Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1931

NAAR STRAND EN BOSCH Firma J H CREBAS Telefoon 3277 EEN BUS VOLKO HET MIDDELPUNT VOOR MODERNE Het e al weer bijna eeux jaar geleden 14 Juli 1930 dat het voorstel der 8 D A T rsctie om tot eeii verplichte nuddagaluating van aiie Goudftche wuikela over te gaan in deu RauAl is Ixshandield Evenwel i met dat U eiiaiHulfl vemerpen yan dat voorstel die vei plit hte Blmtüig nog met uit de TijdenB het libernie minlatene Goeman Boigesiud Pieraon 1897 39011 is met de uociöle wetgevuig wet evin die beoogt de eccmonUBch zwakkeren aa hun iua a1 liai pehjk leven te eteunen op groate sohaal een begin gemaakt Uit üen tijd datecrea de Woningwet Veillghiöidswet Ongevalieniwet Leerplichtwet B tl meer allemaal wetten op liberaal initiatief tot stand gekomen Het Winkel en WerktUdenbesluit Daarna heeft nien tki de vxjJgende 20 jaren den uitbouw dier aangevangen eocdale wetgevmg aanschouwd en zoo weixi ook in 1929 liet üMizijn gufroixonikien aan het WinkelweiJctijdf 11 besluit een onderdeel der Arbeidsuetgeving ten doel hebbeode ook in het vrii elbedrijf een em de te maJien aAn bet te groote aantal werkuren en 1 gebrek aan tm behoorlijke vacantaevoormenong Eeü regeling der winikelwerktijden ia lüesüoe toe te juiohea em 700 ia dus de halve vrije dag per wesk voorgeachrevea UI dat bebiuit iteta anders dan h t verknjgËO van een ruatpooe van wolJce in de Eabiiekeii op kantoren en m handaUzaken de werknemers reeds langen tijd genoten tot zoover is bedoeld Bealuit een maatlegel vfm zuiver eociale atiekking heT gar ndieert den winkelbedienden een vrye halvu dag per week Men zou meenen dat nu aocaaal geBprokeu aan de verlangens der winkAlbadiiianden iB teÉfeinoet gekomen de partijen die zich speoiaal ala sociaal aandienen met de aldus tot stand gekomen regelmg content ach tevreden zouden tooaen Uit u echter niet het geval Nog een schepje er op Nadat de viije halve dag er gekomen ia wensclit üe S P A ± m t bijzonder de öoudsfhe plus socaaliöte que les socialistcs er eon oCJiepje op te doen Jammer genoeg 16 dat scJiepje heeJemaal met sociaal noch deinoeratiscJi t is integenHeed nun of DiBer diotaitonaal Msi wil n 1 bij verordening een bepaalde niiUDag jïer week Vt or ieder winkelier en imi personeel ais vrije mididag voorechrijïfiD pn dan d n wmkellers varbiedtai hun MiAelopen te houden en dua hun waren frferkoopen Er moet dus dwang worden gebrunkt waarmet minnelijk overleg hjetzelfde te bereiken Talt i Met alleirlei argumenten tracht men het j invoeren dlier voorgestelde verordening goed t praten Kchter mpert d aarbij tevens geetetd woiden dat nint alleen de dogmatiöchen van links doch k de meesten van rechta voor het voorxtel der S D A P in prinoipe veel voelden l e Liberalen tegen gedwongen winketeluiting Slechts de liberalen ihebben In den Goudschen Raad eteliiing genomen tegen den nieuwen regel der gedwongen winkelel uiting Dflt zal wel hoofdsMtelijk hierin zijn oorzaak mden dat hot begrip vrijheid door een dogmaticnis ondera wordt aangevoeld dan door Pietctogmatisch denkenden Bedenkelijk bhjft t echter dat men in ijn zutbt om zooveel mogelijk militairement van boven af Ui regelen de grenzen van wat sociaal zedelijk aJgemeen maatBchappelijk Js heeft overschreden en zioh over het sociale gebood heen heeft begeven op het tnge en eigen terrein der belanghebbenden der winkelierb E 5n der argumenten tot ondersteunmgvan het vooretel w geweest dat t zoo gunMig zolfa een zegen aou zijn voor de whikehera zelf Maar wanneer dan van de w nkelieiB zeker meer dan fel tegen de verplichte eluitmg gekant is dan i ttoch onlogisch en featelijk beapottelijlt hen te helpen aan zoo n niet gew nsohte M n Opvoedend werk van een 8 D Wethouder Voorts 18 nog ctooi een weihouder derS D A P de meening geuit dat zoo n verordening zoo opvoedend zou weiien Nuweten wij wel dat die Wétihoudttr r een ar pereoonlijke zeei bijzondere opvoe unaeop na houdt doch den wmkders zal weinig ergerlijker in de ooren hebben gekton n dan de bewering dat rij in het bedrijf Westen worden opgevoed door iemand die an het winkelbedrijf aJÖians geen verstandleeft toonen t © hebbeo lïet is aJeof er opvoediag toe noodig is om Jialf gehangen te worden Anders zou het 8taan wanneer de winkeEidh in groote laeerderheid vóór a phchtQ sluittog Mudten uÜtepreken rJ ® J intje van J® wi afgemaakt van de beswaren der win lera t€ eti de kaawen van verUes aan id fae Verminderde kans ora ie verkoo Wi aan toevallige besoekers en dergelijke ïwallen meer is gczfgd dat de winkeJlem niet 200 klagen want dat ze t toch altijd befer hebben dan de arbeiders I i el zijn er versoheidene wüike H H Autopilders Vulcaniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vlug en billij c onder garantie Isrsie Goudsclii Vilcanlieei lDricMiiig GOUDA KLEIWEG 38 aoIiMr uw ADRES voor Prima Limonade Essence in vele smaken met gebrulksverwijzer Is Drogisterij Het Groene Kruis Kleiweg 91 Gouda aOEDKOOPE TREia met regenverzekering Maison van Sijll Ulttenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Schiedamscheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor DAMESHOEDEN opk voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINT Enorme sorteeringKINDER HOEDEN Laat Uw oude hoed vervormen vanaf f 1 75 U krijgt het nieuwste model w er terug Den Haag t m Utrecht Leiden naar ARNHEM en NIJMEBEN op ZONDAG 14 Juni SlroiibilJelleD kosleloos md de Slalioos Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door het nieuwe ideale toestel WELLA blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prija M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe G J V WERD VROUWESTEEG 14 GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloaren en Granito Gootsteenen STHÏINHOUWERIJ A ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTBBN SCH00BSTEENMANTKU9 GRAFWERKEN ACHTER DE EERE GOUDA Triplex aoodig Uw adres T V d BERG Lxn Tulptboomitr 18 DEN HAAS is a s Donderdag aanwezig Pakhuis Wilhelminastraat 21 OOUDA 18 Levert tevens alle soorten Deuren Lijsten Stofdorpels enz enz oe Bim k Koflpl Mj BDze twMm Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandana 2e Weenastraat 17 Tel 43929 RMm ALLE BANKZAKEN SAFE LOKETTEN ASSURANTIËN o MIDDENSTANDSBANK OOSTHAVEN 58 GOUDA Zoete en Zoute KrabeKngen 22 en 25 cent per ons Alle soorten gebakjes 8 cent per stukMoscoTiBche gebakjes 6 cent per stukSiroopwafels 6 et per stuk Prima Honlngkoek 40 cent per stuk Gebr Kamphuizen NEDERLANDSCHE JAMAICA BANANEN ZIJM NOQ STEEDS OE FIJNSTE IM PORT 20 G VAN EIJK Kleiweg 10 Telefoon 2571 Gouda S S van Dantzig Ruime kauze Heeren Mode Artiltelen Motorbootdienst Gouda Oudewater Utrecht ddig 2 Diir Een goed Horloge verzekerd juiite tijd en itiptheid Koopt daarom een Huga horloge Verkrijgbaar bil J A HINKE MARKT 70 ferlnlmreii MindiganDd 7 m Wiie i dagi ilddig 2 mr lüderdagiiiddig 12 oir De Ondernemer FIRMA WED K a vAN DEN HEUVEL O Ligpiaal QOUWE Mf Qpaeiiendaal Tal 4S7 Goederen worden dageliika aaog oiiiea GOUWE 184 yn Maatkleeding van Joh Renoo j V h Firma K M DE BRUIJN Munt uit door modernen stijl en elegante Coupe Hoogachtend JOH RENOOU hel 25 Js BEGRAFENIS ONDERNEMING JOH DE MOL Doelestraat Telefoon 2257 Lijkwaden voorradig oudsche Fruithandel TELEF SSI Voor LBPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA hM S peraoneed werken zijn er zAer affl deii die t niete beter weUioht minder eQ dan Fabrikant N V TURFMARKT 71 VRAAGT UWEN WINKELIER WAAR0M9 iW p Door de ENORME SORTEERING en de BIJZONDER LAGE PRiJZEN Hieraan hebben wg onzen grooten Sioffen verkoop te danken v Uitgebreide aorieeringen in de nieuwste weefsels tinten en dessins kunnen wü U tegen prüzen die U nergens zoo laag zult aantreffen voorleggen U wist dit misschien nog niet geliik velen vooraU doch die na een be zoek aan onze magazijnen deze overtuiging hebben gekregen GEBR SPAAS Voor MODERNE en VOOR DEELIOE STOFFEN naar Markt 16 GOUDA Naarde Reeuwijksche Plassen Zomervaarten met de Motorboot V V V Regelmatige Diensten WOENSDAGS en ZATERDAGSvertrek K LEINE VEST bij de Kleiwegsbrug te 2 u en 4 uZONei FEESTDAGEN vertrek KARNEMELKSLOO l 10 uur 2 uur en 4 uur Hi Tarief Gouda Reeuwijk enkele reis f 0 20 retour f 0 25 Met Rondvaart f 0 50 Stopt nabij het Clubgebouw en aan EIthoeven i Johnisoii Johnson de onvoorwaar delijk als beste buitenboordmotor erkende motor I Over aanschaffing van een Outboard denken wj zeggen naam Johnson reeds uitspreken Modellen in ell gewensclit toerental en P K Sterk verlaagde prijzen Alle modellen prompt uit voorraad leverbaar Uilvoerig Hollandich Johnson j S H r M J lot 2 Drukwerk op oanyroag j trndird bmtU basrdmotoren 3 4 P K fl 285 Bmtenhoord s o p k a se5 Motorhooten Onze 1931 Booten overtreffen de toutste verwachtingen ló en 18 Ft Runabouts 14 Ft Glijboolen en ook een Standaard FamilieBoot de laatste compleet met 1931 Johnson reeds vanaf Fl 525 Lovertng van ól onze booten prompt uit voorraad Uitvoerig Hollandsch Booten Drukwerk op aanvraag öHM TmloomteUmgvan alonzt en Motoren m onze Skow Room Demon traites met Booten en Motoren teorden gegeven door orts in A dam steeds gaarne Onze speciaal organisatie is op het geven door het geheele land van 100 Boot en Bootmotor Service ingesteld SNlEL VAN TUBERGEN Tel 34Ó45 Telegr Motorineico ITSENKADE 45 AMSTERDAM C HUIDEKOPERSTR 30 en 3J NIC BLAUWE DBUn VERSCHE aak KAAPSCHE PRl TAFELFEREN TAFELAPPELI SINAASAPPELI CITROENEN MANDARIJNEl EN BEIEN IMEN POHPELHOES BANANEN TOMATEN NIEUWE VUGEN VRUCHTEN IN OLAS VRUCHTEN IN BLIK STUDENTENHAVEE DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN inerk Sbiiteb De Pipma Wad A ltl lv l li LANGE TIENpEWEO 27 I E Nederiondsche Boot en Bootmotor Specialiteiten GÖÜDSCHE COURANT ZATEROAG 6 JUNI 1931 TWEEDE BLAD ProgrMsi in d Fandftb lasting Loue bladen uit het p gbpek van een Gouwenaëf Kameraden als alleA gevallen zQn zullen wQ nog staan op df barricaden l HERMAN VAN OIRSCHOT f Tijdseinen 3 Donderdag 4 Juni Toen ik hedenmiddag eenige zeer be langr ke documenten wier aanwezigheid naar het m voorkomt zelfs in myn particuliere woning niet raadzaam 15 en wier inhoud ik mQ wachten zal m ne intieme dagboekbladen toe te vertrouwen ia mi n geheime safe had weggesloten overviel mü een lichte flauwte De onafgebroken arbeid van deze laatste weken voor de verkiezingen heeft myn zenuwstelsel ernstig geschokt en somw len bekruipt m i de vrees pkysiek met tegen de taak te zijn opgewassen die mij ongetwijfetd in de komende jaren wacht M n vaderstad te redden van een dreigenden ondergang wordt mij dagelijks meer en meer een obsessie De spanning bereikt haar hoogtepunt t Toen ik mij met een frisch glas water ik drink tegenwoordig op advies van mijn pohtieken vriend den wethouder van financiën volkshuisvesting en openbare werken uitsluitend leidingwater ee iigermate had verkwikt trad mijn vrieni Corel van Mandere mijn kamer binnen Ik herstelde mü onmiddellyk en heette hem met een energieken trek om den mond welkom Carel zeide ik dat interview van verleden week had niet mijn sympathie ik miste daarin te zeer je gewone scherpte en logische sfagvaardigheid Het komt mij voor dat jy die die dagen als examinator toch reeds een zware iaak te vervullen had een weinig teveel hooi op je vork had genomen Spiegel Je aan mij en overwerk fe niet toedenk dat deze laatste weken veel van ons wordt gevergd reed vertoonen onze tegenstanders teekenen van afmatting laat dat van ons niet gezegd kunnen worden Inderdaad Sijbrand je hebt weer gelijk antwoordde hÜ ik had jou raad moeten opvolgen en mij die examendagen moeten ontzien maar enfin Ik hernam nu weder het woord hooggeschatte vnendl AI9 ik i opmerkzaam maakte op de teekenen van v€r 9p ng dim Mclk èii MÜê Bomtn openbaren dan doelde ik met op de laat ste plaats op die kleinburgerlijke propaganda die wordt gevoerd in Met weekblad Van Huis tot Hals Hoe bij uitstek vervelend is dit blaadfe geworden sinds de redactie onmachtig is langer vooraqnstaande stadgenooten te schandaliseeren in plaats daarvqn p g van Vliet en Magister Maaskant verheerlfjken Oh als ik denk aan de vermorste kolommen van een Simon Potter l Van Staal van Staal waarom nu juist dien man daarvoor uitgekozen ik heb u nog zoo gewaarschuwd Waarom Herman van Oirschot dien Oud Oouwenaar en dichter van de Opstandigheid of Jacobus Koperwiek met genomen 7 Ik verzeker Ü zij hadden gescholden I De propaganda van de economische groep kan ik hier wel stilzwijgend voor bij gaan Rest mij nog u te wijzen op de voorbereidingen die langs den openbaren pt warden getroffen Allerwegen verrijzen borden welhaast zult gij ook mijn portret daarop aanschouwen Nog gisteren poseerde ik voor een bekwamen Goudschen kunstenaar wiens talentvolle hand zoo meestelijk mijn gelaatstrekken heeft getroffen en wiens houtsnede ongetwijfeld een diepen indruk op den voorbijganger zal achterlaten De spreuk die als een aureool mij om het gryze hoof cirkelt wil ik o nog niet openbaren hebt slechts geduld De verplichte Middagtlultirig voor Winkeliers taal moet worden betaald naar de aangenomen 73 vaste opcenten i n daarnaast wat verschuldigd zou z n geweest indien de progressie 60 k 80 opcenten van den heer Van Staal aangenomen waren een sa andec voor gezrtinen zonder en met 2 of 4 kinderm Uit dit ataatj bl kt tto dtddeUjkate dat in de fondsbelasting met opcenten wel degeliUk een flinke progreside slt nog geen 1 bij inkomens van ƒ 1000 en 6 4 bU een inkomen van ƒ 7500 om bfl hoogere inkomens nog grooter te worden Er biykt echter ook dat de progressieve heffing van Van Staal van haast geen practiöchen invloed ia H DE GROOT P S De heer Van Staal geeft in Van Huia tot Huis van 29 Mei j l een beschouwing over miin artikel inzake de personeele belasting verschuldigd door neringdoenden en caféhouder enz Deze critiek is abaoluut niet ter zake en dient enkel om de aandacht van de hoofdzaak af te leiden Deze hoofdzaak zelve laat hÜ onbesproken Het lust mü niet op dergeiyk geschrijf te uutn Aan diË 72é ten m J nate mag niet de kans ontnomen worden om maar 2 kwartjes nn de week meer te verdienen Zooals reeds de voorwtter der Goudachs Winkeliers veneenig ing de heer B Bietveid vx zijn gevoelige en goede rede Winkeliers en Overheid op 20 November 1930 uitgesproken zoo juist heeft betoogd de wiuikeiier vraagt er heelemaal niet oni gemaazregelt te worden hij wil rekenmg houdend met de sociale voouraohnften trachten zijn hoofd boven water te houden en niet door de overheid belemmerd te worden Hij vraagt daarbij ge nerlei steun van diezelfde overheid Het bedrijf van diesn wflnkeüer mag wel do a g piteuren kennen het gaat er met Uh als bij den groothandel en de fabrieken wEiar als t ware oontamu poot aan moet word si gespeeld In het wmkelbednjf kent men uren achtereen wn urn zoo nu en dan een klant wordt gdkülpen maar waarin overigeaiB rustig woitlt aJgewaciit Mag men zulk een bedrijf parallel behiin ƒ delen aim de fabnekan en weikpiaateeo Ie t nu zoo absoluut noodig overal eenaeltde grauwe uniformiteit in het leven te roepen Men heeft van S U A P nffljde cwk nog de btwermg geuit dat tooh de Bijeakorf en dergelijke zaken zich zoo genwikkelijk aan de vroege aluirüng en een vrije middag aansluiten Niet veeJ argumenten zullen ten üoudachen winkelier onaangenamer stenunen dan tegen hen de Bijenkorf ea dargedijke grootkapitaiifitisehe ondernemingen uit te hooran sjtelen Immers door haar groote geldtmocht maken deze soort van ondernemmgen cfen kleinen midden yfander het loven tooh al iDStig geuoeg De wmkeHer tracht moet trachten door njn soepeler organisatie zijn peisoonjijk contact met de klamten ayn gedurende ruinier tijd beachikb ar zijn vooi zijn afnemers z n klanten af ie houdlen van deae groote tiuats en boo zijn hoofd boren water te houdaa Het belang van den middenstand £ eii ieder die heb belan mztet vui een onufhankulIjken winkelmuddeoatand die liever deze met zorgen bedaden hard werkende gioep mefischen in onze samealeving houdt dan de enkele giootmaohten hier boven gen eaiid moet meehcdpea om met m aohtnemmg der sociale wetgeving het den wónkelierË nog niet moeilijker te makeu don uj t nu ai hebben De aociaiJBitifidie wethouder vertelt wel dat de goed geeitueerden veel meer bultai de sUhd koopen dan de arbeiders maar dan betreft dat zeker zijn eigen kring want volgens inijn persoonlijlie ervaring in eenige tientallen jaren is zeker het omgekeerde het geval Met royaJen durf waaraan t niet ontbreekt kan men natuurlijk altijd het omgekeerde beweren Waarschijnlijk komt hij nooat op Zaterdagmiddag tusecbui 2 en 4 uur op het perron te Gouda Hij behoeft qleohtg de koetenvan ee U enkd perronkaartje ir voor over te hebben om zttch dan te overtuigeai wie ar in maesa naar Rotterdam trekt om daar xa teslaan En ook t argument dat een verpüchte injddag oor de controle van het wmkelwerk tijden bealuit zoo noodig is snijdt geen hout Eerstens zou de re eenng indien aij dat belang van zoo overwegende beteekenis had geacht met aan d gemeenten de eVentuteJe verplichte sluiöing htbben overgelaten en ten tweede mag men ten gunste van de oplofcaing eenej technisch administratieve moeUijlrheid toch geen heele winkelatand in haar vitale belangen treffen Zelfs al zou men m meerdere grootere steden dJe er intussohen nog heelemaaj r Jet aan denken dit te doen ai aou nu daar een verplichte morgen of middagaluitang tot staoid komen dan behoeven wij m Gouda daarbij nog met vóór te gaan of zelfs maar Ie volgen Gouda al genoeg in het moeras Wij zitten te Gouda financieel al g ioeg in hei moeras dan dat wij de leiding moeten nemen bij een regeling die ongetwijteld den leenen winkelwr meer den andere mmder weer geld gaat kosten By de huiuige maia ise immers kan elke cent dubbel Jiatd gebruikt worden Naar mijn meening zal zooals de politieke constellatie te Gouda eenmaal ja mijn t m wel zijn die eens roependöi on de woestijn O t neemt echter niet weg dat ik het noodig d fJitte alvorens dese kweefe mogmftalB aan de orde komt de stem te hebben doen hoóren van iemind die meer dan 20 jaren winkelier is geweest en dus beter dan de meeste ledMi van den Raad tot oordeeian bevoegd ib over de gegronde bezwaren die onae meerendceJs klnfie Qoudsche wbikehers tegen de gedwongen winkelaiuitlog hebben te berde gebracht Wellicht kunnen onze vroede vaderen die zioh m meerderheid prfncdpieel voor de verplichte luiting uitspraken nog terug van htin pens uitgesproken gedachte en bekeeren zij zich tot de idee van wijlen prof mr Simons die zich eeng opkomende tegen de b1 maar raeer meuwe Verordenmgen in dezen zm heeft geuit De heer Van Stasi heeft mjj in zijn blad Van Huis tot Hui van 22 Met j l verweten dat Ik vei tuimde aan te toonen dat er een progreaaie verwerkt was by d heffing van e fondsbeJasting Hierop ward door mtJ reed geantwoord in de Ooudache Courant van 30 Mei j l hierin toonde ik reeda aan dat er wel degriÖlt een flinke progressie zit in de hoofdsom der fondsbelasting De heer Van Staal kan m nog voor de voeten werpen dat in ieder geval de opcenten hierop niet progressief zon Wanneer hö dit beweert dan moet ik ronduit zeggen dftt h gelyk heeft maar dan moet ik iok zeggen dat de progressie zooals de lfeer Van Staal zich die denkt 50 8 opcenten betrekkeiyk van geen prao he heteekenis is Ik heb me namel k afgevraagd wat deprogressie die de heer Van Staal op defondsbelasting wil toepassen wel aou beteekenen Daarom ben ik maar eens aan trekenen gegaan en het lykt me goed delezers niet onkundig te laten van het resultaat In t staatje vindt de lezer naast elkaar wat aan fondsbelasting en opcenten in to zonder kinderen 2 kinderen 4 kinderen INKOMEN im 1200 1401 15 0l 1600 Tuto 78 opc ƒ 8 66 16 67 22 49 26 86 31 14 41 52 61 M 2 28 72 66 n 86 88 04 03 42 103 80 114 18 124Jin 129 76 134 94 146 32 166 70 169 64 18338 197 22 211 06 224 90 238 74 ai 4il mW 328 70 363 30 406 66 60 jl 80 opcenten T Stnal f 7 70 13 86 20 02 23 40 28 08 37 44 48 60 6832 68 04 72J 77 7 91 80 102 112 20 122 40 132 137 28 147 82 168 40 176 40 190 80 206 20 219 60 234 248 40 277 20 306 342 378 423 VMte 78 opc f 1 73 8 66 13 84 17 30 19 03 26 96 31 14 41 62 61 90 67 09 62 28 72 66 83 04 93 42 103 80 108 99 114 13 124 66 134 94 146 32 166 70 169 64 183 38 197 22 211 06 238 74 301 02 336 62 371 96 V Stasi opcenten 60 j 30 ƒ 144 7 70 12 32 16 40 16 94 23 40 28 08 37 44 48 60 63 46 6832 68 04 77 76 91 80 102 107 10 112 20 122 40 137 28 147 84 168 40 176 40 190 80 206 20 219 60 248 40 277 20 313 20 349 20 387 73 opc vaste 1 73 6 92 S 6Ö 10 38 15 67 19 03 26 86 31 14 36J3 41 62 51 90 62 28 72 66 83 04 88 23 93 42 rl03 80 114 18 124 66 134 04 146 32 166 70 169 64 183 38 211 06 288 74 273 34 307 94 342 64 v Staal opcenten 60 MO 1 60 6 7 70 1800 2000 2200 13 86 16 94 2400 2500 28 08 MOOi 2800 3000 3200 3400 48 60 68 32 68 04 3600 3600 82 62 880O 4000 102 4200 4400h 122 40 4600 4800 6000 168 70 6200 6600 190 80 000 210 60 6600 Ï48 110 7000 284 40 7600 340 49 366 40 De St Janskerk in nieuwen luister E n v ornam vsrlichtlng iM antf v r h t tchosna karkgcboyw te verkrygen en daaraan hebben bygedragen inzonderheid de leden van het Koninklijk Hm die hierin z jn voorgegaan Ds an D ke memoreerde in t kort de vele werkzaamheden die het Comité zich heeft g troost waarbij het organiseeren van den Bazar In Qn8 Genoagen even werd aangestipt De predikant die als voorzatter van het verliohtmgscomité den gang van zaken van naby heeft gevolgd bracht hulde aan de heeren Blijama de Weger Van Schenderen en Begeer die zich d arvoor zeer verdiönstehjk hebben gemaakt maar ook aan de firma Stokvis de makers van de kronen en de firma Oasterwyk die deze verlichting tot een erezaak voor hen hebben gemaakt De namen van allen zyn door De St Janskerk het monument van bouwkunst dat mede om haar beroemde kerkglazen en haar prachtig orgel een wereldvermaardheid geniet heelt aan haar schoonheid nieuwen luister bijgezet door een nieuwe kroomverlichting die in dit indrukwekkend milieu volkomen pa t De oude verlichting door middel van gewone electriache booflampan heeft plaats gemaakt voor een verlichting door oud HoUandache koperen kronen werkstukken van een byzondere voornaamheid In het middenschip der kerk zyn tweereusachtige oudHollandsche kronen geplaatst van gegoten koper bijzonder sierlÜk van vorm welke elk 60 electrische lampen dragen Ter weerszoden daarvan over de verdere kerkruimten verdeeld hangen 1 den predikant met eere vermeld voorts niet minder dan 10 van zulke kronen Nadat in een kort oogenbUk de oude ver van wat klemere afmeting doch in den 1 lichting werd uitgeschakeld om onmiddellyk zelfden vorm uitgevoerd welke elk 30 electriache lampen dragen Hebben de groote 60 llchtBkronen een vlucht van 3 Meter en een gewièht van 625 K G per stuk de 30lichtkronen hebben een vhicht van 190 en 225 C M en wegen elk ca 350 K G Uit deze afmetingen en het gewicht bltlkt wel wat een kostbare verlichtingsapparaten de St Jan heeft gekregen De verlichting die deze kronen uitstralen is overweldigend voor de kerkbezoekers is deze kroonverlichting een aanwinst van beteekenis voor het kerkgebouw beteekent ze nieuwe r kdom nieuwen luister I In een speciale wydingsdienst die een groQte schare tot zich had getrokken die het geheele kerkgebouw vulde heeft het Comité dat speciaal voor het totstandkomen dezer fraaie electrische verlichting is opgericht de prachtige kronen en de boveit dien geplaatste 15 koperen wandorm welke elk 3 lichten dragen aan de kerkvoogden overgedragen Dfi H van Dijken de voorzitter van dit Comité heeft nadat de gemeente Pa 160 1 had gezongen een b zonder welkomstwoord gericht tot het Gemeentebestuur van Gouda waarvan tegen oordig waren burgemeester Gaarlandt en wethouder Donker en verder tot de leden van het Eere Comité Ds Berkalbach v d Sprenkel ait Rotterdam en de I heeren Stokvis te Rotterdam welke laat daarop de nieuwe verlichting te doen ontsteken heeft Da van D jke het prachtige geschenk aan de kerkvoogdij overgedragen en daarbij de hoop geuit dat het licht zou blyven uitstralen om vollen luister te verkonden van den psest van Jezus ChriatuB die het Licht der Wereld Is lukwenachen hiervoor te zenden Die medeleving van den hoogbejaarden oud predikant heeft hooge waardeering gevonden De heer B lsnw heeft de Verlichtingscommissie hi I k dank gebracht voor haar onvermoeid streven deze zaak tot een goed einde te brengen Het is gebleken dat wanneer de gemeente bloeit in geesteiyk opzicht in den stoffelijke nood ook kan werden voorzien Met grooten dank aan allen heeft de heer Bülsma namens de kerkvoogdij het kostbaar geschenk aanvaard Terwüi de Gemeente Ps 89 1 en 7 aanhief betrad burgemeester Gaarlandt den kansel Gouda s burgemeester heeft in z n toespraak tot de talrüke aanwezigen gesproken over de betekenis van de St Janskerk als plaata van wyding voor hen die daar vertroosting zoeken voor het gemoed die door de eeuwen heen door het woord van den prediker en de indrukwekkende orgelmuziek zijn gestrekt en die als trouwe wachters zich om die kerk hebben geschaard De burgemeester wees ook op de beteekenis van deze kerk voor fcen die door de schoonheid van het gebouw en z n wondere kerkglazen zün getroffen en in ptille aoijdacht het prachtige orgel hebbwi aangehoord Dat De predikant uitte ztjn biydschop over de andere lichtvoorzieningen buiten deze kronen waartoe de Commissie al waren dan nog niet Alle gelden daarvoor byeen toch besloten had Het thans nog bestaande kleine tekort zou naar Ds van D jke hoopt ook direct kunnen verdwijnen Nadat de overdracht had plaats gehad speelde de organist de heer H C J de Man de Marche in Mi Majeur van Guilmant Toen de indrukwekkende orgeltonen in de groote Kerkruimte waren verstorven betrad de heer D Bjjlsma den kansel om namens de kerkvoogden de verüchtingsinstallatae te aanvaarden Tevoren deelde hy de gemeente tnede dat de vroegere Gondsche predikant Ds Wartena die thans al 91 jaar is hedenmorgen nog van z n belangstelling in deze voor de St Janskerk gewichtige gebeurtenis h doen blaken door een brief roet ge OE 12 MASSALE KRONEM in de St Janskerk te Gouda werden eleverd door de N V HANDELMAATSCHAPPIJ R S STMVIS ZOMEN ROTTERDAM laat t nu in do eerstvölgeode 5 jaicife eens utlt zijn mei pieuwe door straf tet handhaven bepalingen en laat men slechts één nieuwer strafregel opnemen idera maar onder di 726 winkelier strafbaar 13 Ii die ons in de eerst voigeBde 5 jaieni vWrHkt mrt pen nieu I we door st tffen te handhayen bepa f ij de Icrqjen hebben geleverd De predi ling l kaot be gde gp gropteadaak aan allen behoorlijk bezoldigd arbed ook buit9n Gouda die de totstandkoming S H SMIT van deze grootache verlichting hebben weten