Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1931

Na 17695 WMmdag 3 Juni 1931 Er biedt zich aan Kleirmakirsknecht Colb Cost kunnende maken Ook genegen thuis te werken Br onder No 2510 bur Goudsche Courant Markt 31 70 Jaapgang mimm mum SS Bi li nY T LAD VOOR GQUDA EN OMSTREKEN SiEUWERkS OuSkERK o linïï A TPn BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NlLUWüKKbKK OUDE pRK OUDËWATER REEIJJWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enfc Dit blad verschijnt dageli kE ehalveopZon enFeMtdaien EN WATERBOUWKUNDIGE de opleiding sluit vn aan op jar hbs mulo dipl b en ook op uitgebreid ambaohtsschool nrmwijs aangifte formulier inlicbtiwcen enz verstrekt DF dir deb school cboeselaan 325 AANGIFTE VÓÓR 25 JUNI A S SSS per week 17 o nt nut Z jndagiMml Aal wau da bawigjnc iMr loopar gaichiedt feondtoUad 8 8at Y ipsa aan oaa Bnrean lUltKT 11 GOUDA Ml en de pMtkantozvn ij uur Axtmmiatratie en Itedactie Telef AJIOMNBUBlITSFaUS per kwarUi per kwiiTta 1 2JM per week 22 cent g ITnmco per pott per kwulaj ƒ 8 16 w Abonnementen worden dagelijks unttj by onze agenten en loopen den boekh Onie bureaux zijn dageldka geopend I talare 2746 Po rekening 48400 J i lal Briand fooh wan hl De Duitache nuliisters naai Londen fl Enkele I ranfl di jladen spreken opiiieuvfrveil een ai miWAnd süctreden van B anii 6ijJbe ter beschikkin stellen van de poite n den dag waarop d r repubiek zyn Ami H ijlnd defmihef aftredeW UndacU zaten wtel p ls nog met aiekèntw twge mlmst r vaiu ijsclmnlgk nitt aui rkt dat dior het Ajtositie van jïet ka wofaen eirt Laval preJdent Aliblu I l v 1 i elieJ0 en ete Duit y tenl ndschifeizakeW jlpferlaTi naarü Kondeti M odverorden ig z ma het verbi Aeh vergohunen Tevoren I toonaal wërdwijnan J Sal let Youhgpl worden herzien laak m welke hief alleen oeeland en Duitfilchland aidgaat zoodat uit£ichland lis bet een herziening vpn hefi Voungplan ivén ht zichli i ok tiit de overiae mogend jfedeft niet inboÉrip van de VeMftnigde Sta 1 M moeten wenöeTt Indferiiie to flnd iJ DÉtschland erfeelijk zoo Atig is als ü nltscWra h weëen al d iËheeI aan I Reis der Koninklijke familie I Ook naar den Ëbas en Tirol De Koniükli ko fimUie zal na het verblijf I Parijs ook fclad Lotharingen beaoakentl m liet begin van Auguatu iet pakirt Het Loo te l etrekken zal cer t nog len g Ja ui ten piloize van H M de Koningin Mopder te boestdijk vertoefd worden Da Kieswet Twee artikelen ia stryd met d Grondwet Het Tweede Kamerlid de heer Van den Bergh lieeft sun tien minister van Binnen landsdie Zaken en Laivtbouw de volgende vrog en gesteld b d minister niet van oordetl dat de art 5 en 6 der Kieswet welke het kteürecht voor Provinciale Htatem reep genieenteroHd mede afliankelyk e eilen van het bexit van het Ryksuigeaeteuschop m atryd zijn met da QroQdrwet l de minister bereid ten spoedigste wij ziging van deze artikelen te bevorderen ten cuidc hen m overetwiïtemnUng met da Grondwet te brengen Het dagblad De tijd Do Nederlander meldt Als reeds kort gemeld is het te Aimieedam erac tnjuend R K dogblad De Tijd verkocht aan Da Maasbode te ftottardani het aal met ingang vb 1 Juli a 8 ophou den te bestaan Omtrrait deza trausadtp vemeirien wy nog het volgöode De verkoop van De Tijd kwam voor velen toMb voor vooraansliaiidn pereonen m het bednji etn onvenwBiQhft Acedd vroeger hebbtui herhaaldelijk gerucbteai over luaia vam Tyd i Maaabode dö ronde gedaan doch deze zijn niet bevestigd Nu U jaar geiotien heerft de dWectie vanDe Tijd besloten haar blad In ochtend pnavondeditio te doen vorsohynan en het iac n publiek geheim dat dït besluit doorhaar niet van harte kwh geforceerd ondereterken drang van buiten genomen is Domtgavo Fii het ochtt dblad en de malaiaeflchijneu nu de financneele poeitie van deNV Dagblad en Drukkerij De Tyd dermate te iielvben verzwakt dat van dezozijdjeonderlijuidelingen met de dueetie van DeMaasbode zyn geopend welke tot den verkoop licbben geleid liien Vry lagavond gehouden vergadering van aardcelhoudera van Do Tïjd heeft m middels het besluit tot verkoop van het blad leeds goedgekeurd Echter ziji bij deze transactie nog andere ztken betrokken Want de N V had behaXve De Tijd wk de druktenj t Kasteel van Amstel waar o a de R K Radiogida wordt gedrukt en het F K Volksdagblad De Amstttbodd die lioofdzakelyk uit zetsel van De lijd werd aniengeeteld Zijn wy goed Jii gelicht dan heeft de dl rectue van I a Maasbode zich ook een belanff lijken invloed m deze beide objecten ver Pandbneven f 59 000 000 Besarves f I 6 p2 g63 26 femlles o 13 Jum oj we pi Étit ailvaardt ou B afj mmi ter vAn bik i opvolger zal m aMeden fki ïAiheid ten sptJediRJlste jBstudeerd iet js te veripaohten dll jHlatsyeden deaen raad fzisl Wjxi he DuitscW bdwingA Jwoi d deskundlgw tl i jwcht tl wel óf door een Ji jkruzen comimssie óf door d Üj ma lonaie betalingen De Qajly rald Ubfeft j zeer hoffelyken vonn l uit3C land raö 1 om zich met eem korW mteehzet ting vkn de financieele mwilükhèden waarmee Duitschland te kampen heeft ten gevolge Ivan de toeneming der lasten van de schadevergoeding als gevolg van de alge meene prysdalmg en met een beroep op de vergeefsche pogingen tot herstpl van het evenwicht in de begrooting te beperken tot de waarschuwing dat de tijd nadert waar op Duitschland overeenkomstig de bepalingen van het Youngplan gebruik zal maken van het recht tot het aanvragen van een moratorium indien er niet het een of ander geschiedt Hierby geeft het blad ook te verstean dat Fransche bedreigingen t en het tot stand komen van de Duitsch Oostenryksche tolunie het Duitsche stand puBf rechtvaarttigen Duif sche opvlogen iet bff lt op welk gedeelte van het lichaam U ooTt wenscht zondjer gymnastiek 4ndèrdieet zonder geneesmiddelen m te nemen zonder beden yitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat is na den zegden dag fi htbaar Schrnf aanMevr COLENBRANDER Overtoom 445b Adam dje U gaarne GRATISzonder eenige verplichting onder strikte g eimhou l alle nopdige aanwi zingen en prima referenties zal zenden j 20 j a Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesm ddelen u t planten extracten Onverschillig dus aan welke ziMrte dezer organen go Ifldt man nen of vrouwen acute of chromsche aickten aarzel met om een uitvoerige beschroving Uwe zaekte of alleen den naam daarvan op te zenden aaiden uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicuuen hu M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwomngen zal toezenden omtrent de wyze van behandeling met de bewuzen van de verkregen merkwaardigre resultaten BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Piccard s journaal De wanhopige positie der luchtvaarders na het breken van het De langzame daling Professor Picc rd heeft een medewerker van de iFraaikf Ztg het aan boord van zyn luchtschip gehouden dagboek ter hand geefleld zoo lezen wy in het Hbld en deze heeft onnuddellyk daaruit het zinnetje ge grepen door Piccard neergeschreven nadit het ventieltouiw was afgebroken Wy zyn gevangenen in het luchtruim De reizigers verkeeren in een positie waarby de voorraad zuurstof hen nog twin kg uur zal kunnen laten ademen Pic card schryft 41 graad hitte in den gon del de lucht wordt steeds dunner wy ver dorsten hkken den wand Ik ontbloot het bovenlyf en ga op den grond van den gon del zitten waar t nog het koelste is Wy moeten ons heel stil en riistig houden om met te veel zuurstof te verbruiken en wy hier vandaan gingrai Ja maar maar dat zou óók het geval 7yn met iemand andters als ik met onver schilhg voor hem waa antwoordde ze haas dg Maar er is geen ander wel O Hugh het zou niet goed zyn al ak je aanmoedigde door op die vraag antwoord te geven Laten we weer naar het dorp terug gaan Wel ik weet dat er gee O andfids 7eg my dat je hier met vandaan v ü mdat wij m de groott wereld elkaar zouden verlieaen hield hy aan Zooiete heb ik wel gedacht zei zy zóózachtjes dat hij het antw K rd meer raaddedan hoorde Jy hebt me gezegd dat je hoopt datGrnce nog in leven is Wat zou dat voorJOU leteekenenf Ik ik weet het niet stamelde ze 7ou jy je nog even gelukkig voelen als wi by elkaar kwamen Daar heb ik nooit aan gedach + zei zy hn toen kiwam ze opeens los O Hugh ik zou ie niet op kunnen geven ik zou het met kunnen nep aij terwij ze zijn hand m een koortaaohtigen greep vasthield Dan begin je er geloof ik achter te koII en wat liefde w fluisterde hy Hy cloegzyn arm zacht om haar schouder en toenhij haar naar haar zich toetrok kwam ereen woöderbaorhjk gevoel over haar Zy wasontwaakt Met een nieuwe onvermoedevreugde m het hart duwde zy zyn hoofdachteruit zij waa aia betooverd en za keekhem lang en verlangend in zijn oogen Eenzaehte blos kwam over haar gezic i hsar lippen openden zicU ha f De omhelzmg weid vaster zyn gezicht kwam dichterby het hare aijn wnoiden klonken alji engelenaang tn haar belooverde ooreai Heb ik bewezen dat je van me houdt lieffite Ik lieb het nooi t geweten voor nuHun hppen vontit n elkaflx Jiun oog n sloten ach de wereld was vei weg HOOFDSTIJK XXX Het Land zonder Burgerlijken Stand es O Hugh wait kijken die maJincn naarons Laat ze kqken De schaduwen werden langer en langer U en i dö Fluweclv Hei doorliepen hy met zijn arm 0111 haar middel Ze zaten tot laat m den nacht voor de tempel genietend van de natuui dhe zij ala met nieuwe oogen anzagen De maanverlichte hemel aelieen sciiooner dan 001 tevoren de toortsen voor let Koninklyk palei flikkerlen vrooly ker Heel Ridgehunt iwas vroolyk ffn vierde eest want het waa een zeer byzooderen nacht Koning Poetoe had een nieuwe vrouW genomen zyn gemalmnenoollectie was met een nieuw exemplaai vermeerderd Er wax ï Eiken dag een nieuw costuum Eiken dag ccn pantalon met onbenspelrjke plooi dat maakt Uw uiterlijk gedistingeerd en geeft U het prettige gevoel van correct gekleed te zijn Laat Uw costuum geregeld oppcisen dan blijft het altijd nieuw Prijs fl I 10 PALTHE Kleiweg 65 Tel 3055 Weet gij wei dat de gemeente Reeuwxjk een welvaiende vooiuit gaande gemeente die door de vesti ging van het meuwe Watei sport park Elfhoeven een plaats van ont spanning is geworden waai men g ia ne verwytt een eigen weekblad heeft dat daal aan de ruim 4100 mwoneis huis aan huis eiken Woensdag giatis dooi de post woidt bezorgd lel leekUail voer leeuwijk Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwijk en Slulpwijk verschijnt eiken Woensdag bu alle be woneis in huis en is daarom een uit stekend middel voor RECLAME Het IS het eemge blad dat LLE mwoneis bereikt zoodit door adver teeren daarin de volkomen zekeiheid woidt erkiefi en dat ieder ingezetene de daaiin jremaakte i ecUme ondei de oogen kix gt Wie m Reeuw ik en Sluipwyk wat veikoopen wil of dxai ifnemers wil killeen idverteeie m lel leeiad Toor lleeiiwijk Men VI ifft de zeei bilUike taiTevenlan het BUREAUMARKT 31 GOUDA TEL 2745 Vlfanneep gy de Wortelboer a Kruiden of Wor telboer s Pillen nog met gebruikt hebt probeert ze dan eens Gy zul werkelijk tevreden zyn over de heil zame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tegtn trage ontlasting slechte spysver tering gebrek aan eetlust slyn hoest koortsigheid gtvatte koudf influenza gal en maaglyden hoofd pyn duizeligheid onzinver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden bO cent per pakje Wortelboer s Piilen 60 cent per dooh 3 doozen ƒ 1 70 Overal ver krygbaar DE INCASSOBANK nv Gevestigd te Amsterdam heeft op 1 JUNI een BIJKANTOOR GEOPEND VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJKVER BRANDING op schriftelijke aanvrage kosteloos aan de OOSTHWEN 57 door overnam van hetbednif van N V SCHLURLEER ZOONEN sBank gevestigd te Delft Bijkantoor Gouda verkntgbaar bi de afd secretaresse Gouwe 73 Gouda 24 30 MIDD TECHNISCHE SG HO iL TC IITDCPUT TE UTRECHT OPLEIDINa VOOR BOUWKUNDIGE Het Watersportseizoen is vigeer gekomen Bezoekt thans de Reeuwyksche en Sluip wyksche Plassen en laat U daarby voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGROND Phil Nat Dooti TWEEDE herziene drii teekemngen benevens een geïllustreerd met 2C ILLUSTRAIIKS naar foto s duidelyke KAART van het Plasaengebied PRIJS f O 50 N V Utrechtsch HypotheelfbanI BEOORDEELÏNGLN VAN DfcN TWEEDEN DRUK Wy kunnen wel met aCtóera dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wy wenschen het te zien m Ue handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats in diL van alle Oouwenaaral UTRKCHT Maandblad Ned Ver van Hmsvrouwen afd Gouda DE BANK stelt beschikbaar DAniv sieii oescniKoaar i a o pandbpleven êi 9 Wie meer van de planten en dierenwereld van dit echt Hollandsch landschap wil weten zy de keurig verzorgde brochure van den Goudschen bioloog A bt heytrond warm aanbevolen Jan P Strybos in de Telegiaaf in stukken van f 1000 I 500 en f 100 De Directie l r 1 Mr A J S VAN LlÈR Mr E R HOÓUWEG Vilt agei en gedeelte van ne Deze brochure is gesclireven om propaganda te maken tegen het pUn van dro g leggmg dier plassen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangryk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en met zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk ovtr het ontstaan der plasn n historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren lu een beschryving van haar flora en fauna over de bedryven die er werden en nog wo den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord van ontspanning De schryver heeft r mderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zyn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo en kleme schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ormthologie neemt een ruim deel m beslag Dr R B T sASnouckaert van Sckauburg m Orgaan der VNf i ogelkii tdigcn Verkrqgbaar iiJetk boekhandel en bU de Uitgevers A BRINKMAN ZOON te Gouda Slechte reuk uu aeH mond Stralende Gezondheid wtikt htoiiteiid U Mmi i ÓMÖ i mi SrBt ï ómbaidig nkn worim kwxta rwJi holpe door nnuf poeben mot da heerlyk TttfriHofaend taadpaate CUorodont Da tandoii rerkiTfaa laada u kort rebrnik eaa taehUiaii irauilsna a k iW bt raljkt dica pbnlkmaklnt tu den daarrooc paaiaal iimMltaaai ChkiRldont tndenbonttr dia lata bjioidati la Bottande ipnlaataa li U tnriiaiMlBtaa d taiidaa ab aonaak aor oia ii iatiian raok oit do M d aidaa dwcnada ptmlil rarwjdard Probaart U bat aorat met eaa tgba ru 3i oaat iMt Vba n int Oüondaiit tamleiibonMl toot damea 75 cent uchte bontalsX twr bten 7t ea t larda boiitela Ulam aobt 1 bUoFiroaue oiifineala ranjkUu Mt bat tfHkiUt dlloradoat Oierü lerkijgbaar Niets kan er halen bij Sanatogen Stap voor stap bouwt het de zenuwkracht op Het bevordert een rusti en slaap overwint zwakte en geeft U nieuwe levenskracht Mevr C T te N JStat voor dap houwt Sariatogen de zenuvih kracht op Het kan ook met anders Sana togen bevat immers uitsluitend de natuurhjke bouwstof van zenuw en spierkracht phosphor en geconcentreerd melk eiwit Van de kern uit bouwt Sanatogen Uw gezond held op Het versterkt de verzwakte zenuwen en overwint zoo op logische wijze de gevolgen van zenuwzwakie Slapeloosheid verdwijnt om dat Sanatogen de zenuwen door voeding op natuurlijke wijze tot rust brengt gebrek aan eetlust maakt plaats voor een gevoel van gezonden honger want Sanatogen sterkt de zenuwen die Prof C u Noorden Frankfurt m beveelt Sanatogen aan bij Bloedar moede en Bleekzucht Prof Jul Neumann Weenen beveelt Sanatogen aan bij gebrek aan eetlust en na ziekte l Prof Dr Rodari Zurich beveelt Sanatogen ala algemeen zenuw merkend voedael aan Prof A Regnoli te Rome bevtell Sanatogen aan als versterkend votdael voor kindi ren en vrouwen gedu rende de zwangerschap en na y boorte de maagwerking regelen Uw nervositeit zal verdwijnen en tegelijkertijd zal Sanatogen dooidat lhet bloed verfrischt en vernieuwt den blos der gezondheid op Uw wangen tooveren Meer dan 24000 geneeeheeren onder wie vela bekende professoren hebben Sanatogen schrii tehjk aanbevolen als een uitstekend versterkend voedsel Gebruik het eens eenigen tijd het zal een gezonder en dua gelukkiger menuch van U maken SANATOGEN Het Zenuwsterkend Voedsel In alle Apotheken verkrijgbaar vanaf fl 1 per bu8 sche muiister vani zullen hedenavoiid i tt vertrekken De tasmié iV8aï aclninl jk nog iLè ministers m Engelajw ot anders met de puMfcatie van de noodverordening zal ook em oproep aa n het Duitsche volk word n gepubliceerd Naar aanleiding van het bezoek der Duit Bche staatslieden aan Chequers merkt de Daily Herald op da reeds vroegrer b j ver schillende oonferaaties Durtache staatslie den te Londen zyn geweest doch dat het thans de eerste keer is dat zy onafhanke k van een conferentio door de En elsche Beenng tot een beaoek latgenoodigd zyn Ihx föt alleen geeft aan het bezoek reeds een buitengewone beteekenis Daarmede wordt te kennen gegeven dat het verleden begraven is en de betrekkingen van EMge land tof Dmtfwhland precies hetzelfde ka rakter hebben aU die tot Frankryk en Itahe Wat den inhoud der besprekingen be j treft schrijft de diplomatieke medewerker van het blad dat de Duitsche staatslieden ongetwijfeld op den niet alteen emstigen doch waiüiopigen toestand van de DuitBche fmanaen zullen wyzen Voorts zullen zij hun plannen voor een Duitsch Oostenrijk sche tolunie uiteenaetten en ongetwijfeld ook het vraagstuk der achadevergoedtnig ter sprake brengen Daarby zullen zy ongetwy f ld ook hennneren aan het Öat Duitachland heeft om een moratorium te vragen mdien er mets geschiedt om den toestand m Duitechland te doen verbeteren Het Engelsche antfwoord hierop zal ver moedelyk op het volgende neerkomen Macdonald en Henderson zullen hun gas ten de verzekering geven dat zy den em fftigen economischen toestand van Duitgch land ten volle inzien en ten volle de moei lÜkheden beseffen waarvoor het Dmtsche volk en de Dmtsche regeenng zich ge plaatst zien Zy zullen er echter op wyZen dat de herziening van hft Youngplan eon Toegevendheid kweekt vi ie den de waarheid vijanden FEUILLETON TWEE OP N EILANb Uit het Engelsch van GEORGE BARE MCOUTCHEON 50 Nadruk verboden Jy houdt van dit etlond omdat je vanmij houdt fluisterde hij hair in haar oor Nee nee Dat ih het met Hugh wordt alejebüeft njet wper kinderachtig Ik vind het heelemaal niet prettig Maflr je houdt van niij Je houdt van iiJ en je weet het met zei hij steeds opgewendener Ze keeK hem aan met een blikthe geamuaterde verbazing uitdrukte Ik zal niaar gt iuld met je hebben Geloof je niet dat ik mijzelf ken Nfp dat doe jy niet zei hy met over tirigjdg Laat me je een paar vragen moi stellen en ok vraag je terwiUe van ons beiden 7 eerhjk te beaiit woorden Dan zal k jö bewijzen dat je van me houdt Wie zal daarover beslifl=en vroeg zijvroolijk maar toen hy haar hand m de zijnenam beefde ze toch een beetje Om te begiimen Han is er een andere lan die jy liever zou hebben Nee antwoordde zy flmk met een poeS te glimlachen Heb je er nooit aan gedacht dat je zoobywnder op ht cdlatid gesteld bent omdat t 0QZ6 scheidmg 210U beteeOtentn ala we AOVERTEMTUiPBUSi Hit Gouda u omatnkui babMnmda tot du buorgkilat l i regel IM eUu l meer ƒ Van bldtaa Oouta en du bemrgkrlaf 1 6 regel ƒ 1 elke regel nMer f OM AdTertentOitt In het ZaterdagnnmmeT 20 tt bIjdiW 0 den prïa I JrfdadlghiildnaTertmtiln da bdft nn dan prtia INGEZONDEN HEDEDEELINGENl 1 t regela IM eU gel mew ƒ M Op d voorpagina H A hoogw Gewone adrertentUn en ingeiosden nadadeeUngm tli oonmct tot aaer gaiadumanlan pr i Groote letters en ranoen wordan bankend naar plaatamlmta Advertenüen kunnen worden ingesonden door tBMcbenkomJt van wUade BoeLha dalaren Advertentiebuieaux en onM aceDtw i moaten daa s vóór da plaat ain g aan bot Üurean zijn ingekomen tenemde van opnaMie Tanakard ta iVll BINNENLAND FBANKIWK De nachtclub konuigm naar huis terug CMiferentiea met de hoogste autoriteiten vergeefsch De New Yorksche konmgin der t ht clubs Texas Guinan Whoopee zaL htd ii ochtend met haar zestien dansgirls uit Le Havre vertrekken en als ongewenschtr vreemdeUage naar New York terugkeeren Van den dag der aankomst te Le Havit at tot he enochtend mocht zy noch hanr girla het hotel waarin zy geïnterneerd waren verlaten Voor de geheele troe is eerste klas passage naar New York genomen De impreseario en agent van Texas Guinan heeftgedurende al die dagen tevergeefs geconferfcerd met de hoogste Fransohe autoriteiten en had z Lfs gistermiddag een onderhoud met niimster president Laval j JtOË Mi Nia Priiuetf Ueona s huwelijk Begin Juni te Sinaja De Lavorc Pasawta meldt dat do Konüi gm vin Roeaienie etn maaltyd h eft gegeven tei Lre vui le oartBhertogm van Hab Imig de moeder van de aartahertog Antou den veiloofde van prmaea Ilena Het blad vw er bij dat het huwelijk in dio etstu dt u van Juni zaL worden gesloten D pleclitighGid heeft be Smaja plaats Ue kinderen zulten m den katholieken godfi dienst worden opgevoed VER STATEN Een opzienbarend boek OnthuUingen uit den oorlog £ en gisrteren verschen i boek van den vroegeren Amerikaanschen officier majoor Yardley 3et zwarte kabinet verwekt te Washington groot opzien wegens de daarin voorkomende bewering dat de Amerikaan scha delegatie op het Vredescongres van Versailles aan de ontbyttafel éei geheime telegrammen kon lezen die de geallieerde delegaties den avond te voren naar huis hadden gezonden en verder de bewering dat van bepaalde geallieerde zyde een sa menzwering tot het vermoorden van presi dent Wilson heeft bestaan Dit was alles bekend geworden door de ontcyfenng van geallieerde cyfertelegrammen door het Amerifcaansche ontcyferbureau Naar aanleiding hiervan wet d heden door het Amerikaansche departement van bmtenlandsche zaken verklaard dat men niets van het boek afweet en dat Yardley nooit in dienst van het departement heeft gestaan Aan het departement van oorlog i dat Yardley tydena den oorlog en het Vre deseonpres van Versailles wel m dienst had weigerde men aich over het boek uit te laten In beide departementen echter verklaarde men wat Yardley mededeelt over een beraamden moord op Wilson als van allen grcmd ontbloot I moeten de lucht die w voor ons leven noodig hebbeo rantsoeneeren Het emd van het ventielkoord gaat nog meer prtihoog Wy hebben geen kans meer het te berei ken Allengs blykt de druk van de atmosfeerrondom ballon en gondel wa toe te nenjbnHy stygt van een tiende atmosfeer totijtJOmm vyf uur later ia da luchtdruk a7 riim Nog weer vse uur later het is dan a htuur s avondfi n is de luelttdl iik buiteS 131nun De balli daalt dus Om 20 ui 4Ï7 blijkt de ballon nisiar den bui ndrul gemetejft 6000 meter hoog te zyn en naaC dendruk bmnen in den gondel 4300 meterj Om 20 tooTien de barometerstanden gelykelylfdat de gallon op 4600 meter hoogtöAsDe mangatep gaan open Het gevaarjisvoorlky dtit zuurstof of lutht den reiAjgtrszulleti ontfarekenll I Er yolgt nu eai zeer snelle daling waar by d reizigers de vaart omlaag temperen wüit zakken ballist uit te werpen en om 9 ml s avonds van den 27sten Mei was de l Uon veiüg geland Tét 4ere der geviUenen m deh wereldoorlog Gedenkteeken in de Neue Wache te Berlijn Gisteren ia te Berlyn met groote plech tigheid ingewyd het gMenkteeken in de ge heel gerestaureerde Neue Wache het hiatorische bouwwerk van den beroemden Beilynschen bouwwjeester Schinkel gele gen Unter den landen tegenover het voor malige paleia van dwi ex Krooapruu dat in de laatste jaren van het keizerryk voorna melyk als waohtlokaal n aoldatenverblyf heeft dienst gedaan Het botiwwerk is onder leiding van prof Tessenow geheel ge rrataureerd m den oorspronkelyken styl In de groote eerezaal is het gedeuktee ken opgesteld een groot zwart grametblok waarop als symbool van de herdenking der in den oorlog gevallenen een gouden krans IS gelegd Naasrt het grametblok branden éag en nacht twee kaarsen in hooge kan delaars Voor het gebouw waren militair n en deputaties van de SchutzpoUzei van d oudstrydersvereemtgmgen en van andere organisaties opgesteld President Von Hindenburg werd door den minister president van Pruisen Otto Braun ontvangen By het binnentreden dergenen die aan de plechtigheid deelnamen luidden de klokken en werden 101 saluutschoten gelost Na zang van htt Domkoor legde Braun met toespraak namens de Pruisi sche regeering een krans by het gedenk teeken neer Hoerop hield de minister van de ryksweer Groner een rede De rykspresident legde daarop een lau werkrans neer met het opschrift fAan zyn in trouw gevallen kameraden generaal veldmaarschalk von Hindenburg rykspre sident heretellmg van zyn pajeig ter hand nam Ik heb vanochtend ernstig nagedacht liefet zei hij op hun terugweg naar den tempel Ik heb er over gedocht in wat voor een onaangename positie wy one hier ala veilufden bevinden Ik tau zeggen dat het een ideale poei tie 18 M lar waar is hier een g eetelyke of I c n 1 bttnaar van den Burgerlijken Stand o k k hem vragend aan en hy veivolg de We kunnen aiat trouwen zonder een V UI deze heeren Zij bl f met een schok abJataan Trou win Wel wel we hebben heeJemoal niet over trouwen gesproken Daaron re k ik er nu juist over Ikwi j u tot vrruw hebben Tennys Wil jydan met niet ny iniuwen lieveling Maar Hugh M sac iwm moeten we ons leven hier op dit eUand elyten en hoe kun nen we hier nu trouwen En ik heb er ook U lemaal nog met over gedicht Maar dan moet je er toch eena overdenken Ik kan niet alléén al het denk wrk opknappen MiB v hien is Lord Huntmgford nog inleven opperde e Ik kan er een eed op doen dat dat met 700 la Hij la een van de eereten geweest it omkwajien Hij i direct overboord geslagen toen hy aan dek kwam volksdansen en alkrfc i oorten pelen want let was een byziiUere gel enhfid daar de KoiiOng hoügetens twcen a m het jaar een rituwe viouw nam De vader van de bruid 1 ad haar dien naclit naar den Konmg gebracht en niH en speer etn cirkel om haar heen getrokker m den grond Binnen deze cirkel viel het mei je op haar gezicht voor haar t ek mstigen geniiial en het huwe k wtrd voltrokken dijordat de Körtinklijkt rew iin d ii knng stapte en haar optilde om haar naar haar orabtezusters te brengen ie m dt nabyheid zaten toe te kyken Deze pleclitigt handeling deed de ffceetvreugd ttn top stijgen Pas diep m den naciht nam het lawaai af ai hond in hand tMraden de beide afgoden de tempel Hl bracht hajir tot haar kamer Goeden nacht fluisterde zy en ging langzaam haa komei banen Nog uren laU 1 lag hy wikker druk bezig met de V raag wat het totih wtl voor een aoort he de geweest v a die hy voor Grace Vernon ge voeld had Dit was heel iets anders Wordt v rv dgd Den volgenden dag I rachten zij een be zoel bij den Koi mg die zjch aoodra hy iien aan za komen op zijn gezicht viel De pieuwe echtigwiooto wae bezig met de wedei pböuw van een deel van het Konmk lijk palefie dot by een stoirm van kortei tyd tevoren ingewaaid waa Voor zy weer vertrokken had Tennys de genoegdoenmg en Hugh het vermaak de nieuwe vertrekken i te zieo uitrusten terwijl Ie Konmg mlt de f