Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1931

NO I770S SshoHwrbupg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 12 JUNI at een schitterend filmwerk n l Hokus Pokus een U F A toontilm naar het gelijknamige tooneelstuk van GUART GöTZ In de hoofrollen filly Fribcli eo Lilian Harvey HOKUS POKUS is een geestig spannend en zeer verrassendfilmwerk waarin de 2 populairste Duitsche filmsterren op hunbekende supérieure wijze de hoofdrollen vervullen 80 Een film met WILLY FRITSCH en LILIAN HARVEY is altijd n Schlager I Geen toegang beneden 18 jaar Gratie fietsenstalling Dit il een film waarvoor U absoluut een avond moet reserveeren U zult er geen spijt van hebbon II Biiilsohland n Frankrijli Het 4 aitflClte gevaar Kalmeer nde woordoi van Miniater Briand WiH U vermageren op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder dieet zonder geneesmiddelen in e nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Merr COLENBRANDER Overtoom 445b A dam die ü gaarne GRATIS zonder eenige verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestellingen waren wij niet instaatallebrieven te beantwoorden Wij verzekeren echter dat wij op alle correspondentiebinnen zeer kort antwoord zullen zenden 26 Toen Dinadag j l de Franache Kamer byaen kwam beeft de afgrevaardigde Lorin die l fil uitmaakt van de groep Magtnot ïich bezig gelwuden met de Stahlhelmbetoogin te Breslau die 2 1 een uitdaging beteelrande vooral ook omdat de kroonpriM die misschien Hindenburg nog eens op zal volgen als president der republiek eraan deel heeft genomen Op 24 Mei heeft in een Sile 3che stad een soortgel ke betooging plaats gehad waaraan zelfs rijkaweerregimenten deelnamen Te Aken hebben de Stahïhelmers Eupen en Malmédy ja zelfs Elzas iLotharingen teruggeéischt Het bestuur der Duitsche rykaspoorwegen heeft dergelijke betoogingen gesteund door extratreinèn ter beschikking te stellen Lorin wilde wel toegeven dat het Duitsche volk goede eigenschappen bezat maar volgei hem was Duitschland op het oogenbiik pangermanistisch en een gevaar voor den vrede in lEhiropa Frankr kfi minister van buitenlandsche zaken Bnand heeft zoo zegt het U D onimddelluk op Lorin s woorden gereageerd en laten uitkomen dat de sprekers op den Stahlhehndag nu niet bepaald toonden door een viedelievMiden geest te zü n bezield Vooral te Breslau waar overigens niet 150000 maar slechts 30000 tot 0000 personen aanwezig zyn geweest zijn in tegenwoordigheid van mnarschalken generaals en prinsen betreurenswaardige woorden gesproken iBrsand achtte dit een gebeurtenis die gelaakt moest worden De Franache regeerbig heeft deze beweging mftt belangstelling gevolgd en de Duitsche instanties die verantwoordel k zyn voor de buitenlandsche politiek laten weten hoe zü over dergelöko betoogingen dacht Zulke manifestaties vond Bri d zjjft niet vereenigbaar met den geest van samenwerking tus chen beide volkeren ten gunste van de organisatie van een aolieden en duurzamen vrede Briand meende te kunnen zeggen dat de gevoelens waaraan de Franache regeering uitdrukking had gegeven door de ryiksregeerinig wenlen gedeeld iWanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordeden diende men daar koelbloedig en verstandig tegenover te staan en ze tot haar juiste afmetingen terug te brengen j men behoorde zich daarbij te laten leiden door het stoeven alles te doen wat het vredeswerk waaraan Frankr k nog steeds zijn hart heeft verpand ten goede kan komen Wanneer dergelyke incidenten in staat zouden zyn Frankrijk af te brengen van den vredeaweg zouden de betrekkingen tussohen Berlijn en Parijs zich derpiate verscherpen dat de toekomst daardoor buitengewoon ongunstig zou Worden bainvloed Briand merkte nog op dat hij zich dikwijls had afgevraagd of het gebrek aan SANGUINOSE Bij bleekzucht bloedarmoede zenuwzwakte is meestal het gansche geatel lijdende Storing in de epysvertermg gebrek aan eetlust een vale kleur een onzuivere teint dat zyn alle teekenen dat de sappen bedorven zijn en het bloed niet is wai het ivezöi moet In al zulke toestanden is de San uinose het middel dat U helpt Bij gebrek aan eetlust bij slapeloosheid gebrek aan kracht gedurige vermoeidheid Neem de SANGUINOSE zy bevat de voedingazouten uit de plantenwereld in een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen Zy vermeerdert de roode bloedliohaampjes maakt uw bloed weer gezond en ryk en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat 4 ij eene volmaakte gezondheid behoort De SANGUINOSE koat per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ IL 12 fl ƒ 21 Sk Te verkrijgen by Apothekers en Drogisten fsT VAN DAM Co De Riemerstr t 2c 4 Den Haag De weg van de aarde naar de sterren is niet gemakkelijk FEUILLETON ONTERFD Vit het Engelaah van DOLF WYLLARDE 2 Nadruk verboden Terwijl haar gafitheer den ruststoe l naar binnen haalde had het meisje gei enheid de innciiting van de hall die tevens als woonkamer echeen dienst te doen eens op te nemen Een paar rieten arnifitoelen een kl ne tafel geladen met papieieo en eem m elkaar geroide elapende terrier er onder een paar i anken aan den muur opgepiopi met boeiken en enkele fotografieën op een richel van de betimmerang neergezet vormden het mlerieur De rest van zajn muurversienngen had de bewoner nog bijeen gezet een ruwhouten schrijftafel stond bij het venster Voor St Aloufiie zOg het er tamelijk bewoonbaar mt en wat het mei e het meeet q viel was het feit dat aiiw zeo kraakomd dijk was Ze had in een van de rieten stoelen plaat genwneo een toonbeeld van gemakkelijke elegancy zooala ze dpar zat tusschen de kuaeafifl ea toen de jongeman terugkwam erd hij onmiddefliik getroffen door haar natnurlijke bevaUigh toi Ze had haar natten hoed afgezet en treek het vochtige weligdonkere haar uit haar getfebt De Heer en Mevrouw TREÜB RIEFENSTAHLbetuigen hun hartelijken dank voorde bewijzen van belangstelling ondervonden ter gelegenheid v n de geboorte van hun zoon 10 GERARD Bij vooQta van de ArrondissementsRechtbank Ie s Gravenhago van den vierden Juni 1900 een en dertig is Mevrouw NATHALIE ADELE VAN PRAAG vroeger cchtgenoote van Dr Ephraim Joseph Abrahams van wien zij van echt gescheiden is zonder beroep wonende te s Gravenhage op eigen verzoek gesteld onder curateele s Gravenhage den 4 Juni 1931 De Officier van Justitie bij deArrondissementaRechtbank te sGravenhage 20 POLMAN Te Haastraohl te huur gevraagd een Winkelhuis Brieven onder letter H bureauGoudsche Courant Markt 31 lO THALIA THEATER vertoond van VRIJDAG t m WOENSDAG degrootekomische lachschlager Pronkstukken der Marine met in de hoofdrollen de bekende komieken William Halnes en Kar Dane Groot komisoh en afwlsaeiend Toorprogramma TOEGANG BOVEN 14 JAAR Weet gij wei dat de gemeente Reeuwijk een welvarende vooruitgaande temeente die door de vestigmg van het nieuwe Watersportpark Elfhoeven een plaats van ontspanning is geworden waar men gaarne verwijlt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis aan huis eiken Woensdag gratis door de post wordt bezorgd hl MM Yoor lüeuvjjk Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwijk en Siuipwijlt verschijnt eiken Woensdag h alle l ewt ncr3 in huis en is daarom een uitHtekend middel voor RECLAME Het is het eenige blad dat ALLEinwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekeiheidwordt verkregen dat ieder ingezetenede daarin gemaakte reclame onder deoogen krijgt Wie in Reeuwijk en Sluipwük wat verkoopen wil of daar afnemers wil krijjyen adverteere in lel kkid voer DiieDvIjk Men vrage de zeer billijke tarieven aan het BUREAU MARKT 31 GOtJDA TEL 2745 Adverteert in dit Blad N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Reserves f 1 652 263 26 Pandbrieven f 59 000 000 DE BANK stelt beachlkbaar 4 1 pandbrieven d 99 4 l In stukken van f 1000 I 500 en f 100 40 De Directie 80 Mr A J S VAN LIER Mr P E HOGUWEQ Het Watersportseizoen is weer gekomen Bezoekt thans de Reeuwyksche en Sluipwyksche Plassen en Iaat U daarby voorlichten door bet fraai uitgevoerde werkje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGROND Phil N t Dooti TWEEDE herriene druk gefllustreerd met 26 ILLUSTRATIES naar foto s en penteekeningen benevens een duidelijke KAART van het Plassengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRüK Wy kunnen wel niet anders dan dit boekje ten warmste aanbevelen Wy wenschea het te zien in de hMiden van alle belangstellenden maar in de eerste plaaU m die an alle Ge wonaarsI Mmndblad Ned Ver van Huisvrouwen a d Gouda Wie meer van de planten en dierenwereld van dit echt Hollandsch landschap wil weten zy de keurig verzorgde brochure van den Goudschen bioloog A Scheygrond warm aanbevolen Jan P Striibos in de Telegraaf Deze brochure is geschreven om propaganda te maken tegen het plan van drooglegging dier plasBen en heeft haar doel bereikt Maar afgezien hiervan is zy een belangryk zeer goed geschrefven stuk werk t welk iedereen met genoegen en niet zonder vrucht kan lezen Vooreerst het hoofdstuk over het ontstaan der plassen historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beBchr ving van haar flora en fauna over de bedrijven die er werden en nog wu den uitgeoefend en de waarde der plassen als oord van ontspanning De schryver heeft jr inderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendien zijn betoog opgeluisterd door een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deel in beslag Dr R Baron Snotickaert van Schauburg in Orgaan der Club van Ned Vogelkwidigen ALVANA CAMEL Elkt umk tutrdl één mllllecn um ieu verntkhelykile aütr $ igantten door on ingevotrd De aUi d Irlsscha maak n typltcha aroma van deze vermaarde eigareUe telkene Keer ten gehed aparte bekoring voor eiken rooker EUchl uildrukka ilk omen naam op dê banderolle die ü gamntiê biedt voor ECHTE VERSCHE AlVANACAMEl ALVANA DIN HAAfl Alleen vertegenwoordigere voor Nederland VerkrUgbaar In eiken boekhandel en bij de Uitgeven A BRINKMAN ZOON te Gouda i 0 r W BS H W t i ar j i 1 fei4 ivflHH HI iff fciiÉfii iiiiiiit iii Il III m M WAT SMAAKT DAT LEKKER KUNT U MIJ een afdoend geneesmiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen wy Oothout s haargroei extract staat daarvoor als unicum hekend het kost 65 et Bg alle drogisten verkrijgbaar te Gouda bij Anton Coops Wijdstraat 31 Drog Het Groene Kniis Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstniat 12 Drog De Goadsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martenssingel 109 Voor engroa Firma P OOIBOUT Hm A Co Den Haag ZOO N KOP VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK VAN 45 CENTS PER HALFPONDSPAK 70 Jaargang Vrijdag It Jmril I98I BOBMMMMNTT SbS et P wn nY T E LAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KwERkS oEdSeRK OIinPwfTPP i r S GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE iNii uwc Kiiii KK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIÏK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN InT Dit blad verschiintdagelijks behalve op Zon enFe wtdaten ÏMJlco per post per kwartaal ƒ 8 16 mot ZoabcMaii LaT MClilwn AI V£BT£NTIEPJUJ8ï lUt Goud a omXnkw behMrada tot dn bmorgiatngy 1 6 repa 1 eUk KÜ iMer ƒ t Vm bidtoB Gomiü u ém brnMorgkrimg 1 iwïeU ƒ 1 elke ngU imu JOM AdYtrUatiia ia het Zatertipmmnwr SA tt bullae op den prtfs liiMMtlclMl4Matwt itil ds IwUt vu dai prfla 1N6£Z0ND£N HEDBDEEUNGENt i 4 ng Uf alte xagol amr ƒ 0Ji O de voeipsgiiM H iMWflv Gewone whertentifa n inffMoaden madedeelincea 14 eootnct tot leer i laee nlM prtft Grooto letten oi raooen worden berekaad natf plaatmlBtte Advertentiën kmuMii woidan incesonden do r taHctenkomst van Mtlade Boakbaadalaren Advertentiebaieattx en mie acentea en moeten dai s vóór da i Mtiiac mu bat énnau i n ingekomwn tn nda Tan apummiê TanekBid to itla FRAfOUUJK LetMTun presideai van den Senaat De senaat iieeft een opvolger gekozen voor zyn afgetreden voorzitter Doumer die tot president van de republiek gekozen is B de eerste stemnuag kreeg geen van de twee voornaamste candidaten de volstrekte meerderheid Lebrun van de Republikeinsche Urne kreeg 143 stemmen Jeannene democratu he linkewijde 141 B de herstetnnung is lebrun met 147 tegen 139 stemmen op Jeanneiwy gekozen Albert l brun is 2 Augustus 1871 te Mercy le H ut by Metz geboren waar zyn vader landbouwer was Nadat hij in 1892 iii t feu L ei vülle vernitAidnig de polytechnische school verlatea had en daarna m 1896 het ingenieurediploma van de hoogeschool voor mijnwezen had behaald kreeg hij reeds spoedig een prys van de academie van wetenschappen en maakte hü naam met pubUcaües over mijn en spoorwegvraagHtukken In 1900 kwam hij in de Kamfer waarvan hy in 1904 en 05 griffier was In 1913 werd h j vicepresident In het ministerie Caillaux van 1911 werd hü minister van kaUwuën welke functie hij behield in het kabanet Poincaré van 1912 en het kabinetJ ouinergue van 1913 14 In het kabinet Olemeooeau werd hem in ldl7 het blokkademiniitetie toevertrouwd en na ómi oorlog van Ifttft 19 het ministerie voor de bevrijde gsWeden In 1920 werd Lefaron in den Senaat gekozen waar hij rapporteur voor leger en koloniale zaken wwnt UiJ ÏB Ud vaa dgJ iiblikeinsohe unie en 8B spedale nieM irux Foincacé Bekend is aijn atandpimt dat alleen het leger Frankrijk de zekerheid van vrede kan geven AUSTRAUa Cycloon boven Adelaide Ernstige verwoestingen Het noordelijk deel van Adelaide de hoofdstad van Zuid Auatralië is Donderdagavond door een cycloon dpeisterd Vele huizen en openbne gebouwen zijn verwoeert De cycloon was mijlen in den otntrek hoorbaar Hij ging dicht langs een kinderziekenhuis Nadere bijzonderheden ontbreken VER STATEN Twee neven van den Mextcaanschen president neergesrhoten Zooals gemeld heeft de Amerikaanache politie te Ardmor in de staat Oklcdiama de neef van den Maxicaanschen president doodgeschoten Zü had het vuur geopend op een auto waarin 3 person zaten Twee werden er gedood Het bleken de 20 jarige neef van president Rubio van Mexico te zijn en de 22jange zoon van een vooraanstaand advocaat In een tweede auto welke gelukkigerwijze niet in het schootsveld kwam bevon kleeding overdag zoo volkomen vry van conventioneeie normen wordt de naditkleeding zeker geweldig ceremonieel wordt De Ver Staten en het heratelvraagstuk De meening van Uoagklon Naar Reuter uit New iork meldt heeft Houghton de vroegere Amerikaanache ambassadeur te berlyn gezegd dat niets erger voor de wereld zou kunnen zyn dan de ineenstorti van Duitschland Want daarachter zei Houghton staat Rusland niet met een programma van aamenwerking maar van destjructie De New Yoi k Times wijst goedkeurend op den slotain in de rede van den oudam bassadeur Het schijnt mii dat wq bereid moeten zijn ons deel te dragen indioi ook de andere landen daartoe bereid zijn Het uit Fransc ie bron afkomstige bericht dat in den loop vui Juli te Parija of te Brussel een conferentie zou worden gehouden van de by het herstel betrokken £ uropeesche mogendheden teneinde een ge meenschappelyke actie ter bestrijding van de Ëuropeesctie fuiencieele en oeconomische crisis te ontwerpen heeft te Washington groot opzien gebaard Het degiartement van staat aldaar haast zich te verzekeren dat de Europeesche reis van Stimson geen enkel verband houdt met een dergelyke conferentie te minder omdat de Amenkaansche regeenn tot nog toe geen enlrele mededeehng omtrent een dergelyk voornemen van Europeesche mogendheden heeft ontvangen Van deelnemmg van de Vereenigde Staten aan zoo n conferentie is dan ook tot dusver geen Sprake geweest De hooggespannen vef aohth en die men in Karopa van de reis van Stimson heeft hebben de regeering te Washington in zoodanige verlegenheid gebracht dat zü zich reeds eenige malen I tot dergelijke verklaringen waardoor evenI tueele indrukken dat zij bereid zou zijn aan besprekingen over het henrtel deel te neI men verzwakt moest worden gedwongen I heeft gezien Volgens de New York Herald vestii men er iin de knngen van het Aerikaanschc I Staatsdepartement ateeda weer de aandacht op dat de regeering op het oogenblik geen enkele reden heeft om haar hoifding inzaJce de sohuldentewestie te wijzigen Evenmin heeft de Amerikaansohe regeering de bedoeling de ontwapeningskwestie als ruilobject te gebruiken Stlmscm heeft rich gedwon n gezien aan een bepaalde Europeesche mojfendlMsd vermoedelijk Frankrijk te verklaren dat een dergelijk voorstel geen offideelen oorBprong heeft den zich twee zonen van den Mcxicaan chen president psychologifloh inacht dat in Duitschland dikw lA kam worden vastgesteld een vooringenomenheid beteelmnt die hem moest ontmoedigen De minister meende van niet en vond dat de toekomst der beide volkeren 13 gelegen in samenwerking Voortdurend dient me de aandacht der Duitsche regeering op dergelgke betoogingen te vestigen en haar te vragen met alle beschikbare middelen daartegen op te komen teneinde verdere herïiallngen ervan te voorkomen De njksregeenng is tot stand gekomen na een verkiezingsstryd welke politici op den voorgrond heeft geschoven die chauvinistischer zijn dan de Stahihelmleden Het zou voor Frankrijk niet wenscheiyk zjün wanneer de rüksregeering door de nationalisten ben val werd gebracht Voor Frankrijk zou dit een ernstig gevaar betee 3ten Ondertuaschen aldus Briand kan het alle gebeurtenissen kalm tegemoet zi men behoeft slechts zyn geografische ligging op de kaarten van Europa te realiseeren alsmede de vrien chappen waarmee Frankrijk zich heeft omringd Bovendien behoeft men slechts te denken aan alle middelen waarover Frankrijk beschikt Frankrijk kan derhalve zijn koelbloedigheid bewaran zelfa wanneer het zich voor onverkwllckelijke gebeurtenissen als waarvan de afgevaardigde Lorin gewaagde ziet geplaatst Briand weeë er verder op dat de vredeegedadite in Duitschland op onloochenbare witize vorderingen heeft gemaakt Volgens hem mocht men niet vergeten dat er in Duitschland een sterke opwinding heerscht in verband met den economischen toestand van dit land die op zijn minst pÜntijk moet worden genoemd Desondanks zou het onJuiet zt n niet toe te geven dat er twee Duitschlanden zelfs verscheidene Duitschlanden bestaan De nationalisten vormen ondertusschen niet de meerderheid en zü beheerschen den toeatand geenszins Zoolang niet bewezen is aldua Briand dat het onmogelijk is de vredespolitiek met Duitschland precies als met de andere Furopeeaohe landen voort te zetten is het in Frankrijks belang aan deze politiek vast te houden De poliüe beweerde dat toen da jongelui een bevel kregen om te stoppen de revolvers gezwaaid hadden In hun auto werden 3 revolvers en een snelvuur geweer gevonden De ongedeerd geblevene pveni ens een neef van den president verklaarde dat zy deze wapenen ter beveiliging bij zich hadden daar zy groote sommen geld vervoerden Men vermoedt dat deze gebeurtenis diplomatieke verwikkelingen met zich mede zal brengen en men verwacht een officieel protest van de Mexicaaiische regeering De gouverneur van de staat Oklahama heeft president Rublo telegrafisch zyn leedwezen over het gebeurde betuigd en n nauwkeurig onderzoek naar de gebeurtenis toegezegd Tegen de politiebeambten die op bekle jonge menschen hebben geschoten en er voor bekend stonden spoedig de wapenen gereed te hebben is een aanklacht wegens moord ingediend New York In pyama a Pikant voor de vrouw ridicuul voor den mao Ëen paar jaar geleden werd als zeer buitenissig bizonderiieid over de wereld rondgeseind dat in een der stecten van de Vereenigde Staten op een smoorheeten dag een man in pyama op straat was gesignaleerd Thans vinden wy m een Engelsch blad een telegram van bykans een halve kolom lengte waarin New York wordt beschreven ais een stad waar nu vrijwel iedereen overdag in pyama s rondloopt De vrouw van den rykaard gaat er in uit wandelen fabrieksmeisjes dragen zy bij het werk s avonds verschijnen man en vrouw in pyama s in den ontvangsalon Iedereen draagt ze in de kleuren die het meest flatteeren Zü worden in alle mogelijke stoffen gedragen alleen niet in wol Zy worden versierd met fraai handwerk of met voorstellingen zooala landschappen schepen jaohttafereelen sprookjesachtige voorstellingen Kr zyn lelfs al gekleede pyama s streng van snit waarby men den boord en den hoogen hoed ooode mist De dame van standing heeft pyama s met coup wanneer zü sport doet BUITENLANPSCH NIEUWS DUrrSCBLAND Toch büeenroeping van den Duitschen Rijksdag De rijkadaggroep van de Duitsche volkspartig heeft na 7 uur beraadslagen kort na middernacht besloten in de bijeenkomst van het seniorenconvent voor büeenroeping van den Rijksdag te stemmen De vrouwen staan de pyama s pikant de mannen zouden er in uitzien als slecht caricaturen van kleine jongens De pyama s worden toegejuicht als een groote vooruitgang Zij brengen echter de natuurlijke vraag wanneer men pyama s draagt by het ontbijt het diner en aan de thee by het tennissen en op musikale soirees wat moet men dan tenslotte in bed aandoen De correspondent van de News Chromcle maakt hierbij de geestige opmerking dat de groote vrees bestaat dat wanneer de Dergelijke bmen komen hier vrfj plotseling op zei hij Het apijt me dat ik ugeen andere kleereo kan aanbietlen O dat hindert niets hoor lachte ze Ik vat nooit kou Het is alleen zoo n onplezierig gevoel om zoo doornat te zijn Ikwist overigens nliet dat L Opale weer beloond wa Ik ben hier sinds een week verteldede nJeuww ngenaar Ik begon te dienkendat Trinity onbewoond was behalve danhet klooster dat ik zag toen ik aankwam Trouwens ik heb ook igeen enkele van cto monniken gezien I9 er niemand bij u gewee t Geen stervelmg Ik denk dat niemiaiid vao uw komst gehoord had Ons hepft het nüeuws nog naet bereüit Wie ia ona klonk het vrijmoedig En waar ho rt one thuis Ik woon op Reve d Or antwoordde hetmeieje niet heelemsal gestictit over zijnmanier van vragen by de familie Salmon Ik ben er gouvernante Van rtider haar lange neergeelagen wim pers wierp ze een snellen blik op ften jongeman alsof ze vreesde dat haar afhankelijke positie mm of meer een tegenvaller voor hem zou zijn O wfts allee wat haar gaathew zei Entoen Hebt u bezwaar om mij uw naamte E gen Er is niemand om on aan elkaarvoor te stellen voegde hij er met een laehjaaan toe Haar opkonKnée booshehd van zooeven wsfi alweer verdwenen haar stemnuogen mHtt rven ongtttodig als het weer op dit eenzame eiland Ik heet EulaJie de Flowsao Kn hoe ayt naam Digby Harrel De vonge eigenaar heette ook Harrei Hij waa mijn oom wae het korte antwoord en hy scheen het niBt noodig te vmden verdere mlichtingen over dit onderwerpie geven Hij wendde Och naar den doorgang van de ietkamer en ri Jacob toe voor thee te zorgen Hij bewoog ïich gemakkelijk ondanks zijn bouw die wel wat zwaar was voor een jong man Vooral zijn breede eohouders gaven het meisje den mdriik van groote kracht Ik heb om thee gevraagd maar als uliever whiskey hebt moet u het maar zeggen Dat waa eiigenlijk veel beter voor una al die nattigheid O neen denk u wel ik h eb veel liever thee Ik heb de Weat Indische oocktail nogniet leeren bereiden anders zou ik u dieaanbieden Höt Ie heel gemakkelijk en heelslecht goedje De mannen hier drinken erveel te Veel van Het is hier en dorstverwekkend klimaat die klamme damp ondemiynt hetgefltel Zijn er overigeoe veel plantera hierin de buurt Er woont een rijk gewordai neger opL Argent dat is w naaate buuitnan I Saphir aan dai anderen kant i onbewowid Dan ia er meneer Salmon op Reve tfOr enhet terrem aan Trinity bahoort aan het Uoofitffl waar n bet traks over had Verder ia K noeouuid toot aoavm ik weel Wat een veriaten oord riep hij uit Is Reve d Or ver = Drie mjjlai l eTg ïwaarts U knjgt zeker zelden bezoek = Heel zelden Er viOb even een zwaarmoedige uitdrukkmg op haar gezicht Hy had medelyden uit den grond van zijn hart met dat knappe levenslustige jong © meiej dat daar maar jaar m jaar lUt zat te verschroeien 111 d iropiache hitte van de boaschen van San Joeepfi Et zou wel niet vee 1 afleiding 1 haar leven wjn dacht hij aJa gouvernante in het geïsoleerde geÉm van den WestIndischen planter Er IS in Port Uracae zooietg als maatiM haw eJijk leven verwideretel ik vjpog hij verder Het leek me nogal druk toen iker van boord ging Weer wierp Kulalie van onder haar wimpers een veratolen faiik op hem maar hiar stem klonk lieel rustig toen antwoordde We wonen twintig myl van Port GroCBS Het gardizoen en de regeenng uicaoxbrengen daar leven in de hrouwenj Ik geloof dat er ook dikwijls oorlogsschepen tinde baai komen Het m ooic de grootste stadvan het eiland Tnnity is maar een dorp Ja veel meer lijkt het tenminste niet bevestigde hy En als er een offiCfersbalIS in Port Gracac gaat u er dan wel eensheen Hy vroeg zich verbaasd af hoe het kwam dat ze bij deze natuurlijke en onachultfage Ik w i gelnWteetti door eaa officiaz die hier was geweest en die kennis Uiet nuj liud gemaakt Ze bood aan om als niijn chapercnne dienst te doen En motht u met ga n klonk het medeiijdftod O zeker ben ik er heen geweest Maarik ben geen tweeden keer gevraagd Het kwam er zrto ondeugend uit dat hy Jiet niei je onmiddellyk begreep en met een blik van bewondering op haar knap gezicht en fijn figuurtje zei hy lachend r had een niadker moeten voordoen Het was ook met aardig van u om uw eliap r ine in de achaduw te steUen Het wfls heusch mijn achuid niet datze zwh gepasseerd gevoelde En toen alaom ewi emd te maken aan het gesprgfi overdii onderwerp nep ze uit O daar is dethee Kwiek sprong ze op en liep naar de tafel waar Jacob den theeboel had neergezet Ik mop mijn excuug aanbieden voormijn hulpbehoevend theeserviee maar Ikheb nog niet alles hier zei Harrel die haarg n iJgd was en aan de tafel was gaan ziï ten terwijl zij thee sichonk ir verwachtte iifeen beaoek Ik denk er over om een dankfeeat opte richten ter eere van deze regenbui Hun oogen ontmoetten elkaar en ze lachtten Een bruino theepot somde ze vroolyk p een eebarsten witte schots twe b auwe bordje en een kopje met er op Hermnenngen aan BMnf ate Hoe komt dat in St Alousïe verzeild Wordt Toprolgd