Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1931

van he fort gelegen Een wandelmg vanmt üouda waarbij men over Keeuwijk en ölmpwijk gaande de naar óexe plaatsjes genoemde pi uc itige plassen m hun volle glorie ziet brengt langs rustife kaden de rustieke landwegen dwarg door dit meroicomplex u er m en tweetal uren heen Wilt u vanuit Bodegraven m de omgeving e i een kijkje nemen per autobus vanuit Gouda of per trein vanuH Leiden of WoerdMi dan vergt het ein wandeling van een klein half uur waarbij men den Zuidehjken Rijndijk moet neirirfi De landelijke omgeving de vriendelijke oevers van den Ouden Rijn zijn deze u panning ten voile waard De schans zelf is met te bezichtigen tjouwens er zijn zooals tteda erder aangegeven geen andere bewoners meer dan de fotwachtersfsmiüe mitsgaders de kraaien en er valt niets te uen De magazijnen werden weer ia hun oudiju btaat teruggebraclit de warm en koud waterleidingen opgebroken de biljarts de gemakkelijke etoaien de tennisbaan de badkamers de bibliotheek de officierseetzaal de kamer van den commandant en die vau den officier van het bewakingsdeftaiebement de keukens cantmea verblijven ier a an cliappeti ja wat niet al kortom es wat nog kon wijaen het iangdurlg verblijf van deze buitenlanditche officieren is verdwenen Zwart Bchöven op 6 6 9 12 17 36 dam op 18 en 32 Wit achijven op 15 27 29 31 83 34 38 89 46 47 Probleem No 74 t l Diezelfde patroons die over d oeneniing van het aantal baasjes klagen klagen ook over de toeneming van de openbare veilingen van vloerkleeden De grossiers vinden by de patroons geen voldoende afzetgebied maar nu wiHen deze taatste at weer ijat de grossiers bjj de pakken gaan neerzitten en nalaten langs anderen weg geld te verdienen Horatii iedereen mo6t maar blyven jachten totdat deze handelaars weer in gode conditie zijn Zóó lost men de puzzle zeker niet op HACXNAAS De WIerIcker Schans Internoanngskamp in Oorlogstijd Vorijdelde Ontvluchtingspogingen WeU tm zoo aciinjft cfa medewerker van de Ha sche Poet dnt het groote gedeelte van de legers ninimer van deze aohaus gehoord be ft laai iitaan weH waar deze ta vinden üebeal omnmgd door een breede giacht wftajx ver aan de Noordzijde ee a lange brug letdt aan het einde eeo grimmige poort net een paar kijkgsten eiken naderen toegang tot het inwendjge van het fort aifiluitaad ligt dez echans daar verlaten tenudden van het lage door vele elooteu doorenadec polderland e i haU uur beoosten Dodegraveo Boven de hooge boomen op de br ede baetdous van het lort zwervKi DU t Ucüzè kraaien dka daar sm ls menschenheugeius neetelen ea er een leven van belang maken Dit u dan evenwel het eemge vertiiei daar op dia oudie aohmie waar steohlfl i cu fortwacbter met zijn gexrn huist Vlak ten Noorden ia de Oude Bijn waarland aan den rechteroever de straalweg evenwijdig iooipt de groote we van Utrecht naar Leiden Vroeger dtenda dit fort naar men zegt tot opalagplaata van sprmgmiddelea voor lisopniiming m de toenmalige Nieuwe HoUaodache Waterlinie nu zijn er arttlleriemateKiaieu opgealfigea la een zestiU groote magazijneD en loodaen van het t duit het inwendige van het foit Het feit dat gedurfde de eerste mobili atiejaren hier een Aaiïtai ofheieran vau hoogeren en iagereo rang en Van ver ohillende nationaliteit gemtemeerd werden rukte dë donmielende sohaoe uit haar slaap en zoo tieeit da weieddoorlog die aJlLw in beroeiing wint te brengen ook dit vredige fttukje natuur met met rust gelaten Een dertiglHl offitieröi Bwteohe Franscbe en later een dozijn DmlAche vaa ondeinBcheideue wapeuB vertoeide geruimen tijd blunen hl r Htatige wallen en de oude kale maga zijnen werden door de goede zorgen van oo en interneeringedienst ooogelODverd in keurige e Inapver trekken badkamers biljart leee en eetzöleu in oomfort met onderdoend voor het beste panvon Al werd het verblijf van die gefntemeerde officieren zoo drege I lijk irogelijk gemaakt de heeren bleven up i het £ ort en hoewel op bepaalde tijden aan enkelen voor enige dag a vetlof werd verleend vrurbij zij schriftelijk hun effl evoord iiioeeten gevflo tijdrais het verlaitea van bet fort niet te ontvluditen misten zij hun i njtieid Eerst later weKlea de verloveu gemakkelijker gegeven dodn in den b mne was dh slechte hooge mtzood ing De bewoners van Bodegraven EuUen aUih nog w lierumeren hoe enkele Engelscbe officieren eenige malen de kerk aldaar besochten waarbij een gewapend Nederlandech oMcier acht r hen in de banken laat nam Dat zich tijdens de intemeering van de versclullende vreemde officieren op Wiecrtokerschane het noodige hetft afgespeeld ie begrijpelijk mede dat er iin dien tijd versclullende pogmgen in het werk werden gesteld ora te ontvluchten waarvan eenige met goed gevolg Ei was toen in die jaren een heele bedrij rtgheid in dat brave fork Een stevige hooge ijzerdraadaielmtmg verhinderde een te gemakketljke ontanamxmg en een bewakiingsdetachemeut van een kleine 200 man uad het voldoende druk met wachten patroutlied eiiet n s Nachts brandden luupen op de wslien die hun felle schQnBelfl tot ver m den omtrelk wierpen De meest ernstige pogmg 1iot ontvluciilang door ct n groot gedeelte der Engielache officieren was het graven van een onderaardaohe gang bt mnend vanuit e i der alaapkamera loopende onder den wol en zioh vervolgens onder de fortgracht voortaeit nd Onder een krib in een der slaapkamers was men begon Raadselachtige m ordgevalten in de laatste jaren Geheimzinnige verdwijningen Het gelukte ons een artikel te krygen van den heer John L Webster den chef van de geheime politie te Chicago over de in de laatste jaren gepleegde misdaden Sommige menschen hebben altyd met tegenspoed te kampen Zoo n man was Vivian Mesfliter Hy was in Engeland geboren en opgevoed maar ging als jonge man naar Amerika omdat by meende daar meer te kunnen bereiken Hy was niet dom maar alles liep hem tegen Hy had een ranch in Mexico gehad had in Denver zaken gedrevpn en eindigde in New York ais ontwerper van machines Zijn huwel k was een mislukking en liep uit op een scheiding Zijn dochter het eenige wezen waar hy om gaf werd gedood bü een auto ongeluk Toen kwam de wereldoorlog hy had niets te verliezen en niets om voor te leven en nam dus als vrijwilliger dienst bij bet Engelsche le er in Canada BÜ zyn eerste veldslag kreeg hij een schot door beide heupen waardoor hy niet bepuld halpb oevend werd daardoor kreeg hy ook geen ondersteuning maar toch genoodzaakt werd met een stok te loopen ITu was hy 57 jaar oad hy was weer terug in Engeland hield een benzinedepot en woonde in een klein kamertje van een derderangs pension Zelfs de pensionhoud In de reiskoffer Ibtthoorsn AsQirin T lbl tt n want óp rais I staaf ü in t bijzondar aan h t d vaór van Mop onr ê band en Btyerkruli Prijj 7Set A nen le tx s nactits Óodi ook w S overtUg waarbij de gramtqihoon de geluiden door dezen mineurs arbeid veroorzaakt moest den MU werd ataaig doorgewerkt Met behulp van zeer pnmruere werktuigen 8obo jes bijlen ens in de door famihe geofHiden cakes b gedeelten binnengeunokkeld werd de mijn gegraven De uitgegraven uxde yerepreidde men tuaschen den vloer en den grond der laa kamer terwijl steeoen op de meest slinkache wijze bij gedeelten door de Engelsche heeroi werden wereevocrd en in de gracht geworpen als men ging zwemmen Door middel van een mgouteus toestel een aoort biaa alg voerde men Veraohe lutrht aan de ader den grond werknden dto daar diep in den mijngang bij het Bchijneed van electrische zeklantaaizis als mollen energie voortptoeterdon Ieder oogoihük Jiep men kans op water of instorten maar men vorderde Door nftddel van Ven kompas wist men de riohting naganoeg vastr te leggen en zoo naderde dan na maanden arbeid de tijd w iarop de heeren achter elkander de schans en vermoedelijk ook heit gsetvrije Holland zouden verlaten Ëdo op zekeren morgen ontdekte een soldeat van de beiwaJung die als oppafiser een der Engelsche ofricieren was toegevoegd tot zyn stomme verbazing en paar officieren zwart van aarde en nat van inspaKning die onder een slaapplaats uotkropen Ondanks het feit dat d Engeleclieu er waren zeer gefortmnjeirde hpcren onder een belangrijk bedrag beloofden indien hij hisn niet zou varraden iiet hij zich met door die groote boul geld verleiden maar rapporteerde het genral aan den fortcomDiandant ilet verhaal luidt verder dat s mans pliehtebeta aiciitmg beloond weid met een paar sigaren en evenveel dagen verlof Zoo m deze plaats nog van meer tooneelen getuige geweeet doch nu lie ze m haar dommeieiide rast teruggezonken al beeft ze een gesobieü is tijdens de oorlogsjaren gehad Het iB cCTjüwittt stukje natuur daar om en bij die Wienokersehaus zoo geataamd naar de Wiencke een breede vaari ten üoBten Bij den 250 n sterfdag van Spanje s grootsten dichter In het testament van den dichter Pedro Caideron de la Barca een zeer omvangrijk gescimft over zyn loatsten wil bevindt zich na opsommingen van verraogenslegaten de volgende zin rA an myn vriend Lozzano vermaak ik enkele aanteekeniiigen die ik in mijn leegen tijd op papier heb gezet doch volgens mijnloordeel slechts weinig waarde hebben Deze enkele aanteekeningen waren mets niets meer en minder dan alle manuscripten van den dichter voor zoover zu toenmaafs nog in zijn handen waren Deze zelfgeringachatting is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbltterirg diede ouderdom voor hem mft zich meebrachten die hem ook zyn eigen grafgedicht metdeze woorden deed besluiten Vertn uwniet den lof der Koningen noch Uw eigen genie Caideron Lopes de Vega Cervan a ziedaar de drie toonaangevende namoii in de geschiedeius der oudere Spaansche literatuur doch geen van hen heeft zyn tüd zoo zeer overleefd is tydloozer geworden dan Caideron in wiens gedichten stemmen spreken die een eeuwigdurenden klank bezitten en zoowel 2öO jaar geleden als than s nog in staat zijn een iwerklank van vreugde of ontroering te verwekken Het Spanje van zijn tijd was een bijzonder merkwaardig land dat donker afstak tegen de omringende Europeesche landen Spanje was het land der schrilste tegenstellingen eenerzüds was er een hofvertoon dat in de zoetste overdrijving ontaardde anderzijds een opkomend volk wiens eenigen zin het was om zich volkomen uit te leven in dans en spel Toendertijd groeiden reeds de ctHiflicten die eerst kort geleden tot de Spaansche omwenteling hebben geleid en het leven van den dichter Caideron was een spdegel waarin zich het leven nspel der Spaansche natie het helderst voorspiegelde Zijn vader bekleedde een ambtelijke positie toen in 1600 Pedro het levenslicht aanschou wde In een Jeziütenschool wordt de jongeling opgeleid aan de beroemlte uni rsiteit te Salamanca studeert hij theologie doch leidt in tegenstelling hiermede een specifiek wereldschen levenswandel Wij weten niet in hoeverre hy zjjn studies beëindigd heeft vast staat dat hy naar hui terug is gekoerd en een kommervol bestaan met zijn broeder in het bouwvallige huio van zyn vader heeft geleid In dezen tyd ontsIxKiden zyn eerste comedies stukkon met een wuftlieid van geest en een elegance van stijl dat zy bij een ieder goed in den smaak vielen en den naam van den jongen dichter al heel spoedig bekend maakten t ooh het succes dat hy met aeze wereldlijke tooneelspelen oogstte was slechis een ziwakke afschaduwing van aen roem die hem by de opvoering van zijn kerkelijke drama waarvan hy er 100 heeft gyschreven ter gelegenheid van hooge kerkelijke feesten te beurt viel Onder deze eerste leeirrijke in den geest van den tijd passsenr de drama s bevindt zich maar weinig dat thans UQ0 de molÉtB loont om te lezen Spoedig daarop trad Caideron in dienst van enkele Grandes zooals het destijds de gewoonte was om met bet hof in verbinding te komen De jaren die nu volgden dragen een half kunstziaqig en een half diplomatiek karakter ter behftging van het hof en den kunstzinnigen koning Philips De dichter neemt voorts aan enkele veldtochten deel en zijn prestaties ata soldaat waren zoo bevredigend dat mf n m hem reeds een uitdtefcend Hidalgo zag In deze periode viel hem de eer ten deei tot ridder van den Santiago orde te yorden verheven In dezen tüd waa Caideron reeds een gevierd dichter zijn meest beroemde werken ontstonden 41et leven een droom Dame Kobold standvastige prins IJverzucht de grootste vyand De ridder van Salamea en Het bekende geheim Niet zelden liep de dichter door zijn scherpe tong gevaar in hatuien der inquisitie te Vallen doch slechts de achting van den koning en het hof hebben zün stukken voor den banvloek besohermd en waarschijnlyk tevens voor het nageslacht bewaard Chidanks den roem en onderscheidingen die h n herhaaldelijk te beurt vielen geraakte Cakieron in groote moeilijkheden en zoo zien wy hem op vyftigjarigen leeftijd de belangrijkste stap van zjjn leven ondernemen wanneer hy priester wordt Spanje s grootste dichter sterft ster had medelyden met hem Hij kreeg nooit bezoek en zyn eenige correspondentie kreeg hy van een firma waarvoor hy benzine verkocht en iemand in Amerika hy ontving tenminste geregeld brieven altijd in hetzelfde handschrift en beslist geen zakenbrieven Hy ging nooit uit en zat maar op zijn kamer waarby hy talryke sigaretten rookte Eensklaps verdwenen Op zekeren morgen kwam de pensionhoudster zijn kamer binnen om zyn bed op te maken het was echter niet beslapen Zy herinnerde zich niet dat hy den vorigen avond was thuisgekomen en het andera overvolle aschbakje was nog schoon Zy begreep niets van het gedrag van haar commensaal doch begon er eigenlyk pas over na te denken op den derden morgen Mijnheer Measiter zou het haar toch wel hebben laten weten wanneer hg een paar dagen de stad uit ging hij was altijd heel beleefd zy praatte er eens over met haar man Die zei alleen Ga niet naar de politie want daar zou hy heel boos om kannen worden Zy zei niets wachtte nog een paar dagen en ging toen naar de politie zonder haar man er in te kennen De politie ging eens kyken naar de garage Die was blijkbaar door Messiter zelf gesloten want het hangslot was van een soort dat met een sleutel gesloten moet worden en dat men niet kan dichtknippen Zij dachten dus dat er geen reden tot ongerustheid was Mles8iter s firma kreeg geen rapport meer van Messiter Haar brieven WeveiJ onbe antwoord een telegram kwam als onbestelbaar terug Toen bmoemde zy een ander in zyn plaats machtigde hem om de garage open te sluiten Daar vond hy naast de benzineauto waarmee Messiter de omliggende dorpen placht af te ryden zyn lyk Op den muur waren bloedvlekken en een opgedroogde bloed as bevond zich onder zyn hoofd dat op twee plaatsen ingeslagen waa Een geheimzinnige hamer De politie zDcht naar het voorwerp waarmede de misdaad was gepleegd Achter een van de olieblikken vond zy een hamer met een eigenaardig gevormden kop waar ge onnen bloed en wat haar aan kleefde Het haar kwam overeen met dat van Messiter Vingerafdrutóken waren er niet te vinden Op het lyk vond men geen geld doch in een afzonderlijk zakje bevond zich een klein gouden medaillon met een momentopname van een verpleegster in uniform In zyn kamer vonden zij de brieven nit Amerika alle uit dezelfde groote stad afgezonden Er was nergens een plaats of een datum genoemd en men kon het adres niet nader bepalen Men kon uit de brieven slechts opmaken dat de schryfster en Messiter elkaar liefhadden sommige gedeelten waren in code Deze werden ontcyferd doch men kwam er slechts wat meer door te weten van Messiter a liefde niet van de persoon tot wie zy gericht was Het feit dat de schrijfster zich zelfs in haar liefdesbrieven zoo weinig uitte over haar omstandigheden bewees wel dat zij en Messiter zelfs het van Tl jaar op een Pinksterzondag In t jaai 1681 De laatste weiisch van den dichter was om in een open kist ten grave te worden gedragen opdat hij op deze manier boete kon doen voor zyn slechten ijdelen levenswandel Typisch Spaansch is deze innerlijke tegenstelling deze vijandBchap van den ouden vroom geworden dichter jegens zijn wereldlijk leven Gelukkig kunnen wij alles met geheel andere oogen beschouwen en den wereldtijkien dichter dankbaar zijn voor zy n onsterfelijke werken die een zelfden invloed op de moderne oómedie hebben tdtgeoefend als die van Shakespeare en Molière Want de comedies van Caideron die vaak het spel tusschen de krachtigste realiteit en de fantasie van den droom weerspiegelden waren de voorloopers der KHnantiek zoowel in de Toman as tooneelliteratur Het zou daarom niet te verwonderen geweest zijn wanneer liet ook zonder de herdenking van zijn geboortedag tot een soort renaissance ware gekomen Getuige hiervan is het feit dat laatste jaren de beste van zijn tooneelstukken steeds vaker op nns tooneel verschijnen Nadruk verboden Schevenlngen ontwaakt Scheveningen werkt koortsachtig aan de laatste steken van zyn zomertoilet Overal heersoht een aanstekelijke drukte om de hotels en de seizoengelegenheden weer op te knappen De Pier krijgt weer een nieuw verfje de badstoelen worden opnieuw in een frisch uakje gestoken De Exploitatie My Scheveningen die vrijwel alle groote hotels beheert heeft ook in de wintermaanden niet stilgezeten Een Iwtel is een zaak als iedere andere maar een waaraan tallooze moeilijkheden zijn verbonden Men moet het zyn gasten naar den zm maken De een wenacht een sfeer in het hotel welke hem aan huiselijkheid herinnert de ander wil juist iets andera dan hij gewend is tusBchen deze beide moet de directie veilig en wel zien te laveeren Dat vereiacht Inaicht en psychologische kennis maar vooral groote tact Is het re ds moeilijk thuis een enkelen logeergijst op zyn gemak te stellen hoeveel te Er is te Scheveningen hard yewerkt om alles weer voor het nieuwe wüzoen in orde te brengen Daoht men soms dat ann de hotels en andere gebouwen de barre wintermaanden zijn voorbijgegaan zonder sporen na te laten dat de Pier maar steeds en onveranderlijk het geweld van de zee kan doorstaan zonder voortdurend onderhoud Ook de badstoelen moeten wïirden gerepareerd HJet Scheveningache model achijnt het standaardmodel te zijnl De E M S doet dit alles in eigen beheer Zooals ook verschillende producten voor het hotelbedryf in de bedrijven zelf verraardigd worden In de centrale wijnkelder ligt een voorraad van ƒ 100 000 waarde opgeslagen Aan een centraal magazijn wordt alles door de leveranciers geleverd vandaar uit wordt het gedistribueerd Te Scheveningen duurt een hoteljaar zeer kort toch werden het vorige jaar de volgende verbruikcijfers bereikt BOOO KX3 thee 260 000 eier n 80 000 h melk 27 000 U room 26vO0O K G ruiïdvl 6Bch 16 000 K G kalfavleesch 7000 K G varkensvleesch 2600 KjG ham 12 000 kippen 90 000 K G aardappelen 30 000 KXi suiker 12 000 KjG boter 4fi 000 st brood groot 190 000 st brood klein 85 000 st beschuit 850 000 KiG ijs en het café bedryf 20 000 gebakjes 20 000 L roomijs Noemen wy tenslotte nog het amusementsgedeelte Hoeveel moeite kost ok dit niet om het behoorlyk te verzorgen m vóór alles op peil tie houden In het brandpunt een of ander noodlot vreesden Verder kwam de politie van Southampton echter nieta te weten Er kwam nog een annoniem telegram uit Amerika juist terwyi de politie nog aan het werk was het was in dezelfde code gesteld en bevatte een dringend verzoek om opheldering van het langdurige zwygen Ondervragingen De politie ondervroeg ook de gescheiden vrouw van Messiter en zyn broers en zusters doch zy wisten geen aanwyzingen te gevent hoewel zy gaarne alles hadden willen doen om den moordenaar op te sporen Zy hadden al in geen maanden iets van Vivian gehoord dat kwam echter wel meer voor en daarom hadden zÜ zich nog niet eens on geniflt gemaakt Na was de politie ten einde raad en riep zy de hulp in van Scotland Yard Het groote Londensche politiebureau zou niet beroemd geworden zyn wanneer het niet altyd m t de grootste nauwkeiirigheid werkte ook al had niet al dat werk rechtstreeksche resultaten iZoo deed men ook in dit geval Eén afdeeling onderzocht het terrein van den moord Men zocht de fabriek op waar de hamer gemaakt was en ging vervolgens na door Welken winkel hy verkocht werd Nu ging men in de omgeving van dat district zoeken naar den kooper totdat men een man vpnd die den hamer als zyn eigendom herkende Hy was monteur in een plaataeiyke garage en had op zekeren dag den hame geleend aan een man die met een verkoopauto voof benzine door het dorp S TADSNIE UWS GOUDA 6 Juni 1931 Eén autotocht voor ouden van dagen Mevr van Heedt DorÜand de Kat de presidente van de Ver van Huisvrouwen hield in het Meinummer van het Maandblad van de vereeniging een pleidooi voor iiet houden van een autotocht voor ouden van dagen Wy bevoorrechten zoo schreef zy dig zoo ruimschoots gelegenheid heuben van het schoone in de natuur te profiteeren laten wy toch in onze vreugde en blijheid over dat genot niet vergeten de ouden van dagMi die hoewel goed verzorgd als ze zyn in de tehuizen zooveel van al dat schoons moeten missen Laten wy trachten al ia t maar voor één enkele dag hun ook die vreugde te verschaffen van uit zyn en van al het schoons wat rond hen is te genieten Wie weet hun leventje is nog maar kort Voor hen die tachtig lentes en méér achter den rug hebben is t misschien een laatste genotvolle dag Want dat zoo n uitstapje een prettige dag voor hen is daarvan zijn we overtuigd als we terugdenken aan alle glundere gezichten die we bij de vorige uitstapjes rond ons zagen Wat hebben ze by hun eerste autotocht niet genoten van de prachtige zaal met vroolyk versierde tafeltjes waar onder t genot van een fyn stukje muziek een kopje thee gedronken kon worden en verder de tocht naar Scheveningen om zóó van de boulevard af de prachtige zee te bekyken De tweede autotocht weer met auto s on welwillend door particulieren afgestaan leidde naar Waalhaven Daar waren de oudjes paf van die prachtige machines die op t vliegveld neerstrekeiL En gedachtig nu aan al dat prettige en heerlijke dat de oudjes te genieten hebben gehad doet nu het bestuur van de afdeeling Gouda van de Ned Ver van Huisvrouwen weer een beroep op de welwillendheid van velen om het in staat te stellen met de colleges van regenten die beide keeren ook financieel steunden de oudjes uit de verschillende gestichten een prettige dag te bereiden en dat nog wel liefst in dien tijd van t jaar als de dagen t langst zijn Dit artikeltje ia aanleiding geworden tol de oprichting van een permanent Comité dat in het vervolg autotochtjes voor ouden van dagen zoo mogelijk ook voor gebrekkige kinderen zal voorbereiden Het Comité is samengesteld uit enkele bestuursleden van de Vereeniging van Huisvrouwen en regenten van de gestichten hier ter stede Mevr Gaarlandt de Kat verklaarde zich bereid als eerepresidente op te treden Het Comité dat bestaat uit de damea Mevr A van Reedt Dortland de Kat Mevr A Vroman Vromen en de heeren P Bokhoven J v d Endt J Slop L van de M en W van Vliet doet thans een beroep jip de ingezetenen auto bezitters om hun waitn beschikbaar te stellen op Woensdag 1 M Het ligt in de bedoeling m t de ouden Vfm dagen uit de gestichten en met anderen die daarvoor in ftanmerking komen een autotochtje te maken naar Zeist Opgaaf kan bij leder der comPtéleden geschieden van de attracties welke onafscheidelijk aan een badplaats als Scheveningen verbonden moeten zyn staat het Kurhaus Daar zullen iï de eerste plaats weer zijn de uitnemende Kurhaus concerten door het Residen tieOrkest beroemde solisten zullen er weer nieuwe lauweren oogsten Voorts zyn er het Palais de Danse het KurhausCaba ret waar de populaire cabaretier Louis Davids de v jprganger zal zyn het Paviljoen op de Pier waar Max van Gelder de specialiteiten zal verzorgen Zoo staat Scheveningen opnieuw gereed om badgast en toerist te ontvangen om aan genietingen voor lichaam en geest meer te bieden dan zelfs de meest vcrwemte verlangen kan Maar ook om ontspanning en genoegen te geven aan hen die over een kleine of middelmatige beurs beschikken en dit is iH g altyd de groote meerderheid reed en niet verder kon Hy morrelde aan den motor vroeg een hamer te leen kreeg den motor inderdaad vry snel in orde efl reed toen weg zonder den hamer terug te geven De vondst in de prullemaiid Op de plaats van den moord vonden Ö nog meer In de garage stond een klein tafeltje waar Messiter schreef en daWnaast bevond zich een prullemand Alle stukjes papier werden er zorgvuldig uitgehaald en bestudeerd Ze leverden voor het meerendeel niets op maar er was een stukje verkreukeld papier waarop het adres van de garage vermeld stond met de byvoeging ateidag tusschen 10 en half één pat papiertje had dus betrekking op een afspraak en het handschrift kon heel goed dat van den moordenaar zyn want MesBiter was op een Zaterdag vermoord In den mand bevond zich nog een afgescheurd papiertje met de handteekenin van W FThomas en nog een ander met alleen Thomas De boeken van Messiter zeiden nieta van een relatie met W F Thomas doch er was een blanco notitieboekje waar negen bladzyden uit gescheurd waren Op de tiende bladzijde vond men eenige adruksels van het schrift op de bovenliggende bladzijde en het bleek na heel wat werk in het laboratorium van Scotland Yard dat het een kwitantie was voor 2 shilling als commissie voor 6 gallon benzine die verkocht waren aan Aomer Bartlett Bold SWet Southampton een gefingeerd adres vermoedeiyk had W P Thomas voor lle it r Het groene Hannover Begin Juli wordt te Hannover de jaarlyksche groote Duitsche landbouwtattoonstelling gcfaouden Weinige Duitsche steden zyn in too rmme mate stad en landschap residentie en industrieel centrum vePeenig i in zoo sterke mate oud en nieuw als dit met iiannover de Welfenstad aan de Leine het geval is Hamiover is van oudsher het middelpunt van het Nedersaksische leven en van het Medersaksische land geweest Het is ook jieden oX centrum van het Nedersaksigohe economische leven en van de Nederaakaisohe kuituur de hoofdstad van de boeien van den Deister en van den Solling van te laagvlakten van de Leine en van de uitgestrekte liüneburger Heide tot Bremen en luneiburg eenerzyds tot Kassei anderzyds tot ver in het gebied van Osnaikk en zelfs tot de Nedertandsche grens Ten allen tljde is deze Noordduitache stad met haar eigenaardige traditie en haar ligging aan de oeroude internationale verkeerswegen een der belangrijkste oentra van handel industrie Ok verkeerswezen van Duitschiand geweest zy zal het zeker ook verder blyven Heden li t Hannover op het kruispunt van het MiddelEuropcesche verkeersnet en aan de groote wegen van het wereldverkeer De reiziger die deze stad beitreedt van welkeai kant hy ook moge komen wordt gteeds begroet door uitgestrekt groen land door lichte groene bosschen Weinige ste en hebben zulke uitgestrekte plantsoenen en bosschen in haar gebied als Hannover Midden door de stad en gedeeltelyk om de rtad heen loopt het breede band der Eilenriede en het dal vam de Leine een enkele groote golf van groen loof Talrijke wandelwegen en straten zyn elegante alleten Heerlyke verborgen pleintjes en een doolhof van straten bekoren den vreemdeling Midden in het drukke verkeer boven het krijsch der tramrytuigen en het rumoer der wagens uit klinkt muziek in het centrum der stad het wereldbekende Café Kropke Ik ken geen stad die een dergetyk nriddelpimt bezit eeai dergelyk trefpunt voor allen dÜe elkaar zoeken voor het jonge meisje en den jongeling voor den bnitenman die zyn vrouw verloor voor babbelseke dames en nietsdoeners Hier kan men met de gansche stad en met het gansche land kennis maken Om den uif 1357 dagteekenenden Begynentoren het oudöte monument der stad liggen de artistieke en kultureele bezienswaardigheden der oude stad geschaard Hier vindt men de Leinestrasse en de Breitestraase de Markt met haar heerlyke voorbeelden van oude Noorddmtsohe bouwkunst wier ontwikkeling juist heden in de moderne bouwkunst haar voortaetting vindt Men kan gerust beweren dat te Hannover linds het tydperk van Weinbrenner Gilly A Schinkel van den Hannoveraanschen architect Laves een gezonde architectuur vasten voet heeft gekregen Behalve te Duaseldorp is nergiens op zoo groote schaal gebouwd ala te Hannover Talrijke parken plantsoenen turnen sport en speelplaatsen schenken leven en kleur aan deze stad waarin Vetterlein Bonatz Höge en Elkart gehOuwd hebben en bouwen 1 Op een der fraaiste kerkhov rusten Charlotte Kestner die zoo door Goethe werd vereerd de sterrekundige Caroliite Herschelen Hölty de dichter van de Lente Zimmermann de strijdlustige lyfarts vati koningenen vorsten leefde te HannovX dat ookveertig jaar lang den roekeloizen optimist Leibniz gastvryheid verleende Hierleefden ook Handel Iffland slhamhorstde gebroeders Schlegel Hindefburg hadzich in deze stad na den wereldoorlog teruggetrokken Hannover is de geboortestadvan Gieseking van EUy Beifihom van Mary Wigman en van den danlser Kreuzberg Noske de oorlogsministerTder Duitsche revolutie leeft hier als geeringscommissaris Te Hannover heeft Sophie voi der Pfalz geleefd die door de geschiedenis geroemd wordt als een der verstandigste vrouwen die ooit hebben geleefd Zy had een groote bewondering voor Spinoza en verdedigde de subtiele methaphysische leer van haar vriend Leibniz Haar hof was eeii der prach benzine verkocht en daarvoor provisie gekregen minstens één transactie was gefingeerd en vermoedeiyk waren er negen gefingeerde transacties aan Meaaiter opgegeven Scotland Yard liet nu huis aa huis vragen of men iets wist van zekeren W F Thomas Een pensionhoudster in een tamelyk armoedige straat had een i ommensaaIvan dien naam gehad met een blende vrouw die Lily heette Zij waren 20 Obtober aangekomen 27 October bleef Thcjmas in gebreke de verschuldigde kamerhuur te betalen en pas op 30 October den dag vanden moord betaalde hy Drie dagen later vertrokken zy en gaven een adres op in Birmingham dat gefingeerd bl ek te zyn Verder was er een architect diet aan W F Thomas een onaangename herinjnerjng had Hy had zich nj by hem aangertield op een advertentie voor een chauffeur Hy k vam in dienst op 6 November en eenige wekenlater verdween hy met byna 150 pond sterling van zyn baas j In de irartrettenverzameling Scotland Yard had een heele verzameling portretten van verdachte elemeiiten en liet daar nu neuzen door den architect de pensionhoudster den monteur me wiens hamer Messiter was vermoord en een kruidenier die op den dag van dne moord Mes iter in gezelschap van een onbekende had Bezien De kruidenier en de monteur waren Biet zeker van hun zaak doch de pensionlioudster en de architect heitkwiden met kerheid W F Thomas m den iperaoon van tigsten uit het Duitsche baroktydperk Hannover en Herrenhausen waren door Sophie een geborene Stuart verheven tot de salon van DuitschiandDoor Leibniz zouden zy het hart van Europa worden Kaarsrecht loopt de Herrenhüuser Allee naar den tuin die het kleinood en het Schónbrunn van Nedersaksen is De HerrenMuaer Qarten zyn het mooiste wat Hannover bezit Zy zyn heerlyk uitgestrekt en vol ryke verzamelingen tropische en subtropische planten Voor vele Noordduitschers zyn zy he gedenkteeken eener dynastie die nimmer de verbindipg met dit land en zyn bewoiiers heeft verloren In het Mausoleum kan men de sarkophagen van Koningin Frederike en van Koning Ernst August twee werken van Rauch uit Carrariach marmer bewonderen De tHannoveraner spreekt het zuiverste Hoogduitsch Hy is ook de beste ruiter van Duitschiand Zyn paarden behalen steeds weer nieuwe overwinningen De stad heeft een bloeiend kunstleven en prachtige verzamelingen Het is de stad van Nedersaksen dat zich in al zyn schoonheid in haar omgeving uitstrekt De Lüneburger Heide ligt voor haar poorten De Harz kan in één uur tyds per trein worden bereikt Het Weaergebergte is niet ver af en in de onmiddellijke nabyheid der stad liggen ook de bekende Duitsche badplaatsen Pyrmont Oeynhausen Salzuflen Nenndorf en het liefelijke Eilsen by Bückeburg RUILBUREAU voor bons en plaatjes Hebben verzonden aan H H K te Gouda 20 molenbons Hebben genoteerd voor M V H te Gouda 30 Dönszelmann bons K P te Veenendaal 66 Droate s bons A F te Gouda 1 compleet stel zeewateraquarium en terrarium platen en plaatjes Hebben thans niets in voorraad Zullen evenwel eerstdaags een party bons opzenden naar de faf Verkade ter omruiling voor complete stellen Dus een korten tyd geduld 8 v p U vroeg ook te zenden de nieuwe wandplaat het spyt ons daarvoor kuni n we niet zorgen U kunt deze bekomen by genoemde firma tegen inzending van 25 bons plus 40 cent Mededeeling voor Ph J I te Gouda Wij hebben nog een klein tegoed van U n l 39 punten Jo Q te Gouda U staat nog steeds genoteerd voor 11 Droste s bons Er zyn er evenwel nog te verzenden 134 stuks dan bent U aan de beurt Nu nog iets tot alle verzamelaars iZoo nu en dan bereiken ons van diverse liefhebbersverzamelaars vragen om opname van soorten plaatjes of bons welke we nog steeds hebben geweigerd of die pas uitkwamen Meestal zyn dit geen courante dus geen dagelyksch voorkomende bons zooals die van Verkade b v Het resultaat van de opname van zoo n niet alledaagach goort bon of plaatje is dan dat enkele liefhebbeo B hun aanvragen inzenden en de inzendingen van dat soort bons biyven uit dus wy blyven don zitten met groote aanvragen en heet kleine inkomens Men vraagt thans opname van Pette s bons en plaatjes voor het Cactusalbum Een schitterend album met even mooie platen maar nogmaals wat zal er harder loopen de aanvragen of aanbiedingen We zyn bang om te beginnen Of zyn er onder onze lezers met een masto bons voor het Cactusalbum Wy willen de opname nog even in beraad houden HET RinLBUREAU Voor kleine tuinen Het is weer tyd om de Dahliaknollen uit te planten Oude zware knollen kunnen worden gedeeld indien we maar zorgen dat elk stuk voorzien ia van een of meer knoppen welke nu in de meeste gevallen zichtbaar zijn aan de wortelhals Elk stuk moet dan ook voorzien n van sen gedeelte der wortelhals Afzonderiyke knollen waaraan dit ontbreekt hebben dan ook geen waarde daar deze door de afwezigheid van knoppen geen stengel kunnen vormen We hebben onder de Dahlia a verschillende groepen welke dan ook niet alle vool hetzelfde doel William Henry Podnuore Het bleek dat hij in de tgevangenia zat omdat hy geld gestolen had van weCT een anderen architect En ook de blonde Lily was gemakkeiyk te vinden Het bleek dat Podmore al als kind vBn negen jaar vo orwaardelijk was veroordeeld voor een kleine inbraak Hy zei dat hy onder den naam van W F Thomas gesclïreven had op een advertentie van Messitiir die een beiizineverkooper zocht Hy zou zich presenteeren op 30 October en vond toen Messiter iit de garage in gezelschap van een anderen sollicitant die Maxton of Baxton heette Die man bleef nog by Measiter nadat hy aÜ was weggegaan Hy verklaard ook dat Messiter hem den naam van Craker en BaJtlett had opgegeven als dien van een roogeiyken klant Later was hy nog eenige malen terug geweest doch da garskge was telkens gesloten en daarom had hy omgekeken naar ander werk Hy ontkende dat de kwitantie betreffende Gromer en Bartlett door hem geschreven was Gebieck aan bewUs Wel werd er geen ÜMaxton of Baxton gevonden die ook maa r eenig azins aan Podmore s beschryving tteantwo ordde doch de aanwyzingen waren niet dilldeiyk genoeg om Podmore te veroordeelen Hy werd dus weer naar zijn oud gevangenis teruggezonden om n gei arigenisfltraf van zes maanden voor den dJ efstal uftt te zitten Na afloop van dien tyd werd hy uit de gevangenis ontslagen Niet zoadra wa JiïJ er eclkter uit of hy gebruikt kunnen worden Velen zyn uitstekende snybloemen andere zjjn meer geschikt voor tuinbeplanting bepaalde soorten speciaal voor bloemperken of groepsbeplanting Goede snybloemea vliule we vporal onder de Decoratieve èn Cactos DaÜia s Toch zyn er hieronder welke meer geschikt zjjn voor tuinbeplanting daar de bloemen in afgesneden toestand niet voldoende duurzaam zyn of wel de bloemsteel te kort of te slap is Natuuriyk kan men ook goede sny sooften voor tuinversiering gel uiken Het is wenschelyk dat de aldus te gebruiken soorten ryk bloeien Voor perk en groepsbeplanting zyn vooral de Hignon Dahlia s aan te bevelen doordat de bloemen enkel zijn en in afgesneden toestand spoedig uitvallen zyn ze voor snybloemen minder geschikt Wanneer men van Dahlia s veel wU gemeten moet men de uitgebloeide bloemen steeds tydig verwyderen opdat ze een zaad gaan vormen daar anders het bloeien spoedig is afgeloopen Daarom ia het wenschelyk om van de Bnysoorten veel te snyden die welke we voor tuinbeplanting gebruiken moeten we gedurende den zomer eenmaal per week naloopen om er alle uitgebloeide bloemen zorgvuldig af te snyden Het uitplanten van zware knollen is af te keuren er ontwikkelen zich don veel te veel stengels welke door gebrek aan ruimte en licht dan allen slap en zwak biyven Ook van de gescheurde knollen moeten we de stengels nog vaak dunnen waarby we dan aan de hooggroeiende soorten slechts 8 stengels behouden Dahlia s verlangen een lichte en zonnige standplaats Wat betreft de grondsoort zyn ze niet kteskeurig nagenoeg op alle gronden kan men Dahlia s teelen De höogstgroeiende soorten planten we minstens op 1 M onderlinge afstand de laagbiyvende Mignon Dahla s planten we op een afstand van 30 tot 40 c M DAMRUBRIEK Onder redaetU ran de Damdub Gondjl Seereceria de U BeVlaui 14 lokui L Jsb Markt a jö iJUiJi m JÊjK mm mr m m m mt m WÉ ji n a Probleem No 747 Zwart schyven op 6 10 12 22 2d 37 40 Wit schijven op 21 24 26 38 9 47 49 Oplossing van Probleem No 745 Wit speelt 2 23 23 18 33 29 47 88 34 29 35 30 49 38 44 40 49 9 25 1 Oplossing van Probleem No 746 Wit speelt 50 45 23 18 33 29 34 30 44 40 49 18 32 28 3S 20 37 31 42 4 werd weer gearresteerd ditmaal wegens moord op Vivian Messiter Veel nieuws had de politie niet gevonden doch er waren dne nieuwe getuigen medegevangenen die van zyn misdaad afwisten Hy had n l aan een van hen de moord uitvoerig beschreven en twee anderen hadden van het gesprek gedeelten afgeluisterd Tydens het proces at noch sliep hy Zyn zelfbeheersching verliet hem Toen de jury de zaal verliet om te beraadslagen wist hy al byna zeker het oordeel doch hy hield zich uiterlijk goed Pas toen het schuldig was uitgesproken en de rechter hem vroeg of hy een reden kon opgeven waarom de doodstraf niet aan hem voltrokken behoorde te worden kon men aan de heesche verslaande stem hooren hoe zenuwachtig hijwas Hy zei met uiterste krachtinspanning Jk houd nog altyd vol dat Ik er iets mee te maken heb gehad Dat gaf hem natuuriyk niets want zyn schuld was bewezen Nadrttk verboden En voor den laataten maal vraag ik Uof U nu eihdeiyk eens wilt betalen Eèhè ben ik biy dat dit vervelendegezanik om geld eindelijk eens ophoudt Wanneer is je zoontje Hans geboren 1 Ja wacht s ah nu weet ik hetweer het was tusschen de derde arbetolingstermyn van de eetkamermeubelen ende zesde voor den stofzuiger Hotel Cafe Restanrant ërnafeli x ELFHOEVEN CABARET AVOND OP WOENSDAG 10 JUNI 50 OPTREDEN VAN HET ENSEMBLE JAN VAN RIEMSDIJK ENTREE F 0 PÊR PERSOQN mz IIt TUINMEUBELEN Eigen fabrikaat DEURHORREN volgens maat RAAMHORREN of SCHUIFHORRBN Het Trappenhuis J Spruyt v h T Ruis TRi r ao 4 SPIEKINGSTRAAT 107 109 ONS IDEE IS Aan Ikieü voet deiuUtc ohoen en elke lohoan op de juiste wqze tarcparearil JAN VAN D AM Keizerstraat 62 Gouda Ti lephoon 2376 Alleen verkoop der beroemde WELF Schoenen GOUDA J HULLEMAN KLEIWEG 20 TELEFOON 2850 FONGERS FLEVO en USEL RIJWIELEN in nlenwe 1931 modeUsn Prijzen vanaf 53 gulden Vraaft prijscourant BONDSRIJWIELHERSTELPLAATS N HALF POaO ADVIGAATBOONEN QRATIS Dez Week W p ts bl xoncl PS voop onz klainianli Van ZATERDAG 6 tot en met VRIJDAG 12 JUNI a s ontvangt n l ieder kooper van minstens f2 aan Gemengde boodschappen Suiker en Roomboter uitgesloten doch waaronder een Vz pond Koffie of een c s Thee CADEAU EEN HALF POHO HEERLIJKE AOVOCAATBOONEN CUIT Eisen fABRICKEH ALBERT HEIJN s KOFFIE per Vjp nd 22V 32 Vj 37 45 50 57 Vj ez li cent ALBERT HEIJN s THEE per ons 20 25 30 34 38 41 46 et JUIST NAAR UW SMAAK 100 ALBERT HEIJNN V GOUDA MARKT 51 Electro Technisch Bureau J F W lURlON LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEFOON No 211S 40 De nieüwe Protosstofzuiger f 165 Werkt geruischloos en is stor gvrij voor Radio VRAAGT INLICHTINGEN EN DBWONSTRATIE T Koopt bij onze AdveVteerders