Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1931

Wanneep gU de Wortelboer s Kruiden of Wor telboerts Pillen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Gij zult werkelyk tevreden zj n over de heilzame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tegtn trage ontlasting slechte spyavertering gebrek aan eetlust sltim hoest koortsigheid gevatte koude influenza gal en maagl en hoofdpyn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Filten 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal ve krtjgbaar PALTHE Klel weo 65 Tel 3055 HaÜlwerll D D D ia beroemd g w H deii voor d flueiitiB rtn huidziekten Deze Terzaohtende vloeistof Ihoewel onichadelijk Toor de teerite huid werkt radicaal ea vlug Lijdt ge aan huid giekten a i Bwerer puieten dauwworw rooi of eoBeem m wetkon vorm ook dit middel l t U geneMD Hot heeft Ityd gebolpoa DDD jf éf OTltm f W pDD mtf é ALVANA CAMEL Eik uMk Kttdi één nlllloen vam deu verrulikehjktta alkr ngartt ten door ons mgevoerd Oe aüfjd frisscha maak typische aroma van dat vermaarde agareUe fm Winti Kter een geheel aparte lékortng toor eiken rooker Blicht uiMrukka H k onzen naam op d handeroüe dte VgaiantH budt voor ECHTE VERSCHE ALVANACAHEL AlVANA DSN HAAG Alleen verteqenwoordxgere voor Nederland ooke wkee Paaopl NeemWvbert Terbeicherming der slijrovhezen ee teriuivenng vu den adem Zoo itMkt U veilig en aangenua Heden overleed e Zierikzee tot mijn diepe droefheid nii n innig geliefde Moeder Idrjiia Fiilirgilli Soillijiiiigt Weduwe Tail dea Heer A Bfllo in den ouderdom van ruim 69 jaar P J BIJLOGOUDA 13 Juni 1931 de rpeuwe flesschen van óq Amsrtelbrouwerij Flesschen met heerlijk krachtig Amstelbier in de brouwerij gebotteld de fijnste de smakelijkste tafeldrank Lei op den vorni van de flaach de sluKpng mei hot Ametol mor de nieuwe alittettén HIT C nuLHe N III1STEL gebotteld in de brouwerij HOUDBAAR Eiken dag een nieuw costuum Eiken dag een pantalon met onberispelijke plooi dat maakt Uw Viterhjk gedistingeerd en geeft U het pfettige gevoel van correct gekleed te zijn Laat Uw costuuii geregeld oppersen dan bhjft het altijd nieuw Karnemelksloot 82 20 Verkrijgbaar by de volgende Agenten Boskoop P L Binken Tel 124 Gouda T Poelenye Tel 3074 Waddinxveen A J Janmaat 260 Op HANDELS en FABRIEKSKANTOOR wordt gevraagd een M eNA Prijs fl I lo e Jongste Bediende Z die i eeds eerdei op een kantooi werkzaam waren gemeten de voorkeur Bneven ondei No 2742 lan het bureau Goudsche Courant Markt 31 Heden NIEUW t PROGRAMMA 10 attracties N V Utrechtsche Hypotheekbank s UTWOHT 3 Whirlwinds Het Hmatlooeelate tempo iiummer E 11 Monna Tymga Dresser Eia Pandbriwen f 59 000 000 Beserves f 1 652 263 26 OE BANK stelt beschikbaar 4 lo pandbpleven A 99 4 in stilkkcn van f 1000 f 500 en f 100 4 origin Kaeth s I De ReHerilaiiiiolie Harmonlcavlrtiioaen Oum as de oude bekende lo aio Mfc2xS ig 40 De Directie 25c ISOInelbel TuaKi oDotTe ic ï Weet Cli wel dat de gemeente Reeuwyk ewi welvarende vooiuit gaande gemeente die door de vestiging van het meuwe Watersportpark Blfhoeven een plaats van ontspanning IS geworden waar men gaafne verwylt een eigen weekblad heeft dat daar aan de ruim 4100 inwoners huis ami huis eiken Woensdag gratis door de post wordt bezorgd Uil leeiai w Um $ Nieuws en Advertentieblad voor Reeuwijk en Slulpwljk verschunt eiken Woensdag b i alle bewoneis m huis en is daarom een uitstekend middel voor RECLAME Het IS het eenige blad dat ALLE inwoners bereikt zoodat door adverteeren daarin de volkomen zekerheid wordt vei kregen dat ieder ingezetene de daann gemaakte iwlame onder de oogen kmgt Wie in Reeuwnk en Slmpw k wat verkoopen wil of daar afnemers wil knigen adverteere m Iel Hlai foor koiijk Men vrage de zeei biUwke taneven aan het BUREAU = iï u M Q A r Paaopl chennii ter luive reokt U MARKT 31 TEL 2746 GOUDA DD54 0220H Mr A J S VAN LIER Mr F E HOORWEG TWEEDE BLAD GOUD SCH E COURANT DINSDAG 16 JUNI 1931 t R T Baron KRAYENHOFF De hooggewaardeerde Voorzitter van de A N V V E G GAARLANOr Burgemeester van Gouda HËT STADHUIS TE GOUDA waar Gouda s gemeentebestuur officieel heeft verwelkomd y Poto Studio Een herinnermg aan de ontvangst door Gouda s Gemeentebestuur ten Stadhuize Het Raadhuis te Boskoop en Boskoop s Burgemeester Het Raadhuis van Waddanxveen met Burgemeester P A TSOOÖT Het Stadhuis te Schoonhoven met Burgemeester Mr RAMB0NNE1 r Reeuwijk s Lustoord Elfhoeven waar Burgemeester liucasse de A N V V gasten zal ontvangen Burgemeester Lucasse m gesprek met den Commasarisdcr Konmgm Jr Mr Dr H A v Kamebeek Het Slaapwagen Hotel en Restauratie Nieuwste en zeer geslaagde schepping van Wagons Lats en Mitropa I Het Congres van de Algemeene Nederlandsche Vefeeniging voor Vreemdelingenverkeer Kiekjes uit de Congresstad en haar Omgeving