Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1931

MO 17698 Ondertrouwd JACOB VAN is iLST en MARIA J W VAN DE VREI Gouda Gouwe 176 Benthutzen BeeUirtspark 45 Thuis te Gouda 9 Juni a i tB hpur vior Éi pi het HUIS TURFMARKT J14 Huurprijs f 7 75 per weelc alles inbegrepen 10 Direct te aanvaarden Te bevragen LAGE GOUWE 242 door ae poei worui uta uiuu i iel VeÉlail foer taiijt Nieuws en Advartantlablad voor Reeuwijk an Slulpwijk verschijnt eiken Woensdag bil alle bewoners in huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het is het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekerheid wordt verkresren dat ieder ingezetene de daarin gemaakte reclame onder de oogen krijgt Wie in Reeuwijk en Sluipwijk wat verkoopen wil of daar afnemers wil kru gen adverteere in Men vraKB de zeer billü ke tarieven aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA TEL 2745 EERSTE BLAD Economische voorlichting en democratische dogma s Boor de Itegeermg ib een voorstel ingedieod tot reorganisatie van den economisphua voorlichtingsdienst Deze reorganisatie Itomt op het volgende neer De thans aan het Departement van Arbeid Handel en Nijverheid bestaande afdeeling Handel en Nijverheid wordt aanzienlijk uitgebreid en geplMtst onder de leiding van een di recteurgeneraal met een salaris van f 12 000 Onder dezen directeurgeneraai die een wetensehappeljj k econoom zal moetai syn zal komen te staan de leider van deTi economischen voorliohtJngfadienat aan welke functie de tibel van directeur en een jolaiBfi van ƒ ÖOOü zullen zyn verbonden Alles by elkander stelt men zich voor dat indten de dienst volk nen zal zyn georgalÉeerd dit eene meerdere uitgaaf van j 100 OOO s jaars zal vorderen Wat taïkwn den nieuwen dienst betreft kan fflflta opgemerkt dat die van tweeërlei iinl zal zUn In de eerste plaats zal h mtMnationaal en nationaal gegevens moet verzamelen die hem in staat stellen de K eenng van advies te dienen bij het nemen van maatregelen in het belang van tiet economisch leven En in de tvveede plaats al de taak besftaan in het verstrekken van inlichtingen aan ondernemers in hej belang wa de door hen geleide bedrijven Het valt met te ontkennen dat het door te Regeering gedane voorstel nogal critiek uitlokt Eensdeels met 6 og op de kosten En anderdeels met het oog op de ondoeltreffendheid Zoo zal van eene volledige concentratie van den economischen voorUchtingödienst aan één departement geen sprake zijn De landbouw zal zyn eigen ïoorlichtingsdienist behouden En ook zal men zoo wy het voorstel althans goed beFÖPen aan het Departement van Buitcnlandsche Zaken min of meer op den ouden voet blyven doorgaan Voorts is o i niet ten onrechte dp opmerking gemaakt dat men hier twee heterogene zaken verbindt n l het maken van Kleer n malieii Wanneer gij de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer fl Pillen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Gö zult werkelijk tevreden zyn over de heilzame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte spysyertering gebrek aan eetlust slijmhoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maagl jden hoofdpijn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Zorg dat Uwcostuum altijd nieuw blijft Zorg voor de correcte plooi in Uw pantalon voor onberispelijke revers Laat Uw costuum oppersen t zit prettig en geeft cachet Prijs fl t io i PALTHE een overcompleet aan arbeidskrachten Er wordt hier geregeld heel veel gebouwd en het aantal woningen dat inreed komt ii grooter dan het aantal inwonera waarmede de stad toeneemt noodziüteUfk maakt Het IS dan toch te mal om te taggen dat er werkloosheid in de bouwbedxjjven bestaat omdat er meer arbeidskrachtui disponibel zijn dan er noodig zijn om aan de volle productie te voldoen De Kamer van Koopkandel Dezer dagen verscheen het jaarverslag van de K amer van Koophandel We stippen weer even aan dat dit jaar weer zestien mille werd overgehouden nadat men al twintig aan Bubsldies had uitgegeven Waar at dat opgehoopte geld ligt en lioe het belegd is daarvan hooren w j weer niet Wanneer zal dit geld in de doode hand eens teruggegeven worden aan de opbrengers Uit het verslag biyit t dat over het algemeen de bedryven een minder gunstig jaar in 1930 hadden Altéén in de distilleerderijen en likeurstokerijen was de toestand vrÜ gunstig Er wordt op enkele plaatsen in dit verslag ook gewezen op een gevolg van de werkloosheid dat voor de patroons niet aangenaam is o a in de behangerjj en stoffeerderij Het ontslag van personeel had tot gevolg dat het aantal kleine patroons toeneemt De klacht daarover is wel heel curieus £ ïen man die ontslagen wonlt zou dus eigenlyk geen ander werk mogen gaan zoeken want hij benadeelt daarmede den patroon die hem ontsloeg Wie moet dien man dan in het leven houden De consequentie zou moeten i n dat men hem liet doodhongeren want als men hem gaat helpen maakt men de financieele draagkracht van de helpers weer kleiner hetgeen alweer nadeel is voor de patroons die minder aken zouden doen Een vorige maal wezen wij op het toenemend aantal winkels en vooral winkeltjes Misschien ia dat ook wel een gevolg van de werkloosheid maar als men zich op die wijze daartegen gaat verzetten wordt de toestand heelemaal fraai Adverteert in dit Blad Klalwag 65 T l 3055 BEL O P 2084 Miililwi ckir Fi il i StnitM De vogelaar fluit zoetkens als hi o pels verschalken ivil FEUILLETON TWEE OP N EILAND Uit het ËQgalsdh van GEORGE BARR MCOUTOHEON Nadruk verboden Sr werd oen sloep gestreken en toen deze terbii kwam zagen zij voorm een olfi aer in trop ium orm staan Tennys maakte ïich haaatig uit de omheizmg loe en stond op Met vochtige oogen zwaaidie zij met haar nanden m antwoord op de groet van den olficier Hugh die niet zoo vlug gekalmeerd a4 sprong ovpreind en nep Htiera Hoera Amenkaansche matro KJ Engelen zijn juUie allemaal Hoera Li erste opwmdmg bij ihet zien van wt Amertkaansche oorlogschip hadden zi 1 weosch om alüjd op het eiland te blijJwi heelemaal vergeten De natuur waa ster dan de leer en zij verheugden zich hefH over wat hun eenige uren tevoren een hadi toegeschenen Hm werden zij zich tiBt dfflt zij voor een cnsia stonden en i besluit moes ten nemen dat over hun vilder leven besllflsen zou h zulJen ze oiw hier vamdaan meeJ en vro zi met een mengelmg van W en vreugde Zullen wi gaan ol blijven antwoordde 11 met fen wedervraag r miflsèhien het eind van one ge liuiaterde zij Hugh als jij wilt blijf WAT SMAAKT DAT LEKKER p VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK VAN 45 CENTS PER HALFPONDSPAK van drukwerk voor IJw bedrijf voor Uw Vereeniginé voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Oruldieiij H Biinlioian S Zn Het beste Adres == Telefoon No 2745 Verkrijgbaar te Beskoops P L BINKBM Telfl 124 Oouda T POKLaMIJB Telet 30T4 WaddinzvMn J jaMMaaT 80 ZatttPdag 6 Juni 8I fiOIMlHG CODMNT MEUWS EN ADVERTENTIEBLAD toOR GOUDA EN OMSTREKEN BEÏRGAIVIBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE rjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTIEPRUSi Uit Gooda en omatreken behooruida tot im baMrckrinc 1 6 regels flM dke ngü meer ƒ 0 96 Van bnitan Oooda tn da beiorfkrliif l i regels IM elke regel meer ƒ 0 30 AdTertanSDbi In hst ZaCerdagminiiMr N et beslag op dóa pitls LtefdAdighelds adTertentUbi dta helft twi dsn piflt ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f225 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorgls c per looper greschiedt fnuco per post per kwartaal ƒ 8 15 met ZondagsUad fiM Abonnementen worden daeelljki aangenomen aan on Barean MARKT SI OOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 0 6 nur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDKDEBMNGENi 1 4 regels UB elka regel maar ftM 0 de voorpagina 61 tt beofer Gewone advertantiSii en Ingeaoakden nededeeUngen bff eoiitnet tot lecr geredoeeeirdaB pr e Groote letters es randëa worden bendteod naar plaatsruimte Advertentiln kiuuMn werden Ingeiondan door tosschenhcmst nm siriiade Boel handelaren Adrertentlebareaiix en onae agenten en moeten daags ró t da plaatsing aan het Bnrean sQn ingekomen T nf Tan opname venekerd te iUb Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex DB nammer bestaat uit twee bladen Vraatf Uwen Winkelier onze OTerheerlittte SIROOPWAFELEN volge a BeveniMiad w tti ed poaeerd Gebr Raveststn Spierlngttr 87 Oonda Tel 2678 BAHLIVIANN GOUDA ELEGANTE DAMES EN KINDERKLEEDING HOEDEN EN PELTERIJEN OPRUIMING Inallw fdaallns economisch wetenschappelijke studie ben behoeve van de door de Regeering te nemen maatregelen op economisch en sociaal gebied en het verstrekken van doodgewone inlichtingen aan zakenmenschen voeten getreden lEn zoo ds ttben thans ook bezig de ware democratie tot eene aanfluitine te maken door zioh te laten leid i door wat wü democratische dogma s noemden Velen gevoelen dit Weinig ii echter durven er voor uit komen uH Vrees voor conservatief te worden aangéüenj Moge de nood die de crisis te weeg rengt er toe leiden deze vrees op zï te letten Dan zat de crisis een zegen bljjken geweest te zyn Regeering en volk in die ri $ ting te rturen behoort o i de voornaamst taak van de economische voorlichting te s n Daarvoor is veel meer dan verzameling vani gegevfme economische bezinning iwodig zoo dicht op elkaar gebouwd dat telkens die gevallen zich voordoen dat op den rand van twee een geheel nieuw complete ontstaat dat weer by de eéne of andere gemeente thuis behoort Wanneer wQ eenige jaren verder zyn zat aan den nieuwen verkeersweg den HaagRotterdam ook wel zooveel gebouwd zyn dat er geen scheiding meer te vinden is tuaschen de eene en de andere gemeente Men wil die lintbebouwing wel tegengaan maar dat gelukt toch niet als er eenmaai aandrang toe bestaat Delft zal daarbij min of meer achteraf blijven Hggen omdat de VseK oni deze gemeente hewt loopt en niet daiuMHMwde kom raakt Hen behoeft dus niet te denken dat wij al begeerige blikken naar dit gemoedelyke stadje slaan en hongerig zyn naar annexatie Ook Wassenaar kan voorshands nog rustig blijven omdat daar de uitbreiding voorloopig niet bedenkelijk aansluit bij den Haag Er ligt daar nog te veel open terrein tusschen hetgeen wel niet ibelet dat in alles dicht contact met den Haag bestaat Voorloopig ia het voldoende als Rijswijk en Voorburg opgenomen worden en dan is er weer terrein genoeg voor uitbreiding Trouwens het lijkt ons dat die toch nog meer in de richting van den Hoek van Holland zal blyven gaan Waar nog enorme duinterreinen z n die voor bebouwing eerder in aanmerking komen dan de vruchtbare weidegronden die meer westelijk zyn gelegen Er is al meer dan bedenkelijk veel van die goede Kjrt in beslag genomen en Nederland moet heel zuinig zyn met iederen vierkanten meter die productief gemaakt kan worden De werkloosheid De jongste cijfers van de werkloosheid in onze stad zijn nog verre van gunstig al is het aantal werkloozen tengevolge van de intreding van een beter seizoen natuurlijk gedaald Gaan wy de diverse bedrijven eens na dan bl ltt dat die voor het meerendeet niet noemenswaard beperkt zijn in hun productie Daaruit zou dan ook blyken dat hier niet zoozeer tekort aaft werk bestaat als wel Brieven uit de Hofstad Da aqMKMAe w KUM MI ea rK De officieele voorstellen tot annexatie van RiJBwyk en Voorburg zjjn thans ingediend Ze komen overeen met de mededee lingen die daarover al eerder zyn gedaan Er is een gansch nieuwe verdeeling der grenzen van den Haag ontworpen waarby verschillende andere gemeenten zyn betrokken Wassenaar Veur Delft en Stompwijk hebben er mede belang bjj en het geheel brengt orde in den chaos die zoo langzamerhand ontstaan was doordat overal op de grenzen complexen woningen waren verrezen die dikwijls beter by de naburige gemeente behoorden dan by die waaronder ze kadastraal vielen Het is nu maar te hopen dat er aan dit plan in zyn geheel niet gepeuterd wordt door allerlei plaatselyke autoriteiten want zooals het daar nu vopr ons ligt is het een verstandige regeling Eï is wel verzet tegen de annexatie van Rijswtjk en Voorburg maar ieder die onbevangen de situatie beziet zal moeten erkennen dat de huidige toestand dwaas is en niet langer zóÓ kan blyven De beide gemeenten ztjn trouwens gegroeid als gevolg van de nabyheid van den Haag en zijn er aan vastgegroeid zoodat zy er al lang één geheel mee vormen Alle uitstel van samenvoeging is toch maar uitstel van executie want de toestand is onhoudbaar en wordt het met den dag meer In ons land zün de gemeenten b jna ovefal Wy willen in deze cntiek niet verder treden doch eene opmerking maken inzonderheid in verband met het eerste dcelte der taak van den nieuwen dienst het bestudeeren van economische versch nselen Het laat zich wel aanzaen da deze studie vooral zal bestaan in het verzamelen van gegevens En nu zouden wy de vraag willen stellen of wij niet veel meer behoefte hebben aan economische bezini ing en aan voorlichting van Refeenng en volk met de resultaten dier beziruiing dan aan het verzamelen van gegevens Het wil ons toch voorkomen dat de economische moeilijkheden waarin de wereld verkeert niet zoo zeer voortkomen uit gebrek aan feitenkennis als wel uit gebrek aan inzicht Feitenkennis is nuttig doch zonder inzicht helpt zy niet En die feitenkennis kan voor het verkrygen van anzicht dienstig maar ook noodlottig zyn Men denke in dezen aan het bekende het bosch niet zien van woge de boomen Hier ligt o i voor een groot deel de oorzaak van de ontreddering van het aoononüMk lavwi Mm lat loo aaas ap allerlei details dat men voor de groote economische waarheden geen oog meer heeft Die waarheden worden in onze zoo ingewikkelde maatsehappy begraven onder de details En m i vindt ze niét di or de details te beatudeeren doch door de details op zijde te zetten en te zoeken naar het wezenlyke het essentieele Hier komen wij tot wat o i de groote fout is van de democratie Zy heeft den juisten kyk op de maatsehappy verloren e steunt op allerlei jconomiache ketterijen die meer en meer tot dogma s democratische dogma s zijn geworden Wij willen een tweetal van die dogma s noemen In de eerste plaats de l r dat vertering welvaart schept welke leer steun geeft aan een tweede dogma n l dat by prysdaling er naar moet worden gestreefd de loonen op het oude geldpedl te houden Hoe vaak en hoe afdoende ook door economische denkers bestreden komen deze dotgma s steeds weer naar voren En zoo lang dit het geval is zal men by het zoeken naar eene oplossing van de crisia op groote moeilykheden stuiten Het B at met de democratische dogma s precies als met de dogma s op godsdienstig gebied Hoe vaak is niet door al te zeer te han n aan het dogma de kern van den godsdienst met U bent de eerete blanke die wij Inmeer dan en jaar gesüen hebbao achreeuwde Hugh We hebben alleen maar wildien gezi i voegde Lady Tennys erbij an de tranen vanvreugde etPooHHÏen haar langs de wangen wat haar naar d meenmg van den zeooffi cier nog mooier maakte Hebt u sohfiipbreuk geleden informeerde hij Het was een niet zeer saraenihangend verhaal diat de twee hem deden maar na korten tijd wae luitenant tocJi ap de hoogte U wae op de Tempert Queen zei hijverbaaed Ib er verder niemand gered vroe fende twee sehipbreukeWngMi in q anning Vijf of zee passagiers en de kapitein geloof ik Ze zijn bijna dood van hongeren dcret door een mailboot opgepïkt De anderen kwamen allemaal om Wie waren de geredde paBea era vroeg Hugh van verlangen bevend Ik herinner mij de namen niet Waa er een juiflrmmv Ridge bij Wae Lord Himtingford bij de gerecidMi Van fie dame weet ik het nïet maar Lord Hmitingford is omgekomen De bladeö schreven uitvoeiHg over hem en zijn jonge vrouw Zijn lijk is opgepakt zij Ja nowt gevonden Zij ia zoo juiat gevonden zei Hugh Dit is Lady Huntöngford De Winnetka maakte een reis naar ver6chRUende landen en zon drie jaar uitblijven Tijdens een torm eenige dagen geleden was er een defect aan de Muurinriohthig gekomen daardoor was de kruiser uit zijn die het aterkat aan hun Izor dia zij van a het begin gediend hadden gehecht warcn Langzaan voer het achip van Nedra een jaar uadat de eerste blanken dje daar ooit gesL i waren er voet aan wal hadiUn geset Hoog op den berg wapperde een aan flarden geeclieurde Amerikaaneche vla De kapitein weeë er naar en bet volgend oogenbllk ston den de officieren en de manschappm in de hcudmg langs bakboord geBchaaid ae aalu perd n de Anaerikaaneche vlag die twee blanken uit de iwüdemie verlost had HOOFDSTUK XXXIII Spoken Den eeiBten Juni liet de kruleer Winnet ka het anker in de haven van Manilla vallen Op het voordek stond Hugh Ridgeway en Lady Tennys Huntmgfoid Ze gin gen aan Isfid met den ki tedn den ofti cier van administratie luBtóiant Caxrutherg en enkele anderen Ben tweede sloep bracht hun onbeschrijfelijke bagage de huwe lijkecadeaux en de beode bedienden van Lady Tennys aan land De kapitein ging direct met zyn pa a lers naar het echeepvaartkantoor waar den aanwezigen a mbtenaar near de lijst van verongeluktatt van de Tempest Queen gevraagd werd Wil je gaan herhaaUte hij Ik wil gaan en ik wil haer blijven Watau Hen wi doen Gaan We zullen gelukkig w Wan Ikweet het zeker Maar Grace Als die nog leeftp vroegzi zwak Ik kan met anders hopen dan dIat zijnog leeft Ik zal haar aUee uitleggen en zij3 al mij begrijpen zei hij maar het wertthem bang om het hart toen hy dit zei Je zult haar hart breken steunde zij Onze arme Irouwdajg E zal een nieuwe dag van vreugde en geluk komen Ik ga waar jij naar toe gaat Hugh Een paar lange slagen van te riemen en de witte boot schoof op het atrand De offlD r epTong er uit en kwam op het tweetal toe Mag ik mij even voorstellen LuitenantCarruthers van de Amerikaanache maatne aan booid van de kruiser Winnetka onder bevel van kapitein lüldebrand Wezagen die vlag daar en wisten niet wat weer van denken moesten Hugh greep heq bij de hand en riep maar steeds Geied Gered Gered Carrulhera keek van de een naar den flnder maar hij enapte niete van de situatoe Hl zig een paar blanken m een alleronmogelijkfite kleedij zij een buiteogr i oue schoonheid hij mett engtaiande zijn verwaarlooade haren q en t q een heer en een Amerikaan Wat wat be eekent dit vroeg hij koerg geraakt Het oorlogsaohlp waa nu ap weg naar Manilla De matrozen werden met een bood ciiap voor den kapitein naar het ef ip teruggeetuurd en luitenant Carruthers ging met het verheugde paar naar het dorp De wiJiden hadden het sohip en de blanken gezien en de opwmding was onbeBohrijfelijk Toen het bekend ward t de Izoie diezoovpel voor hen gedaan hadden op hetgroote vreemde schip dat lïit de dieptender z e was gekomen het eiland weer zouden verlaten maakte zich een gro verslagenheid van het T meester Luddpratend brachten al de inwoners van Nedrade bezittingen van de Izorg naar het atrand maar het wae geen vroolijk gebabbel dai uitden optocht opeteeg Lady Tennys en Hugh gingen tueflchen de rijen van hun nienwevriendoj dow belovend nog eens terug tekomen een belofte dde zij van plan waren te houden Koning Poetoe het totmbeeld van wanhoop stond tot zijn knieto in het rwater Toen de loep van wal stak zwaaide hij aijn armen in de hoogte en weeklaagde luid een voorbeeld dat zijn volk gni volgde waar de heple menigte plat op den grond viel Wordt vervolgd Twee figuren in het wdt maakten zich uit de menigte loe en door het water wadend klemden zij zich ohthooa de matrozen hen met de roeispanen trachtden weg te du wen aan de kanten van de boot vaat Ze keJcen met smeekende blikken naar trtoii nieeeteres die daar wegnïer Neem ze alsjeblieft mee vroeg deae en op ♦ © n bevel van den officier Itidm sterke armen de beide melejeg n de boot Het waren Alzam pn Naltoo de beide bediöidoi