verzuime men niet den Drachenburg te bezichtigen Men vindt hier waardevol materiaal over de geschiedenis van het Zevengebergte terwyl men hier tevens tal van kunstwerken kan bewonderen Van ge heel anderen aard is de Petersberg die na de Drachenfels het meest bezocht wordt Ook den top van dezen berg kan met een tandradbaan worden bereikt Veel interessanter is echter de zeer steilemoderne autowag iivaarop op mooie Zomerdagen talrijke dutomobielen bewys van hundeugdelijkheid moeten leveren Op den topvan den berg bivindt zich dan een reusachtig park van Automobielen terwijl in deuitgestrekte tuinen en zalen van het prach tige niodeme berghotel het echte Rynlandsche liven wordt genoten Het uitzicht vanden p etersberg is trouwenj vrywel net zoomooi als dat van den Drachenfels Wie meervan eenzaamheid houdt vindt in de stilteyan den Oelberg heerlijke wandelingen terwijl ook een oponthoud in de boschrykèstreken van den Lohrberg den Hirschberg den Nonnenstromberg en den L wenburg om ae maar alle te noemen een genot voorden natuurvrie is Met voorliefde ondernemen de vreemdelingen ook uitstapjesnaar Heisterbach met de oude kloostermïne naar Margarethenhof en naar h dyllische Nachti gallental Om het Zevengebergte ligt eeijAraniKwln onbekende badplaatsen o vatfantieoarJeli Te Königswinter ontmoet men in hetH izoen in de groot moderne hotels een ijfternationaal publiek Heerlijk kan men hier wandelen in dfe schisduw van de Rheinpromenade waarop s avonds het licht der terrassen der hotels valt Honnef dat eena door Alexander von Humboldt het Duitsche Nice werd genoemd ligt beschermd in een dal aan den voet vaiy den Drachenfels Hier onderscheidt zich ynet landschap door een uitermate mild klimaat en door een weelderigen plantengrbej die reeds een voorbode van het Zuiden is Zij de Drachenquelle heeft menigeen ÏKirstel van gezondheid gevonden Een brug brengt ons naar het eiland Grafenwerth een idylle in den Ryn Naar dit eiland waarop eens de ridders hun toumooien hielden worden thans met voorlieffje uitstapjes ondernomen door de bevolking der omgeving In den schaduw van de oeroude linden die op dit dig volkslied en dat niet in den slechtsten zin Hoe vervult tegenwoordig de schlager zyn groote opgf e die hem gesteld is volkslied te zyn Hij lost ffle op het zij toegegeven op overwegend sentimenteele wyze Maar het is geen leugeftachtige ae i timentaliteit die de moderne schlager rondetrooit zjj komt uit het hart en vindt meestal een uitdrukking welke mlzikaal van inhoud is en zich bewust van al dat amakelooze verre houdt De moderne schlager heeft volgens mijn overtuiging in den geluidsfilm een opgave overgenomen die vroeger alleen het volkslied heeft vervuld alles tot inuzikae uitdrukking te brengen wat in de massa leeft De Schlager heeft voor een teer groot deel de behoefte van het volk naar vftj ykheid gevoel en gevoel te bevTe Ügen Deze opgave kan hij sledhts vervullen wanneer hij in de melodie en in de idee min of meer scheppend is wanneer hy in staat is een grauwe troostelooze atmosfeer in licht te veranderen De schlager kan zyn doel slechts berei7 ken wanneer hy zich voor alle buitenissigllbden hoedt Hikkan slechts dan hèt grootste gedeelte der massa wat nieuws brengen als hy van haar ejgen mentaliteit Hiitgaat Deze richting is tegenwoordig ongétwyfeld sentimenteel en w chlagercofiiponieten moeten ona daarop instellen wanaeer wy achagerB willen compotieeren dlc de taak van het volkslied verruilen tn vcrrolmaken Politieke Haneworsterij De onderdirecteur van het Nutsseminanum G van Veen oud onderwijzer Bondslid schryft in et Kind oa Laten wy t elkaar gerust bekennen dat deHollandsche sociaaldemocratie een goeden klap van den Duitschen moten beet heeft Ook Hiel irottiöiïtiek ëa te weinig werkeiykheidsbésef ook hier maile overdrijving en zelfverheerlyking ook hier een gpeculeeren op t romantische sentiment van de massa en een zich laten dryvrai op den stroom zonder dat men weet waar men trecht komt Deze week hadden de Roode Valken van de A J C een demonstratie van hun jeugdwerk in het Concertgebouw Het zijn kinderen van 12 tot 16 jaar in het eerste stadium der puberteit Wat ze doen Verdienstelyk werk ongetwijfeld Ik zeg er geen kwaad van Maar ook al weer niets byzonders in zooverre padvinders reeds vele jaren op even verdienstelijke manier dergeiyke programs afwerken Natuuriyk is daar het A J C program niets minder om integendeel de socialistische geest spreekt duideiyker uit zijn bereidheid goeie dingen vaïf anderen over te nemen dan uit de neiging zich steeds boven andei te verheffen In Het Volk het gèljruikelyke verslag Met koeien van letters staat er boven Het feest van blauwe kiel en roode das Dan volgt de subtitel in groote hoofdletters De Roode Valken veroveren het Concertgebouw Dan volgt met dikke letters een tweede subtitel Tegen levensleegheid en onverschilligheid Vervolgens een derde subtitel cursief Heerlijk feest van stralende jeugd veelzeggende tentoonstelling vsn jonge activiteit en eindelijk weer met grootere letters de vierde subtite Een jrootsch Indianenfeest Ik zal de laatste zyn het werk van Koos Vorimk en de zynen te kleineeren Hij weet hoop ik wel beter Maar ik protesteer tegen den Amerikaansch Duitschen humbug waarmee dit werk naar buiten wordt gebracht in ons nuchtere Holland Wij zijn Hollanders en geen Duitschers veel minder Amerikanen Ën wat zegt de lezer van het volgende Tegen het einde van het feest der honderden Roode Valken wien de levenslust uit de oogen straalt neemt de leider het woord en deelt mede dat zoo juist van de Volkredactie bericht was binnengekomen dat in Spanje de republiek was uitgeroepen hetgeen een donderend appliius verwekt dat opnieuw weerklonk nadat T in dit verband had opgewekt tot krachtige actie voor de komende verkiezingen al vleide hy zich geenszins raet de hoop dat de uitslag overeenkomstig aan dien n Spanje zou zyn In de volgende kolom van hetzelfde blad staat een artikel Politieke Hanswojsterij Ik had dezen tit l maar als 5de subtitel gekozen onder Het feest van blauwe kiel en roode das en nu spreek ik nog niet eens over het feit dat men kinderen in deze propaganda betrekt De situatie is bovendien zeer geestig Men denke zich die even goed in In de 16de eeuw breekt een Oranje de dictatuur van een geestetijk en wereldlyk absolutisme dat in den vorm van een Spaansch koningschap tot ons komt Onze moderne geesten staan te hoog om die kleinigheid te apprecieeren en laten de geschiedenis bij zichzelf beginnen Driehonderd vijftig jaar later is Spanje nog een land van economische achterlijkheid Zes pr nt analphabeten Een niet al te deg k koning en een niet al te degelijk vriend vestigen samen de dictatuur Dat lukt Dest Eindelyk gelukt het er gemeenteraadsverkiezingen het juk van de tirannen af te werpen Pas als de stemmen geteld zyn ontdekt de oppositie haar kracht In Nederland waar reeds lang de demo cratie gevestigd is en een koningschap bestaat dat die democratie met pynlijke nauwgezetheid naleef zucht de nazaat Konden ook wij zulke groote din gen doen per gemeenteraadsverkiezing en Oranje verjagen Dappere romantische nazaat het is niet meer noodig het absolutisme te verdrijven vermoei U daftrom niet noodeloos dat eeft Oranje voor U en voor Engeland reeds eeuwen geleden gedaan al kon hy in zyn tyd ook geen formeele democratie vestigen Deze politieke hansworstery is veel minder onschuldig dan men denkt Er is geen sociaal democraat in Nederland voor wien de onttroning van onze Koningin een pHint van ernstige overw ing is Als er een referendum zou worden gehouden zoudei daarvan houd ik mü overtuigd duizenden sociaaldemocraten voor het behoud van het koningschap stemmen De een zou het doen omdat hy de Oranje traditie niet geweldadig wil verbreken een ander omdat hy begrüpt aat de gevoelsweerstanden die in ons volk zouden worden gewekt ons heele politieke leven zouden vergiftigen weer een ander omdat hü Holland met zijn partijzucht zeer ongeschikt vindt voor Republiek Me ig sociaaldemocraat kan niets voelen voor de Koningin maar zou hij het soms wel gedaan hebben voor Kuyper Loman of Nolens als deze president waren geworden wy hebben immers volgens den heer Oudegeest geen nationale cultuur Hoe zou dan ooit het probleem der representatie zyn op te lossen en is dat nog niet het best in handen van iemand die boven ep buiten de partyen staat eh traditioneele en historische rechten kdn doen gelden op de eerste Iplaats oni Al zal er geen ernstig Nederlander zyn die het koning whap om zichzelf wil en voortzetting zou wenschen als Koningin en PrinseB vmi het weïeldtooneel verdwe haar wil in de Grondivet als de wil van nteerderheid van het volk op volkomen democratische wyze vastgelegd en die in consütutioneelen zin nooit een konmia in eenige wet van baar plaats heeft gehaald in Het Volk in 192a volmondig erkend deze behoefte is in Nederland uitermate bedenkelyk ik zou haar willen qualtficeeren als jiHft portief ala dom en gevaarlyk Jl hoef wel niet t zeggen dat ons koningshuis niets op bet Spaansche lykt der dictatuur noch op het half feodale Duitsche keizerschap van vöór den oorlog maar rfat zijn wettelijke positie betreft volkomen op het Engelsche Maar wat voor zin heeft het dan een volkomen respectabele vrouw die haar plaats inneemt niet uit eigen wil maar volgens den wil van de overover groote meerderheid van het Nederlandsche volk te behandelen alsof zy een steen des aanstoots is en een sta in den weg voor sociale hervormingen Laat t proletariaat de deugd der ridderlijkheid leeren en als andere partijen die te zijnen opzichte niet hebben jwtracht wat ik toegeef laat hei dan het voorbeeld even Dat proletariaat wil immers een nieuwe wereld Wat is een wereld waarin de elementairste gevoelens van edelmoedigheid ten opzichte van een onkreukbare vrouw geen herberg viirtten En nu wil ik er nog niet over spreken dat historisch het Huis van Oranje voor Nederland heel wat meer beteekenis heeft dan het huis van Hannover voor EUigeland KERKNIEUWS Bwd van Ned Herv JoAgeliugsvereenigingen op Gereformeerden grondslag Maandag ia te Utrerfit de 21ö bondsdag geliouden viui deu Boud van Ned Herv Jougeliiigbvereenigmgeu oo Gereformeerden gionosiag Na opening door da H BarWenia te Zeiit üe boiidflvoorzitter de G Lans te öuawoude voorzittet van den lk n f was verhmdoTii aanwezig te zijn werd ondei luuden bijval besloten eiu teletjrani van trouw en aanhankelykheid Han de Kouingan te Zinden Spontaan weixi daari p het WiUielmus aaiigelieven Biykens het door de H A de Geus te de Büt büiiUflsecretaria uitgebrachte jaarverslag gingen ui Jiet nfgeloopon ja r twee vereenigingen voor den Bond verloren terwijl acht veruem ingen tot den Bond toetraden zoodat J Bond tiiana 133 afdeelingen telt met miiji ZIW leden Ds 11 Bartleina te Zefldt apruK over HumauistisüUe invloeden en gemren Da I Kievit t Baarn fiield een lezing ovot Bewaar liet pand waa rm iiij bij de onfeiibeariieid der Höklige Schrift stilstond en niet nardruK opkwam tegen de daarop geleverde oiütiek om ten tïiotte op te wekken ie oude paden te blijven bewandelen De lieeren M Notebooni te Gouderak eai A Heemskerk te Numansdorp werden aia leden van liet liooMbestuur herkozen Verdei werden vergeliiiLeude aangelegenlieden van huifthoudeiljken aard behandeld Chr Nationaal Zendingsfeest Op Itet Clir Nationaal Zeudiugafeest op Muldaohten bij Üe St eg up Woenad 1 Jultj aal ook een Jeugddieiiet worden gehouuen till we op spreekplaats 3 des nBnuddags tialf drie zoodat ook da jongelui die s uiorgena naar school moeten daaraan nog in UöU namiddag kunnen deeüiemou AJs sprakera zuUen daar optreden Ds J A van öelme pred te Nijmegen en zeodeling J Hatfc van Poeao m Midden CelebM Deze laatstS2al van het zeiidingsveld verteUen Voüf de jonge mensoaeu die aan den dienst in grooten getale zullen deelnemen wordt een groote ruimte voor het spreekgestoelte gereseiveexd AND EN TUINBOm Verlag van de werkzaamheden van den Rykszuivelconsulent in de Provincie Zuid HoUand te uda IL Handige kaas Het gebrek witrandigheid kwam weervry vaak voor i Op meerdere boerderyen bleek het witrandig zijn der kaas uitsluitend het gevolg van een te Sterks pekeling Laat het allen kaasmakers nog eens gezegd zyn dat het gebruik van een goede pekedweger noodzakelyk is en dat het verkeerd ia omde kaas terstond in sterke pekel te leggen Het blyft aanbeveling verdienen om Voor het eerste etmaal de kaas te pekelen in pekel ter sterkte van ni t meer dan 18 graden Beaumé tK tal van bedrijven wer wedercnn zeer goede resultaten bereikfrooor de volgende punten in acht te nemen L De wrongel in het kaasvat gebracht zijnde met zorg afduwen vooral langs den wand van het vat Na het doeken deze behandel tfhak toepassen op de andere zyóe dei kafl De kaasvaten en volgers voldoendlangen tyd voorwarmen tot middelmatigcteanperatuur b v in de warme reeds afgeschepte wei De kaaa tydens het persen zoo warmmogelijk houden Het gebruik vaji z g persklstjea moet sterk aanbevolen Mroiden De kaas niet na 12 uur c och pas tia 24 uur na bet maken dn den pel brengen Tegenover dit laagte staat gewoonlyk wat vreemd Dit systeem elscht bovendien een dubbel stel kaasvaten Slecht slultendo korsten In het voorjaar tydens betre fckelfjk kcKid weer wilden op een bepaalde hoerdcry de kaïwkorsttfi meerendeels sleclit aloiten Het euvel dead zich voor as ji beide zyden der kaas Een andersoek op het bcidryf veitlgde het rennoedra dat de oorz aak momt worden gezocht in te sterke afl toeling derr kaas 9den het persen De pe n stond p een l ts waar veel trek wa f b een onver I warmd lokaal zonder aenife bescherminc tegen tochC l oor m deze zaken te voonien en bovendien de kaasvaten en volgers te verwarmen voor het g bruik werd terstond verbetering bereikt Het ligt voor de hand dat op dit bedrijf wk moeilykheden werden onUervondei by ÏKt rechten der kaaa ze was door de af koeling n l te abyf geworden om het modal te kunnen aannamen van het kaasvat Vroeg loase en lachte kasa Op een boerdery was de kaaa vrij erg vroeg los bovendien was ie zacht fiy onderzoek bleek dat au de bereiding wel de noodige zorg en tyd werd besteed maar dat liet effect hiervidi zeer nadeelig werd be mvloed door het gebruik van alecïHs 15 gram stremael per 100 Liter melk Nadat deze hoeveelheid was verdubbeld due de gebruikelyke 30 gram per 100 Liter ward getbnuitt werd een aanmerkelijk steviger wrongel verkregen waarvan kaas werd bereid die niet meer los werd en mooi van stevigheid waa Te weinig stremael kost extra arbeid Om een bepaalde reden werd vanwege het consuientschap kaas gemaakt op een boerderij waar de bereiding steeds byna 2 itur arbeid in beslag nam Het bleek dat per 100 Liter melk 16 gram stremsel werd toegevoegd Ofschoon deze hoeveelhedd dua eigenlijk te gering was kon 0 de hoedanigheid der kaas dank zy de langdurige bewerking geen aanmerking worden gemaakt Bovendien droeg waar schynlyk tot heit voldoende stevig zyn dei kaas by het feit dat tot 41 C werd nagewarmd By toepassing van onze bereidingswijze kon by gebruik van 30 gram stremael per 10 Liter door een bewerking welke ongeveer een uur duurde kaas worden verkregen welke weinig of niets te wenschen overliet Losse kaas Midden zomer werd advies gevraagd door een veehouder die met kaasmaken was opgehouden omdat de kaas byzonder los werd Voorheen maakte men vrywel geregeld een goed tot zeer goed product Toen een onderzoek Aangeraden werd om het bewuste slootwater vooral niet meer te gebruiken voor hét reinigen der gereedschappen Het was niet moeiiyk om dezen raad op te volgen daar d € boerderij by de waterleiding was aangesloten Nadat men verder de methode van kaasbe reiding toepaste welke vanwege het ronsulentschap was voorgedaan kon wederom een heel goed product verkregen word n Vermoedelyk paste men dus ook weer in dit geval een verkeerd zuinigheid toe n l door weinig leidingwater te gebruiketi want heit is zeer waarschyniyk dat het besmette slofrt ater oorzaak van do geleden sc de is geweest j Wordt vervolgd DAMRUBRIEK Onder zvdBctie vao ds Damdub Gouda Somtaris de la Beglaan 11 lokaal dei elD Markt 4t f PVobleem No 745 Zwart schijven op 8 7 9 12 14 17 19 21 22 24 27 Wit schijven op 23 28 30 32 34 36 38 42 44 48 50 Oplossing van Probleem Ho 7j3 Wit speelt 26 21 37 31 In il X$Êm a $ 39 34 24 4 4ll Oplossing van Probleem No 744 Wit speelt 34 30 37 28 28 22 39 33 43 12 Ten rentaan tib F A Minkema Notaria to WOERDEN zal op DINSDAG 9 JUNI 1931 des voorm 11 uur in het hotel van Haaf ten te Bodegraven PUBLIEK WOUDEN VERKÜCffP I lit BirpmiilHiif litjd gelegen aan de Einmalt e in de gemeente BodesjraveoV voorh bew geweest door Wfl de Wed van Damde Knoop In één perceeL Bi twii wiiiliizii lit irf gelegen aan de Nieuwstraat m 47 en 49 té Bo graven eigendom van wülen Mej de Wed W C Spruijtvan Ingen In één perceel Aanvaarding dadelijk bfl de betaling die uiterlijk moet plaats hebben 15 Juli 19S1 Meerdere inlichtingen geeft voorn Notaris 35 T gij wel dat de gemeente Eeeuwijk een welvarende vooruitgaande gemeente die door de vestiging van het nieuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontspanning is geworden waar men gaarne verwülti een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huia aan huis eiken Woêhsdag gratis door de poet wordt beiorgd lil Mlail ïoir iletuiijk Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwlik en Slulpwljk verschijnt eiken Woensdag hu alle bewonera in huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het adres voor SLAGERSJASSEN en KOKSBUIZEN it De Kleine Winst Korte Tiandawég 22 GOUDA Het is het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekerheid wordt verkregen dat ieder ingezetene do daarin gemaakte iwlame onder de oogen krijgt Wie in Reeuwijk en Sluipwijk wat verkoopen wil of daar afnemers wil knjgen adverteere in Bel ÏÉiil m Imiijk Men wage de zeef bilUjke tarieven aan het BUREAU AANBIEMNC HOEOEN PELTERIJEN MODERNE EFFEN EN DIAGONAAL MARKT 31 GOUDA TEU 2745 H RRIMPENFQRT Zn KLEIWEG r GO DA Zoekt U in SIGAAR die INDERiDAAD LIGHT is en U Geregeld kunt doprrooken Vraagt dan het RIBBIUS Ï ELETIER Fabricaat I 4 In de Soorten llietn 8 cinti lil e 12 Tmnplitif lubilÉi Xuriri 15 Bii D e VAN VREUUmeEN VijdMraat 20 Telef 3217 en 6 BAKKER Spoorstritt Tè toon 2215 Tivr