Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1931

STEDELIJK GYMNASIUM GOUDA Bericht van Inzet Ito 17694 Dinsdag 2 Juni 1931 70 Jaargang De peroeelen te REEUWIJK landhuis no 81 met SJii 98 H A VeenpUs stdan in bod als volgt PERCEEL 1 ƒ 4400 1900 525 1575 6 950 3800 230 140 TOTAAL ƒ 13 520 De afslag heeft plaats WOENSDAG 3 JUNI 1931 s morgens 11 uur in Hotel Zomerzoig te Keeuwïk Notaru J KOEMAN Haastrecht Openbare Vrijwillige Verkooping Ten overstaan van Notans Mr H C J M FRANKEN te Gouda zal op MAANDAG 8 JUNI 1931 in het Cafe HARMONIE Mal kt aldaar in eene zitting worden geveild Peiceel 1 Het Woonhuis met zeer breede overdekte poort flmken tuin met vruehtboonwn aan de IJssellaan nr 113 te GOUDA Perceel 2 BlyJtens benchten uit Rome is mopieiiteel de verdere stryd tusachen de Kerk en de Italtaanache fascisten inzake de Katholieke Acüe ge aalct ten einde de reed s aange vangöi diplomatieke ondprhandel np en nipt te rertroebelen De Oiservatore Romano en de La oio Fascista verklaren met zekere reserves ciat de polemiek wordt gestaakt om d € wf rk laamheden der veraotwoordelyke inB an S vi niet te toren Vooi het geval de pole ijuek evenwel gewenscht mocht zyn ter verduidelukin der opvattingen za deze weer worden hervat Officieel wordt voorts medegedeeld dat het bevel tot onmiddellyke ontbinding der Jeugdorgamsaties die niet direct de fas cistisciie party of hej fasci inche jeugd werk ïteunen zonder mcidenten ia uitge vmkL Libwinof de Russische volkscommissan van buitenlandsche zaken heeft te Gene e deelgenomen aan de zittingen der z g Europeeache commissie Tegelykertyd verga derde de Volkenbondsraad en het vraag stuk der Duitsch Oostenryksche tolunie ver ooriaakte een politieke deining Zoowel bi de eerste groote internationale economische ccaferentie te Gemia m 1922 als by de latere besprekingen over de ontwapening Iwebouwde men de sovjetvtrtegenwoordi gws als een onvermydelyk kwaad Men had Baattan ui etioodigd omdat zy de re presentanten waren van een groot land daW zoowel in politiek al economisch opziohC van zeer veel beteekems 13 Ditmaal heeft men te Geneve Litwinof het hof gemaakt Litmnof 19 een man die weet wat hy wil Met alle ministers van buttenlandsohe za ken heeft hy te Geneve van gedachten ge wisseld Uit verschillende berichten valt af te eid n dat d€ ze beaipTeikmgen een zter vrwndflcliippelijk karakter droegen en dat van dip vroeger innorlijkt vijandighdid niet i meer viel te l eftpeurön Dit hing ech tpr groolendSpelfl van de Russan zeil ai 7 wa en niet gekomen gelijk het geVal waa h j d onWapenmgficonferonfties om met voorsteden iie niet te verwazOTlijjten wa II 111 de l esprekmgen ui te gfijpeü en xx loend ï con niuniBliisfhe propaganda te voer n In de Eiiropeescèe oomnusflie kwam L wijiof met een voorstel voor den dag dat n en een e ooioinJisch mot aanvals verdrag t eft genoemd Al zal het voonstel weJlicht tr n pritti che gevolg ni hobb i niettemin pa t liet in he Geneefache kadei Vermoe 1 lijk zou man aan het voorstel meer aan la ht hebben geschonken wanneer de atnjd Ie do lane uni niet alle aandacht hod Psfe ht Hoe dht ook zjj de eovj t wek htmaal den indruk dat zij bereid waren ak yk gn met ijver modie te werken aan Ie oplo mg van het Europeesche vraag ifak Ï H wae het ecihter naar de Fr Zt op merkt met alleen wat de Geneefsche be bpr kingm bunvJoedae achter Litwinof taat net vijfjaarspJan 7al dit gelukken of met Het laatste woord hierover as nog njet Repproken Eew feit w inmiddete dat de werld hjo langer hoe yeer nalaat supe pur n tjliinlachen M beseft dat zelfs i QJm Pr het plan maar voor vijftig procent ordt verwezenlijkt n pïi nog altijd hteft met kelder en zolder thans dienende als KAASPAKHUIS berging plm 32000 K G aan de Molenwerf No 10 te GOUDA Voorzien van electnsch licht In eigen gebruik te aanvaarden b i de betiihng der kooppenningen uiter lyk den 8en Juh a s De m perceel 2 aanwezige kaasstel luigen en bascule kunnen door den kooper worden overgenomen Bezichtiging eiken werkdag waai voor men zich vervoege wat betreft perceel l Corns Ketelstraat 40 eii voor perceel 2 f a M Moons Co Gouw 72 Beide perceelen uit de hand te koop te bevragen bq den Notans Koopl lij ooze iif erleerÉrs Het gesproken oml kent neen temgker TWEE OP N EILAND H Nadruk verboden MRJ J hebt haar plaats met ingenomen lij p bt een liefde jn me opgewekf die heel iets f CTR ifi iets vet mooiers en grooter dan ik voor haar voelde Zij 13 voor mj nooit ge tst wat JIJ voor niij bent Dat maakt mij raiiiczuiiiig krankzuinïg hoor je Ik ben Itwr oventonderd het is te veel voor mij ver rf droom raorppelde zij Ik heb geprobeerd om het te verbergen voor mijzelf maar het was te sterk Het komt doordat wij hier alleen op 051 eJandf zijn Nee Ik weet zeker dat hetr ergens an ook gekomen zou zyn Ik voel me zoo schuldig dat jij verliefd Aangifte van Leerlingen voor den nieuwen cursus kan vanaf heden geschieden schnfteluk of mon deling bv den rector Westhaven 52 Gouda Tel 2583 Dr H A MULOER y Gymnasii rector Rijks Hoogere Burgerschool met Utterair oecononusche afdeeling GOUDA üiigifti nil iteni liirliiiieD op WOENSDAG i JUNI en op ZATERDAG 6 JUNI van 2 tot i uur in de H B S Schnfteluke aanmelding met op gave van naam voornamen geboorteplaats en datum woonplaats en adres der school die de candidaat heeft be zocht voor 15 Juni De Directeur Dr J LE EST WISKUNDE lessen Muic bodeii op teer ïnilyke voor waarden voor leerlingen H B S en Gymnaaium voor candidaten BOUWKUN DIG OPZICHTER enz door P S DAUVnjJER 781 10 R MABTENSSINGEL 12 48 Het Pakhuis AFGEDAAN is het met vliegen muggen en motten na spuiten met SMELL TOX of FLIT Spuit en bus compL ƒ 3 J C LANBERAAR Bedipj Dregist Burg Martensgingel Tel 2839 S S van Dantzig Ruime keuze Heeren Mode Artikelen Zoete en Zoute Krakelingen 22 en 25 cent per onsAlle soorten gebakieB 8 cent per stuk MoBCOTieche gebakjee 6 cent per stuk Siroopwafels 6 et per stuk Prima Uoningkoek 40 cent per stuk Gebr Kamphuizen MIOD TECHNISCHE SCHQOL TE UTRECHT OPLEIDINB VOOR BOUWKUNDIGE EN WATERBOUWKUNDIGE Dh OPI BIDING SLUIT V N AAN I 3 JAR HBS MULO DIPL B EN ÜOK OP UITGEBRBÏD AMBACHTSSCHOdL ONDI RWIJS AANGIFTE fORMULIER INLK HTINGI N ENZ VERiTREKT DF DIR DER SCHOOL CROESEI AAN J25 AANGIFTE VÓÓR 25 JUNI AS Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs Inschrijving nieuwe Leerlingen Voop d Groen van Prlnslarepscheoli GROENENDAAL 46 Hoofd P M BOTH op Vrijdag 6 JunlA 8 avonds 8 9 uur Voer d Da Costaachool GOUWE 103 Hoofd P BRAANKER op Dinsdag 2 unl en Dinsdag 9 Juni 8 avonds 8 9 uur Onderwys ia vreemde talen 50 IS minstens 5 2 laar oud ii n HET BESTUUR Het Schoolgeld voor beide scholen is Jelijk aan dat der Openbare Scholen De nieuwe leerlingen moeten DV 1 Sept Zie ii ier aanplakbiljetten Mfegens vertpek naar India chique inboedel ter overname waarby f n Salon ameubleraeïTt best uit 2 moderne veerende Clubfauteuils en 4 eiken Stoelen daarbu eiken ö ssoir zware Tafel Thee meubel en Japansch Theesemes ajles tezamen j m gekost ƒ 426 Tevens Chesterfield Salon best mt een Bergère en een Chesterfield Fauteuil 4 Q A Stoelen daarbu groot Q A Dressoir met gebogen kasten en Salontafeltje alles tezamen ƒ 195 gekost ƒ 450 tikcn Dressoir ƒ 86 Groot Salonkarpet ƒ 46 Theemeubel met irvieB ƒ 2 60 2 moderne veerende Clubfautemjs en 4 Stoelen ƒ 95 Keukenreil ƒ 10 Chesterfield Salonmet Canape ƒ 0 gekost ƒ 660 Groot Salondressoir met onderen bovenkasten ƒ 6 Pracht Salongramopihoon roet 34 nummers ƒ 56 gekost ƒ 196 2 Sohüdeistukken ƒ 3a Spiegel ƒ li Alles zeer kort gebruikt Te zien Zatftdsgavond van V 10 uur Dmsdag en Woensdag den geheelen dag ook s aVonds HUIZE VREDENSTEYN Den Haag 233 Laan van Maerdervoort 233 JAMAICA BANANEN ZIJN NOO STEEDS JIE FIJNSTE l MPORT 20 e VAit EIJK Kleiweg 10 Telefoon 2571 Gouda AAN DE BURGERIJ VAN GOUDA H ET is van algemeene bekendheid dat de vertegenwoordijrers onzer partö in den Goudschen Raad herhaaldelijk en herhaaldelijk den socdem Wethouder van Financiën van Gouda er op hebben gewezen dat diens financiëele politiek de Gemeente naar den ondergang voert De uitgaven hebben een zoodanigen omvang angenomen dat de waarschuwingen daartegen steeds dringender zijn geworden en er toe geleid hebben dat de n eerderheid van den Raad dezen wethouder en de fractie die hem daarin steunt het HALT heeft toegeroepen Het schijnt dat een dergelijke ziekte zich bij meerdere sociaaldemocratische Overheidspersonen heeft geopenbaard want Dr WIBAUT zeker niet de eerste de beste maar een man van erkende bekwaamheden en daardoor een man van gezag heeft in Het Volk het soc dem hoofdorgaan naar aanleiding van het feit dat het socdem gemeentebestuur van Berlijn door den geldnood gedwongen het Electriciteitsbedrijf der gemeente Berlijn voor een periode van 25 jaar heeft verkocht aan een particuliere maatschappij voor een bedrag van 200 millioen Mark deze waarschuwing heeft geplaatst dat dit trieste geval een sterke aanwijzing biedt voor de volstrekt onafwijsbare noodzakelijkheid van groote voorzich tigheid in genjeentelijk financieel beheer En hü heeft daaraan toegevoegd Het is de plicht van goede gemeentepolitiek om door voor zichtig financieel beleid te voorkomen dat aldus het particu liere kapitaal het gemeentebedrijf kan veroveren Weliswaar zijn Berlijn en de verhoudingen daar niet te vergelijken met Gouda maar de waarschuwing door Dr Wibaut gericht tot de partijgenooten op de verantwoordelijke posten mag zeker ook beschouwd worden als te ziJn gericht tot den Goudschen Wethouder van Financiën en zijn soc dem fractiegenooten in den Raad De Wethouder Van Staal die zich bij elke voorkomende gelegenheid in den Raad en elders met de autoriteit bekleedt dat hij DE man is die beter dan wie ook in staat is de financiën der gemeente te beheeren wordt hier door Dr Wibaut die zijn Pappenheimers goed kent op zijn plicht gewezen om in toepassing te j rengen Zet e tering naar de nering De liberalen hebben steeds tegen de roekelooze financiëele politiek van den wethouder Van Staal en die hem steunen gewaarschuwd maar al hunne waarschuwingen zijn in den wind geslagen Burgerij van Gouda onthoud dat en bedenk dat bij de komende verkiezingen voor den Raad De Liberalen verlangen van eiken bewindvoerder van welke richting die ook zg voorzichtig een deugdelijk en finantieel beleid Dat is vooral in deze moeilijke tijden voor Gouda het eerst noodige Daarvoor is het noodzakelijk dat het regime Van Staal verdwijne Geen roekeloos beleid geen onduldbare belastingen Daarom alle hens aan dek LIBERALE STAATSPARTIJ Dr I H J vos LID VAN DE TWEEDE KAMER an Mr H P C M DE WITT WIJNEN LID VAN DEN GEMEENTERAAD VAN GOUDA spreken DONDERDAG 11 JUNI in de Groote zaal van de Sociëteit DE RÉUNIE Dr VOS zal spreken over De a s Verklezinoen Mr Da WITT WIJNEN over Na vlei lêkvmn pood bevirlnd mwsm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN o t o 2 tS ÜI bodegraven boskoop GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWEKKEKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTENTID RU8i Uit Gouda on omttrakan bekearenda tot dn boanrgkrlat 1 regel 1 M etkt legel meer L£fi Vaa balten Goada en den besolvkllBf 1 £ re elfl 1 66 elke regel ttteer ƒ O S0 Advertentlfin In het Zatetdagnmmuer 20 bljelag op den prjtli Liefdadlgbelda aovertentièn de helft van ifia prtla INGEZONDEN MEDEDEEUNOENi t t ragela LU elk n al meer Mt Op de voorpaguie 52 hooger Gewone advertentiën en ingetanden madadeelingen a eontimct tot Beer geredocterden prtis Groote letten en ranoen worden berekend naaf plaatamlmte Adrertentlën kannen wolden Ingeionden doer twacbenkomat van eollede Boeldiand laren Advertentiebureaax en onae a t e n tei i en moetan daaga vóór de f t it g aan het Bureau ilJn ingekomen tenein d e van opname venekerd te lUn Di t blad verschijnt dagelijks beh alve op Zon en Feeitdagen ABONNKMENTOPBUS per kwartaal 2JS per week 17 cent met ZoodanliUrlper kwartaal 2J per week 22 cent overal waar de tauriüw per kwper mcUedt FMCO per port per kwartaal ƒ JB met ZondazaUad 8 Abomiementen wolden daceUJki aangenomen aan om Bnreaa MASKT SI OOUfiA bjj onze agenten en loopera den boekliandel en de postkantoren Ome Imieaiix zon dageloks geopend van uur Administratie en RedI tle Telef Intere 2715 Postrekening 48400 Valieaan es Fasoisme De striid voorioopig gestaakt met het oor op de onderhandelingen Frankryk en Sovjet Rusland lingen te mettn en het bewys te leveren dat het verblyf ui de stratosfeer voor vlieg tmgen mogelyk is De toekomst voor het verkeer m t v ieg tmgen op langen afstand ligt m de stra tosfeer waarby men van raket vliegtuigen gebruik zal moeten maken Zaak Busch voor het gerecht Het eerste groote proces m verband met de financiën van Bertyn Ha eerste der grotts ie nsjttle pioc een e velband houden met da veikwMting vanhel vermogen der tad Berlijn en met deiiaken Buscli en Sklarek sal naai het BerI ugcblatt meldt binpenkort vborkoiiienHtt i etref de iiüUioenenisaken der wtad Berlijii op de giooiidniBrkt Jlo ondw auspiciejivan den overleden Stadftiajt Buficli gedaanzijn Door iiet verUjden Van Husch zal al 1 tn de linndelaar in ttrrflinen Karl Htller til to verantwoorden h bbeo en wei onderde i e6clHildig iJig Bu ch ORigekocit te heb en om etn nulJloenenleeiUng van de stadt verkrijgen tn met behulp van deze renteI006 toegestane Ljedieten het aan prme ineInch Leopold behooremde lan goed DuppeiÜrei Lind ii vooi feji te hoogen pnjw vanvenBcheulene iiiilliO nen aan de ittod Berlijnt kunnen veikoopen Bovendien wordt HiU 1 r er van heschulligd bij het dJftciplmaireoptrtden tegen Btisch meaneed te h bt engepleegd dooi onder tede te hebben ontkenddat hij m iwtrekking stond tot Buseh Zoowel het ü M de aak borat voor de puryrochtbink b ijhtt I andgericM I voor als devcidtdufmg zijn iti dezeffde handen als by I et groote prooes Sklar van dem afgeloopen iwrtat oosTE mdl Prof Bruins adviseur bi de OesterreichiBche Credttanstalt Naar gemeld wordt zal prof mr G W J Bruins adviseur worden van de Oester reichiache Creditanstdlt Zooals men weet was prof Bruins vroeger commissaris van de Duitsche Ryksbank in welke functie dieze Nederlander zeer belangryk werk heeft verricht FRANKRIJK Doumergue gehuwd Gisterenaniddag om twaalf uur is het hu vvelyk voltrokken tusschen M Gaston Dou mergue president der transche republiek en madame Graves ENGELAND Een brandkast die niet open kan Üeaer diagen ia te Londen overrledfen de II illionair Solly loei ttn der voornaamstediiuiionfmagnaten van Engeland Tn do woiimcr vin Joel bevindt zich reeds jarenlang f ji afc lie geopend kon worden doctr eeji slot iffaarvan de letfertombmalie alken den ovt j ledene btkend wa Tot nog toe heeft rren tevtrg4etd onder Ie papieren van den verleden gezooht doch de lettercombinatie nog niiel gevonden zooda het n nïet mo t elijk waa de safe te openen Ook orceeren van de safe zal niet gemakkelijk gaan aan gezien de safe die n eds tertig jaren in het groote hui aan de Great StanJioppptreet staat van zeer solide makelij is Bovendien Is dlaarvoor gereahtelijke toe emming en inedewerking van de exaculeura tesUunen tons rtöT g Men hor t iat de fabriek die n k rfijd de safn leverde het raadsel zal kunnen cplo öen BINNENLAND Demonstratief congres Volksonderwijs aterclat middag ho ft d Vereonsgmg Volk sonde rwijB m het gebouw van K en W te UtretJit n zter druk bezocht dtmon tratief c mpres gelioudin om f en houdmg vast te stelleai tui cpaicht van hM rapport dei Staats com miss lo Rutgers Mr Oud die dc e vergadering wegens veriimderüig van den voorzitter mr Smetnge prïöid eTde uitti zijn vreugde over de vele blijken van I clangstelliing uit i artementaire kringennltli uiH van die partijen die het reeds methet itrcven van Volksonderwijs eens 7i u Hijvond het jammer dat d tetgenstamders geenaankiding liehben kunnen vinden om naarü uite n ettingen te komen luisteren Deimnister van Ondtrwija heeft ber1 ht vanverhindering gtzwiden en holaaa ook geenplaal vervËingpr afgevaardigd De tweede spreker was de heer R van Gaasltfk Ifld an het hoofdbestuur Voor dat de L het woord verkrteg werd mtege dteld dat er oor de honderdon die nt buiten stand i te wadlitan ip en tweede 7a al beslag wa gelegd Hi r aou de h tr VaiT Gaasbeek 7ijn rede uitspreken Het gaat aldus deze met in de eerate plaats om het belrng vnn het openbaar on derwijw o otir om dnt van het onderwijs in let algeniecji Het id e u één sotiool toegankelijk voor Ule kinderen Da welgesteld lieicl van de ouders mag gven rot spelen Het ra x rtRutgera h eeft nu dit goede de mocratischo bet nsel aangttost Volgens spr moet dp ftparti po4itie van het ÖLO behouden blijven Nu wil men dl soort scholen tot een vcrm va standenscholen lat n teruETvaJlen Verder bestree l hij de oMieluwte van het rapport Rutgera wBlke de oplfiidEnit van onderwijztrc 7clfs t t drie jaar il te ri gbrongen wanneer de aspiranten een I T O jichool of een driejarige HBS hebben nfgiloopen Fen fel j roteflt liet de heer Van GaiuiilM tk hooren tegen het vomnemein om aan elke 4o leerlingen slechts é n leerkractit I I geven De lieer v Gaasbetk hepaf zich nu naar de eenste zaal waar hij den beer KI de Vnes Sie inniidaela daar had gesproken atn redenaar opvolgde In de tweede zaal werd nu het woord gevoerd door den heer Van Diessen admiftls tr teur der vereeniging Rede Klaas ie Vnes De heer KI de Vnes aJg se r ennmg nttntti dor Vertenjging h eld daarop teai uitvoerige zeer gedocumenteerde rede waar II hij zith met kracht tegwi Ie x iciiuue8 vui de meerdei beid de staatscommissie Rutgers kantte Hij kon het met andera in itn of het ganoühe rapport n ijn strekking el zou liet tot I aai8 worUn genoniui van liet Ttomende wftHontwe 7 Ter wtra in zijn g volg 1 7a blijken te 7ijn n gr te ver Resolutie Ten slotte wt rd tn rasoluti iang noinen waarm o a wordt geaogd da t net nai ie Je vo rtreetelde bezumiginjp m v rband n et een vorhooging van het lantal Utrlingen per onderwijzer er een as die in stnjd met de op dracht de vitale btlangen voji het onder wyn zoowel het ojKinbaar als het bijzon der en zeerste schaadt Voorts dat het iwet tot uitvoering brengen van de bepalin ptn van de Lager Onderwijswet 1920 in be trekking tot de on lemvijsopleldin verhooging van he pelt van het onderwijs in em fitigo irate bekmimert dat de commissie net in staat is gebi 4 ei wiizHgfllgfn der artikelen vau r O 1920 voor te bereiden di zou ta maken met een factor die in de eco noniie dier wereld vMi ateedB f roorter be t kenti iwortlt i e 7 g Russtsolia dumping litfL Furopa tn Amerika wakker gesctiud De lagen du Rufiland daarmte to racht ve rieden ttn kra ohtigen arm dip zeker was laii ijn doel M begon met verbeterde verrekijkers naar Moskou te bljkken De jei en an mduytripcle delegaties naar Ru I iiid nemen dim ook loe De sovjet probteren hun jwlitiak m iake mdustrieele re dieten m alle landen ingang t doen vinden In lngdand zijii sindh de wbuderw ee rin daar war aan het bewind Ie gekomen de algemeene onderhandelingen reeds her vat De besprekingen dragen nog wel een heftje een slaperig karuktei maar wanneer zij met succes worden bekroond zal ook in Frankrijk de geneigdheid üwnemen het contact met Moskou te ver terken Mon mag niet vergiteii dat iceds zm jaien geleden de Russen bereid waren an de vooi K rlngf php diutden van het teanst aehe rijk m tn bepaalden omvang de rente te beta en Do besprekingen imeluk len echter dioordat petroleumnTïgnatein tin al te sterken druk uitoefenden Wnn 11 er de Fransche verkieaingen echter een b langTijkt verichiïiving naar hnks te ige volpe hebben kunnen de Fransch Russl Bcht betrekkingen een volkomen ver ïnde ring ondergaan Maar ook wanner r Doumer met mmietenefi die op liet centrum en r ohts steunen knjigt te malten zal de Franaohe poitiek ten opnchtp van Rusland niet attedd e n afwijwnd karakter kunnen lijvein dragen dtn kunnen leiden tot een minder koBtbiu t jfwissmg van het beginsel der financflcele gelijkHttUinig dat WJ mtegendi el voorstelJon doet wajLrdo r dit t fi a suig nog hoogt re ko tui veroorzaakt terwijl de tienjarige crva rtna nu de huidige wettelijke rogeKng had doen verwaichten dut by de lif rzl img van d i voorwaarden t t Hcholenbouw allerminst sprake mi mogen ijn van en vergeanakke lijkmg van de btithting van bijzcmdere scho lui dat door liet wegnemen van de 7öker ht id dat bij nn voldoiaid aantal leorlingen n instens n iKnbar © school iri elke ge II ento za bestaiiiii op het recht der mders op openbaar ond rwij8 tenverste inbreuk wordt gemaakt fen slotte doet d v reeiii ging fn dimgend beroep op Begeenng en V ilks verftgtnwoord ginp om bij de samen stellinff tn bthaodelutg van het o wachten rtgii nngsontwerj iJt hernenSng van de I O wet 1930 met di overwegingen vao VoJk onderwijs rektning te houden f onomische Voorlichtingsdienst Het Verbond van Neder Werkgevern acht het voteeren van f 200 000 meer dan thans noodig is met gerechtvsar digd He Verbond van Nederl werkgevenslM t a adres gezonden aan de Tweede Kamer niii omleiding v ui het wetjwoorstel tot verh x j9ing van hoojdstuk 2 der Ryksbc grooting 1931 Adr fleelt geheel de m enmg van den nui ister van Arbeid H en N dat r an de outillage van ótm Noderlandsohen Staat 4 nomisch terrein ie1 hapert Door adr is dan ook settert vele jaren op een helere voor lichting do r de rege ring aang Hlrongrti i ooli dom het m t wettwrntwerp be ioelde plan wordt un d tockomal gten bevredigen de vooraienmg verkr en BUITENLANDSCH NIEUWS DUrrSCHLAND Het luchtverkeer der toekomst Prof Piccard spreekt voor de radio over xtjn tocht Raketvliegtuigen noodig De omroeper van de M unchener Radio interviewde gisteravond prof Piccard en zyn asaustent welk interview door alle Duit ache en Oo nryksche stations benevens door de hoofdatat ons van ZwitserlaJid Noorvvegen Zweden en Zuid Siavie werd gerelayeerd Prof Piccard deelde o a n ede dat keuze op Augsburg was gevalle omdsi de opstijging van daa het best kon gesr 1 den en daar ooi Ie ballonfabnek ge tigd wais De ballon is van goede kwaliteit geble ken zelfs van een te goede wat oorraak 3 geweest dat toen het touw voor ht openen van het gasventic weigerde di luchtvaarders gedwongen waren in de stratobfeer te blyven De beide luchtsohippers maakten zich echter niet ongerust daar y vast vertrouw den dat de ballon na zonsondergang zou dalen Zy hadden dan de landing tegen 2 uur a nachts verwacht Prof Piccard wees erop dat hy geen sportsman was anders zou hy getracht hebben het record nog te verbewren dooi van de hoogte van den zeespiegel te st rten waardoor hy nog 500 M hoo r gestegen zou zyn Het doel was echter uitsluitend de stra De minister loet het in zijn MemtMrie van Toeluhting v M ikome i limt en gaoisch nieuwe organisatie aan zijn departement wordt in het leven geroeo In werkelijk h id wordt evenwel m dUe orgamsatke gee rerlei verandering gebracht wij ook nu de chef van de afrt Handel en Nijverheid web met dl ajgemceuo econonuscho politiek on dtrdeel A eeononiist hen voorliohliiigs dienst onderdeel B en ufttvoering speciale wetten onderdeel C heeft beziggeJiouden De minister wenscht dan ook naar adr s oor el alleen ten bt tere parsoneolbezetting te bereiken Nu voorfe de ec iomische voorlichting op landbouwgebied en mtrent het afzotgehiet 111 onze verzieesche gewtst n nut idcr den nu uwen direcltur generaal wordt gebracht kan dr mei m7ien dat yp andere Jan personeel uitagven zoodanige kofr en moeten worden gemankt lat het iip den duur voteeren van etr I edrag van 200 000 meer dan thaiifl noodiig i gereebtvaardigd Wïu ijn EeonoraisclM Raad en Nijver heidsraad Omtrent d n 11 urtzieht ijl teid n FmnoII laciien Raad iwil adr aich 1 dit oogenHik 1 og met n den breede uitlaten A lr de It Ie Kamer echter wel tnede over de werk wijze van den Nijverhfidsraad iWcr tevreden t 7ijn en van den arbeid van hi èed opge zttte odvioscoiIaceB tot dusver weinig bervredigende resnhaten te hebben gezien Zou n itsdïiep met het m b t leven roepen van l Ti Foonomische Raad aan het bestaan van Jen Nyverhetd raad en einde worden tt nuiakt dan zou zulks naar adr s oard ei zu r zeker een staj achteruit brt ekenen Adr zie er op dit oogenblik van af z oh ver het toevertrouwen van den voorlich tings henst asn een afzonderlijke vereeniging op mij geworden lent het spijt mo eigenhjk zco ik heb het gevoel dat ik er voor bail moeten aoigen dat het niet gebeurde zei zij tlagelijk en ze legde haar hand op zijn arm 7ijn hart kromi ineen hij had zieh ver gist ZIJ hield niet van hem Viaag me niets ging ze na een pauze verder ontwnkend Ik ben nog tteed I ady Hunldn ford misechien leeft mIjn man nog Bovendien ik héb je toch geaegd dat ik met lie hebben kan dat ik nog noojt van iemand heb gehouden 0 Hugh kijk niet zoo werkelyk ik wxni dJat het anders was maar ik kan niet Maar ik zal maken dat je van mij gaat houden nep hij heftig Ik zal maken dat je my liefknjgt Hij detd zijn hand voor zijn oogen alsfrfhij hevig pijn had en zioh omdraaiend zochthij weer steun hij den boom Ze nam hem zacht bij ien arm em huivering voer door hem heen en lang zaam liepen zij naar de tempel temg HOOFDSTUK XXIX Het redit van den onderen overwmnaar De eerste dagen en naditeo na dit voorval voelde Hu zich troosteloos maar to de tyd het pyn ijke voh zijn nederlaog deed uitslijten kreeg hij Soiiig dacht ZIJ dat hij den schok die zijn fpots cekregen had niet méér voelde en zij verbaasde aicli er over dat dit haar onaan genaain aandeed Zij legde rich met bijzon dere yver toe op het makep van kleeren van geweven gra Haar garderobe bevatte enige zeer ongemeene japOTinen terwijl de zijne uitgebreid werd nvet een Zondagsche broek en eenige hemden In plaats v ui schoenen te dracen liepen zjj op sandalen Beide hadden nog een paar kousCTi uit tien schipbreuk gered maar deze werden met iMiiligen eerbied bewaard voor het moment der verlossing Op een dsg in het tod van September wandel l u ZIJ samen naar de piek waar aij Ie ef te k fr im t konmg Poeto gei d waren Rfedg zonk dg zon n de zee en zi 7aten ui gedachten aan de baai Byna vijf riannd Uefden zy hier nu reeds te nnd dtn van dt wilden Het grootste deel van den tyd waren 7y niet ongelukkig geweest maar ze hndden todh stteds de hoop nifrt laten varen d t er lens ten schip zou ko II en dat htm wter naar de bes i aafde wereld tenur ou brengen Per dot van rekemug is het inlet zoo Iwi 1 verschrikkelijk geweest h vroeg zij W e hebben het heej wat beter gftroffen dim We niet niog€lijkhoid hadden kunnen dmken Ia maar ik zmi het toch 7rf er pnjs ytell n aU ik w er eens etm blanke sag i ik zou er een stiric van mijn leven voor geven om een ochtendblad te hel b i ant L woor Me hy Ik lM n hier op het eiland gelukkiger geweest dan ooit te v6ren ging zp voort Mmschien zal ak mijn leven lang en balling blijven maar ik heb het gevoel dat ik er bi gewonnen heb Wat ie het met vernikke lyk jezelf te kunnsi zijn ovreral en altijd UïuE ton PE 7 iidir r aan te iiioet denken deviereld 1 wel van zti Kcn at Hier ben ikvnj hier ben ik eMi d van ie vnje nat lur Uit het Engelsch van GEOHG £ BARR MCCUTCHEON Deidt ji dat nj jwaeif Kmt woeg hij ioo kalm als het tiem maar eeiiigaEin mogelijk wa Of ik mijzelf ken Isi hte zij Ik m het Wel detkrai 7ou jy ook van dit eiland houden t s allerai was Wel ik ik zon denken van nht z 71J nut h elemasi 7j ker wit hiJ bedoelde enwiMt he beste w s om t antwoofden Het zen h elemaa ai der zyn begrijp je We t je met waarom je zoo over drtverlaten piïand denkt Tennys vroeg hij enhij i ctioof to vlak by haar zoodat ffljndoordringende x fen haar een beetje ang stïg achteruit deden wijken Weeit je nfetwaarom jy hier tevreden en gvlukkag bent Ik ik ben er zeker van dat k zoogilukkig en tevreden ben omdat ik hier benZe bleef steken pogend haar oogen neer teslaan wat haar echter tot haai verbazingniet gelukte WewJt Tfrrolgd