Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1931

GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 30 MEI 1931 TWEEDE BLAD Fabrikant N V TURFMARKT 71 Firma J H CREBAS Tel foon 3277 EEN BUS VOLKO vraagt uwen winkelier 91 Een nieuw inlenieuw met Drs Card van Mandere Zijn geziohtapunt over definancieele en politieke iiituatie in Oouda Van een bijzondcren medewerker Wuensdagavond hadden wij upnieuw het vourrecllt den eniirenlen üouitscfien politicus Dr Carel van Mandere eenige vragen voor te mogen tóggen Inzake de poliheke en financieele situalle onzer g meenlc Reeds langen tijd wachtten wij p een gunstige gelegenheid om den jeugdigen geleerde te naderen Nog zeer onlangs had deze met de hem eigen bescheidenheid het was ter gelegenheid van de opening van het lustoord Elfhoeven aan de Plassen zich aan een onderhoud onttrolsken overtuigd blijkbaar van het feit dat de tijd daartoe nog niet rjip geworden was Op ons schriftelijk verzoet evenwel waarin wij met klem van redenen betoogden hoe Oouda s jngezetenen hunkerden naar nieuwe uitspralten om ze tot richtsnoer Ie kunnen stellen voor de te volgen gedragslijn bij de a s verJiiezingen is de koeMoeiÜge polemicus uileindelijk bezweken en zoo ontvingen wij het niinzaain verzoek te zijnent de thé te komen g€A ruiken Er zouden ona twaalf minuten Vorden toegestaan Wij vielen dan ook met de deur in Iiuis Wat dunkt U van de ontwikkeling der locaJe poUUek GEEN OPWEKKEND VERSCHIET De ii telligenle lichtblauwe oogen tintelden n strjjdivaardi eid toen onze gastheer vanuit een der laden van zijn fraai gebeeldhouwd bureau een smaak vol versierd boek te voorschijn haaStte Dit voorstel werd door het bestuur der Vrijz Dem zelfs niet in overweging genomen zoodat met de Vryz Dem eveneens geen overeenstemming viel te bereiken De VijheidsboHd aanvurdt slleca den verkiesingsctryd Nu Bt aa w dm in 1931 juist als in 1927 alleen in den stj d Aan den eenen kant hebben wü de V D van wier program op bet gebied der gemeentepolitie ons in wezen zeer weinig scheidt al stemden haar vertegenwoordigers in den Raad indertyd veelal met de S D A P mede Aan de andere zyde staat een opportunistische groep zonder program zonder verantwoordelijkheid een groep waarvan mrti niet weet en kan weten wat men eraan heeft als het er op aankomt Effn groep die zoogenaamd onpolitiek is doch in werkelykheid door haar werken de politiek hoogtij doet vieren Een beroep op allen die vrü nnig denken en voelen om niet mee te doen aan kleine venchitlen politiek Wij verwachten dat de Goudsche burgerij Voor zoover zij vrijzinnig denkt en voelt begrepen heeft dat de tyd uit is om aan kleine verscUillen politiek te doen en dat nu tegen den wü van den Vrijheidsbond een algemeen vrijzinnig samengaan is mislukt de eenige vrijzinnige groep van wie in de komende periode principieel verzet te wachten is tegen de financieele fantastery van den heer Vmi Staal is de liberale partij f de Vrijheidsbond Naar de Reeuwijksche Plassen Zomervaarten een algemeene ledenvergadering ontving de heer Goedewaagen voorzitter van den Vryheidshond een particulier schryven van den heer 2anen waarin deze met verschillende nieuwe gezichtspunten voor den dag kwam Weliswaar was deze brief met in zeer positieven vorm j esteld integendeel hy ademde een geest van dien onze vergade ring soms wïUicht missciiien eens anders mocht kunnen willen dan zou de andere party tegen onze wellicht soms misschien mogelijk geachte i A9Chen geen bezwaar Imogen maken maar intusschen zat men met dit tegen den geest wan het compromisvoorstel naderhand opgeworpen idee aan den grond Bovendien was deze brief te laat om nu nog eens met nieuwe onderhandelingen te begiimen en kon in geen geval op die algemeene vergadering ter sprake worden gebracht Het compromis door de ledenvergadering van den Vrijheidsbond aanvaard Aldus bracht bet bestuur van den Vryheidsbond ingevolge de i esprekingeii tusschen de delegaties het compromisvoorstelin haar Algemeene Ledenvergadering van 19 Maart in discussie Het werd met i yergroo meerderheid aanvaard j Intusschen was voor deze wyz v zaken doen van de zyde van den heer ianen het eens vastgestelde comprol iisvoorstel tqch in gevaar gebracht zoodat de kans op overeenstemming plotseling bedenkelijk werd geacht Ondanks dien brief werden toch weer van onze zijde de onderhandelingen heropend alleen omdat men het onverantwoord achtte niet alle kansen te hebben benut om de po sitie der vrijzinnigheid in Gouda te verbeteren en te versterken Ondanks het feit dat onder vele leden i an den Vrijheidsbond meer en meer de gedachte begon post te vatterf dat er met den Vryheidsbortd een beetje den draak werd gestoken en men deze zieuswyze aan het bestuur duidelyk te kenpen gaf wilde dit bestuur nog steeds trafliiten tot samenwerking te komen omdat et hierin een belang voor de gemeente zag HW juiste bedoelingen zyn echter toch zonder resultaat moeten blijven door de houding vai de Econ Groep Nieuwe onderhandelingen Nieuwe eischen van de Econ Groep Op 25 Maart 1931 bereikte ona in aansluiting aan den brief des heeren Zanen en de daarna gevoerde mondeling onderhandelingen een nieuwe lijst van candidaten der Jficjbn Groep In dien brief schreef de heer vfen Wünen die ditmaal na de heeren vanTriet en Zanen de coxrespendentie vijerde dat men sloïhts dan wilde samenwerken indien de plaatsen 2 en 4 inplaats van 3 en 5 op de getneenachappelijke lyst aan de Econ Groep Jouden worden toegekend terwijl op de staart van de lyst nog 3 of 4 leden dier groep moesten worden geplaatst terwijl bÜ de vele besprekingen nooit den wensch wda te kennen gegeven om meerdere persopen op de gemeenachappelyke lyst te 4 fen plaatsen dan de Freeren 7anen en van wynen iDe rest mocht dan de Vryheidsbond h ben De nieuwe ÏJicheD van de Econ Gi voor den V B onaanvaardbaar Samenwerking niet verkregen Dit nieuwe voorstel blykbaar geïnspireerd door den brief van 25 Maart daaraan voorafgaande werd in het lichavan de besprekingen tusschen beide delegaties uit de besturen door den Vrijheidsbond onaannemelijk geafht en van deze zienswijze deed ons bestuur op 3 April mededeeling aan de Econ Gr ep Daarbij werd tevens vermeld dat de deur voor san fnwerklng op deze wijze als gesloten zou worden beschouwd Men mocht immers van den Vrijheidsbond die hij de verkiezingen van 1927 in zeer ongunstige omstandigüeden ruim 2 maal den kiegdeeler had beïeikt niet verlang pn dat de kans op winst uitsluitend zou worden gegeven aan een groep kiezers die toen juist van den kieadeeler had verkregen In antwoord op dit aciiryven van 3 AiJril kwam op 7 April een antwoord binnen van de Econ Groep waarin men zich zeer verwonderd toonde en het mislukken der samenWerking nota bene den Vrijheidsbond in de schoenen trachtte te schuiven Het OTihoudbare van het nieuwe voorstel uan de Econ Groep blykt alleen al hieruit dat wanneer haar nieuwe voorstel zou züit aanggnomen zy waarschijnlijk met 2 leden den nieuwen raad zou zijn bii ènjfegaan terwyl de Vrijheidsbond eveneens op Z zetels zou zijn gebleven Alsdan zou een zoodanige wanverhouding tusschen beiden zyn on1 taan wat de v genwoordiging in den Raad althans betreft Wt ziL prestige als partö zeer zeker etl zou bebb n geschaad Ben vergadering na de wisseling der brieven van 3 en 10 April belegd door het Bestuur van den Vryheidsixmd mèt h ar candidaten hechtte unaniem haar goedkeuring aan de ten opzichte der Ec n Groep gevolgde gedragslijn Wü zijn gedwongen op eig n kracht de verkiezingen in te gaan Al spijfhet ons dat te Gouda door velerlei invloeden niet mogelyk blijkt wat elders vrii gemakkelijk kan zie Rijsyijk Haastrecht C peUe a d iJssel Voorburg wü moeten cpn§tatfeeren dat onzeraiJds alles is met de Motorboot V V V Regelmatige Diensten WOENSDAGS en ZATERDAGSvertrek KLEINE VEST bij de Kleiwegsbrug te 2 u en 4 uZOUen FEESTDAGEN vertrek KARNEMEUKSLOO l10 uur 2 uur en 4 uur m Tarief Gouda Heeuwijk v v f 0 25 Met Rondvaart f 0 50 Naar myn bescheiden meening komt het er niet op aan of in elke belasting op zichzelf een progressie zit als in het totaal bedrag dat een ieder jaarlyka in het gemeentebudget betaalt maar voldoende progressie ligt De heer yan Staal schynt te vergeten dat reeds In de hoofdsom der Gem fondabelast ting een progressie ligt Immers deze belasting bedraagt by de inkomens tot ƒ 1550 ƒ 1 per ƒ WO om successievelijk op te klimmen tot ƒ 6 per ƒ 100 i Men diene hierby niet te vergetan dat ook bU de Gemeente fondsbelasting kinderaftrek bestaat en dat dus ook met de groote gezinnen rekening is gehouden Bovendien zit in de straatbelaating wel degelijk eenzekere progressie eü wel door de vrijstelling Vrygesteld zyn n l de panden met een belastbare opbrengst van ƒ 00 en daar beneden Wanneer men nu weet dat dit beteckent dat de huizen roet een huur van circa ƒ 2Ü0 per jaar geheel vrijgesteld zyn dan mag men toch niet zeggen dat er in t geheel geen progressie ip deze belasting ligt Immers djt komt er op neer I dat alle woningen van meer bescheiden omvang niets aan straatbelaating betalen Ten slotte is de personeele belasting met I zyn opklimmende opcenten toch ook een progressieve heffing zoo wei degelijk de totale êelasting te Gouda vownde progressief kan worden geacht Zelfs wordü de belastingdruk voor vele gevallen abnormaal zwaar wat wel gebleken is uit mijn staatje van de vorige week waarin becijferd werd dat caféhouders en neringdoenden procentsgewiji veel en veel meer betalen dan andere menschen met een even groot inkomen doch die in de geluk kige omstandigheden verïeere dat zihfe n lokaliteiten voor hun broodwinning behoeven aaJ te houden IV Het zou de bedoeling van de Liberale Roomsche Antirevolutionnaire combinatie geweest zjjn een verkiezingsmanoeuvre uit te voeren door te ijveren voor ee lageren belastingdruk In de eerste plaats is een verkiezing 9 manoeuvre van 3 partijen die zooweinig gemeen hebben en die elkaar hijgdeverkiezing oolydit jaar bestrijden met Jenbdfeten wil niet denkbaar A Maar bovendien kan men toch heusch nietl van een verkiezittgsm anoeuvre spreken nu de belastingdruk door opvoemig der uitgaven werkelijk langzamerhandSfoo abnormaal groot was geworden dat de beter gesitueerden zooveel mogeliik trachten de stad te veriaten en vestiging van anderen tot heden niet plaats vond De feiten hebben het bewezen dat beper dng der uitgaven en daarmee veriaging der belastinpn een dringend vereischte is Het is dus een daad van reëele politiek toen dit werd voorgesteld Een dergelijke werkelijk noodiakeliike bezuiniging als een verWezingsmanoeuvre te bestempelen is me te kras En hiermee stap ik af kan de terechtwijzingen die Van HuisJtot Huis mij meende te ra oeVen geven l4 vertrouw dat het duidelyik geworden is daj n i e t ik doe de sckrijver van dat artikel zich aan misleiding schnldg maakte dat tot titel droeg Verslag van den loeitand der Olmeente Oouda 192y en ons daarin met den wijsvinger de volgende cijfers aanwees Belastbaar inkomen 1922 1923 ƒ 10 187 050 Belastbaar inkomen 1928 1929 ƒ 8 879 963 Toen onze gastheer de schrik op on gelaat ontwaarde spraik hij met grooten ernsit Dat verschil is inderdaad ontstellend maar al wordt weliswaar naar mij gebleken is in het volgend jaar een wal hooier bedrag aangegeven dat neemt niet weg dat het toch verontrustend 1 Want wie zegt mij hoe dit cijfer worden zat nu in de laatste jaren een exodus gekomen onder hen die voor de Qemeenlebelastlngen als de beste cliënten moeten worden beschouwd En ook wanneer straks tof uiting komt dM toestand van ernstige gedrukthefd in handel en industrie welke ook aim onze goede stad niet is voorbijgegaan Neen hel verschiet is zeker niet opwekkend Oeltikklg waarde vriend werkt de hooge waardeering die de öemeentelijke Overheid pleegt toe te kennen aan allen die in haren dienst arbeiden en die de met de regelmaat van de klok telkenmale terugkeerende verhoogingen met vreugde in t hart toucheeren mede om hel be drag van het belastbaar inkomen op peil te houden En hoe staat hef met de Schuldenlast 7 NIET ZOO N KLEINIQHEI Met breed gebaar haalde Drs V Mandere een groot boek uit zijn met zware folianten gevulde Hast te voorsdhijn waarop hij ons toonde Zie 1931 zette Oouda in met eert schul dentast van meer dan 5 mitlioeiÈgulden de laatste jaren volgden de geldleemngtn elkander gestaag op En hetMevoig daar van is dat er dit jaar allmf aaa renten en aflossingen een bedrag moet worden betaald dat niet zoo heel ver van de 6 ton verwijderd is Schrik m t zoo waarde vriend l Al s bedrag enorm het wordt niet alleen door het belastingbiljet verhaald de Gemeentelijke fabrieken die ons naa lichten warmte helpen zorgen mede dat een belangrijk deel daarvan binnenkomt zjondat dat ieman s gelüat er bit wordt ge fronsd Een bijzonder wiendjkijke me thöde nietwaar Op wellce wipe moeten wij uif Jez impasse geraken Mijn waarde vriend wü wenschen er niet aan mee te doen om royaal te doen op kosten der belastingbetalers WiJ wenschen geen naam te maken door riemen te snijden van andermans leer f Bg een man van degelijke principes staat vooro § dat de gemeeMeèestüurder tot taak heeft met verdAte springen dan zijn stok ing is Daarom moeten pllereerst de betastingen omlaag door beperking der uitgaven tot het noodige Htt spreekt vanzelf dat zuiver cuHureete belangen niet mogen wordm geschaad De regeling van dé rechtspositie van de werkvrouw in oveiheidsI dienst acht ik voortflsncg niet noodig t KENT U het GeïllnatreerdeV Weekblad Qe HolL Huik ouw Zoo niet vraag dan een gratis proefnummer aan Het zal U blijken een weekblad te i n van veelïijdigen inhoud dié U zeker intereaseert Het abo mement koiS Hechts ƒ 1 25 per kwarta Zendt Uw aanvrage aan de Uit gevers A erinkmsn ft Zoon Goud VOOR 12 PLATEtL RUNSTAABDEWERK SERVIEZEN KOP EN SCHOTELS ENZ NAAR HOLLANDER BROEKHl lZEN Vecrstal Karnemelksloot VOOR FIETS EN WATERTOCHTJES HET BESTE UIT HETGOEDE ondersciieiden is iiet beleggen van SPAAR EN KASGELDEN bij de GEMEENTE SPAARBANK Stortings en Girodienst GOUWE 2 6e hoogste veiligheid door Waarborg der Overheid en 3 6 rente van dag tot dag Dagel open van 9V2 3 uur Zaterdag 9 12 en 6 2 7 j uur Uw positie ilw stand brengt mede dat verpIeginK in een ziekenhuis in de TWEEDE KLASSE dient te geschieden De verpleegbosten zjjn hoog en de koeten van den Chirurg niet minder Tegen deze kosten een verzekering te sluiten is een eerste rereischte Onze iwIiS stelt U in de gelegenheid Uw kostbaar bezit Uw gezondheid Uw leven te beschermen De keuze van Ziekenhuis en van den Chirurg is vrii Alles wat de medische wetenschap vermag komi daardoor binnen Uv bereik Het nemen van maatregelen Ï4 gewenscht radat Ziekonhuisverpleging en Operatie dank z j den hedendaagBchen stand der medische wetenschap aan de orde van den dag zün Vjraagt circulaire N V EERSTE NEDERL MIJ VOOR ZIEKENHU1SVERPLEGI JG GOUDA M V Z 125 000 VERZEKERDEN QRAFZERKEN QR FKRUIZEN Beleefd AanbeveJend Pa 1 M V Buuff n StsinhouwtrQ VUvirstriat 12 loudiSchporstnninintiif Omimant Triplex noodig Uw adres T v d BElIG Lzn Tiilpiboomitr 16 DEN HA e is a s Donderdag aanwezig Palthuts Wilhelminastraat 21 OQUDA 18 Levert tevens alle soorten Deuren Lijkten Stofdorpels enz enz Draaot O mooi ScliooDworit dan is het U belang de schoenen te laten repareeren daar waar het vak pmrAii Keschied Een goed adres hiervoor 15 C Micliaëlis Gedipl Schoenmaker BOELEKADE 132 en 211 Tel 2903 SCHOENHANDEL M aison van Sijll Uittenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Sct iedamscheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADKES voor DAM ES HO ED EN ook voor oudere dames BLOEMEN WEEREN en LlfsIT Enorme sorteering KINDER HOEDEN Laat Uw oude hoed vervormen vanaf f L75 U krijgt het n ieuwste model y eer terug H H AuiorlidapiT ƒ Vulcanisecren v Auto buiten enbinnenbanden Vlug en billijit onder garanUe 4 nfe ieydsetii Vilcafliseer IitriMg GOUDA KLBIWKG 38 aelilcj U v aclP0s vöoj Volvette Góudschc Kaasy Oekruiae Kaas Kilo Kaasjes Roomboler Delfts Roem Versctte deren is bij P Q TBKKIENS QOUWE 55 BEGRAFENJS ONDERNEMING JOH DE MOL Doelestraat Telefoon 2257 Lijkwaden voorradig Verf weert bederf Met verf van REVET bewaart men huis enz keupig en netAlleen verkrijgbaar Oosthaven 65 Tslephoon 3I 4 s GOUDA J HULLEMAN KLEIWEG 20 TELEFOON 285 j 1 0NGERS FLEVO en IJSEL RIJWIELEN in nieuwe 1931 modojlcn Prijzen vanaf 53 guden Vi aa prijscourant BONDSRIJWIELHERSTELPLAATS Maatkleeding van Joh Renooij V Il Firma K M DE BRUIJN Munt uit door modernen stijl en eiegar te Coupe Hoogachtend JOH RENOOfl Fa J C SIBBES GOUDA 40 HOOGSTRAAT 4 GOUDA TBtEFOON 2005 BAD COSTUMES BAD CAPES BAD KCHGliNEN BAD MOTSEN BAD HANDDOEKEN BAD HANDSCHOENEN Rtbana en Maco Ondergoederen PYAM s i Verkrijgbaar jet BeakoAp i I L BINKBN Telef 124 Oouda T POBLKNIJB Telef 3074 Waddinxveen A J JANMAAT H BLAUWE DRUIVEN VEBSCHE AAHDBEIES jKAAPSCHB PRUIMEN Wfelperen TArEUAPPELEN SINAASAPPELEN CITKOENEN MAf DAR JN N Aanbevelend POMPELMOES BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN VRUCtWEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK STUDENTBNHAVER DIVERSt SOORTEN NO EN BUSGROENTEN merk Sleuteb Dé Gaudsche FFttfl andel Plpma Wad A Rlatvald TELEF S3l6 LANOE TmNDEWEQ 7 ililvirte ffiii M Ifv omzet vemieéreii Speciale afdeeling van 4 i ft Heereit Sport Onderkleeding Broekjes Combinations Shirts on 100 Maco Ondergoed der Fa H Heinzelmann Prima kwaliteiten Goede pasvorm ALLE MATEN SUGERIJ VAN LEEIJfe Telefoon 32B7 VAKKENSVLEESCH vanaf 50 et p d VERSCHE WORST en Keizarstraat S8 RUNDERLAPPEN i POULET 55ct p p GEHAKT I VARKENSGEhAKT 40 et p pond DIK HOLLAND CH NIERVETiW et p pond 3 fond voor één gulden DIlUiE BLADREUZEL 30 et p pond 4 pond voor één gulden Weer verkrügbaar VET GEME KALFSVLEESCH KARUONADEN 70 et p pond KALFSLAPPËN 80 et p FRICANDEAU 90 et p pond VLEESCHWAUEN beneden alk coitcurrentie BLOEDWORST I21 2 et per VETTE HAMZURE ZULT pond 20 ctiTper 1 2 Pond HAAGSIKHE LEVERWORST 15 et per Vs pond MAGER ONTBIJTSPEK GEKOOKTE HAM t t BOTERHAMWORST ü i iets fijns TONGEWORST P P 45 et p 1 2 Pond GEKOOK WORST alléén bij ons 20 cent per 1 2 pond DOET UW KIND OOK MEE IH AAN DE AARDIGE LEUKE PROVINCIËM WEDSTRIJD jp KOOPT EEN OyERHEIIflD EN T KOMT IN ORDE FRANS VAN CAMP LEWENSTEm s MACHINES N A A I p M BETER KLEIWeÖ 88 GOUDA Roomijs l ftji ze l steeds voorradig 20 et p p J Firma J Zaal PRIMA BANI ETBAKKER1J MARKT 32 naast de ïalnU Blijvende Haargolvjng DAMES I Laat nu U f haar behandelen door het nieuwe fdeale toestel WELLA blijretf1 de haargolf tegen zeer verhajden priji M J ÜE JONGT Dameskapper L Gr edend al4lO b d GouVe De mislukte samenwerking van alle Vrijzinnigen bij de Raadsverkiezingen van 1931 Het Bestuur van de afd Gouda van de Liberale Staatspartö De Vryheidsbond verzoekt ons opname van het volgende teneinde een uiteenzetting te kunntn K ven vp welke wyze de onderhandelingen tueschen den Vryheidsbond de Econumisolie Groep voor Gemeentebelangen n den Vr y Dem Bond waarvan het doel waa tot samenwerking te komen by de a 8 verkie ingcu voor den Gemeenteuaad schipbreuk hebbeA geleden Uiteenzetting van den A ryheidsbond Reeds voor enkele weken heeft de Redac tie dezer Courant in het kort medegedeeld op welke wyze de gedachte samenwerkiiig tusschen alle vryzinnigen te Gouda is mislukt Het komt ons niet ondienstig voor dit punt nog eens nader te belichtefi Pogingen tot Bamenwerking van alle vryzitudgen Al in October 1928 is door het bestuur van den Vryheidsbond het initiatief genomentut een samengaan vaii allen die liberale ideeèn aanliangcn althans voor zoover dat samengaan betrof de verkiezingen voor den Gemeenteraad Het leek dit bestuur toe dat de veryfcillen tusschen de vrijzinnigen van diffrfénte gchakeering wat de practische gemeentepolitiek aangaat niet zoo groot waren dat een gemeenschappelijk optrekken öl hy voorbaat onmogelijk moest irorden geacht Daarom zond het bestuur van den Vryheidsbond op ö Oétober 192i een gelyklui jend schrijven aan de Besturen van Economische Groep en Vrijz Dem Bond waarin verzocht werd in den boven aanjeduiden geest eens geheel informeel met elkaar van gedachten te wisselen Hoewel die gehouden besprekingen tusschen de 3 vrijzinnige groepen te Gouda wel hoopvol leken zyn d e teü slotte op niets uitgeloopen De besprekingen uitgesteld tot 1931 De V L niet tot samenspreking be In 19ZH werd slechts het resultaat bereiH iat later een nieuwe bespreking zou volgen welke emdelijk op 2 Jan 1931 kon plaats hebben Echter bleek daarbij dat de Vryz Dem iu een sciirijven aan de Econ Groep verklaarden dat zy wel met d i e groep wilde onderhandelen doch voor een bespreking mèt den Vrüheidsbond zelfs niet bereid waren Zy bleven afwezig en van die zyde vras dua medewerking tot het bereiken van een compromis uitgesloten i e EcMiomische Groep echter wilde de deur voor verdere onderhandelingen openlaten Besprekingen tusschen Vr heidsbond 4a Econ Groep t I Aanvankelijk goede verwachtingen Op 2 Januari 1931 had de eerste bespreking plaats tusschen eenige bestuurderen an den Vrijheidsbond met de vertrouwenamaniten vart de E n Groep de hoeren van Wijnea Zanen van Triet en Mulder Oven en weer bleek men bezield met de befate ipornemens zoodat men algemeen de meemng verkreeg dat een goed resultaat nabS was Aan den vootnaamsten wensch der Economische Groep n l deze dat den heer H 2anen een zoo goed als zekere plaats op de gemeenschappelijke lij3t ou orden ingeruimd werd vanwege den Vryheidsbondgrif voly gegeven D i ma werden nog eenige besprekingen gevoerd tusschen heer van Wynen die volledige volmach an zyn bestuur had aan ie eene zijde en den Voorzitter van den Vrijheidsbond aan dö andere zijde terwijl by eenige besprekingen obk aanwezig n en de heer Zanen eener ijds en de heer de Witt Wynen anderzijds ei op 11 Maart waten beide bestuursdelegaties het volkomen eens gewordMi over de volgende punten Een compromis door de besturen aan de heer Zanen zou No 3 p de gemeenschappelijke lyst komen te staan terwyl de 5de plaats ook aan een EJcon Bonder kwam als hoedanig v Ü zeker de heer van Wijnenzou worden aangewezen Verder kwam men overmen dat hy eventueel uitvaüen van den hear Zanen diens plaats door den heep van Wijnen moestwarden ingenomen De overige piaataeü bp de gemeenschappalijke lijst zouden worden bezet door candidaten van den Vrijheidsbond J Op i s Maart d a v namen beide vol ledige besturen de verdediging van het compromisvoorstel iii hun ledenvergaderingen aan Het bestuur van den Vrijheidsbond mocht biJ dezen gang van zaken verwachten dat dit voorstel tot êen compromis was tot stand gekomen door samenwencipg vpn daartoe hevoegde egaties uit beider besturen Het kwam echjéïsn die meeding bedrogen uit De Iwstuuraleden der Ewn Groep n l bleken ïietzü zoncfer mandaat hunner leden te hebben vergaderd öf de leden dier groep deaavoij erden hun bestuur één van 4weeëri i Gezichtspunten van den heer Zanen ImnlerS één dag nadat het compifomisvooillh ifas vastgesteld en o enzelfderi avond waarop dit inmiddels do or het bertuur vart den Vryheidsbond goedgekeurde wmpromisifporsw zdy il orden besproken in gedaan om aan de versplintering der vrij ïinnigen een einde te maken Nieuwe besprekingen door de V D op t laatste oogeabUk geopend Geen resultaat verkregen Ondertusschen hadden een paar leden van den Vrijfaeidsljond op eigen houtje getracht contact te krijgen met leden en bestuurderen van den Vryz dwn Bond hoewel ons bestuur daarmede volkomen onbekend was Die pogingen leden echter schipbreuk tenminste zoo leek het maar plotseling kre Mr de Witt Wijnen s avonds van 29 April een telefoontje van een der bestuursleden van den VriJz Dem Bond met verzoek tot een conferentie tuaschen delegaties uit de Besturen ten einde op t laatste moment nog de mogelijkheid van samengaan te onderzoeken Ofschoon h t bestuur zeer verrast was omdat t een klem half jaar geleden geheeldoor de Vrijz Dem genegeerd wa werdtoch nog een vergadering van bestiur met candidaten uitipeflchreven Men besïfwt de voorwaarden aarop men met d rijz Dem in zee zou gaan aan dezen mede tedeelen hoewel het voor ons zeer moeilijkwas geworden dapr de Alg Vergaderingzich reeds over de candidatenlyst had uitgesproken t Deze voorwaarden kwamen in het kort hierop neer dat wij bleven vasthouden aan de 3 eerste plaatsen der lyst terwijl wij de 4de plaats aan de VriJz Dem overlieten onder de uitdrukkelijke bepaling dat indien No 3 zou uitvallen No 4 diens plaats zou innemen en niet een Vrijheidsbonder Een Antwoord aan den Heer van Staal iü Van Huis tot Huis wordt my verweten lat ik op een viertal punten onwaarheid aclireef of m ieder iïeval onvoiledig was in myn artikeltje betrettende de fersoneele Belasting Het komt my voor dat de heer Van Staal de vermoedelyke schryver de zaak waarom het ging niet voldoende doorgedacht heeft anders zou hy mt met van letd dergelijks beschuldigen Door het plaatsen van myn naam onder de artikeltjes toch aanvaardde ik de volle veruutwoordelykheid van het geschreveye en het 20U al heel kwajongensachtig zyn indien ik met onware beweringen de lezer trachtte over te halen de handelingen van onzen wethouder van fin incién af te keureu Ik zal de vier onwaarheden waaraan ik my zou hebben schuldig gemaakt in voor één behandelen Aan het gezond verstand van de lezers laat ik dM het oordeel met een gerust hart over i ik zou vergeten hebben de straatbelastlng op te tellen bij het bedrag dat aan belastmg moet worden opgebracht nu de opcenten op de l ersoneele Belasting zyn vastgesteld overeenkomstig het voorstel van Mr de Witt Wyilen Beedi m myn artikeltje van de vorige week stelde ik vast dat dit niet waar is Ik wil trachten dit thans zoo noodig nog duidelijker te maken opdat deze fantasiii voorgogijgate werelit raakt Om de begroB HB sluiten hadden B en W noodig na aanneming van het amendenien de Wltt Wynen lo de opcenten op de fondsbelasting 2o de straatbelastln 3o de opcenten op de Pers Belasting opklimmend vair76 tot 130 OF 1 2 3 Ten einde aan wethouder Van SUal swenschen te kunnen voldoen was noodig OF 1 dezelfde opcenten op de fondsbelasting U dezelfde straatbelaating 3 opcenten op de Pers Belasting tenbedrage van ll 7 a i4ö de opcenten op de fondqjjelasting geen straabbelasting opcenten op de Pers Belasting tenbedrage van 200 i 280 Z veel sterkere progressie W diensvoorstel van 11 Augustus 1930 Toen ik nu de Per Belasting inclusief opcenten uitrekende hoefde ik de itraatbelasting er ni bü op te tellen omdat ik daartegenover stelde een berekening gebaseerdop 197 4 248 opcenten en waarby ook deheffing van een straatbelaatingt noodig is Alleen als ik deze laatste op 200 k 280 berekend hac was ik het wel verplicht geil Dat de Burgery in 1932 en 1983 zooveel t er zou moeten betalen zooals doorden heer Van Staal wordt aangegeven ontken ik ten zeerste Immers Vai de begrootingen voor die jaren staat nog niets vast Alleen is door de motitVerkerk de Witt Wijnen uitdruk kelijk vastgelegd dat de begrooting voor 1932 evenals dicker 1931 zoodanig moet worden ingericht ttit het eindcijfer niet hooger komt dan fof via 1930 Daarin ligt opgesloten dat voor 1932 en het spreekt va tell ook voar volgende jaren dé uitgaveiTTEoodairig illoeten woeden beperkt iat deze uit hoogifen heUelfde inkomatenhedrag kunnen wlftden bestreden Het noodzakelijk uitvloeisel hiervijn is dat niet zooals de laatste jaren de onjuiste geWoontJ was geworden eerst wordt gevraagd wat zün de oijgaven om daarna de inkom8l n ial abnormaal drukkende wijze vaat te stelién dBaHa den vervolge meer geredeneerd moet wï3l o iwat kunnen we betalen by een inkomen Vi zoo en zooveel Dit komt dus yeer eSjtoepassing van het alodde doch nog tSds i begllp de tering naar de nering zetten 4 x in Ik tou verzuiradTïebben aan tfi tooneSydat et een progresaie was btj de heffing Van straatbelaating en fooduhelaatmg Dmc bewering is m i geheel onJaUt