Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1931

TE HUUR in de IJasellaan groot Fabriekspand met Kantoor mime groote Zalen engroot open Terrein Voor alle doeleinden geachikt 8 Te bevragen KRUGERLAAN 19 GEVRAAGD per 1 Juni gemeubileerde ZIT en SLAAPKAMERS met pension 10 Br met prijsopg onder No 2464 Bur Goudsche Courant Markt 31 Nette Dienstbode wenscht van betrekking te veranderen V g Sr V Brieven onder No 2475 BureauGoudsche Courant Markt 31 8 Dienstbode GEVRAAGDvoor dag en nacht 8 Adres EEGENTESSEPLANTSOEN26 GEVRAAGD een net DAGMEISJË niet beneden 17 jaai Adrea WESTHAVEN 44 8 BOUWGROND TE KOOP Van Iterson Ziekenhuis Inschrijvingen door gegadigden inte zenden NIET 11 Juni doch 10 JUNI vóór 12 uur 10 fienneite dienstbode GEVRAAGD voor dag of dag en nacht Leeftijd boven 16 jaar L VAN DER BEEK Graaf Florisweg 33 Gouda 10 Net Buitenmeisje zoekt passende Ijetrekking Brieven onder letter H Hulppost kantoor Ouderkerk a d IJsel 10 Laat U niet weerhouden maar probeer mijn heerlijke KALFSCROOUETTEN Voor Zondag aan de Koffietafel GEVULDE VARKENSPOOT Een fijne Delicatesse is een blikje GEMAWONEERDB VABKENSCOTELET IN GELBS Aanbevelend A J Opstelten TELEPH 8082 Nette jonge Werkster GEVRAAGD voor da Vrijdagmorgen Goed loon 8 Aanbieding TURFMARKT 87 H H Kapp M Wegens teleuratellfcg GEVRAAGD een aankomend 2de Bediende by F J SNEL Dames en Heerenkapper Groeneweg 5 10 GEVRAAGD tegen half Juni een aanJcomend Stadsreiziger Zich schriftelijk aan te melden liefstmet adres voor informatie ROZENDAAL 14 10 Benedenhais n tuin TE HUUR Gelegen en te bevr CRABETHSTRAAT 42 10 BOVENHUIS TE HUUR met medegebruik van plat Minnebroederstraat boven het Re monstrantenliuis Te bevr FLUW SINGEL 76 8 TK HUUR een pasjebouwd modern ingerichtWOONHUIS Direct te aanvaarden Huurprijs f 34 per maand watervoor verhuurder eventueel ook tekoop Brieven onder No 2407 bjiteauGoudsche CrI Markt 31 lU De lachwekkende overdryving waarvan wy wekelijks ie Van Huis tot Huis mogen genieten wordt echter door de massa niet als zoodanig herkend omdat zij wordt opgediend als cultureele frischbeid en kracht GEEN BLUFFERIOE RECLAME Op een ander onderwerp oversprin genó meenden wij vervofeens te moeten vragen op welke wij e de stri d bij de kamende verkiezingen dl or de partijBottelaar zal worden gevoerd Wilt U uns daarover het een en ander iij vertrouwen mededeeien 7 Volgaarne wil ik hieromtrent opening van zaken doen Wy gaan uit van de grondgedachte dat een welmeenend verstandig burger niet toegankelijk is voor bombastisch geschreeuw en blutien e reclame Eenvoud is het kenmerk van hd ware Wg hebben dit ook met van noodc Immers alleen reeds de persoon van onzen eminenten en popuiairen leider Sijbrand Bottelaar ts in staat ware geeJdrift en wydittg te doen ontvoriken voor een volksbeweging Ugt het in de bedoeling een verkiezingsapgaan uit te geven GEEN DWAZE LEUZEN Neen daaraan denken wij niet Wij zijn vast van plan dezen strijd te voeien met open vizier en zonder dwaze leuzen Wanneer ik de kranten opsla en ik lees daar slagwoorden als Een nieuwe lente een nieuw geluid een oud en afgezaagd citaat overigens en De politiek de raadzaal uit alsof het mogelijk ware dat drie Hollanders bijeen zouden zijn zonder de politiek te beoefenen dan bekruipt mij steeds een gevoel van diep medelijden met deze naivelingen die meenen hiermee de goegemeente om den tuin te kunnen leiden Het is meer dan eens vertoond dat zij die voorgaven niet aan politiek te doen zulks dsden ó m aan politiek te doen f Ik zeg V de persoonlijke quaUteiten van onzen leider zijn onze eenige aanbevtling Door ons zal de burgertj voor 100 procent worden inge licht over den juisten stand van zaken die thans zorgvuldig wordt verzwegen Oe twaalf minuten waren om Wij namen afscheid van onzen hoffelijken gastheer Bi het verlaten van zijn woning viei 4ins oogop een wandbord in de vesti buie waarop prikte de gulden spreuk van Vaider Cats Al feyt de waerheyt in het graf Al wat haer druckt dat moet eraf BUrraNLANPSCH NIECW DCrrsCHLAND De bsllontocht van Prof Piccard Aagaburs eert Piccard Vonr den aanvaog van de giatereo gehouden gemeönteraadsvpigadeituig van Augshorg wijdde de eerste burgemeester eenJge waardeccreiKte woordeu aan deo atiatoafeelU cht vui prof Piccard Dat deze oiiderueiimig gelukt ia zoo Mdo hij is niet alleen te danken aan den oütibetwifitbaAr knappen geeet van den geleerd maar tevens een schitterend bewijs voor rifl Augsburgeclie nijverheid die de tedhnisclie middelen voor den tocht had geiciverd Spreker zeide aan den profesBor en de Blieita r Ballon f a iriek een telegram te hebl en gezonden Zoodra profaasor Piccard in Augsburg teruglteert zal hem oen eerbetoon t bfturt vallen Men lal voorla moeite doen dat prof Piccard de re uHftt n van zijn todit het eerst in Augsburg m den vorm van een voordraciht zal openbaar makon Nog steeds telegrafische geluk wenschen Van de iv fke telegrafihcho geluk eoscIieD die prof Piccard heeft ontvangen moeiten nog vermeld wowlen tie van den Ooet nrijlcj chen bundspresident en van de Kamer vaji KoophflJidel en Fabrieken ie AugflburgV GiateraVond heeft prof Piocard telefojiwofi tO geepwk gevoerd met wjn echtgenoote die te Brus l vertoeft en die terwyi hij ui d stratosfeer zwet fde aan nun vijfde kind eet levenelicnt schonk Hij vertelde verschillende bijzonder beden omtrent zijn wedervaren Piecard dieelde vooits mede nog pen of Iwpt dagen te ObergurKCi te zullen blüven VariFdaar zal Itij naar Augflburz vertrwken waar hij rok een of twee da ïeo zal vVtoc ym Hij hoopt DiBBtiag weor in BriWl terug te komen l ENGELAND Bezoek der Duitsche ministers Het program Fïet progrsiii voor het a o beziiek aan Enceland vun den Duitachen Rijkekanseher dr Bmning efl den Duitsclien minister van Buiteulandsohe Zaken dr Curtiue 18 vaet geateld Op 5 Juiw rt zullen zij per stoomschip te outlioinpton aankomen Lfltw op den da r Al de preiiwer hun op ïiet ministerie van Bmtenlandflche Zaken eén majifti d aanbieden Den i ateidflg en den Zondaar zullen zij op het iamigoed van rfer premier Checjuers doorbrengen MaffiHlaemuldag zal de konim hen ontvangen waarna zij het noejimaal aiillen celi ruikeï op de Enge lsch Duitiwhe Club Een receptie op dp l uit che ambassade zat het officicele gedeelte van het bezoek bp r Initen RADIO TBLBGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke lot matigen wind uit O en Z richtingen meest half tot zwaor bewolkt waarschUnlyk regen of onweersbuien selfde temperatuur Verdere vooruitzichten Weinig verandering De Communrston W thoud r van Staal en de a 8 Raadsverkiezing Het is bekend dat de sociaal democraten en de comnumist n elkaar op het politiek terrein om het hevigst bekampen Bjj de jongste verkiezingen in het bM is dat j pmeuw gebleken Uit bet UKkeoen door de Communistische Partü hier ter stede vaU candidatenliijsten voor de verkiezing voor den Gemeenteraad blükt dat straks de strüd tusschen deae beide groepen ook hier ter atede zal worden geatreden Die strud ih eigenlük al begonnen Want de indiening der cmununistische Igsten heeft aanleiding gegeven tot beroepen bÜ Gedeputeerde Staten tegen de geldigheid van die hjsten welke tot gevolg hebben gehad dat de Igtjt id kieskring 3 van welk hoofd tembureau Wethouder van Staal voorzitter is door Ged Staten ongeldig i3 verklaard daar door het schrappen van eenige namen waarvan is aangenomen dat deze niet door de onderteekenaars zelf zjjn geplaatst het aantal namen op die lyst tie neden het vereischte getal van 25 is gO komen Wat het gevolg van het vervallen van de communistiscihe lijst in kieskring 3 zal zijn 18 niet te zeggen Dat daardoor steun zou kunnen worden verwacht voor de iijst van de S D A P is moellyk aan te nemen daalde communisten op den lijstaanvoerder Van Staal niet gesteld zijn Wellicht is de oorzaak daarvan met zeker ook andere redenen de mededeeling door den communistischen woordvoerder v d Vegt in een byeenkomst in de maand Februari gedaan dat de Goudsche soc dem Wethouder van Financiën Van Staal ƒ 35 000 van de N V De Arbeiderspers zou hebben aanvaard na een conflict met den directeur van De Arbeiderspers als een vergoeding voor het opgezegde contract Van die bije ikomst ia in de Tribune een verslaig verschenen waaruit is gebleken dat de vergadering met djepe verontwaardiging van die mededeeling heeft kennis geromen In de beide andere kringen blijft de lyst van de Comm Party geh andhaa fd TAi BNI£UWS GOUDA 30 Mei 1931 Onteigening voor de uitbreiding der Gemeente LichtfabMeken OvereenkOTnstig het voorstel van B en W van 10 Februari j l besloot de Eaad in zyn vergadering van 16 Februari 1931 in principe tot uitbreiding der Gemeente Lichtfabrieken 0D tot aankoop c q onteigening van de daarvoor noodige panden en terreinen De Comimssie van Bijstand in het Beheer dief fabrieken heeft in verband met dat princjpe besluit de verdere voorbereiding van de definitieve besluiten en plannen ter hand genomeii Uit haar betrekkelyk schrijven van 12 Mei j L no Ü blijkt dat o in met de directie der Glucoséfabriek onderhandelingen zyn gevoerd over den verkoop van die fabriek met terrein aan de gemeente op de basis van ƒ 60 000 2y deelt by dat schryven voorts mede daï deze onderhandelingen tot haar spyt niet tot overeenstemming hebben geleid wyl men het over den prys niet eens 19 kunnen worden en aangezien het noodig is dat de gemeente voor de bovenbedoelde uitbreiding der Lichtfabrieken de beschikking krygt over de terreinen van de Glucoséfabriek ziet zy zich genoodzaakt voor te stellen de onteigening dier terreinen en opatallen te bevorderen Zy doet dit voorstel reeds thans opdat de voorgenomen uitbreiding der Lichtfabrieken daardoor geen stagnatie zal ondervinden Zekerheidstelling gemeente ontvanger Ter voldoejiing aan Jiet bei aalde m ortitel 116 a Jid derÜMÊeentewet en m artikel 6 2e Jid d tt iÏH enteborgtochtenwet bieden B esn W den Raad ten ontwerpbesluit ter vaeteteünig aan waarbij het bedrag der door deai mouw te benoemen gemeöoto ontvanger te stellen zekerheid wordt bepaald en enkele regeJa worden geeteld welko m acht iiK eten worden genomen bij liet stellen van een zakeJijbe zekerheid door dezen ambtenaar Zooab uit dit ontwerp blijkt zoudeö zij het bedrag der isekertieid dat tot nu toe f 5000 bedroeg wensdien te verhoogMi tot ƒ 10 000 Dit houdt dan tevens m dat het bedrag dat de ontvanger iij kas mag houden xaider in strij t te handelen m € aitikei 13 van zijn anstruetie wordt verhoogd van 5000 tot f 10 000 Geblökeu is dat een bedrag V m f 5000 nioi altijd voldoende is 11 en W merken hoerbij nog op dat ook de iitdeputeeide Staten uezer provincie rcoda hebben te kennen gegeven dat een zekerheid van f 50001 h i te laag is Ztj eteütyi den Raad op grond van het itovenetaaude voor 1 het bedrag waarvoor de Ie benoemöo ontvan tT ten behoeven v n de gemeente zekerheid moet teilen te bepalen op ƒ 10 000 2 te bepalen dat hef noinmaal bedrag tU r te veipandeu inschrijviagen op eea van d Grootboeken der Nationale Schuld zoodtmüg jiHMBt zijn dat de reeele waarde dier lOHchrijvmjren berekend tegen haar laagsten koers üp den ersten heursdag der m and van zekerheBdstelling tor lieurze van Amsterdam het onder Ie genoemd bedrag met lenmijïst © 10 pet overtreft 3 de oveiTwaarde der te verbinden onroerende goeïJeren te bepalen op tenminste 25 pet van liet bedrag der zekerheid A te bepalen dat de te verpanden inschrijvingen en de te verbinden goederen vrij en Mibezwaard moeten zijn 5 Ie Volgende regelen vaet te tellen volgens welke hij daling van den koarg der inschrijvingen of van de waarde der onroerende goederen aanvulUng vin het onderpand kan word gerordod a bij zoodanii e daling van den koers der grootboekiu3dirijv4ngen dal d reëele waar de daarvan het bedrag def zefcerfi dd niet langer met 10 pet te boven gaat is de ontvanger verplicht op eerste aanschrijving van den Raad binnen viex weken het onderpand zoodanig aan te vuUeu dat de reeele waarde der verpande inschrijvingen het bedrag der lekerbaui weder met tenminste 10 pet te boven gaat b hij zoodanige dalmg van de waarde van eenig verbonden omoerend goed dat zij het bedrag der zekerheid niet langer met 25 pet te boven giat u de ontvanger verplicht op eerste aanechrijving van dai Haad binnen vier weken het onflerpand zoodanig aan te vullen dat de waarde der verbonden onroerende goedere het bedtag der zekeflieid weder inet t iminfft 25 ptt te boven gaat Exanen M U L O Voor het a s Ditwdag en Woensdag 2 en 3 Jutü te houden schriftelijk examen Mulo in Ons Genoegen Boelekade alhier hebben zich aangemeld 57 candidaten Voorzitter der examencommissie is de heer A Kuizinga hoofd der Ger school voor L en Ulo alhier de oVeri leden zyn de heerep W Roozendaal en Joh Tigchelaar te Den Haag en D Levi © te Rotterdam De derde schoolsportdug op Zaterdag fi Juni Zooals wy reeds hebben gemeld zal de derde srhoolsportdag gehouden worden op Zaterdag 6 Juni a 3 op de Gemeentelijke Sportterreinen Aan de wedstrijden wordt deelgenomen door 17 soholen en wet door lü leerlingen van elke schooL De athleitielmummers vangen te kwart voor negen aan en duren tot 12 uur Van 12 tot 2 uur wordt êen pauze gehouden Te 2 uur zullen alle deelnemers zich opstellen op de Markt en afmarcheeren naar de sportterreinen Te half drie vangen de vrije oefeningen voor jongens en meisjes aan onder leiding van den heer Ph Joh om Het programma vermeldt verder estafette demonstratie van verschillende onderdeeen der lichamelijke opvoeding en handbal wedstryden De Jury zal dit jaar bestaan uit leeraren en leeraressen der echolen Kroonverlichting St Janskerk Ue ingebruikneming De ingebruikneming der kronen voor de verlichting van de St Janskerk is bepaald op volgende week Vrijdagavond te half Omtrent deze officieele ingebruikneming meldt het Predikbeurtenblad het volgende De dienst vanïrt aaa om half negen terwyl tot vyf miqkten voor aanvang der dienst alle plaatsen beschikbaar zijn voor plaatskaarthouders Het medebrengen der plaatskaarten wordt met het oog op het verwachte groote bezoek ten zeerste gewenscht De achterste luifelbanken orgelzijde en de 3 achterste luifelbanken koorkerkzyde worden gereserveerd voor genoodigden en de diverse colleges waarom aan houders van plaatskaarten dezer banken wordt verzocht een of meer banken naar voren te gaan De dienst wordt ingeleid door Ds van Dyken waarna de oude verlichting wordt uitgeschakeld en de nieuwe kroonverlichting fyi ordt ingeschalceld Daarna vindt de overdracht aan de kerkvoogdij plaats De heer Bylsma zal namens de kerkvoogdij de verhchting in ontvangst nemen De burgemeester de heer Gaarlandt zal als eerevoorzitter van het eere comité het woord voeren Ds S Berkelbach van der Sprenkel van Rotterdam de oudste zoon van wijlen Ds Berkelbach van der Sprenkel de stichter van liet lichtfonda aal daarna spreken Ds Verheul zal het slotwoord spreken Aangifte van leerlingen Stedelijk Gymnasium Wy vestigen gaarne de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie waarin wordt bekend gemaakt dat de inschrijving van nieuwe leerlingen vanaf heden schriftelijk of mondeling kan geschieden by den rector Westhaven 52 Telef 2583 Rjjju Hoogere Burgerschool Aangifte van leerlingen Op K oensdiig 3 Juni en Zaterdag 6 Junia s t ikens des middags van 2 1 uur zaler gelegenheid bestaan bü den directeur vande Rijks Hoogere Burgerschool tot aangiftevan ntóuwe leerlingen Voor meerdere byzonderneden raadplege men de betreffendeadvertéïtie in dit noraimer l ThaUaThe ter De fiftn Zigeunerliebé die in de ThaliabioscoopXtoitoond wordt is vervaardigd naar een pett van Franz Léhar een der zeer bekende operettes die gedurender langen tijd zoozeer in trek waren en waarvan de vertooning ook al Ejl nog steeds boeit zoo door muziek en zang als door de romantische inkleeding van het stuk De beroemde baritonzanger Lawrence TIbbett vervult er een hoofdrol m en als zoodanig bevat hij veel moois De inkleeding van het filmverhaal is zooals we zeiden romantisch Een jong bende aanvoerder het stuk speelt ergens in Zuid Rusland ontmoet een aanvallige Russische Percal Vera Borinolf Hij ontkomt aan haar bekoring door maar weer naar zijn Parijs te trekken Maar daar vindt hü een tragische aanleiding om zich weer in de adellyke kringen te vertoonen Zyn zuster Naaja heeft tot haar schade en schande kennis gemaakt met Prins iSerge die achteraf de broeder van Prinsesi Vera blijkt te in Het wraakgevoelen bezield trekt hji Jieen en doodt Vera s broeder en voert Iraar mee naar de woestiju Zü noch hij slagen er in elkaar blijvend te haten en als door oen list harerzyda de rooverhoofdman Yegor gevangen genomen wordt weet ze hem te bevrijden En dan scheiden ze voor imffier als twee menschen die elkaar liefhebben maar die door de omstandigheden eikaar niet kunnen toebehooren De film Zigeunerliebe is boeiend van het begin tot het eind Het byprc ramma bevat o m een goedgespeelde klucht waarin kinderen die op een kouden winterdag aan zich zelf zijn overgelaten heel zotte dingen doen Verder het sprekend wereldnieuws Als geheel een zeer bezienswaardig programma Excursie Christelijke Besturenbond Daartoe door den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in ZuidHolland welwillend in de gelegenheid gesteld heeft de Ghristelyke Besturenbond Gouda tegen Zaterdag 6 Juni a s een excursie georganiseerd naar de nieuwe gluiswerken aan den Rotterdamschen dijk Collecte voor het Kleuterhuis voor prea tuberculose kleuters Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen dat heden een collecte zal worden gehouden vanwege de afd Gouda van het Ned Meisje sgilde ten bate van het Kleuterhuis voor prae tuberculose kinderen te Katwyk aaa Zee Schouw bur g Bioacoop Maurice Chevalier in Het Lied van Parijs Een Paramountfilm met Maurice Chevalier in de hoofdrol Voor velen zal dit alleen al aansporing zyn tot een bezoek aan de Schouwburg Bioscoop En deze naar een roman van C E Andrews vervaardigde rolprent zal hen zeker niet teleurstellen Het is een geschiedenis vèn en vóór hen die nog gelooven in oprechte liefde en trouw Een verhaal van eenvoddenkoopman Maurice die zich door aangeboren talent weet op te werken tot bü het publiek zeer geliefde chansonnier Als voddenraper al is hij erliefd op de dochter Louise van Emile Leval die echter niets iwil weten van een verhouding tusschen ziJn dochter en een voddenraper Begrypelykeiwya leidt üt tot verwikkelingen die uitloopen op een poging van Emile Yevai om Maurice te dooden Dit wordt echter door Louise verhinderd En tegelyk weet JoJo het door Maurice geredde 2e hands jochie I eval van zyn ongelijk te overtuigen En als dan Louise tenslotte haar jaloersohheid heeft overwonnen en Mauriel met het publiek kan deelen dan krygen ze elkaar Wat het voorprogramma betreft dit geeft behalve een interessant journaal een aardige klucht Dancing Gol en de zoo bekende buitengewoon goede teekenfilm Steinsong met een beetje fantasie van Max Fleisner Oiristeiyk Nationaal Onderwijs Blijkens advertentie in dit nummer heeft de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de Groen van Prinsterersclhool in de Groenendaal hoofd de heer P M Both plaats op Vrijdag 5 Juni s avonds van 8 9 uur Voor de Da Coffta9chool Gouwe 113 hoofd de heer P Braamker op Dinsdag 2 Juni en Dinsdag 9 Juni s avonds 8 9 uur Voor meerdere bijzonderheden raadplege men de betreffende advertentie BurgeUJke Stand QBBORIEN 27 Mei Bemardus Anthonius z van B A Schouten en J W den Held 38 Mei Tjitske d van N de Lange en E Wezeman v Alphenstraat 32 Adrianus Comelis Hubertus Karel z van J Gibbon en N van der Pool Bockenfbergstr 6 Gerard Johan z van J van Buren en G Nugteien Markt 5 Antonius Frederik Petrus z van J A Brenfcman en H vanKooi Kleiwegstr 40 Helena Mangaretha d van J Th Imlholz en L Boom Coomhertsta 7 29 Mei Johanna Margaretha d van A den Hertog en M A Rietveld R v Catsweg 5 0 NDBRmROUWD 28 Mei J Beun en L W Ratten N C Cattel en G van der Linden L H van Essen en C Blokland C Boer en J C Wiezer J Voskampen J E dé Gruijl Th Laurier en A vanDuivendijk G Beerthuyzen en M C Boegheim OVEÏKaiEDEN 27 Mei Klaasje Verboom wed A Uittenbogaard 7 j Cornelia Johanna Stinkers wed D Nieuwenhuisen 72 j 29 Mei Eva Heü geh met C Vet 74 j t Agenda 1 Juni 8 uur Stadhuis Gemeenteraad 3 Juni 8 uur Veemarkt Buitenoefening E H B O i7 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O onder leiding van Dr Van Elk Apotheken De apotheek van den heer E Grendel Tiendeweg zal tot en met 5 Juni benevens den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten Zondagsdienst doctoren Bü afwezigheid van eigen huisarts kan men zich hedenmiddag en morgen wenden tot Dr A C A Hoffman Bleekersingel en Dr E D Meeter Fluweelenaiwcei UIT DEN OMTREK ALPHEN a d KIJN Goederenrein ontspoord Op het atationsemplacement te Alphen tan den Byn is gisterea een goederentreüi ontspoord doordat de machinist een signaal van den rangeerder verkeerd begreep en achteruit reed De trein botate daardoor tegen de aluitfltukkien by den wissel van het hoofdspoor met het gevolg dat drie wagens uit de rails liepen Het verkeer ondervoiwl veel vertragmg doordat alles over enke spoor moest twonten geleid Spoedig was eesi wei wagert uft Laden met personen ter plaatse zoodat men J W van attert DE HEKS VAN GOUDA ƒ 2M E M Remarque DE WEG TERUG f jW Idem Duitsche uitgave f tl Cissy von Marxveldt PUCK VAN HOFTEN f In voorraad bil BoikliaHdtl J OE VEN Wg TOAAT4 Raadsels voor de Jeuéd Oplossingen van de raadsel van vorige week Kerk schuur school huis Denneappels Woord oor V Driebergen Vier 0 Dennenaaïd t De priJs viel by loting ten deel aan A VAN BRK p a den heer A Oudiik K tensingel 46 De prijswinnaar mag zj n prys DIiukW aan ons bureau in ontvangst komen mm Nieuwe raadsels Met o ben ik fyn goed met a een atok met 00 dien ik om te verwarmen enmet aa ben ik een lang en smal voorwerp Mijn eerste is een voorwerp dat op de waschtafel en in de keuken thuis hoort maar dat men ook vaak in een katiwr aantreft Myn tweede ia een anderwoord voor tred stap En myn geitel wordt dikwijls gebruikt al men weten wil in welke richting men gaan moet Vul voor elke punt een letter in maar doet het zóó dat je goede spreekwoorden krygt K a e d w g n d r n e 1 ng t 11 b g n 9 m e l fc nk ui V rg t n t W e ie h r n w 1 m t V e en 4 MiJn eerste maakt men van melk Myn tweede is een voegwoord MiJn derde is een medeklinker Mijn vierde is niet scheef MiJn geheel is een plaats in Nedezlaiul Met k ben ik een lichaamsdeel Met r ben ik in ieder huis Met b maakt men my meester Met 1 ben ik een muziekinstrument Met t ben ik lang en smal k Ben een stoel maar niet voor menscba En k sta meestal in het bosch t Uefst by vochtig weer verschijn ik Dan ziet men mij tusschen t mos Oplossingen inaienden aan de redactie tm de Goudsche Courant Markt 31 Gouda om één uur de baan weet vrij had Er tp geen persoonlijke ongelukken gebeurd HAASTUKCa C Burgelyke Stand GtEBOREN Comelis z van C van Dijk en G van Elteren Johannes Geraidua a van C Sluis en L van Kooyen Adrian d van W de Jong en A Verwetj Sobaanea Ghristoffel z van H Jansen en C M Heijndermans GEIIROUWD A J den Ouden n S F Voorsluys N van Vüet en A Slingerland F Sterk en T Koolwyk ONDERTROUWD N Priem en J Vwv meij te Vüst OVERiLEDEN Alida Mulder 20 jaar Brandweer De beproeving der brandbluschmiddelen in Roozendaal zal plaats hebben op Ümr daig 1 Juni a a nam 71 uur De tnofcffspuit in het dorp werd reeds door een mffliteur der Fa Bikkers onderzocht en bepïwfd waarbij de capaciteit ruim voldoende bleet IJk en herijk De ijk en herijk zullen dit jaar voor gemeeiiteJi Vist en Haastrecht jriaats vtoden in het R K Vereenigingsgebouw alMe op 11 en 12 Juni a 3 van 10 12 en v 1 uur SCHOONHOVEN In de gistermorgen gehouden vergsdarffll van stemgerechtigde ingelanden van h Waterschap NoordZeventer Is m de if ture B J Teyinck tot secretaris pemiBr meester benoemd de heer J HolswiWer hier WAARDER Ged Staten van Zuid Holland hebben mgegroüd verkaard het beroep van J Vto Weyden tegen een beschikking van hoofdstembureau voor de emeenterawiïverkiezing aldaar waai by iP geldig vtfklaard de candidatenlijst waarop uitsiurteofl voorkomt de naa m van W Verhoog GEMENGDE BERICHTEN Windhoozen en onweer Bodegraven üithooni Mödrechï geteisterd Donderdagmiddag ongeveer driö uur laatte zich boven de Rijnstreek een n onweder dat plaateetijk gepaard ghig m zwaren hageival Gedurende ongeveer e bwarlier hield het noodweer aan w vooral de gemeente Bodegravtu het jT ontgelden In het bijaonder in de wafiWminastraat bleef van de ruiten atraatzijde bijna geen eniele m votnd hagelsteenen van 5 tot 7 e M g f m de varaehülende huiaen Op plaateen was het noodweer mJndw Penwonlijke ongelukken fcwam a niM iTöSii Rotterdam Ezcehaor 2 fljwrta 2 Afdeeling UI Piomotleoompetltie 2e klasse Enschedé Rigterebleek N E C Afdeelmg IV Promotiecompetitie 2e klasse Baaeh Wilhehnma Bleijerheide BoermcMid B ennond Dongen Proraotiecompetitfe 2e klasse Afdeekng V Winschoten W V V M S C Goudsche Voetbalbond Bes ia oJnig wedstrijd kampioenichiq Gouderak Woerden G S V terreMi 2de Klasse B O N A 4 Zwervers 2 3de Klasse A Moordrecht 3O N A 6 3de Klasse B SchoonJioven 4rNi uwerkerk 2 12 uur Olynipia 5 Gouda 5 4 uur O N A 6 Zwcrvera 2 H uur Jubileum NederUagwedstriJden Gouda Gouda Gouda Stonuvogele SLINOERBAL Kampioenschap van Nederland Monteuochteod om half etf aal op het Olynipia terrein de bealisimgswedstrijd voor het kanipioenechap van Nederland Slingerbal tiifischen Excelsior Gouda titelhoudster en Pro Patria Zoeterroeer plaats vinden Het GoTjdstiie vijftal komt 111 do volgende eamenateUing uut O Luynenburg D van t Hoff Til Binnendijk W C Luynenburg C Jansen Het K N G V heeft van zijn plan om dezen wedstrijd te Rotterdam of Den Haag te doen spelen af moeten ea wegens gebrek aan een wodetrijdterrein terwijl ook de voetbalcompetitie een spnak in het wiel stak De Gouwenaars hebben zich bijzonder ingespannen om na de match van 14 Aug 30 tegen Pro Patria die met 1 1 ndigde een beshssmgewedstrijd te verkrijgen en eindelijk met suoce De heer G J van Tongeren uit Rotterdam 13 arbiter Voor Eioelfiior zal een gunstig resultaat een goede inzet beteekanen voor de viering van haar 20 jarig bestaansfeest in Ang a e AHENA Teom reeka drie uur onHaatte rich hovec Uithoorn een wolkbreuk die wel een half uur heeft geduurd £ r vielen zware hagelkorreU waardoor van het gemeenteUjk obbatt ttr tientailen ruiten werden verbrijzeld en vnn de broeikafisen der kweekers meer dun 1000 ruiten vernield 0 A de watersoha de is belangrijk Mopa n Aiuhildi VwriMllii Berlijnsche Metropel Theater Te ongeveer half drie ontlastte zich boven Mijdrecht een hevige regen en hagelbui ge laard gaande met een windhoos Hier moeston vele boomen het ontgêldeo terwijl de wegen in een ommeeiexi blanik stonden De g waffien in de tuinderijen langs den Anistel liepen veel schade op AUe broeikaseen en efnruiters werd remieid zoodat de üogflt daar geheel verlareo ia Kiulit Cirt Zorllg V naf Maand a In de Over Betuwe groote schade aan het gewas Inlarnallona Variété Ook de Over Betuwe heeft zwaar van het noodweer te lijden gehad De zware slagregen en dö hagelval hebben aan het gewas groote cyC hade aangericlit In de omgevmg van Lent weiden groote oomplexen bouwland en tumdenj onder water gezet waairloor veel jonge groente en aardbeien verloren zijn g aan Boven Bemmel Mitiaatte zieh een huitgewoon zware hagelbui Stukken ijfl van de afmetingen van flinke knikkers vielen hier neer waardSor duizenden ramen van de kweekerijeui verbrijzeld werdfii en zelfs de nuten van de woningen het hier eu daar ontgielden moesten PREDIKBEURTEN GOUDA Zondag 31 NeL Rem Kerk 1014 u v m Ds H Cramer Vnjz Hwvoiindeii Hoc de Réunie 1O4 v m Dt J V d Veen te Rijswijk Lutherachö Kerk 10 u v m Da J J Simon Garef Kerk 8t Janskerk 8 u v m en SJ u u m Do J £ G ten Brmk Ctdlecto V d KerKlwuw Oeref Kerk Turfmarkt 10 u v ai en fiH 5i u n Ui Leeaketrk Maauua avund 7 u n ra D i Kok van Veenendiaal Chr Geref Gemeente Gouwe 189 IQ u VJn ADVERTENTIEN en 5 u njn Preeklezen Ver Calvijn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u V Til eu 5i u n m Ds BouUioorn te Zeiül DANKBETUIGING Hiermede betuig ilc mijn harteiü lten dankaan de Directie der Kon Stearine Kaarsenfabrielt voor de milde gift mij geschonlcen hij mijn 25 jarig jubileam ulamede aan het Gieterüperaeneet voor de blylten van belangstelling X BERKENWOUOE Ned Herv Kerk 10 u v m Dts ten Bruggencate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr P Glas Keui Kerk Geen dienst üoref Gemeente 9i u v m en 6 u n m H V HES8E 3e Kade 15 Hiermede betuig ik mijnen harteiiiken dank aan allen die mij blUken van belangstelling gaven by mijn vijftigjarig jubileum J DE JONG Finna G Prince Zonen Ue heer A Ëameveld Gebouw Salvatori 9 u v m en G u n m l s J Vermeulen van Gionmgan GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds Hpe iiskerrk van Nuinansdoïp 2 u u m Ds V Dijk te Lekkerkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da J H Gunning van Sahoonhoveu Geref Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds J F W Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg Tandarts Bicknese CEABETHSTRAAT 4 Afwezig tot 21 Juni Voor spoedgevallen tandarts laddéros Oostingh Oosthaven 56 Mevrouw VAN DER WANT Prins Hendrikstraat 99 VRAAGT een Dienstbode voor dag en nacht 10 STOLWUS Nod Herv Kerk lO u v m Ds B J Kanis Evangetisatiegebouw lOÏ u v m en IVj u H m Dfl Severeyn van Dordretiit WApDINXVEEN Nod Herv Kerk 10 u v m en 6 u njn Ds P de Looze Remoustr Kerk 10 u v m Da W N van Nooten OUDERKERK a d IJSSBL Ned Herv Kerk 10 u v m De heer de pedelijkheid 7 u n m 08 Kleine van Willige Langerak NIEUWERKERK a d IJS8EL Ned Herv Kerk 10 u v m en 61 u n m D9 Dippel GttldzOPa n I Vraagt kostelooa allo inl voor Handdskap Bedrijfskap alsmede 2e en 3e byp Loonnaslaeen Br m porto v antwoord POSTBOX 403 ROTTERDAM b REEUWIJK Ned Herv Kerk 10 u vjn Ds Verweij SPORT EN WBDSTRLTDBN VOETBAL Programma voor Zondag 31 Mei 1931 Gezocht in Gouda of omgeving tagan vergoeding iemand met zonnigen tuin en genegen om de verpleging op zich te nemen van een plm 14 jarige jongen welko een absolute rustknur moet ondergaan Brieven onder No 249 Bureau Goudsche Courant Markt 31 K N V B Kampioenschap van Nederland Rotterdam Feijenoordr Vatocitae Spangen Amsterdam Ajojt Go Ahead Afdeelmg I Promotiecompetitie 2e UalM Beslisaingswedfltrijd HoailemD W S West Friflia AJdeeling II Promotiecompetitie 2e klasse Rotterdam Xerxes E D O TE HUUR voor een of twee personen groals Voopkainap met schitterend uitzicht en slaapkamer met of zonder pension Brieven onder No 2495 bureauGoudsche Courant Markt 31 10 2de klasse B Rotterdam B F O O DS Promotie competitie 3e klasst Den Haag Pcheveningen S V W MOTOR Prmnotiecompetitie 4e klasse Haarlem T H B Bodegraven Den Haag V D 8 Moordrecht 4e klasse D Rotterdam S T O D Crooswijk TE KOOP wegens plaatsgebrek Adres WALESTRAAT No 14 BEZOEKT 1 DE KLEINE BETUWE 99 Grootst ontepanningtplaatt voor da jaugd H Ezaltjs rjjdan door da groota frulttulnan Onza prima consumptia en mooie muziek geven ruime voldoening van zoo n uitstapje EXTRA AÜTOBÜSDIENSTKr S aW S Aanbevsland W KOMPIER Haaitracht Telefoon 19 Gratie atalling voor auto s en rijwielen TE KOOP GEVRAAGD een 2 pers Kano Brieven onder No 2481 Bureau Goudsche Courant Markt 31 TE KOOP AANGEBODEN Een Burgerwoonhuis met voor en achtertuin balkon electr licht gas en waterleiding staande aan de Weth Ventelaan Zwarte weg Brieven onder No 2484 BuiieauGoudsche Courant Markt 8L 12 ONDERLING TE HUUR 3 antobexei omgeving Tiendeweg daar oven een flinke Wirli of liripliits met beschoten kap en voorzien van met metaal bekleede droogItasten Waterleiding electr verlichting Desgewenscht in BÜn geheel te huur Br onder No 2440 Bureau Goudsche Courant Markt 31 2 Leesgezelschap heeft nog enkele pSaatsen beschikiwiar BeekbanJel J DE VEN WIJDSTRAAT 4 GOUDA iiaoiseer lDricliliiig llï liH i ZÏ Steeds voorradiji alle maten prima tfebruikte Autobandana 2e Weenaatraat 17 Tel 43929 R Jm Voor de Warme dagen een heerlijke fleseh EAU DE COLOGNE in verschillende merken ook bü de maat rrerkrijgbaar in Droi U t SmM Kruis KLEIWEG U TELEF 2018 ADRI VAN MAAREN Gouwe 15 FIETSTASSCHEN nergens zoo goedkoop LiniBnaile esseiiees in verschillende smaken Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Tel 2482 Bij de N V v h GEBR DERCKSEN kunnen eenige flinke Meisjes geplaatst worden Zich aan te melden Kantoor KARNEMELKSIXX T Ï470 20 DO IT NOWl DO IT NOWl Geld Verdienen Bü de zeer lajro beui skoersen is het mogelijk om elfs mft ƒ 100 groote winsten te maken 2490 20 Brieven met spoed onder No 2490 Bur Goudsche Courant Mai kt 31 GROOTE MAATSCHAPPIJ VRAAGT flinke Vertegenwoordigers in de om GOUDA gelegen plaatsen op zeer gunstige conditiën Tevens bekwaam Stadsrelziger GEVRAAGD Brieven onder no 2436 Bur Goudsche Courant Markt 31 ZOMERPRIJZEN BRANDSTOFFEN Alvorens brandstoffen te bestellen raadplege men eerst de prijsnoteering van den Goudschen handel A