Goudsche Courant, maandag 29 juni 1931

det van bei nut vna dsie demcostnrtie wd overtuigd zal njn Nicawe boogUaipcB de d Aumeneiaan nlloar zuUen nieu we booglampen worden geplaatst hetgeen aan de verhchtuig ter plaatse ten goede zal komen ih d lo dezer week aal n en l lnnen abel i en van cfe kibel voor het eLec1 net op de d Aumarièl an Zoutmansep begin s GravenbroekscUeweg Daar docr zullen de ontsierande groote biAken al daar kranen te vervalkn Bi poMer Broekvehten In de laatst gehouden vergadering vaif den polder Broekveki en Vettenbrock werd de begrootang over 1931 m ontvang en uitgaven vaatgesteUl op f 18267 60 De gewone omslag zal dit jaar zijn 83 per A EierveUiof Aajigevoerd 36 partyen Pryzeo Ki rt en f 3 80 4 30 eendeieren f S 8 4 OÜ fcieme haantjes 11 oeat per stuk boter f 0 66 0 70 PW pond dalif lanten 10 12 per stok m snijbloemen 10 13 ct per bos Ned Herv Kerk lot pennmgmeeste van de Neder Herv kerk op liet Dorp Keeuwyk 13 door t kerk bestuur benoemd de heer Van den Bommel onderwijzer hoofd van schooi in de afdee img De feiupel gemeente wamjftrdam In de sloot De winkelbediende van Alber Hein s winkel Igjloflkoop had op een tt ei ry dende m de afdiceling Middelburg aMiier h t oügeluk Dl t het voorwie teg i een voer hein rydende wielryder te ryoiau met bet gevolg dat hij hals over kop m de sloot viel Mjpt tfn defect rywiel en een nat pat Ium hy zyn weg War Boskoop vervoigeo wiDDINXVEEli E nieuw Baftkgehouw Dt Coop Boerenleenbank welke ot op hedai Jiaar kfUitoot ten huize v n den kas sier den lieer v d Weerdt hield heeft door oen architect P D Stuurman aan de Oranjelasn een schitter d bankgebouw met vergftdermal en kasaie ra woning latoi jetten Vrydpguioisen het ft de openmg van het nieuwe gebouw door den voorzitter den heei f Hykoopt in tegenwoordigheid van vele plaataet jke autoriteiten en genoodig den plaata gevonden In het kantoor ie i en flinke kluis ge bouwd welke voortien is van een hipodeur Tn bovendien nog van een extra tydslol zoodat nen wei kan aannemen dat deze kluis mbraakvnj is Het hgt m de bedoelmg van het bestuur der bank om m de kluis een sale mrichtjng e laten aanbrengen en de safes te gaan erhuren waardoor wel m een behoefte in deze gemeente wordti voorzien ik hcfo b OM gtisMi wil I o volgende thuiswe itr is b MWld op Ik gerust verkltu eu dat ik htt wel gedatn Jult a s tegen D J K en er nog 100 ov émk Verlangt m n van miJ eoi nadere ver klartng en bewyemaienaal dan moet men mij maar eens in een vorgadenug uitnoodigen Wat m er nü in Gouda van de vroeger zoo gpoole partaj overgebleven Twee ver tegenwoordiger van de eertydg zeVcntiea Ibt het mannelyk liberaal raadslid zou lik deae vragen nqg willen iteUen Hebt u altijd de meening van andersdwi kenden kunnen tespecteercn in het belang van Gouda Is u altijd vooretaader van vryheid op elk gabKd geweest Handelt gij altijd eerlijk als raad d en ais mwoner ym Gouda en raadsman van Velen Ik zou nog meer kunu i ooeinen en vragen maar men moet al zijn kruit o et ve Hohieten Aan den redacteur van de Goudsche Cou rant nog dit by brï iian motieven gaat men schelden ot iemand uitmaken en zelfs in twijfel trekken of de opderteekening van een stuk uit een aiHter blad A Juist geweest IS Wees u g2 ist mijnheer de led l kent nu den e njver en waaneer u van dezen Hchnjver feter nog eens meer uit d © hberala geschiat Ur wü weten dan zal hy u At wel vertellen als er eens een geschikte tijd voor IS Met dank voor de plaatsing J VBRGEFR Oudlibera il raadsid van Gouda Ambooetraat 14bia T trecht Het doet ons zeer leed voor den heer Ver geer dat h y d © rhryver is van het b doel de mgaiBonden stuky Wy hadden hemhooger geaoht doch 7ijn daarm bitter teleurgesteld Wy hebben niet kunnen vermoeden dat er eqnig lil eraal raadsUd zou kunnai zyn die 700 weinig begrp zou toonen van wat liberaal ia dat hy zich zoodanig sou ver geten Dat geddt trouwens met alleen voor een vertegenwoordiger van de liberale partij dodi voor vert enwoordigera van welke partij ook Aan argumenten heeft het ons geenszins ontbroken wij verwijzen daarvoor nog naar ons artikel aan den vooravond v n de raadta verkiezmg Wanneer iemand zoo weinig bwjrip toont te hebben van de gewijzigde omstandigheden waaronder de verkiezmgwi vroeger en thans plaats hebben niet eos denkt aan de evenredige vertegenwoordiging enz dan zullen wy ons de moeite fl aren Tni rp dit sohryven in te gaan De insmuatiea in de gestelde vragen shi ten dit trouweós abst llii t uit Onze meening vatten wy ssni ii in deze enkelö woorden di den maeider wel dui delyk zullen zyn AUoH weten ia alles bsgnjpeo en a31e begrijpen is olies vergevw REDACTIE r tt terwA INGEZONDEN Buiten verantwrfordetykheid der Redactie Een bede om ateun voor een arm gezin Creaüite iteaaotie Gaarne aageu wy ondeislaand in uw veel gtlQzen lad opgeiiouiüU By vo rb ia onzen dank Ündergetuekenden doen langa dezea w een oproep t l huüne inedeburgenj om ateun voor een uriin gezin dat de vorige week door eai voui hunj giooten amp werd getroffen liödoeld gezin an den heer Brandse en tiouw i n eeilyk huisvader wonende liosch weg vtrö eude met graBB aaieti au vervoelen een klem weekloon Voor dit doel jegebiutkte iy een paard en wageiAflHL paa d ia düor laiiiand tm vootactS IJfr ven wat gtleidelyk wordt afboiaaid Nu w tilt arme diti Viydugmiddag dour oubeten j de oorzaak m een loot terecht gekomen ai I jauii lerhjk verdronken i en iederykan be gnjiwn dal hot geiin 1 lerdoor erg getroffen 10 d ledm ftn ook van dccse proep Wie helpt iiiede üeu ten kleinigheid en de aiiue iiieiiis h n iyn weer geholpen Het comité van deze huipbott ing F ROZhUD L Prma tieudfikstrJ JANbEN Koite KrOenendaai firma lougeilooi W NI bDWVlitl Boschweg A Dh GKOOT Prins Hendnkstr Gelden kunnen gebracht worden by de Jieei Jansen tirma longerlob Korte Gioenendaai Men kan het geld ook atortep op de bank rekenmg van den heer Jansen by de Bot tLidamsthe liankvereeniging E B verklamig van het vromere liberaleRaadslid Vergeer Myniietr de Redacteur Verzoeke beleefd plaatsing van het voLg ndo etuk Hiervc or by voorbaat mijn dank Zaterdag bijt nujn thuiskomst vond ik een telegram van deai voluadeo inhoud In Dagblad van ÖGuda v 23 Jum komt een voor de liberale pai tij sterk blameerfflid mgezonden $ tu4 voor DU IS geteekend door oud überiiai raadskd va Gouda lede namens óp andere ond raadsleden verzot M u my om gaand te berichten dat u ermede aoooofd gaat idat wij ook Uftmeos onze afkeuring daarover betmgen i A tloedewagen oud laJVslid Voorzitter Liber puty Afdeehng Gonfta Het waa mij niet b end ïat de heef Goedewaagen oorzatter vBs v H afdeeJing Gouda V d VryheKtebond Persoonlijk heb ik teg den beer Gi h et en kan hem ook wH req ecteeren zooals zeer velen het doen Op hét telegram heb 4c niet geanttroord omdat 1 vroesde persoonlijk te moeten wor den Het Ingezonden etukTT oJJfiiji geschreven en ik dra hiervan tei antwoOrdelykheld Nadat ik 1 het Dagblad van Godda een stiikje had aangeboden dat nïet ld is dit l atste wei o i enomeA 1 héb het stukje niet wKferteekemd v u dai lÉ pergoonlykhedfn weJke hierop souden v6l wilde vopAomin Nu de beerea V d Wfciit n De JMïg met eep boodschap k Hn i powT w wio Tm ap w WAÏEBpèJlo WnierpUo oUdirgen Een verdiende overwinning Toor het eerste zevental De rtserves stel len teleur G C II de Zyl was de erste atryd die we gisteren te aanaoliouwen kregen Het begin was voor de Gouwenaars inaar het sell eUih het te weiMüiien over Toen dan o k de gasten üirett hierop het leder te pa ken kiegMi wwten za spoedig door goed fio ii enapel den G Z C keeper te verstihsi ten 0 1 Slechts een entele mmuut daarna wa den stand met een ver aduyU 0 2 De Gouwenaarfl begonnen toen wat beter maar de goede richting wieter ze blijkbaar niet te vulden totdat Crabry ui een toegedeelde bal van Bicïfnose m t eftn achterwaartsch echot den Leidsrhen keeper verrastte 1 2 Met dezen stand ging die ruet m Hot tweede Rededte ging den stnjd n er felyk op maai beide zeventallen zagen geen kans meer do score te verhoogen zoodat onversnderd het emde kwam en de gasten met twee wmatpunten Imiswaartschkon den ke pi OpderTeidmg van scheidsrechter van der Velden verschenen o ze tadgeutfhten met én invaller terwijl de gasten over een volledige ploeg beschikten Na het begmsignaal waa Tybout het eerst by den bal terwyl hij daarn het eftste 3chot op het 8 V H doel los te dat veilig m keeper handen beland de Qk k eenige aanvallen der gasten had den niet het gewenschte resultaat Met span nmg zagen we daarna J den Boer van ach ter vMJdaan epn ruah ondernemen waarby zyn tegenntander achter moest blijven Ai Isen voor doel gdtomen plaatste hy het leder ecnter nog m peeper handen Tuist joor het rustfiignaal wist Cabout neg een elpunt te voorkomen by een vnje worp aan 8 V H toegekend vlak by loei Mot blanken atand werd alijoo gedraaid Beide paHyen bleken by de harvattmg de sielheid te hebben verhoogd Beurteüngs verkeer de doeldn m gievaar totdat em HelIJk na veel emoties het ee te doelpunt w rd gescoord By een worp door den G Z C keeper ging het ieder van J v d Ree naar den Boer Jr die doorgaf aan van Elk welke onder keeperalvanden doorschoot 1 0 De spanning ateeg hierdoor t i tt De gasten kregen nog een kAïu maar het sohot van den vleugeispteler belandde tegen den staandar toch was eea tegenpunt met uitgedloten Keeper Cabewt iriat echter voorts durend het gevaar te beftweroa Weer kregen de G Z C ers een ksls toen het leder naa van der Ree werd ge eeld die direct doorgaf aan Tijbout en ee de daelvftrdediger er op bedadit vrae laatste deze met en diagonaal schot den ba4 fit den hoek ftay ffe gejUKh van de Goudsdie supporters kwam pafl een einde toetf het laatste fluitsignaal weerkkmk Iftt perste zevental van Ö Z C he ft nu in UHe wedstrifdert VJei ponten eoodat de stand 3n de rugliJAt hsvredigend is BUITKNLaNDSCH NIEÜW DKNËMAÜKir lie Deenscbe Oceaan liegers te Kopenhagen De Deenscbe Oceaanvhegers HiUig en Holnu zun Zat rdag onder huitengeworfe belangst tlinff op het De vliegera ontvingen bij aankomst de gouden medaille de hoogste 9ndersclKi4ing der Deenache Aero Club Ter begroeting der beide oceaanvUegers waren op het vliegveld van Kopenhagen ongeveer vyftigduizend personen aanwe z die éen beiden piloten pen tnthousiast ontvangst bereidden Het toestel de I i berty was getooid met de I eenBche en Amerikaansche vlag Honis werfl het eerst door ïijn moeder verwelkomd Hierna sprak de vooMitter d r tvangst commissie hartel ke woorden tot de beide aviateuTB De met lauwerkransen omhangen v ie gers werden vervolgens door den Deenscheti mini rt r van verkeer namena de rpg rinsc gecomphmenteerd Tot slot maskten de vliegefji m een ooen auto met een vyftigtal volgauto s hun joyeose rentree tn de stad Lang s den we stonden duizenden menschen die de koenf piloten hartélyk toejuichten Op hejt Raadhuis werden de vliegers dotof den eerstenburgemeester verwelkomd Tn de stad werd druk iJfCTlagd RUSLAND De wercldvlucht v m Pwt en Gatty De ABierikaan8 die wereldvhegeri Po t en Gatty die gisteren uit MoaKou ver trokken om hun wereldvlucht voort te set ten bereikten na een vlucht vin 1450 myl Sibersk in hibene nadat zy zonder bjzon dere moeilukheden het geviiarlijke traject over den Oeral hadden gevlogen waarvoo zu van te varen waren gewaarsthuwd door de Russische lurhtvaartauto i eit n De vliegers waren voornemens om tfgen n id demaeht nadat zy f hoorli ke rust hadden genoten door te li gen aar Irkoetski dat 4 0 myl ten O n Sibersk liet Fen later bencht meld De Amerikaarisiche vliegers o t enGatty zyn op het vbeg eld van IrkoetsUfreland Z s zyn voomenens hm tocht zoo Rp j0 ig mogelyk voort te zetten Zy zynvan Irkoetsk weer gestart naar Chabarowsk om 9 uur 30 M F tyd vlogen zijoveïl TBJita SPANJE Ernstige berichten over militairen opstand SaniMUcwerlng van vU goffici en Onder de vliegofficieren van het vlieg veld van La Tablata by Sevilla a m welks hoofd m ioor Franco de bekende Oceaan vlieger en commandant i r mllitaare lucht macht Staat is een opstand uitgebroken Te twaalf uur a middags werden de troe pen uit het garnizoen van feevilla op de re volutionnairen afgezonden Een aantal miht re vhegera zouden langs d i luchtweg te La Tablata zyn aan gekomen Onrust m Salicie houdt aan De telegrammen uit Spanje melden nadeidat h t toenemen der revolutionn ire bev eging tengevolge van de door majoor Francogevoerde propaganda de AndaloesiBche iegeenng tot schen maatregelen aanleidin heeft gegeven welker nitvoe ng is opKdragen n de met by zondere volmachten voorzienen ge neraal Sanjurgo die reeds te Sevdl IS aan komen San jurgo heeft de guardja cuile doew samentrekken op de pohtieke gr n punte der provmcie en die troepen gereed ge tpt om by het eerst alann te kunnan optreden teneinde het houden der verlJe ngen m ieder geval te waarborgen Te Oron tn de prowncie alicif heerwht nog steeds groote opwinding ten gevolge van het staken van ïden aanleg van de spoorljjn van Oronse naM Vigo x In een vergadering van ïiw K nwoordi gers Uit Galicie werd een oeatttlt genomen volgens hetwelk voQ j iPt geval de regee rmg itiet onmid iellyk ct werk wepr zol lliten hervatten de algemeene stakmg zou worden geproclameerd terw l dan teven de Zondfeg te houden verkiezingen me alle beschikbare middelen zouden worden ge boycot Galicie eischt dezelfde re hten op als Catalon en Andaloesië TaIryVe Ga Iici che vlaggen zyn uit de ven trrs ge hangen Oveial wordt het Gaphci cbe volk = t6 i gespeeld ten aanhoore an een gGP=t dnftig demofwtfeercnde menï t De regeering stelt pogingen m het nerk om het conflict P t losspn Het verluidtMat het bencht vin het ont = ilag van majoor Franco alf commandam der miltokre luchtmacht tot de pstandige bewegipg heeft geleid liaar Franco olidede officieren een groote populariteit gei et Naar men weet hgt majoar Frapco op het oogenblik nïït een gebroken been in het hospitaal ha f gevolg van een onjrrval hem op een veyiezing vergidenng o rkomen fflNNENLAND van mvoer van Hollandsche kaati in deHjiie an 7md Afrika Belangrijke uitvoer van hnter en kaas at de l nle zei Wij hel i en dtwr da ui tn t bencJit motKjgedtcltl dlli d l nit r tring invoer van lïolhndsih k au vPilKxl n h we te tot t u ver te ds eon gewilrf rykel op de Zuidrnkum hf li Jikw vdfs v H t blijkt Öiaiia dat ie reden hia voor is 1 I Ie toealünff van hot zuivpJbedrijf in di r V Ml Zuid fnka van dien aarl m lat er I i r t ovpiH hot vin kaa n iet land Kftjt oj de v d rga iij von 20 1 l Ui tt Kpfip tfld im fl 7iiiveliaad 1 i 1 It rp i p I i 1 It V Ijoen aüinuiiend iSixretnr van J juxdbauw b lote 1 I f rgpjion van de 2t400COÖ pond boter du lot eind A rii r eds ft m£aevoerd nog veiYunning te verlemeD voor den oit toer van nog 400000 pond voor einde Jum terwijl aan Zuid Wml Afrika 19 toegestaan voor genoemdeii datum 57B000 poni boter uit io voeren Waarvoor kaaa reeds toeeteoi nimg vi r mtvoat ifanJI tUlioen pood ge geven zoo bleef er vo het huidige seftzoen nog e i hoeveelheid n 508 000 pood beschikbaar Voor eind Juni moet van de 2 mülioen pond TOO 000 venscheept worden Het verbod ven invoer van Hollandsche kaa in Zuid Afiika is in verband met bet oreniitaande vprklaard De Vtreehtsehe LuBtmmfef ten H t gddefeest in het Wilhelmlnapark Vooff de öunrenj van Utrecht 13 de viermg an het 598te Luetrtun der ITtrechtsche Hoo geschool Zater lagmiodag begun ligd door schitterend wedei begonnen met en goed geslaagd gildeirest m het Wilheti inapaik aangeboden door het gemeentebestuur Een talrijke menigte hcMt dft bijgewoond Onder de aanwezigen bevonden zich o a dr H h 8 Jacol commisBans der Koningin n de provmcie Utreelit en mevr e Jacob buiKomeeater dr J f ockenio Andreae ejfi de overige leden vso het dagelijkflch bestuur der gem ente leden van Ge epnjeer de en Prov ncialf fctatenvaji Ttrecht e van Jen UtrecJitachen tfemeenteraod dr W 4 F Bannier als vertegenwoordiger van Vreem delingenverkfej en verder de senaat van hfi ütrechtisoii Studentencorps en vertegen woordigerk van de andeffp UtrechtscUe Stu eai ten organ isaties Voor dezen middag aren tal van lolkionstiache voorstellingen In verBchillenflpn aard mgprxelit Zoo werd vertoond een brui oft iMKals he op het eiland Marken wordt Kolioudtn het Koninklijke Gilde St Sebas tiaan te l échen België voerde verschil lende dmiaen uit welke bij het puhhek zeer n den smaak vielen het Gilde Sti OanduI ptiuii cji ht I surentiu te Huibwd p de leden in fmn eigenaarditip kleedewiracht Iiot he vendftl7uaaien zen hetw k in het fraaie zonlioht nog nwer dan anders txtt 7yn rsolil kwam en waarvan het publiek dlin oék ruit genoot ijq de bdiuttenj SI Joseï t Öweikhuizen I imJiurg march eerde over het Veid waarn a mot belangstelling werd asnsoliouwd ten Zeeuwsohe nngrijderij door I den van de Landelijke Rijvereeniging Ju liana van 7uid Beveland Verder waren penigeZpoawsohoineisjeaop et veld ekleed in vert chillpnde Zeeuw = the klcoderdra hten rtie aao de bezctttters oen aansporing uitreikten om het mooie eeuwBohe land te bezoeken In optocht wa ren de vemchillende deelrwmeiw op het Wtl hehmnapark gekomen en gezaihenhjk veir lieten zij wetter het feestterrein De lanpe stoet tiok lange den weg veej bekijks Een folklorische vcrtooning van die verscheiden heid had het Utreditsche publiek dan ook nirnmer aanschouwd De Winkehl itragswet Inwerkbigtreding op 1 Maart 19827 De mmialer van arbeid hanl 1 en nyVer hei d heeft naar de N Jt Ct verneemt aan de gemeentebesturen een circulaire gezcm den waarin woidt medegedeeld dat het m de Ijedoelmg van dei nwter ligt te bevorderen j dat het tijdstip van inwerkingtreding van o Winkelsluitingswet op 1 Maart 1932 worA gesteld De mmister geefL verder ian de gemeenteba turen dtie het voornemen hebben veror denmgen als bedoeld m de arükelen 6 en 9 dei wet ter goedkeuring m ie zHïden met hel oog op deze in wei kmgt reding voor zoo veel 110 a g m overweging lan dat voorne GEMENGDE BERICHTEN Groot fabnekf mpLex ui Aarie Rixtel totaal vermeld JÊF Groote voorraden JH Q aehmes auto s enz iwHore 70 arhri ders werkloos atefSagnaLlil heeft 11 enornip brand Jj t fal lytkH niplex der N V Van Dam s aaoo fal i keu en de golfpiifnerföbrwk ym O Jlemiv 1 A ile Hixte totaal vernimd Ue I landweren van He iiiondy ji AarIe Kixtel waren ntiet in ötaat het vwi te blus 8 iie i Oro Wrraden troo Ie nia£ hmes en t ge oHweti zai Siie etn oppervlakte beI hhian an 5100 M2 ijn ten prooi der vlammen geworden De acha je bedraagt penige 1 Jiirfer ui enden huldens 7ij n op Engtls h ffoliasen gedekt 70 aibeider wor den Boor deren brand werkloos Muziekonderwys op i hffol Naiiieui de 1 lop ton m aa den Ned I 11 1 V LI I lun en Or haadelaren en rabr canten is bij Zijne fln en Minister ven OnderWijd Knnste enUvet schsppen audieutic aang vraa£d 11 Ti t xnuziekon dt rwijfl p ï Lagere School als leervak te bepleiten in de toftlichtmg wordt er op gewezen dat Ik kennis van n ukiek en het muzikaal kun i iei in de laatste 90 jaar tot fen redelijke h OBte was feeategen en onmiskenbaar be ciliavendai invloed depd uitgaan Door overvloed vap school en hifiBwerk erd velen kmderen ÜjfL öor muïfiekatudie i iitnomen n kw ain dw nor in Ie plaats fn onnatuurlijke overacJnll gheid voor degelijke muziek en een neiginij i h t 1 asti evpn van niuzieJNuri ogaten tn ten lotte volölageri i iuzi tudie jpj thle Met h wrgdheil wddit de na lerfigé in vtoi d op de algemeene vom ing van het toekomstig geMacht geconstateerd eri maat regele giviaagd om de ojikomende jeugd oen cuUurepJeA njkdoni van mvrit ai begrijpen te herpezen Autobotslifg V f gewonden Gisteravond omstrtt ks half negen v Hi t 1 de Jfieuw l ii2 te Woerden een Autig ongeluk plaata ü Bij een boteing tusechen een autobus e f een van RottArdam konieDde luxe auto g 1 inkten beade wagens m een zicli langs den w bevinde ide loot en vlogen in brand n totaal werdM hisrb vtj fMmAnMi insmg toch niet levensgevaarlijk gewond Hulp bb ongelakken en rampen JEc groote organisatie om hulp te verletiiea B n groute organisatie om hulp te verlee An by kXeine lii gioote ongdukken ever iet geheele Jand m tot uitvoering gereed t it met te onderschatten groot werk heeft jEiren in beatay genomen om eindelgk tot in bijzonderheden te kunuen uitgevoerd wor den Wanneer de organisatie m werking is zai metalleen m elke i aato eerste hulp bij ongelukken spoedig aaoweiAg zyn maar die huip ial ook georganiseerd zijn Da giscdiiedenis van dexe organisatie u feitelijk de scjuedenis van het Oranjekruis H t Uranjekniis werd ojpgencht in 1909 utn asiiienwierkiiig te brengen tussctien de eie in ons land op hel gebied van t ulp erleïiii ng bestaande Jostellingen A iereerst huefi het Oraajekiuie zich to elegd op heW bij groote rampen ingiypen en georga nis erd hulpverle iea Daartoe werden opgericht 1 lOv nclale Comité s hr weroeu ovi 1 enkom n aangegaan met sersohilen de orgunisatiee op geneei kundig gebied met de Hpoorwegen met den ANWB oortö werd I et onderwija in eerste hulp I Ij ongelukken ter hand genomen en werd m dit onderwijs eenheid gebracht Toen don ook eindelijk het terrein vol doende was voorbereid is door he bt stuur van hoa Oranjekrois met alle Provinciale eiiegonwooidigers m 1929 vwrgodtrd en werd 1 un m 1930 opdracht gegeven 10 elke tovincie een commissie te vormen en in und rlinge samenwerking met de aangesloten vereenigingin vooral het Groene Kruis het W tte Kruis het Wit en Gek Gruis de Ned Ver Eerste Hulp bij Ongelukken b Centraal Comité voor dadelijk Hulpbetotm der Ved Disfoneasenliuiren eO den Neder Lond tot het Keddea van Drenkelingen voor elke provmcie maar uniform ovei heti gehi ele land de organisatie der hulpverlee lmg by latnpm tqraorwegoogefukken etc etc in Jiaar geheel gereed te maken Deze arbeid Is fehanir gereed gekomen en alg lesultaat vun deseu arbekl zal thans het volgendQ plan tot uitvoermg komen Elke provmcie wordt verdeeld in tric ten met aU centt um an elk dutrict a 6 ad met een Ueni Geneesk Dienst of bij gebr e daaraan een groot ziekenlmis De directeur van dan G G D of vap het zie kenhuis is leider van bet diatrict Deze beach kt over gegevens waar in zyn district en UI de naaste omgeving 7ijn G Q en G diensten met personeel en materieel zieken tUizen hospitalen ed ohirurgen en andere loktoien die kunnen worden oi eroe n vurpieegsteirs verjrlegei zi enauto s etc Voorts waar zyn gemeea ten met een Eerste hutpl ngadel eveoitu eJ ook trandj K rtcolon ne of reldingsbngadee gempenteii met enkele erstV helpera spoorwegstations met groote Verbaadiklstien en draagbaren etc etc lp al deze Jjemeenten zullen Eerste hulpmeldmgspostel worden ingencflt De directeui dei P T T verleenti zijn volle medeweJkmg Opdat de Ferste Hulp moidingKjwateli gev tugd worden ten huiae van den sballonhoUder kantoorhouder ot duceteur der posteltjen Deze heiTSie Hoj ttneldinapoaten zuUrai dag eu nuchtr eui t m meldmg van een m geluk en voor telelbneecen opfinstaan Gjuoemdt peisooen iullen hun woning kdv baar i aken door een bord A ecJ uldi w arop veimeld staat Eerste Uulpmel dmg post levens zullen m da bedoelde g meenien un die wonmgen een carton wor dLn gedeponeerd ji et vermeldiDit van ndre n betieffende woningen vati doktoten Xrtte Imipbrigade vtfrbandtromuiel draag wLren yiekenauto s en plaats van het zie kXhu jetjt etc yoorts zullen die persoI B aingezocht worden in hunne woningen ztif èesi verbandtiofhinel te piaatden Voorts zullen yo ral laiigii de gi wte wegen vale t eleloonpOflten gevestigd worden waar om hulp getelefoneerd kan worden De verwyzintf naar deze Eeret Hulpuiel dingsposten wordt door de medewerking vairf den ANWB gedaan door op IPj wegwij ïprfi ip dezen bond en bordje te lalen beveetigön waaiop naast het cmbl van den iKMid venneld staat Eerste Hulp Mei ding Post Bi do ingangen van gonieenten en dor pAi woidt zoOj mogelijk Qp het plaatsnaam bord van deW ANWB endenKNAC verireld waaf EeiPte Hulp Meldingpofat Bovcndienzal in satk werklng n den bond vooï alle nu tomobiïtóiein en mOtorry leis een boekje met inliciitingcn worden samengösteld PersfWMel en matteriéèd stakt jn elke gemeente Sider de ho de van heV bestuur der plafttfeJyke ver Aiglng die ook ïoi vwor de controle Een = ignaal zal wordeiï vastr I gesteld VOO p f eerende automobitisA en n otoi njders wgordoor kenbaar wordt genaakt dati hun hulp gevraagd wor t Bij massale ongelukken hetzij m da ingjustrie hetzij do 1 het verkeer en bij klpnere fcf grooteie rampen zat omvangrijker hulp in geroepen kunnen wofden bij den leider van het district Juist door de eerste hulp mei 4 d jigpostPBi en de daörin Isestaande gelegai held tot telefoneeren dag eri naoht is dit sttleds mogelijk De leitter van beti durtrict kan ztch wi er in verbinding stellen met zijn collega van een ilabung district met ein directejrl Hi het Centraal Bureau e a Hierdooi ï Over het geheele land ile het ware een net geweven waardoot hulpverlee ning bij rampen eri ongelük dn systematisch en economisch i geregeld RAPIO NIEUWS 4 Programma tui he4É Hilversum 4 Wfe voir de kinde ren verhalen acSirDveo 15 Gramofoon 6 00 Fotohalfuiutje 6 30 cAfiene 6 55 Cramofoorf 7 0 Reportage 7 10 Concert 816 Voordracht 9 30 id JOOi PerAberjchten 10 10 C u ert II 00 Gramfloon H u 1 z e ft 5 00 G to ert 6 30 Uurtje voor de jonger 7 00 Liederen iiiurt 7 30 Poli tiel eric ten 8 U txending uit Arnh m 9 00 Coflccrt 9 45 rsbericfcteo ilO 30 Gramofowi STADSNIEUWS GOUDA 29 ium li l PlaasMi Zwodsg Wanneer m voorjaaratyd de tulpenvelden in Holland s mooie bollenstragk xich in volle pracht vertoonen cn duizenden b duizen den zich opmaken om dat h rj k kleurig schouwspel der natuur te zien dan preekt men van 3ollen Zondag Zoo zouden wy thans willen spreken van den dag van giste ren van Platen Zondag Het is natuurlyk zeer ovei reven omdat ook Ae vergelykmg tuaschen Holland s bloembollenstreek met het eenvoudige Reeuwyk met opi aat maar toch mag m vergelykmg met vroeger thans worden gesproken var Plassen Zondag wyl het aantal bezoekers op een mooien Zondag ais g teren enorm toeneemt Voor Elfhoeven bad en café restaurant was het een drukke df en op de Plassen en over de w en er omheen was veel ver tier itet moet in de bedoeling liggen om voor het volgend jaai aan Elfhoeven de nu reeds dringend noodlg gebleken uitbreiding te geven Een Bchoolrei ie van de leerlingen der 4 hoogste klassen der Neutrale School Vnjuag j 1 maakten de leerhngeu van de 4 lioogate klassen der NeutraJe aohoo vootr 1 o hoofd de heer Seigers een litstapja naar Wyk aau Zee Begunst gd door solutteretid zomarw er vertrok het gezelschap a morgens weJge moed per trein naar Amsterdani De heer Slont bereidde de Itindereo bg de controle een leuke verrassing door leder een zak niet twee bananen mede te geven Voorwaar een aardige attentie die zeer op pnjs werd gesteld Vanaf Amsterdam gidg de reis per boot naar Velzen De wandeJing dobr de dumen van Velzen naar Wyk aan Zee viel eef m de snuiak Nadat de kinderen uch m de dm nen en aan bet btrsnd koetelyk vermaakt hadden warden ze per autobus naa IJmut den vervoerd waar de sJuiswerken werden bezichtigd Van hier werd de terugreis aa vaard over Haarlem en Den Haag en pi m kwart over 9 arriveerden de kinderen zm gend en hoogst voldaau te GtMida Fvenals het uitstapje dat de klaesSeenige tyd geleden maakte naar de Rott rdamsche Diergaarde is ook deze reis zeervlot veriotqien en hebbeo jong en oui veel genoten Cnncte Zonnestraal De collecte wdlke j I Zaterdag ten bate van boveaiataande Veree0glng gehouden u lieeft by eerste telling opgebracht 6 78J De jaarlijksche Christeliike Jteugdlanddag Op Zaterdag 11 Juli as wordi op he OlympiA terrein de jaarl kache Christel ke jeugicKanddag igehouden Als sprekers zullen optreden de heer L Bodaan oud z ndeling te Kotteoxlam en de Goudsche predikanten F W G Verheul J P C ten Bnnk en J J Simon De Chr Muziekvereeniging J e Daxufn en de ChSr Zan vercentgiTig üo sanna verleenen medewerking GcBrresteerd De Goudsche pohtie heeft geirresteerJ den arbeider L van G alhier verdacht van een ernstig zedemmsdryf Hu is Vrijdag naar bet Huls van Beharing te Rotterdam pvergibracnlj en daar ingesloten Een rinimveedag te Gouda De ereemging to6 bevordarmg der Plimn vf elioudenj en tamme konijnenteedt in ZmdJioUand de V P Z ri organiseert een pluimvecdag in de Soc Ons Genoegen op Woensdag 15 Juli a De afgevaardigden zullen op den morgen van 15 Juli te 10 uur door het Geioeeaite iKötuur ten Hti dlmizo worden ntvangen Xe f 0 u 46 11 woidt een lezing gehouden door Dr B J C te Henaepe Die eoarts Bti ctenoio g aan de Kykseerununnctittng te Hotttfrdam 4 er Pluim veeziekte met hol tbetlden tn zal gelegenheid fijn vragen te steUcIfc Van l 19 2 u zal de heer B van Aeperea Vervenne Distncjs Assistent by ea Eijksvooiüchtingsdjtnst vooii Pluimveeteelt eenItamg houden over f pfl 8mg vau deFlectncite t m h 4ff PluimvKebodryi Ookde lieer B v AAperen iial de gtlegenheldigeven vragen te stellen Na afloop van dit programma z met med weikiiig vat te Pluimvee ei Kotiij nenfokverfemglng Gouda en Ometi hen en de Vereenig ng voor Vr emielingenvepkicr te Gouda een bezoek gebracht wordw san tie St Janskerk te Gouda ter beziobti ging van de aion Lakende door Wouter en Dirk Crbbeüi kunstig bescliilderde gias pa ma zullen zy die dit woischen in dien mogelyk zjoh per auto kunnen bege ven naar het hotel restaurant Elfhoeven te Beeiiwyk waar zy ontvangen wor den door het Gehieentebestuur de aangesloten pluiniveiv r enïg irg Nut en Genoe gen te Reeuwyk De dajneg en hieeren zql len groepsgowyze een tocht op de Keeuwijk scbe plassen kunnen makMi 0 ki 5 30 z een gezamailijke maaltijd worden gebruikt u de Sodetedt Ons Genoegen te Öouda Tyden den niisaltijd zal ef concert zijn aangeboden door de aangeslot venf S Gouda te gev e dpor de AttnraT Jazzband onder letding van en heer Usrselflt in t ïHUe deelnemen ontvj ig een voor dezen dag uth te evan props hoekje eveneeox aangeboden or de 1 gesloten vcreenigmg te Gouda wtovtff alle byaoin8erheden ivoor deaen dag zjjn H e nomen en waarin tevens eeoige lazenswaardige mededeehigen omtrent Gouda zullen viorden gedaan J De dameiï die en belang mochten stel Jen in de lesnng kVsnnen een bexo br n gen aan eeo der roote wasschenjen en ver venjen Pijpen flateel ea eindere b ï waardigt fabrieken te Öonda Voor d eXfku ftie geen iilterosse hebDen voor een beioek aan de Elfhoeven besta t gelegen h d het folutation van Óen heer Hoiiaadw te bezdchtigeii PrlJsuideelwg Poto wedstrtld VV y van de Amateur FotografenvereenlglBg te Gouda De foto wedstr ijd op ultqoodiipDK vtn de Vereeniginy voor Vreemdehrirenvcrlraer door de Amateur fotografeirvereeniging te Gouda georganiseerd ia gisteren met een tweedaagsche expositie in een der boven talen van 49 Riéunie geëindigd Gisterenmiddag heeft burgemee ter Gaar landt de welwillendheid g ad om de pr zen aan de u enders en inzendaters uit te reiken De burgemeester herft dit gedaan na e i zeer waardeerende toespraak tot de aanwezige leden waarin h zyn grooten dank uitte voor de wyze waarop ddze ama teur fotografen hebbüt medegewerkt aan de verbreiding van de kenms van het stads schoon van Gouda door fraaie foto s die bl k geven dat deze amateurs bet staaa schoon weten te zien in staat z n het oti de gevoehge plast vaat te lefrgen en het op zóó kunstige w jze te bewerken dat het levendig tot de beschouwers spreekt Op deze wyze wordt e n zeer gewaardeerde propaganda voor Gouda gevoerd waardoor het gemeentebestuur dankbaar is De wn voorsitter der Vereeraging de heer Swanenburg die te voren de aanwe zigen en in t bijzonder burgemeester Gaariandt had verwelkomd bood het ge meentebestmur een mooie foto van den in gang van de Boterhal terwijl aan hr t be abuur van VV een fraaie opname uit de omgeving werd geottreerd De burgemeester zegde namens het ge meentebistuur dank voor deze attentie terwijl namens VVV door den Sorretaris aan de AmateurFotografen Vereemgmg daoik werd gebracht voor de zeer gewiardeerd wijse waarop zij hun medewerking voor dezen wedstnjd hebben verleend waardo r buten de stadgenooten de vele vr emdelin r gen die het Congres van de A VVV higr l ben bezocht een mtnemend beeld van d Hla en omgeving hebben kunnen kryg m Spr dankte ook de leden dat aan d VVV het reproductierecht geschonken 1 van de op dé tentoonstelling bekroonde In zendingen waardoor ook Hog later dexe foto s in gereproduceerden vorm zullen blij ven getuigd van mooi Giouda en omgeving zooals dlo door de amateurs 14 gezien ei opgenomen De pryzen bestaande uit verguld zilveren en zilveren medsiUes en fraaie kunstvoor werpen fterden door de jury toej kenJ aan In de dotÉjifaentaire klasse lEite prya Jac Riddersma n Arnhem 2de r Mej H vd Berg te Goud 3de pr Mevr N A van t Hoen V8n Buyten te Gouda 44e pr 3 Voorzanger te Amsterdam 6de pr Fr vanKatwijk te Gouda Bovendien darden in deze klasse twHeervolle vermeldingem toegekend re uH mevr Dt rtlaiid uydam en flan Jac 9mee Ie te Den Hadjr In de artistieke kla M werden de vol tüf de pryzen toegekend 1ste prys B SwaMln iurg te Gouda Sde pr Pr G A Stemvers te RatteMam Me pr J Smeele te Den t ag de pr Vr van Katwgk te Gouda Me pr A Kranen hvTg te Bofikoop ede pr Mej E Zuydam Als beste Piasfoto Verd bekroond eenfoto van weg E Zuydam Als beste jandBChapsfoto een van B Swanenburg terwijl k de bekroiungr voor de beste foto flan Gouda ten deel viel Man H J J v d leitvel te Oulemborg Den hi er Swanenburg werd nog m t lj j zonder lïulde gebracht voor zyn vel werk zaamheden voor de organisatie dezer ten toonstelling een huMe die alle zine ia ver diend Het waa een mooie interessante expDSH tie Pet 40 jarig jtfbileiinkvan den heer W V crschut j Ter gelc fnheid van het jubileum vsiird den heer W Verschut was hst kantoor der fiima P Rond Pzn feeetdijk versierd Oiet t bloemen i groen De jubilanis die P r uto van hius gehaald was werd daar vanmoiigeD allei erst toe osprokeo door den oudi firmant den heer R Rond Sr die hem tevens een enveloppe met inhoud overhandigde Datt na sprak do heer P Bond Jr die wjo toespraak eveneej yergeffild deed gaan van een oouvert weafïïa de heer Aberron de ju UlBiis toepprak pnder aanbieding van eO bloem ihuldfe Het personeel bood een piO rfe feahteuil cn hloemen n Namens de NederI Herv Gemeente p Ds v Dyken en de afgevaardjgde de heer de Oroo k d e e f kerkinterieur in Hjst aanbood Nam de Mij van Nijvsrheid verd don heer Vetsichuteen gouden RKdaille uitgered DaJ a bleef men nog een poosje gesellig bijeen waarna de jubilaris per auto werd thuia gebracht om het verdere gedleeifce vflf dein feestdag m zijn fanulieJcrlOg door n brengen Volks fB Sdleolbad Gedurende de week van tot en met Z7 Juni warden m het Volks en Bctioolbad verbruikt 135 kuipba den ai7 sproeibsden en 101 £ sc otbaden totaal 136a baden Agenda m 29 Juni 8 uur Het Schaakbord B veM Ledenvergndem g Goudsche WihkeiurB vereehiging 29 Jmd 8 nv Soc jOnw Genoegen Led i rgï ienn Woensdag 1 Juji 8 uur oefenmg B H B O op het O N A terrein f A atlwketL De apoth k van dten heei Groid ïl endeweg fal lot roet 3 Wn bobfftosden daarop vtdgeodu naohf geopwd JOlfh na 8 uur des avT klB fdea ncudils ditar al eD voor reo ptfiii BODBGRAVEM Ernstig auto igeluk Zondagavond om ongeveer hal negeD is te Bodegraven een ernstig auto on oic gebeurd l en touring ar uJt Gt1lvenliage werd laliy Nieuwwbrug door ten uit d tch ing komende luxe auto achteraf gereden By liet passeereo gcjcSAkte een der achterbum pers van óax iuxe wageii verward m de voorbuoiper van de touringcar met het ge volg dait de luxe walgen dwars over den g kwam te staan en mef de touringcar de naast dvu weg gelegen sloot inkaotetde De bus vloog onmiddellijk in brand en de inzittenden konden slechts met de grootste moeite mt hun benarde positie wOrden bevnjd VaA de ongeveer dertig inzittenden werden vier zwaar gewond terwijl ee n 15 personen lichte verwonding i opliepoi £ en in da liue SjUto zittende dame werd zoo em Btig gewond dat men vreest voor haar levpn De zwaargewonden m totaal zes wm naar het ziekenhuis te Woerdtm ov Kh bracht terwyl de ovengen via Woerden de lefs naar Den Haag per trein konden voortsetteo Beide auto a werden zwaar besuiadigd BOSKOOP Ned Herv Schoolverceaiguig Ia de gehouden algemeene Zondagsdienst doctoren Door de 5 plaatselijke doktoren alhier ui een ZondagadienefïngevojfA Eiken Zondag rm 9 uur oidt dan dCr fiéén dokter de praetijk m de gwueente waarjenomen Het bfHiwen van een watermolen bteuigei echti de ingtlanden van den Nee sepoldet hebben beiUoten tot aankoop van grond van de Erven wed J van tjpengen I uwc dig voor Lfïi daanq te bouwen water molen iiOUDBIUi £ De heVr 3 loegmdeweg cand te Mid deJhainis heeft bedankt voor het beroep op hem uitgLbra ht vooi predikant by de Ned llspv k eik alJiiei V Procesverbaal opgemaakt Ier zakü beleedigiag is op aanklacht van den hter W C tien D altuer tegen A 0 alhiei pioces verbaal opgemaakt f uk etn vyftal hengelaars werden MnHihien UI verboden water bekeurd üe liengels in beklag werden genonfth Tegwi 1 V V alhier werd pi dces verbial opgemaakt wegens frauduleus slauhten van een in nood g wti iven varken 1 zonder dat hier lan was kennis gegevefl ter bureele van 1 o keurjifgsdieu t van vee en vLeescfc Nasfshouw Op 26 J uil a 4 za l door het polderbestuur vuii aiuipwyk naschouw worden gedreven jver wegen wegkanten euj fi jver de taarm zich bevindende kunstwerkmi VerloiW Ale vtrloieu werd by de politie aangegeven een poitefl ionnaie mhouden u teiwyl aJt gevonden werd aangegeven een autoband Inlichtingen by de poixiil De jacht De jaolit zal die jaai geopend zyn als Tolgt Op waterwUd aJle oorteu behalve bergenden en ejdereeuden vau c7 lot 14 lebr l93i ganzen f7 Juld tot i7 Maart 19aa wèterenippeu ag u tot 3 ApiH 1B hét vangen van gsfiztn en goudplevieren dooi middel van ueSjteu waarvan het gebiuik geooiloüld ia zal met to estaaiï zyn in de gameent Heeuwijk Voorts zal de jaüit hl het gelied © jaar niet geopend zijn op zwanen feergteudeo duiker kemphanen wulpen sclioleksters grutto a tureluurs 11 eerkoeten en waterhoentjes De gemengde baden op Elfhoeven Naar veiuonieu wOTdt heeft de zwemDao toniniisaie een ondeihoüd gdiad met denpaehtei van fcifhoeven om de aoog€maamdü gemengde zwembaden al te sSiaifenwaarovei zooveel beroering is m de gemeenW De paohter zou echter let bereid z nde gemengOe baden af te schaffen hy wilzich aan het ontraat houd De zwwutyden diee Zaterdags voormid dags voor de aoUooikiinderen wil de paoh er wel veranderen en liet zoo maken dat o ueisjes van 10 U ai de joogenB van 11 12 i wemmen doch dit alleen maar voor 4 fflKlkmdeien uit Keeuwijk Een klok op Elfhoeven Door het gemeentebestuur aal een kUjk ha de badmnchUng worden geplaatat De zwem mer kunnen dan op gemakkehjke wyze waarnemen hoe lang m het water wordt vrer toefd Do duur v n iet bad in de zweminnchtmg een half uur werd door velen te kort geacht hoewel de heer van Toombergen toch eenige gratie verleende Naar woidt genjeld ï l de tyd van het b worden gebracht van Juur op j uur Zwemwcn op Elfhoeviai Ais een staaltje van bijzonderte pïesttftie van de zwemteerkunst kab wdrdOQ gfjneM dat de badmeester Dikbo aan Uftiolven alhier enyifertal leerlingen en A AP M W Ttt J er ff M van der Weel alhier in IK d Bó tijd de zwttnkunst bijbracht Deze jOngena hebben te voren iimmer de zwemkunat beofefend Demuistri tice Reddmgsbrigade op Elfhoeven WOenedag 1 JuM a s des avonds 6 uur zal de Nederl Centrale Bedduabngkde a d Botterdam een dt QOOstxatie geweo in de ïlïftraipriphting ifhoevei Jhier Deel pan leze denionstratie i ook i ier e n desl van deze nuttige bngade te stirfiteo jHet saj wel met uoodig zyn een woord Van c wek uigt latenlEoor dtee t guv zim dmr ongevallen niet voor Naar het bestuur van de O Z t ms mededeelde zuUeu ook de damas Isden der dub tn oefening gaan De anudo blykt hiervoor wel te bestaan loodat onder welwUlende leid ng van de R D Z reeds op a s Woensdagavond na alDiUog uü WMden begoazicn KOBFBAL Goudsche compeütlc u In een groot gedeelte der sisd lijB de rusteu geapivngtn Veroigsdeluk heetV Jxen hier met bomaaualsgw ifi doen tagen het fascKittscJie regiem PetreleuinaDto te water Ue chauffeor verdnNnkra Woensdif 27 JiAli Korva I Anuc tia 4 2 Zaterdag 27 JuniOuderkerk a d IJssirf Korva II 0 1 De overige wedstryd ai vorige wtek lt u gefcondigd vonden Zaterdag geen doorgang Zaterdag 4 Juli wordt gOspteld Korva I Ter Gouw II halt viei Ur IDEN 29 Juni lleOtjinMrgwu ongov Ai liailtieu ucuiekten vourbygsngers up liAi straatweg tuasc ien Muidexpoott tf de iiokkeladrsbrug en tankauto van de A P C uie ni een boent hi h t water lag OoniA d flyk werd ouderA otit ol licfa nog penoOKp m Ie suio bevonden Na kortsn tyd nliiagde loSD er in den cliaa eur den iü jorigeu H t leke k uit Weeap op het droog td brengen De levenageestea warwi reedit f fcew tw De man wsa gutiuwd tm vader vah tieuige kmdsren MARKTBËKICUTBN Rottcrdamsche Veeaarkt 29 Juüi Afiogevoerd 626 vette runderen 369 vette kalveren liSSU schapen of lem 1 teren 1U99 varkens I ryzen Huuderui Ie kw 90 69 2e kw 7680 3e kw 60 70 Kalveren U kw 130 1 40 2e kW 75 90 3e kw 60 75 Schspen Ie kw 62 75 2e kw 54 62 3e kw 40 46 Lanmieren 70 95 Varkens Ie kw 33 37 2e k 26 52 3e kw 20 fcxpon 33 37 Jiundereii i auvoer turelyk handel zeer i troef Er werd over l aJgem u iets mtn dei I e8teed dan vorige week KaJvoren Aanvoer rujpi Handel leofiteu lagere pnjs hchapen Varkens Waieii tanieiyk aangevoerd met vluggen handel In t begin der markt werd voor een unkel prima exemplaar zelfs 36 oent p r Ko betaald terwijl de markt afliep mot lagere pryzen Zouters Aanvoer gewoon Handel vlug iitet iets beteren piljs Ksasmarkt Groot Amnieni 27 Jum Aan de markt alhier waren aJingevoerd 3l partyen met te zamen 10 4 stuks kazen wegende 7378 K j Prys rwore ƒ 41 met rjm Ie soort ƒ 80 39 2e socr ƒ 81 38 ongestempelde ƒ 21 HO Handel matig Kaasmarkt Oudewater 29 Juni Aangevoerd 86 partyen 3870 stuks 19360 K G Pnjs Gpudsclie kaas Ie srt m r m 37 42 2e sFt 31 36 ton der r m geen aanvoer Handel matig Men wt t nog met M aich nog mest ouu s buo lu deu wagen l evu xleu Men Ver uevdi dot de diauUeur op een geipevai eu enblik zyn stuur mul nwer meester was woaidour de wagen en slag om maakt u lu iMt water tereotiit kwan Het onderzoek wordt voortgesst Het Bienwo gebouw van het bodemkuBdlg üiatltuat te Groningen l e Miulstor zal bet nieuwe gebouw van het bodcmkuudig muituut ie Uroningeo waarvan D J Hitteink directeur is Woens dag 8 Juli officieel i KOen Beursvvenicht Bi de opening was de beur rtendens met Gwaa3 maar later kwam er wn algemeene koersdahng die de aaaivankeltjke wm3t n tie niet deden De meeste aandacht was in JAiilips die eerst gevraagd waren maar vervolgens nkele punten terughepen Uum levera kwamen op 192 in de o teering doch tater werd het koerspeil van r jdag weer l reUct AccoustiekMuideelen behaalden een klem avans evenals Akua Var de ohewaar den waren Komnklyke in reactie Ruiten landflche soorten waren met noemenswaardig veranderd Rubberaandeelen waren vast Al konden Amsterdam rubbers lich begin heurs hoven de pankoers verheffen t kon den die echter niet handhaven Tabakken waren vast vooral wat Deli Batavia betreft £ uikerwaarden hadden een kalme markt Aanvankelijk werden hooger pryzen be d igeft maar later liepen de koetiset terug Van de MynwAaxden waren A g f xplora ties oed van toon Ned Scheepvaart Uepen yy hooger op Na de opeajigspJaohtigheid zal Dr H J Lovink lid van de Tweede Kajuar d busU van Pr f Dr J W v Bomutelen onthullen waarna Prof Dr Hesderi te DeUt prof van lleiT melen s beleekeDu ais bodemkundigu ifü tiLhelsen beurs vaii Anutentaoi WUSbLKOBIUiEM a Juni 28 juB Offideel Londen 120eK lïWV Berlijn 68 TH MOD PlUTia n 8 73i BrUBsel 34 61 34 62 KwitserloDd 48 16 48 0 W ne 34 96 84 DS Kopenhagen 66i5 mn Stockholm M6S M 6T14 Oilo mm tU7U New York 2 48M 2 4SS Nl t offldeel Praag 7a6H 7 3 Madrid MUaan 23 46 18 01 2BS0 LAATSTE BERICHTEN DRAAÜLÜO K üiENST H K H Prinses Juliana heeft Parffs vnlateit PARJJB 29 Juli H K H PriusM Jull Aa liLPli hedenmorgen per auto Parijs verlaten Qiii zicli naai Trois fcpis te begeveo Men vu reizen over Keiiiis en Nancy Aanbod ter aanvalHng Paviljoen Atteta seint uit Bandjemia sm De Borneo Poet verneemt in verband iiiet de ramp die het Ned Pavtljoeu te Psnjs heeft verwoest dab Indian dU wontt gewenscht de mhopd van het Borneo Mu seuiii direct uaaj Holland kan worden ver zonden Genua opgeschrikt door een viertal boraaanslagML RADIO TFLËGRAPISCH WEEKBÈRICI V erwachtmg Matnge tot zwakke i oord westelijke tot westelijke wjnd Afnemende WwolkuN Weinig of geen regen anvan itelijk koeler I ater le4s warmer GE A 29 Tuni Oiatermiddag is Genua opgeschrikt dO r 4 bomaanslagen tussehea Jialf dne en v er des nachts ontploften iaat tusschenpoozen van een half uur vier bom men l e ISdlng der bominon was zoo ewaar dat Itontpioffingoi m een qroot deel dor stad werden gehoord en de meeetf bewoners er ktor ontwaakten Hov zoover bekendl kwamen peraoonhjke Verlaagde Cokesprijzen COKES per H L 65 cent afgehaald van de fabriek van 2 uur Thuisbezorgen 15 cent per H L meer GROVE GEKLOPTE PAR L J r Bestellingen kunnen opgegeven worden per briefkaart per telefoon 304t en aan het loket der GEMeEI rB LICHTFABRIEKEN Rotterdamsche Veer 5 WAT DOEN ohze moderne pers machines voor Heerenklesdinp Mantels enz Zii maken buitengewoon mooi werk een mooi gevormde schouder een fnooi aanliggende kraag of eeq volmaaktl kant elke met rimpelt is het werk Viti pers macl inei Met de hand bfcreikt men nooit datzelfde resultaat het zijn dè kenmerken van machinaal persen Echter is het persen van een vuil coituum zeer slecht omdat het Vuil dan in het goed wordt geperst een costuum moet eerst goed gestoomd warden dan geeft het machinaal persen een schitterend reaultaaf Het oude vboroordeel dat een costuum van het stopmen slap zou worden heeft al I ng afgedaan Stoomerij De relikaan QpUDA Telefoon 3066 70