Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1931

L4M4 MASS uam xMee ooh imvs i64 imai 16628 16626 16814 16847 16918 161 8 urn 16267 16298 16361 16430 16479 l i5a lfi 74 186 7 17064 17078 17096 17174 17260 17268 17272 172S0 1763 17600 17666 17760 17769 17928 1SU21 18068 18179 18339 18439 18618 llie64 1S679 18804 11 816 18SH7 18979 19063 19171 19263 19628 1973 19766 19918 19037 20000 20199 20392 20395 20404 2t VH 20746 20810 20816 20860 20669 20987 üNDEUWIJh B ur8 van Amsterdam WLSSELKOERSEN 1 Juni 2 Jicii Olüofael Londen 12 oei 12 094 Berlijn 69 06J 69 02 I arjja 9 751 9 74 BriiA oi 34 61 34 61 Zwit erlan l 46 20 4a 20i Wccneii 34 96 34 921 Kopenha fen 66 55 66 60 St lLholni 66 6Zi 66 67è Oslo 66 56 66 60 Ncw York 2 48A 2 48J Niet olldeel Pniag 7 36 7J6 Madrid 0 30 HM Milaan 13 01 13 00 nen den kortst mogeiyken tiü In elk geval binnen twee maanden I ite heer MAAiüKANÏ la d zegt dat waar dit stuk staat in de publieke belang j stelling het moet worden atgewerkt voor tie verxiezmgen kan het niet op 8 dan toch zeker op 15 Juni a B De VOl KAl i l brt zegt dat met de Kaad om hier niet wordt bezuinigd Hier had eerst moeten gereorganiseerd alvoreiw de benoemiifcg zal plaats hebben Nu kan zich het geval voordoen dat de gemeente ontvanger de functie van administrateur niet aanvaardt Dat moet niet mogelyk zijn Spr stelt nu voor eerst opheffing van de eene functie om daarna terstond tot com doch de Voorzitter een raatjszitting beiegt binatie der functies te besluiten De heer vordeniug van potüUeregetmg voor het per soneel dier Mü iiica verzoek van het raadslid J a Prevoo om verlol tot net stelitui vtui vragen aan Jiurgemeeofter en Vïetnoudera omtrent ue we mversuhal f ing Vragen van den heer Maaskant Van het raadslid il Maaskant een verzoek om verlol tot het stellen van vragen betretlgnde bteun zran werkioozen en verhoogmg van den post volgnummer bbö der gtuneen te begrooting dienwt 1931 De heer MAASKANT sxl J verklaart deze vraag te hebben gesiteld wul de ƒ 20 000 welke op de begroeting hiervoor zijn gebracht over een paar weken zullen zyn uUgepuL Wordt nu door den Itaad hierover met besiat dan zal tejizu er nog een speciale zitting komt de post voor de a s verkiezingen worden oversctireden De VOOKiZlTrMi zegt dat deze vra g op de normale wyze moet worden behandeld Deze moet in het college van B en VV uimer de oogen worde gezien waarna dan den Uaad een voorstel zal ontvangen Iiei IS uuidelyk dat de uitkeeringen vooitgang moeten hebben en de noodige voorzieniugen zullen dan ook woiwen getroffen Wethouder VAN STAAL s d had het een fatsoenlyker politiek gevonden indien door it eni W op de begrooting het juiste bedrag voor dit doei was opgebracht zooals door de S D A P is gewenscht De VOOliürrTEllt wü t deze opmerking af en zegt dat de wethouder van Financien in het college d ze aangelegenheid met heeft besproken De M zaak moet op normale iwijje Woorden behandeld en komt m de volgende vergadering aan de orde De heer Dr HO l KMAN r k zegt dat ieder wist iat het bedrag naet toereikend was en dat een suppletoire begrooting moet volgen Wethouder VAN STAAL d heeft het voornemen gehad de juiste cijfers aan B en W voor te leggen doch de chef van de afd b inancien heeft spr medegedeeld dat hem het benoodigde materiaal door de afd Sociale zaken is geweigerd Spr had erop gerekend dat de Wethouder van Sociale Zaken daarom nu in de jongste vergadering van B en W zou hebben gespiüken doch dat is niet geschied Wethouder KOEMAN r k wyst er op dat de post Onvoorzien voor het beoogde doel verhoogi is tot ƒ 1O3 O0O In tlien post zit de st un oor de zorg voor armen en werkioozen Op de oorspronkelijke begrooting van den WelJiouder van Financien was ook niet meer dan ƒ 46 000 voor Onvoorzien uitgetrokken Spr heeft uitdrukkelijk verklaard dat de armen en werkioozen niet zullen tekort komen er zal voldoende voor de betrokkenen worden gezorgd De heden gestelde vragen noemt spr een politieke manoeuvre Wethouder VAN STAAL a d consta teert dat de Ra sanctionneert dat aanspr de gewensclpe gegevens zyn ontlioudeu De VOOHZITTKR hamert en sluit de bespreking over deze aangelegenheid Het verzoek wordt gesteld in handen van B en W om prae advies Van de S D raadsfractie een verzoek in de vergadering van heden of vóór 3 J lni a s aan de orde te stellen het aangehouden voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekking hebbend op de door de N V Ooudsche WaterleidingMy aangevraagde goedkeurmg tot uitgifte van een obhgatieleening groot ƒ löO èOO Subsidiair heeft zij voorgesteld wanneer de raadsagenda als te zwaar belast wordt beschouwd of wanneer de behandeling van de up de agenda voorkomende punten geen voldoende tyd meer zou waarborgen bedoeld voorstel te behandelen door den Burgemeester uit te noodigen een speciale raadsvergadering uit te schrijven tegen Maandag 8 Juni a s waarin in de allereerste plaats het voorstel betrekking hebbende op de gevraagde goedkeuring op bedoelde obligatieleening aan de orde komt De VOOItZiTTER zegtidat het wen sc helijk wordt geacht deze z k wèl te bespreken doch daarover ihzm niet te beslissen De nieuwe gecommitfljerde Wethouder Donker moet deze zaak rustig kunnen behandelen Wethouder VAN STAAL s d zegt oen raadszitting daarvoor te willen aanvragen omdat het door de soc dem fractie noouig wordt geacht om deze zaak vóór de verkiezingen ai te doen Spr herinnert an de vorige behandeling dezer aangelegenheid waarby de 4 wethouders hun meening hebben kenbaar gemaakt tegen het toestaan der obligatieleening Spr zegt dat de Waterleiding affaire door aile partijeii in de politiek is betrokken Bij de vorige behandeling stond het vast dat die leening ook door den Raad zou worden atgewezen Het voorstel tot aanhouding der zaak om kennis te nemen van het rapport van Ir Wirtz kan toch geen wijziging hebben gebracht in de meening der wethouder en de leden van den Raad die hun meemng hadden bepaald I Spr zou daarom weaschen dat deze zaa k zou worden behandeld in een op 5 Juni te houden zitting De heer Mr OK WITT WIJNKN lib zegt het met den wethouder eenB te zijn dat deze zaak veel te lang traineert Het verbaast spr echtter dat de heer Van Staal en zi in fractie nu ineens zoo ii haast hebben terwijl er l Mi jaar geleden toen er volop gelegenheid was tot afd m nig nie aan gedacht is om er voortgang mee te maken De gemeente Reeuwijk is er mede de dupe van dat daar nog geen hygiënisch drinkwater wordt geleverd Tegenover de verklaring van wethouder Van Staal wijst spr er op dat deze zaak geen zaak is van politieken aard Het i s een zuiver zakeflijke quaestie Het moet geen onderwerp zijn voor de verkiezingen Spr heeft den wethouder der bedrijven de heer Donker juist gesteund om die zaak nu eindelijk buiten de politieke sfeer tot oplossing te brengen Spr onderachrijft het dat wethouder Donker rustig de zaak moet kunnen behandelen Maar pr dringt aan op afdoening bin Klomp kan dan worden benoemd tot ontvanger op een salaris v in ƒ 4500 ƒ 6501 waarbij hem een persoonlijke toelage van ƒ 200 zou kunnen worden verstrekt om te komen aan het salaris dat hü thans geniet De heer Mr D WlTl WIJNEN lib meent dat de oorzaak van dezen toestand ia dat de benoeming van een administrateur aan B en W is gehouden Spr zou het mede juist achten indiende door den heer Verkerk aangegeven wegwordt gevolgd Wethouder VAN STAAL s d zegt dat het niet precies zoo is als de heer Verkerk meent Spr zou het niet erg vinden al d heer Klomp als harde werker een paar honderd gulden meer zou krygen t Spr ziet in het denkbeeld eener persoonlijke toelage een beleedlging De heer Klomj beeft geen cadeau noodig maar heeft recht op ƒ 4700 De VOOtRZJTTER noemt het juist dat de heer Klomp als ontvanger aanvankelijk ƒ 200 in salaris zou teruggaan dat is normaal niet toelaatbaar zyn sali s nutjj niet achteruitgaan Spr achtte het juister deze aangelegenheid te behandelen na de benoeming Eerst moet de benoeming toch plaats hebben Spr acht het uitgesloten dat de ontvanger e v de hierbedoelde werkzaamhedtu zou kunnen weigeren de instructie zal daarin voorzien Wil de R od nog andere inlichtingen hierover dan zijn B en W daartoe bereid Besloten wordt deze aangelegenheid in de volgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen De benoeming wordt aangehouden Benoeming van een controleur der Ge meente Pinancii ii Nadat de Raad korten tijd in besloten zitting bijeen is geweest wordt benoemd de heer N G Breedyk Commies ter Prov Griffie te Utrecht Het voorstel inzake de rentevergoeding over 1931 voor de Sptarbank en den Stortingsen Ophoaldienst De heer Mr DE WITT WIJNEN lib wijst er op dat hem dit voorstel niet g heei bevredigTen dat itij het ais een compromisvoorstel beschouwt t Is Juni 1930 daarom is het te laat geworden om nog langer te wachten De rente is al langen tijd uitgekeerd zonder dat deze steunt op een raad besluit Het verheugt spr dat de rekeningcouranten thans worden gesanctionneerd Wethouder VAN STAAL s d noemt dit voorstel ook voor hem een compromis voorstel Het voorstel wordt aangenomen met de stem van wethouder Blinker tegen Het voorstel inzake Kt aangaan van kasgeldlceningen in beteerde kwartaal 1931 Aangenomen Het voorstel tot wijziging der Verordening betreffende het financieel beheer van het Gemeente Pensioen fonds Aangenomen Het voorstel tot wijziginj der overeenkomst van huur en verhuur der 5 gemeentewoningen van de N V Vereenigde FalDrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten Aangenomen Het voorste tot verhuur van gronJ dect uitmakend van een ïMiort loonend van de De Lange van Wijngaardenstraat naar de Johan de Haenstraat aan W L Nederiielt Aangenomen Het voorstel tot aankoop van een stoep aan de Gouwe van C J Bruijnel aldaar Aangenomen Het voorstel tot aankoop van perceelen grond der gedempte sloot by het Marktterrein Aangenomen Het voorstel tot aankoop van het perceel Gouwe No 177 van den heer P Muijs ten behoeve der Gemeente Lichtfabrieken De heer WGAASKANT s d acht dezen prijs nog al styf die moet veel te hoog zijn Spr zou wenschen dat wanneer mocht blyken dat deze prijs een ƒ 5000 te hoog is dat dan onteigend wordt Spr verzoekt terugneming van dit voorstel daar apr vernomen heeft dat deze eigenaar zijn zaak reeds heeft verkocht zoodat dit niet als argument kan gelden De heer VERKERK a r zou het eenvoudiger achten dat dit voorstel werd gecombineerd met het voorstel tot aankoopvan de Glucosefabriek wyl dan voor beidede onteigening zou kunnen worden aangevraagd De heer ZANEN e g verklaart dat huiBte hébben gezien hem is gezegd dat er ooKbedril f swaarde in dit huis zit De prijs Wvoor het pand te duur Voor het overbrengen van een bedryf moet echter wordenbetaald Het komt spr voor dat het P toch in elk geval meer dan ƒ 10 000 waardIs Voor de uitbreiding van de fabriek iahet van beteekenis iDe heer Mr DE WITT WIJNEN hb vvil gehoord de uiteenzetting v n den heer Maaskant overgaan tot aanhouding om deze zaak te onderzoeken Wethouder DOWKER r k wijst er oP dat ook vorig jaar dat pand al door een deskundige is getaxeerd op ƒ 13 000 Dsj huis is voor de Lichtfabrieken noodig A is de prijs hoog de gemeente heeft het noodig Spr noemt het voorste van den eigenaar billijk om een hpis te mogen hebben op dezelfde wijze ingericht en zonder daarop iets te behoeven te verdienen Er ia spr niets bekend van hetgeen door den heer Maaskant is medegedeeld De heer MAASKANT s d dient met andere leden een voorstel in tot aanhoudmpDe heer ZANEN e g merkt op dat indien juist zou zÜB vi at de heer Maaskantzegt allen het voorstel zouden moeten terugnemen Echter spr wil zekerheid daaromtrent Het voorstel wordt aangehouden Het voorstel tot onteigening voor o uitbreiding der Gemeente Llchtfwnc ken Aangenomen Het voorstel tot verkoop van grond Komt er een verzoek van fractieleden me dat noodig achten om een meuwe vergaüe ring te beleggen dan tal spr binnen 14 dagen aan dat verzoek voldoen Dl heer ZANiJN e g ia mede van oordeel dat deze zaak mets met polittek te maken heeft en dus moet worden beftaiideld m een rustiger afeer die eerst na de veikiezingen komt Wanneer de Itaad nu bu meerderheid besluit die behandeling na de verkiezing te doen plaats hebben en de boc dem frattie vraagt een vergadering aan waaraan de voorzitter binnen 14 dagen voldoet hoe wi dt dan de situatie De heer MAASKANT s d meent dat wanneer de speciale vergadermg woidt g vraagd de zaak aan de orde moet komen De heer Mr DE WI IT WIJNEJJ lib staat op t zelfde standpunt als de heer Zanen Wanneer die speciale zitting wordt belegd kan Bet echter zeer goed z ijn dat B en W nog niet gereed zyn mot hun voorstel Daartoe kan memand dwingen B en W moeten deze zaak voorbereiden het js geen zaak die öra de publieke belangt telluig n u moet worden afgedjuin Spr vraagt nog overlegging van nadere rapporten indien deze nog zyn ingekomen Wethouder VAN STAAL s d zegt dat niet Mr de Witt Wijnen doch de heer Maaskant tot de orde geroepen wordt wanneer hy op de zaak zelve ingaat Spr zet uiteen wat door spr in de Waterleiding is gedaan Spr heeft een eind gemaakt aan de corruptieve verhouding tusschen oommisaarissen en Waterleiding Mij De VOORZITTEÏR verzoekt den wethouder zich te matigen een dergelijke uitdrukking is ongepast Wetliouder VAN STAAL verklaart niet bereid te zijn die uitdrukking terug te nemen en 2et de reden daartoe uiteen Spr zegt dat door commissarissen in den Raad een hooger tarief erdoor is gehaald weardoor hooger dividend kon worden behaald Spr zegt dat de gemeente Keeuwyk niet met Dr van Rietschoten te maken wil hebben de Goudsche W aterieiiing staat dus buiten de drinkwatervoorziening van Reeuwijk Spr verklaart dat niet hy doch dat het college de Waterleiding affaire heeft opgehouden Spi noemt het juist dat door de S D A P de Waterleiding if ai re met iiet oog op de gemeenteraadsverkiezing wordt uitgebuit het IS voor spr een zaak die ligt in de publieke belangstelling De wethouder wil niet dat de meerderheiil zioii nè de raadsverkiezing daarover uitspreekt dit moet vóór dien tyd geschieden Wil men dat niet dan moet de Raad dat nu maar uitmaken Uiti oepen van alle kanten Spr zal in dat geval den Voorzitter van den Raad niet lastig vallen om deze zaak aan de orde te stellen De VOORZITTER betreurt het dat wethouder Van Staal niet bereid is gebleken zijn ongepaste uitdrukking terug te nemenhy heeft daarmede alleen zich zelf t geblameerd Motie van orde Een motie van orde door versflhillendeleden geteekend inhoudende het voorstelbetreffende de obligatieleening niet thanste behandelen doch wel binnen twee maanden wordt aangenomen met alleen dtstemmen der aanwezige sociaal democratentegen Een adres van de G B B Een adres van den plaatselijken Raad samengesteld uit Goudschen Bestuurdersbond en S DA P houdende het verzoek aan de jerkloozen die 7 i 8 maanden werkloos zy n in den aanvang van de maand Juni en uiterlijk half Juni 1931 een bedrag in eens uit te keeren van ƒ 26 Door de heeren Maaskant c s is hiermede instemming betuigd ziJ verklaren zich bereid h t verzoek over te nemen met deze correctie dat ook aan alle hiervoor in aanmerking komenden die hun steun via het Burgerlijk Armbestuur ontvangen eveneens het gevraagde bedrag van ƒ 25 ineens voor kleeding en schoeisel wordt toegewezen De heer MAASKANT s d verzoekt deze zaak spoedig te doen behafldelen De heer KAMPHUIZEN c h noemt dit allemaal voetzoekers en vuurwerk voor de verkiezingen Spr noemt dit een onfatsoenlijk voorstel Men kan wel aan iedereen die minder dan ƒ 800 verdient ƒ 25 uitkee Ing geven Waarom ook niet Het eene is net zoo mal ale het andere Wethouder VAN STAAL s d zegt dat fan aangelegenheid als deze door spr s ractie juist zou worden behandeld nè de verkiezingen er is echter een adres gekomen van de plaatselijke Raad naar aanleiding van een order van de Oneralc Raad van het N V V en dat bevel moet worden uitgevoerd Dat spr nu voorzitter is van den plaatselijken Raad is een toevallige omstandigheid die maar voor een jaar geldt Volgend jaar ia het een ander Van het bestuur der afd Gouda van de Vereenigmg Volksonderwijs een adhaesiebetuiging aan het adres van den Goudschen Bestuurder sbond tot het iostellon van een bureau voor beroepskeuze Alsvoren van den Centralen Ouderraad Alle in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders m advies Herstemming over het voorgtel de Witt Wijnen es waarbij B en W worden uitgenoodigd bq het samenstellen der begrooting 1932 voor allea rekening te houden met den wensch van den Raad om over te gaan tot stichting van een 4e openbare bewaarschool Op 29 April j l staakten over dat voorstel de stemmen De stemming over dit voorstel bracht wederom den uitslag 10 10 staking van stemmen waarmede het voorstel nu is v e rT o r p e n Het voorstel tot vaststelling der zekerheid voorden Gemeente Ontvanger op ƒ 10 000 Aangenomen Het voorstel tot benoeming van een Gemeente Ontvanger De heer VERKERK a r vraagt waai Esperanto als facultatief vak erkend De Munster vau Oudexwijs Kunsten ou Wetendulia pen lieeft bepaald dat met m iiiig van 1 September 1931 voor de subsi eiiug vun Kykswege teu behoeve van net underwtjfl m laeultatieve vakken aan aan delfisciioleQ oq haudelscursueaeu de volgend regeling ni zal gelden Ak facultatieve vakken kunnen in heit scliüolprugramiua worden 0 gunow O st uogrujio maelimesLhrjjveu BpB4Uiach Mfrieiacti Russisch Ziweetüch en Ëaparanto MARKTBE HICHTEN Rotterdstuche Veemarkt 2 Juni Vaug fterd 22 paarden 7 veulens 649 mageie ai 960 vette runderw 436 vettu kalveren IWO nuditore kalveren 80 ncbapeu of lammeren 237 varkenit biggen 20 bokkeu of geiten 1 ezel l Prijzen Runderen Ie kw 92 102 2e kw j 76Ö9 30 kw 66 76 Stieioo Ie kw 68 78 j 2e kw 53 63 3o Kw 46 52 Kalveren Ie kw 140150 2e kw 65 90 3e k w 50 64 I Melkkoeien 295 425 Kallkoeieu 295 426 j Stieren 100 390 Pinken 14Ü 2CO Viuir i j iJüS 280 Werkpaarden 165 270 SlaohtpaarI den 125 240 Hutten 75 165 Nuchtew k I I Vette runderen prima soorten handel redelyk en pnjzun gelijk aai gisteren andere soorten brachten echter mmder op Vette kalveren handel zeer lui i prijzen met moeite to handjiaven Stieren aanvoer veel tu groüjt waardtwr handel aaer traa en de toeh ai lage pnjzen van verledei week mot nioetUi te handhaven Melk en kalfkoeieii veel publKk kooplust echter niut groot Joii vuu geen kooplust Kaasmarkt Bodegraven 2 Juni Aimgevoenl 412 wagens tczameD 1669U stuks Prijs Ie o t m r m 14 2e irt m r m 27 53 Handial flauw Coöp Groentenveiling voor Gouda n Onutr en Veaiing van 1 Juni 1981 Postelein 2 4O 4 50 Spinazie 4 10 7 70 p lOÜ KG Kroïwla 0 5O 1 50 Bloemkool 16 ae srt 3 7 Komkommers ï 14 18 id II IC 13 Jd III 6 8 per 100 stuka Aardbeieo 26 61 Frambozen 35 per pond Peen 7 17 Sydenj 1 80 2 40 per 100 bos PbuImi 68 9 oent per K Q LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZBDIENST V De Katoe Kentjnno overleden DJOCJA 2 Juni Op het buitenverblijf bij Djoojakarta ia gltjtercn orerieden de Batoe Kenijono gemaïin van den vorigen sultan Bchooiim y ettt g o a van den buidigeu Maogkoeu joji Miafiiwra Deckers naar Nleuwediep De Av 4er van Defensie mr dr L N DeckeWLTwl aicii morgen vergezeld van den ch der 4e afd A van zijn departement materiaal deir zcemaoht vioe admiraai jhr G L Sc orer en van s ministera adjudant luit t r zee Ie kl G J Bozua naar Nieuwediep ïiegeven Prolongatie li Beun o erKicht Op de AniAterdam Tlie beurn waren Philips Tabakken Konmklijken en Suikerwaaideu u iT flauw Unilevers waren lusteloos Rubb rannacelan lager Scheepvaarten flauw Mijnwa rden kalm Amerik fondsen flauw Wederom waren het omvangrijke liquidaties die het koerspeil bij de opening wederom op een zeer krecbtige wijze naar böiedeii forceerde De handel was veel omvangniker gqworden Ji spetfaal in Kfmïnklijketi vonden luime omneittfsn plaats De Philips daalden tot 104 later vond een verbetering plaat Aku e boden we irstand Unilevera moesten zich een opoffering van enkele punten getroosten Calvé Delft leden een flink verlies evenals Accoustiek Nedeil Ford waien flauw Tabakken waren zwak gestemd en zonder uitzfindermg kwamen de Sumatrasoortai nke le lOtallen procenten lager te liggen Suikerwanrden brachten het er met beteraf ScluMpvaart Unies stelden ach ongeveer pan TELEXmAFISCH WEERBERICHT hiniK Zwakke tot matige weete zuidelijke wnnd Half tot zwaar be vvitB tVeinig of gi pn rt eu Weinig verandering m tGm eraluur IP ADVERTENTïEN Dagmeisje GEVRAAGD GOUWE 66 ui sUo liting uit te aprokcii wil men pracl fch wtavk doen dan aal nieu loet dy onoverkomelijk tbezwaren die de regeermg tpffen Mi ierg lijk I uiten departcineiUlaal oij umi h4 ft ökeuing moeten houtien Maar ml l iirtt a hët kader der depirtdiiifaitaie tructuur vaii ileii wonoHiiflcluiii voorlichlT igs ienBt iels teH clit kamen dan ia niet h1Ië n ddnjn maar ook in werkelijkheid naar conceuttatie en ovt r£ichtelijkl id moeten worden gcötieefd on iuU mot vtiol be iieiieidener niidideleii dan de regeüring thoiiB voor oogen etaaji naar t tm leideiijke vervolmaking ondier Kiaj litigo en deskundige leulmg moeten worden gea reefd Th M de Beer t Vooraanstaande persuimlijkheid in de TilburgBche textielindustrie Na Cii koitü lOngeattilUlniid ie Zondiigmid iag te Tilburg 64 jiiar oud overleden de lil LaiiLtttitun Tliioiiiaij Maria de Beei oudRt firmant ner N V ÏJiomaa de Bvtei wolleubtoflenlabrikaiilen daai ter aUxle De overlödeiu ii wo euü vooraanatuaude ers K iilijkhvid in de PilbuigujiLie textjeldfrereld i Oud burgemeester J H de eeuw 1 Op 66 jatigLUi Ji fiftiju iB te llid fct Jkerk vtnledtiii de Ihjit J i de Zt t uw die vim 1905 ki 1923 burgemeest dier gemeente wart Hij deinde de geiin i nlt tn het geheel iA jiiai tn lt 23 ïiam hij al s burgeima ater ontslag m gviondheadsriedenaa Bedttrt 1 06 VMU de tliiuid iiiltilHpeaion t retaxiBpeii n mg met lei vun de jMiidiT Oud en hieuwHijerwaard HW congres van de Federatie van Boekdrukkerspatroons Heden mi uioigen zijp te tironingi ii bij n de dceliK iuera aan het toiigres viui defederatie der weikgeversoigiuiieaües in iietItoekdrukkeröbednjf i e dH i necmBi iMaakItSi iieden autotoclilea door d élM en omyevüig Te ktWart vour twaalf liad een bjjeeukoinbt pluivtg m de iiiii moni6 Na de limch volgde de gioote vergadering te bah drie ju de Harmonie Te half vijE werden de tougresé isten ten £ tadhui£e uatvangen hedenavond heefteen dMier plaats waaraan ook Iturgemeester en Wethouder van Gronmgen zullen deelnemen Nieuw gemaal voor Delfland KoBten ƒ 600 000 Ub Vergadeimg van dijkgiuaf en bougUeemradeu en hoofdingelamieu viiu Delfland litefl betiioten tot den l ouw van een nieuw gemaal aan de Vijfsliiizen waarvan de kosten worden begroot i p f 600 000 ingeval dit £ en buitendijkijgeinaai aal zijn GEMENGDE BERICHTEN Kwetsend voor de goede zeden Proleet in den Arnhemsehen Kaad legen de kleeding van vrouwelijke gymna en j Een vinnig debat Itjdeiis bet Pink atersportfeeöt van deji NederlandBclien Arbaiders Sportbond te Arnliem 16 een optocht getiouden waarui de leden van don N A S B m i portceatuum ireHiepen van de vrouwejijke leden waieii velai gekleed in wit shin met eiubiieeni en eiHQ rood broekje Deze dj aclit hemt i ij verötihUlende Ainliemn erB verontwaardiging ojisewekt en beJialve ingezonden stukken in de plaatselijke bladen zijn door It K em toelaten van een dergelijke kleedJ4ig ufge Christelijke or anUeaSie proteste J g Jiet diend bij den burgemeester In den Arnhemschen gemeenterajid hebben de laadtledfcn van Munsïte Anti ltev en mevrouw Janzeii Heunmelder R K over aeze za k geinteii elleerd Eerstgenoemde kenhülietste bypaalde groepen die m do optocht nwehcpen als onbeh rlijke en kweteend voor de goede den Jiiet unaerwootden te brengen De politie liad een I f e ke denionstraltie van gedeeltelijk gekleede m enschen moeten weren Mevrouw Jan zen Hem mei der protesteerde namens de Ambenische vrouwen en meisjes tegen de vertoonin in Arnbem a ütraten De burgemeest vaji Arnhem Mr S i ïl de Moneliy gaf als zijn meenm te ken nen aat de kleeding der deebiemere Awi de wedfetrijdeii mets te wonschen o niet Kr was door de Ididers toegezegfl iat de dames in de optoclil een rokje ïouden dragen en tot spr g telfeurstelling zija enkele dames hierbij an verzuim gebleven Het hf tnur van den N A S B lieeft zich bij pr veroiutsehuldigd dat enkele dames zich niet aan de A peven orders hebben pr fOf rd of deze uiet hebben vej noiiien en ovei dn verzuim ijn spijt l etoond o m werd oor het bt tuur ipgemerkt dnt de L uit ehe iiinïes dU onieerokt waren iiit bet yrootend el i R K Kijnlaiid en Westfnlou kwamen Kr onlMnkkeUle zieb vei voUens in den Iir ad een vinjiig ielmt wairhij de interrupliiw over en weor vlogen Herhjualdelijk liioewt e voorzitter de sprekers tot de orde loepen lil de avondzitting werden dti discuBS es 4iver dit thema lustig voortgezet Dreigend conflict te Maastricht Bij de Krif tal TInir Bij lie Kfi tnl Tnïe m Maju trii lit is onli ngB ien Itutn iverla iun aangekondigd van 5 tot 10 pet Ori 18 Mei i een Itesprekinj uelmuden lussrlien de dneelie en vertegenwocrrdigerH der samen wei kende fnhrieksarlieiderMioaxdeti bij welke bespreking de yoor=l Jlen = diT diu ectie weiden afgewsaen Debestuurders verklaarden zieh evenwel bereid met het hoofdbefitnm en de arl eideisiiad r overleg te pl en In de Vrijdagavond ReliOHden vergaderintrcn der Wide bonden lie hl n volgen de Telegraaf de urbrtders besloten de vonrfftell Hi der directie af Ie wijzen 7Aj droegen den t e turen op zioh opnieuw met de directie in verbindüng te lallen Bij eoni ct ililiet zouden 6 k 700 arbeiders betrokken zijn Gemeenteraad van Gouda Zitting van Maandag I Juni dtH avonds 7 31 uur Vefil Vtrkiezingsvuuiwerk in d n K ad in de gisLerenavond onder voorzuteiscbap van üurgemeester uaariandt geJiouden opeiioare vergaaermg an den uemeeuteraaa waren aUe ieuen tegeiiwooruig met uuzondering van Mevi v L uiitzig iïieiiea wededeelmgen llurgemeestei en WelhuUderi deelen den Uaau mede dal Oeüepuleerde StaU n hebben medegedeelG de veruagmg van cie weöliSbUig op tf rciaabbeöluilen van iv lUaari lUöi tut veihuur van een huidenop siagpiaat s aan ae Loop vertemgiiig ue Amsu ruamaLai iiuiuencluo en Wit wyziging uei verorue ning op het financieel beneer van het ge meentepeasioenl onds Voor keiumsgeving aangenomen Dat Ged btaien heoben goedgeKeurd de raadbbesluiten tot verhuur van grond aan M Moons en van een 1930 betretfende het atiohten van 1 0 aroe derawomngen het raadsDealua wui ii Maan lyji uuake de oprichting en verhuur van een huiden ontvaagpiaaL oij nutOpenbaar biactithuis het raadsbesluiL vanIfa Maan lydl tot wuzigmg uei üegiooV i lySO het raad besluit van ib februaj i 19 itot verkoop van grond aan A 1 uKlters hetraadsbesluit van Vó Mei ilbll tot couveisievan geldleeningen en de raadt bes luiten vanliO April IWl tot verhuur van grond aan J Matse en tot verkoop van grond aan de ta Nieuwveld en Co Voorts dat de Voorzitter van he College van Gedeputeerde Staten bü misBive van Üi April lOill B no I a VZ He Md heeti medegedeeld een uittreksel uit het Komnklük besluit van 2H Maart 1931 waarbij goedgekeurd werd de verordening tot heffing van schoolgeld voor de Muzïekscnool Dat de Minister van Ondeiwijs Kun tc üen Wetenschappen bij schryven van 21 April 1931 no 180 11 Afd N O heeftmedegedeeld dat het raadsbesluit van U November 1929 no 35 13 211 waarbij deoprichting en instandhouding van de tioudKche Industrie en Huishoudschool noodigworden verklaard wordt goedgekeurd enrykssubi die m i v 1 Septemtier 1931 bevorderd wordt Dat de Mini ter s van Binnenlandsche Zaken en Landboiuw en van Financien hebben modegedeeld net besluit van 17 2i April 1931 betreffende de beroepschriften un 14 Juli 1931 inzake de financïeele verhoudingtusschen het iiyk en de gemeenten Het verslag van hetgeen met betrekking tot verbeterig der Volkshuisvesting in deze gemeente is verricht gedurende het jaar 1930 Het Koninklük besluit van 15 Mei 1931 waarbij de termijn van onteigening van de perceelen van den heer W H Bellaart in verband met de uitbreidisg van het veemarktterrein alhier wordt verlengd met 6 maanden tot 19 November 1931 Den stand van den post onvoorziene uitgaven dienst 1931 Alle voor kennisgeving aangenomen ItigektHnen stukken Behalve de aan de orde gestelde stukken zün ingekomen Van den waarnemend üemeen eOntvaii ger een voordracht tot oninbaarverklaring van posten hondenbelasting diensten 1928 1929 en 1930 Idem van posten schoolgeld diensten 1928 29 en 1929 30 Beide oninbaar verklaard Van het Burgerlijk Armbestuur een staat van afen overschrijving dientt 1930 Goedgekeurd Van de Vereeniging tot bevordering van vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland een boekje betreffende het in Juli 1931 te houden nationaal congres waarin het doel en de voorloopige organisatie worden uiteengezet Voor kerni gevmg aangenomen Verslagen over 1930 van de commissie van toezicht op het Middelbaar onderwys van Regenten van het Hoffman s gesticht van het Burgerlijk Armbestuur betreffende het Armwezen en betreffende de werking van de Armenwet van de Gezondheidscommissie van de Kamer van Koophandel en I abrieken voor Gouda e o Voor kennisgeving aangenomen Van het Bestuur der Gereformeerde school voor L en U L O een verzoek om gelden toe te staan ex art 72 der L O wet 1920 voor het maken van een fietsenbc gplaats Van dezelfde oen verzoek om gidden toe te staan ex art 72 I O wet 1920 vcor het aanleggen van een centrale verwarming Van het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwi jw een verzoek om gelden toe te staan ex art 72 der L O wet 192Ö voor het vervangen van bestaande glazen scheidingsschotten door eeji muur Alle in handen geateld van Burgemeester en Wetihouders om advies Van M M Belonje Jr van Mevr Wed M J Oo iterling KIare van N v d Sprong van A P Verhoef Gesteld in handen van de Commissie van Onderzoek Van den Ned R K Politiebond St Michael een verzoek om subsidie over 1932 en volgende jaren Behoort bij de begrooting 1932 Van het bestuur der afd Gouda van den Ned Bond van Koffiehuis lïe +auranthou ders + en Slijters een adres i z het gebruik van het koffiehuis op het Veemarktterrein Van den Goudschen Bestuurdersbond een adres om over te gaan tot het instellen van een bureau voor beroepskeuze Van de afd Gouda van den Alp Ned Bond van Handels en Kantoorbedienden een adre om een piaatselijke verordening in het leven te roepen inzake de sluiting van de winkels op een bepaalden morgen of middag Alle in handen van Burgemeester en Wethouders om advies Van den Nederlandachen Bond vail Per soneel in Overheidsdienst een adres waarin wordt verzocht invloed uit te oefenen op het Bestuur van de Geconcessionneerde Water leidingMij opdat contact tot stand kome titöschen dat bestuur en adressant ter be legen aan de ï rste Kade aan de fa J Sletft Aangenomen Het vooratel tot verkoop van grond aan de Walviastraat aan Mevr C A ï C de Uruijn Heel man Aangenomen Het voorstel tot intrekking van ttet Raadabealuit van ï November 192ü inzake de uitvoering van burgernchterlüke handelingen Aangenomen Hrt voorstel tot het verleenen van overpad op de zijl achter de v m Kazerne Aangenomen Het voor tei VfUi B en W betreffendebet verzoek van J Kluitenberg om een uitkeering van ƒ 1800 Aangenomen waardoor afwyzend op het verzoek is beschikt Het voorstel tot voortoopige vaststelling der rekening over 1930 van het Openbaar Slachthuis en tot dekking van het nadeelig saldo uit de gewone middelen der gemeente Aangenomen Het voomtel betreffende het verzoek der Neutrale Goudsche Slagcrsvereeniging inzake de leverantie van vleesch en vleeachwaren leik behoeve der gemeentelijke inrichtingen De heer POLET a r bepleit de levering door de slagers by toerbeurt De thans gevolgde methode acht spr niet juist De heer MAASKANT a d vraagt waarom verschillende goede slagers van deze levering worden buitengesloten Spr acht het niet juist dat alleen aan een S tal slagers de levering wordt opgedragen De heer VERKERK a r zegt dat wanneer een adres niet op zegel is het steeds een goede gewoonte is om het niet ter zyde te leggen doch adressanten er opmerkzaam op te maken Het is voor spr de vraag of dit adres gezegeld moet zyn De heer Mr DE WITT WUNEN lib acht dit laatste niet juist Spr meent dat het juister zou zyn dit verzoek met ontvankelp te verklaren De VOORZITTER zegt dat het niet aangaat het College van Regenten te verplichten de levering aan alle slagers op te dragen Het denkbeeld om alleen georganiseerde slagers de levering op te dragen kan leker met worden aanvaard Het voorstel wordt aangenomen het verdoek wordt dus afgewezen Het voorstel inzake hel leggen van een gas en kabeizinker in de Breevaart bij de brug aan den Achterwiliens Aangenomen Vaststelling Ie suppletoir kohier schoolgeld Stadamuziekschuol 1931 Aangenomen Wijziging begrooting dienst 1930 en dienst 1931 Aangenomen r Vragen van den heer Prevoo Door den heer PREVOO s d zyn aan B en W de volgende vragen gesteld Is Ret juist dat aan de vrouwen vande tewerkgestelde werkioozen by de werkverschaffing te Giethoorn als verdiend arbeidsloon Zaterdag 30 Mei is uitgekeerdweekloonen van slechts ƒ 10 95 en ƒ 15 Is het juist dat ook in de voorgaande weken aan de vrouwen van een of meerpoepen der tewerkgestelden als netto verdiend loon zijn uitbetaald bedragen van pl m ƒ 13 Wanneer het juist is dat de hierboven vetmelde bedragen als verdiend loon aan do vrouwen van de tewerkgestelden zyn uitgekeerd zyir Burgemeester en Wethouders dan niet van meening dat de zeer zware arbeid die de arbeiders in Giethoorn moeten verrichten waaraan verbonden verbre king van den familieband door een afweaagheid van 14 dagen veel te laag betaald wordt met bedragen als ƒ 13 en ƒ 10 56 zy het dan ook met kost en inwoning van de arbeiders te Giethoorn Zyn Burgemeester en Wethoudersniet van meening dat voor dusdanige arbeid ver van huis en dus los van den familiekring niet tenminste netto ƒ 18 a ƒ 20 moet worden uitgekeerd En wanneer dit door een verbod vanregeeringswege niet kan achten Burgemeester en Wethouders het dan niet wenschelijk om de tewerkgestelden terug te halen en zoolang de bezwarende bepalingen die tot uitbuiting leiden weinig loon voorzware arbeid bestaan geen werkioozenmeer naar Giethoorn uit t zenden De heer PREVOO s d licht de door hem gestelde vragen betreffende de werkverschaffing in Giethoorn toe Spr vraagt den wethouder van Sociale Zaken hem in te lichten Wethouder KOEMANS r k zegt dat deze zaak vanwege de lage loonen al eenige weken geleden aan het Dep menf aanhangig is gemaakt MM gen afil vanwege het departement iemand naar Giethoorn gaan tot onderzoek van de ooiaftken van het aannierkelyk lager loon van de laatste ploegen Is het antwoord niet bevredigend dan zal spr met technische menschen daarnaar nog een ondetzoek instellen Spr beantwoordt de eerste 4 vragen voor zich persoonlijk in bevestigenden zin Terughalen dezer menschen acht spr gevaarlyk onder deze omstandigheden daar dit zou beteekenen de inhouding van den eriaiaateun van het Rijk Spr zal met drang aan het Ryk trachten duidelyk te maken dat er een hooger loonbedrag moet kunnen Worden verdiend by normale arbeidspraestatle wijl moet worden voorkomen dat de goedwillenden verkommeren of opstandig worden De Wer PREVOOl s d zegt dat het standpunt der aoc d iH ten opzichte van de houding van den crisissteun bekend is Daaraan mogen de werkioozen niet worden opgeofferd Spr wiJst er op dat er ook bevoorrechte ploegen zyn die werk krygen dat beter betaald wordt Spr neemt het standpunt in dat de gemeente zoo noodig zelf voor de menschen moet zorgen Üe heer MAASKANT s d vraagt of de gemeente de werkioozen moet uitzenden of dat zy niet verplicht is daartoe Voor een hongerloon de menschen uitzenden daarvoor gevoelt spr niets Spr wy st er op dat Zaandam geen werkioozen meer uitzendt De heer ZAiNEN e g herinnert aan hetWen inzake de werkverschaffing door hem opgemerkt Spr acht het veel beter de menschen niet uit te zenden maar hen hier i aan het werk te zetten waarvoor spr meent dat geUgenheid bestaat WetHouder VAN STAAL a d wyst er op dat de bureauciatie in den Haag de werkioozen by de werkverschaffing laat verkommeren Spr noemt een aantal gevallen waarby j ongeveer ƒ 10 voor een gezin wordt ver diend waarmede de menscheu met uit k u n n e n komen Dit feit toont aan dat men in den Haag met blindheid geslagen is Het werk is in Giethoorn zeer zwaar en in huis wordt hier armoe geleden De wethouder is van oordeel dat de menschen dringend behoefte hebben aan een uitkeering met terugwerkende kracht De heer Ziyien heeft spr geadviseerd on tot ophooging van terreinen over te gaan met grond die by den sluisbouw over zou zyn Het is spr gebleken dat de provincie dien grond noodig heeft en zelfs grond tekort komt Spr zegt dat in Zaandam de werkverschaffing in Drenthe ia opgeheven en de werkioozen nu ƒ 15 wordt gegarandeerd met een toeslag van ryk provmcie en gemeente Wethouder KOEMANS r k haalt de circulaire van den Minister aan om te doen zien dat de gemeente haar crisissteun niet in de waagschaal mag stellen Het was spr s bedoeling te pogen den werkloozensteun los te maken van den crisissteun iSpr wyst er op dat als de Minister uitzending van werkioozen verlangt dit moet geschieden Op deze wjjze kan dit niet zoo blijven Wethouder VAN STAAL s d acht het als mensch onverantwoord om het standpunt van den Minister te aanvaarden Die menschen moeten worden geholpen De discussie wordt hiermede gesloten Vragen van den heer Verkerk over machtsovcrschrijding van den wethouder Van Staal De heer VEiRKERK a r J wijst er op dat de wethouder regelmatig joor middel van de drukpers publicaties laat verschynen geteekend als wethouder van i nanctén Dat is geen officieel stuk Spr vraagt of er maatregelen kunnen worden getroffen dat aan dergelijk machtsmisbruik een eind wordt gemaakt Wethouder VAN STAAL s d verklaart de polemieken die hy op deze wyze met de IJberale Staatspartij voert te zullen onderteekenen zoo hij dat wenscht Straks komt er ook nog by wethouder van Openbare Werken en Volkshliisvestkjg De VOORZITTER herinnert aan het woord van een der vroegere raadsleden die in een geval als dat zou zeggen het laat my Siberisch koud Vraag van den heer Maaskant inzake d Begrooting 1931 De heer MAASKANT s d vraagt of alle stukken betreffende de begrooting naar den Haag zyn verzonden Spr zou gaarne de beslissing over de begrooting voor de verkiezing weten De VOORZITTER zegt dat de Secretarie wel alles gezonden zal hebben Vragen over de Tol De heer KAMPHUIZEN c h vraagt wat de gemeente nu kan doen voor de opheffing van de tol Spr weet wel dat het gemeentebestuur niet stil zit Spr noemt de actie van de heerep Koeman es zeer afkeurmswaardig Spr brengt deze zaak aan de orde om den Raad tot de uitspraak te brengen dat htj steunt het pogen van B en W om tot opheffing of verlaging van den tol te geraken De VOORZITTER zegt dat men in de Krimpenerwaard niet kan zeggen dat B en W niet actief zy n in deze Spr zegt dat morgen opnieuw in B en W deze aangelegenheid aan de orde komt Spr vindt de gedachtengang volkomen onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur zou wijken voor intimidatie of bedreiging Dat is natuurlijk onmogelijk Spr is getroffen door het artikel van Dr Mr J Smit Die gedachtengang is zeer judöt Het 13 natuurlijk niet mogelyk om een object ala de tol zoo maar ineens weg te doen Wethouder VAN STAAL s begrijpt niet dat twee mengchen die in de maatschappij een functie vervullen waaruit zü weten kunnen dat de staatsmachine niet snel werkt aan het hoofd staan van deze actie tegen de tol Zij behoorden geen boycot actie te steunen doch wel B en W te steunen om tot oplossing der quaestie te geraken Een notaris weet dat hy by Departementen in den Haag maanden en maanden wachten moet eer een zaak kan worden afgewikkeld Mr Rykse weet dit eveneens De heer VERKERK a r noemt wat door het comité van actie geschiedt een revolutionaire daad Het behoort zeker niet tot de taak van een openbaar ambtenaar inzonderheid niet van een notaria wiens daden staan onder controle eener Kamer van Toezicht dat een notaris ziöh maakt tot een voorman van de revolutionaire tolbestormera Dat behoort deze openbare ambenaar niet te doen Dat is afkeurenswaardig De heer ZANBN e g wenscht deze zaak los te maken van de beide personen en zeker van iemand die als rechtskundige in deze zaak is gemengd Men beoordeele de zaak en niet de personen W Ijeer Dr HOFFMAN r k verklaart datNnên met oude rechten moet rekening houden Ieder openbaar persoon heeft rechten en verplichtingen te eerbiedigen De besprekingen worden gesloten De Raad gaat daarna te kwart voor elf over in besloten zitting KADIO NÏEUWS Programma voor heden Ho lversum 5 30 Dansmuziek 7 30 Radiovolksunivemitelt fi Ol Populair conc ert 10 30 Tooneelspel 1100 12 00 Graanofoonplaten Huizen 5 00 Concert 8 00 Concert en looneel pel Jl 00 12 00 Gramofoonplaten Daventry 7 00 Paanomurieii 8 05 Concert 8 50 Concert IO O0 Kamermuziek 11 20 12 20 Dansmuziek Langeuberg 5 20 Conoert 8 30 Koorconcert Parijs 6 20 Gramoïooiiplaten 8 20 Cenoert STADSNIEUWS GOiUI A 2 Juni 19 ïl X e demonatratie tegen de tot tydena de Raadszitting Men liielt on medu dat de demonstrable aQ auto s ovor ue Markt üteravond tijdeua j de rajuirtuttuig niet waa georganiaeord door liet Comité van Actie U eii de tol op de h ft8tiecliUiL4ie brug maar een zelfstandige actie was van veraahillende autobezitters Een demonstntievc autoen motortocht o i Donderdag jb Hef mité van XcUe lejjen do tol op de liuastrediiaclie brug heelt iiuto en inotorlywielhezitterg opgeroepen tot ueelnunie aan oen deiiioiifititttieve cuto en motorujwiel tocli door de Kifimpeneiwaaid voor opitetfmg vhJi de tol op de Haaatreclildi he biug te btolwijkmstuis op Dondeidugavond 4Juni a s iJe plaats vau opeteÜuig ia Stolwyker uis Het vertrek zal te half zeven plaata Vinden Openbare verkooping gehouden door Notaris Koeman Bij It giöteieuavond dooi iiotaiiö J Koeman tri llaastrecjil aUiHör gehouden verkouimig zijn veikocJit Het buigeiwouultuia aan de ZwarleweglÜÜ lo Keeuwyk aan döu v x 1 Veiwaaitdhiei vooi f 3700 het pt iceel l ouwgnmd naast boveii ilaand perc ei aan den hour C J KlooflteriiiiLii albici vo r f 1260 Het buigewwiiihujs aan de hieuwe Gouwe 1 w uit de band verkooiit Het aanplakken op de genieentetüke aanplakborden Toii rttuUbuiAtj had hedenundda de veipacliting Luit vtiU höt uitdluitand redii tol het ajiiplakkeii op de gemueutolijko a jupiukbordcu vour uen tijd van 1 Juli 1031 1936 Ingükoinen warm wee biljetUai eu wel van de beeren J Oostu wijk alliier voor 276 25 B J Boei alliier vooi 25 Do guunuig geaclnedt later Telefoonkantoor Mej M J A van Catz teleloniate alhier i s overgeplaatst naar het telefoojfkantoor tb Rotterdam inwisseling van oude guldens Degcnet dm op 1 Juni omstrcoka 3 uur aan liet poatkantooi aliilei voor 120 oudo guldens lüü nieuwe guldens en 70 gulden aan I papieigekl ontuiig woidt beieetJ veizoolit I zich icn kantore aan te meidon teneinde hot tektrt van SO belwellt voor rekeaimg vim uo beti okken ambteuaai komt aan te I zuiveran Eep eerste prys behaald Do gemengde zajigvereeniguig Excelsior diiecteui de heer Gerard LAindeaB van Amsuuvlam beha ilde Zondag op het nationaal ziuig con cours te Zaandam Mi a leien pi ys met 321 punten in de late afdiealmg net hoogste aantal punten op dit ooneoure iwas 328 Het ligt in de becfoeJing van dieae Vareeniging dezen zomer weer en concert in heü Park te geven op nader te bepaien datum Ook zal dtt jaar hei £ iek ibuia met vergetauworden Diploma krsamverpleging Op t Juni zijn m het zAekenliuis ven de Wijkveipleyin VOOI iiot liplouiu kraaiiiveipJeging gurlaagd de zustdTs ÏUly Amama Geil Gioeal weg en Jeanne Leenhoutd Het al ot niet aftreden van de SJJ AJ wethouders In de Zoiidagoditeiid gehoudöu vergade img der afdeeimg Gouda van de Ö D A 1 la behandeld de kwestie mzake het al ol i iet aftieden der wethouders Van Staai en Sanders besloten werd de bettiisamg aan te houdeu t ot üedeputeeide Staten een uitspraak zullen hebben godaan ovor bet bozwaardclinlt dat de S D A i fractie tegen de gemeeutöbe giooting 1931 heeft ingediend Ite Sint JozefweeshuÏH spaarbank Op de Sjim Jozelweeshuis üpaarbank werd 111 Vlei ingelegd 17936 81 en terugbetaald 11 024 14 HjL tegood der inlegger s bedraagt Uiaua 284 407 20 Met zijn motor geslipt De 20 jarige A Brouwers uit den Winterdyk alhier is Zondagavond omstreeks tien uur onder de gemeente Waasenaar met zyn motor geslipt en daarna tegen den grond geslagen Bewusteloos bleef de jongeman liggen Men heeft hem per auto naar het CJemeentelyk Ziekenhuis te sGraven hage gebracht waar een lichte hersenschudding werd geconstateeid Zijn toestand ia gunstig Vermoedelijk zal hij heden of morgen naar hu E kunnen worden vervoerd Onbestelbare brieven Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zyn Terugontvangen in de 2e helft der maand Mei 1931 i Brieven Binnenland Hoofdbestuur A N T B Amsterdam R Boere Gouda Amenestratiekantoor Amsu rdam C Verwey Ryswyk Z H j A Scheuring Den Haag Raad van Arbeid ü recht C Jannn Rotterda W Slont Gouda W M SwetB Sc iiedam Minister van Wateri taat Den Haag Burgtiqke Stand GEBOREN 29 Mei Oijsbertha Anna Ma na d van H J van de Water en M H Th Weck Keizerstr 74 Cornelia Maria d van C M Jansen en Z P Martens Zout manstr 34 Jannetje Wilhelmina d van A Bos en A C Roos Snoystr 16 OVBR1I4EDEN 31 Mei Adriana Maria van den Berg wed H van den Heuvel 79 j 1 Juni Geertje Wilhelmina Adriana Hofstede 1 week Agenda 3 Juni 8 uur Veemarkt Buitenoefening E H B O S Juni 8 uur St JanAkerJt officieele inge i bru ilmftmtag vim de kroonverlichtinf 6 Juni Gem Sportterreinen Schoolsportdaj 11 Juni ü 4 uur Soc de Réume Liberale Staatspartij de Vrijiheidsbond Openbare vergadering Sprekera Dr I H J Vos en Mr H P J M de Witl Wijnen 17 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O onder leiding van Dr van Elk Apot ken De apotheek vun den heer E Grendel Tiendeweg zal tot en met 5 Juni benevers den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonda des nachts echter alleen Voor recepten UIT DEN OMTREK BÜÖKOÜP Voor du fancliü van genleente opzicJ iter hootd van publieke werken luidt do lüpUar betiödbo uanoevekug vau ü eu W aan den Uaad aJs volgt 1 T van Baruevold tjeui opziohtor te Haai iem 2 J v d Molen igem opa te GiuuuigoU 3 B W Nieman gem opz te A tewi 4 W H NUasseu gem upa te Nieuwenhagen MOORDRECHT Gemeenteraad De geuieentoraad vergaderde Zaterdag onder voorzitterschap van burgemueiiter Snel Allt leden waren aajiwctzig Van den heei N Kxolto was een vej iOdk uigekonien om ontslag ürf lid van het burgerlijk armbeötuur ft at hem eervol werd verleend Eenige wijaigingen m de gemeon btgrooting weidou goedgokeuid BesLotöU fwerd het taiief voi t bet tJeolriaoli Itdit u den Zuidpiaspolder gelijk te maken oKu dat in liet verd To deel diêr geim eiiLti 1 32 cent per K W U Teveuö werd de voigaudo prije bepaald voor kracJitaUooiii Üij afname van minstens 3000 K W U U cent 5000 K W U 10 wnt 7000 K W U 9 cent en 10 000 K W U 8 Cent Do voordracht door B en W opgemaakt voor de benoeming van een lid van liet Burg yiijk Armbestuuivond veel bestrijding De beer de Jong dia no 2 op deze Voordracht etond no 1 nas de heer H Verstoep verklaarde voor een e v benoeming met m atmmeikuig te wdlen komen Het betreft hier de vaoature vaji deu liberaJen lieer Exttltü Spr vond liet niet in orde dat de liberaal 2 du a r candidaat 1 wag gesteld De overig leden deiilden deze zieiuiwijzu waarom de laad besloot de voordiaclit naar B on W terug to zenden WADDINXVEEN liien onderscfieidini V ULMteren wua tiet ou jaar geieuen dat de hoer iVi Kolii man Loetiaü tOL üe pijuitacj yke vrywiiuge Oranaweer waarvan fly uu laatste jaren ais secietaria iungeeiue ijiijieravond liad m net Meineenieiims 111 tegeuwooruigneid van net ge neeie corps de nindiguig puuts Ue Durgemeester leexc iim heer ivoikman namens net hoofd t es tuur van den Kon i ed l raiidweerbond het gi ooid gouden kruis van verdieaatü ovurnaniUgü De a s Gemeenteraadsverkiezingen lu JU veigaUeung van liet centiaal stembujeau sujn do lijoteu vau i andjaateu oor Uen Xt aaa by luting genuinmeid ahi voi l 1 Til Zoutnoutmtuu ki J llijkoop Fzn lü G van Lanije 4 Jae van Tol 5 T A van Uel llee 0 J G lleiLst 7 P van den B ig ti C J l afianiie ZOETERMliÜK ZEGWAART De teraarde bestelling van Burgemeester iios Zaterdagnudüag is onder gruote belangatelling van de burgery het i tollelyk oveischot van Üurgeine iUir Bos ter aaide besteld In den stoet hadden met de fannlie o a plaats genomen de wethouders van de gemeenten Zoetenneer en Zegwaard de hooiden van scholen de predikanten de notaris de gemeentesecretaris en verder secretanepersoneei de leden van de raden der beide gemeenten de burgemeesters uit d omüggende gemeenten de directeur van de drmnwaterleidinK De Tien Gemeenten en deputaties ui byna aile piaatoelyke vereenig ingen Voor het raadhuis te Zoetermeer werd de stoet opgeaiteld Aan de jgroeve hebben gesproken de heei E H Charden wethouder van Zegwaari de burgemeester van Pynacker namens de vereeniging van burgemeester en secreta j rissen en de drinkwaterleiding De T en Ge meeniten dr J W Palte namens de ver j eenigmg Het Groene Kruis de heer Mys oudburgemeester van Gouda namena het bestuur der vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid Holiand de heer Buurman van Bergschenhoek namens de I gezondheidscommissie de heer Gaarland i burgemeester van Gouda namens den kring van burgemeester en secretarissen afd Gouda en de heer Bakker uit Voorburg als vriend van den overledene Een broer van den overledene de heer A Bos heeft iwoorden v r dank gesproken 456e NEDERU STAATSLOTERIJ 5e klasse Trekking van Dinsdag 2 Juni Hooge prijzen ƒ 1000 19408 20396 ƒ 40a 1633 40 2 € 6239 801 7698 ƒ 20 5860 19117 19393 ƒ 100 1974 6789 6823 7522 7577 7912 10812 13167 13281 16684 Pryzen van ƒ 70 53 63 284 443 475 597 672 686 767 806 1006 1276 1345 1368 1442 144S 502 1612 1648 1669 1672 1866 2021 2074 V l 2247 2264 2343 2375 2 66 2648 2661 2770 2772 2947 3012 3149 31S5 3286 3459 3553 3610 3651 3797 3891 3946 3999 4025 4230 46 4 46S4 4831 4902 5113 5126 5133 5173 5190 5293 5322 5477 5709 5732 5968 5982 6036 6044 6068 6076 6152 6861 6407 6499 6513 6644 6605 6800 6846 S8 7 6865 7033 7060 7080 7114 7 il3 7336 7396 788p 7916 8072 8073 8078 8180 81Ö5 ft309 8339 8346 8418 8459 8842 8846 8993 9175 9448 9452 9614 9684 9807 9809 10029 10068 10198 10356 1j0422 10463 10603 10681 10959 10962 11065 1107O 11072 11107 11164 11291 llSöl U Ï86 11394 11567 11721 11751 11860 11894 13034 12089 12131 12230 12284 12487 ia 98 13009 13054 13057 13183 13273 13321 13363 13406 13472 13511 13737 13790 13818 13841 13923 13932 13981 14021 14089 14194 14227 14239 14366 14401 14484 14623 146B3 14799