Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1931

nm 17701 EEN BUS V 0LK0 V AAGTUWEK WIKKELIER f J Ji yir m NAAR STRAND EN BOaCH 70 Jaargang J9 Rastii H r vraagt gemaub envoudigt kamer te huur in huis met achterplaats met aanleg voor roeibootje aan de Reeuwijkiche of Sluipwijksche plassen Br onder No 36 Bureau Weekblad voor Reeuwijk Markt 31 Gouda Een JONGEN van 13 ik 14 jaar gevraagd voor bij den groentenwagen bij M A HAGEN Reeuwijk Brug Roei an ZellvarHnIgIng Qouda over alle plassei op ZONDAG 14 JUNI a s of half elf vanaf het Clubgebouw Inschrijflyst op het Clubgebouw Desgevraagd heeft Ramsay Macdonald in het Jjagerhuis een verklaring afgelegd over de besprekingen met de Duitsche ministers Hl zeide dat hü aan het Zondag na afloop Tan de besprekingen op The Chequers verjitrekte communiqué niets toe te voegen hadDe besprekingen hebben gelgk de bedoeUng was geweest het karakter van een atgemeene gedaohtenwiaseling gedragen en er zijn geen andere beslissingen of beslmten genomen dan die welke in het communique werd genoemd Voorts heeft de Duitsche ül tskanseher Mocdonuld en Henderson mtgenoodigd tot het brengen van een bezoek aan Berlyn welke uitnoodigmg doot de Engehche regeering met het grootste genoegen werd aanvaard Een bepaalde datum kon echter nog niet worden vastgesteld Spreker geloofde niet dat onder de tegenwoordige omstandigheden een debat over de kwestie der herstelbetalingen en oorlogssctiulden van nut zou kunnen z n De afgevaardigde Wise merkte op dat het Lagerhuis tot dusverre nog geen gelegenheid heeft g ad tot het houden van een algemeerse bespreking van het vraagt atuk der herstelbetalingen en oorlogsschulden en atelde dg vraag of een dergelijke belangrijke kwestie niet in het Parlement dient te worden besproken Macdonald antwoordde Ja zoodra de tijd hiervoor gekomen is Op de vraag of hU de b jeenroeping overwegt van een conferentie van by t n internationale regeling belangiiebbende moyendheden met het doel wederkeerige schrapping vón de verplichtingen in den tlitgebreid iten zin d s woorde zeide Macdonald dat de houding van Engeland ten aanzien van de oorlogsschulden wel bekend mag worden genoemd Stappen in de richting ala door den steller van de vraag bedoeld zouden voor het moment geen en kei nut hebben Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door het nieuwe ideale toestel WELLA blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe Als Gl lijdt aan trage ontlasting gal slijm koonsigheid maag ofhoofdpiJD geen eetlust slechte spijsvertering enz neemdan Wortslboer s Kruidanof Wort lboer s Pillen engij zijt spoedig weer hersteldVerkrijgbaar d 60 et bij Apothekers en Drogisten 20 De Heilige Stoel ligt niet alleen overhoop met de fascistische regeering doch leeft thans tevens op gespannen voet met Litauen In den afgeloopen week werd den vertegenwoordiger van den Heiligen Stoel bü de UtauBche regeering den sartbisschop BarotlLni aangezegd dat hg binnen een etmaal tijds Litauen moest verlaten Aan dit bevel heeft de nuntius gevolg gegeven in gezel iohftp van enkele Katiholieke geestelijken heeft hu Ktofno verlaten en de Pruisische grens overschreden De spanning tusschen den nuntius en de Utausche regeering duurt nu al langer dan een half jaar Haar oors prong heeft zü in de binnenJandsch poIitieke tegenstellingen tusBchai de regeering der Tautininkai nationalisten en de chnstelijke democraten De middelmatige blijft gespaard voor nijd FEUILLETON ONTERFD Uit het EngeJsch van DOLF WYLLARDE 1 Nadruk verboden HOOFDSTUK I Een ontmoeting De hemel werd x erduieterd door een gorayn van wollige wolkan m de klamme damp e uit de vaUei opsteeg voorspelde regen n ponnie strompelde over het hobbelige jao den San Joeeph berg en zijn berdidster ek angBtig achter zich naar de steeds fnchter samenpaJckendè wolkan Een noordweetw wind begon op te steken en nam met l öimunt 1 G in kra cht terwijl Trinity nog wee mijlen verwijdeo d wa Toen het pad wat vlakker werd zett ze ach etevigw m 12 t g trak te trek voepde ze het kleine njdier tot grooter poed aan De meeste ruitens zouden dezen weg liefst M T stapvoets gereden hebban waa eigenlijk nüet meer dm een berghadd r y breed epoor dat de negara aea uit gehouwen tueechen Trinity en dOr en waarvan te vertakkingen van den voet van San Joseph al Vrijdag a s komen Wllly Fritsch en Lilian Harvey in Gouda met hun nieuwste schlafier HOKUS POKUS De Dir Schouwb Bioscoop Koopt bij onze Adverteerders Het Watersportaeizoen is weer gekomen Bezoekt thans de Beeuwüksche en Sluipwgksche Plassen en laat U daarbij voorlichten door het fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGROND Pbil Nat Docti TWEEDE herziene druk gefflustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar toto s en penteekeningen benevens een duidelijke KAART van het Plassengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK Wij kunnen wel niet anders dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wjj wenschen het te zien m de handen van alle belangstellenden maar in de eerste plaats in dic an alle Gouwenaars Maandblad Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda Wie meer van de planten en dierenwereld van dit echt HoUandsch landschap wil weten z de keurig verzorgde brochure van den Goudschen bioloog A Scheygrond warm aanbevolen Jan P Striébos in de Telegrmf Deze brochure is geschreven om propaganda te maken tegen het plan van drooglegging dier plassen en beeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangrijk zeer goed geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en met zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschrijving van haar flora en fauna over de bedrijven die er werden en nog wos den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord van ontspanning De schryver heeft ïr inderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zijn betoog opgelmsterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel m beslag Dr R Baron Snouckaert van Schauburg in Orgaan dar Club van Ned Vogelku idigen VerkrUgbaar in eiken boekhandel en bij de UitffieverB A BRINKMAN ZOON te Gouda Krachtig en Onvermoeid iederen dag weer 4 =jB jrfTAIs gi hjdi y aan Zenuw chligh id Cbr k un elluU Spoedig vermoeidheid Bloed nxoede Algemeene Slapt Vol opgev eictheid en energie iederen dag opnieuw Zoozoudt ge wenschen dat het was en zoo kan het ook zijn Want Uw vermoeidheid en loomheid dat gebrek aan lust tot werk ofontspanning is slechts een gevolg van het feit dat er te veel van Uw zenuwkracht is gevergd Nieuwe hachl moet worden toegevoerd B J iTs d extra kracht ts noodig in lichaam en zenuom vermoeid lichaam juist die stoffen phosphorus en geconcentreerd melkeiwit toevoeren die bloed zenuwen en spieren noodig hebben om nieuwekrachtuitopte bouwen SanatogeD is het beste verttetkingsmiddet Het wekt den eetlust op en doet zwakken en herstelleoden ia kracht toenemen schreef Dr J C van E te L wen heid te overwinnen om energiek en krachtig te blijven Neem daarom een enkele weken Sanatogen Daarmede zult ge Uw P Reeds na een kortstondig gebruik van Sanatogen zultge bemerken dat ge U krachtiger voelt het werk U minder inspant en t gevoel van oververmoeidheid s avonds U niet langer bekniipt SANATOCEli Het Zenuwiterkend Vocdiel Bij alle Apotheker en Droguten vanaf er iwa Waar gij ook gaat nergens beter en woordeeliger dan bij W van Wensveen REEUWIJK afd SLUiPWIJK Bestel nu Uw Wintervoorraad ANTHRACIET o per mud f 2 40 o 2 30 1 75 i o 1 BO EIERKOLEN 1 30 COKES geklopt en Parel per mud f O SBBRUINKOOLBRIKETTEN B por 100 K f 2 60 Aanbevelend J V d Heijden Pzn v Reeuwijk Al wat oq ooodiy hebt van drukwerls voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd Drokkerij A Erinkmafl S Zo Het beste Adres Verkrijgbaar te Bsskoop P L BINKBN Telcf 124 Gouda T POKLKNIJB Telcf 3074 Waddinxveen A J JANMAAT m Telefoon No 2745 Dondspdas IB3I eoiMittË goumt SaS Bt l o oT I PNTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN OUDERKERK niirwwATP oi oTT nTf kaiv maastkeuht MUüKUKECHT MOERCAPE iMj tJtKtam OUDEWATER EEUWIJK SCHOO fHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijntdagelijks beh alve op Zon en Feeitdagen ABONMEMENTSPBUS p r kwaruai i2M per week 17 nt met ZoBd M l per kwMta l f 2 JU per week 22 cent oreriU waiTde DeiorgiaTni T ÏÏSSJl ItxBiM per pMt pei kwartel s l6 met ZondagaWaa Bm fdiMi Abonnemeaten worden dafeljjki uuceniinieii aan oni Bureau MASKT II nniiriA IMJ on agenten en loopoi den boekhandel en de pMtuS OOUDA Ew kS TSSTLXfSS S i SS t m HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ADVKKTKNTUaPEUSi Uit GoikIa en onkstreken behooninda tot dsn tMsorgJcrlnc 1 Kgvia f LMi eiKt isgta meex lUi Vsn buitaa miuiLs en daa tMiorckruic 1 6 reieels ƒ 1 aike reg l m er ƒ fUfu AdverteniiièB In iiec Zaterdsjpfttauner jdu vb D sUv ojf a a prjjs I lofrtiMUghenis saTWUiittiéP dm Jistft ran dan prQs INQEÜJiyaDES M£DiaU£iaJJ4 iKNt 1 4 regels ƒ ZM alke z at maar 68 Up de voorpaglne 60 hoogar Gewone adverteaUfao en ingesonden mededeellDgaii i f coDturact tot saer geradarterdaii prg Oroota letKra ea raiuien wurden berekeild haat plAataraiitft Adverteutien kuimen worden ingezonden door tuucbankomst vad sollada BoaLluuuW laren AdTartentiebuieAux en onze aganHB an moeten daags vóór de piaatjing aan bm flureau t n Ingekomen teneinde van opnane ranakard U iQn Vsrklariiiflen van MaoBonald in hst Lagarhuis Een xeschil tusschen Litauen en het Vaticaan De overlevenden zyn allen opgepikt door het stoomschip Yota kort na de botsing Zes man zyn later zooais gemeld met behulp van een Davia toetdel aan den dood ontmapt Zy werden door Engelache o rlogsachepcn opgepikt Van dezen zijn er twee overleden en van één is de toestand ernstig Deze mannen waren in de machmekamer toen het ongeluk plaats had Het Amerikaansiiie mai me bergingsschip Pigeon heeft opdraiïht gekregen zich naar Wei Hai Wei te begeven om te helpen by de berging van de Poseidon Het DavistoSBtel waarvan hierboven sprake ia lukt op een reddmggordel waaraan een gasmasker is bevestigd Het toestel behoort pas innda 12 maanden tot de uitrusting FRAMUUJK Doamergue Douraer De aanstaande preaidentswiss ling President Gaston DoumergUe zal heden voor de laatste maal het vooriitterschap waarnemen van den imniaterraad De regeenng zal theden besli en nemen die verband houden met de presidentswis ling Zooais reeds vroeger werd gemeld zal het kabinetLaval dat volgens het gebruik zal aftreden onveranderd aanblyveiL Gisteren heeft de nieuwgekozen president Paul Doumer zyn ontslag genomen ala voorzitter van den Senaat De preaidentawisseling zal a s Zaterdag op de gebrmkelyike wyze plaats vinden s Morgens zal de grootkanaeher van het BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCBLAND waartoe de meerderheid der Litauscbe geestelgken in de eerste plaats do bisschoppen beüworen Men heeft hier te doen met een strgd om de politieke macht waarover aanvankelgk de christelgke democraten alleen beschikten maar die zy naderhand moeaten deelen met de Tautininkai Litauen is een land dat voor b jna negen tiende deel Katholiek is de Joden Evangelischen en orthodoxen toch maken nog geen vyftien procent van de jjeheele bevolking uit In verband met dezen staat van zaken geniet de Katholieke confebsie groote voorrechten die bovendien door een concordaat zijn vast legd De regeering hecht er groote waarde aan dat geen staatshandelmgen worden verricht zonder dat de Katholieke kerk erbij betrokken wordt en dienovereenkomstige plechtigheden plaaits vinden Ook IS de regeering er voorstandfetei van dat de kerk in de Katholieke scholen een overtieerschende plaats inneemt In den ïbop van den politieken stryd schijnen echter sommige ICathoUeke gee stelyken te ver te z n gegaan hetgeen voor de regeering aanleiding waa hen te arresteeren en naar een concentratiekamp te sturen Zeifa moesten zy voor een krijgsraad verschijnen die hen heeft veroordeeld z j het tot niet al te zware straffen Ook eöï Katholieke jeugdorganisatie ia gcmassregelt omdat zy een houdmg aannam die blijk gaf van vyandschap jegens de regeering In luwverra indardaad door de geestelijkheid de kerk en haar instellingen ats mid del in den politieken gtryd zyn gebruikt kan men moeilyk beoordeelen maar een blad als de Frankfurter Zeitung neemt op grond van gebeurtenissen ra het verleden aan dat het daaraan stellig niet zal hebben ontbroken Smetona heeft zich eerst tot het Vaticaan om hulp gewend en zijn beklag ingediend over ihe feit dat de geestelgkheid en de pauselyke nuntius die hiervoor partij had gekozen zich gemengd hadden in den bin nenlandsChpolitieken strijd De nuntius vertoefde in het voorjaar een tijdlaaig te Rome doch keerde daarna ofschoon hü persona ingrata was geworden weer terug en zette blijkbaar met goedvinden van het Vaticaan z jn activiteit die de regeering onwelgevallig was voort Daarop heeft Smetona geweigerd hem tt onln angen en den iLitausdhen gezant by het Vaticaan teruggeroepen Thans wilde de nuntius op een eucharistisch congres te Wilkowischki een toespraak houden waarvan de regeering aannam dat ze tegen haar gericht ziou zijn Het gouvernement te Kofno heeft toen maar kort en bondig besloten den lafftigen nuntius over de grens te zetten Weer Oaik Brüning en Curtius in Bremerhsfen Dr BruDing n dr Curtius zijn gistermorgen om 9 uur met de MËuropa lu Itremerhalen aangekomen z De Aiueukaanacdie gcsant te Berlijn Saekett die aan boord waa zal in den salonwagen van den rijkskailselier usar Berlijn reizen j j V i i j j © I Morgens zal de grootkanaetier van het bootdienst heeft zich geoefend in het ge bruik ervan Het is de eerste keet dat een duikboot die met deze toestellen wafe uitgerust er gebruik van heeft moeten makeil Een luchtzak waaraan een kleine cylmder samengeperate lucht is bevestigd wordt voor de borst gebondeft pn fungeert ala reddingboei WiUiam Denning f Een Keuiter bencht uit Londen meldt het overlijden te Bristol van den Britschen astronoom Walliam Denntng Hy werd 82 jaar oud Denmng was amateur at errenkundige Hy ontdekte vyf kometen en eenige nevelvlekken Den 20s ten Augustuh 920 ontdekte hu een meuwe ster m hei sterrebeeld J e Zwaan en deed bekngryk werk met betrekking tot de meteorenzwermn Verscbiüendie onderscheidingen vielen Denning ten deel o a de gouden medeilte van de Koyal Astronomical Society in 1904 werd hem een staatspensioen toegelcend Denning heeft zich m hoofdzaak bezig gehouden met de theoretische en prictische vraagstukken die verband houden met de meteoren en hunne banen Er zyn zooal s dr Van der Bilt in zyn boek Sterrenkunde mededeelt byzondere tydMUppan m een jaar waarop het aantal vallende sterren ver boven het gemiddelde stygt Teekent men in zulke nachten hun schynbare banen op een hemelbol d w z verbindt men daarop door een i roote firkelboog de punten waar zy opvlammen en onzichtbaar worden dan blyken al deze grootcirkel bogen na verlengd te zijn elkaar ongeveer in één punt te sjiyden het radiatie of uitstralingspunt dat kortweg de radiant heet Denmng stelde een radianten catalogus samen waarin de datum de plaats van den radiant de naam van den zwerm en bijzonderheden onutrent de lengte der banen en de snelheid of langzaamheid der beweging zün vermeld Uit de namen der sterrebeelden waarin zich de radianten bevinden zijn de namen afgeleid van de uit die richting binnen onzen dampkring komende meteorenzwermen zooais Draconiden Lynden Aquariden Leoriden paleis van den Senaatapre ident aan Doumer de eereiteekenen van grootmeester van het legioen overhandigen Op de gouden ringen van de ordensketen zijn de namen van alle presidenten sedert 1875 gegraveerd ij Middags zal de opperceremoniemeeater Pierre de Fouquières den nieuwen president aan zyn woonhuis afhalen vanwaar hy met een open aulo naar het Elysée zal rijden Daar wordt hy opgewacht door den aftredenden president Doumergue in ambtsgewaad omgeven door de ministers den Kamer meren Senaatsvoorzitter Na een plechtige begroetingsrede van Doumergue en Downer s antwoord heeft in de werkkamer van don president de ambtsoverdracht plaats De premier Laval bieJt daarop het ontslag van het kabinet a n maar hy zal op verzoek van Douraer aanblijven omdat hü het vertrouwen van het parlenient bexit Daarop zal Doumergue een afscheidsboodschap aan het parlement en aan het land richten en Doumer zal inct een begroetU g8boodschap antwoorden welke hij echter eerst aan het kabinet ter goedkeuring zal voorleggetL Doumergue zal zich aanstonds na zyn aftreden als particulier te TournefeuiUe hy Toulouse vestigen terwijl voor Doumer de staatszorgen beginnen De nieuwe president is als I3e president der republiek op den l en Mei gekozen on op den i3en aanvaardt hij zyn ambt hetgeen bygt loovigen als een slecht voorteeken zouden kunnen beschouwen Dr Laget ter dood veroordeeld Dr Laget die beschuldigd wordt zyn eerste en tweede vrouw te hebben vcrgiftig l en te hebben getracht zyn schoonzuster op dezelfdp manier om te brengen is plateren door het Assizenhnf te Montpellior ter dood veroordeeld ZWITSERLAND Een zweeftocht van het Jimgfraujoch naar Interlahen De Duitsche zweefvlieger Groenhoff i s bil sterken wind van het Jungfraujoch naar Interlaken gevlogen Bij de aankomst van de Europa heeft Überregierunigarat dr Planck aldus een V ü borniht die de röia naar Chequers heeft tiiedegemuakt aan eeoige journaJi ten verklaard dat het afacheid bij het vertrek u t Engeland een ZKer ha rtaüjk karakter droeg Een veitegetiwoordiger vfui de Britache reg ermg had de Uuitache minister begeleid 4Dt de reedë van Cowes vanwaar de EuroM Dinsdagmiddag te lialidrie vertrok in aiitwooivl op een uraag over het verloop van de besprokingee gedurende liet weokend op Chequers verklaarde dr Planok dat het beiangnjkete van de besprekingen m het gepubliceerde communiqué vermeld stond Ook dr Planck gaf lUling aan zijn tevretienhmd over het verloop van de refts rn der ouiderhandelinigait ENGKLAKD De verongelukte En elwhe duikboot PoseidOT De duikboot Poseidim werd door den Chmeeschen kuatvaardw Yuta aangevaren toen zy bezig wws met het doen van oefeningen terwyl ziJ sich aan de oppervlatate van het water h nd op twaalf myl afstands van W halW De duikboot zonk binnen enkele manuren met een geweldig gat naast de Yuta die de overlevenden aan boord nam met uitzonderiing van zes matrozen die zioh met behulp van een reddingatoeatel voor duikbootén genaamd Dbvib in veiligheid konden brengen Dank zij deze schitterende uitvinding bereikten twee hunner 2 uur later de oppervlakte der zee de vier anderen drie uur na de schipbreuk Alle zes werden opgenomen in Britache oorlogsbooten De plaats waar de Poseidon ligt is thans bepaald Men zal trachten het sohip heden te lichten Het reiidingtiwerk aan den gang De eerste lord van de admiraliteit Alexander heefit gister in het Engelsche Lagerhuis een verklaring afgelegd over het ongeluk m de duikboot Poseadon bij Wei Hai Wei De bevelhebber in China die zich naar Wei Hai Wei heeft begeven heeft gemeld dat op het oogenbiik 5 officieren en 30 man gered zijn Twee leden van de bemanning die aan de oppervlakte waren gekomen zyn overleden en nog 18 worden vermist Men heeft zooais bekend het wrak gevonden en er worden nu pogingen in het werk gesteld om het te lichten fluikwmet wat grati eetwaren op te doen Zondei veel verwachting hulp te zullen krijgen nep het iiieifeje van de waranda m de richtlij van d © kouken die op korten al itaiid van het hut stond Hé Jacob kom eens gauw hier Maar ze had meer succes dan ze had durven hopen De schiufelaide gestalte van den neger kwam om den hoek van het huis to voorn hijn hij klom traag e treden vaffde waranda op en zijn domme oogen bleven zonder enige verbazing op het druipnatte meiiöje rusten O Jacob kun je geen sdhuilplaatfl voor mijn ponnie vinden vroeg ze Ik ben op weg van Reve rt Or naar Trinity en ik kan in dit weer niet venter Er zal toch wel een plaateje in d i atai zijo ala de deur temninate niet op slot m De oude m i knikte alteen maar Hi draaide zich oin nam de ponnie bij den teugel en leoidde het die tangzaam weg met kennelijke onverschflUigheid voor den fetroomenden regen die op hem n ergutate Het meiaje keek om zich heeai en a4 spoedig ontdekte ze nog meer sporen van de aenwezufheid van nuansohen De openslaande deuren die in het huie voerden waren niet op slot m enn ho van dfe waranda stond ct n lange rustetoel en aan de slordige nifi nier waarop de kussens lagen was t duKw hjk tfl zien dat een man op dezen atoel geruat moest hebben Een ander teeken dat dit vermoeften bevestigde waa de aigarottenasch die overal op den grond verü reid la Het geval b on het meisje te interesaeeren Het hms op L OpaJe had zóó lang leeg gestaan dat xa we nieqfivagierig moest zijn naai den uieuw i bewoner De regen b gon im óok in de waranda door te dringen en mankte den stoel en de kussens nat Door iaur vrouwelijk instmctvan netheid gechnven tond het mowje op het punt het meubelstuk naar bmnen te sleepen toen ze tot de melur ie kwam dat ze die moeite paren kon Een vaji de glazen deuren werd met een nik vpengetrokken op den drempel atond oen jongenian in rijbroek en mef ffn flanellen sfküi ttieuid aan het gewone ceetuum vim de planters in SI Alouaie Ze zag bij den femten oogopslag dat hij geen Creool waa of een afstammeJing van do tmrsproiikehjke Franaelie kotoiuaten van het eiland Zijn blond haar en heldt rp grijze oogen walen zoo typweh Fjigelsch dat ze geen moment aan zijn naUonalif lt twijfelde en veiwundierd vroeg ze zich f hoe het toith kwam dat het nieuws van zijn komst Reve d Or r og met bereikt had Hij waa en slanke ötcvipe gespierdcF jongeman zijn gezitifit dat ni t bepaald knap was drukte fhnkJieid ai dof rz ttingaveniiogen uit Het had een hutfengewoon vriendelijke uitdrukking en na de eerste natuurhjke aaxzehng door de verrassing over haar aanweizigheid vroej hij met de beleefdheid van een weJ oiigevoed man Soliuilt u hier voor het noodweer Komt u dan binnen Hier op do waranda i het ook niet bepaald droog i Het weer overviel me voordat ik Tri nity bereiken kou antwoordde ze glimtnchend mert de onbewuste behaagzucht diehaar eigen waa Ëvenmon ala zij aan zyn afkotnst getw ivU iind iiff l hij het aan lo hare Haar zaHite vlugge manier van spreken haar donkere oogen tii donker haar haar bleeke gelaattikleur toonden duKlelijk haar Franache afkomst Ze was alnnk en fijn gebouwd ze had een natuurlijke bevaUigheld die f en pnltiRen indruk i p hem maakte Hij k B k niH welbehagen naar hel ovale olijfkleungo irezielilje de roodo lippen en de zachte oogon en hy moest ziciizelf cerhjk bekennen dat dit onverwachte l ezoek hem hcelemaal met onaangenaam v ae na de laatste dagün van eenzaamiieid met gt en ander gezelachop dan du negers die hy m dienst had genomen Zal ik uw stoel naar bmn en brengen vroeg ze Die al ook drijfnat worden O neen dank u daar zat ik we voorzorgen Gaat u maar gauw zeif naat binnen u bent al doornat Hei huH op L Opale had een bovenverdieping UI tegenstelling met de meeste plimterHwonmpen op St Alousie en stond letj boven den btganen grond uit vrees vOor d fer de lanee do op het eiland inheemt ehe doodeli k v©rgiftige slansr De kamer waarin de nieuwe bewoner zijn bezoekster leidcie wn een soort ball of vestibule waar op zoowel de voor als de sehterKftJerij uitkwam beiievena een aantal lieuren die naar de Laapkamers gelijkvloers voerden Rechts door een boog vim de hati gescheiden lag eii eetkainer vanwaar een ondiepe trap na r de4 ovPiivennepmg van het huis leidite Wordt vervolgd V naar L An ent Ie Sapiiier en L Opale drie fiuikerplantagoa Het meisje reed het middelste vari deze drie pad n dat langu de terreinen van L Opale voerde en die enelstp verbinding ornide ruet het dorp Trmity Ze zat te paard op de onverscJiWlge stout iMoedige niajiier van de iiiiboorlinigeai van St Aloufiie Lil rustig vervolgde ze haar weg fiver het ongebjke met ruig graa en boomstronken begroeide en met ateeoen bezaaide bergpad dat nauwelijks een pad mocht heeten Groote droppel plasten neer op den breed gerandan strooihoed van het jonge m eje toen ze het huig van L Opale in zicht kref Ze was van plan geweest rechtstreeks naar Trinity door te njden maar het ioebarstend noodiwper hield er haar v n af dit voornemen uit te voeren Ze moeet een achuilplaate zoeken op de plantage en voor zij ten verwaarloosden tinn doorgereden was en atil hield voor de verandlai wfl ze al kletsnat want de wemige mango boomen gaven maar weinig beschultiDg tegen den neerplasaenden regen T Ze verwachtte op L OpaU alteen maareen gelegenheid te vinden om te arfmilen want de plantage wsa de laatete wea jaar met meer bewoond en in bednjf geweeflt sinda de oude zonderlinge Engelache planter waa vertrokken Maar al kon ze dlan niet in huis komen de overdekte waranda bood beschutting ai de ponnie moest maar eoovee mogelijk bescherming vinden t en den muur Een van de iwarte l edienden van den vroögeren evenaar wiens hut nog op het terrein stondi zwierf hPer soms in de omgeving rond om door het pluUeit van bananen ot