Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1931

16944 16963 17180 1720 17402 17423 17633 17639 17791 17806 17966 17999 18145 18165 18219 18283 18414 1S478 18764 18786 19014 19099 19184 19185 19341 19348 19603 19621 19760 19771 19910 19921 20042 201S3 20330 20355 20528 20563 20706 20769 16901 16922 17087 17107 17333 17868 176 56 17613 17717 17786 17896 17934 18093 18125 18 91 18192 X$ S 18388 18547 18709 18938 19007 19149 19152 19306 19319 19575 19578 19683 19748 10692 19894 19974 19992 203O7 20320 20462 20497 20629 20663 20889 20931 16876 16899 17031 17079 17 247 17311 17463 17481 17663 17690 178S6 17838 18078 18087 18171 18180 18313 1836ii 18606 I80O8 18912 18924 1 126 18144 19222 19228 194E8 19672 19676 1 76 1980O 19822 19922 19961 20224 20248 20410 20414 20691 21 614 20827 20838 20988 17233 17442 17648 17824 18040 181 6 18289 18600 18802 19106 19208 19436 19674 I 19798 I 19948 I 20189 20356 I 20575 20812 I 20976 l r j jHet WiUtelmwatiuiB in Den Haag l De eerste Haagache Vrouwcnflat Da Haagache ncnr fea wUden een gelegen heid voor g6m et nfichaCT eli k wonen achep pen en zij krijgen het gedaan op een der 1 ouiste punten van de atad Ir Jan W E Buye en de architect Joan B I ursen hebben aan de pers dezer dagen een en ander verteld over de plannen welke thans geheel voor elkaar zijn en nc slechts p de houw vergunning waohlein Is die er aan gaat men met volle kracht aan het werk on büinen anderhalf jaar zal dan aan het begm van den Benoordenhoutsciien weg cJp de piaate waar nu de vdla van wijlen notaris Eikendal zich l ev ndt de eerste Haag sche vrouwenflat staan De architecten hebben een kloek ontwerp gemaakt dat zij degelijk met vermijding van lie luxe denk i mt te voeren De SticJiting zal zijn een ooóperatie Zon Ier t enigen steim van Kijk of Oameente Kal I en het groote weik ondernemen en zookun l er wferkelijk cachet aan het doel derVereenigmg te bouwen vopr zelfstandigevrouwen Het wordt eigenlijk een bij onder soort flat daar wel de economliBche voordeoien verkrijgbaar maai niet verpluïhtend worden gesteld dwz men kan verkrijgen koud en warm water verliclitlng verwai ming enz maar iedere i ewontr heeft door meters edgen verbruik geheel m de liand Een gemeen sc iapi elijk restaurant kan ieder van voted sel voorzien maar men kan natuurlijk ook tigen voedsel iiereiden leits nieuws is dat de flat een huishoude Jijken hulpdienst krijgt Men kan van de Directie per uur of per abonnement werk kraoliten vooi alle iiuushoudelijke bezigheden krijgen zoodat m deze flat de dienst l ode en ook het hitje absoluut overbodig worden Dooi volstrekte normalisatie eenvoudige afwerkmg en vermijding van elke luxe jn de arcliitee en er iii geslaagd flats te leveren tegen een huurprijs van f 30 ƒ 110 per II aand De kamers meten 5 20 x 4 20 H en71J hebbeu eeu hoogte van pi m 2 75 De kleinste flat type D bestaat uit eai zittilaapkaJiier met vaste waeehtafel W C en een zieer practisch buffetdreasoir waamn men ook tten kan bereiden Elk zeven è iieht van de kleinere flats hebben een gezaneulijke badkamer en douohe waarvan men tegöi zeer lagen pnja gebruik kan maken De grootere wonmgMi A B en G krijgen eigen badkamera lype C zitkamer en slaapkame 42 60 per maand Fype B zit eai slaapkamer 57 50 per maand lype A 3 kamens f 110 per maand De Stortmgeom men rentende 3 5 percent bedragen vfïbr de typen A B CenD f TCOO f ildü f 3000 en f 1800 Het heele huis krijgt 132 woningen waar van reeds 40 besproken zgn Tegen geboorig held en te groote hitte ider het platte dak zijn isolatitrmaatregelen getroffen Liften velkö door de iKwonera zelf worden bediend verbfljiden de verdiepingen op elke I rt de Bewx ningflvoora chnften lichten we dat van de bewoonsters een rustige en waardige woonwijze wordt verwacht manr dat ZIJ verdei m eigen wonmg geheel vrij zijn te ontvangen wie ze willen dat mu ziekmstru meuten met zwaar geluld op een kleed moeten worden geplaatst dat na 11 uur s avonds geen muziek radao inbegre pen meer mag worden gemaakt dat geen katten mogen worden gehoudöi en honden in huis vastigölMmden moeten worden u dat dringend wordt veraooht geen fooito te geven Het geheel hjkt ons een goed doordacht plan waarmee architecten eai vereenJfeing geluk ge wen olit mogen worden TWEEDE KABLER De Drankwet aangenomen Do Kmier liet ft giifltenen niet ÖO tegen 10 Bteniinen dt nieuwe Drankwet goedgekeurd Hbt gevaar dat aanwending van Rontgen hUalen kan oplevoren h til d s itegecring t t o geieid tttii welflontwerp m te dienen l etreffende het liebben van Kontgen toeBlellen en het in voorraad houden van radio atliLve fltoffen Voor het gebruiken V UI gtnoenide toeatellen zal vergunning uoodig zijii weiko alleen woidt verl end door den Munster indien voldoende waarborgen aajiwezig zijii vOor bevefcligftng en voor de Lekwaaiiitieid om het toestel te gebruiken Mevr de Vnea en Dr Vos meenden dat 1 1 diploma vooi arte voldoenden waarborg 1 ledt vooi het werkeai niet deze toeatellen Van ttfi specialiteitendiploma aajivankeiijk UI mtdifiUiL kringen door sommigen gevreesd iB geen sptaike Do Min f ter was het hiermede n et eens liet wetsontwerp werdl aangenomen Aanvulling van de Ljeerphchtwet Veraulieut n m de memorie van antwoord op liet voorloopig verslag over liet wetsout weip tot aanvullmg vaji de leerplichtwet De iiuiïAter t daarin te moeten toogeven dat o k na de mvoenngi van de voor gestelde bepaling aomffllgB kmderen 8 jaren p de gewone ediool zullen moeten door biengen en dan ddiwijl het zievende lieer jaar zullen moeten doubieeren om aan den herphcht te voldoen Wijïiging van art 3 der Leerplichtwet in dier voege dat na vol biiiichta 7 leerjaren aan een lagere school de 1 erpliciit emdigt zou verre die grenzen over btlirijdeii van de toezegging door den mi Ulster gedaan De iiiflnister betoogt dat er van een ongelijke betiandelmg ki dat opzicht van het lager landen tuinbouwond eTwij en het nij verheidsondeiWIJS oiet geeproken kan wor den Een veilioogiQig v den leeftijd van toe lating tot de nijvei eidsscholen valt biutöi het kader an dit wetfkaitwerp Da Moh iat voor het beaoel ein van e i nijverhead school de leerlingen zeven leerjaren van de lat o ochool hebben dooiloopeo zou er luht toeloiden dat tal van kinderen van vakonderwijs v fito en zouden blijVen door dat hun oudew zu k een langdurig school onderwijs wet kunnen bekostigen Van Lcn ve zwakking van de Leerpldoht wet lie ve sdieidene leden van dit ontwerp duchten is naai de imnlster meent geen piake De hier bedoelde kmderen brengen ledils den tijd gedurende welken aij na afloop van het zevende leerjaar nog leer pli4itig zijn m plaats om voor d © tweede Il aal in hetzelfde le jaar in de eerate klasse eener lagere land en tuinbouwscïiool door Hef vóór en tegen van een algemeene uit breiding van de leerverpiichUng tot acht jaren kan naar de minister meent hier l uitten bespreking blijven Zij zou boven Hen r eds inet het oog op de daaraan ver 1 onden fiHEpicieele gevolgen in dezen tijd aekei moeten worden afgeiveeen Het bevorderen van een wijziging der Leerplichtwet n dien zin dat de landbouw verloven zouden worden opgeheven of al tl ajiB dat voor ovwtredingeai nset de werk nemer maar de werkgever gestraft wordt is van den minister met te wachten ft bijlage IS aac deze memorie toege voegd een opgave van de plaatsen waar door het Rijk geeubaidieerde lagere land en of tuinbouwscholen bestaan of in 1931 zullen worden gevestigd GEMENGDE BERICHTEN De snelheid van de Statendam opgevoerd Door het aanbrengen van een menw roer Het a 3 Statendam van de HoJlvd Amenkalijn heeft thans twee reizen Van Hotferdam naar Now York en terug gemaakt if et een nieuw roer waardoor de vaart van het scflnp is opgevoerd met O 3 irajl per mirj wal up de geheele reü een tijdwinst beteekenl van 10 uur Het is hïerdoor nwgftlijk geworden hel Ui in de Engelsche havens en New York te halei zoodat de tijdwinst in werkel jkheid grooter is dan 10 uur op uiten thuisreis Het denkbeeld vKi het verhoogen van de vaart vam het seJiip door het aanbrengen van een nieuw roer ig vBitgegaan van de ingenieurs van de werf Wilton In de eleeptank te Hamburg werden proeven genomen met een nieuw roer dat in afwijkSog was an d estroomlijn De uitkomst wa dat het nuttig effect van de schroeven grooter was omdat ZIJ beter in het water pakten terwijl het vacuum dat steeds achter een vaiond Schip ontgaat zidh K edlger met water ulde iftödat de v ortstu vep te gracht wfl verh g Het nieuwe roef werd toen gebouwd en c de Staiendani aangebraohl Op de laatste twee reizen is gebleken d t de vatlrt met gemiddeld O 3 nujl per uur ia toegenomen bij eoutelfde aaatal alagmi van de schroeven MerkwMTdige insectenplaag De brandweer bestrijdt een rup ilnvaBie In den afgeloopen nacht be t in liet dorpje Cully gelegea aaa h meer van Üenève ten ooatsu rao Lausanne de brand weer den geheeleu nacht gewerl ter bestrij duig vun en vreem to inseoteaiplaag waax door het piaatoje getesberd werd De inaec ten lijken THmTtfimoazjp rupeen doob zi n van een tot noft ibof K bekend aoorl Gebjk m Oostersche landen een ftprinkhanenpla zijQ de geheiniEinni inBecten bij oulUoeiien in liet dorp oeurgeicoateQ dirmgaa de kaniora bmnen en komen op tafelB spijzciD ii zelts m de boddien Gevreesd wordt dat h insecten vergiftig zija Aangezien de in i ectpn zicli op de daken m dichte maeea II crwttöQ hadden de autoriteiten giatoreo besloten dat de brandrweer aan de bestri ding KOU niedewerken Den gedieelen nacht ïijii de daken der huizen niet een dawnfec It arend mengsel bespoten De masaa der in secten iis zoo dioht dat rioieoiflnga en an dere afvoerbufizen er door verstopt raifcen BINNENLAND LitieraJe propaganda Een mooi diorama De afileeling Anieterdam vi fi de Liberale Staataparlij Ihteft evenaia voor de verkiezingen voor de Provmoiale uitaten baar ver ktezingsburean ingericht m het perceel Sar ptiatistraat 34 hoek iulpstiaat Het ifi een ninkelliutf met groote apieg lruiteu en acli ter die rulten U een lieurig dioraina opge fiteld dat zeer de aandacht trekt vai de voorbijgangers Aaji de cene zijde staat een model van een gemeentewlnkel voor eleclnselie artik€ len aan de andere zijdo een particuliere electro tfcctmiflciio zaak met het opschrift Oeeloten uLgens eoncurrentie van den gemeentewnikel Voorta Ib er een gemeentelijke visohnmkel en in het midden staat een pera de belastuogpera aangedraaid door gi jote roode handen Onder de pers staan ie woordem lioo zal t zijn na 1931 En de uitgeperste beiBBtingbetaler slaakt de ver zULhtmg J ad tk maar op Uoiesevdto lijst 6 gestemd Op het zijraam aan de iulpstraat staat te lezen dat de helastmgverlaging niet ijs te lanken aan de 811 A 1 maar aan de Cie meentebelastmg waartegen dr Wibaut m de Lerste Kamer had gestemd De fa II A 1 had 48 opcenten gewild de Vrijheidsb aid telde 30 voor het ig 38 opcenten geworden met dank zi de ö 1 A P I e verboden Matteotti herdenking Actie van de Vara S D Party en moderne valibewegmg Gisteravond te 6 u 45 heeft de secretaus V an de V A RA de heer Zwortbroek op hel ttjdsti dua dat de Mattebttl mtaeudmg op liet VA B A prtigranama etond een aan tal nededewljngen inzake bet bekende ver bod van i1 BftdlOrpmroep Coqtrole Commis sie gedaan i Spreier hetumerde namens het boofdlbe stuur van de V A E A aan de Iterdenking van den aterldag van den Italtaïuiscbeo kameraad die als martelaar voor de zaak van het aotflAlisme lafhartig vermoonl werd en deelde iti i de Radio oontroleoom n kesie oen t egfsjn aan de V A R A had gestuurd arm stond dat zij bezwaar teeft tegen de rede Schevenels eecretans rV V m verband met d Matteotü berden king op grond van haar taak om te voor komen niogetijk gevaar voor de veUlgheid van den Staat Spr gaf een overzicht van hetgeen er m verband met deze Malteotti herdenking Ie doen la geweest Uit een inededeelmg van den secretarts der coutroleoomniiseie stïpte spr aan dat de bezwaren der commissie alléén de redevoering golden en dat de oommisele nader geraadpleegd vin worden inzake de door de VARA tegen iiaar be liasmg mgebraeiite beawaren Minister Reymer antwwirdde op het pro tf telegram van de V A K A ook bet par tifBestuur der S 1 A P protesteerde telegrafisch eveneens dat blijkens verkregen mllchtangen de reden van het verbod geie gen IS in mogelijk gevaar voor de vdibgbeid van den Staat Fven gemotiveerdejtfi tijdige besJiBsing was aldus meldde ie minister m verband met den tijd met mogelijk 11e neer Zwertbroek vervoigde na deze mededeejlngen Wij zijn tot het uiterate getart maar het 1 oofdbestuur van de V A R A beeft m zijn spoedvergadering van Woensdagmiddag be sloten den wettelijke weg mot te verlaten Na het orgeiepel zal de zender zwijgen We rullen onze aetie tegen de censuur buiten deii omroep op krachtige wijze gaan voeren Inzake deze actie kondigde spi aan Op Zondag 21 Juni as wordt een demonstratief congres tegen de radlocensuurgehouden voor alle VARA afdeJmgen en ie n oderne arbeiderebeweging Tijd enplaale nader vaat te stellen Alle VARA afdfeelingn worden pgewekt optiibare piotpst ergaderingen te be leggen Amhen hei ft r ds zulk een vergadering utgpschrcven Fr zaJ rlinftilijke piojiagand i tegen de censuur gevoerd worden Overleg met tie S P Kamerfractie wordtcejileegd ttn behoeven van de actfle tegen derndiocensuur Heden Uonderdag avond te 8 uur 30 hl ft in Den Haag een straatdemonstralievooi de moderne arbeidersbeweging in DenHaag en erbiïiten plaats Vader meldt men uit Den Haag dat de witaintiiende burgemeeeter van s Graven 1 age I stemming h eft verkend voor de heden ii 1 al 1 lar te houden straatbetoo gmg UI le VARA BADIO jatAflÉMaSCH WEERBERICHT 1 1 luov 41 Juni Hoo su stand 776 9 te Isafjord Laagste stand 750 9 te Stomoway Verwaehting Zwakke tot matige westelij ke t l zuidelijke wind Wroiken tot half of zwaar bewolkt Mogetijk nog eeaige regen Later iets warmer HOEDEN vim 20 CAREL KROPMAN taan bekend als vAAI b t P en tóch nimt ciuwril r V Special etalag 45be NbUbUL ülAAlBL011 i U 5e klaaee TreUting van Donderdag 11 Juni Uooge pril zen ƒ 100 000 7087 lUOO 688 441 1 5818 11694 11667 14904 17393 ƒ 400 12283 12403 12659 16837 18981 20406 ƒ 20Ü 1260 2167 8417 18792 20474 ƒ 100 14 1812 69ii8 7362 1900 14090 12321 14026 15042 17189 19068 19107 12301 Prijzen van ƒ 70 87 189 361 375 679 813 998 1064 1148 1166 IjeO 1412 1579 1609 1644 161 1 1 61 1890 1934 1941 1977 2 t8 2360 2602 2613 2687 2696 2719 2767 27 il 2843 3086 3244 3321 3414 3460 3499 3 67 3978 3989 4037 4042 4209 4343 4344 4381 4494 5071 6216 6321 5437 5501 5618 5682 5780 5822 5861 5862 5929 5945 5976 5980 6062 OOOI 6131 6189 6436 6623 6706 6743 6767 680 6856 6951 029 7258 731 7621 7728 7788 7789 7866 944 981 7986 8360 8537 8561 8619 8628 8630 8643 8661 8803 8863 8916 8829 8878 9067 9120 9188 9204 9246 9274 9299 9474 9504 9801 9816 981J 9982 10065 10301 10608 10635 10648 10653 10739 10981 1107 11089 11223 11307 11374 11400 11498 11630 11826 11912 11927 11985 12024 1207 12148 1239 12453 12i33 12789 12928 12965 13074 1S093 13186 13177 13362 13371 13402 13630 13666 13686 13765 13983 14046 14102 14123 14344 14440 14488 14600 14629 14654 14728 14777 14778 14802 14851 15080 15095 16161 15171 15216 16266 15375 15430 15641 15649 15652 16654 15602 15898 16025 16226 16383 16418 14477 16694 16622 16646 16676 16760 16771 16776 16846 1 121 1 140 17159 17206 17226 17340 17404 17408 17863 17864 18084 i814i9 18187 18213 18263 18292 183O0 18312 18539 18624 18646 18669 18712 18737 16874 18926 18956 18973 19O30 19071 19264 19596 19721 197®9 19783 19825 19853 19887 19994 20024 20068 2O097 20165 20198 20212 20437 20637 20543 20714 20716 20777 20858 Nieten 34 64 68 70 114 116 136 166 266 271 273 282 305 318 323 338 3 6 370 4 0 478 501 624 636 644 867 723 889 911 948 981 1002 lOOo 1020 1038 1063 1073 1103 1197 1199 1214 1395 1434 1467 1481 1495 1574 1603 1604 1657 1664 1692 1734 1753 1775 1797 1835 1848 1880 18 1919 1936 1943 1969 1971 2Ö24 2086 2077 21llO 2168 2261 2267 228 2304 2306 2381 2398 2425 2461 2465 2470 2472 2656 2 93 2809 2811 2697 2866 2974 2884 3014 3026 3057 3210 3257 3290 8293303 3328 3397 3413 3420 3434 3457 3479 3486 3542 3656 8656 3699 3611 3629 3661 671 3711 3724 3761 3780 3787 3796 3823 3862 3844 3938 3088 4006 4036 4048 4105 4138 4144 4186 4198 4268 4416 4466 4489 4661 4666 4672 4677 4600 4763 4762 4783 480S 4836 4843 4850 4885 4903 4911 4936 4969 4872 5025 5039 6064 6124 ol29 5132 6136 6146 6160 6167 5170 6180 6182 5294 5311 5340 5349 538 5434 6464 5466 5466 6479 6519 5621 6529 6548 5684 5607 6639 5666 6686 5718 6768 6776 6831 6863 5925 6962 5966 6027 6080 6045 6083 6108 6143 6184 6230 6266 6279 6281 6Ï01 6338 6371 6376 6379 6391 6426 6430 6461 6465 6555 6676 6684 6592 6607 6666 6669 6671 6681 6692 6726 6799 6836 6844 6850 6874 6896 6983 7088 7092 7098 7111 7174 7180 7189 7274 7289 7303 7372 7400 7462 7504 7533 7688 7693 7618 7636 7675 7686 7719 7720 7733 7801 7807 7823 7859 7881 7887 7966 8001 8002 8010 8105 8152 8174 8177 8219 8205 8220 8227 8247 8238 250 8254 8267 8267 8268 8282 8291 8292 8364 8384 8388 8398 8621 8680 8614 8667 8691 8723 8896 8921 8982 8986 9 9 9068 9080 9089 9109 9139 9146 9156 9182 9211 9221 9289 9265 9328 9364 9406 9420 9433 9498 9612 9918 9674 9679 9694 9619 9622 9697 9699 9708 9749 9798 9828 9843 9861 9862 9871 9880 9916 9940 JOOOl 10020 10084 10186 10241 10247 10272 10306 10308 10343 10372 10621 10662 10505 10614 10624 10663 10669 10710 10718 10719 10744 10745 10796 10830 1084O 10897 1090810847 10974 10975 11014 11027 11096 11036 11061 11071 11215 11218 11219 11237 11238 11244 11295 11328 11342 11361 11403 11441 11466 1147S 11621 11528 11631 11549 11586 11691 11607 11662 11667 11724 11749 11763 11771 11880 11834 11015 11945 11950 11995 12062 12072 12116 12126 12129 12156 12236 12246 12314 12346 12855 12403 124112449 12488 12o40 12558 12564 12641 12642 12668 12672 12686 12706 12 26 12753 12 87 12867 12910 12930 129o0 12980 12982 12994 13040 13041 13076 13097 13161 13194 13207 13237 13267 18261 13275 13290 13359 13542 13547 13645 13562 13674 18699 13620 1S636 13677 13779 13783 13800 13826 13891 13901 18946 13989 140OO 14001 14011 1402 4 14084 1403 14107 14116 14126 14129 14144 14205 14234 14248 14278 14283 14311 14458 14492 14613 14642 14646 146l 14634 14646 14649 14668 14667 14672 14726 14759 14793 14803 1482Ï 14866 14997 160O6 16011 16021 15066 16123 16134 16169 16178 15204 16217 16234 15308 16318 15963 16366 16400 16480 16618 166 9 16675 16631 15731 16747 15797 16798 16807 15816 16829 16886 16840 15841 16895 16819 15942 15961 1593 16021 1006 16096 16123 18153 16172 16177 16182 16191 1623 16265 16276 16296 16303 16324 16350 16396 1 490 16546 18666 16636 16633 16662 16677 16691 16731 16786 16798 16863 16856 BOOC AZIJN a DE BESTE VOOR DEM PHIBV nMi die bijgestaan door zijn beide char niante dociiterp het Hotterdamsehe pubbek j staaltjes van zijn kradit 7al laten zieoj Zeven aiachtoffers van vrouwenbandelaan bevryd Aan velke gevareïn alleenrei nde dfune en nieiajea bloot staan n hoeoeer de uiter sto voor7iclLi igheid ts geboden vooral in inteii fitionile tranui blijkt w uitliet avontuUi dat een 22 jarige onderwijzeres uit Nijmegen overkwam opeen vacantie uitstap Je naar Keuleu De Giaafaehapabode piibli et ert etn gedeelte van een brief waarm nj In den tiein naar Keulen die ttcht beoet was aaktt ik ongemerkt m gesprek meteen paai chaimaiite vriedelljke heeren die zich zet r torrect en hoffelijjt gedroegen loen uj bemerkten dat mijn lois naar Keulen ging vertelden zij nuj Jat zij in de buurt vaa het station Keulen ten spoedtrief hadden af te geven diie via de poeteiijen met meer tijdig ter plaatje kon zijn en daaiom etgen handig lezoigd moest worden Janmi r von den il het hierdoor genoodzaakt te rijn do praotitige BueJtre nverbint mg met ten ver oer ge egen stad te moeten pnjsgeveii Zij vroegett mij toen langs tin omweg of ik het ook mbesahaiden zou Mijn KeulBcha viiendin die mij afhaalde erte de ik natuurlijk aanetMida het heele t elaaa en toen ook zij het eigenlijk maar half vertrouwde bestoten wij voor alle zeker hcid de politie eetns te raadplegen Op het cm vri onschuldig geval Niettemin vond jKihtiebureau vond men het aanvankeJijk men het evenwel gawenscht een oogje in het zeil te houden Het aangegeven ad i werd n igfczocht en b eek een riante villa U zijn J loten werd dat mijn vriendin uu het hek zou wat hteu terwijl een paar 8 ten zich Het Arena programma voor 16 30 Juni Het Arena programma voor de tweede helft van Juni bevat ten reeks van anéténummei en stelt weer een bijzonder aar digen avond in het vooruitzicht Als glansnummer vinden wij de 3 Whirl winds vermeld die aanigekondigd wolden ala het söneationeelste temponummer der wereld Deze drie Amerikanen die in Botter dam hun tournee door Europa begmnen moeten aan snelheid al het tot nu toe gebodmie in de fldiaduw stellen Hun behen dJgheid moet volgens de New Yorksche kri tieken aa n het ongeloofelijke grenzen en het geeetdriflig onthaal dat dit nummer in Amemka te beurt is gevallen achijut het feit dat het hier op de et rste plaats wordt genoeind te rechtvaardigen Het tweede hoogtepunt van het prf ram ma wordt bereikt met de dans act Monna Tvmga DreHser and Era Drie heeren en 1 dame brengen het nieuwate op het gebied der moderne dansa robatiek voor het voetlicht Charme kunst kracht en werkelijk kunnen reiken slkaat hier de hand waar door een prestatue ontstaat die met zoo spoedig zal kunnen worden overticrffen lie Hollandsche humor wordt vertegenr woordigd door Dumas Zijn geestige voor drachten die hij op zijn ètgea droge manier ten beste geeft zullen hun uitwerking op de lachspieren der toehoorders ook desjen keer niet miHsen De 4 Kaeth s de edite van oude bekende en wereldberoemde Rotterdamsofie harmonica virtuosen komen hier hun muytkaal schilderij presenteeren Hola Daoai and Boys brengen nieuwe trucs der parterreHcrobatiek en zullen zich ook als voortref fetijke springers ojitpo q en Auntuius een rijwielkunstenaar met een zeldaanieiD rtimor trtwijl de 4 Peroellye zjch m sraaakvolle aankfeeding als meesterlijke equllibristen zullen komen voorstellen In dit programma zal ook het be etnde krachtmeosch Maciste ten tooneele rarBchij Het slot van de historio was aldus Toen het meisje na een kwartier nog met terug was vonden de pol tiemannen bet raadzaam m te grijpen Men belde aan doch kreeg gten gehoor ook op herhaald bellen niet De mannen der wet achtten toen den tijd gekomen de deur ojyem te laten breken In de nllft bleek niemand meer aanwezig t zijn Op het naderen der polDtiemannen wa ren de bewoners blijkbaar door een achter tuin gevlucht net huis was leeg liVMiwel uit een vertrek klonken klagende vrouwen sten men ziwakjes naar boven en toen men ook hier een deur forceerde ontctfekte m dat aeliter deze deur een 7 tal jonge vroui i en neiejes opgesloten zaten waa Bij pcft neds de bezoelvster van daareven Welk een vreeselijk lot dez jonge vrouwen heeft t dreigd Inat zich denken Men denke U eens eveti in in welken toestand dpze melfl jea tijdene haar opeJuiting moeten hebben verkeerd O de jwlatie er m geslaagd l de lUuatrebeiwouers der villa Ie achterhalen vermeld de historie niet ftADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 630 sportjraatje 7 omroeporkest 7 30 radio volksuniversiteit 8 15 concert uit het Concertgebouw A dam 10 4 0 12 concert Huizen 5 45 vioolrecital 8 30 concert 45 1130 gramofoonplaten Davfentry 9 o5 ceneert 1025 opera 36 12 20 dansmuziek Langenberg 5 20 en 820 concert daarna tot 1120 populaire muziek U2fri2 d0 dansmuziek Parus radio 6 20 gramoflonpUtai 9 06 concert OOST INPIg De schade van de Sumatr Heratelkosten op ƒ 220 000 gepchitHet onderzoek hi het Droogdok tfi Soerabaja heeft volgens een Aneta bericht n Batavlft Uitgewezen dat de ftch epsbod n en de voorspanten van H M s Sumatra aW gevolg van het op een nf Ipopen door genoemd oorlogaachip op 4 Mei J 1 ernstige schade hebben geleden Het chip laE raba a worden gerepareerd en welj droogdoks werkzaamheden door de dok Maatachappu Soerabaja en voor iw avenge door het Marine Etablia ement J duur van de reparatie wordt op den geschat en de kosten op ƒ 220 000 STA SMEUWS GOUDA 11 Juni 1931 De 23ste jaarvergadering rut de Nederlandsche Vereemging van Reinlgingadirecteiiren De openbare vergadering Van openjjftre vergadenng welke giste jiemmddag in da Sociëteit De Reunie werd gehouden gave wy reeds een verslag van de rede van den heer J P Anemaet direc teur der Reinigingsdienst over J e Ge meenteremiging ran Gouda Aan dè openingsrede Van den voorzitter 0r Ir M F de Bruyne ontleenen We nog 0p het Vereemgangaiaar 1930 1931 mogeii wy met voldoening terugzien dank in het gestadig toenemende aantal Ge meentebeaturen dat onze Vereemging voor haar werkzaamheden financieel steunt waardoor het ook mogel Uk is onze vleugels op ons vakgebied wat verder uit te alaan hetgeen alreeds moge gebleken zyn uit ons technisch Maandblad dat wij geleidelijk grooter trachten te maken en op steed = hooger peil trachten te brengen en voorts uit het feit dat wy het vraagstuk van de bestryding der papierverontreinigmg al xeeds gezamcnlyk hebben kunnen aanvat ten Voorts zal lO den loop van dit jaar van de Vereemging een vry oravangr jk rapport in druk verschynen over het vraagstuk v an het inzamelen van huisvuil Fen dergelgke bovendien geiilufttreerde uitgave zou ons zonder financieeleti steun nimmer mogelyk Hjn geweest Het ledental onzer vereemging is geste gen tot 54 De heer J M Bakker directeur van Gemeentewerken sprak vervolgens over meuwe rioleenngswerken van Gouda welke mteenzetting vooraf werd gegaan door een kort historisch overzicht waaruit dmdelyk sprak de byzondei belangr ke plaats die onze stad door haar ligging in neemt in de waterverversching Een belang dat zich met alteen bepaalt tot onze stad naar zich uitstrekt zelfs tot Haarlem Over de nieuwe noleenngswerken gaf de heer Bakker ten technisch beschouwing welke werd verduidelijkt door luchtbeelden Verschillende vragen werden spreker ge steld De mededeelmgen van het bestuur aan gaande de vraagstukken Verbetering vuil ophaaMienst en bestr jdiTig a+raatveront remiging werden in verband met het hier bovew genoemde nog te verschijnen rapport uitgesteld tot een volgende vergadenng welke waarschynlyk in September of Octo ber van dit jaar gehouden wordt De voortzeitting van het debat op de in leiding van den heer Ir A de Gpoot oud directeur van de Stadsreiniging te Amster dam werd m verband met het gevorderde Qur eveneens aangehouden Met een woord van dank aan de beide iprekers voor hun interessante lezingen itot de voorzitter de vergadenng die o m terd bygewoond door burgemeeser Gaar landt de wethouders Donker en Koemans de heer Hagedom secretana van de Kamer van Koophandel en dokter Kroondyk a Avonds begaf het gezelschap zich naar het restaurant Elfhoeven waar een ge zeliig aamenzyn plaats had dat opgeluisterd werd door het ensemble van Riemsdyk en een fanfarekorps De tweede dag Hedenmorgen had een huishoudelyke ver gadering plaats waarna de leden omstreek elf uur per autobus vertrokken naar Reeu wyk waar zy door het gemeentebestuur ofieieel werden ontvangen In den namiddag werd een bezoek ge bracht aan de St Janskerk waar men be halve van de beroemde ramen ook kon ge meten van de schoone klanken van het orgel Velen brachten tenslotte nog een bezoek aan Goedewaagen s Kon Holl Pypen en Aardewerkfabriek en aan de N V Kon Pla teelbakkery ZmdrKolland Het gebouw van de Gemeentaremiging was ter eere van het ongres met bloemen versierd De door Ds ERbrger op te richten school voor volwassenen In de Zondagraorgenbyeenkorast in de Soc de Rémue waar Ds Borger is voor gegaan heeft deze versehillende mededee Irngen gedaan over zyn plannen voor de door hem op te nchten school voor volwas senen Ds Borger deelde mede dat hy zich het leerprogram als volgt voorstelt Allereerst de geschiedenis van het denken dan het denken en vervolgens de ontwikkeling vai liet leven der menschheid Vervolgens zal behahdeld worden het menschelyk leven daarna de geschiedems van de kunst de kunst van het Romeinsche wereidryk en de Hellecaische kunst Aan de school zal de Duitsche taal wor den onderwezen Leerkrachten van de school zullen zyn Ds Borger J van Straa ten en L Schroeder De eerste zal g uren per week les geven de beide andere leer krachten ieder één uur Met September zal de school te Botter am aanvangen er ia in Rotterdam reeds vtrfdoende belangstelling voor By genoegzame deelneming zal ook iiier ter stede een leergang wordlem gehouden Ledenvergadering Soc Vredebest De leden van de Sociëteit Vredebest zyn opgeroepen tot een ledenvergadering op Woensdag 24 Juni des avonds 8 uur tn M Societeitsgebouw De Commissie van Overleg Poet en Telegrafie Onze oud stadgenoot de heer W B A Stillen directeur van het post telegraaf 1 telefoonkantoor te Gorinchem ia van wege het Staatsbedryf der P T en T aan BWfzen om als lid zitting te nemen in de CommlsBie van Overleg P T en T Otm drinkwater Prof Dr L E Goeeter komt bij zyn oör derzoek van het drinkwater van de Goudr satie Waterleidug Mij tol de volgende con clusie Ook by dit monster valt hetzelfde op te uierkm a bij iMt vorige n 1 dat de proef van Eykiiian bij 37 graden zwak positief wao Dam bij de mionotemame nuj de toestand van hist liltÈrbedrijf gedieel ncinuaai bleek wil lie ij Vooikómen dta t de dor zaalf hiervan te zoekim is in de vernieuwing van het zand van één der filters waaidooi het bteeds eenigen tyd duurt voor deze weder geheel goed functloneereii By het vol geud onderzoek zal tuerop in het byxondjer zyn te letten Caboretavond op Elfhoeven Het ensemble Jan Van Riemadtik De directie van het m zoo kortian tyd bc kend s worden restaurant EUfhoeven or ganisieiQpde gisteravond zooals wij reeds aan kondigden een cabaret avond waar het ensenibie Jan van Kieinsdyk optrad Het Hollandfiche klimaat zorgde natuur lyk weer voor Üïnke regen zoodat alls voor boreidtagen op het groote terras waar men oorsproukelyk gedaüit had den avond te 1 ouden te vergeefscli waren en men zicti moest iristalieeren in een der aaien terwijl het fonfarecorpa een dak vond onder eeo ver een waranda gespannen eü De zaal bleek al apoedig te klem en aeer valen die ondankh het slecthte weei m de loop van den avond nog kwamen moesten w ens plaatsgebrek taleurgeeteld terugkearen Wat de avond z lf betreft deze is in alle oi zichten uitstekend geslaagd De damea en heeren van het gezelschap van RJemsdyk wisten stemming en vrooJijkheid te bren gen terwyl er bovendfceo nog gelegenheid was tot dansan En het was don ook met te verwonderen dat pae m de vroege mOxgon uTtn de laatste bezoekerg zidi naai huis begaven Cabaret en Btü m Ons Genoegen Ier gelegenheid van het congres van de A N VV te Gouda zal op Maandag 15 Juni m den tutn van de Soc Ona Genoegen door het Stedelyk Muziekkorps directeur de heer Joh Pabnaan een concert worden gegeven den ccmgresaisten aangeboden door het Gemeentebestuur Tot dit concert zullen de leden van dé Sociëteit Ons Genoegen vryen toegang hebben Na afloop van het concert wordt er gele genheid geboden tot dansen Ook Dinsdag 16 Juni is er na afloop van den officieelen maaltyd der congressisten 10 uur s avonds bal met att racties in Zaal Kunstmin Evepeens tot dit bal heb ben ledien en hun huisgenooten vryen toe gans Woensdag 17 Jum des avonds SW uur biedt het Societeitsbestuur den leden een Cabaretavond aan in den Schouwburg ge volgd door een bal met attracties m Zaal Künstmm Tot deam cabaretavond en het bal hebben de ledenNvnjen toegang Voor huisgenooten en vrreemdelingen mtroducé s 18 en enkree verschuldigd Het bee tuur van de Sociëteit Ons Genoe gen vertrouwt dat de leden zullen mee werkeh om de congressisten gezellige dagen m Gouda te bezorgen Verbetermg van de Gouwe De Stcrt van gisteravond bevat he Konmkiyk beslmt tot onteigerang van per ceelen ten behoeve van verbetering van de Gouwe in de gemeenten Waddmxveen en Boskoop ten name van de provincie Zuid Holland Loting voor den diaistplicht op 26 Juni a s De Minister van Defensie heeft bepaald dat de in het openbaar te houden loting voor de hchtmg 193S zal plaats hebben op Vrydag 26 Jura a s des middags te 2 uur in de Weeskamer Binnenlïof 8 te Den Haag Ook by deze loting wordt weder gebruik gemaakt van het alphabetisch register der gemeente Amsterdam van de lichting 1928 Burgerliike Stand GEBOREN 8 Jum Jacobus Johannes z van D Vergrunst en A K Homes R van Cataweg 7 Jum Jacoba Wilhelmina d van J CBokhoven en Z Bezemer B Hartenss 46 Juni Hendnka Jacoba d van JSchouten en M M hmkel Heerenstr 41 Henricus Nicolaas Bemardus Antomüaz van J L J A van Mechelen en J H A Bergman Markt 58 Ina d van J Muurlin gen P Kramp Spoorwegstraat 12 GETTfiOUWD 10 Juni J Voskamp en J h de Gruyl L H van Fasen en C Blok land N C Cattel en G van der Linden Th Launer en A van Duivendijk CBoer en J e Wiezer CC Kalmeyer enH van dwr Pool J A M van der Wouden en C van Oosten G van Ruiten en A A Oskam OVEEiLEDIBN 8 Jum Johaima Petronella Smi s wed C W van de Velde 78 j Agenda 11 Jura 814 uur Soc e Réurae Liberale Staatsparty de Vröiheidsbohd Openbare vergadenng Sprekers Dr I H J Vos en Mr H P C M de Witt Wynen 15 Juni 8 uur Soc de Réurae Bovenzaal Ledenvergadering afd Gouda Liberale Staatsparty de Vryheidabond 24 Juni 8i u Sociëteit Vredebeet LecEenvergaderlng Apetkeben De apotHeek van Mevr de Wed A ïï Teepe Gouwe zal tot en met 12 Junf bene vens den daarop volgendeü nacht gtec iii z ïi na 8 uur des avond des nachts ecfatm alleen voor recepten UITDUN OMTREK BOSKOOP 1 V V stucadoor alhier die op Ie Paasch daf m een café te Leiden een bezoeker met een bierglas een ernstig hoofdwonde toe IffBcht is door den poUtierechter te D Haag tot 2 mauiden gevaagenustraf ver Dezer dag wfor IWeir eei iütti tiÖ een leegstaand huis 4i an£eiti orfiui i afit h bezi was een tent spannen Hy bleek in hooge mate zienuwpatient te zyn De politie waarschuwde zyn familie te den Haag die hem alhier heeft afgehaald GOUDËRAK De boottocht naar Hoek van Holland £ en uitnemMid geHlaagde dag De boüttotht naar Hoek van Holland georganiseerd door Dr T Beekeukajnp is uitnemend geslaagd Dr Beekenkamp hadi genoodigd alle sclioolkinderen van Gouderak Berkeuwoude en een gedeelte van Ouderkerk aan de IJa sel met het personeel van die scholen maar düomevena ook het huldigingecomité de raadsleden van Goudei ak en Berkenwoude de burgeniet teis van beide gemeenten Di Vermot de schoolaits an de Krimpenecwaard tn verder het beetuur van de Vereemging Volksonderwy Zij allen uitgeaouderd luet personeel van de lujiwudere sitiool a de aorgen van de kinderen van de Chr sohool had overgedragen aan het bestuur van Volksonderwijs en het pensontel van de openbare sohool had den de uitnoodigmg dankbaar aanvaard en waren op tijd aan boord waar zij varwei koind weiden door Dr en Mevr BeekeUr kamp en fauuiie Van de Chr schCK l van Berkenwoude warren slechts 2 kinderen aanwezig De bodit weid aanvankelijk b unstigd door nukofi weer later word het minder en toen men aan den Hoek gekomen was waa het seJis zoo erg dat men het beter oordleel de niet van boord te gaan Het weer mocht dan al minder goed zijn de stenmung aan boord was uitstekend De kinderen werden rykeJijk onthaald en jong en oud genoot van de heerlyke tocht Toen de booit weer in Gouderak terug kwam stond byna gelieel Gouderak by den aanlegsteiger op waclit en m optocht werd de dokter en zijn familie die m vier geleedstaande autos piaata namen naar huie gebraicht Hier werd het wooid gevoerd door den heer B Smalbil hoofd van de openbara schooi en door den heei Gautaer burgameester van Berkenwoude De heer Smalbtil biadit groote dank voor de wyze waarc Dr T Beekenkamp de lundereo heeft onthaald i r dankte den dokter ook namens de kinderen van de byA nderar school Burgemeester GaAitier sp rak als volgt Aan het emde van onze boottocht dokter IS het my e aua behoefte U namens de kondert n de oudern en het comité Berkenwoude dank te zeggen voor het gebodene Hat wae een mooie gedochte van D ons een boottocht aan te bieden Wy oudJeTea hebben genoten en de kmderm hébben ooten en geteerd Het Ls een mooie dag gftwfeést eh ik tietleur het dat een deel van tfe Berkenwoudache kmderen dezen tocht niet beeft moge medemaken Ik vind het droevig dat kortzichte groote mensohen goed meezien te doen door de kmtleren te outhoudca bet genoegen tas een boottoeht als we vandaag hebben gehad Het ib vandaag evenwel een feestdiag on wi moeten ona het genoegen daarvan niet laten vergallen door te prcdien of te denken aan de menechen die ik zooeven beivcjitbe We denken vandaag alleen aan on zen royalen gastheer ea danken hem voor allen wat hy ons en de kinderen heeft geboden Het IS voor ons een onvergeteüjken dag dokter Wy danken Ü ervoor en yen sohen U en de Uwen nog vele goede jaren toe We hopen dat we met elkander eensgezind nog eens mogen vieren uw gouden feest Hierna werd nog een krachtig Lang zal hij leven aangeheven en een driewerf hiep hiep hoera Waarna allen zeer voldaan huia waarts keerden RBEUWIJK Waarschuwing Het Centraal Archief en Inlichtingen bu reau uuake Maatschappelyk Hulpbetoon gevastifpd te Amsterdam bencht aan de aan geslotenen waartoe ook Reeuwyk behoort dat de laatste dagen weer kvntanties ge presenteerd worden vanwege Huize Bethel m den Haag afd grabs verstrekken van voedsel aan ouden van dagen Meettal wordt by de aanbieding medegedee d dat ook het vong jaar een bydrage zou zyn ontvangen Men heeft hier te doen met een zeer ongunstig bekend Staande onderneming en zende dus deze kwitantie onbetaald terug Een brievenbus Vanwege de Nederl Posteryen zal in den Weth Venteiweg vroeger Zwarteweg een brievenbus geplaatst worden In de loot gezakt Doordat het paard struikelde geraakte de ryknecht D V van den O Teekens graan handelaar aUuer met paard en wagen m een sloot langs de Korstendyk alhier Met vereende krachten werden paard en wagen op den vasten wal gebracht Burgerlijke Stand GÏ3BOBEN 7 Mei Leendert z van Hein Idsinga en Mounna Cornelia van der Zij den 17 Mei Hendnk z van Antonie Arnol dus ComoUs Haverkamp en Geertrui Wil helmina Botterop 19 Mei Anna Sant d van Johannes Hermanua Gerardus Smith en Anna Sara de Haan 23 Hei PtFtronella d Vioi Bemar duB Steenber eVf OsthsrlnA BargMr 26 BÉ d Bbyia Ajf tha é v Joannes ÏCenricus vah der Wetf en Ida Maria va Xieeiiwen SI Hel Kaatje d tan iHrk vau der St r en Elisabetlh Ooaterw k Marrlfje d van Marinw Beverskerk en Adnana Marrigje Vlok GETROUWD Evert Achterberg 22 J én Wyntje van Leeuwetn 18 j Jan van Os 23 j en Comeha van der Vhat 21 j Aart v n Bodegraven 26 j en Gysberta Cla Bin atttopendel 6 j Arie Blyleven 31 i 4JF Wa 4Ka iloon l i CfVBiLEtn Aartje dfen Oud ff 7 j Weduff van Leendert tgfte Wouter de Qtaa 6 j weduwnaajr van Gerngje Brouwer Jacobus Sloof 7 j ethtgen van t4eeltj Ooaterom J ihümis van Zoest S7 j echtg van Jgnatia van Leeuwen SCHOUNHÜVBN Ëindexainen Bi ksk eekschooL Geëxamineerd 2 eandidaten Geslaagd de heeren W P de Jong en J Doeieman te Gouda De teunregeUng De mimitter van binnenlandsche zaken heeft de voor de plaatselyke goud en zil versmeden getroffen steunregeling t u 3 ook geldig verklaard voor de werklooze arhelders van te Plateelfabnek Op het ver zoek van den gemeenteraad om de eerste ƒ 6 gezinsinkomaten v y te laten by de bepaUng van de inkom tenaftrek werd afwyzend beschikt eveneens op het verzoek om den leeftydsgrens voor crisiswerkloozen te verhoogen van 00 op 65 jaar RECHTZAKEN Schaking en oplichting Voor de Amhemsche rechtbank veisclieen gisteren een jaiige decoralieschilder ge kleed in zwart colbert gestreepte broek en lakschoenen diie zich te verantwoorden had wegens schaking van een 19 jarig meisje en opUchtu van een Belg voor een bedrag van 16 000 francs Verdachte vertelde yn levensloop hy is geboren te SUedrecht bezocht de lagere school en daarna een teekenschool waar hg decoratief sdulderen leerde Hy werd even wel marechaussee doch vverd na twee jaar dienst ontslagen Vervolgens is hy wegens oplichting tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld Hy kreeg te Arnhem een betrekking als teekenaiar en maakte in zyn pention kenius met de pleegdochter van den pensionhouder Hy deed alsof hy uitgebreide relaties besat en over veel geld beschikite Hy stelde haar voor met hem naar het bmtenland te gaan en daar te trouwen De vader van het mei sje Weigerde toestemming voor een huwelyk Samen gingen zy naar Antwerpen en daar werd verdachte verbonden aan een handels firma de z g Compagnie Interantionale de Commerce Hy moest een bedrag van 16 000 francs dat hy ontvangen had afdragen maar b j behield het geld en nam de wyk naar Nederland In Roosendaal werd hy ge arresteerd De substituut officier van justitie mr Lasoiwier weea op het leugenachtige en misdadige karakter van verdachte Hy zou zach niet tegen een psychiatrisch ondflrzoek verzetten doch indjien de rechtbank hem wilde veroopdeelen dan eischte spr twae jaar gevangemssitraf De verdediger mr De Cocq verzocht als nog als getuige te hooren den Belg met wien verdachte zaken had gedaan Na m raadkamer byeen te z n geweest wees de rechtbank de zaak terug naar dm rechtercommissanfl in verband met het m stellen van een onderzoek naar de geeatver mogene van wrdacihte CORRESPONDENTIE Economiaohe Groep De opname van Uwe beschouwing over de nuwlukte samenwerking van alle vryzinnigen by de raadsverkiezingen van 1931 zal plaats hebben op Zaterdag a s ondönke het feit dat opname reeds elders plaats vond hetgeen zeker met gebruikelijk is De omvang vop hV fistel ie te groot voor opname heden of moiigen Wy hebben gemeend den Voorzitter van de Liberale Staatspartij De Vnjheidsbond in de gelegenheid te moeten stellen hiercp terstond van antiwoord te dienen Dat antwoord verachynt dus a s Zaterdag tegelijk HEDACriE MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda 11 Juni Aangevoerd in totaal a209ïtuke waarvan 283 ftlachtvarkens Vette van ƒ O 16 O 17J per pond levend met 2 pet korting Londenache van f O 13 014 p p lev met 2 pet kortmg Zouters van f O 14 0 lï p p lev met 2 pet korting 392 magere varkens pryzen van f 15 2S per stuk 13Ö1 biggen pr van f 9 p t 10 runderen pr van f 300 390 p et 64 nuch tere kalveren pr van f 8 12 p st 3 scha pen geen nOt 80 lammoren pr van 18 22 p at 10 bokken en geuten pr van f 1 60 4 p st 17 paardffli pr van f 200 300 p st Witten pr van f 130 170 Handel matig Kaasmarkt Gouda 11 Juni 445 partyen kaas Pnjzen Ie kw m rm van 5 40 2e kw m r ni van f 30 34 zware tot 42 Handel matig 1368 ponden boter Goeboter van f 0 60 O 75 per pond Weibcrter van f O SS O 66 p p Hwidel matig 86000 stuks eieren Kipeieren van f 3 504 25 par 100 Muks Eendeteren van f 3203 60 per lOO stuks Handel vlug Coop ZuJd Hollandsche EierreUing C Z H E te Gouda 11 Juni Aanvoer 92300 kipeieren Priiwm 565e K G 3 30 5 50 58 0 K G f 3 90 aflO 60 68 KG 3 80 4 30 6BÖ4KG ƒ 4 10 450 bmine Bfr W 360 4 70 klwn f 310 3 30 allee pe lOO ioka f isnvioer 1580 e ndtfereQ Pri M f 3 301 8iflD lUrlOe etuks fi Oraauurkt Gouda 11 JïUu Granoi Tifw JT B ï 11 3t Rogge 475 6 Gerit f 7 8 fiO Hawr 77S 8 25 Erwten f 8 9 fiO bruine booneo f 9 11 6C alles per 100 K WATERPOLO Au Zondag begmt de waterpotocoo ietilia V4M1 den N Z B Votnr iO lita ét volgende wedstrydGn va t eMalÜ ozc 1 uzo 1 GZXJ fl Uiüc a Q C 5 UZC 3 WJ J LAATSTii BEMCmEN DRAAi LOOZ£DI£NbT VeroordeeM wegnu poging t t moord Het Arnhemache Hof veroordeeld heden J A B iiandeiareUuger te Wierden tot 6 ja UT gevauguiisstrof met aftrek van do pr veQtieve htxbtenis wegene poging tot moord op een caféhouder in de Wefferstraat te Am lieii ilij had dezen kastetein met een Êf tiaol voor dlit fóei gekochte hamer op het hoof 1 getüagen slechte mert mdelte aiaa de het laeJiluffer erm him zljn oaoraUer ïb ontk iiitsi Do rechtbank had B tot 6 Jöar Varoord tld Het Hof lf vpiatigde hel V Jpnto Het hoorspel Gevleugelde diaden De Staat ift beroep by het Hof DEN HAAG 11 Juni Naar wy veruemou is de Htaat by het Gerec tdtiof in beroep gekomen van het Dezti zaak zal worden aangebrU t tap diO lol van het Hof v 29 Juni Len breuk u de waterleiding te Zutfhen Te Zutphen is hedejv in de Watertoren op f verkiaarbare wyze een verbituUog m de persleiding losgesprongen waardoor het ge heele reservoir gevuld met bUO M water i leeggeloopen Het water spoelde de transformatorruimte geheel onder en heeft de daarin autwezige toeateHen geheel on klaar gemaakt De plaatselyke storïog In de Htroomvoor zienu die daarvan het gevolg WU was Spoedig hersteld Het water dat ettt uitweg naar buiten zocht onder de betonnen fun deenng van de toren uit voerde door zyn kracht groote brokken van het muurtje naar het kanaal waarin de I abel naar de transformatorruimte h gen mede De wa tervoorziemng naar de stad Zutphtn was een half uur na de ontdeklunf van het on igeval vraér normaal door dincte lUtnsIui tang op de pël e dlD r Malveraatiea by 4 Handels en tandboawtuufli te Gronuigen GiROiNilMGËif J 11 Jum Het O M van de Rechtbank te OtotangtM eischte hedeti tegen den heer Wiersma directeuv ttr ai het by kantoor Gnaungen van e fljhnAels en Landbouwbank wegens het plegen ¥ Bh ver schillende mav saitiea e aiigCnlastraf van één jaar en les maandeA Beurs van Anuterdam WISSELKOBRib ïO Mï li Jum OïfideelLonden f IZM 12 08H Beflyfl 6m 58 96 Paryg Vli 9 73J Brussel Weg 3462 Zwitserland 48 23 48 24 Weanen 34 93 34 924 Kopenhagen fifl ÖO 66 57è Sttx kliolm fi 62t 66 62 Oslo 66 GO 66 60 New York 2 48 2 48i meA olfineal 1 raag 7 36 7 36é Madrid 23 86 25 00 MUtaan ISOtJ 1301J Prolongatie i 1 Beursoverzicfaf Van een uitbreidmg der affaire op de Am flterdanische beurs was niet veöl te bespeu ren en de tendenz die hedeörftórgen nog be paald willig was te noemen was hedien bepaald ongeanftmcerd en verechflliende fond sensoortan emdigden op lager nitfeau De ïwakke houding der Berlijnsche beurö heeft hiertoe ongptw Jfeld veel toe bijgedragen Dit was oorzaak van een n groot aanbod in Yount 1 Dawesleening waarvan de eejst enoeinden reageerdtfn tol 6U eÖJ nieuw laagterecord Uiteraard maaklfl dit op de Anistercfamsohe beurs en ongunstige tn druk Van de ind fondsen gaven Akus een flinke affaire te aanschouwen waarbij de noUeridg enkele puntifti lager kwamen te liggen De Phihip aanOeelen wftrén wemig veranderd tmlevers liepen na yaste inzet weer terug De AccOu tiekaénd$elefa boliaal den een klein avans i ei jiarvfetslag van de H A maakte over het aljiönecn ej n goede indruk maar men ib bevi éP id voor de resultaten van dit jaar zoodat vaii een toeneming der kooplust mets te befepeuren was Het aan de markt komende matéraal kon ftlBoMs tegen logere pryzen plaatsing vm d i De overige soorten waren onregelmatig O iewaarden waren kalm Konmkiyken waren goed prijehoudend en schommelden ion 1 mi 200 De buUenlantte he Poorten wa ren vhüig gestemd Rubbers ontmoetten vraag op de verbetermg Ier rubberpr jzen en de verwachtukg van een nieuw restncfie ciiema tabakken waren weinig veranderd Mynaandeelen en Seheepvaartaandeelen waren t dvertentïen GEVRAAGD Sar SLAAPKAMEa met volledig pension voor Één dame beiithedea buitenshuia r i Bnevefi injJet No 268S bureau Goudacb Cauraot t uyi 31