Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1931

BestuuKlerB van motorrytuigen zyn ver pUcht a naar rechts mt te wyken by tegen komen of ingehaald worden b naar Imks by inhalen uitge Aderd t i aanzien van trama Houdt 2tooveel mt celyk de recbterx de van den weg Ge moet de rechterzyde houden in alle bochten binnen bebouwde koounen en in niet overzichtelyke daarbuiten De Unkerzyde moogt ge alleen houden voor zoover dit noodiajntiyk ia by het ui halen van motorrytuigen rywtelen ry of voertuigen ry of trekdieren of vee di met by het inhalen van trams Betracht de uiterste voorzichtigheid by voorbyryden buigt met te vlug naar rechts om Laat onnoodiig inhalen achterwege Hydt nooit een tram Imks voorby aU ge daardoor op de hokerbelft zoudt komen Geeft te allen tyde vóór verandering van richting een teeken doet dit dmdelyk en tijdig Het geven onder alle omstandigheden van een teeken waaruit tydig het voome men tet plotaeUng vaartvemuaderen stil houden of richting veranderen blykb ia wettelyk voorgeschrevwi Dit teeken kan worden gegeven door een der armen of een voorwerp terzyde van het motorrytuig ter wyl ook een duidelyk teeken op of aan het niotorrytuig duidelyke richtingaanwyzers duidelyke siop i mp hiervoor mag wor den gebrmkt By het nagenoeg gelijkt dig naderen van een punt van samenkomst van wegen heieft het rechtache verkeer den voorrang MiU taire colanes hebben steeds voorrang Het beryden van een rywielpad voor be atuurders van motorrytmgen en vrachtwagens i buiten noodz ak verboden Het motorriütuig moet voorzien zyn van a een deugdelijk nauwkeurig werkend stuurteestel b ten minste twee ona hankelyk van el kander krachtig werkende remmen met elk waarvan het rytuig ieder oogenblik tot sul stand kan worden gehracfat Deze eisch geldit due met alleen voor de voetrem doch evenzeer voor de handrem Niet alleen de voetrem doch ook de hand rem moet Icrachtig werken Ook een moborrywiel moet van twee krachtige remmen voozizien zyn Zorgt er voor dat de stuur en r mrich ting altyd in orde zyn i telt ze regelmatig by af laat dit anderen doen doch controleert steeds zelf Ken te groote vrye slag in het stuurrad kan noodlotüge gevolgen hebben De weggebrmkers mogen met door rook of damp wolden gehinderd Buigt met te vlug naar rechts om by voorbyryden Hat bezigen van an opsa aitlaat is overal verboden De kuslde nper moet behoorlyk werken Een motorrytuig mag alleen dan zonder toezioht op den weg blyven staan als de motor tot rust gebra is 14 Voorstel tot het verieenen van medewerking voor de aanschaffing van meobi lair ten behoeve van de Vereemging voor Chr Schoolonderw js 1 Benoetming v a emi plaatsvervangend Secretaris 16 Benoeming van een plaatsvervan gend hd van het hoofdstembureau IT Voorstel tot onbewoonbaarverkianng van de woning plaatselijk gemerkt Badhuis weg no 37 Voorstel tot aankoop van grondenvan den heer Turlanburg Benoeming van een geïneente opzichter hoofd van pulbieke werken GOUDERAK ej C A V Lange alhiei ia aan de kweekschool te bchoouliovtai geelaagd voor de a la lager onderwys en nuttige hazidwer ken MeKKRRltEp if Gemeemteraadsvcrkiezmg De raad bektond uit 5 vr heidabonders 2 anti rev 2 sd 1 lid der arbeiderskie ver eemgmg en 1 van de groep kiezers Thans is de toestand ala volgt sA 2 en wel C van Es aftrj en J Burggraaf jtaatk geref party 1 G K Aamoudse anti rev 1 J M Mudde aftr arbeiderskieHvereemging 3 C de Jager aftr A Mudde Mz en A Verwoerd vryheidabond 3 C Broere Jrn Gvd Wouden Dz en B Streefland allen aftr groep kiezers 1 P Neef MOORDRECHT Uitgebradit wenden voor de verldeting van leden voor de Gwneeinteraad 1168 gel dige stemmen de kieedeeier was 165 Uit gebracht werden op de Vryheidsbond 303 stemmen 2 zetels Staatk Geref party 134 St geen zetel ar 369 sL 2 zetels SDJi J 211 st 2 zetels Hjst Boogaardt 17 en R K 1S4 st 1 zetel Aan de Staatk Geref party zou een zetel zyn toegewezen indien 1 stem meer op deze partij was mtgebracht Eigenlyk maar 1 14 stem want driekwart van de kiesdeeler was 1241 14 en zooals men weet wordt een restaetel toegewezen aan die party die van de kieadeeler heeft LAND EN TUINBOUW RmentMitoonateUiBg van Nos Jattgont Rsaae Van 16 tot 18 Juli te Zeist De bekende Vereeidging tot bevordering der Rozenteelt Nos Jtmgunt Rosae zal in afwyking van de gewoonte om in de rési dentie te eiqMaeeren 4itraaal haar 25ste rozententoonstelling oi aniseeren in de concertzaal Figi te Zeist van 16 tot 18 Juli BINNKNLAND Besoek der Koninklijke familie t Panjs De hoofdpiutai van liet programma Het prccrt mma aa bet bexcek van de j KoniugiD é ta Prms eil de i nnsm aan 1 arija Wijkd WiAivw he bezoek aaa do Kf loiKialf Ipiitooneteitjig en dat saa d£to lUeu wen pfesid t it pabUok d heer Paal Domiicr in t 6t Elyaée nog eüige bolang wekk ode puntig te bevatten ütUjk men weet komt de Kooiakiijke faiiuii Uuiectag jê m den vroegen ochtend te anj £ aan Woensdag wordt ZJj door Hresideiit Doumer officieel jp bet Ëlyeee ontvangen die iiaar eeo déjeuner aanbiedit DienzeUdeu avond diner op de J Iederiand Kihe legatie waarbi da jKeaidfiOt der refm I liek tegenwoordig zat zijn i md4 idagochteDd bezook aao de Kolo I labe TentoonsteUmg Vrijdagavond u naar verluidt maar Hthalk Lyautey den vorstehjkeo gaet i een diner aaubioden emioedelijk op de ten toooetaUmg Zaterdiagmiddag oatv ngat der koninklijke familie in het PanjBoho Stadhuis daarna zouden do leden der NetteriaiKlBche kolonie UI de gelegenheid worden geeteld om in de Nedarlan toche tegatie hun opwachting bij het vopsteüjk echtpaar en de piftnaes te maken Üe KalenderhervormitiK Bezwaren legea blanLO dag Verslag der comroisBie verKhenen Uvereenstemniing over Paschen Het vemlag tier NatuMi le tommitseie m zaJ e kalciidtrhervurniiing ia tbuiut vetadie ii n Uu coiiiuiiriaie u nieüit tot uen cnkeJi piji tief ttMiuitaat gekomen a l de vast tel lin aii Pasteien lusschen S en 1 Apnl l e unuera vioi indooncLusiee luidKii de coui u ijMSie i ptfjttkt JM h Uit voor Jidodbaving van den dregonaau auhien kalender zij vtjrae zith niti tt gfcii kittne ertift niiigt n ver werpt den blanco dag aa verwerpt evuii ens iet 13uiiandeu plan tella wanneer deblan Mlag nteqiauoiaual mocht worden aangenomen Wet betreft de kltuie verefteDingen nu eiCit Ie tiominiBaie te inoeteu opmerken dutzelis kieine verscliui mgf n inoaiiijkiieden bij ver binteuiaoeu op vasten datum bijv bi de ugolmg van levens verzekeringen en p i aioenec kunnen VLrcorzakai welke do wet gever mi hebben te vooraen Voor den blanco dag hebben zkJi ulechta jikele groepen vtrklaard Neemt men daar bi Jn liannierking dal d ttea die zicli vooroiiuiUeia daaivan hebbat getoond dit meertndeeta doen onder het voorbehoud dat zulks voor hun lundgenooten geen beswaar m plevar n dan moet mtxi aanueii en dal Nederland m vele giedodmgeu tegen de tlanco dag ie In d ien zin heeft do com iijsbie i en pertmente vraag van den iooiaitter dan oak geaatwoord niemaadder aanwezag ij hf f l3t voor den blanco dag te U u Ken Jik lig bezwaar legen den blaoco uag IS dat uivoering daarvaa verwarring m het maatachappeUjk verkeer auu doeu outtitaan ten guvoige van de verapringUig van deu babath Voorts werden in het bijzonder uit iueteorolo0iacli en neutiech oogpunt tegen den blancoiSag bezwaren aangevoerd Hiër 11 overi ei a alteen nog aangeetipt dat da blanco a de uontinuiielt bij het vergetij ken van afSÏiiiieken vóór en na de hervor I jing verbreekt Omti eot de fixatie van het I aadclifeu6t beBtaat vrijwel algehcele overeenatemmmg it de getiouden enguéto blijkt dat men hier te lande uit zakelijk oogpunt voor Hzatie vun 1 Mbcheu is en dat tnui m het alge meen aan t en laat 1 aascbfeeat de voorkeur geefl Hieraan zou beantwoorden do vust teUiug au i aedien op den tweeden on dag lu April Ook zou hieraan beantwoorden de fixatit op deu Zcmdog onmiddellijk vol gendt op den tweeden Zaterdag in April ab bepLiald bij do Engclucbe babler Act m28 Daiu beide fixaties aan deu eiscb van 4H n laai 1 uaBtbiceet voldoen en zij onder Inug slechts éen dag verediillen ia de com u i 6ie van oot deei dat zoowel de etrbte alu de tweede wijze van fixatie bij d m erder hmd van het Neütilaadaohe volk instem ming zou vinden F Boa t IMi eerste afgevaardigde van den Plattelanderabond in de Tweede Kamer jitilermorgen i te Lonnieker 65 Jaar oud verleden de hter 1 Bob een z er bekende ffguur in landbouwerekringen De overfedene die medeopricltter wati van den llattelandcrdbulïd werd in iyi8 voor dezen Bond gekozen alb lid der Tweede Ka luer waaivoot iuj m bej t x919 bedankte Dt heer Upa a voor ilter van het hoofd t nute van de in Aufcustue 1926 ti Luwhedé gehouden mtemationale toilooiuitelling op het gebied van landbouw tuinbouw handel til nijveiïieid en werd in die quajiteit bij kfuiinklijk bcaluJt van 20 Augustus 1926 beI oemd tut Ulticier in de orde van üranjeNae au l e rt eering huldigde door leze onder Scheiding mede den getiet bai Lonnekerland k uw on welks beUngnjk vereeniglngsleven d heer Bos een vooraanstaande plaata jn nam oo werd bij iia deif dood van Jen iieer IJ W ter Kuile m Maart 192T voorzit tei van het beatuur der Lonneker Coöperar tievb Mei kin richting en ZuiveJfaJbxjek na tevoren onder voorzitter te zijn geweetrt üt hfcer B w was verder voorzitter van d C Ooperatiöve Land Tuinhouw en Vei lmg er eniging Iweiilhe l En cliedé Hij wa destijds beatuurabdvan deOooperatieve LandlKiuweEeo ink en HaadeJevemenigbig te Loimeker en van de Fokven enig ng Looueker Ënscbodé l e fame Vk i d M voorzitter van de school cfBiiBLMifr dmt ÏKMmeker Landböuw Hüia houdschool werd m April 1927 ioor het bmtotMT oeÉ 0 nj selèeh6 Landbouw Maat ciiappij firatoemd tot bd Ier Comnuagie van Behp r van da Lagere Landbmiwechool ta Lonueker og waa hij voorzitter van den buurtkrmg Useelo d r Ovenjeselsche Land bouw Maabscbai ij en amds 1915 Ud van d raad der gemeeoite Ixameker Cooperaiieve Grootbandelavereeniguig De Handeli mer te Rotterdam Ia 1930 ia bet aantal verpafckuig met hrt coop m k met 31 pet gestegen Mededeelingen aangaande de atich ting van het nieuwe centrale gebouw te Rotterdam I t zal in totaal ƒ 950 000 fcosteo De jaarlijkscJie gewoue algemeene vergadering van de coopeiatieve groothandelsver eeniging De Handei amer te Kotteirdam ia gwteravond be Ltrecht beg inen Bij ontobentenps van mr dr H J Romeiyn voorzitter van den r ad van commiasanssen wegene particuliere aangelegenheden hee ft de heer J H Reinhardt te Dordrecht onden voorzitter van den raad van commlssanssen dezen avond de vergadenog gelekt De lieer Hemhardb heeft allereerst een woord gewijd aan de nagedachtenis van den overleden directeur den heer Mirrer Het verlies dat door zijn heengaan De Handelskaïuer lieeft geleden is zeer groot Spr wees er verder op dat het verslag doet zuen dat de artikelen welke onder het H K merk verkodit worden zoowel wat eigen produotie als verpakkmg betreft steeds nteer worden gevraagd In 1930 js het aantal verpakkmgen met het coöperatieve n erk met 31 pet gestegen voorzeker een bevredigende toeiienung Om te komöi tot het doaL in den coöi erabieven winkel al leen coöperatieve producten moet er even wel n heel wat propaganda worden gen aakt Wa het ée laatste jaren woonte gewor den zeide spr een dag van cnize aJgemeene vergadering te beetemmen voor eesn bezoek aan een groothandel svereeniging m het buitenland thans zullen wij eea bezoek bran gen aan onze eigen bedrijven Wij kunnen u nog met toonen wat m België en Duitach loïui door ene werd bewond d toch mogen WIJ verwachten dat wat gij morgen zult zun tot tevredenheid zal stemmen Ite erhoudin tuasehen de totale inkoopeu van de deelgenooten aldus gmg spr voort eu hare afneming van de Handels kamer ig hoewel iets gestegen toch heker nog niet was het kon zijn aangezien deze hlechta 53 6 pet bedraagt Hot verffitent uoarom boejuiohing dat de directie naar middelen heeft Uitgesuen om de afneming te bevordteien luide bijval De heer Goedhart oud voorzitter de ver gf lering t sprekende zeide dat het genoegen dut congres bij te wonen wel verman derd wordt door de leemte ontstaan door het overlijden van den lieer Murrer met wien spr altijd aangenaam en vrlend ch appelijk heeft sameaigewBrkt H j sprak den wenisoh uit dat De Handelakamer voor zal gaan te groeien en te bloeien Vervolgens hebben de versohillende gasten gesproken eu daarbij de bester wenaohen geuit voor de coöperatie gedachte in het algemeen eo voor De Handelakamer m het bizicaider De heer Joti Waiinol dRreeteur van Ji 6 Handelskanier deea doAxna enkele mededeelingen aangaande de stiohting van heb nieuwe centrale gebouw met kantoren fabriek en silo in de X ekhaven te Rotter dam Den 6eu l ebmaxi 1931 vond de aanbesteding plaata en het werk ie gegund aan de HoUandsche Beton Maatschappij te Den Haag Xhans is men druk aan heft heien m de verwaehting is dat het gebouw waarvan de totale kosten 950 UOO zullen bedragen half Beptember 1932 geieed zal zijn Voorts deelde spr nog mede dat de goederenreserve van f 91 000 geklommen is tot f 121000 De zieer druk bezochte vergadering werd daarna verdaagd bot vandaag In de vergaderzaal was tentoongesteld een n aquêtte van het m aanbouw zijnde nieu we gebouw van De Handelskamer aan de Lekiiaveju te Rotterdam terwijl tn een aan grenzend lokaal een tenloonetelling waa m geiiehb van voortbrengselen der aeepfabnek ea de vruohtengelai en limonadetabriek te Utrecht en van het nieuwe ü onfecti ednjI te Hengelo De heer Marchant contra Prof v d Bift Naar aanleiding van de bnefwisaolmg ge voerd tuasUien de vrijz democratisehekfies vercenigtng s üravenhage eu het Haageehe liberale gemfentersAdslid prof ir C L v d Bilt heeft mr H P Marohant een achrij ven gericht tob prof v d Ikit waarm hij terugkomt op diens veïklaiing een t ezwaar te hebben t€gen een politiek debat II et een vooraaiibte aud Ud van de vrijz dem partij De h er M rohant noodigl nu prof V d Bilt uit bot een openbaar debat De lieer Maref ant is bereid bot grondslag voor ddt debat te lusuen het artiked van prof V d BUt Een afvallige in actia de lieer Jocls doch onder de huidige omstan aigheden zal weUieht een debat oVer ge meente belangen met uani0 over de practijk vaa Oiondbedrijf en erfpachtetelsel en da houding daartegenover van de versehillende partijen de voorkeur verdienen volgens dtn heer Marchant De radiocensuur Vragen van het Kamerlid Albarda over het verbieden van de Mateotti uitBending Aangedrongen wordt op een rege ling der beroeiwinstantie Het Tweede Kamerlid de h er Aibarda heeft aan dem mtiuster van waterstaat de volgt nde vragen geeteid Wil de minister modedeelen op welkegronden de Uadio controle jcmimiaaie de i it wending van een redevoering sa van orgel u uziek tw herdesokmg van den zeven jaargeleden in Itaiie omgebraobten sodaiistMateotti 10 Juni 1951 heeJt verboden Heeft de nunister toen bij vaa hetm da eiate vraag bedoelde verbod berichtontving aanleiding gevonden zijn toaacbcairkornet te v leeuen t€n emde qphelfing vanhet verbod ta bevorderen Hebben eenige beslissingen welka deRadiooontrole onuuistfo lo dien laataten tijdheeft genomen den minister met tot deo ertuiging gebracht dat die Mmuusaie met haar proveutiel toetttchi mougmaal verdergaat dan ter voorkoming van gevaar vocmt de veiligheid van deu etaat de openbareordo of de goede zeden waarvan wet enr lemeat epreken verdedigbaar as IV Ia de imnister met van meeoing dat mzondeiheid met het vert Odi van de Ma teotti herdfflikmg de Badio oontrole commis I Bie de grenzen heeft overschreden van deupdra t welke vot Imar in artikel Stervan de Telegraaf en Telefoonwet en m art 5 van het Kadio controle reglenient is te vin den V Hebben de ervamngen van den laatsientijd den ministei nwt overtuigd van de wen bChelijkbeid om die preventieve oen aur opdie radiouitzendongen af te schaffen en witde lumwter de afachai ng van dien oenfiuur al of met met wetswijziging bevordieren P Wat is de raden dat de minister nogsteeds niet overgegaan is tot de regelingvan het beroep van de bealiasuigen derRadiocontrole commi8bie hoewel hij reedsop 27 Mei 1930 m de Tweede Kamer zijnvoornemen daartoe uitfiprak op 23 en 30October 1930 die uitspraak bevestigde enop 3 Janari 1931 m antwoord op sdhrifteIijke vraigen inededeedde dat zijn beslissingslechte wachtte op bet verslag van een onderïjoek m het buitenland wedk verslag uur ed geruimen tijd geleden is verschenen Kan de regelmg van het beroep nu isjx edig verwacht worden en zal die regeIing zoodanig zijn dat de beebesing in boogste uistantie bhjft bij den t eoover de Ikflvertegenwoordiging verantwoordelijkenmiuliiter De Groningflche Gemeenteraadsverkiezingen De uitslag der Woensdag te Groningen gehouden raadsverkiezipgen is niet zonder ver rasamgen gebleven De VnjheidBbond is er wol liet meefit bekaaid afgekfuneo en moest dna netels afstaan die ten goede zijn geko I men aah de vrijz democraten die m notaris Cioeverne na diens langen stnjd tegen wet 1 üu Ier Rugge een goed tiekpaardje hadden De n tui ie befiaalde 903 demmeu meer dan no 1 van de lijst De neutrale partij us eveneens verdwenen en de K K btaatspaiiij maakte ziQti van dezen zetel meester Het percentage der kiezers bedraagt 6 49 en in 1927 8 15 doch toen waren er 50046 Itiezers en nu 54125 De K K Ittnken hun succes wel hoofdzakelijk aan hun taktiek om de lijsten der Kleskrln gen 1 en 2 en die Van Kieskring 3 te aplitüen In Kieekrmg 3 kregen zij 952 stemmen n t 1 oveiochotzetel en heroverden dus den lu 1927 verloren zetel ofschoon zij slechts 150 stemmen vooruit gingen De oommunist II wonnen eveneens 1 zetel doordat de Raad iret 2 i etels Js uitgebrdtd Hoewel de Democr Partij 310 stenonen vooruit ging werd geeu zetel gewonnen Ean nieuwe par tij 16 Reciit en Vr heid de partij van het oud Ud der Tweede Kamer Kotthek De C H gingen 300 stemmen achteruit d VB 31W Het Nederlandsche Roode Kruis Jaarvergadering te Deventer Heden weid té iDeVentev de jaorlijkkcthe algemeene vetgad nng geboadai van het Nederlandsdie Roode Kruis Z K H 1 J ns Hendnk die de vergade1 ng presideerde heeft m zijn openingswoord in het bijzonder welkom g eeleu deu 1 eer Nauta als vertegenwoordiger van het entraal Comité in Nederlandsch Indle Na ook do overige niöuwe aanwezigen te hebben begroet heidaebt de spreker de over ledenen m het bijzonder Dr Manshoit De Prms besloot zijn openingswoord met een dankbetuigmg aan de aldeeUng Deven ter voor de uitnoodiging de vergadering al daar be houden De aecretaris genEO aal da heer Mr O v Slooteu Azu bracht vervolgens verslag unt van het Hoofdbestuur over het jaar 1930 Hij wees erop dat de stijgende lijn nu zes jaion geleden uiet groote beslistheid ingezet ook m het laatste jaar niettegenstaan de de vele ongunstige omBtandogheOen on verzwakt kon worden waargenomen Er blijkt UI het Roode Kruis in de Roode Kruis gedaichte vooral een grootere kracht aanwezig te zijn dan wij zialf hebben Ver n oed r wa £ ervan overtuigd dat die gedaohte m de toekomat zich op een heden nog nauwelijks te bevroeden wijze Dn de wer kelijkheid zal mamfeeteeren Ten spfjt van de onverzwakt heerachende misverstanden wangunsben en aohterdocht tusschen de vol ken ixet men dagelijks hM Roode Knus m zijn beteekenis van bindmiddel een van da vele bmdmiddelden van grooter belang wor den Op het slagveld geboren zal het Roode Kruis niita goed gi eid de laatste toegan gen tot het slagveld afslmten Spr bedoelde hiermede te zeggen dat het Boode Krtns als internationale onstelling zijn specifiek karakter zuiver moet bewaren tr achui4 voor het Roode Kruis gevaar in de pogingen aier en daar ondernomen om zijn werk in het bijzonder ziju vredeswerk ondezgeschikt te maken aan nationale tandenzan en aldus de groote mternationale constructie m ztjn samenstellende deelen te doen uiteen vallen Bpr gmg daarna uitvoerig de beteekenia van het werk van het Roode Kruis na Voor de zakelijke gegevens van het werk van het Hoofdbestuur verwees de spreker naar het jaarveisiag In hel jaarverslag wordt verklaard dat over het algemeen met voldoening mag wor den teruggezien op het werk der afdeelm gen Melding wordt gemaakt van den gang van zaken ui de verschillende afdbeiingen voor zoover daarvan jaarverslagen zijn raitvangen Het jaarveralag werd door de vengaderlng goedgekeund evenals bet verslag van deO penningmeester den beer W J van Ly den De begrootmg voor 1931 werd vastgesteld op 71 562 30 Na aUoop van de vergadering werd door den heer H C J M van Dijk uit Botter dam een voordra t geboudai over den bloedtransfusiedienat van het Nederlantfeobe Roode Kruis Te twaalf uur werden de deelnemera aan de vergadeiWg die reeds d n vorigm svOnd fn den schouwburg wansi bijeengektmien ter tbijwoning van de voorstelluig van de Boo de Kruig Revue op het stadliuiB door het I gemeent estuur ontvangen I In den mKklag werd een uitstapje geJ maakt naar Uorssel I Hedenavond vereeolgeai de leden der ver gadenng zich aan een gemeenediappeiijkenu oaltijd gemengde berich ten Het vliegongeluk te £ elde Een vnlle op te geringe hoogte Uuitient het vi egoiigeiuk te li eicle waar bij de heer HindriKb oui het leven is gekomen wordt nog het volgende aan de Msb gemeld De heer H wae Ie ongeveer baJf zeven jjer uuto m b kie auugekuiiien Hij braUit ziju wagen nuar gewoonte bij den garuguhouder N die met liem naar net vliegveld glng om hem te lieljjen bij het vuegklaar maken vun den Pauder ooals zij dit vaKer deden Uao t de lieei H eerst alleen de lucht in te gaan on daarna tiiet N te gaan vliegen Utidertueecheu waren op het vliegveld enKele kenmsBen van II gekomen met wie hij geruimen tijd heeft staan praten hundefUDctioimeermg van Ut versdiilleiMe onderdeden van 1 et vl egveld uWieggeiide legen half ocl t us Iuj geitail Op en Jioc te van on geveer 20o meter heeft hij getracht een vnll L taktn waarvoor zoMilg bekend de uiotor II oet wordi n igezet Door de geringe I uogte waarop hij deze vrtUe is begonnen heett litj waarschijnlijk het vliegtuig nret tijdig de luolit wver kunnen doen ingaan al thans slo de machme m een weUaod nabij heb vliegve d tegen den grond Het toestel werd groütendeele vermeld Niet dan met groote moeite wist men den aviateur uit de stuurplaats te bevrijden Dr Kielsti a uit 1 aterswolde bevond zioh m de 1 abijheid van liet vliegveld en verleende de eur fle hulp De onderkaak van het slac itulfer was verorijzetd terwijl beveiu een I eenfraotuur werd geeonetateerd Dr öatenij uit 1 attvswolde was ook spoedig ter plaatse evenals dj Hesselink Drie kwartier na heb ongeluk arriveerde n Groene Knusjuto uit Oronmgeii ii et den poUtiegenees heer dr Natlians De heer H üs toen naar het K K ziekenhuis m Crroningen vervoerd waar hij omstreeks half tien waarschijnlijk tengevolge van inwendige kneuzingen is overleden Hij was 46 jaax oud De resten van den vermelden Pander zijn up aanwijzing van den burgemeester van Lelde diiect na het ongeluk per vraditauto pgeliaaLd er naar deo hangar gebracht De heer H was in sportknngen een zeer geziene figuur die door zijn jovialiteit en I rettigen omgang zich on een groote sym pbthie n ooht verheugien De tot standko ming van het vliegveld Ie Eetde ut grooten deels aan zijn initiatief en doorzetlingsver n ogen be dankeu Zijn verscheiden zal dan ook m breeden kwng n at groot leedwezen worden vernomen Knoeierijen van een Raadslid HU zou meabela in Duitachland ge kocht en voor boogeren prtla aan het gem bestaur geleverd hebbm Het vtas ongeveer in het imdden van het jaar 1922 dat de Raad der gemeente Wier den het besluit nam om aan het raadaJüd H V d L opdracht te geven meubelen te koopen vooi het nieuwe gemeentehuis van Wierden en voor de school aldaar Dat de heer v d L deze opdracht Icreeg vond zijr oorzaak in het feit dat hij een dei iiHce raadsleden was die Duitsoh spraken Het was n 1 de bedoeling de meubelen lil Dui sohJand te koopen m verband met de jnfla UeprIjzen De hter v d Ji kreeg een voorschot van f 5600 ten ennde in staat te zijn de opdracht te vervullen Voor dib bedrag werden bij de Iiic itttol ank te Almelo 1 nulüoen Marken gekocht aar aanleidmg van een bij het gemeen tebeotuur van Wierden ingekomen anonie uitfi brief waarui bescliuldigingen tegen den heer d 1 werden geuit het de bur gemeestor dtier gemeente de heer J O van den Berg een onderzoek instellen De heer d L werd m verzekerde bewanmg gesteld Als zijn raadsman trad op mr U Jbybi aiid te Almelo Het voorarrest van d L duurde twee maanden en ten slottewerd hij bij gebrek aan bewijs uib de gevangenu ontslagen 15 en W van Wierden It ben daart het advies mgev onnen van mr H Blaui ot ten Gate advocaat te Kootwijk Qeld Deoe heeft thans een rappor over deze zaak uitgeLraolit In dit rapport wordt de heer v d E uitarukkelijk van verduusbermg van gemeenbegeJdon beschuldigd De heer v d L had volgens het rapport den plicht om van het hem toegestane voor schot nauwkeurig verantwoording af te leg gen Vtlgens mr Blaupot iea Cate heeft hij alle neubclen eigen naam gekocht Hij V ond het zooals uit een overgelegd aooountantsrapport blijkt voordeeliger de meubelen zelf met een zoete winst te verkoopenOm te zorgen dat hij formeel aan de o dracht om een leverancier te zoeken ïouvoldoen a om bmten het bereik van art 24 oud der Gemeentewet te blijven dat den ge m tntorandsJeden verbiedt zelf leveringenaan de gemeente te doen zocht hl een atrooir an iie quaa als leverancier zou cq troden Hij vond d e persoon m den heer H Wwonende te Nordhctn D co thans te Meppen eveneens in Duitsciiland Qnd eedebeefi verklaard dat hij de helft van dJswinst zou krijgen die v d E met de leveranties zou maken een belofte die ïue vervuld ie W en V d L zijn samen naar Berlijn gereisd wEiar de meubelen voor het raadhuis gekocht werden op naam van v d £ Doe zorgde later voor de betaling alsmede voor de levering aan de gemeente Wierden Na tW niaar v d F was dus de leverancier Verschillende meubelen zijn volgoU mJT Blaupot ten Cate achtergehouden Waar deze gebleven eij q met met zekeriiedd va t t stallen De laaUte ar Q ia de hs r t tf E geeo Het Instructlevaartuig iPrlnses Juliana H ts rat in Nederland gebouwde echoolechip Moigea zal H k H Pnuses Juliana op de werl Gideon van den heer J hosten Hkn Je Groningen het eerste in Kederiand gebouwde schoolscflip dat httar ilaam sai Idlagiaa doeden en daarna te waltar laitm Het la het nieuwe InstrïWtteVaaituif nnéCÉ Juliaoa voor het CtederwijstoadB voor de Scheepvaart te Amsterdaon dat b fltemd is dienst te doen als oefen a opleidingsschip voor de zee Rijn en binnen vaart Vooral meti het oog op de opJeiding voor de bmnenvaart moeaten de hoofdafmetin gen van het nieuwe Instructlevs artuig zoodanig beperkt worden dat ook door Friesland kan worden gevaren De lengte be draagt 32 40 M de breadt 6 37 M en de grootste diepgang 1 80 M In verban 1 met ten behoorlijke hoogte van het 8choolI Aasl IS de holte op 2 85 M vaMgesteld Het niertiwe laalructievaartuig wordt gebouwd met kruiser ek en getuigd als twee mast gaffölschoener Door de uitrusting met e j 15Q P K Brons motor is het schip zoowel full powered motoradiiif aie zeiisdup De bouw geschiedt onder specoaal toezicht van de Scheepvaart Iiuspectie vbor klasse kleme kustvaart Bij volbelaste motor wordt UI diep water zonder aeilen een enpl heid verwacht van ruim n en mijJ Het belangrijkste gedeelte van het 8 ip wordt het middenschip Dib ia door een var terdicht schot m twee deelen gescheiden In het voorste gedeelte worden onderg bracht de leerlingen die geSieel aan boord worden opgekad Hiervoor worden twaalf kooien en eeo afzonderhjke hut voor kok en bootsman gebouwd Het aehtewte gedeelte 18 weer m twee deeden gesoheiden waarvan het voorste wordt Inigenciib als eohooUokaal meb aangrenzende hutten voor leeraren hat achterste gedeelte a slaapvertrek voor zestien loerUngen van Bmnenvaart of Zt vaartscholen wanneer deze met de PnnBM Juliana oefentochten maken Heb achteraohip bevat de maohmekamer de logieaen voor kapitem en o ficiereo leer uren met een reservehut en voorts e i provo and bergplaats on de noodige tanks Het voorschip door een tuaschendeflt in tweeen geeoheiden bevat ballaatruimte een bergplaats voor bouwwerk en zetten eu eei ruimte om de jongens het splitsen en knoopen van touwwerk te leereu Voor het verhoogde Achterdek wordt op het Jioofddek ten groote kombuis gebouwd waarboveh een stuurkast met stuurhrug De betimmering van tiet vaartuig wordtover het algemeen zeer sober g ouden Alleen de wtkamer voor kapitein ira otholeren leeraren wordt in mahooie betimmerd meteiken paneelen alle overige hutten en gengen in vurenhout Voor de betliiumenng van het echooUokaal en de liutten voor de leeraren heelt de liHt Lion Caohet uit Vreeland heb Onderwijlfonds als bewi B van belangstallii een ontwerp aangeboden uit te voeren in teaklM Deze uibvoenng wordt mogelijk gemsikt door een aanbieding van d N V Veieed dti Javasohe Houthanded Mijen te Aioatfr dam die het teakhout tegen zeer biiiijke voorwaarden bsBohlkbaar stelt De techiiJsche innohting van het niesM Instrucüevaartuog voldoet aan de hoogtta eisolien en alle modeni middelen voor qsvigatie enz worden toegepast Het vaartuig wordt voorzien van een Oertz pstetttioer Een verwarmingBinstailatie tegen lagen pnjs door de firma Braat be Delft geleverd zal voor de verwarming van verbhjwn ea machinekamer zorgen Het vaartuig zal electriach worden ver lioht door middel van een aan het hulpag gregaab gekoppelde Smit geiijkstroom dynamo van c rca 2i K W bij llQ volt spanning Een één cylinder tweetact hooge druk Krom lioutn otor door de Kromhoutfabrickes aangebodm zal voor het opwekken van den stroom zorgen In de maohinokamer wordt op bijzonder iware fundable een 150 E P K 3 cyluider twee urt hooge druk Bronsmotor g nstal leerd met omkeerkoppeling De bouw van dezen motor is mogelijk gemaakb door de medewerking door 2Ker belangrijke fman cieele begemoetkonung van da BrooMUOtorenfabrieketi te Appingedam De bemanning van de Fnnsea Juhaoa zal besbaan uit een kapibelin een eerste olUf cier leeraar fu machmiat leeraar eeo boobeman en en kok holmeestar De aan boord op te leiden leerlmg matrozen vormai verder de overige bemanning Heb ligt in de bedoeling half Augustusdes officieelen iwoeftooht met het Instructievaartuig Jr rinsee Juliana te houden dit aaama onmiddellijk in dienst zal worden gesteld Wanneer de finaacieele omstandighsdBi zulks mogelijk maken zal ook het lasbraötievaertuig Pnns Hendrik in exploitatie blijven laadsiia meer Ihane is hg door een gnMp kiezera wederon eandidaat gesteld voor d a e rosdsv erkiezingoi Hooiland verpachting Daling van 60 gulden tot 60 cent Te Culemborg is door notarig G Schoutao verkoping gehouden van hooigras en V huring van naweiden De peroeelen deden te zamen migeveer 37 i ct iiïtnder dsn V leden jaar Ala een bijzonderhetd kan gemeld worden dat verleden jaar 138 HA hooiland door den eigenaar werd opgebou den voor 60 en Uians voor 60 oentoi RADIO TELEGRAFISCH WEKRBEBïCHT 12 Jum Verwachtnng Zwakke tot matijföD m westêlökeni wmd half tot aW r bewolkt betiokken later moge jk eemge regen leti warmer Verdere voonritzicihten Weinig versndenng Nacfabrorstverwachttng geen nachtvo STADSNIEUWS GOUDA 12 Jum 1 31 In memonam C J M Krows Voorfitter van de Soc Ons Genoegen é Het bestuur van de Sociëteit Ons Genoe gen beeft zieh met een schrflven gencht tot alle ledea weawn het beatuur wgst op het verscheiden van haar voorzitter de heer C J M KKion waardoor de Sociëteit een groot verltes Mjdb Sedert 1910 hd van het Bestuur werd hem in 1922 het Voorzitterschap daarvan opgedragen Hq maakte de moeilykste 8tormachtlgste jaren der Sociëteit wel eens de zwarte bladz den mt haar geschie deius genoemd mede maar ook mocht hy mede dank zyn krachtig onbaatzuchtig streven het schip weder m de goede nch ting zi n koersen een feit dat hem steeds jeer veel voldoening heeft gegeven Wu zyn er dan ook van overtuigd zoo legt het beatuur dat alle leden onzer So cieteit mèt ons in eerbiedige herinnering tmien thans overleden Voorzitter zullen blyven gedenken H j gaf zich steeds ten volte aan de belangen onzer Soueteit een inatelhng aan welker bloei h zijn warm hart geheel had verpand H4 ruste in vrede pe teraardebestelling van z jn stoffelijk overschot zal plaats vinden Zaterdag 13 Juni a s des voormiddags te 11 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier Ten teeken van rouw zal de Sociëteit dien dag gesloten zyn van des voormiddags 10 uur tot des namiddags 2 uur Oomite opheffing tol aan de Haastrechtsche brug Naar vnj uit volkomen betrouwbare bron vernemen heeft Notaris Koeman te Haastrecht bedankt als Ud van het comité tob optieftmg van de tol aan de Haastrecht sohe brug welk conulie is ontaard m een totbestormincsfomplot fivUagd Onze oud stadgenoot de heer P Beij Jr behaalde heden te s Gravenhage akte NIH van bekwaamJieid voor Nijverheule Hidler W118 Liberale StaatspartQ De Vniheidsbond De Liberale Staatsparty De Vrijheids bond heeft giat reinvund onder leiding van haren voorzitter den heer A Goedewaagen een uitnemend geslaagde propaganda avond gehouden m de Sociëteit De Béume Voor een talryk en aandachtig gehoor heeft de heer Mar H P C M de Witt Wy Den hd van den Gemeenteraad en Dr Ir H J Vos het woord gevoerd Mr te Witt W anen heeft gesproken over Vaer jaren rood bewind terwyl Dr Vos HQ algemeene i oUtieke rede heeft gehou èn Van het gesprokene zuilen wg morgen n verslag opnemen Ëra fietitocbt liMr Hoek vaA Holland De toeristenciub Tot Ons Plezier maakt a s jïoudag een fiets eui tremtoqht saar Hoek van Holland e Morgens om 7 uur wordt uit Gouda vertrokken s avonds om tieeks 7 uur ia men terug Het GrtHiinger bi ikantoor van de Handels en Landbouwbsok De handeUngen van den directeur Wu berichten gisteren dat de Gromng sche Rechtbank tegen den heer Wiersma dir van het Gromnger Bykantoor van de Handels en Landbouwbank heeft geeischt wegena verduisteringen 1 jaar en 6 maan den gevangeiuaetraf Wy vernemen nader dat de heer W thans gedetineerd aan verscbiUende personen groote bedragen namens de Gromnger Discontobank heeft uitbetaald waartoe hy met gerechtigd was Verder heeft hy omstreeks Mei Juni of Juli 1930 het kasboek en het rekening courantboèk vaLschelyk doen opmaken In Maart 1 30 is hy te G o u d a opgetreden in de valsche Hoedanigheid van J H Wierama en heeft hy een aom gelds groot ƒ 4200 doen mtbetalen aan de Haag sche Automobiel Maatschappy In Mei 19 0 heeft hy een valsch re u laten oiwiaken van een gesloten prolongatie op aandeelen van dr 1 Hoeksfflna terwyl hy tenslotte gedu rende 1929 en 1930 als directeur van het by kantoor njiet op voldoende wyze van de rechten en verpUchtmgen heeft doen bly ken doordat hy de boekhouding over 1929 pas m begin 1900 opmaakte en die over 1930 in het geheel met De verdachte deelde mede dat h j de Haagschfi Automobiel Maatschappy gezegd heeft de Handela en Landbouwbank maar op te bellen Hy rekende er op dat dit ui orde zou komen In Gouda ont ving hy telefonisch bericht van de Haag che dat de bank had geweigerd waarom hy tot genoemde handelwyze zyn toevlucht nam De heer J W Mekking getuigt Öe volgende getuige is de heer J W Mek Jung vroeger hoofdinspecteur der N V Han dels en Landbouwbank te s Gravenhage te verüaart dat h J den verdachte meer malen heeft gewaarschuwd geen betalingen meer te doen aan de Groninger Disconto nk Get henraiert zich dat op hef tele gram mt Gouda de heer J H Wiersma voor Itót gevraagde bedrij gedebiteerd is De Offiaer Wanneer de som voor de Gronmger Diacontofaank was gevraagd had u het dan mtbetaald Get een De verdediger mr Muller Massis uitAmsterdam vraagt den getuige of hy deuitdrukking in het telegram Het geld koratspoedig tehig net jets byzonder vopd daar wni deze ndet verwacht van een goeddnc Dt alfl J H Wtersma was Get antwoordt dat hy dit heeft be houwrf als een soort geruststelhng daar Mken van de Handela en Landbouwbank I m Haart IdSO niet zoo bijzonder rooskleurig Op een vraag van den Offiaer veritlaart getmge dat h het oprichten van de GioI mnger DiscontoJtiank door den verdachte met m atryd vond met de belangen van de Handels en Landbouwbank Hy heeft de Groninger Discontobank met anders be JM uwd dan als een financiermgsmaat sdi I nm 4 be de aut bedryven de H gsche en éè Continental te Anurterdam De conuniBsanasen van de Handels ea Landbouwbank wisten alles van de Oronm ger Dlscontobank af In een vraaggesprek met den verdediger verklaart getmge dat hy steeds overtuigd 18 geweest dat de Handels en Landbouw benk er boven op kon worden geholpen wanneer allen tezamen zich er voor inspan den Deze meemng heeft hy ook steeds op de directeuren trachtten over te brengen Ërai aanryding Gistermorgen omatreeks 1014 uur reed do bertuurder van een auto J R uit Berg ambacht uit de Kerksteeg de Markt op en kwam in aanraking met het zeil van de marktkraam toebehoorende aan A K wonende te Rotterdam waardoor het zeil van de kraam vermeld werd Waarschuwing De oommisearia van politie te Goes waar schuwt tegen twee woonwagen vrouwen genaamd Hoaalia Loiduberger geboren te Hel dergem Oost Vlaanderen Befgie 3 Jau an 1888 ingesehreveu te Borgen op iioom ievende buiten eeht met Ajigi tue BMaenber gen reiaende met wooWivagen TMiddelburg no 1 en Anna Lafertm geboren te Halsteren 5 November 1908 koopvrouw met kant vrouw van Lduara Leimberger ingeschreven te üchaLkwijk leizende m woonwagen Middelburg no 49 Bende vrouwen zijn fUnk gvboowd no 1 IS grooter dan no 2 lieeft zwart haar en het aiterlyk van een zigeuneitn no 2 heeft donker olond haiar lerwyl no 2 traobt kant te verkoopen in herberg of winkel vraagt no 1 naar gekd stukken met de beeltenis van H M de Koningm nuet hangend haar eu bhjkt dan na vertrek der beide vrouwen dat er geld wordt vermist De coramissans van poUtia te Kerkrade waarsciiuwt drmgand voor den persoon van Mathias Haumgarten ongeveer 50 jaar oud reiza pei wonende te Dulaburg Hy oolpor teerde met een boek getiteld Der weg zur Geeundheat bij welke gelegenheid hy voor gaf zieken be kunn n genezen en recepten voorschreef Agsada 15 Juni 8 uur Soc de Réume Bovenzaal Ledenvergadering afd Gouda Liberale Staatsparty de Vr heidsbond 24 Juni 8i u aocieteit Viedebeet Ledon vergadering Apothsken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe zal tot en met 12 Juni bene vens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avoiuls des nachts echter ajleen voor recepten UIT DEN OMTREK AHËIDS De waarde van één stem De uitfilag der gemeenteraadsverkiezing 18 als volgt b DJi 129 gekozen K de Boer j Dzn Vryheidsbond 118 gekozen Adr Kniyt vry anti rev 103 gekozen W A van Kekem Vryz Dem Bond 72 at geen zetel anti rev 291 gekozen N Streefkerk A de Kruik Czn J v d Hek eu C Labne Staatk Geref 38 st geen zetel De Vryz Dem Bond verliest een zetel aan de A B Had de v d lyst éen stem meer gehad dan was by derde verdeeling daar aan een zetel toegewezen Het totaal aantal mtgebrachte stemmen bedroeg 765 van on waarde 14 Na afloop van deze stemming heeft een kiezer de heer van Gelderen bezwaar in gediend tegen het goedkeuren van dne stem biljetten waarop heb sUmvakje z i met op de juiste mamer is ingevuld BOSKOOP Gemeenteraad Op 19 Jum a des nm 7 uur zal de Gemeenteraad eene openbare vergadering houden Onderwerpen ter behandeling Opening en trekking nummer voorstemmang en rondvraag Vastatellmg van de notulen van devergadering van 20 Apnl 1931 Ingekomen stukken Mededeedingen Voorstel tot vaststelling van p nsioensgrondslagen Aanbiedmg van het verslag van dentoestand en de exploitatie der bedryvenover 1980 Aanbieding ter vaststelling van dekohieren der hondenbelasting voor het jaaf 1981 Voorstel tot wyuging van de v erordening op de heffing van een belastmg opvermakely kheden Voonrtel tot het aangaan van eennieuwe overeenkomst betreffende de waterlevering met de gemeente Koudekerk Voorstel tot verhooging van hetnuudmum der to ezegde bydrage m dekoïrten van den zinker door den Ryn tembehoeve van de watervoorziening van de gemeenten Alkemade LeiAimden en Rvinzataerwoude il Voorstel tot vaststelling van een rooilyn voor een gedeelte van de Btn meester Colynetraat 12 Aanbiedmg ter vkststetbng van vier concept besluiten tot wyiagu van de be g tingen ISeO en 1931 13 Voorstel tot het verieenen van mede werinng voor de aanschaffing van leemud delen ten behoeve van de C3ir Ned Herv 2cbooL Hoe het wel en niet moet VerkeersTOwaehnften Wie deze rcgcU met betracht MotorryCuigen moeten voorzien zyn van em spiegel die het mogelyk maakt het links achterliggend weggeueeibe te overzien ten zy de bestuurder vanaf zyn zitplaabt vry uitzicht heeft op dat weggeoeelte Tuasehen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang moeten motorrytmgen op meer dan fcwee wielen dus ook een zyspanconitunatie rydend voorzien zyn van a twee voorwaarts helder wit licht uitstralende lantaarns aangebracht ter weerszyden b aan de achterzyde links een roodUcht ii en open knalpot is overal verboden De zyglaxen mogen geen gekleurd licht uitstraleik Het voeren van een verblindende verhch ting is verboden a binnen bebouwde kommen b wanneer het moterrytuig stilstaat c vanaf het oogenbUk dat men tot op lOO Meter een tegemoetkomend motorry tmg rywiet andere ry of voertuig ry of trekdier ot vee ls genaderd totdat men dit weer voorbj ia Voorzidbti ieid is geboden by het dem pen van de lichten vaart verminderen is een alleraerato vcreaschte Zorgt dat ook by gedoofde groote lam pen Lw weg behoorlyk verlicht is Maakt daartoe zoo noodig gebruik van een schuin omlaag gestelde hulplamp spotlight e d Zorgt dat ge te allen tyde kunt stoppen i n uniforme regeling voor parkeeren be staat in ons land met Men diene dus reke ning te hoitden met de verschillende plaatsel ke verordeningen Als algemeen geldend voorschrif mag wel worden beschouwd dat de motorrytui gen zóó moeten worden geplaatst dat ze andt re weggebruikers niet binderen Men plaaitse dus zyn auto by voorkeur met m smalle drukke straten maar kieze daarvoor een zijstraat of gracht Het 19 verboden motorrytmgen te plaat sen op bruggen op hoeken van straten en op kruispunten van wegen Het onbeheferd laten staan van motorry tmgen paet ioojjiendea motor is overal verboden Letter en nummer op een motorrytuig bahooren in witte onuitwischbare teekena op donkerbUttwen grond te zyn auige bracht Ge stelt U aan strafvervolcmg bloot o a a de nummerplaten door stof slyk bumpers of aodersiins met behoorlijk zichtbaar z4n b de achterste nummerplaat tuaseheneen half uur na zonsondergang en n halfuur vóór zonsopgang met heider verlicht is ook by motorrywielenl Brengt nummer en letterplatcn gc d aan a a Reedo werd een techmsche commissie samengesteld mt de heereii P J Abbing Het programma voor de tentoonstelling omvat sortiment buitenrozen kasrozen buitenrozen met ouder dan 19i7 kasrozen idem jiersoonlyke en collectieve inzendin gen nieuwe rozen nog met m den handel kUmrozentakken eventueel voor decoratie bioemwerken van rozen en stands van aan de culturen verwante vakken De beoordeeling der mzeadingen zal ge schieden naar kwaliteit ter bloemen en sa menateUing van het assortiment waarb de omvang der inzending buiten ba chouwing blyft Behalve eerepryzen en pryzen voor de mzeodmgen naar de cultuurwaarden auUen ook weer afzonderlyke prjjzen voor decoratieve opstelling worden toegpkHid terwijl voor de meest belangryke inzending een extra beatuursprys in mtzicht wordt gesteld Voor de best gekeurde meuwe roos is de zilveren phr J L Mock medaille beschik baar en voor de best geurende nieuwe roos de zilveren F A des Tombe roedaille Mr H Th s Jacob commissaris der Ko ningin in de provincie Ltrecht en mr C J baron van TSxyïl van Serooskerken burgemeester van Zeist verklaarden zich bereid het preaidiimi van een te vormen eer comite te aanvaarden Volgens ontwerp van den heer AWnng zal pi m 400 M2 tentoonsteilmgsruimte be schikbaar zyn voor rozen met nog BO M2 voor stands Door de afdeeling Ze st van do Kon Ned Mij van Tuinbotfw en Plant kunde werd de meest loyale medewerking toegezegd zoodat de as juWleumtentoonr stelhng van Nos Jungunt Roaae een byzon der artist ieke verzorging zal kriigen MARKTBERICHTEN CoBp Vereen De Boakoopsrlie VeiHng Bozen per boe HWUey 70 90 Columbia 27 35 Rosalandia 36 47 Gtddten OjAelia 3641 Wilh Hordes 26 34 Phoebe 4 60 Marcel Royer 31 42 Else Poulseo 1 1 60 Edith Helen 30 45 President Hoover 60TO Ophelia 18 22 Potin 24 30 Mao Keiler 46 66 Claudiug Pemet 2 Hi Tolyaatharozen 2 SO fl 80 Kilham 40 g Mnenfr de TOCKfa 15 25 diversen per bo aaenesiL 67 71 violieren dubb 43 a Pjrretlirmn 6 tellee 50 iat yroa fr 8 CaaqtajnUa 5 papaver 16 et RAfiïÖ NlEÜWST Prograauaa vmt hit Hilversum 401 Orgelapoi 4 30 a sctiooltyd 5 16 Udooert 8J0 Coooert U 00 12 00 Gramoloanplatsii u 12 e u 6 30 Orgelconcert 8 Oü Cou eert 10 46 11 30 Gramofouuplateu Daventry 4 Populure av a9ied 606 Dtuuoiuiwk 8 30 Revue mjOfy R B G rkeat ll 20rU2Ü DansmuMk Laug uberg 63 Cono rf JKi I OX pkoujAche jauuuuziek 9Jtt C uooit daarna tot 1120 1 opuUiz niuuek 1130 12 20 D i matak 45ee NMfKRL STAATSLüTERU 5e klasse Trekking vaa Vrjjdag 12 Juni Uooge pr ixeiL ƒ 1900 m premie v n ƒ 30 04 lM6i Premie van ƒ 3000 1 17438 ƒ 1000 164 3 ƒ 100 5008 15921 Pryzen van ƒ 70 30S 2392 997 2703 vi080 4669 982 734o JÜGi 7960 9101 4 0 12782 1313 J4J0 i4Mi6 li i9 14517 15o34 15 45 16Ji ól5 1J6584 174 17400 17 03 17918 1 4 Ö 1953830378 0602 20763 20996 Nwten 133 578 687 720 2133 2989 Sl l 3 1 357fi 3887 4046 4376 6854 7014 746 75597695 7 88 7989 8027 82Ü0 8S65 87S6 91849288 9347 9400 9606 9704 10282 10461 1056111122 11195 11554 11762 U992 l2Mi 1276018176 13185 13461 14682 l OM 15644 16T7 15788 15992 16368 16391 17061 17177 1732017823 17841 1S242 18763 19372 202 20294 20465 20876 lNG£ZOraÜBN Buiten verantwoordaUjkfaeM dm Redactie Tuhetc Cbr VaouiUeliaUMies M de R Vergnn ons voor het onderstaande een plaate m Uw veelgelezen blad wiisrvoor by voorbaat onaen dank Oeachte Stadg giooten Da afd Uouda der Var voor Chr Oer kol in Nederland voornemens djiKto Z er dag 13 Juni as ten bloempjesdag te hou d komt toit V met het vriendelijk ymtzovk haar zooveel mogelyk in dit werk ia aUnnen Zy traoht zwakke eu prae tuberculeuie kinderen utige wuken vaa boscb eu zeelliuht ie doen gaueten Daarom veraoekeu wy als U een bloempje ten verkot wordt aangeboden wyat Hize verkoopstertjea mei ai maar helpt naar Uw vermogen mede oj dat wy geen of zeer weinig kmder a bftboeven af te wiizeo Mameoa het beetuur Mevr Wed BONNEÜR KAGKNAAR Vooruteter Mevr a i aOM BWAA JEN 1 BRUYN SeorqtaraHeMej L Dl RAADT l Ptogm eagtereme LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZËDIRNST Alk hoop on de opvarenden vaa de Peseidim nog kurntcs reddea opgegeven liONDKN 12 Juut Tengevcdge van de hoiige zeeën kon ook he e jolet wori n voortgegaan met de werkiAamiwim tot ber ging van de by Weihaiw l gezockea Britsche ditfkboot dseidon J p duflcboot bgb nu reeds van Dinsdag ontW water Alle bood dat er e der 18 ingesloten opvaren deu nog in l V zou cyn ia opgegew i Aaabeateding ROTTERDAM 12 Juni Het geroeentebe stuur van Rotterdam hee t heden aanbesteed het n aken van eon kademuur met hierby aansluitende funcfeering van een ge bouw voor de gen tntehjke vlachaialag aan de Middankruis Er waren ingekomen 2a büjetten laagste insohnjfster was de hrma Chrfetiam te Den Haag vo or f 115 700 Beurs van Anuterdam WISSELKOERSEN II Juni 12 JuniOHicieeLLonden 12 06 12 08è Berlijn 58 S6 58 021 Pary 9 73 9 73 Bniaael 34 62 34 60 Zwitserland 46 24 48JI6 W cn n 34 OiH 34 92 Kopenhagen 66 67 66 57 Stockholm 66 62 66 58 Qalo 6660 6660 New York 2 48 3 48 Niet officieelf raag 7 36 7 37 Madnd 26 0 M 45 Milaan U ffl 13 60 ProloDgatie 1 BeunovËrziclit De on ngename mtem politieke situ allo bthe rsoht p het oogenbffk zeer de economische vooruitttchtoi Da oninkero toestand m Dmtac and met als mtvloeuel ervan een ze r zwakke houding der Berlyn sche beur oefende zwarcn druk uit op het koerspeil van onze markt ab ie oorzaak dbt de betere temnung dis de New Yorkaehe beurs de laatste dagen ten toon spreidt die niet 111 dte koernen tot uitdnUinng kan komen De handel was van q ter t beperkte al ii eting i op do locale markt Unilevers nioesien enkele ponten afstaan Aku s roa Teerden tot W pet Acooust daalden beneden 50 De overige soorten golden eveneens ia ïer In Koninklijken gmg ook maar wemig om op een licbtehjk g redueeerd niveau De bjuitanl oorten vwkeerdefc in reactie Op de mijnafdeeling trokken Boetona de aandaciit ly to tea op tot 4 ramr ymm t 3fi tenig om wv olgea wqer am op HÊXisdtM nchcing ut te sl Van de eutkerwswdeo 9en Rovtoos tet 285 op uraac wuUen vervojgsaa weer het vorig ik t Tw te beredOiea